Toan van bai phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai

Toan van bai phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai

Thua cac vi khach quy,
Thua cac dong chi,

Cong an nhan dan Viet Nam ra doi trong khi the thang loi cua cach mang thang Tam 1945, duoi su lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam va Chu tich Ho Chi Minh kinh yeu, duoc nhan dan dum boc va giup do. 60 nam qua, cac the he can bo, chien si Cong an phat huy truyen thong kien cuong, bat khuat cua dan toc ta, da vuot qua kho khan, gian kho, lap nhung chien cong va thanh tich xuat sac, gop phan xung dang vao su nghiep dau tranh gianh doc lap dan toc cung nhu cong cuoc xay dung va bao ve To quoc.

Ngay sau khi thanh lap, Nha nuoc Viet Nam Dan chu Cong hoa phai duong dau voi muon van kho khan thu thach, tinh the nhu "ngan can treo soi toc". Luc luong Cong an nhan dan vua moi thanh lap da buoc ngay vao cuoc chien dau gay go, phuc tap, gop phan quan trong bao ve vung chac chinh quyen nhan dan non tre va giu gin trat tu xa hoi. Trong 9 nam khang chien chong thuc dan Phap, luc luong Cong an nhan dan da co nhung dong gop to lon, cung toan dan, toan quan dua cuoc khang chien den thang loi.

Trong khang chien chong My cuu nuoc, luc luong Cong an nhan dan da thuc hien xuat sac nhiem vu giu vung an ninh, trat tu, chong chien tranh pha hoai va bao ve cong cuoc xay dung chu nghia xa hoi o mien Bac, dong thoi tich cuc chi vien cho luc luong an ninh o mien Nam, lam that bai cac ke hoach tinh bao, gian diep cua dich, bao ve phong trao cach mang cua quan chung..., gop phan to lon vao thang loi tron ven cua su nghiep giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc.

To quoc thong nhat, ca nuoc di len chu nghia xa hoi, luc luong Cong an nhan dan da chu dong buoc vao cuoc chien dau moi, chong cac loai toi pham, lam that bai cac am muu va hoat dong chong pha cua cac the luc thu dich, gop phan tich cuc khoi phuc va phat trien kinh te, van hoa, cung co quoc phong, an ninh. Cong an nhan dan da tung buoc doi moi cac mat cong tac, thich ung tot hon voi tinh hinh moi. Da lam tham muu cho Dang va Nha nuoc ve nhieu chu truong, chinh sach an ninh, trat tu, kip thoi giai quyet cac van de phuc tap nay sinh, giu vung on dinh chinh tri, gop phan tung buoc lap lai ky cuong xa hoi, phat trien kinh te xa hoi va thuc hien chinh sach doi ngoai cua Dang va Nha nuoc.

Cung nhu truoc day trong cac cuoc khang chien, ngay nay trong cuoc dau tranh bao ve an ninh quoc gia, giu gin trat tu xa hoi, da xuat hien nhieu tam guong tan tuy phuc vu nhan dan, dung cam chien dau, anh dung hy sinh cua can bo, chien si Cong an, duoc nhan dan khen ngoi va quy men. Giua thoi binh ma nhieu lan mau cua can bo, chien si Cong an nhan dan van do vi an ninh To quoc, vi cuoc song binh yen va hanh phuc cua nhan dan.

Dang, Nha nuoc va nhan dan ta danh gia cao nhung cong hien va thanh tich to lon cua luc luong Cong an nhan dan, Nha nuoc da tang thuong 9 Huan chuong Sao vang, 65 Huan chuong Ho Chi Minh, hang nghin huan chuong, huy chuong cac loai va phong tang danh hieu Anh hung luc luong vu trang nhan dan cho nhieu tap the va ca nhan trong luc luong Cong an nhan dan.

Thay mat lanh dao Dang va Nha nuoc, toi nhiet liet bieu duong va khen ngoi nhung chien cong va thanh tich ve vang cua cac the he tuong linh, si quan, ha si quan, chien si, cong nhan, nhan vien Cong an, luc luong Cong an xa, bao ve dan pho, bao ve co quan, doanh nghiep da neu cao tinh than phuc vu nhan dan, khac phuc kho khan, muu tri dung cam, lam tron nhiem vu bao ve an ninh trat tu ma Dang, Nha nuoc va nhan dan giao pho.

