Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP

Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP

CHINH PHU

----------

So: 178/2007/ND-CP

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap Tu do Hanh phuc

------------------------------

Ha Noi, ngay 03 thang 12 nam 2007

NGHI DINH

Quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va

co cau to chuc cua Bo, co quan ngang Bo

-------------

CHINH PHU

Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;

Xet de nghi cua Bo truong Bo Noi vu,

NGHI DINH:

Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG

Dieu 1. Pham vi va doi tuong dieu chinh

1. Nghi dinh nay quy dinh chung ve chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo, co quan ngang Bo; che do lam viec va quyen han, trach nhiem cua Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo.

2. Chuc nang, nhiem vu, quyen han cu the ve quan ly nganh, linh vuc cua Bo, co quan ngang Bo thuc hien theo Nghi dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua tung Bo, co quan ngang Bo.

3. Cac quy dinh ve co cau to chuc cua Bo tai Chuong III Nghi dinh nay khong ap dung doi voi co cau to chuc Bo Quoc phong va Bo Cong an.

4. Ten cua Bo, co quan ngang Bo va ten cua cac don vi cua Bo, co quan ngang Bo duoc dich tieng nuoc ngoai de giao dich quoc te theo huong dan cua Bo Ngoai giao.

Dieu 2. Vi tri va chuc nang

Bo, co quan ngang Bo (duoi day goi chung la Bo) la co quan cua Chinh phu, thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve nganh hoac linh vuc duoc giao trong pham vi ca nuoc; quan ly nha nuoc cac dich vu cong trong cac nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

Dieu 3. Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo

1. Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo (duoi day goi chung la Bo truong) la thanh vien Chinh phu, la nguoi dung dau va lanh dao mot Bo; chiu trach nhiem truoc Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, truoc Quoc hoi ve quan ly nha nuoc cac nganh, linh vuc va tham gia vao hoat dong cua tap the Chinh phu; quan ly nha nuoc cac dich vu cong trong pham vi ca nuoc va cac cong tac khac duoc giao, thuc hien nhiem vu, quyen han theo quy dinh tai cac Dieu 4, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cua Luat To chuc Chinh phu nam 2001, cac quy dinh tai Nghi dinh nay va cac van ban phap luat khac co lien quan.

2. Cap pho cua nguoi dung dau Bo, co quan ngang Bo (duoi day goi chung la Thu truong) co trach nhiem giup Bo truong theo doi, chi dao mot so mat cong tac theo su phan cong cua Bo truong va chiu trach nhiem truoc Bo truong ve nhiem vu duoc phan cong.

Khi Bo truong vang mat, mot Thu truong duoc Bo truong uy nhiem thay Bo truong giai quyet cong viec cua Bo va Bo truong.

3. So luong Thu truong o moi Bo khong qua bon nguoi. Truong hop dac biet do Thu tuong Chinh phu quyet dinh.

Chuong II

NHIEM VU, QUYEN HAN CUA BO VA BO TRUONG

Dieu 4. Ve phap luat

1. Trinh Chinh phu cac du an luat, du thao Nghi quyet cua Quoc hoi, du an Phap lenh, du thao nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi; du thao nghi quyet, nghi dinh cua Chinh phu theo chuong trinh, ke hoach xay dung phap luat hang nam cua Bo da duoc phe duyet va cac du an, de an theo su phan cong cua Chinh phu.

2. Trinh Thu tuong Chinh phu du thao quyet dinh, chi thi va cac van ban khac thuoc tham quyen chi dao, dieu hanh cua Thu tuong Chinh phu theo quy dinh cua phap luat.

3. Ban hanh cac quyet dinh, chi thi, thong tu, tieu chuan, quy chuan, quy trinh, quy pham, dinh muc kinh te - ky thuat ve quan ly nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo; huong dan, kiem tra viec thuc hien cac van ban do.

