Toan tap Van kien Dang la bo sach vo cung quy gia

Toan tap Van kien Dang la bo sach vo cung quy gia

1- Suu tam, xac minh va xuat ban tuong doi day du Toan tap Van kien Dang nham gop phan phan anh mot cach khach quan qua trinh hinh thanh, phat trien cua Dang va tien trinh cach mang Viet Nam do Dang lanh dao, qua do gop phan lam sang to ban chat cach mang, sang tao cua Dang ta, vai tro va cong lao to lon cua Dang trong lich su cach mang cua dan toc, nhung bai hoc kinh nghiem co the rut ra qua nhung thanh tuu thang loi va ca sai lam, vap vap cua Dang qua cac chang duong lich su cua cach mang.

2- Giup lanh dao Dang duc rut kinh nghiem, bai hoc de ke thua, bo sung va phat trien duong loi cua Dang phu hop voi yeu cau cua giai doan cach mang moi.

3- Cung cap nhung tu lieu lich su xac thuc va co he thong cho cong tac nghien cuu ly luan, nghien cuu bien soan lich su Dang, tuyen truyen, giao duc va boi duong can bo, dang vien, nhan dan, nhat la the he tre ve truyen thong cach mang cua Dang, cua dan toc.

4- Gop phan cung cap chung cu tin cay de thong tin chan thuc trong Dang va trong nhan dan ve cac su kien lich su, bac bo nhung thong tin khong dung, sai trai, dau tranh chong lai cac luan dieu xuyen tac lich su, vu khong Dang.

De dat cac muc dich tren, quyet dinh cua Bo Chinh tri xac dinh viec bien soan, xuat ban Toan tap Van kien Dang tu cac to chuc tien than den nay phai theo dung cac yeu cau: trung thuc, khach quan, tuong doi day du, toan dien, co he thong, dam bao tinh khoa hoc va tinh chinh tri chat che. Den nay, qua 12 nam, viec xuat ban bo sach Toan tap Van kien Dang ke tu cac to chuc tien than cua Dang cho den het nam 1995 (gom 54 tap voi gan 40.000 trang) da hoan thanh.

Xin dong chi cho biet khai quat qua trinh xay dung bo sach Toan tap Van kien Dang?

Sau khi duoc thanh lap, thuc hien quyet dinh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Hoi dong Xuat ban va Ban Chi dao xay dung ban thao da xay dung ke hoach thuc hien, tich cuc trien khai cong viec. Truoc het la viec suu tam khai thac tai lieu. Cuc Luu tru Van phong Trung uong Dang, cac nhom bien tap da suu tam nhung tai lieu duoc luu tru tai Van phong Trung uong Dang, Vien Lich su Dang thuoc Vien Mac - Lenin - Ho Chi Minh (nay la Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh), Bao tang Cach mang Viet Nam, Bo Ngoai giao, Bo Quoc phong va suu tam tai lieu do mot so dong chi lanh dao, dang vien luu giu. Nhieu tai lieu cach day 70, 80 nam da mo, rach, doi hoi phai khoi phuc, dien giai, bien tap cong phu.

Cung voi suu tam tai lieu o trong nuoc, thuc hien quyet dinh cua Bo Chinh tri (khoa VII), viec cu can bo di suu tam tai lieu cua Dang ta hien duoc giu tai cac kho luu tru cua Quoc te Cong san va Dang Cong san Lien Xo cung duoc day manh. Ket qua, da thu thap duoc 1.600 tai lieu (hon 16.000 trang). Do la nhung tai lieu goc, nguyen ban hoac sao truc tiep tu cac tai lieu goc cua Dang Cong san Dong Duong do cac dong chi Nguyen Ai Quoc, Le Hong Phong, Ha Huy Tap... viet bang tieng Anh, tieng Phap, tieng Nga, tieng Duc, tieng Trung Quoc gui Quoc te Cong san hoac do Quoc te Cong san gui Dang Cong san Dong Duong.

Trong do co nhung tai lieu rat quy, nhu: Bao cao cua Nguyen Ai Quoc ve viec to chuc Hoi nghi hop nhat 3 to chuc cong san thanh Dang Cong san Viet Nam; cac van kien Dai hoi I Dang Cong san Dong Duong (Bao cao chinh tri, Dieu le Dang, ket qua bau cu va phan cong trong Ban Chap hanh Trung uong khoa I, nghi quyet va danh sach doan dai bieu Dang Cong san Dong Duong di du Dai hoi VII Quoc te Cong san); Bien ban cua Quoc te Cong san ket nap Dang Cong san Dong Duong la chi bo cua Quoc te Cong san; cac ban ghi cac bai phat bieu cua Nguyen Ai Quoc, Le Hong Phong, Nguyen Thi Minh Khai tai Dai hoi Quoc te Cong san, Dai hoi Thanh nien quoc te, Dai hoi Nong dan quoc te... Hoi dong va Ban Chi dao da to chuc bien dich cac tai lieu do rat cong phu, chat che, do cac dang vien co trinh do ngoai ngu tot, co tinh than trach nhiem va y thuc chinh tri cao, co hieu biet ve lich su Dang thuc hien.

