Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo

Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo

TS gioi thieu toan van Nghi dinh Quy dinh danh muc vi tri cong tac va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc duoc dang cong khai tren website Chinh phu de lay y kien nhan dan.

CHINH PHU

________

So: /2007/ND-CP

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phuc

__________________________________________

Ha Noi, ngay thang nam 2007

DU THAOngay 11 thang 6 nam 2007

NGHI DINH

Quy dinh danh muc vi tri cong tac va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc
___________________

CHINH PHU

Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;

Can cu Dieu 43 Luat Phong, chong tham nhung ngay 29 thang 11 nam 2005;

Can cu Phap lenh can bo, cong chuc ngay 26 thang 02 nam 1998; Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh can bo, cong chuc ngay 28 thang 4 nam 2000; Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh can bo, cong chuc ngay 29 thang 4 nam 2003;

Xet de nghi cua Bo truong Bo Noi vu,

NGHI DINH :

Chuong I

QUY DINH CHUNG

Dieu 1. Pham vi dieu chinh

Nghi dinh nay quy dinh danh muc cac linh vuc cong tac co cac vi tri phai thuc hien dinh ky chuyen doi va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac trong cac co quan, to chuc, don vi cua nha nuoc co lien quan den viec quan ly ngan sach, tai san cua Nha nuoc, truc tiep tiep xuc va giai quyet cong viec cua co quan, to chuc, don vi, ca nhan nham chu dong phong ngua tham nhung.

Dieu 2. Doi tuong ap dung

Nghi dinh nay ap dung doi voi can bo, cong chuc, vien chuc khong giu chuc vu quan ly lam viec tai cac co quan, to chuc, don vi sau:

1. Cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu; cac to chuc hanh chinh truc thuoc Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu;

2. Uy ban nhan dan cac cap; cac co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan cap tinh, cap huyen va tuong duong; cong chuc cap xa;

3. Cac co quan cua to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi tu cap huyen tro len;

4. Cac don vi su nghiep cua nha nuoc, cua to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi;

5. Cac tap doan kinh te, cac tong cong ty, cong ty nha nuoc (sau day goi chung la doanh nghiep nha nuoc);

6. Cac co quan, to chuc, don vi thuoc luc luong vu trang;

7. To chuc chinh tri xa hoi - nghe nghiep, to chuc xa hoi, to chuc xa hoi nghe nghiep va cac co quan, to chuc, don vi khac co su dung ngan sach, tai san cua Nha nuoc.

Dieu 3. Giai thich tu ngu

1. "Dinh ky chuyen doi vi tri cong tac" la viec bat buoc bo tri, phan cong lai vi tri cong tac sau thoi han quy dinh doi voi can bo, cong chuc, vien chuc thuoc doi tuong chuyen doi vi tri trong pham vi nganh, linh vuc chuyen mon nghiep vu.

2. ’’Can bo, cong chuc, vien chuc giu chuc vu lanh dao’’ la nguoi duoc co quan, nguoi co tham quyen bo nhiem giu cac chuc vu trong co quan, to chuc, don vi duoc huong phu cap lanh dao.

Dieu 4. Nguyen tac thuc hien dinh ky chuyen doi vi tri cong tac

1. Viec thuc hien dinh ky chuyen doi vi tri cong tac theo quy dinh tai Nghi dinh nay la quy dinh bat buoc, thuong xuyen, ap dung doi voi tat ca cac can bo, cong chuc, vien chuc duoc bo tri vao cac vi tri cong tac thuoc cac linh vuc quy dinh tai Dieu 8 Nghi dinh nay.
2. Viec dinh ky chuyen doi vi tri cong tac phai dam bao khach quan, cong tam, khoa hoc va hop ly, phu hop voi chuyen mon nghiep vu, chong bieu hien be phai, chu nghia ca nhan, khong gay mat doan ket va khong lam xao tron su on dinh trong co quan, to chuc, don vi.
3. Viec dinh ky chuyen doi vi tri cong tac giua cac co quan, to chuc, don vi voi nhau phai bao dam nguyen tac hoan vi, khong anh huong den tang, giam bien che cua cac co quan, to chuc, don vi.
4. Viec dinh ky chuyen doi vi tri cong tac phai duoc tien hanh theo ke hoach, bao dam cong khai trong noi bo co quan, to chuc, don vi va gan voi trach nhiem cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi.

5. Khong thuc hien viec dinh ky chuyen doi vi tri cong tac trai voi linh vuc chuyen mon nghiep vu dang lam hoac dang phu trach.

6. Nghiem cam viec loi dung cac quy dinh ve dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc vi muc dich vu loi hoac de tru dap can bo, cong chuc, vien chuc.

