Toan tam toan y phung su To quoc va dan toc

Toan tam toan y phung su To quoc va dan toc

Tags: Nguyen Phu Trong, Thua Dai, ban chap hanh trung uong, Dang Cong San Viet Nam, toan tam toan y, dai hoi dai bieu, tong bi thu, cac van kien, o nuoc ngoai, dong chi, dan toc, quan
Sang 19/1, tai phien be mac Dai hoi XI cua Dang, dong chi Nguyen Phu Trong, Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI da doc dien van be mac. tran trong gioi thieu bai dien van:

Thua Doan Chu tich Dai hoi,

Thua cac vi dai bieu khach quy,

Thua toan the Dai hoi,

Sau 9 ngay lam viec nghiem tuc, khan truong, trong khong khi dan chu, doan ket va voi y thuc trach nhiem cao truoc Dang va nhan dan, Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang da hoan thanh tot dep toan bo chuong trinh de ra.

"Toan tam toan y phung su To quoc va dan toc"
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu be mac Dai hoi. (Anh: TTXVN)

Dai hoi da thao luan soi noi, thang than, dan chu va nhat tri thong qua cac van kien rat quan trong, co y nghia chien luoc, lau dai doi voi su phat trien cua dat nuoc ta: Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011); Chien luoc phat trien kinh te-xa hoi 2011-2020; phuong huong, nhiem vu chinh tri 5 nam 2011-2015 va Dieu le Dang (bo sung, sua doi).

Dai hoi da bau Ban Chap hanh Trung uong gom nhung dong chi tieu bieu cho tren 3,6 trieu dang vien, co du tieu chuan ve pham chat, nang luc, trinh do va dao duc de ganh vac nhung trong trach nang ne do Dang va nhan dan giao pho.

Thua Dai hoi,

Cac van kien duoc thong qua tai Dai hoi lan nay la su tong ket sau sac ly luan va thuc tien 20 nam thuc hien Cuong linh, 10 nam thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi (2001 - 2010) va 5 nam thuc hien phuong huong, nhiem vu kinh te-xa hoi (2006-2010), la su ket tinh tri tue, y chi, nguyen vong cua toan Dang, toan dan ta; la su tiep tuc khang dinh, hoan thien va phat trien quan diem, duong loi doi moi cua Dang ta theo tinh than chu nghia Mac-Lenin va tu tuong Ho Chi Minh; xac dinh muc tieu, nhiem vu cua toan Dang, toan dan toc ta trong giai doan phat trien moi day trien vong va khong it thach thuc cua cach mang nuoc ta tu nay den nam 2020 va nhung nam tiep theo.

Su thong nhat y chi cua Dai hoi bieu thi quyet tam sat da cua Dang ta, trong nhung nam toi, lanh dao toan Dang, toan dan, toan quan phan dau thuc hien bang duoc muc tieu "Tiep tuc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai."

De thuc hien muc tieu cao ca do, Dai hoi da thao luan va thong qua nhung quvet sach tren tat ca cac linh vuc co ban va trong yeu cua su nghiep phat trien dat nuoc, xay dung va bao ve To quoc nhung nam toi. Nhung quyet sach tren giu vai tro vo cung quan trong, co gia tri dinh huong va chi dao sau sac trong toan bo qua trinh trien khai va to chuc thuc hien phuong huong, nhiem vu xay dung va bao ve dat nuoc 5 nam, 10 nam va 20 nam toi.

Dai hoi da tap trung thao luan va thong qua nhung nhiem vu to lon nham tiep tuc chinh don, xay dung va tu doi moi Dang voi muc tieu nang cao ban linh chinh tri, nang luc tri tue, pham chat va dao duc cach mang, lam cho Dang ta that su trong sach, vung manh, cung co vung chac niem tin cua nhan dan doi voi Dang.

Dai hoi nhan manh den su doan ket, thong nhat y chi va hanh dong cua toan Dang tren co so Cuong linh va duong loi, quan diem, nguyen tac cua Dang va voi tinh dong chi thuong yeu lan nhau, nhu Bac Ho da day; den su gan bo mat thiet giua Dang voi giai cap, voi nhan dan va dan toc nhu la mot pham chat cot loi nhat the hien ban chat va suc song cua Dang.

De dam bao su trong sach va vung manh cung nhu uy tin, hieu qua hoat dong cua he thong chinh tri, Dai hoi nhan thuc sau sac va the hien quyet tam day manh va co nhung giai phap nang cao hieu qua cuoc dau tranh phong va chong tham nhung, quan lieu, lang phi, su thoai hoa, bien chat cua can bo, dang vien, cong chuc.

Dai hoi dac biet coi trong va nhan manh rang, trong nhung nam toi, xay dung Dang la mot nhiem vu trong yeu, la nhan to quyet dinh de giu vung vai tro va nang cao chat luong lanh dao cua Dang, de Dang thuc su xung dang la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam, dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua ca dan toc.

Voi nhung ket qua tren, chung ta vui mung bao cao voi toan Dang, toan dan : Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang Cong san Viet Nam da thanh cong tot dep.

Thua Dai hoi,

Tai Dai hoi XI cua Dang, nhieu dong chi trong Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa X da khong ung cu vao Ban Chap hanh Trung uong khoa XI, tao dieu kien de tre hoa, bo sung luc luong moi vao co quan lanh dao cua Dang trong nhiem ky moi. Do la mot nghia cu cao dep. Dai hoi chan thanh cam on va danh gia cao nhung cong hien trong 5 nam qua cua cac dong chi va xin chuc cac dong chi khoe manh, hanh phuc, tiep tuc dong gop tam huyet, nang luc, kinh nghiem cua minh vao su nghiep ve vang cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta.

