Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan

Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan

""Cong tac tu tuong - van hoa phai bam sat thuc tien, phai nam vung tam tu, tinh cam, tam ly, nguyen vong cua nhan dan, giai dap kip thoi nhung vuong mac trong tu tuong cua moi doi tuong, o moi tang lop; phai huong vao phuc vu nhan dan, gop phan nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan..."". Day la trich doan phat bieu cua ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu trong buoi khai mac Hoi nghi Trien khai cong tac tu tuong van hoa nam 2003.

Hoi nghi da nghe ong Hong Vinh trinh bay bao cao tong ket cong tac tu tuong van hoa nam 2002, phuong huong, nhiem vu nam 2003. Bao cao neu bat nhung hoat dong cua cong tac tu tuong van hoa trong nam qua va khang dinh: Nam 2002, cong tac tu tuong van hoa tuy con nhung mat yeu kem, han che, song thanh tuu da dat duoc la co ban, tich cuc. Nhung ket qua do da gop phan giu vung su on dinh ve chinh tri, thong nhat tu tuong trong Dang va bao dam su dong thuan xa hoi ngay cang cao.

Ve phuong huong, nhiem vu cong tac tu tuong van hoa nam 2003, bao cao da neu ro nhung nhiem vu cu the, chu yeu cua nganh tu tuong van hoa la: Toan nganh day manh thuc hien cac chuong trinh hanh dong, dua cac nghi quyet, ket luan cua cac hoi nghi Trung uong vao cuoc song; trien khai manh me, sau rong cong tac tuyen truyen co vu, dong vien moi tang lop nhan dan, moi thanh phan kinh te tich cuc huong ung cac cuoc van dong, tao ra mot khi the quan chung thi dua rong khap, manh me, phat huy noi luc, tan dung thoi co, vuot qua thach thuc, phan dau thuc hien thang loi ke hoach kinh te - xa hoi; to chuc quan triet va trien khai thuc hien Chi thi cua Ban Bi thu ve ""Day manh cong tac tuyen truyen giao duc tu tuong Ho Chi Minh trong tinh hinh moi"; trien khai thuc hien Thong bao ket luan cua Ban Bi thu ve "Nhiem vu tang cuong cuoc dau tranh chong "dien bien hoa binh" tren linh vuc tu tuong van hoa""...

Phat bieu tai hoi nghi, ong Phan Dien khang dinh: ""Den hom nay, chung ta vui mung khang dinh rang, nam 2002 chung ta tiep tuc gianh duoc nhung thanh tuu rat quan trong va kha toan dien. Nhip do tang truong kinh te dat muc cao nhat trong 5 nam qua (7,04%), cao thu hai trong khu vuc chau A, dat va vuot tat ca cac chi tieu chu yeu cua ke hoach phat trien kinh te - xa hoi duoc Quoc hoi thong qua; doi song nhan dan duoc cai thien va nang cao ro ret; giai quyet co hieu qua nhieu van de xa hoi; giu vung su on dinh chinh tri, an ninh, quoc phong; mo rong quan he doi ngoai, tiep tuc cung co va nang cao vi the nuoc ta trong quan he quoc te..."".

Lam nen nhung thanh tuu to lon, quan trong va toan dien do la do nhung no luc phan dau, nhung dong gop cong suc, tri tue cua toan Ðang, toan dan, toan quan, trong do co su dong gop tich cuc cua nhung nguoi lam cong tac tu tuong - van hoa cua Ðang. Ong Phan Dien cung nhin nhan thang than: ""Nuoc ta van con la nuoc ngheo kem phat trien, su phat trien cua nen kinh te nuoc ta con chua on dinh, vung chac; chuyen dich co cau kinh te con cham, nang suat, chat luong, hieu qua, suc canh tranh cua nhieu san pham quan trong, cua nen kinh te noi chung con thap. Ðay la thach thuc rat lon doi voi nuoc ta khi hoi nhap vao kinh te khu vuc va the gioi"".

