Toc do tang truong dat muc cao nhat trong 5 nam qua

Toc do tang truong dat muc cao nhat trong 5 nam qua

- Ngay sau bai phat bieu khai mac ky hop thu 8, QH khoa XI cua Chu tich QH Nguyen Van An, Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai da lac quan thong bao truoc cac dai bieu ve tinh hinh phat trien kinh te xa hoi nam 2005. Ong con cho biet, thu va chi ngan sach deu vuot du toan. Ben canh do, Thu tuong thua nhan: chi so gia tieu dung van dang tang cao.

Nam 2005: GDP gan dat ke hoach, thu - chi ngan sach vuot du toan

Toc do tang truong dat muc cao nhat trong 5 nam qua
Thu tuong Phan Van Khai phat bieu tai ky hop QH,

Thu tuong vui mung thong bao: Nam 2005, toc do tang truong dat muc cao nhat trong 5 nam qua. Toc do tang truong tong san pham trong nuoc (GDP) ca nam 2005 du bao dat khoang tu 8,4%. Trong do: nong, lam, ngu nghiep 4,1%, cong nghiep va xay dung 10,7%, dich vu 8,4%. Trong khi do, ty trong nganh cong nghiep va xay dung tiep tuc tang tu 40,1% nam 2004 len 40,8% nam 2005. Ty trong cua nganh dich vu tang tu 38,1% nam 2004 len 38,5% nam 2005.

Co cau noi bo nganh cong nghiep co chuyen bien tich cuc. Ty trong cua nganh cong nghiep che bien, che tac tiep tuc tang len, gia tri san xuat cua nganh tu 83% nam 2004 tang len 84,7% nam 2005; trong khi ty trong cua nganh khai thac mo giam tu 6,2% nam 2004 xuong con 5,6% nam 2005.

Co cau noi bo cac nganh dich vu bat dau co su thay doi theo huong tang ty trong cac nganh dich vu co chat luong cao nhu tai chinh, ngan hang, bao hiem.

Chat luong va hieu qua tang truong kinh te cung duoc cai thien mot buoc. Dong gop cua khoa hoc cong nghe vao tang truong trong thoi gian qua la rat ro, truoc het la ung dung khoa hoc cong nghe moi trong san xuat nong nghiep. Do ap dung cong nghe san xuat tien tien va chu trong dau tu doi moi trang thiet bi phuc vu san xuat nen nang suat lao dong xa hoi da tang len tu 17 trieu dong/lao dong/nam 2004 len 19 trieu dong/lao dong/nam 2005.

Doanh nghiep nha nuoc tiep tuc duoc sap xep lai theo tinh than Nghi quyet Trung uong 3 theo huong da dang hoa so huu voi cac hinh thuc co phan hoa, giao, ban, khoan, cho thue doanh nghiep nha nuoc.

Them mot thong bao day lac quan: Tong thu ngan sach nha nuoc dat tren 210 nghin ty dong, vuot con so du toan de ra la 183 nghin ty. Tuy nhien, tong chi ngan sach cung len toi 258 nghin ty, vuot muc du toan 229,8 nghin ty (boi chi 4,86%).

Ty so tieu dung tang cao do... gia dau the gioi tang

Ben canh do, theo Thu tuong, tinh hinh kinh te - xa hoi van con nhieu kho khan, thach thuc:

"Toc do tang truong kinh te (GDP) dat muc kha cao, nhung toc do tang gia tri gia tang cua cac nganh cong nghiep va xay dung, chua dat ke hoach. Chi phi san xuat trong mot so nganh tuy da co xu huong giam, song van con o muc cao; suc canh tranh cua mot so san pham mac du co duoc cai thien nhung van con yeu so voi cac nuoc trong khu vuc" - Thu tuong nhan manh. .

Thu tuong ly giai: Tuy Chinh phu da co nhieu bien phap han che tang gia, nhung do gia dau va mot so mat hang khac tren thi truong the gioi tang cao, gay ap luc tang gia nhieu loai hang hoa thiet yeu trong nuoc, chi so gia tieu dung tang cao.

Do thoi gian qua, xuat khau phai doi mat voi canh tranh gay gat nen co cau hang xuat khau da qua che bien van thap, ty trong xuat khau hang tho va hang so che nam 2005 con chiem toi 51% trong tong gia tri xuat khau.

