Tron nghia vu quan su Can co che tai manh

Tron nghia vu quan su Can co che tai manh

Bo Quoc phong da co van ban phan hoi nhung kien nghi cua cu tri. Co cu tri cho rang: "Mot so nguoi dan van co tu tuong khong cho con em di hoc de tron tranh thi hanh nghia vu quan su. Can co che tai manh hon nua doi voi viec nay nhu phat nghia vu lao dong”.
Tron nghia vu quan su: Can co che tai manh!
Mo rong doi tuong nhap ngu de tang chat luong tuyen quan.

Cu tri cac thanh pho Hai Phong, Hung Yen: “Can quy dinh ro hon, chat che hon ve viec kham tuyen nghia vu quan su o cac dia phuong. Cong tac tuyen quan o dia phuong hien nay dang thieu luc luong va gap rat nhieu kho khan do thanh nien o dia phuong di hoc hoac tim viec lam noi khac. So nguoi goi nhap ngu hien nay chu yeu do chua co viec lam hoac khong duoc di hoc. Cu tri kien nghi Nha nuoc, Bo Quoc phong can mo rong doi tuong nhap ngu (bao gom ca sinh vien dang theo hoc tai cac truong, doi ngu thanh nien trong do tuoi tham gia nghia vu o cac co quan, xi nghiep…) de tang chat luong tuyen quan. Dong thoi co chinh sach dao tao nghe trong quan doi de giup ho sau khi hoan thanh nghia vu quan su tro ve dia phuong co the tham gia lao dong san xuat duoc ngay.”.

Tra loi: aVe viec can quy dinh ro hon, chat che hon viec kham tuyen nghia vu quan su o cac dia phuong:

Viec kham tuyen nghia vu quan su da duoc quy dinh tai cac Dieu 26, 28 cua Luat Nghia vu quan su va quy dinh cu the tai cac Thong tu so 13/TT-LB ngay 13/10/1992, so 14/TT-LB ngay 04/12/1993, so 12/TTLT-BYT-BQP ngay 20/10/1997 cua Lien Bo Y te - Quoc phong ve viec kham tuyen suc khoe, kiem tra suc khoe va giam dinh suc khoe de thuc hien Luat Nghia vu quan su.

b- Viec mo rong doi tuong nhap ngu (bao gom ca sinh vien dang hoc tai cac truong, doi ngu thanh nien trong do tuoi tham gia nghia vu quan su o cac co quan, xi nghiep...) de tang chat tuyen quan:

Luat Nghia vu quan su da quy dinh cu the viec goi cong dan nhap ngu, tam hoan goi nhap ngu va mien lam nghia vu quan su.

Dieu 29, khoan 1, diem e (Luat NVQS) quy dinh: “Doi voi cac sinh vien dang hoc tai cac truong duoc tam hoan goi nhap ngu cho den khi tot nghiep ra truong moi thuc hien nghia vu quan su tai ngu neu co du tieu chuan.”

Vi vay, viec goi nhap ngu doi voi cac thanh nien dang hoc tai cac truong la sai voi quy dinh cua Luat Nghia vu quan su. Mat khac, sau khi ho tot nghiep ra truong moi goi nhap ngu thi se tang them chat luong tuyen quan cho quan doi.

Doi voi doi ngu thanh nien trong do tuoi tham gia nghia vu quan su o cac co quan, xi nghiep... thi van nam trong dien goi nhap ngu, do do hang nam co quan quan su dia phuong van goi so thanh nien nay di kham tuyen nghia vu quan su va duoc gop nhap ngu khi co du tieu chuan.

c- Ve de nghi co chinh sach dao tao nghe trong quan doi de giup ho sau khi hoan thanh nghia vu phuc vu tai ngu tro ve dia phuong co the tham gia lao dong san xuat duoc ngay:

Viec dao tao nghe cho bo doi xuat ngu la mot chu truong lon cua Dang, Nha nuoc ta. Thuc hien chu truong tren, trong nhung nam qua Bo Quoc phong da nghien cuu de xuat va trinh Chinh phu ban hanh nhieu van ban quy pham phap luat ve chinh sach doi voi viec dao tao nghe cho ha si quan, binh si sau khi hoan thanh nghia vu phuc vu tai ngu nhu:

Quyet dinh so 113/2004/QD-TTg ngay 23/6/2004 cua Thu tuong Chinh phu ban hanh “ve viec sua doi, bo sung Quyet dinh so 595/TTg ngay 15/12/1993 cua Thu tuong Chinh phu ve che do doi voi quan nhan, cong an nhan dan khi xuat ngu; theo do da nang muc tro cap hoc nghe cho ha si quan, binh si tu 03 thang len 06 thang.

Quyet dinh so 89/2005/QD-TTg ngay 28/4/2005 cua Thu tuong Chinh phu ban hanh “ve chinh sach lam viec doi voi quan nhan, cong an nhan dan thoi phuc vu tai ngu”.

