Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

Chieu 24/4/2006, Dai hoi Dang X da bau ra Bo chinh tri, Ban bi thu Trung uong. Sang nay (25/4), ong Truong Tan Sang da cong bo danh sach nay. Duoi day la tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri Dang cong san Viet Nam khoa X.


Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

Ong Nong Duc Manh


Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam
Sinh ngay 11/9/1940 tai xa Cuong Loi, huyen Na Ri, tinh Bac Can, xuat than trong gia dinh nong dan, dan toc Tay.
1958 -1961: Hoc vien Truong trung cap nong lam Trung uong, Ha Noi.
1962 - 1963: Cong nhan lam nghiep, Ky thuat vien dieu tra rung Ty Lam nghiep Bac Can. Vao Dang Cong san Viet Nam nam 1963.
1963-1965: Doi pho doi khai thac go Bach Thong.
1966-1971: Sinh vien Hoc vien Lam nghiep Le-nin-grat, Lien Xo.
1972-1973: Pho Ban Thanh tra, Ty Lam nghiep tinh Bac Thai.
1973-1974: Giam doc Lam truong Phu Luong, Bac Thai.
1974-1976: Hoc vien Truong Dang cao cap Nguyen Ai Quoc.
1976-1980: Uy vien Ban Chap hanh Dang bo Dang Cong san Viet Nam tinh Bac Thai, Pho Ty Lam nghiep tinh Bac Thai kiem Chu nhiem Cong ty Xay dung Lam nghiep roi Truong ty Lam nghiep tinh Bac Thai.
1980-1983: Uy vien Ban Chap hanh Dang bo Dang Cong san Viet Nam tinh Bac Thai, Pho Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Bac Thai.
1984-10/1986: Pho bi thu Ban Chap hanh Dang bo Dang Cong san Viet Nam tinh Bac Thai, Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Bac Thai.
11/1986-2/1989: Bi thu Ban Chap hanh Dang bo Dang Cong san Viet Nam tinh Bac Thai.
12/1986: Uy vien du khuyet Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam khoa VI.
3/1989: Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam.
8/1989: Truong ban Dan toc cua Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam.
1l/1989: Dai bieu Quoc hoi nuoc Cong hoa Xa hoi chu nghia Viet Nam khoa VIII, Pho Chu tich Hoi dong Dan toc cua Quoc hoi
6/1991: Uy vien Bo Chinh tri Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam.
9/1992: Chu tich Quoc hoi nuoc Cong hoa Xa hoi chu nghia Viet Nam khoa IX.
6/1996: Uy vien Bo Chinh tri Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam khoa VIII.
9/1997: Chu tich Quoc hoi nuoc Cong hoa Xa hoi chu nghia Viet Nam khoa X.
1/1998: Uy vien Thuong vu Bo Chinh tri Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam khoa VIII.
4/2001: Tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang Cong san Viet Nam, duoc bau lam Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang.

4/2006: Tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang Cong san Viet Nam, duoc bau lai lam Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang.

Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

Ong Le Hong Anh

Ho va ten thuong goi: Ut Anh
Gioi tinh: Nam
Ngay sinh: 12/11/1949
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Vinh Binh Bac, huyen Vinh Thuan, tinh Kien Giang.
Noi cu tru (noi o hien nay): So 118 Le Thi Rieng, Phuong Ben Thanh, Quan 1 Thanh pho Ho Chi Minh
Trinh do hoc van: Cu nhan Luat, Cu nhan Chinh tri
Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung Uong Dang, Bo truong Bo Cong an
Ngay vao Dang: 02/03/1968 Ngay chinh thuc: 02/03/1969
1960-1965: Doan Van nghe xa Vinh Binh, nhan vien Phong Giao duc huyen Vinh Thuan, tinh Kien Giang
1966-1967: Can bo tuyen huan xa, Chanh van phong xa Doi Vinh Binh Bac, huyen Vinh Thuan, tinh Kien Giang
1968-05/1968: Pho bi thu xa doan Vinh Binh Bac, can bo huyen Doan huyen Vinh Thuan, tinh Kien Giang
06/1969-06/1977: Can bo Tinh doan, Uy vien BCH, UV Thuong vu Tinh Doan tinh Kien Giang, Bi thu Thi doan thi xa Rach Gia
07/1977-06/1982: Pho Bi thu Tinh doan, tinh uy vien, Bi thu Tinh doan Kien Giang
07/1982-09/1986: Tinh uy vien, Pho truong Ban To chuc Tinh uy Kien Giang
10/1986-06/1987: Uy vien Thuong vu, Chu nhiem UB Kiem tra tinh uy Kien Giang
07/1987-07/1990: Uy vien Thuong vu Tinh uy, Truong ban To chuc Tinh uy, Bi thu huyen uy Chau Thanh, tinh Kien Giang
08/1990-08/1991: Uy vien Thuong vu, Truong Ban To chuc Tinh uy Kien Giang
09/1991-05/1996: Pho Bi thu thuong truc Tinh uy, Bi thu Tinh uy, Chu tich Hoi dong Nhan dan tinh Kien Giang
06/1996-03/2001: Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Kien Giang, Pho chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong
04/2001-2002: Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong.
2002-nay: Bo truong Bo Cong an


Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

Ong Nguyen Tan Dung
Ho va ten thuong goi: Nguyen Tan Dung, Ba Dung
Ngay sinh: 17/11/1949
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong co
Que quan: Thanh pho Ca Mau, tinh Ca Mau
Noi cu tru (noi o hien nay): 55 Phan Dinh Phung, Ba Dinh, Ha Noi
Trinh do hoc van: Cu nhan luat
Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien Bo Chinh tri-BCH TW Dang, Pho Bi thu Ban Can su Dang Chinh phu, Pho Thu tuong thuong truc Chinh phu
Noi lam viec: Van phong Chinh phu
Ngay vao Dang: 10/06/1967 Ngay chinh thuc: 10/03/1968
Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri O ng Nguyen Minh Triet
Ho va ten thuong goi: Sau Phong
Ngay sinh: 08/10/1942
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Phu An, huyen Ben Cat, Tinh Binh Duong
Noi cu tru (noi o hien nay): 21 Ky Dong, P9, Q3, TP Ho Chi Minh
Trinh do hoc van: Dai hoc Toan
Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy TP Ho Chi Minh
Noi lam viec: Thanh uy TP Ho Chi Minh
Ngay vao Dang: 30/03/1965
Dia chi lien he: 127 Truong Dinh, Quan 3

Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

O

ng Truong Tan Sang
Ho va ten thuong goi: Tu Sang
Ngay sinh: 21/01/1949
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa My Hanh, huyen Duc Hoa, tinh Long An
Noi cu tru (noi o hien nay): 51 Phan Dinh Phung, Q. Ba Dinh, Ha Noi
Trinh do hoc van: Cu nhan luat
Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien Bo Chinh tri Dang CS VN, Truong Ban Kinh te TW Dang
Noi lam viec: Ban Kinh te TW Dang - So 10 Nguyen Canh Chan, Ba Dinh, Ha Noi
Ngay vao Dang: 20/12/1969 Ngay chinh thuc: 20/12/1970

Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

O ng Nguyen Phu Trong
Ngay sinh: 14/04/1944
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Dong Hoi, huyen Dong Anh, TP Ha Noi
Noi cu tru (noi o hien nay): So 11 Dang Tat, P. Quan Thanh, Q. Ba Dinh, Ha Noi
Trinh do hoc van: Pho giao su, tien sy khoa hoc xa hoi - tren dai hoc
Nghe nghiep, chuc vu: UV Bo Chinh tri, Bi thu thanh uy Ha Noi, Chu tich Hoi dong ly luan TW
Noi lam viec: Thanh uy Ha Noi, so 4 Le Lai, Ha Noi
Ngay vao Dang: 19/12/1967

Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

Ong Pham Gia Khiem


Ngay sinh: 06/08/1944
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Duc Thang, huyen Tu Liem, TP Ha Noi
Noi cu tru (noi o hien nay): B11 P105 Nam Thanh Cong, Ha Noi
Trinh do hoc van: Tien sy ve luyen kim
Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien BCH TW Dang, Pho Thu tuong Chinh phu
Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri Ong Phung Quang Thanh
Ho va ten thuong goi: Phung Quang Thanh
Ngay sinh: 02/02/1949
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Thach Da, huyen Me Linh, tinh Vinh Phuc
Noi cu tru (noi o hien nay): Khu TT K80C, P. Cong Vi, Ba Dinh, Ha Noi
Trinh do hoc van: Cao cap Quan su (Dai hoc KHQS)
Nghe nghiep, chuc vu: Thuong tuong, Thu truong Bo Quoc phong, Tong tham muu truong QDND VN, Uy vien BCH TW Dang
Noi lam viec: Bo Tong Tham muu
Ngay vao Dang: 11/06/1968 Ngay chinh thuc: 11/06/1969
Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri O ng Truong Vinh Trong
Ho va ten thuong goi: Hai Nghia
Ngay sinh: 11/11/1942
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong co
Que quan: Xa Binh Hoa, huyen Giong Trom, tinh Ben Tre
Noi cu tru (noi o hien nay): So 222D, Doi can, P. Cong vi, Ba Dinh, Ha Noi
Trinh do hoc van: Tai chuc DH Van, Quan ly KT Lien Xo-DH
Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien Ban Bi thu TW Dang, Truong Ban Noi chinh TW
Noi lam viec: Ban Noi chinh TW-10 Nguyen Canh Chan
Ngay vao Dang: 11/11/1964 Ngay chinh thuc: 11/11/1965
Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