Thu tuong cung to ro su quan tam cua Chinh phu den tinh trang lang phi, that thoat, tham nhung trong viec su dung nguon luc tai chinh nha nuoc, trong su dung dat dai, trong dau tu xay dung co ban; su nhung nhieu, gay phien ha cho nhan dan khi phai tiep xuc giai quyet cong viec voi cac co quan cong quyen,...

"Mac du Chinh phu da co nhieu giai phap ve co che chinh sach va tang cuong cong tac kiem tra, kiem soat, xu ly vi pham,... nhung tinh trang tren cham duoc khac phuc. Nan tham nhung gay bat binh lon trong nhan dan". Ong cho biet.

Thu tuong cung neu bat nhung han che nhu: That nghiep o thanh thi va thieu viec lam o nong thon van rat gay gat; Chat luong nguon lao dong con nhieu yeu kem; Chat luong dich vu y te chua dap ung nhu cau cua nhan dan. Nhieu dich vu van hoa khong lanh manh van co chieu huong gia tang...

2006: Phai phat trien kinh te "nhanh va nhanh hon nua"

Moi chieu qua, Chinh phu da lam viec voi nganh dien. Qua do cho thay, neu khong co 1 co che dac biet giam thu tuc hanh chinh thap nhat, tang quyten tu chu cua cac nha dau tu va su dung dung von dau tu thi co nguy co thieu dien. Neu xay ra tinh trang thieu dien lam anh huong den nen kinh te noi chung thi do la loi cua Chinh phu. Tinh chung ca von lieng cho nganh dien tu nay den 2010 la 300 nghin ty dong!

Thu tuong Phan Van Khai ra quyet tam: Nam 2006 chung ta phai phat trien nhanh va nhanh hon nua, phat trien sao cho vung chac, ben vung va phai quan tam toi chi so phat trien con nguoi.

Thu tuong dua ra nhung chi tieu trong nam 2006: Tong san pham trong nuoc (GDP) tang 8% so voi nam 2005. GDP theo gia thuc te khoang 970 nghin ty dong; GDP binh quan dau nguoi khoang 720 USD. Gia tri tang them cua nganh nong, lam, ngu nghiep tang khoang 3,8%; gia tri tang them cua nganh cong nghiep va xay dung tang tren 10,2%; gia tri tang them cua cac nganh dich vu tang tren 8%.

Doi voi muc tieu, nhiem vu va cac chi tieu chu yeu cua ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2006, theo Thu tuong, VN can "chu dong thuc hien lo trinh cua Hoi nhap kinh te quoc te va khu vuc. Khai thac toi da cac loi the va han che cac mat bat loi do mo rong hoi nhap kinh te quoc te phuc vu tang truong. Thuc hien day du cac cam ket quoc te da ky ket. Tao moi dieu kien thuan loi de tang nhanh xuat khau; thu hut von, cong nghe cao tu ben ngoai".

Huy dong toi da cac nguon von dau tu cho phat trien kinh te - xa hoi. Thu hut manh hon von dau tu nuoc ngoai va von dau tu cua khu vuc dan doanh. Nang cao hieu qua von dau tu tu ngan sach nha nuoc.

Ben canh do, can duy tri toc do tang truong kinh te cao va ben vung. Tao chuyen bien manh me ve suc canh tranh va hieu qua cua nen kinh te. Ðay manh chuyen dich co cau kinh te, co cau lao dong theo huong tang nhanh ty trong dich vu va cong nghiep. Huy dong, su dung hieu qua cac nguon luc de dap ung yeu cau tang truong kinh te, xoa doi giam ngheo, bao ve moi truong va phat trien ben vung.

Nhiem vu truoc mat duoc nhan manh la: Tang cuong tiem luc tai chinh cua dat nuoc; nang ty le tich luy trong nuoc, huy dong 38,6% GDP cho dau tu phat trien; thu ngan sach nha nuoc bao dam chi thuong xuyen, chi tra no va danh mot phan cho dau tu phat trien. Tang cuong cong tac quan ly cac nguon von cua nha nuoc, khac phuc tinh trang dan trai, that thoat, lang phi, tham nhung trong dau tu xay dung.

Tiep tuc lanh manh hoa tinh hinh tien te, on dinh suc mua va gia tri dong tien, giam ty le no xau, no qua han, nang cao chat luong va da dang hoa hoat dong dich vu cua he thong ngan hang.