De tao nghe cho quan nhan xuat ngu, trong nhieu nam qua Chinh phu da chi mot luong ngan sach tuong doi lon de tro cap hoc nghe va Bo Quoc phong da thanh lap cac truong, trung tam day nghe tren dia ban ca nuoc. Hang nam cac truong, trung tam day nghe cua Quan doi da dao tao nghe cho hang ngan quan nhan xuat ngu truoc khi ve dia phuong.

Cu tri tinh An Giang: “Viec thi hanh nghia vu quan su: Hien nay lay trinh do van hoa lop 9 tro len la chua phu hop vi nhu vay mot so nguoi dan co tu tuong khong cho con em di hoc de tron tranh thi hanh nghia vu quan su. Can co Luat va cac bien phap che tai manh hon nua doi voi viec nay nhu phat nghia vu lao dong”.

Tra loi: Hang nam, Bo Quoc phong da trinh Chinh phu cho phep tuyen chon, goi nhap ngu nhung thanh nien co trinh do van hoa tu lop 8 tro len de dam bao yeu cau xay dung luc luong thuong truc. Mat khac xin y kien Chinh phu cho phep van dung Luat Nghia vu quan su doi voi cac dia phuong vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc it nguoi duoc goi mot so thanh nien co trinh do van hoa cap tieu hoc va mot so it khong biet chu nhap ngu vao quan doi cho hoc van hoa, huan luyen quan su de tao nguon can bo co so cho dia phuong, xay dung nguon du bi dong vien. Day la mot giai phap de dam bao tat ca cac xa deu co nguoi nhap ngu va giai quyet mot phan cong bang xa hoi trong tuyen quan.

Viec mot so nguoi dan co tu tuong khong cho con em di hoc de tron tranh nghia vu quan su neu co la rat han huu. Bo Quoc phong de nghi cac dia phuong can tuyen truyen van dong, giao duc ho nhan thuc dung ve quyen va nghia vu cua minh trong viec thuc hien nghia vu quan su.

De xu ly nhung truong hop vi pham viec thuc hien nghia vu quan su, Chinh phu da co Nghi dinh so 151/2003/ND-CP ngay 09/12/2003 quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quoc phong va cac toi danh nay quy dinh tai cac dieu tu Dieu 259 den Dieu 262 cua Bo Luat Hinh su hien hanh va mot so van ban quy pham phap luat khac.

Cu tri tinh Nam Dinh: “Thong tu so 13/TT-LB ngay 13/101992 cua lien Bo Y te va Quoc phong quy dinh viec kham suc khoe, kiem tra suc khoe, tieu chuan suc khoe va giam dinh suc khoe de thuc hien Luat nghia vu quan su co nhieu van de da loi thoi, de nghi lien bo co quy dinh moi thay the Thong tu 13 cho phu hop voi tinh hinh moi”.

Tra loi: Hien nay Bo Quoc phong cung voi Bo Y te dang tien hanh soan thao thong tu moi de thay the cac thong tu noi tren (dang tien hanh soan de cuong chi tiet), theo ke hoach se ban hanh vao nam 2006.

Cu tri tinh Nam Dinh: “Hien nay nguon sy quan du bi o cac dia phuong gap nhieu kho khan, de nghi Nha nuoc can co nguon kinh phi giao cho cac don vi chu luc de boi duong cho dia phuong.”.

Tra loi: Sau khi ket thuc cuoc chien tranh bao ve To quoc, Dang va Nha nuoc chu truong giam luc luong thuong, tang cuong xay dung luc luong du bi dong vien. Tu nam 1981 - 1995 moi nam co khoang 5.000 den 6.000 si quan thuong truc duoc giai quyet thoi phuc vu tai ngu va chuyen ngach du bi, nen so luong si quan du bi giai doan nay tang nhanh.

Tu nam 1996 den nay, bien che to chuc quan doi tuong doi on dinh, si quan thuong truc chuyen sang ngach du bi rat it (khoang 150 den 200 si quan/1 nam ); Bo Quoc phong phai chuyen phuong thuc bo sung si quan du bi bang viec to chuc dao tao si quan du bi tu cac doi tuong (ha si quan chuan bi xuat ngu, ha si quan du bi hang 1, can bo cong chuc, sinh vien tot nghiep dai hoc) moi nam khoang 5.000 nguoi. Giai doan nay so luong si quan du bi co ban giu nguyen va hien dang co chieu huong giam.

Doi ngu si quan du bi hien nay con mat can doi ve co cau dia ban (so luong si quan du bi cua Quan khu 3, Quan khu 4 nhieu gap hon 2 lan cac quan khu khac; trong moi quan khu si quan du bi chu yeu tap trung o cac thanh pho, thi xa va cac tinh dong bang, con cac tinh mien nui, bien gioi rat kho khan, nhat la khu vuc Tay Nguyen va Tay Bac.