7. Viec luan chuyen can bo, cong chuc giu chuc vu lanh dao, quan ly thuc hien theo quy dinh ve luan chuyen can bo.

Dieu 5. Noi dung va hinh thuc thuc hien viec dinh ky chuyen doi vi tri cong tac

1. Viec dinh ky chuyen doi vi tri cong tac duoc thuc hien bao gom cac noi dung sau:

a) Dinh ky chuyen doi vi tri cong tac giua cac linh vuc, dia ban duoc phan cong theo doi, phu trach, quan ly;

b) Dinh ky chuyen doi vi tri cong tac giua cac doi tuong, co quan, to chuc duoc phan cong theo doi, phu trach, quan ly.

2. Viec dinh ky chuyen doi vi tri cong tac chi thuc hien thong qua viec dieu dong can bo, cong chuc, vien chuc tu bo phan nay sang bo phan khac cung chuyen mon nghiep vu trong tung co quan, to chuc, don vi.

Dieu 6. Nhung truong hop chua thuc hien viec dinh ky chuyen doi vi tri cong tac

1. Can bo, cong chuc, vien chuc dang trong thoi gian bi xem xet, xu ly ky luat.

2. Can bo, cong chuc, vien chuc dang trong thoi gian bi khoi to dieu tra hoac co lien quan den cac noi dung cong viec dang bi thanh tra, kiem tra.

3. Can bo, cong chuc, vien chuc dang dieu tri benh hiem ngheo theo quy dinh cua Bo Y te, di hoc dai han, duoc cu di biet phai.

4. Can bo, cong chuc, vien chuc nu dang trong thoi gian nghi thai san.

5. Can bo, cong chuc, vien chuc lanh dao dang thuoc dien luan chuyen theo quy hoach.

Chuong II

THOI HAN VA DANH MUC VI TRI CONG TAC DINH KY CHUYEN DOI

Dieu 7. Thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong t ac

1. Doi voi can bo, cong chuc, vien chuc chuyen mon nghiep vu thi thoi han chuyen doi vi tri cong tac la 3 nam (du 36 thang).

2. Doi voi can bo, cong chuc, vien chuc truc tiep giai quyet cong viec thuong xuyen, hang ngay lien quan den quyen loi cua cong dan, to chuc thi thoi han chuyen doi vi tri cong tac la 2 nam (du 24 thang).

3. Trong mot so truong hop dac biet, thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac cua can bo, cong chuc, vien chuc co the duoc nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi quyet dinh truoc thoi han quy dinh tai cac khoan 1 va 2 Dieu nay.

Dieu 8. Danh muc cac linh vuc nganh, nghe va cac vi tri cong tac phai dinh ky chuyen doi

Nhung vi tri cong tac phai thuc hien dinh ky chuyen doi vi tri cong tac thuoc cac linh vuc nganh, nghe sau:

1. Hoat dong quan ly tai chinh, ngan sach, tai san cua Nha nuoc;

2. Hoat dong hai quan, thue, kho bac, du tru quoc gia;

3. Cap phep hoat dong ngan hang, hoat dong ngoai hoi; thanh tra, giam sat hoat dong ngan hang; quan ly va thuc hien nghiep vu tin dung tai cac to chuc tin dung nha nuoc; tham dinh va cho vay tin dung;

4. Hoat dong quan ly va cap phat cac loai: giay dang ky, giay chung nhan, giay phep; quan ly xay dung co ban, giai toa, ap gia den bu trong giai phong mat bang va quan ly du an;

5. Hoat dong quan ly thi truong, kiem lam;

6. Hoat dong thanh tra chuyen nganh;

7. Canh sat giao thong, canh sat tu phap, canh sat quan ly trai giam, canh sat ho khau, canh sat dieu tra, canh sat kinh te, canh sat khu vuc, canh sat trat tu hanh chinh, canh sat lam cong tac hau can; an ninh kinh te, an ninh dieu tra, an ninh chinh tri - van hoa, quan ly xuat nhap canh trong Cong an nhan dan;

8. Ha si quan, si quan hau can, quan nhu, quan y, ky thuat, kinh te trong Quan doi nhan dan;

9. Can bo, cong chuc, vien chuc lam cong tac phong, chong tham nhung trong cac co quan, to chuc va don vi quy dinh tai Dieu 2 Nghi dinh nay;

10. Quan ly hoat dong doi ngoai, lanh su;

11. Quan ly va thuc hien nghiep vu ke toan, kiem toan;

12. Cong tac kiem sat cac hoat dong tu phap, hoat dong cong to cua vien kiem sat nhan dan, vien kiem sat quan su cac cap; hoat dong xet xu cua toa an nhan dan, toa an quan su cac cap;