Do vay, theo ong Dien: ""Trong linh vuc xa hoi con nhieu van de buc xuc doi hoi can phai duoc tiep tuc quan tam giai quyet. Tinh trang thieu viec lam con gay gat; cac te nan xa hoi ma tuy, mai dam, toi pham chua duoc ngan chan co hieu qua, tai nan giao thong xay ra nghiem trong; khieu kien dong nguoi cua nhan dan o mot so dia phuong van xay ra va keo dai; su suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc loi song, te quan lieu tham nhung, uc hiep quan chung cua mot so can bo chua bi day lui, chua duoc giai quyet mot cach can ban... Nhung ket qua dat duoc trong linh vuc xa hoi chua tuong xung voi nhung ket qua dat duoc trong linh vuc kinh te. Ðieu do anh huong xau toi an ninh xa hoi, toi cuoc song binh yen cua nhan dan. Vi vay, mac du dieu kien doi song vat chat va tinh than nhieu mat duoc nang cao, nhung tam trang cua mot bo phan nhan dan chua that vui, chua that phan khoi. Trong xa hoi van tiem an nhung yeu to gay mat on dinh khong the xem thuong, khi ma cac the luc phan dong, thu dich khong ngung chong pha Nha nuoc ta, che do ta gay gat, quyet liet.

Ngay nhu trong linh vuc cong tac tu tuong - van hoa, nhu trong bao cao cua cac dong chi cung da neu len, van con khong it nhung han che, yeu kem. Cong tac giao duc chu nghia Mac - Le-nin, tu tuong Ho Chi Minh, cong tac pho bien, quan triet cac chi thi, nghi quyet cua Ðang chat luong chua cao, co noi, co luc con mang tinh chat hinh thuc. Cong tac nghien cuu ly luan chua theo kip su phat trien cua thuc tien, chua lam sang to duoc nhieu van de do thuc tien dat nuoc dat ra de dinh huong tu tuong va hoat dong thuc tien, ngay ca tren nhieu van de rat co ban. Viec phan bac, dau tranh voi cac quan diem sai trai cua cac the luc thu dich, cua cac phan tu co hoi chinh tri chua that manh me, sac ben, co khi con lung tung, bi dong. Trong cac hoat dong bao chi, xuat ban, cac hoat dong van hoa nghe thuat cung co xu huong thuong mai hoa, co nhung bieu hien tieu cuc; chua co nhung tac pham van hoc nghe thuat, cac cong trinh van hoa tuong xung voi chien cong va tam voc cua dan toc ta, dat nuoc ta..."".

Ong Dien chi dao: ""Ban Tu tuong - Van hoa o Trung uong va o cac dia phuong, cac co quan, can bo cong tac trong linh vuc tu tuong - van hoa can suy nghi, phan tich sau sac ve nhung han che, yeu kem cua minh, cung nhu cua dat nuoc, thay ro trach nhiem cua minh truoc nhung han che, yeu kem do de co bien phap khac phuc mot cach tich cuc, cu the.

Nhiem vu cua cong tac tu tuong - van hoa trong nam 2003 phai bam sat, quan triet, phai gop phan thuc hien thang loi nhung nhiem vu chinh tri quan trong do cua Ðang, cua dat nuoc; phai no luc tuyen truyen, giao duc lam cho moi can bo, dang vien, moi nguoi dan quan triet sau sac trong nhan thuc, tinh cam va hanh dong nhung nhiem vu to lon, nang ne cua dat nuoc thoi gian toi, phat huy tiem nang va suc manh, to chuc thanh cong phong trao cach mang cua quan chung, thuc hien bang duoc cac muc tieu lon cua nam 2003, lam da cho buoc phat trien moi cac nam tiep theo"".

Theo do, phai nang cao hon nua chat luong, hieu qua cua cong tac tuyen truyen giao duc ve chu nghia Mac - Le-nin, tu tuong Ho Chi Minh trong cac tang lop nhan dan, dac biet trong the he tre. Ðe lam duoc dieu nay lai doi hoi phai doi moi ca noi dung va phuong phap tuyen truyen, giao duc, tao nen nhung phuong phap tuyen truyen, giao duc phong phu, da dang, sinh dong, hap dan, phu hop voi tung doi tuong.