4. Chi dao va to chuc thuc hien cong tac tuyen truyen, pho bien, giao duc phap luat thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

5. Kiem tra cac van ban quy pham phap luat do cac Bo, Hoi dong nhan dan, Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong ban hanh co lien quan den nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo; neu phat hien nhung quy dinh do cac co quan do ban hanh co dau hieu trai cac van ban quy pham phap luat lien quan den nganh, linh vuc thuoc Bo quan ly thi xu ly theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 5. Ve chien luoc, quy hoach, ke hoach

1. Trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu du an chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien dai han, nam nam, hang nam va cac cong trinh quan trong trong nganh, linh vuc thuoc tham quyen quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu;

2. Cong bo chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien sau khi duoc phe duyet (tru nhung van de thuoc bi mat nha nuoc); to chuc chi dao va huong dan thuc hien chien luoc, quy hoach, ke hoach do;

3. Thuc hien nhiem vu kinh te - xa hoi, an ninh, quoc phong co lien quan den nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo;

4. Tham dinh trong pham vi quan ly nha nuoc cua Bo ve noi dung cac bao cao nghien cuu tien kha thi va bao cao nghien cuu kha thi cac chuong trinh, du an, de an thuoc nganh, linh vuc cua Bo; chiu trach nhiem ve noi dung cac bao cao, du an neu tren do co quan va to chuc cua Bo thuc hien; phe duyet va quyet dinh dau tu cac du an thuoc tham quyen cua Bo theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 6. Ve hop tac quoc te

1. Trinh Chinh phu chu truong, bien phap mo rong quan he voi nuoc ngoai va cac to chuc quoc te; dam phan, ky, phe chuan, phe duyet hoac gia nhap va bien pap bao dam thuc hien dieu uoc quoc te nhan danh Nha nuoc, nhan danh Chinh phu ve nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo.

2. To chuc dam phan, ky dieu uoc quoc te theo uy quyen cua co quan Nha nuoc co tham quyen va to chuc thuc hien cac dieu uoc quoc te ma Viet Nam la thanh vien trong pham vi nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

3. Ky ket va to chuc thuc hien thoa thuan quoc te nhan danh Bo theo quy dinh cua phap luat.

4. Tham gia cac to chuc quoc te theo su phan cong cua Chinh phu.

5. To chuc thuc hien chu truong, bien phap mo rong hop tac quoc te da duoc Chinh phu phe duyet. Thuc hien hop tac quoc te ve nganh, linh vuc theo quy dinh cua phap luat; cho phep cac don vi truc thuoc, cac co quan to chuc nuoc ngoai do co quan trung uong cap giay phep hoat dong to chuc hoi nghi, hoi thao quoc te co noi dung lien quan den nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo.

6. Kiem tra viec thuc hien cac chuong trinh, du an quoc te tai tro thuoc nganh, linh vuc do bo phu trach; chi dao va to chuc thuc hien cac chuong trinh, du an quoc te tai tro cua Bo.

Dieu 7. Ve cai cach hanh chinh

1. Quyet dinh va to chuc thuc hien ke hoach cai cach hanh chinh cua Bo theo chuong trinh, ke hoach cai cach hanh chinh nha nuoc cua Chinh phu va su chi dao cua Thu tuong Chinh phu.

2. Xay dung va hoan thien he thong the che, phap luat thuoc pham vi quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc cua Bo.

3. Xac dinh ro chuc nang, nhiem vu, tham quyen cua Bo, cua cac co quan, don vi truc thuoc Bo; thuc hien kien toan to chuc bo may cua Bo tinh gon, hop ly, giam dau moi.

4. Thuc hien phan cong, phan cap cho cac co quan, don vi truc thuoc bao dam tach ro quan ly nha nuoc voi hoat dong cua doanh nghiep, don vi su nghiep nha nuoc; trinh Chinh phu quyet dinh viec phan cap nhiem vu quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc cho chinh quyen dia phuong.

5. Quyet dinh va chi dao viec thuc hien cai cach thu tuc hanh chinh bao gom ra soat, tu huy bo va sua doi theo tham quyen hoac trinh cap tham quyen xem xet, sua doi, don gian, cong khai cac loai thu tuc hanh chinh thuoc nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo.

6. Chi dao viec thuc hien cac quy dinh ve che do tu chu, tu chiu trach nhiem trong quan ly su dung bien che, kinh phi quan ly hanh chinh doi voi cac co quan hanh chinh va che do tu chu, tu chiu trach nhiem ve thuc hien nhiem vu, to chuc bo may, bien che, tai chinh doi voi don vi su nghiep nha nuoc; ap dung he thong quan ly chat luong theo tieu chuan TCVN ISO 9001:2000 vao hoat dong cua Bo.