Nguyen nhan chu yeu cua nhung kho khan bat cap tren la do so dong si quan du bi chuyen tu si quan thuong truc sang den nay tuoi da cao, hang nam phai giai ngach nhieu, so dao tao moi chu yeu bu vao so tieu hao, phan tang them phai uu tien cho cac don vi phia Nam va cac tinh mien nui, bien gioi de khac phuc su mat can doi ve dia ban; nen so luong si quan du bi o cac tinh dong bang Bac Bo va Trung Bo noi chung va tinh Nam Dinh noi rieng thuc chat la dang giam va con tiep tuc giam vao nhung nam toi; viec cu tri Nam Dinh de nghi tang ngan sach dao tao si quan du bi de dap ung cho nhu cau dong vien la hoan toan chinh dang.

Bo Quoc phong xin tiep thu y kien de nghi cua cu tri, chung toi se nghien cuu dieu chinh tang them ngan sach cho nhiem vu nay mot cach hop ly, trong tong the cac nhiem vu chi cho quoc phong.

Cu tri tinh Bac Kan: “Vi sao nguoi het nghia vu quan su tro ve khong duoc huong che do phuc vien nhu truoc day?”.

Tra loi: Ngay 20/7/1974, Hoi dong Chinh phu da co Quyet dinh so 178/CP “Ve viec sua doi chinh sach doi voi quan nhan chuyen nganh, phuc vien”, duoc quy dinh nhu sau:

Quan nhan co thoi gian cong tac lien tuc trong quan doi tu 05 nam tro len, khi phuc vien ve dia phuong duoc tro cap 01 lan khoan tien tinh theo thoi gian phuc vu trong quan doi, cu moi nam phuc vu duoc huong 1/2 thang luong hoac sinh hoat phi, ke ca cac khoan phu cap thuong xuyen va tro cap con neu co. Khoan tro cap nay se do cac don vi quan doi cap phat mot lan cho quan nhan truoc khi phuc vien ve dia phuong (tai khoan 1, muc B).

Ha si quan, chien si phuc vu quan doi tu 05 nam tro xuong khi chuyen nganh sang co quan, xi nghiep Nha nuoc hoac ve dia phuong thi huong che do xuat ngu (khoan 1, muc C).

Hien nay chung ta dang thuc hien Luat Nghia vu quan su sua doi, bo sung nam 1994, tai Dieu 14 co quy dinh: “thoi han phuc vu tai ngu trong thoi binh cua ha si quan va binh si la hai nam. Thoi han phuc vu tai ngu trong thoi binh cua ha si quan chi huy, ha si quan va binh si chuyen mon ky thuat do quan doi dao tao, ha si quan va binh si tren tau hai quan la ba nam.

Vi vay, khong thuc hien che do phuc vien doi voi ha si quan va binh si. Tuy nhien, ve che do chinh sach duoc huong khi xuat ngu nhu hien nay da duoc cai thien hon. Cu moi nam phuc vu tai ngu (du 12 thang) khi xuat ngu duoc huong 02 thang tien luong toi thieu do Chinh phu quy dinh tai thoi diem xuat ngu, ngoai ra khi xuat ngu, ha si quan va binh si con duoc tro cap tien hoc nghe bang 06 thang tien luong toi thieu.

Rieng doi voi si quan, quan nhan chuyen nghiep van thuc hien che do phuc vien va chuyen nganh (theo quy dinh tai Nghi dinh so 04/2001/ND-CP ngay 16/01/2001 cua Chinh phu).

Cu tri tinh Quang Tri: "Hien nay nhieu thanh nien trong do tuoi du bi dong vien thuong di cac noi xa lam an nen khong co mat tai dia phuong khi can huy dong. De nghi Bo Quoc phong nghien cuu tinh hinh nay.”.

Tra loi: Viec quan ly thanh nien trong do tuoi du bi dong vien da duoc quy dinh cu the tai Nghi dinh so 83/2001/ND-CP ngay 09/11/2001 cua Chinh phu ve dang ky nghia vu quan su.

Tai Dieu 26 quy dinh: Quan nhan du bi da duoc xep vao don vi du bi dong vien, khi vang mat khoi noi cu tru tu 10 ngay tro len phai bao cao voi Ban Chi huy quan su cap xa. Hang thang Ban chi huy quan su cap xa phai bao cao Ban Chi huy quan su cap huyen so quan nhan du bi dang vang mat tai noi cu tru.

De giai quyet tot van de cua cu tri da neu tren, Bo Quoc phong de nghi cac tinh, thanh pho chi dao co quan quan su cac cap thuc hien day du noi dung cua Nghi dinh so 83/2001/ND-CP ngay 09/11/2001 cua Chinh phu ve dang ky nghia vu quan su. Truc tiep la Ban Chi huy quan su cap xa, co trach nhiem thong bao toi moi quan nhan du bi thuoc quyen quan ly cua don vi minh biet, khi vang mat khoi noi cu tru tu 10 ngay tro len phai bao cao voi Ban Chi huy quan su cap xa de dang ky tam vang. Ban chi huy quan su cap xa phai nam chac dia chi (hoac so dien thoai) noi quan nhan du bi den tam tru, lam an... de khi can huy dong lam nhiem vu thi goi ve duoc ngay.