Toi nhiet liet bieu duong va cam on dong bao ca nuoc da dum boc, giup do luc luong Cong an nhan dan hoan thanh nhiem vu, dong gop suc nguoi, suc cua thuc hien nhiem vu bao ve an ninh To quoc.

Toi nhiet liet bieu duong va khen ngoi tinh than doan ket hiep dong chien dau giua Cong an nhan dan va Quan doi nhan dan, su phoi hop giua Cong an nhan dan voi cac cap, cac nganh, cac doan the tren mat tran bao ve an ninh To quoc.

Nhan dip nay, thay mat Chinh phu nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, toi tran trong cam on su giup do va hop tac cua cac nuoc ban be quoc te va khu vuc doi voi luc luong Cong an nhan dan Viet Nam trong cuoc dau tranh phong, chong cac loai toi pham vi hoa binh, on dinh va phat trien.

Thua cac dong chi,

Nhiem vu bao ve an ninh quoc gia, giu gin trat tu xa hoi trong giai doan toi rat nang ne. Toan Dang, toan quan, toan dan ta phai neu cao y chi tu lap, tu cuong, huy dong suc manh cua toan dan, trong do luc luong Cong an nhan dan giu vai tro nong cot, de bao ve vung chac chu quyen va an ninh quoc gia, tao thuan loi cho cong cuoc doi moi va phat trien dat nuoc theo dinh huong xa hoi chu nghia trong boi canh moi ve hoi nhap kinh te quoc te.

Trong bat ky hoan canh nao, Cong an nhan dan cung phai to ro ban linh chinh tri vung vang, tuyet doi trung thanh voi To quoc, voi nhan dan, voi Dang, thuc hien nghiem tuc 6 dieu Bac Ho day. Toan luc luong Cong an nhan dan phai no luc co gang hon nua, tao duoc chuyen bien ro ret ve to chuc va cong tac trong toan nganh.

Phai dac biet quan tam den cong tac xay dung luc luong Cong an nhan dan trong sach, vung manh, tung buoc chinh quy, hien dai. Day la yeu to co ban bao dam cho luc luong Cong an nhan dan hoan thanh tot nhiem vu. Phai khan truong kien toan to chuc, sap xep lai bo may, dieu chinh can bo theo huong tinh gon, hieu qua, tang cuong luc luong va phuong tien cho nhung don vi truc tiep lam cong tac nghiep vu, truc tiep dau tranh chong toi pham va cho co so.

Can bo, chien si cong an phai co lap truong chinh tri vung vang, y chi tien cong, tinh than phuc vu cao, tinh thong nghiep vu, nam vung phap luat, co trinh do ve ngoai ngu va khoa hoc ky thuat can thiet, khong ngung hoc tap, ren luyen nang cao trinh do chuyen mon, va nhat la phai giu vung pham chat, dao duc cua nguoi cong an cach mang.

La mot luc luong quan trong bao ve phap luat, hon ai het can bo, chien si Cong an phai chap hanh nghiem chinh phap luat va thuc hien dung cac quy trinh, che do cong tac, dieu lenh noi vu cua nganh, nghiem khac voi nhung hanh vi sai trai, dac biet la voi nhung nguoi loi dung quyen luc va vi the cua nganh de sach nhieu, gay oan trai cho dan.

Phai tiep tuc day manh cai cach hanh chinh, dau tranh chong tham nhung, tieu cuc trong luc luong Cong an nhan dan. Tang cuong quan ly, giao duc can bo, chien si cong an, dong thoi phat huy vai tro giam sat va dong gop y kien cua nhan dan, Mat tran va cac doan the quan chung doi voi cong tac cua can bo, chien si cong an, phat hien va xu ly nghiem nhung can bo, chien si vi pham luat phap.

Luc luong cong an phai nang cao chat luong thuc hien chuc nang tham muu cho Dang, Nha nuoc, cap uy va chinh quyen dia phuong, nham huy dong suc manh tong hop cua ca he thong chinh tri va cua toan dan vao viec thuc hien thang loi nhiem vu bao ve an ninh, trat tu. Phai chu dong nam chac tinh hinh, phat hien som cac tinh huong co the xay ra, de xuat cac chu truong va bien phap xu ly kip thoi cac van de tac dong den an ninh chinh tri va trat tu xa hoi.