Ngoai ra, can tiep tuc day manh cong cuoc phat trien doanh nghiep. Kien quyet sap xep, doi moi doanh nghiep nha nuoc. Tiep tuc co phan hoa cac doanh nghiep co quy mo lon. Hinh thanh mot so tap doan kinh te. Chuan bi cac dieu kien de trien khai thuc hien Luat Doanh nghiep (thong nhat) sau khi duoc Quoc hoi thong qua.

Nang cao hieu qua hoat dong kinh te doi ngoai, day manh xuat khau, phat trien cac thi truong moi, co giai phap tich cuc khac phuc tinh trang kho khan do cac nuoc ap dat rao can ky thuat. Trien khai thuc hien Luat Ðau tu chung, thuc hien tot lo trinh AFTA va cac cam ket da phuong va song phuong trong qua trinh hoi nhap kinh te quoc te.

Tang cuong tinh hieu qua, minh bach cua cac chinh sach nha nuoc, xu ly nghiem minh doi voi nhung can bo cong chuc vi pham phap luat.

Chong duc khoet von dau tu nha nuoc

Thu tuong khang dinh ro tam quan trong cua quan ly dau tu va quan ly von nha nuoc. Theo ong, can "kien quyet cham dut tinh trang dau tu o at, phan tan, khong dong bo, khong tinh den hieu qua, gay lang phi lon. Chinh phu se chi dao viec tong ket cac cong trinh da xay dung trong nam 5 qua nhung khong su dung hoac phat huy tac dung rat han che do chu truong sai, hoac do khong dong bo, xac dinh ro trach nhiem cua co quan quyet dinh chu truong dau tu (ke ca cap TW) de co bien phap khac phuc va ngan chan tai dien".

"Nam 2006 phai tao duoc chuyen bien ro ret trong viec ngan chan te duc khoet von dau tu nha nuoc" - Thu tuong nhan manh.

Ong nen bat mot so bien phap: "Coi linh vuc dau tu bang nguon von nha nuoc la mot trong diem trien khai thuc hien Luat thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, Luat phong, chong tham nhung. Hoan chinh quy che xac dinh trach nhiem cua chu dau tu di doi voi xoa bo vong khep kin cua khau thiet ke, thi cong, giam sat doi voi mot du an dau tu trong cac to chuc thuoc co quan chu quan. Xuc tien nhanh chuyen cac to chuc thiet ke, thi cong, giam sat cua nha nuoc thanh cong ty hoat dong doc lap. Quy dinh cu the va tao dieu kien can thiet de HDND va dan cu tham gia giam sat thuc hien cac cong trinh xay dung ket cau ha tang tren dia ban dia phuong.".

Ve chong tham nhung, Thu tuong cho rang, tu tuong chi dao trong viec thi hanh phap luat noi chung la chu trong phong ngua, ngan chan, dong thoi phai xu ly that nghiem nguoi vi pham va trach nhiem cua nguoi dung dau co quan, don vi xay ra vi pham nghiem trong. Tu 2006 tro di, Bao cao hang nam cua chinh phu trinh QH se co phan danh gia chinh thuc ve tinh hinh cong tac chong tham nhung, lang phi cua cac Bo va dia phuong. Nganh nao, dia phuong nao chap hanh luat khong nghiem tuc, te nhung nhieu va lang phi khong giam thi Bo truong phai chiu trach nhiem truoc QH, Chu tich UBND TP phai chiu trach nhiem truoc HDND.

"Tai ky hop QH cuoi nam 2004, chinh phu da bao cao voi QH ve chu truong xay dung va van hanh co che thanh tra cong vu. Chinh phu de nghi QH ung ho chu truong nay de trong nhung nam toi chung ta thiet lap mot he thong thanh tra cong vu hoat dong co hieu qua"Thu tuong noi.

"Dieu dang quan tam hien nay la ngay tai cac co quan co chuc nang quan trong thuc thi phap luat, dau tranh chong tham nhung cung xay ra khong it vi pham nhu sach nhieu nhan dan, nhan hoi lo... Chinh phu de nghi QH som co nhung chu truong, bien phap cu the tang cuong cong tac giam sat cua QH, HDND, cua cong chung va bao chi doi voi hoat dong tu phap nham phat hien va xu ly tham nhung trong khu vuc nay".