Cu tri Gia Lai: “Giai quyet che do chinh sach doi voi so can bo mien xuoi duoc Dang cu len mien nui bam tru cong tac, chien dau o mien Nam truoc ngay 30/4/1975 (che do “B troi”).“.

Tra loi: Hien nay Bo Chinh tri co y kien chi dao ve chu truong thuc hien chinh sach doi voi cac doi tuong truc tiep tham gia khang chien chong My cuu nuoc nhung chua duoc huong che do, chinh sach cua Dang, Nha nuoc (Thong bao so 186-TB-TW ngay 01/6/2005). Tai khoan b, diem 1 da de cap viec nghien cuu, giai quyet che do, chinh sach doi voi doi tuong: “Ha si quan, chien si quan doi, cong an tham gia chien dau o cac chien truong B, C, K sau do tro thanh nguoi duoc huong luong; thanh nien xung phong, can bo dan chinh Dang hoat dong cach mang tai mien Nam truoc ngay 30/4/1975 khong co than nhan phai truc tiep nuoi duong o mien Bac de nhan tro cap B, C, K duoc thuc hien che do tro cap mot lan tuong tu quy dinh tai Nghi dinh so 23/1999/ND-CP ngay 15/4/1999 cua Chinh phu”. Nhu vay, so can bo mien xuoi duoc Dang cu len mien nui bam tru cong tac, chien dau o mien Nam truoc ngay 30/4/1975 theo de nghi cua cu tri thuoc doi tuong tai khoan b, diem 1 thong bao neu tren.

Hien nay, Bo Quoc phong duoc Bo Chinh tri va Chinh phu giao dang phoi hop voi cac co quan chuc nang cua Nha nuoc nghien cuu xay dung van ban che do chinh sach trinh Chinh phu ban hanh, du kien trien khai thuc hien vao cuoi nam 2005.

Cu tri tinh Tien Giang: “De nghi Bo Quoc phong va Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi de xuat Chinh phu co chinh sach doi voi benh binh sau khi xuat ngu.”

Tra loi: Chinh sach doi voi benh binh da duoc Nha nuoc quy dinh cu the o tung giai doan va duoc bo sung, sua doi tai Nghi dinh so 236-HDBT ngay 18/9/1985 cua Hoi dong Bo truong (nay la Chinh phu); Phap lenh uu dai nguoi hoat dong cach mang, liet si va gia dinh liet si, thuong binh, benh binh, nguoi hoat dong khang chien, nguoi co cong giup do cach mang ngay 29/4/1994 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi va Nghi quyet so 28/CP ngay 29/4/1995 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Phap lenh neu tren.

Cu tri cac tinh Dong Nai, Hoa Binh, Dak Lak: “De nghi Chinh phu xem xet lai che do cho nhung nguoi da tham gia chien dau o chien truong Cam Pu Chia, vi theo quy dinh hien hanh thi du 2 nam moi duoc huong che do, nhung thuc te moi duoc mot nam 10 thang la co lenh rut quan toan bo. Cu tri de nghi xem xet co chinh sach dong vien, khen thuong cho can bo, chuyen gia va cac luc luong vu trang lam nghia vu quoc te giup nuoc ban Camphuchia giai doan 1979-1989 (khen thuong theo thanh tich hoac thoi gian cong hien tren dat ban Camphuchia).”

Tra loi: Nha nuoc va Bo Quoc phong da co chu truong khen thuong doi voi can bo, chien si, CNVQP (can bo, chien si quan tinh nguyen va chuyen gia quan su) giup cach mang Campuchia giai doan 1979 - 1989 theo quy dinh tai Quyet dinh 998/QD-QP ngay 01/7/1982 cua Bo Quoc phong ve viec khen thuong Huan chuong cho can bo, chien si, CNVQP co thoi gian lam nhiem vu quoc te 03 nam tro len; Nghi quyet so 278/QU-TW ngay 18/10/1980 cua Thuong vu Quan uy Trung uong ve viec tang thuong Huy hieu “Vi nghia vu quoc te” doi voi can bo, chien si quan tinh nguyen va chuyen gia quan su co thoi gian tu 06 thang tro len lam nhiem vu quoc te. Den nay, Chu tich nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam da ky quyet dinh khen thuong Huan chuong Quan cong va Huan chuong Chien cong cho 333.636 can bo, chien si, CNVQP tham gia giup cach mang Campuchia giai doan 1979 - 1989. Thuc hien Chi thi so 26/2003/CT-TTg ngay 24/11/2003 cua Thu tuong Chinh phu va Chi thi so 31/CT-BQP ngay 13/5/2003 cua Bo truong Bo Quoc phong thi viec xem xet de nghi khen thuong cac loai hinh thanh tich trong cac cuoc chien tranh da ket thuc truoc ngay 31/12/2004.