7. Quyet dinh va chi dao thuc hien doi moi phuong thuc lam viec, hien dai hoa cong so va ung dung cong nghe thong tin phuc vu hoat dong cua Bo;

8. Bao cao viec thuc hien cai cach hanh chinh hang nam trong pham vi quan ly nha nuoc cua Bo theo quy dinh.

Dieu 8. Ve thuc hien dai dien chu so huu phan von cua nha nuoc tai doanh nghiep co von nha nuoc

1. Trinh Chinh phu ban hanh co che, chinh sach ve cung ung cac dich vu cong; ve thuc hien xa hoi hoa cac hoat dong cung ung dich vu cong trong nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

2. Trinh Thu tuong Chinh phu ve quy hoach mang luoi ve to chuc su nghiep, dich vu cong; dieu kien, tieu chi thanh lap cac to chuc su nghiep nha nuoc thuoc nganh, linh vuc.

3. Banh hanh cac tieu chuan, quy chuan ky thuat quoc gia, dinh muc kinh te - ky thuat va thoi gian thuc hien cung ung cac dich vu cong thuoc nganh, linh vuc theo tham quyen.

4. Huong dan, kiem tra va ho tro cho cac to chuc thuc hien dich vu cong hoat dong trong nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 9. Ve quan ly nha nuoc doi voi doanh nghiep, hop tac xa va cac loai hinh kinh te tap the, tu nhan khac

1. De xuat co che, chinh sach khuyen khich, ho tro va dinh huong phat trien doanh nghiep, hop tac xa thuoc moi thanh phan kinh te trong cac nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

2. Huong dan, kiem tra viec thuc hien cac quy dinh doi voi nganh, nghe kinh doanh, dich vu co dieu kien theo danh muc Chinh phu quy dinh va xu ly vi pham thuoc tham quyen.

3. Thanh tra, kiem soat viec thuc hien cac quy dinh ve bao ve moi truong, bao dam ve sinh an toan thuc pham, an toan ve sinh lao dong.

4. Ban hanh tieu chuan co so, quy chuan ky thuat quoc gia thuoc nganh, linh vuc theo quy dinh cua phap luat; kiem tra, thanh tra, xu ly theo tham quyen vi pham viec thuc hien tieu chuan chat luong hang hoa va dich vu theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 10. Ve quan ly nha nuoc doi voi hoat dong cua hoi, to chuc phi Chinh phu

1. Cong nhan ban van dong ve thanh lap hoi, to chuc phi Chinh phu; co y kien bang van ban voi Bo Noi vu ve viec cho phep thanh lap, sap nhap, chia tach, giai the hoi, to chuc phi Chinh phu hoat dong trong nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

1. Huong dan, tao dieu kien cho hoi, to chuc phi Chinh phu tham gia cac hoat dong trong nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo; to chuc lay y kien va tiep thu viec de xuat, phan bien cua hoi, to chuc phi Chinh phu de hoan thien cac quy dinh quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc.

2. Kiem tra, thanh tra viec thuc hien cac quy dinh cua phap luat doi voi hoi, to chuc phi Chinh phu hoat dong trong nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo; xu ly hoac kien nghi co quan nha nuoc co tham quyen xu ly cac vi pham phap luat cua hoi, to chuc phi Chinh phu theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 11. Ve To chuc bo may, bien che

1. Trinh Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo; ve thanh lap, to chuc lai, giai the Tong cuc va tuong duong Tong cuc thuoc Bo; ve co che tu chu, tu chiu trach nhiem doi voi cac don vi su nghiep nha nuoc thuoc nganh, linh vuc;

2. Trinh Thu tuong Chinh phu ve: thanh lap, to chuc lai, giai the cac vu, cuc va tuong duong, to chuc su nghiep phuc vu quan ly nha nuoc va to chuc su nghiep thuoc tham quyen quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu; quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Tong cuc hoac tuong duong thuoc Bo;

3. Quyet dinh viec thanh lap, to chuc lai, giai the cac to chuc su nghiep nha nuoc khac khong thuoc tham quyen cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu theo quy dinh cua phap luat.