Xay dung bien phap phong ve chinh dang cho hang hoa trong nuoc

Duong huong phat trien cong nghiep la duong huong noi bat duoc dua ra: Tiep tuc duy tri toc do tang truong cao cua nganh cong nghiep. Day manh ung dung cong nghe tien tien, hien dai vao san xuat kinh doanh. Bao dam cung cap du dien cho san xuat trong nuoc. Nghien cuu, xay dung cac bien phap phong ve chinh dang doi voi hang hoa san xuat trong nuoc phu hop voi cac quy dinh cua To chuc Thuong mai quoc te (WTO) va cac cam ket quoc te ma Viet Nam da ky ket.

To chuc tot cong tac thong tin thi truong, xuc tien thuong mai, pho bien kip thoi cho cac doanh nghiep ve thu tuc va cac noi dung cam ket cua Viet Nam doi voi WTO, voi cac nuoc va khu vuc nham ho tro cho doanh nghiep mo rong thi truong xuat khau hang hoa.

Ben canh do, can phat trien cac nganh dich vu, phan dau tao duoc buoc phat trien manh cua nganh dich vu ca ve so luong va chat luong.

Tap trung phat trien mot so nganh dich vu co tiem nang de phat huy uu the va kha nang canh tranh nhu du lich, hang khong, van tai bien, tai chinh, chung khoan, bao hiem va kiem toan; tiep tuc cung co va phat trien lanh manh thi truong bat dong san...

Ðay manh xuat khau, tham gia co hieu qua tien trinh hoi nhap kinh te khu vuc va quoc te: Thuc day tang truong xuat khau, nang cao kha nang canh tranh va hieu qua xuat khau. Tap trung phat trien nhung mat hang co kim ngach xuat khau lon. Tiep tuc hoan thien co che quan ly xuat nhap khau, cac chinh sach ho tro, khuyen khich xuat khau (xuc tien thuong mai, tin dung ho tro xuat khau, phat trien thuong hieu,...).

Ðinh huong su dung von dau tu cua nha nuoc la tiep tuc dau tu cai tao, nang cap va phat trien nhung truc duong giao thong quan trong, tuyen giao thong den cac vung kinh te trong diem...

Tang cuong dau tu ha tang vien thong, cac ha tang dich vu khac voi co che phu hop.

Ve giao duc - dao tao, phat trien quy mo giao duc pho thong phu hop voi dieu kien phat trien kinh te xa hoi, cung co ket qua xoa mu chu, pho cap giao duc tieu hoc, day manh pho cap giao duc tieu hoc dung do tuoi.

Phan dau hoan thanh viec chuyen 6 truong dai hoc, cao dang ban cong hien co sang tu thuc. Huy dong cac nguon luc xa hoi cung phat trien giao duc dao tao. Xay dung che do hoc phi moi...

Ve khoa hoc cong nghe, day manh ung dung va phat trien cong nghe sinh hoc phuc vu nong nghiep; tao buoc dot pha ve giong cay, con co nang suat va gia tri kinh te cao phuc vu yeu cau chuyen dich co cau kinh te va phat trien nong nghiep va nong thon. Ðay manh ung dung cong nghe cao.

Nghien cuu, doi moi co che quan ly khoa hoc va cong nghe nham phat huy manh me noi luc khoa hoc va cong nghe, nang cao chat luong, hieu qua cua hoat dong khoa hoc va cong nghe, xay dung va phat trien thi truong khoa hoc va cong nghe de dap ung yeu cau phat trien kinh te - xa hoi.

Ve tai nguyen - moi truong, xay dung ke hoach su dung dat 5 nam 2006-2010, kiem ke tai nguyen nuoc quoc gia. Tiep tuc dieu tra hien trang danh gia nguyen nhan suy thoai, can kiet, o nhiem cac nguon nuoc o nhung vung trong diem. Tiep tuc theo doi, giam sat moi dien bien cua thoi tiet, khi hau, thuy van, moi truong. Tiep tuc dieu tra ve moi truong dat, nuoc, khong khi, moi truong bien, chat thai cong nghiep, chat thai sinh hoat. Ðay manh cong tac bao ve moi truong...

Ve linh vuc y te, Thu tuong khang dinh, nha nuoc dau tu nhieu hon cho y te (nam 2006 ngan sach nha nuoc chi cho y te 32,5% so voi nam 2005); dong thoi doi moi co che tai chinh y te, co cau lai chi tieu ngan sach danh cho y te.