Cu tri thanh pho Ha Noi, Bac Giang: “De nghi Bo Quoc phong tao dieu kien dao tao nghe cho so quan nhan da hoan thanh nghia vu tai cac co so dao tao nghe cua quan doi. Hien nay quan nhan xuat ngu duoc Nha nuoc chi tra dam bao ve vat chat. Song cu tri de nghi can co chinh sach uu dai hon nua doi voi quan nhan hoan thanh nghia vu quan su. Khi quan nhan xuat ngu thi ngoai quyet dinh xuat ngu nen co Giay chung nhan da hoan thanh nghia vu quan su de dam bao ve quyen loi chinh tri cho quan nhan.”.

Tra loi: a- Viec tao dieu kien dao tao nghe cho so quan nhan da hoan thanh nghia vu tai cac co so dao tao nghe cua quan doi va can co chinh sach uu dai hon nua doi voi quan nhan da hoan thanh nghia vu quan su:

Hien nay, Chinh phu da ban hanh Quyet dinh so 113/2004/QD-TTg ngay 23/6/2004 ve tang muc tro cap hoc nghe cho quan nhan xuat ngu tu 03 thang len 06 thang tien luong toi thieu; day la dieu kien thuan loi de cho quan nhan xuat ngu co dieu kien hoc nghe.

Mat khac, trong nhung nam qua duoc su giup do va thoa thuan cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Bo Quoc phong da thanh lap duoc 17 truong, 09 trung tam day nghe gioi thieu viec lam. He thong cac truong va trung tam day nghe, gioi thieu viec lam cua Bo Quoc phong nam trong he thong truong nghe Nha nuoc. Cac truong, cac trung tam day nghe va gioi thieu viec lam Quan doi da dao tao, gioi thieu viec lam cho mot so luong lon quan nhan, con em gia dinh chinh sach co cong an viec lam gop phan thay doi co cau lao dong xa hoi, tham gia tich cuc vao chuong trinh xoa doi giam ngheo cua ca nuoc. Dong thoi da giai quyet viec lam cho nhieu quan nhan hoan thanh nghia vu quan su tai ngu di lao dong hop tac tai nuoc ngoai...

b- Viec cu tri de nghi cap giay chung nhan da hoan thanh nghia vu quan su de dam bao quyen loi chinh tri cho quan nhan la khong can thiet, vi moi quan nhan xuat ngu da duoc cap mot quyet dinh xuat ngu de ca nhan giu; trong quyet dinh ghi ro ly do xuat ngu. Neu la quan nhan da hoan thanh nghia vu phuc vu tai ngu thi ngoai viec ghi thoi gian phuc vu con duoc chung nhan them la: “Da hoan thanh nghia vu phuc vu tai ngu duoc xuat ngu ve...”. Nhu vay la du de dam bao quyen loi chinh tri cho quan nhan, de giam bot cac thu tuc hanh chinh khong can thiet, khong can thiet phai cap them mot loai giay to khac.

Cu tri tinh Quang Binh, Phu Yen: “De nghi Nha nuoc co chinh sach dai ngo doi voi quan nhan co thoi gian phuc vu trong quan doi duoi 15 nam va doi voi gia dinh co cong giup do bo doi duoc tang thuong huy chuong khang chien.”.

Tra loi: Ngay 01/6/2005, Bo Chinh tri co thong bao so 186/TB-TW ve chu truong thuc hien chinh sach doi voi cac doi tuong truc tiep tham gia khang chien chong My cuu nuoc nhung chua duoc huong che do, chinh sach cua Dang, Nha nuoc. Trong noi dung thong bao neu tren da de cap nghien cuu thuc hien che do, chinh sach doi voi doi tuong la quan nhan tham gia khang chien chong My co duoi 20 nam da phuc vien, doi voi quan nhan co thoi gian phuc vu trong quan doi duoi duoi 15 nam nhung khong tham gia khang chien chong My cuu nuoc khi ve dia phuong da duoc huong che do xuat ngu (mot lan) theo quy dinh hien hanh.

Hien nay, Bo Quoc phong duoc Bo Chinh tri va Chinh phu giao dang phoi hop voi cac co quan chuc nang cua Nha nuoc nghien cuu xay dung van ban che do chinh sach trinh Chinh phu ban hanh, du kien trien khai thuc hien vao cuoi nam 2005.

Cu tri tinh Ha Tay: “De nghi giai quyet tinh trang hien nay o mot so dia phuong thanh nien nhap ngu nhung don vi lai cho ve nha lam kinh te, hang thang nop tien cho don vi.”.