13. Hoat dong quan ly dieu hanh cong tac ke hoach va dau tu trong cac co quan nha nuoc va trong cac doanh nghiep nha nuoc;

14. Quan ly xuat nhap khau;

15. Quan ly viec ban, khoan, cho thue dat, tai san tren dat va cap giay chung nhan quyen su dung nha, dat;

16. Thanh tra xay dung;

17. Quan ly dang kiem cac loai phuong tien van tai;

18. Quan ly cap phat dang ky cac loai phuong tien, bang lai xe;

19. Quan ly cap phat cac loai van bang, chung chi;

20. Quan ly co phan hoa; quan ly chung khoan, thi truong chung khoan;

21. Hoat dong tham dinh, dinh gia trong dau gia, hoat dong mua va ban no;

22. Cong tac to chuc, can bo.

Dieu 9. Quy dinh chi tiet danh muc

1. Can cu vao tinh chat, dac diem thuc hien nhiem vu cua tung co quan, tung nganh va tung dia phuong, trong thoi han 60 ngay, ke tu ngay Nghi dinh nay co hieu luc, nguoi dung dau cac co quan, to chuc, don vi quy dinh tai Dieu 2 Nghi nay co trach nhiem ban hanh van ban quy dinh cu the danh muc cac vi tri cong tac phai thuc hien dinh ky chuyen doi vi tri cong tac thuoc cac linh vuc nganh, nghe quy dinh tai Dieu 8 Nghi dinh nay, bao cao Bo Noi vu.

2. Bo Noi vu chiu trach nhiem don doc, kiem tra va tong hop bao cao Thu tuong Chinh phu ve viec thuc hien cac quy dinh tai khoan 1 Dieu nay.

Chuong III

TRACH NHIEM THUC HIEN VIEC DINH KY CHUYEN DOI VI TRI CONG TAC

Dieu 10. Thoi diem ban hanh quyet dinh chuyen doi vi tri cong tac theo dinh ky va tien hanh ban giao cong viec

1. Viec chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc thuoc doi tuong chuyen doi duoc the hien bang quyet dinh va thong bao cong khai truoc 30 ngay khi nguoi do ket thuc thoi han chuyen doi theo quy dinh.

2. Cap duoc giao tham quyen quyet dinh chuyen doi vi tri theo dinh ky cong tac co trach nhiem to chuc va tao dieu kien thuan loi cho can bo, cong chuc, vien chuc tien hanh ban giao cong viec truoc khi nguoi do ket thuc thoi han chuyen doi quy dinh tu 01 ngay den 03 ngay.

Dieu 11. Truong hop dac biet

1. Doi voi cac co quan, to chuc, don vi chi co mot vi tri nam trong danh muc dinh ky chuyen doi vi tri cong tac, ma vi tri nay co yeu cau chuyen mon nghiep vu khac voi cac vi tri khac cua co quan, to chuc, don vi do thi viec chuyen doi vi tri cong tac theo dinh ky do co quan co tham quyen quan ly cong chuc xay dung ke hoach va thuc hien.

2. Can cu vao tinh hinh cu the cua co quan, to chuc, don vi, co the khong thuc hien chuyen doi vi tri cong tac theo dinh ky doi voi can bo, cong chuc, vien chuc co thoi gian cong tac con lai tu 01 den 02 nam thi du tuoi duoc nghi huu.

Dieu 12. Trach nhiem to chuc trien khai va kiem tra viec thuc hien

1. Cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong va cac doanh nghiep nha nuoc chiu trach nhiem thuc hien quy dinh tai khoan 1 Dieu 9 Nghi dinh nay; dong thoi quy dinh ro tham quyen va trach nhiem thuc hien viec dinh ky chuyen doi vi tri cong tac cho cac co quan, to chuc, don vi truc thuoc; dam bao cong khai cac quy dinh va ke hoach thuc hien voi tat ca can bo, cong chuc, vien chuc trong co quan, to chuc, don vi.

2. Hang nam, cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong va cac doanh nghiep nha nuoc chiu trach nhiem chi dao trien khai xay dung ke hoach, don doc va kiem tra viec thuc hien ke hoach chuyen doi vi tri cong tac theo dinh ky trong he thong cac co quan, to chuc, don vi thuoc tham quyen quan ly.

Dieu 13. Trach nhiem cua cac co quan, to chuc, don vi

1. Cac co quan, to chuc, don vi da duoc phan cap quan ly va su dung can bo, cong chuc, vien chuc chiu trach nhiem thuc hien dinh ky chuyen doi vi tri cong tac theo quy dinh tai Nghi dinh nay.

2. Nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi chiu trach nhiem lap ke hoach, to chuc thuc hien, kiem tra, thanh tra va bao cao cap tren truc tiep viec dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc theo tham quyen quan ly duoc phan cap va chiu trach nhiem ve quyet dinh cua minh.

Dieu 14. Trach nhiem cua can bo, cong chuc, vien chuc trong thuc hien dinh ky chuyen doi vi tri cong tac

Can bo, cong chuc, vien chuc phai nghiem chinh chap hanh quyet dinh chuyen doi vi tri cong tac theo dinh ky cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi hoac cua nguoi co tham quyen.

Dieu 15. Trach nhiem cua cac Bo, nganh va dia phuong

1. Cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chiu trach nhiem bao cao ket qua thuc hien hang nam ve viec thuc hien Nghi dinh nay ve Bo Noi vu truoc ngay 01 thang 12 de tong hop chung va bao cao Thu tuong Chinh phu.

2. Bo Noi vu chiu trach nhiem kiem tra, thanh tra viec thuc hien che do dinh ky chuyen doi vi tri cong tac quy dinh tai Nghi dinh nay.

Dieu 16. Xu ly vi pham

Moi hanh vi vi pham quy dinh ve dinh ky chuyen doi vi tri cong tac cua Nghi dinh nay deu bi xu ly theo quy dinh cua phap luat hien hanh; truong hop vi pham thi tuy theo tinh chat va muc do cua hanh vi vi pham ma nguoi vi pham bi xu ly theo quy dinh cua phap luat.

Chuong IV

DIEU KHOAN THI HANH

Dieu 17. Hieu luc thi hanh va trach nhiem huong dan thi hanh

1. Nghi dinh nay co hieu luc thi hanh sau 15 ngay, ke tu ngay dang Cong bao.

2. Bo truong Bo Noi vu co trach nhiem huong dan va kiem tra viec thi hanh Nghi dinh nay.

3. Nguoi dung dau cac co quan khac cua Nha nuoc (Van phong Chu tich nuoc; Van phong Quoc hoi; Van phong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung; Kiem toan Nha nuoc; Toa an nhan dan, Vien Kiem sat nhan dan cac cap; Toa an quan su, Vien Kiem sat quan su cac cap) huong dan va kiem tra viec thi hanh Nghi dinh nay tai co quan, don vi minh quan ly.

4. Co quan co tham quyen cua to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi can cu cac quy dinh tai Nghi dinh nay huong dan ap dung doi voi cac co quan, to chuc, don vi thuoc to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi.

Dieu 18. Trach nhiem thi hanh

Cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, cac co quan, to chuc, can bo, cong chuc va vien chuc chiu trach nhiem thi hanh Nghi dinh nay./.

Noi nhan:

Ban Bi thu Trung uong Dang;

Thu tuong, cac Pho Thu tuong Chinh phu;

Cac Bo, co quan ngang Bo,

co quan thuoc Chinh phu;

Van phong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung;

HDND, UBND cac tinh,

thanh pho truc thuoc Trung uong;

Van phong Trung uong va cac Ban cua Dang;

Van phong Chu tich nuoc;

Hoi dong Dan toc va cac Uy ban cua Quoc hoi;

Van phong Quoc hoi;

Toa an nhan dan toi cao;

Vien Kiem sat nhan dan toi cao;

Kiem toan Nha nuoc;

Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam;

Co quan Trung uong cua cac doan the;

Cac Tap doan kinh te, cac Tong cong ty 91;

VPCP: BTCN, cac Pho Chu nhiem,

Website Chinh phu, Ban Dieu hanh 112,

Nguoi phat ngon cua Thu tuong Chinh phu,

cac Vu, Cuc, don vi truc thuoc, Cong bao;

Luu: Van thu, TCCB (10b). Hoa 325 ban.

TM. CHINH PHU

THU TUONG

Nguyen Tan Dung

Viet Bao
Comment :Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
The full text of the draft decree on rotation
Ministry of Interior, the Ministry and cities directly under the Central Government Authority, the People's Procuracy, political organization, the People's Committee , The transition date, position, responsibility, work performed, as prescribed, the work, the
TS introduces full text Provisions Decree lists the location and duration of the transition work place for officials and public servants posted publicly on the government website to get people's opinions ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Toàn văn dự thảo Nghị định về luân chuyển cán bộ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Toàn văn dự thảo Nghị định về luân chuyển cán bộ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo

Nhan xet, hay lien he ve tin Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doi noi trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doi noi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0