4. Quyet dinh thanh lap phong thuoc vu, thanh tra Bo, van phong Bo, chi cuc thuoc cuc theo quy dinh tai nghi dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo, co quan ngang Bo hoac sau khi duoc Thu tuong Chinh phu cho phep.

5. Quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han, co cau to chuc cua vu, cuc, (tru nhung cuc tuong duong tong cuc), thanh tra, van phong; quy dinh ve nhiem vu tu chu, tu chiu trach nhiem cua cac to chuc su nghiep nha nuoc thuoc Bo quan ly.

6. Ban hanh Thong tu hoac Thong tu lien tich huong dan chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cac co quan chuyen mon cua Uy ban nhan dan cac cap.

7. Tong hop va bao cao ve to chuc bo may hanh chinh, su nghiep thuoc Bo gui Bo Noi vu theo quy dinh;

8. Xay dung ke hoach bien che hang nam cua Bo va gui Bo Noi vu; ban hanh dinh muc bien che su nghiep nha nuoc thuoc nganh, linh vuc sau khi thong nhat voi Bo Noi vu.

9. Quyet dinh giao bien che hanh chinh cho cac to chuc thuoc Bo; quan ly bien che hanh chinh, su nghiep doi voi cac don vi thuoc Bo quan ly theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 12. Ve can bo, cong chuc, vien chuc nha nuoc

1. Trinh Thu tuong Chinh phu bo nhiem, mien nhiem Thu truong va tuong duong;

2. Quyet dinh bo nhiem, mien nhiem, cach chuc nguoi dung dau, cap pho cua nguoi dung dau cac to chuc thuoc Bo, bao gom: tong cuc va tuong duong, cuc, vu, thanh tra, van phong, cac to chuc su nghiep thuoc Bo va Truong phong, Pho truong phong thuoc vu, van phong Bo, thanh tra Bo.

Phan cap cho nguoi dung dau cac to chuc, don vi thuoc Bo bo nhiem, mien nhiem cac chuc danh con lai cua cac to chuc, don vi thuoc cap minh quan ly.

Viec bo nhiem, mien nhiem, cach chuc cac chuc nang cac bo lanh dao, quan ly neu tren thuoc Bo thuc hien theo quy trinh quy dinh cua Dang va Chinh phu, Thu tuong Chinh phu.

3. Quy dinh tham quyen va trach nhiem cua nguoi dung dau cac to chuc thuoc Bo.

4. Quyet dinh va thuc hien cac bien phap cu the de tang cuong ky luat, ky cuong hanh chinh doi voi can bo, cong chuc, vien chuc cua Bo; to chuc thuc hien phong, chong tham nhung, lang phi va quan lieu, hach dich, cua quyen doi voi cac don vi thuoc Bo;

5. Xay dung va to chuc thuc hien ke hoach dao tao, boi duong can bo, cong chuc, vien chuc va viec tuyen dung, su dung, dieu dong, luan chuyen, nghi huu, che do tien luong, khen thuong, ky luat va cac che do khac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc thuoc pham vi quan ly cua Bo theo quy dinh cua phap luat.

6. Ban hanh tieu chuan, quy chuan chuyen mon, nghiep vu cua ngach vien chuc thuoc nganh, linh vuc do Bo duoc phan cong, phan cap quan ly sau khi co y kien tham dinh cua Bo Noi vu; xay dung tieu chuan chuyen mon, nghiep vu cua ngach cong chuc thuoc nganh, linh vuc do Bo duoc phan cong, phan cap quan ly de Bo Noi vu ban hanh; ban hanh tieu chuan nghiep vu cu the cua nguoi dung dau co quan chuyen mon thuoc nganh, linh vuc do Bo quan ly thuoc Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

Dieu 13. Ve kiem tra, thanh tra

1. Huong dan va kiem tra viec thuc hien chinh sach, phap luat ve nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

2. Kiem tra, thanh tra cac Bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac cap trong viec thuc hien nhiem vu thuoc nganh, linh vuc cua Bo.

3. Giai quyet khieu nai, to cao, kien nghi cua to chuc, cong dan lien quan den nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo; to chuc viec tiep cong dan theo quy dinh cua phap luat.