Hoi dong Xuat ban Toan tap Van kien Dang da xem xet can than tung tai lieu, can nhac, chon loc khi quyet dinh cong bo, co chu thich chu dao o nhung cho can thiet, trong cac tai lieu do co mot so van kien lan dau tien duoc cong bo cong khai. Nhan thuc duoc tam quan trong va y nghia to lon cua viec cong bo cong khai, rong rai, tuong doi day du cac van kien cua Dang trong hon 70 nam qua, nen co cau to chuc va quy trinh soan thao duoc thuc hien chat che.

Cac nhom bien tap la nhung dang vien co pham chat chinh tri cao, co von hieu biet ve lich su Dang va xay dung Dang, ve van ban hoc, nghiem chinh chap hanh ky luat bao mat. Ban Chi dao co chuc nang, nhiem vu to chuc chi dao toan bo cong tac xay dung ban thao cac tap Van kien Dang, to chuc viec phoi hop cac bo phan huu quan trong viec xay dung ban thao va trong viec xuat ban sau khi Hoi dong da cho y kien xet duyet.

Hoi dong va Ban Chi dao thuc hien nghiem ngat nguyen tac tuyet doi khong thay doi, sua chua, them that bat cu chi tiet nao, bao dam tinh trung thuc tuyet doi cua cac van kien lich su dua ra cong bo. Tai lieu duoc dua vao Toan tap Van kien Dang xuat ban lan nay gom: tai lieu cua cac to chuc tien than cua Dang; tai lieu cua cac dai hoi dai bieu toan quoc, hoi nghi dai bieu giua nhiem ky cua Dang; tai lieu cua cac hoi nghi trung uong; cac tai lieu cua Thuong vu Trung uong Dang, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Thuong truc Bo Chinh tri - Ban Bi thu, Thuong vu Bo Chinh tri... va mot so tai lieu lich su quan trong khac. Mot so tac pham, bai phat bieu cua Chu tich Ho Chi Minh, cua cac Tong Bi thu co lien quan truc tiep den duong loi, quan diem cua Dang va tai cac hoi nghi Trung uong, la nhung van kien quan trong, cung duoc lua chon dua vao Toan tap Van kien Dang.

Cac tap Van kien Dang duoc xuat ban theo trinh tu thoi gian tu cac to chuc tien than cua Dang den nam 1995 va cac van kien trong moi tap cung duoc sap xep theo trinh tu thoi gian ban hanh. Trong mot so tap van kien Dang con phan chia phan van kien chinh va phan phu luc. Phan phu luc dang co chon loc mot so van kien cua cac xu uy, cac khu uy cua Trung uong Cuc mien Nam, cua Mat tran Viet Minh, mot so van kien ma Trung uong Dang ta gui Quoc te Cong san hoac gui cac dang cong san va cong nhan tren the gioi, mot so van kien ghi tuyen bo chung cua Dang ta va cac dang ban, mot so quy dinh cua Quoc te Cong san truc tiep lien quan den Dang ta.

Thua dong chi, bo sach Toan tap Van kien Dang duoc cong bo se co y nghia va tam quan trong nhu the nao?

Qua cong trinh do so nay, chung ta cang nhan thuc sau sac loi day cua Chu tich Ho Chi Minh: Du co khiem ton bao nhieu thi van co the noi rang Dang ta that la vi dai va rang lich su Dang ta la mot pho lich su bang vang, ghi nhan va khang dinh vai tro to chuc lanh dao cua Dang ta doi voi su nghiep cach mang ve vang cua nhan dan ta trong the ky XX. Tiep theo viec xuat ban cac bo sach Le-nin toan tap, Mac - Ang-ghen toan tap, Ho Chi Minh toan tap, thi viec xuat ban bo sach Toan tap Van kien Dang la mot cong trinh vo cung quan trong va co y nghia to lon.

Mot la, du luan rong rai trong xa hoi rat hoan nghenh va cho rang viec xuat ban Toan tap Van kien Dang, cong bo cong khai tuong doi day du, co he thong cac van kien Dang tu cac to chuc tien than cua Dang den nay da the hien tinh than doi moi, thuc hien dan chu, cong khai cua Dang.