Phai kien tri giai thich, giao duc ve y nghia va yeu cau cua cong tac bao ve an ninh, trat tu trong tinh hinh moi cho cac tang lop nhan dan. Cac to chuc Dang, cac co quan nha nuoc, cac doan the quan chung, cac to chuc kinh te phai neu cao trach nhiem, tich cuc tham gia cong tac bao ve an ninh, trat tu.

Dam nhan vai tro nong cot, luc luong Cong an nhan dan phai thuc su xung kich, dua vao dan, dong vien toan dan tham gia giu gin an ninh, trat tu; chu dong xay dung cac phuong an bao dam an ninh trat tu; phoi hop voi cac cap, cac nganh, cac luc luong theo su phan cong, phan cap cu the; tang cuong huong dan, kiem tra cac cap, cac nganh trong viec thuc hien nhiem vu bao ve an ninh, trat tu:

Can bo, chien si Cong an phai gan bo mat thiet voi nhan dan va thuc hien tot cong tac van dong quan chung, tiep tuc day manh phong trao quan chung bao ve an ninh To quoc, gan ket phong trao nay voi cac phong trao cach mang khac cua nhan dan, thuc hien tot quy che dan chu o co so, tao dieu kien de nhan dan tham gia phong, chong toi pham, giu gin trat tu, ky cuong xa hoi.

Luc luong Cong an phai doi moi va nang cao chat luong, hieu qua cac mat cong tac, gop phan thuc hien thang loi nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi va chu dong hoi nhap kinh te quoc te. Phai tap trung luc luong, phuong tien va bien phap phong ngua, dau tranh chong cac loai toi pham, dac biet la toi pham tham nhung, toi pham ve ma tuy, toi pham co to chuc, tap trung xu ly dut diem nhung vu, viec tham nhung, tieu cuc da phat hien duoc nhat la nhung vu, viec noi com; phai thuc hien tot hon nua chuc nang, nhiem vu cua minh trong viec bao dam trat tu, an toan giao thong, gop phan tao chuyen bien manh me trong viec ngan chan tai nan giao thong. Bo Cong an can tich cuc nghien cuu va mo rong hop tac ve phong, chong toi pham voi cac nuoc o khu vuc va tren the gioi.

Dang va Nha nuoc ta quyet dinh tu nam 2005 tro di se lay ngay 19/8 hang nam la "Ngay hoi toan dan bao ve an ninh To quoc" nham co vu va dong vien toan dan tham gia bao ve an ninh, trat tu, xay dung the tran an ninh nhan dan gan voi the tran quoc phong toan dan. Cac to chuc Dang, cac cap chinh quyen, cac Mat tran, cac doan the quan chung, cac to chuc kinh te, xa hoi can de cao trach nhiem, phoi hop chat che voi luc luong Cong an, tang cuong giai thich, giao duc, dong vien cac tang lop nhan dan hang hai tham gia, tao duoc buoc phat trien moi tren mat tran bao ve an ninh To quoc.

Thua cac dong chi,

Nhung cong hien va thanh tich cua luc luong Cong an nhan dan trong 60 nam qua la ket qua cua y chi chien dau va tinh than phuc vu nhan dan, cua long trung thanh voi To quoc, voi nhan dan, voi Dang, su muu tri, sang tao cua lop lop can bo, chien si Cong an nhan dan. Dang, Nha nuoc va nhan dan tin tuong rang, phat huy truyen thong ve vang "Vi nuoc quen than, vi dan phuc vu", nhat dinh luc luong Cong an nhan dan se tiep tuc lap duoc nhung chien cong va nhung thanh tich moi, bao ve vung chac che do, chu quyen va an ninh quoc gia, cuoc song binh yen va hanh phuc cua nhan dan, gop phan thuc hien thang loi muc tieu: dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh; xung dang voi su tin cay cua Dang, Nha nuoc va nhan dan.

Xin cam on.

Thu tuong Phan Van Khai

Viet Bao
Comment :Toan van bai phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Toan van bai phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toan van bai phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Toan van bai phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Full text speech by Prime Minister Phan Van Khai
Khai, Vietnam, the People's Police, National Security, Party and State, speeches, force protection, Security Guard implementation, staff, duties, combat new, sustainable
Ladies and Gentlemen,.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toan van bai phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai

Nhan xet, hay lien he ve tin Toan van bai phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toan van bai phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doi noi trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doi noi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0