4. Thanh tra, kiem tra chinh quyen dia phuong trong viec thuc hien phan cap quan ly ve nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

Dieu 14. Ve quan ly tai chinh, tai san

1. Ve quan ly tai chinh:

a. Trinh Chinh phu du toan ngan sach hang nam cua Bo;

b. Doi voi phan ke hoach tai chinh duoc cap co tham quyen phe duyet: Bo truong quyet dinh phan bo, kiem tra viec chi tieu, chiu trach nhiem quyet toan va duoc dieu chinh chi tiet trong pham vi tong muc thu chi tai chinh nhung khong duoc thay doi muc tieu ke hoach duoc duyet;

c. Doi voi phan ke hoach tai chinh do cac Bo, dia phuong quan ly: Bo truong co trach nhiem kiem tra thuc hien muc tieu chuong trinh da duoc duyet va phoi hop voi Bo co chuc nang quan ly nha nuoc ve tai chinh va Bo co chuc nang quan ly nha nuoc ve ke hoach va dau tu dieu chinh chi tiet trong pham vi ke hoach tai chinh da duoc duyet;

2. Quan ly va chiu trach nhiem ve tai san cua nha nuoc duoc giao cho Bo theo phan cap cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu va quy dinh cua phap luat.

Chuong III

CO CAU TO CHUC CUA BO

Dieu 15. Co cau to chuc cua Bo

1. Cac to chuc giup Bo truong quan ly nha nuoc gom:

a) Vu;

b) Van phong;

c) Thanh tra;

d) Tong cuc va tuong duong;

e) Co quan dai dien cua Bo o dia phuong va o nuoc ngoai.

2. Cac to chuc su nghiep nha nuoc truc thuoc Bo.

Cac to chuc su nghiep nha nuoc duoc quy dinh tai nghi dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo chi bao gom cac to chuc su nghiep phuc vu quan ly nha nuoc va bao, tap chi, co so dao tao, boi duong can bo, cong chuc cua Bo.

Cac to chuc su nghiep khac hien co da duoc cap co tham quyen thanh lap, Bo truong trinh Thu tuong Chinh phu ba hanh danh sach cac to chuc su nghiep do.

3. So luong cap pho cua nguoi dung dau cac to chuc thuoc Bo quy dinh tai cac khoan 1 va 2 Dieu nay khong qua 03 nguoi.

4. Cac vu, cuc, tong cuc va tuong duong ve chuyen nganh, linh vuc thuoc Bo duoc quy dinh cu the tai nghi dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua tung Bo, co quan ngang Bo.

Dieu 16. Vu

1. Vu duoc thanh lap de giup Bo truong thuc hien chuc nang tham muu, tong hop quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc.

2. Viec thanh lap Vu theo huong mot Vu duoc giao nhieu viec co moi quan he lien thong voi nhau, nhung mot viec khong giao cho nhieu Vu trong cung co cau to chuc cua Bo.

3. Vu duoc thanh lap phong trong vu tren nguyen tac vu duoc giao tham muu, tong hop nhieu linh vuc tuong doi doc lap. Nhung vu thanh lap phong duoc quy dinh tai nghi dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo.

4. Vu khong co con dau; Vu truong duoc ky cac van ban hanh chinh ve chuyen mon, nghiep vu thuoc linh vuc do vu chiu trach nhiem va dong dau cua Bo theo thua lenh cua Bo truong.

Dieu 17. Van phong Bo

1. Van phong Bo thuc hien chuc nang giup Bo truong theo doi, don doc cac to chuc, co quan, don vi truc thuoc thuc hien chuong trinh, ke hoach cong tac cua Bo; tong hop tinh hinh thuc hien chuong trinh, ke hoach cong tac cua Bo.

2. To chuc thuc hien chuc nang hanh chinh, van thu, luu tru va quan ly co so vat chat ky thuat, tai san, kinh phi hoat dong, bao dam phuong tien, dieu kien lam viec; phuc vu chung cho hoat dong cua Bo va cong tac quan tri noi bo.

3. Thuc hien cac nhiem vu khac do phap luat quy dinh hoac do Bo truong giao.

4. Van phong Bo duoc thanh lap phong va to chuc tuong duong (sau day goi chung la phong) theo cac linh vuc cong tac thuoc van phong.