Ngoai ra, con mot so dinh huong khac nhu: nang cao chat luong xoa doi giam ngheo va cong tac bao ve, cham soc suc khoe nhan dan, keo giam te nan xa hoi...

To chuc trien khai thuc hien Luat Phong chong tham nhung, Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi. Quy dinh chi tiet viec tang qua, nhan qua; viec ke khai tai san truoc va sau khi nhan chuc doi voi can bo lanh dao, quan ly cac cap. Thuc hien cong khai, minh bach trong moi linh vuc, truoc het cong khai ve ngan sach, dau tu xay dung co ban o tat ca cac nganh, cac cap.

Tang cuong su giam sat cua cong dong doi voi viec thuc hien cac co che chinh sach cua nha nuoc.

Phat trien thi truong tai chinh, tien te, bat dong san

Thu tuong neu ro ke hoach phat trien trong nam toi: Khuyen khich cac cong ty nha nuoc lon va tong cong ty nha nuoc lam an co hieu qua thuc hien viec phat hanh va niem yet trai phieu cong ty, trai phieu cong trinh; thong nhat muc uu dai thue doi voi hoat dong dau tu chung khoan cua cac nha dau tu ca nhan va cac to chuc trong va ngoai nuoc.

Tiep tuc thuc hien chuong trinh co phan hoa DNNN gan lien voi viec thuc hien niem yet tren thi truong chung khoan; ban co phan nhieu hon cho cac nha dau tu ngoai doanh nghiep, nhat la cac nha dau tu chien luoc; tiep tuc thuc hien co phan hoa cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai... Tiep tuc tai co cau tai chinh va xu ly no xau tai cac Ngan hang thuong mai nha nuoc.

Phat trien manh thi truong bat dong san. Ban hanh cac chinh sach, giai phap cu the va ro rang de chuyen dat tu nguon tai nguyen thanh von, tao them nhieu dieu kien thuan loi trong viec chuyen quyen su dung dat va so huu bat dong san. Phat trien cac trang trai co quy mo lon va vua trong mot so vung co dieu kien. Thu hoi dien tich dat cua doanh nghiep nha nuoc, to chuc nha nuoc, to chuc xa hoi, luc luong vu trang su dung lang phi, kem hieu qua hoac khong dung muc dich.

Thu tuong cung nhan manh: "Tiep tuc noi rong dan cac quy dinh ve quan ly su dung dat doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai va nguoi nuoc ngoai tham gia dau tu vao Viet Nam".

Giam bot cac hinh thuc bao cap

Ve hoi nhap kinh te quoc te va nang cao suc canh tranh, Thu tuong cho rang: "Di doi voi viec xuc tien chuong trinh va phuong thuc da duoc QH thong qua ve sua doi, bo sung he thong luat phap phu hop voi cac quy dinh cua WTO, can lam cho cac DN, co quan quan ly nha nuoc hieu va lam quen voi luat phap va thong le quoc te, biet cach ngan ngua va xu ly tranh chap khi lam an voi ben ngoai".

Khuyen khich cac hinh thuc hop tac, lien ket nhieu tang giua cac DN trong cac linh vuc san xuat nong nghiep, cong nghiep, dich vu, ket ca cac ho san xuat kinh doanh ca the. |Bo sung luat pha san, tao khung phap ly cho su van dong theo quy luat cua kinh te thi truong, dao thai cac DN lam an kem, thua lo.

Theo Thu tuong, "thoi gian toi phai trien khai thuc hien nghiem chinh luat canh tranh da duoc ban hanh, tao moi truong canh tranh binh dang giua cac loai hinh DN; dau tranh chong cac hanh vi han che canh tranh, canh tranh khong lanh manh, xoa bo dac quyen, kiem soat va han che doc quyen kinh doanh, cham dut phan biet doi xu giua cac loai hinh DN".

Bao cao ve ke hoach thoi gian toi, thay mat Chinh phu, Thu tuong cho biet: Ve tai chinh, ap dung rong rai co che tu chu tai chinh doi voi cac hoat dong su nghiep; thuc hien quan ly boi chi ngan sach phu hop voi thong le quoc te va giam dan muc boi chi ngan sach.