Tra loi: Viec xu ly hien tuong neu tren da duoc quy dinh tai Dieu 30 cua Quyet dinh so 2530/QD-BQP ngay 02/11/2000 cua Bo truong Bo Quoc phong ve viec “Quy dinh ve xu ly ky luat doi voi nhung hanh vi vi pham chua den muc truy cuu trach nhiem hinh su”:

“To chuc cho quan nhan di lam kinh te trong thoi gian huan luyen, cho quan nhan thuoc quyen di lam kinh te le de thu tien duoi moi hinh thuc, quan nhan nao vi pham thi bi xu phat tu canh cao den phat giam ky luat, giang chuc. Neu vi pham gay hau qua chua den muc nghiem trong hoac da xu ly ky luat ma con vi pham thi bi xu hat tu cach chuc den giang cap quan ham”.

Quy dinh tren da duoc cac don vi toan quan quan triet va chap hanh nghiem, hien tuong cho chien si di lam kinh te le de thu tien cho don vi den nay co ban da duoc cham dut.

Bo Quoc phong de nghi cu tri cac dia phuong neu phat hien don vi nao cho quan nhan thuoc quyen ve nha lam kinh te, hang thang nop tien cho don vi, phan anh cho cap tren truc tiep cua don vi quan ly quan nhan do va co quan chuc nang cua Bo Quoc phong biet de co bien phap xu ly theo noi dung quy dinh tai Quyet dinh so 2530/QD-BQP cua Bo Quoc phong.

Cu tri tinh Dien Bien: "Thong tu so 06/2005/TT-BNV ngay 05/01/2005 cua Bo Noi vu huong dan che do phu cap luu dong doi voi can bo cong chuc, vien chuc da quy dinh nhung nguoi di cong tac thuong xuyen (o muc 1) thi duoc huong he so phu cap 0,2 ( = 58.000 dong/thang) la qua thap, de nghi nang muc phu cap 0,4”.

Tra loi: Can cu quy dinh tai khoan 6, Dieu 6 Nghi dinh so 204/2004/ND-CP ngay 14/12/2004 cua Chinh phu ve che do tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang, Bo Noi vu da ban hanh Thong tu so 06/2005/TT-BNV ngay 05/01/2005 huong dan thuc hien che do phu cap luu dong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc. Thong tu da quy dinh 3 muc voi cac he so khac nhau (0,2; 0,4 va 0,6 so voi muc luong toi thieu chung) . Viec quy dinh muc va he so phu cap khac nhau la do can cu vao tinh chat, dac diem cua nghe hoac cong viec phai thuong xuyen thay doi dia diem lam viec va noi o, dieu kien sinh hoat khong on dinh.

Cu tri tinh Soc Trang: “De nghi Bo Quoc phong dac biet quan tam xem xet viec tranh chap dat dai giua nong dan voi Nong truong 416 cua Quan khu 9 tren dia ban huyen Cu Lao Dung, tinh Soc Trang. Nen xem xet, can nhac giua yeu cau phuc vu quoc phong hay lam kinh te de co bien phap giai quyet huu hieu, vi hien nay ca nong dan va Nong truong deu khong ai san xuat duoc.”

Tra loi: Nong truong 416 thuoc Quan khu 9 duoc giao quan ly 397,3 ha dat nam tren dia ban xa An Thanh 3, huyen Cu Lao Dung, tinh Soc Trang (theo Quyet dinh so 872/TTg ngay 20/11/1996 cua Thu tuong Chinh phu ve viec phe duyet quy hoach dat su dung vao muc dich quoc phong tren dia ban Quan khu 9). Sau nhieu lan dan khieu kien doi tra dat de san xuat, BTL Quan khu 9 va Uy ban nhan dan tinh Soc Trang da thong nhat quy hoach lai Nong truong 416. Ngay 02/12/2004, Quan khu 9 co cong van so 564/CV-QK gui Bo Quoc phong de nghi Bo cho phep Quan khu 9 chuyen giao 175 ha dat cua Nong truong 416 cho tinh Soc Trang quan ly de quy hoach khu dan cu va giao dat cho dan san xuat, phan con lai khoang 222ha Quan khu giu lai de su dung vao muc dich quoc phong. Ngay 08/01/2005, Bo Quoc phong da co cong van so 97/QP (do d/c Thuong tuong Phan Trung Kien - Thu truong Bo Quoc phong ky) gui Quan khu 9 va Uy ban nhan dan tinh Soc Trang dong y cho Quan khu 9 ban giao 175 ha dat cua Nong truong 416 cho tinh Soc Trang quan ly su dung.

Nhu vay, de cung dia phuong giai quyet mot phan kho khan ve dat san xuat cho nhan dan dia phuong, Bo Quoc phong da chuyen giao 175 ha dat, dien tich dat con lai do Nong truong 416 dang quan ly de bao dam cho nhiem vu quoc phong. Bo Quoc phong rat mong cap uy, chinh quyen dia phuong phoi hop chat che voi Quan khu 9 va Nong truong 416 de giai quyet nhung vuong mac con lai, giup do Nong truong 416 hoan thanh nhiem vu duoc giao.