Ong Le Thanh Hai

Ten thuong goi: Hai Nhut

Dan toc: Kinh

Sinh nam 1950, tai Xa Tam Hiep, Huyen Chau Thanh, Tinh Tien Giang; hien cu ngu tai so 48A, duong Truong Dinh, Phuong 7, Quan 3, Thanh pho Ho Chi Minh.
Tot nghiep Cao cap Ly luan Chinh tri;
Tot nghiep Cu nhan Kinh te, Cu nhan Van chuong;
Uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang, Pho Bi thu Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh;
Dai bieu Hoi dong nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh Khoa VI;
Chu tich Uy ban nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh;
Ket nap vao Dang Cong san Viet Nam nam 1968.
Ong tham gia Cach mang tai Thanh pho Ho Chi Minh tu dau nam 1966 lien tuc cho den nay.

1966- 4/1975: Pho Bi thu Doan uy Lien Phuong, Uy vien Ban Chap hanh Thanh Doan Sai Gon – Gia Dinh, Uy vien Ban Thuong vu Dang uy Hoc sinh, Pho Van phong Thanh Doan, Pho ban Thuong truc Ban Thanh nien Cong nhan Thanh Doan, Uy vien Ban can su Quan Phu Tan Son.
5/1975-12/1989: Quan uy vien Quan Tan Binh kiem Bi thu Xa, Chu tich Xa, Bi thu Quan Doan; Uy vien Ban Thuong vu Thanh Doan kiem Truong Ban Cong nghiep Thanh Doan; Pho Bi thu Dang uy Cap tren co so kiem Chi huy Truong Luc luong Thanh nien Xung phong Thanh pho.
10/1986: Uy vien Ban Chap hanh Dang bo Thanh pho Khoa 4, Pho Chu nhiem Uy ban Ke hoach Thanh pho, Uy vien Ban Chap hanh Lien doan Lao dong Thanh pho.
1/1990 -12/2000: Uy vien Ban Chap hanh Dang bo Thanh pho Khoa 5, Bi thu Quan uy Quan 5, Dai bieu Hoi dong nhan dan Thanh pho Khoa 5, Uy vien Uy ban nhan dan Thanh pho, Uy vien Ban Thuong vu Ban Chap hanh Dang bo Thanh pho Khoa VI, Pho Chu tich Thuong truc Uy ban nhan dan Thanh pho kiem Truong ban Ban Chi dao Chuong trinh Xoa doi giam ngheo Thanh pho.
1/2001 den nay, Ong giu cac chuc vu Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang, Uy vien Ban Thuong vu Thanh uy, Pho Bi thu Thanh uy, Dai bieu Hoi dong nhan dan Thanh pho Khoa VI, Chu tich Uy ban nhan dan Thanh pho.

Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

O

ng Nguyen Sinh Hung
Ho va ten thuong goi: Nguyen Sinh Hung
Ngay sinh: 18/01/1946
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An
Noi cu tru (noi o hien nay): So 7B Nguyen Gia Thieu, Ha Noi
Trinh do hoc van: Tien sy Khoa hoc Kinh te
Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien BCH TW Dang, Bo truong Bo Tai chinh
Noi lam viec: Bo Tai chinh
Ngay vao Dang: 26/05/1977 Ngay chinh thuc: 26/05/1978

Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

O ng Nguyen Van Chi
Ho va ten thuong goi: Nguyen Van Chi
Ngay sinh: 28/07/1945
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Hoa Tien, huyen Hoa Vang, TP Da Nang
Trinh do hoc van: Dai hoc Kinh te
Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien BCH TW Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra TW Dang
Noi lam viec: 59 Phan Dinh Phung, Quan Ba Dinh, Ha Noi
Ngay vao Dang: 14/06/1965 Ngay chinh thuc: 14/06/4966
1954-1964: Di hoc tieu hoc, trung hoc pho thong, vua lam co so hop phap, lam giao lien bi mat cho huyen uy Hoa Vang
10/1964: Thoat ly tham gia cach mang, lam van thu tai huyen uy Hoa Vang
1965-1969: UV Ban Kinh te huyen Hoa Vang, Pho ban Kinh Tai II huyen Hoa Vang; Pho Ban To chuc Dang uy khu II Hoa Vang. Thuong vu Dang uy khu II, truong Ban To chuc khu II Hoa Vang
03/1971-03/1973: Pho Bi thu Dang uy khu II Hoa Vang; tinh uy vien Quang Da, bi thu khu II Hoa Vang; tinh uy vien, chanh van phong tinh uy Quang Da
04/1974-04-1976: Hoc truong Dang Cao cap Nguyen Ai Quoc
05/1976: Vao Nam, Pho Bi thu huyen uy Hoa Vang
10/1976-07/1979: Chu tich UBND huyen, thuong vu tinh uy Quang Nam- Da Nang, bi thu huyen uy Hoa vang
07/1979-10/1982: Thuong vu tinh uy, pho chu tich UBND tinh, Chu nhiem uy ban ke hoach tinh Quang Nam- Da Nang
07/1983-10/1984: Dac phai vien cua tinh uy, theo doi phan phoi luu thong
10/1984-06/1986: Pho bi thu thanh uy Da Nang
12/1986: UV BCH TW khoa VI, bi thu tinh uy Quang Nam-Da Nang
07/1991: UV BCH TW khoa VII, bi thu tinh uy Quang Nam-Da Nang
04/1994-04/1995: Phai vien cua Dang-Chinh phu tai Mien trung va Tay nguyen
05/1995: UV BCH TW khoa VIII, Pho truong Ban bao ve chinh tri noi bo TW
07/2000-2002: UV BCH TW khoa IX, Truong Ban bao ve chinh tri noi bo TW
2002-nay, Chu nhiem Uy ban Kiem tra TW Dang

Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

Ong Ho Duc Viet
Ho va ten thuong goi: Ho Duc Viet
Ngay sinh: 13/08/1947
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Quynh Doi, huyen Quynh Luu, tinh Nghe An
Trinh do hoc van: Tien sy Toan Ly, Cao cap ly luan chinh tri, Ngoai ngu: Sec, Phap, Anh
Nghe nghiep, chuc vu: UV BCH TW Dang, Chu nhiem Uy ban KHCN&MT cua Quoc hoi
Noi lam viec: Uy ban KHCN&MT cua Quoc hoi
Ngay vao Dang: 19/10/1967 Ngay chinh thuc: 19/10/1968

Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

O ng Pham Quang Nghi
Ho va ten thuong goi: Pham Quang Nghi

Ngay sinh: 02/09/1949
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Dinh Tan, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa
Noi cu tru (noi o hien nay): P101 Nha Y2, TT Bo Nong nghiep, Dong Da, Ha Noi
Trinh do hoc van: Dai hoc Tong hop Ha Noi, Tien sy Triet hoc
Nghe nghiep, chuc vu: Uy vien BCH TW Dang, Bi thu Ban can su, Bo truong Bo Van hoa Thong tin
Noi lam viec: Bo Van hoa Thong tin 51-53 Ngo Quyen, Ha Noi
Ngay vao Dang: 28/11/1973 Ngay chinh thuc: 28/11/1974

(Nguon Cac website cua Dang cong san VN, Quoc hoi, Chinh phu)

  • TS
Viet Bao
Comment :Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
brief biography of the Politburo members
Hanoi, Kien Giang, Bac Thai, the main street, Ba Dinh, the Central Party Executive Committee, Executive Committee of the Communist Party Central Committee, Member of Central Executive Committee Party Central Committee Communist Party of Vietnam, the Party Executive Committee, Ho Chi Minh City People's Committee, Chairman of the committee, audit committee, deputy secretary, qualifications, date
Afternoon 24 / 4/2006, the Congress Party X has elected the Politburo, Central Committee Secretariat. This morning (25/4), Mr Truong Tan Sang has published this list. Below is a brief biography of the Party Politburo Member of Vietnam Communist X. key.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tiểu sử tóm tắt của các Uỷ viên Bộ chính trị

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tiểu sử tóm tắt của các Uỷ viên Bộ chính trị bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri

Nhan xet, hay lien he ve tin Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tieu su tom tat cua cac Uy vien Bo chinh tri de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0