Dai hoi da tien hanh nghiem tuc, dung Dieu le Dang, sang suot lua chon va bau cac dong chi du tieu chuan, xung dang vao Ban Chap hanh Trung uong khoa XI: 175 dong chi Uy vien Trung uong chinh thuc va 25 dong chi uy vien Trung uong du khuyet. Dai hoi trao cho Ban Chap hanh Trung uong khoa moi trong trach nang ne truoc Dang, truoc nhan dan, lanh dao toan Dang, toan dan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi XI.

Nhan ro trach nhiem to lon do trong giai doan moi voi nhung thoi co lon va thach thuc gay gat, Ban Chap hanh Trung uong khoa XI nguyen dem het suc minh, toan tam toan y phung su To quoc va dan toc, phuc vu nhan dan, phan dau khong ngung nang cao nang luc, trinh do, ban linh, pham chat dao duc, cung toan Dang, toan dan, toan quan quyet tam thuc hien thang loi nhung muc tieu, nhiem vu to lon da duoc Dai hoi xac dinh.

Thua cac dong chi,

Dai hoi nhiet liet hoan nghenh va tran trong cam on cac dong chi lao thanh cach mang, to chuc dang cac cap, cac to chuc, doan the chinh tri-xa hoi, cac nhan si, van nghe si, tri thuc, cac vi chuc sac ton giao, dong chi, dong bao, chien si ca nuoc, cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai..., voi y thuc trach nhiem cao va tinh cam sau sac truoc dat nuoc va dan toc, da chan thanh, thang than dong gop tri tue, kinh nghiem nham bo sung, xay dung cac van kien Dai hoi, gop phan vao thanh cong cua Dai hoi.

"Toan tam toan y phung su To quoc va dan toc"
Dong chi Nong Duc Manh, Tong Bi thu khoa X chuc mung dong chi Nguyen Phu Trong nham chuc Tong Bi thu khoa XI (anh: TTXVN)

Dai hoi xin gui loi cam on chan thanh va sau sac cac dang cong san va cong nhan, cac dang cam quyen, cac to chuc chinh tri, xa hoi va ban be quoc te... da gui dien chuc mung Dai hoi, bieu thi nhung tinh cam tot dep, huu nghi va doan ket doi voi Dang ta va nhan dan ta.

Dai hoi da nhan duoc rat nhieu thu, dien, chuc mung den tu moi mien dat nuoc va cua kieu bao ta o nuoc ngoai. Xin chan thanh cam on nhung tinh cam tot dep cua dong bao ca nuoc.

Dai hoi nhiet liet hoan nghenh va chan thanh cam on cac co quan thong tan, bao chi trong va ngoai nuoc da den du va kip thoi dua tin ve Dai hoi.

Dai hoi bieu duong va cam on Tieu ban To chuc phuc vu Dai hoi XI cua Dang, toan the can bo, chien si, cong nhan, vien chuc da tan tuy lam tot cong tac phuc vu Dai hoi, gop phan thiet thuc vao thanh cong cua Dai hoi.

Thua Dai hoi,

Thanh cong cua Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang tao nen suc manh co vu to lon toan Dang, toan dan, toan quan ta vuot len moi kho khan, thach thuc, tranh thu co hoi moi, phan dau vi muc tieu den nam 2020 dua nuoc ta co ban thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai. Ngay sau Dai hoi, tat ca cac to chuc dang can to chuc tot viec nghien cuu, quan triet sau sac Nghi quyet, cac van kien Dai hoi, tuyen truyen sau rong trong toan Dang, toan dan ve ket qua Dai hoi; khan truong xay dung, trien khai chuong trinh, ke hoach hanh dong, dua Nghi quyet vao cuoc song, khoi day phong trao thi dua yeu nuoc sau rong cua toan Dang, toan dan, toan quan ta.

Dai hoi keu goi toan Dang, toan dan, toan quan, dong bao ta o nuoc ngoai, phat huy cao do tinh than yeu nuoc, y chi tu luc tu cuong, suc manh dai doan ket toan dan toc, ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet cua Dai hoi, day manh toan dien cong cuoc doi moi, phat trien dat nuoc nhanh, ben vung, quyet tam thuc hien thang loi muc tieu dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh, vung buoc di len chu nghia xa hoi.

Voi niem tin tuong sau sac vao suc manh, y chi cua toan Dang, toan dan toc, vao tuong lai tuoi sang cua dat nuoc, toi xin long trong tuyen bo be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang Cong san Viet Nam.

Vinh quang doi doi thuoc ve dan toc Viet Nam van hien va anh hung!

Dang Cong san Viet Nam quang vinh muon nam!

Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam muon nam!

Chu tich Ho Chi Minh vi dai song mai trong su nghiep cua chung ta!

Xin tran trong cam on.

Tin lien quan

» "Tam su that" cua tan Tong Bi thu Nguyen Phu Trong
» Tong Bi thu Nguyen Phu Trong - mot con nguoi binh di
» Ong Nguyen Phu Trong duoc bau lam Tong Bi thu
» Nhung hinh anh kho quen cua tan TBT Nguyen Phu Trong

(Tieu de do TS dat)
Viet Bao
Tìm hiểu: Nguyen Phu Trong, Thua Dai, ban chap hanh trung uong, Dang Cong San Viet Nam, toan tam toan y, dai hoi dai bieu, tong bi thu, cac van kien, o nuoc ngoai, dong chi, dan toc, quan

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc và dân tộc"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc và dân tộc" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toan tam toan y phung su To quoc va dan toc

Nhan xet, hay lien he ve tin Toan tam toan y phung su To quoc va dan toc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toan tam toan y phung su To quoc va dan toc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0