5. Van phong Bo co con dau rieng de giao dich; Chanh van phong duoc ky cac van ban hanh chinh theo uy quyen hoac thua lenh cua Bo truong.

Dieu 18. Thanh tra Bo

1. Thanh tra Bo duoc thanh lap de giup Bo truong thuc hien chuc nang thanh tra hanh chinh va thanh tra chuyen nganh thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo theo quy dinh cua phap luat ve thanh tra.

2. Thanh tra duoc thanh lap phong.

3. Thanh tra Bo co con dau rieng; Chanh Thanh tra duoc ky cac van ban hanh chinh theo uy quyen hoac thua lenh cua Bo truong va duoc xu ly vi pham hanh chinh theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 19. Cuc thuoc Bo

1. Cuc duoc thanh lap de tham muu giup Bo truong quan ly nha nuoc chuyen sau, on dinh va thuc thi nhiem vu quan ly nha nuoc doi voi nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

2. Doi tuong quan ly cua cuc la nhung to chuc va ca nhan hoat dong lien quan den chuyen nganh, linh vuc, chiu su dieu chinh cua phap luat ve chuyen nganh, linh vuc do; pham vi hoat dong cua cuc khong nhat thiet o tat ca cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

3. Co cau to chuc cua cuc, gom:

a) Phong;

b) Van phong;

c) To chuc su nghiep nha nuoc truc thuoc (neu co).

Cuc duoc giao thuc thi nhiem vu, quyen han quan ly nha nuoc doi voi nganh, linh vuc phan cap han che cho dia phuong, co the duoc thanh lap chi cuc thuoc cuc. Nhung cuc co chi cuc duoc quy dinh trong nghi dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo. Khi can thanh lap moi thi Bo quan ly nganh trinh Thu tuong Chinh phu cho phep va giao cho Bo truong quyet dinh thanh lap.

Viec thanh lap to chuc thanh tra thuoc cuc de thuc hien chuc nang thanh tra chuyen nganh duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat ve thanh tra.

4. Cuc co tu cach phap nhan, co tai khoan va con dau rieng; Cuc truong duoc ban hanh van ban ca biet, van ban quy pham noi bo thuoc chuyen nganh, linh vuc do cuc chiu trach nhiem va khong duoc ban hanh van ban quy pham phap luat.

5. Viec thanh lap cuc theo yeu cau chuc nang, nhiem vu, tren nguyen tac co doi tuong quan ly chuyen nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo va thuc hien theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 20. Tong cuc va to chuc tuong duong thuoc Bo

1. Tong cuc va tuong duong (sau day goi chung la tong cuc) duoc thanh lap de giup Bo truong quan ly nha nuoc chuyen sau, on dinh va thuc thi nhiem vu quan ly nha nuoc doi voi nganh, linh vuc lon, phuc tap khong phan cap hoac phan cap han che cho dia phuong thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

2. Doi tuong quan ly cua tong cuc la nhung to chuc va ca nhan hoat dong lien quan den chuyen nganh, linh vuc, chiu su dieu chinh cua phap luat ve chuyen nganh, linh vuc do.

3. Co cau to chuc cua tong cuc, gom:

a) Vu;

b) Van phong;

c) Thanh tra;

d) To chuc su nghiep nha nuoc truc thuoc.

Doi voi tong cuc duoc to chuc va quan ly theo he thong nganh doc, can co cac cuc truc thuoc dat o dia phuong hoac doi voi nhung tong cuc can co cuc quan ly chuyen nganh truc thuoc duoc quy dinh tai quyet dinh thanh lap va quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han, co cau to chuc cua tong cuc.

4. Tong cuc co tu cach phap nhan, co tai khoan va con dau rieng; Tong cuc truong duoc ban hanh van ban ca biet, van ban quy pham noi bo va khong duoc ban hanh van ban quy pham phap luat.

5. Tong cuc duoc thanh lap theo yeu cau chuc nang, nhiem vu, tren nguyen tac co doi tuong quan ly chuyen nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo va thuc hien theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 21. To chuc su nghiep nha nuoc thuoc Bo

1. Viec thanh lap to chuc su nghiep nha nuoc thuoc Bo de phuc vu nhiem vu quan ly nha nuoc cua Bo hoac de thuc hien mot so dich vu cong co dac diem, tinh chat quan trong can thiet do Bo thuc hien.