Hai la, nhung nguoi doc Toan tap Van kien Dang co co so cam nhan buc tranh toan canh gan mot the ky ve vai tro to chuc lanh dao cua Dang, su phan dau gian kho va hy sinh to lon cua Dang vi dan toc, vi nhan dan, su dung dan, sang suot cua Dang, noi bat la truoc nhung buoc ngoat cua lich su va ca nhung buoc thang tram cua Dang de Dang ngay cang truong thanh, lon manh hon. Dong thoi, nguoi doc co co so cam nhan buc tranh toan canh ve su nghiep ve vang cua cach mang nuoc ta duoi su lanh dao cua Dang, su phan dau gian kho va hy sinh to lon cua nhan dan, su gan bo giua nhan dan voi Dang, ca nhung buoc thang tram cua phong trao cach mang de quan chung ngay cang gan bo voi Dang hon, phong trao quan chung ngay cang truong thanh, lon manh hon vi muc tieu cao ca: doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi.

Ba la, cac nganh, cac cap, cac dia phuong, cac linh vuc cua doi song xa hoi co the qua Van kien Dang thay ro them lich su cua minh, thay nhung quyet dinh cua Dang ve to chuc, chuc nang, nhiem vu cua minh, ca nhung buoc thang tram, thanh cong, vap vap cua minh, de cang nhan thuc sau sac hon tinh hinh va nhiem vu hien nay. Dac biet, cac nganh, cac dia phuong qua Van kien Dang co the tim thay ngay truyen thong, ngay thanh lap, ngay co thay doi buoc ngoat ve to chuc... Cac co quan, cac bo phan chuan bi cho nghi quyet, chi thi, quyet dinh, chu truong, chinh sach cua Trung uong ngay nay co the tim thay ca mot he thong van kien, theo do Dang ta da tung xem xet, giai quyet, de tham khao, van dung trong dieu kien moi. Qua he thong Van kien Dang cua cac thoi ky duoc xuat ban tuong doi day du, co the thay phuong thuc lanh dao cua Dang trong nhung dieu kien lich su cu the khac nhau, de xem xet phuong thuc lanh dao cho phu hop voi tinh hinh va nhiem vu hien nay. Co the noi, Toan tap Van kien Dang la mot bo sach tra cuu ve nhieu mat cua cach mang, dat nuoc, xa hoi va Dang ta trong the ky XX.

Bon la, viec giang day, hoc tap, nghien cuu lich su Dang va xay dung Dang co nhieu thuan loi moi, boi vi co duoc tuong doi day du, chuan xac cac van kien Dang, trong do co nhieu tai lieu duoc cong bo lan dau tien. Bo sach Toan tap Van kien Dang giup ich nhieu nhat va thiet thuc nhat cho cac bo mon lich su Dang va xay dung Dang cac truong chinh tri va hoc vien chinh tri, cac truong cao dang va dai hoc. Nam la, bo sach Toan tap Van kien Dang tap hop tuong doi day du cac van kien Dang, duoc sap xep voi mot ket cau, mot he thong hop ly suot tu nam 1924 den nam 1995, lai duoc in an voi nhung dieu kien vat chat hien dai, cho nen cung la mot cach luu tru, bao quan tot kho tai lieu quy cua Dang va quoc gia.

Viec xuat ban lan dau bo sach Van kien Dang toan tap da thu duoc mot so kinh nghiem quy bau de nhung lan tai ban hoac xuat ban tiep co the tot hon nua. Toan tap Van kien Dang la bo sach vo cung quy gia, la mot cong trinh do so, gan lien voi tam voc vi dai cua Dang ta. Co duoc cong trinh to lon day y nghia nay do nhieu nguyen nhan:

Truoc het, chinh la hoat dong lanh dao vo cung phong phu, sinh dong cua Dang gan lien voi su nghiep cach mang cua dan toc anh hung cung nhung bien doi to lon cua dat nuoc trong gan mot the ky qua da lam cho bo sach toan tap Van kien Dang la bo sach chinh tri lon nhat cua nuoc ta tu truoc toi nay.

Hai la, su quan tam chi dao truc tiep cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu cac khoa VII, VIII, IX, X. Bo Chinh tri cac khoa da cu cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu lam Chu tich Hoi dong Xuat ban Toan tap Van kien Dang. Bo Chinh tri da cu nhieu dong chi phu trach cac ban Dang co kinh nghiem tham gia Hoi dong va Ban Chi dao, that su tao thuan loi cho Hoi dong va Ban Chi dao hoat dong co ket qua. Ban Bi thu, Bo Chinh tri va Ban Chap hanh Trung uong Dang da danh thoi gian nghe, cho y kien chi dao xu ly mot so van de dac biet he trong trong qua trinh xay dung cac tap Van kien Dang.