Cu tri tinh Dien Bien:Hang nam bo tri ngan sach dau tu xay dung khu vuc phong thu then chot, can cu chien dau, can cu hau phuong; tuyen phong thu tren tuyen bien gioi, duong tuan tra ra bien gioi. Cho thanh lap moi mot so don, tram bien phong, vi hien nay co mot so don phai quan ly toi 70km duong bien gioi”.

Tra loi: Hang nam, tren co so ngan sach duoc dau tu cua Nha nuoc, Bo Quoc phong da trien khai xay dung cac cong trinh phong thu, cac can cu chien dau tren cac khu vuc; do nguon ngan sach con han hep nen chu truong tap trung dau tu uu tien tren cac huong, dia ban trong diem ve chien dich, chien luoc. Bo Quoc phong cung da de nghi cac tinh, thanh pho hang nam danh mot phan ngan sach dia phuong de xay dung cac cong trinh cho cac khu vuc phong thu, xay dung so chi huy, can cu hau phuong, cong trinh chien dau cho cac khu vuc phong ngu then chot o bien gioi, hai dao.

Rieng ve duong tuan tra bien gioi, Bo Quoc phong da lap du an rieng, da duoc Chinh phu dau tu va dang trien khai thuc hien, trong do co noi dung ve dieu chinh he thong cac don, tram bien phong tren tuyen bien gioi.

Cu tri tinh Lai Chau: “De nghi Chinh phu, Bo Quoc phong bo sung xa Mu Ca huyen Muong Te thuoc tinh Lai Chau vao khu kinh te quoc phong Muong Tra thuoc tinh Dien Bien; dong thoi dau tu xay dung khu kinh te quoc phong gom cac xa Dao San- Si Lo Lau huyen Phong Tho voi quy mo cap Trung Doan”.

Tra loi: 1. Doi voi viec bo sung xa Mu Ca, huyen Muong Te, tinh Lai Chau vao khu kinh te - quoc phong Muong Cha:

Sau khi nhan duoc y kien cua Thu tuong Chinh phu, Bo Quoc phong da chi dao cac co quan chuc nang cua Bo Quoc phong va Quan khu 2 nghien cuu de bo sung vao du an khu kinh te - quoc phong Muong Cha. Tuy nhien do du an khu kinh te - quoc phong Muong Cha dang lam thu tuc phe duyet bo sung them 3 xa Sin Thau, Ta Tong va Chung Chai theo Quyet dinh so 43/QD-TTg ngay 21/3/2002 cua Thu tuong Chinh phu, cho nen viec dua bo sung them xa Mu Ca vao du an khu kinh te - quoc phong Muong Cha se trien khai cham mot buoc.

Ve du an khu kinh te - quoc phong Muong Cha, Bo Quoc phong xin co bao cao them de cac co quan co lien quan duoc biet. Hien nay quy mo cua du an nay rat lon, bao gom 9 xa thuoc tinh Dien Bien voi rat nhieu noi dung can duoc dau tu nhu xay dung giao thong, thuy loi, cap dien, cap nuoc, on dinh dan cu, dau tu cho phat trien sat xuat, xoa doi giam ngheo... tong muc dau tu neu lam hoan chinh len den tren 500 ty dong. Ve quy mo dien tich, chi tinh rieng 1 xa o day da co dien tich tuong duong mot tinh o dong bang. Mat khac von ngan sach cap cho cac khu kinh te - quoc phong moi nam chi duoc gan 200 ty dong de dau tu cho 20 khu kinh te - quoc phong, binh quan moi du an chi duoc bo tri tren duoi 10 ty dong. Trong khi do co nhung nam khu kinh te - quoc phong Muong Cha da duoc bo tri toi 25 ty dong. Mac du da co gang, nhung voi muc von dau tu do phai vai chuc nam moi dat duoc muc tieu. Do khu kinh te - quoc phong Muong Cha la vung dac biet kho khan, so tien phai dau tu cho giao thong qua lon. Day chinh la dieu bat cap, la kho khan khi mo moi hoac mo rong quy mo du an.

2. Doi voi viec dau tu xay dung khu kinh te - quoc phong Dao San-Si Lo Lau, Phong Tho, Lai Chau, Bo Quoc phong da chi dao cac co quan chuc nang cua Bo Quoc phong va Quan khu 2 lam nhanh cong tac chuan bi dau tu va da bo tri 300 trieu dong de lap du an dau tu. Theo ke hoach tien do cuoi 2005, du an dau tu khu kinh te - quoc phong Dao San-Si Lo Lau se duoc tham dinh va phe duyet lam co so trien khai thuc hien dau tu vao ke hoach nam 2006.