Chi thanh lap to chuc su nghiep nha nuoc thuoc Bo khi loai dich vu cong do nha nuoc chua chuyen giao cho cac to chuc ngoai khu vuc nha nuoc dam nhiem hoac loai dich vu cong do cac to chuc ngoai khu vuc nha nuoc khong thuc hien hoac khong du kha nang thuc hien.

Doi voi nhung nganh, linh vuc da co quy hoach mang luoi to chuc su nghiep duoc cap co tham quyen phe duyet thi viec thanh lap to chuc su nghiep nha nuoc phai phu hop voi quy hoach mang luoi to chuc do.

2. To chuc su nghiep nha nuoc khong co chuc nang quan ly nha nuoc.

3. To chuc su nghiep nha nuoc duoc tu chu va tu chiu trach nhiem ve nhiem vu, to chuc bo may, bien che va tai chinh theo quy dinh cua phap luat va chiu su quan ly nha nuoc cua cac Bo chuc nang theo tung nganh, linh vuc.

4. To chuc su nghiep nha nuoc co tu cach phap nhan, con dau va tai khoan rieng.

Chuong IV

CHE DO LAM VIEC VA TRACH NHIEM CUA BO TRUONG

Dieu 22. Che do lam viec cua Bo truong

Bo truong lam viec theo che do thu truong va Quy che lam viec cua Chinh phu; bao dam nguyen tac tap trung, dan chu; thuc hien che do thong tin, bao cao cua Bo va cac don vi truc thuoc theo quy dinh; ban hanh Quy che lam viec cua Bo va chi dao, kiem tra viec thuc hien Quy che do.

Dieu 23. Trach nhiem cua Bo truong doi voi Bo

1. Bo truong chiu trach nhiem chuan bi trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu quyet dinh giai quyet cac van de lien quan den nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo thuoc tham quyen cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu theo Quy che lam viec cua Chinh phu.

2. Bo truong chiu trach nhiem ve chat luong, noi dung cac van ban quy pham phap luat do Bo chuan bi; chi dao thuc hien chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien, chuong trinh, cong tac sau khi duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet; chiu trach nhiem ve hieu qua cac du an, cac chuong trinh, de an cua Bo va viec su dung cac nguon luc cua Bo.

3. Bo truong quyet dinh cac cong viec thuoc pham vi quan ly cua Bo va chiu trach nhiem ve cac quyet dinh do.

4. Bo truong chiu trach nhiem ve nhung cong viec do Bo truc tiep quan ly; chiu trach nhiem lien doi ve nhung cong viec da phan cap cho chinh quyen dia phuong, khi Bo khong thuc hien day du trach nhiem trong huong dan, kiem tra, thanh tra de xay ra su co, tham hoa nguy hiem, that thoat, thiet hai lon den tai san cua Nha nuoc va nhan dan;

5. Bo truong chiu trach nhiem thuc hien quyen dai dien chu so huu phan von cua nha nuoc tai doanh nghiep co von nha nuoc theo quy dinh cua phap luat;

6. Bo truong phan cong cho Thu truong giai quyet cac van de thuoc tham quyen cua Bo truong hoac uy nhiem cho Thu truong lam viec va giai quyet cac de nghi cua cac Bo, dia phuong, thi Bo truong phai chiu trach nhiem ve nhung quyet dinh cua Thu truong duoc phan cong hoac uy nhiem giai quyet.

Dieu 24. Trach nhiem cua Bo truong doi voi Chinh phu, Thu tuong Chinh phu

1. Thuc hien day du chuc nang quan ly nha nuoc cua Bo ve cac nganh, linh vuc.

2. Khong chuyen cac van de thuoc tham quyen giai quyet cua Bo len Chinh phu hoac Thu tuong Chinh phu; khong ban hanh nhung van ban trai voi quy dinh cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu; nhung van de vuot qua tham quyen duoc giao phai xin bao cao Thu tuong Chinh phu.