Phai doi moi cach pho bien, hoc tap, quan triet cac nghi quyet, chi thi cua Ðang, tao nen nhung cach pho bien, quan triet phong phu, da dang phu hop voi tung doi tuong, voi tung loai chi thi, nghi quyet; gan pho bien quan triet nghi quyet voi xay dung cac chuong trinh hanh dong, chuong trinh cong tac thiet thuc, tap trung giai quyet dung, co ket qua nhung van de buc xuc cua cuoc song, noi di doi voi lam, noi it lam nhieu, da noi thi phai lam.

Cong tac tu tuong - van hoa phai bam sat thuc tien, phai huong manh ve co so, phai nam vung tam tu, tinh cam, tam ly, nguyen vong cua nhan dan, giai dap kip thoi nhung vuong mac trong tu tuong cua moi doi tuong, o moi tang lop; phai huong vao phuc vu nhan dan, gop phan nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, chu y nhan dan o vung sau, vung xa, bien gioi, hai dao, vung dong bao cac dan toc thieu so, vung co nhieu kho khan.

Phai nang cao tinh sac ben, dau tranh kip thoi, co hieu qua voi cac hoat dong tuyen truyen vu cao, kich dong, xuyen tac cua cac the luc phan dong, thu dich, cua cac phan tu co hoi chinh tri; nhung ke truyen dao trai phep, cac hoat dong me tin di doan. Cung cap kip thoi nhung thong tin dung dan toi cac tang lop nhan dan ve cac su kien lon trong nuoc va quoc te de huong dan du luan, cung co vung chac khoi doan ket toan dan, su gan bo giua nhan dan voi Ðang, Nha nuoc.

Cung voi viec tao moi truong thuan loi, can phai lam tot cong tac quan ly cac hoat dong bao chi, xuat ban, cac hoat dong van hoa, nghe thuat, khac phuc cac bieu hien tieu cuc va khuynh huong thuong mai hoa. Tiep tuc phat huy vai tro cua bao chi, xuat ban, van hoc, nghe thuat trong cuoc dau tranh chong tieu cuc, dac biet phai lam tot hon nua viec phat hien, tuyen truyen, gioi thieu cac guong nguoi tot, viec tot, cac nhan to moi, cac dien hinh tien tien trong moi linh vuc, moi mien cua dat nuoc.

Tiep tuc day manh, nang cao chat luong phong trao xay dung nep song van hoa o co so, to chuc tot cac hoat dong van hoa, van nghe cua nhan dan; dong thoi khuyen khich, tao dieu kien thuan loi de cac van nghe si di sau vao thuc tien cua dat nuoc de co nhung tac pham, nhung cong trinh tuong xung voi chien cong mang tam voc lich su va thoi dai cua dan toc ta trong su nghiep giai phong dan toc, xay dung va bao ve To quoc. Cung nhu trong linh vuc kinh te, trong linh vuc cong tac tu tuong - van hoa, viec nang cao chat luong va hieu qua hoat dong la doi hoi cua nhan dan, cua xa hoi hien nay.

Hoi nghi cung da nghe ong Nguyen Khoa Diem, Truong Ban tu tuong Van hoa Trung uong pho bien Chi thi cua Ban Bi thu ve ""Tiep tuc thuc hien Nghi quyet Trung uong 5 (khoa IX) ve cong tac van hoc nghe thuat trong tinh hinh moi""; Chi thi cua Ban Bi thu ve ""Nang cao chat luong, hieu qua cong tac xuat ban, phat hanh sach ly luan, chinh tri trong tinh hinh moi"".

Hoi nghi tiep tuc lam viec den ngay mai.

(Theo TTXVN)

Viet Bao
Comment :Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Continue to improve the quality of material life and spiritual people
Secretariat, Phan Dien, material and spiritual, Ho Chi Minh Thought, material life, improve quality, quality life, activities, effectively, the political, business, culture, continue, year
"" The idea - to keep abreast of cultural practice, to master the heart, love sense, psychology and aspirations of the people, solve problems in time the thought of all subjects, at all levels; be on serving the people, contributing to ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần nhân dân

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần nhân dân bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan

Nhan xet, hay lien he ve tin Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0