Tang cuong cong tac quan ly thu, chong that thu. Ðay manh cai tien quy trinh, thu tuc quan ly thu thue; quan ly chat che hoa don, chung tu; tang cuong cong tac kiem tra quyet toan thue, thu kip thoi day du cac khoan ton dong; day manh cong tac chong buon lau, chong hang gia, gian lan thuong mai, tron thue, lau thue. Kien quyet xu ly cac truong hop vi pham phap luat ve thue.

Ban hanh Luat thue thu nhap ca nhan thay cho Phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao; tang cuong cac bien phap kiem soat thu nhap, nang cao hieu qua thu thue. Ban hanh Luat thue tai san danh vao viec mua sam va so huu bat dong san.

Nghien cuu, sua doi Luat thue thu nhap doanh nghiep theo huong giam bot cac hinh thuc bao cap qua thue. Tiep tuc dieu chinh, sua doi Luat thue gia tri gia tang theo huong thong nhat 1 muc thue suat cho tat ca cac loai hang hoa, dich vu tieu dung trong nuoc (hien nay la 2 muc 5% va 10%).

Thuc hien lo trinh hoi nhap ve chinh sach tai chinh va thue theo hiep dinh da ky ket. Chu dong dieu chinh cac chinh sach tai chinh de phu hop voi WTO.

Ðay manh chu truong khoan chi hanh chinh, khoan bien che, mo rong thuc hien cho tat ca cac don vi hanh chinh cac cap. Thuc hien quan ly ngan sach chat che tiet kiem, thuc hien dung che do cong khai ngan sach; to chuc cong tac kiem tra thuong xuyen viec quan ly su dung ngan sach, tai san cua Nha nuoc o cac don vi su dung ngan sach; ban hanh va thuc hien che do trach nhiem doi voi nguoi dung dau don vi neu de xay ra nhung vi pham, that thoat, lang phi ngan sach, tai san cong.

Giam dan, tien toi loai bo hoan toan cac hinh thuc bao cap gian tiep cho cac doanh nghiep nha nuoc. Nghien cuu sua doi, bo sung va thuc hien co che tai chinh doi voi cac don vi su nghiep theo huong tang quyen tu chu ve tai chinh, to chuc thuc hien nhiem vu, ve quan ly to chuc, bien che,... de ap dung cho tat ca cac don vi su nghiep co thu.

Tiep tuc thuc hien chinh sach tien te, tin dung va ty gia than trong linh hoat nham kiem soat lam phat o muc thap, day manh phat trien thi truong tien te lien ngan hang, thi truong ngoai hoi lien ngan hang. Thuc hien tot nghiep vu thi truong mo, bao dam cac hoat dong dich vu ngan hang dap ung yeu cau cua nen kinh te thi truong, phu hop voi thong le quoc te.

Tao dieu kien thuan loi cho cong chung va doanh nghiep tiep can ngay cang nhieu voi san pham va tien ich ngan hang; tren co so do mo rong nhanh cac hinh thuc thanh toan khong dung tien mat va thanh toan qua ngan hang.

Thu tuong chi thi: Kien quyet giai the hoac sap nhap cac ngan hang yeu kem hoac khong co kha nang tang von. Nang cao kha nang sinh loi, xu ly dut diem no ton dong va cai thien bang can doi tai san cua cac ngan hang thuong mai. Phat hanh co phieu va trai phieu dai han de tang von tu co cua cac ngan hang thuong mai theo dung chuan muc quoc te. Thuc hien co phan hoa ngan hang thuong mai nha nuoc, truoc mat la Ngan hang Nha dong bang Song Cuu Long va Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam.

  • Pham Cuong

Tiep tuc cap nhat...

Viet Bao
Comment :Toc do tang truong dat muc cao nhat trong 5 nam qua
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Toc do tang truong dat muc cao nhat trong 5 nam qua bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toc do tang truong dat muc cao nhat trong 5 nam qua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Toc do tang truong dat muc cao nhat trong 5 nam qua ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
growth rate reached its highest level in 5 years
Vietnam, Phan Van Khai, growth, economic development, economic integration, investment, consistent with the highest level industry, implementation, prime minister, continued, management for construction, work
...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tốc độ tăng trưởng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tốc độ tăng trưởng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toc do tang truong dat muc cao nhat trong 5 nam qua

Nhan xet, hay lien he ve tin Toc do tang truong dat muc cao nhat trong 5 nam qua co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toc do tang truong dat muc cao nhat trong 5 nam qua de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0