Cu tri tinh Ha Giang: “De nghi Bo Quoc phong som phe duyet du an khu kinh te - quoc phong Xin Man, tinh Ha Giang”.

Tra loi: Du an khu kinh te - quoc phong Xin Man thuoc tinh Ha Giang tien do dau tu da bi cham la do o Ha Giang hien nay con co khu kinh te - quoc phong Vi Xuyen dang can tap trung von de dam bao tien do da duoc phe duyet.

Nam 2005, Bo Quoc phong da va dang chi dao chu dau tu la Bo Tu lenh Quan khu 2 hoan chinh du an theo Nghi dinh 16/ND-CP de phe duyet vao cuoi nam 2005 va tu ke hoach nam 2006 bat dau trien khai thuc hien dau tu.

Cu tri tinh Thai Nguyen: “De nghi Bo Quoc phong co che dinh xu ly hanh vi vi pham Luat nghia vu quan su. Trong do quy dinh viec xu ly doi voi cac truong hop quan nhan dao ngu. Day la van de ton dong, buc xuc o dia phuong nhieu nam qua khong co can cu phap luat de giai quyet. Hien nay o tinh Thai Nguyen co khoang 500 quan nhan dao ngu tu nhung nam 1980 den 1998. Nhung nam truoc day can cu vao Quyet dinh 191/CP cua Chinh phu, cac huyen, thanh pho, thi xa da rat tich cuc cai tao quan nhan dao ngu de tra ve dia phuong nhap khau quan ly. Nhung tu nam 2001 Vien Kiem sat quan su Trung uong da khang nghi dinh chi viec xu ly cai tao quan nhan dao ngu theo Quyet dinh 191/CP. Den nay chua co van ban nao quy dinh viec xu ly cac truong hop nay. Tu do dan den mot loat cac hau qua phap ly nhu ban than ho va cac con cai cua ho khong duoc huong mot so quyen cong dan nhu: Khong duoc nhap khau, khong duoc bau cu va cac che do khac o dia phuong… mac du ho cu tru o dia phuong nhung lai khong quan ly duoc (vi khong co ho khau) muon nhap duoc khau thi phai co thu tuc cua don vi quan doi tra ho ve dia phuong…”.

Tra loi: Viec xu ly quan nhan dao ngu da duoc quy dinh tai Nghi dinh so 151/2003/ND-CP ngay 09/12/2003 cua Chinh phu ve viec Quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quoc phong va cac toi danh nay quy dinh tai cac dieu tu Dieu 259 den Dieu 262 cua Bo Luat hinh su hien hanh va mot so van ban quy pham phap luat khac.

Can cu vao Quyet dinh so 1670/1999/QD-BQP ngay 4/10/1999 cua Bo Quoc phong quy dinh ve quan ly quan so, khi don vi co quan nhan dao ngu phai co giay bao ve dia phuong de goi quan nhan tro lai don vi. Neu quan nhan bo ngu den thang thu 03 khong tro lai don vi thi don vi cat quan so va co van ban thong bao cho Ban Chi huy Quan su cap huyen va gia dinh .

Dia phuong can cu vao muc do vi pham cua quan nhan de truy cuu trach nhiem hinh su hoac xu phat hanh chinh. SAu khi quan nhan dao ngu chap hanh xong hinh phat de nghi dia phuong lam thu tuc nhap khau cho ho de quan ly.

Ve viec tu nam 2001, Vien kiem sat quan su Trung uong da khang nghi dinh chi viec xu ly cai tao cac truong hop quan nhan dao ngu theo Quyet dinh so 191/CP cua Chinh phu dan den nhung hau qua phap ly nhu y kien cua cu tri tinh Thai Nguyen neu la khong co can cu, vi trong nam 2001 Vien kiem sat Quan su Trung uong khong ban hanh van ban khang nghi nao doi voi cac co quan, don vi tren ca nuoc noi chung va dia ban Quan khu 1 noi rieng.

  • TS

Quy vi co hai long voi noi dung tra loi tren?

Viet Bao
Comment :Tron nghia vu quan su Can co che tai manh
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tron nghia vu quan su Can co che tai manh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tron nghia vu quan su Can co che tai manh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tron nghia vu quan su Can co che tai manh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Evasion of military service: There should be strong sanctions!
Muong Cha, Soc Trang, the Only, Ha Giang, Nam Dinh, Lai Chau, Institute of the Central Military Procuracy, Legal Documents, resistance against American, Law Military Services, to complete the obligations of military service, the general government, defense, economic zones, for, to pay
Voters with the Ministry of Defense: "Some people still have no idea for school children to evade duty military "..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trốn nghĩa vụ quân sự: Cần có chế tài mạnh!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trốn nghĩa vụ quân sự: Cần có chế tài mạnh! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tron nghia vu quan su Can co che tai manh

Nhan xet, hay lien he ve tin Tron nghia vu quan su Can co che tai manh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tron nghia vu quan su Can co che tai manh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0