Ba la, cac thanh vien Hoi dong va Ban Chi dao, cac chu bien va cac bien tap vien da lam viec tan tuy voi tinh than, y thuc va trach nhiem chinh tri rat cao cua nguoi dang vien.

Bon la, cac co quan huu quan da phuc vu tich cuc, dac luc va co hieu qua cho viec xuat ban Toan tap Van kien Dang. Do la Van phong Trung uong Dang, Cuc Luu tru thuoc Van phong Trung uong Dang, Ban Tai chinh - Quan tri Trung uong (nay la Van phong Trung uong Dang), Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, Cong ty in Tien Bo, noi da in an bo sach rat trang trong va rat dep. Trong suot 12 nam qua, Bao Nhan dan, Dai Truyen hinh Viet Nam, Dai Tieng noi Viet Nam, Thong Tan xa Viet Nam, Dai Phat thanh va Truyen hinh Ha Noi da dua tin ve hoat dong cua Hoi dong va Ban Chi dao, gioi thieu bo sach quy Van kien Dang toan tap.

Thua dong chi, de phat huy tac dung to lon cua bo sach Toan tap Van kien Dang, chung ta phai lam gi?

Ca truoc mat va lau dai chung ta phai phat huy tac dung to lon cua bo sach Toan tap Van kien Dang vo cung quy gia cua Dang va nhan dan ta. Chung ta phai tuyen truyen, gioi thieu sau sac cac tap Van kien Dang, cac van de cua van kien de biet xua va van dung tot vao ngay nay. Phai to chuc nghien cuu de boi duong tinh than cach mang va khoa hoc cua Dang, biet ke thua va bo sung, phat trien duong loi, chinh sach, chu truong cua Dang, hon nua co the van dung vao tung nganh, tung cap hien nay.

Cac co quan, cac bo phan tham muu giup Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu lanh dao, chi dao, ra nghi quyet, chi thi phai nghien cuu ky lich su cac van de ma Dang da giai quyet de ke thua, co them hieu biet va kinh nghiem nang cao chat luong cac nghi quyet, cac chi thi cua Trung uong Dang, Bo Chinh tri, Ban Bi thu trong giai doan cach mang hien nay.

Bo sach Van kien Dang toan tap la nhung cu lieu tin cay va quan trong nhat de nghien cuu, giang day, hoc tap cac bo mon lich su Dang va xay dung Dang de tuyen truyen, giao duc lich su truyen thong cua Dang cho can bo, dang vien, nhan dan, nhat la cho the he tre. Hoi dong cung da de nghi Ban Bi thu co mot chi thi ve viec phat huy tac dung cua sach Van kien Dang nham thuc hien tot muc dich cua viec xuat ban bo sach Toan tap Van kien Dang nhu Bo Chinh tri de ra, thiet thuc phuc vu cho yeu cau day manh toan dien cong cuoc doi moi theo dinh huong xa hoi chu nghia, xay dung va bao ve To quoc cua dat nuoc ta.

Xin cam on dong chi !

(Theo SGGP)

Viet Bao
Comment :Toan tap Van kien Dang la bo sach vo cung quy gia
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Toan tap Van kien Dang la bo sach vo cung quy gia bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toan tap Van kien Dang la bo sach vo cung quy gia ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Toan tap Van kien Dang la bo sach vo cung quy gia ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Full Party documentation set is extremely valuable book
Ministry of Government, Secretariat, Vietnam, Ho Chi Minh, Nguyen Ai Quoc Party Central Office, the Indochinese Communist Party, the Communist International , leader of the party, collect documents, the Steering Committee, the documents and decisions, has been completed, the entire file, date
After 12 years of operation, the Council set Full Publication Party documentation was completed All files plan to publish Party documentation from the predecessor organizations of the Party until 1995. On this occasion, Mr. Truong Tan Sang, Politburo member and Standing Secretariat ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Toàn tập Văn kiện Đảng là bộ sách vô cùng quý giá

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Toàn tập Văn kiện Đảng là bộ sách vô cùng quý giá bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toan tap Van kien Dang la bo sach vo cung quy gia

Nhan xet, hay lien he ve tin Toan tap Van kien Dang la bo sach vo cung quy gia co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toan tap Van kien Dang la bo sach vo cung quy gia de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0