3. Thuc hien day du trach nhiem cua thanh vien Chinh phu theo Quy che lam viec cua Chinh phu.

Dieu 25. Trach nhiem cua Bo truong doi voi Bo truong khac

1. Thuc hien cac quy dinh quan ly nha nuoc thuoc tham quyen cua cac Bo khac; khong ban hanh nhung van ban trai voi quy dinh cua cac Bo truong khac.

2. Chu tri, phoi hop voi cac Bo de giai quyet nhung van de quan ly nha nuoc do Bo phu trach co lien quan den chuc nang cua Bo khac; truong hop co y kien khac nhau thi Bo truong trinh Thu tuong Chinh phu quyet dinh.

3. Cac van de trong van ban quy pham phap luat do Bo truong trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu co lien quan den Bo khac, phai co y kien cua Bo truong do bang van ban. Cac Bo truong duoc hoi y kien co trach nhiem nghien cuu, tra loi bang van ban trong thoi gian quy dinh.

Dieu 26. Trach nhiem cua Bo truong doi voi Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong

1. Chi dao Uy ban nhan dan thuc hien muc tieu, chuong trinh, quy hoach phat trien, ke hoach, du an ve nganh, linh vuc da duoc phe duyet; giai quyet cac de xuat, kien nghi cua Uy ban nhan dan phu hop voi quy dinh quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc cua Bo.

2. Huong dan va chi dao Uy ban nhan dan ve chuyen mon, nghiep vu thuoc nganh, linh vuc do Bo quan ly.

3. Kiem tra Chu tich Uy ban nhan dan trong viec thuc hien tieu chuan chuyen mon, nghiep vu doi voi nguoi dung dau co quan chuyen mon ve nganh, linh vuc thuoc Uy ban nhan dan; yeu cau Chu tich Uy ban nhan dan co y kien bang van ban ve viec bo nhiem, mien nhiem, khen thuong, ky luat doi voi nguoi dung dau cac to chuc cua Bo dat tai dia phuong.

Dieu 27. Trach nhiem cua Bo truong doi voi cac co quan cua Quoc hoi, voi dai bieu Quoc hoi va voi cu tri

1. Khi Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Hoi dong Dan toc va cac Uy ban cua Quoc hoi yeu cau, thi Bo truong co trach nhiem trinh bay hoac cung cap cac tai lieu can thiet; Bo truong gui cac van ban quy pham phap luat do minh ban hanh den Hoi dong Dan toc va cac Uy ban cua Quoc hoi theo linh vuc ma Hoi dong Dan toc, Uy ban phu trach.

2. Bo truong co trach nhiem tra loi cac kien nghi cua Hoi dong Dan toc va cac Uy ban cua Quoc hoi trong thoi han cham nhat la 15 ngay, ke tu ngay nhan duoc kien nghi.

3. Bo truong co trach nhiem tra loi chat van cua dai bieu Quoc hoi va kien nghi cua cu tri ve nhung van de thuoc nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo.

Dieu 28. Trach nhiem cua Bo truong doi voi cac to chuc chinh tri - xa hoi

Bo truong co trach nhiem phoi hop voi nguoi dung dau to chuc Mat tran To quoc, Cong doan va cac to chuc Doan the khac trong khi thuc hien nhiem vu cua Bo; tao dieu kien de cac to chuc neu tren hoat dong, tham gia xay dung che do, chinh sach co lien quan.

Chuong V

DIEU KHOAN THI HANH

Dieu 29. Hieu luc thi hanh

1. Nghi dinh nay co hieu luc sau 15 ngay, ke tu ngay dang Cong bao.

2. Bai bo Nghi dinh so 86/2002/ND-CP ngay 5 thang 11 nam 2002 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo, co quan ngang Bo va cac quy dinh truoc day trai voi Nghi dinh nay.

Dieu 30. Trach nhiem thi hanh

Cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chiu trach nhiem thi hanh Nghi dinh nay./.

Viet Bao
Comment :Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Full Text Decree 178/2007/ND-CP
Ministry of Interior, The The, The Player, Legal Documents and cities directly under the Central Government, non-governmental organizations, state management, Prime Minister, its management, as required, within the scope, implementation, head, minister, 1
GOVERNMENT.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Toàn văn nghị định 178/2007/NĐ-CP

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Toàn văn nghị định 178/2007/NĐ-CP bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP

Nhan xet, hay lien he ve tin Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0