Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, doi voi hoat dong cua he thong chinh tri phai duoc dat trong tong the nhiem vu doi moi va chinh don Dang;- TBT Nong Duc Manh

14/7/2007, TBT Nong Duc Manh da phat bieu be mac Hoi nghi toan the lan thu V Ban Chap hanh Trung uong Dang

Duoi day la toan van bai phat bieu:

Sau 10 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu V Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da hoan thanh chuong trinh de ra. Cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong da the hien tinh than trach nhiem cao, thao luan dan chu, soi noi va tich cuc, gop nhieu y kien sau sac vao cac de an Bo Chinh tri da trinh.
Hoi nghi danh gia cao cong tac chuan bi, dong tinh voi cac ban giai trinh cua Bo Chinh tri va ra nghi quyet ve nhung noi dung da trinh tai Hoi nghi.

 Be mac Hoi nghi lan thu 5 Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X
Be mac Hoi nghi lan thu 5 Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X
Ve cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi, chung ta deu biet cong cuoc doi moi do Dang ta khoi xuong va lanh dao trong hon 20 nam qua da dem lai nhung thang loi to lon va co y nghia lich su, dac biet la viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX va Dai hoi X cua Dang trong nhung nam gan day da dat duoc nhung thanh tuu quan trong tren cac mat chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi, an ninh, quoc phong va doi ngoai.
Nhung thang loi do da lam cho the, luc va uy tin cua dat nuoc ta tren truong quoc te khong ngung duoc nang cao; can bo, dang vien va nhan dan phan khoi, dong thuan, tin tuong vao cong cuoc doi moi va trien vong phat trien cua dat nuoc, vao su lanh dao cua Dang va quan ly cua Nha nuoc. Nhung thang loi do da gop phan day lui dang ke nhung nhan thuc lech lac, nhung bieu hien tieu cuc trong xa hoi; lam tang them long yeu nuoc, long tu hao dan toc, tinh doan ket va tuong than, tuong ai cua nguoi Viet Nam; phat huy tinh nang dong, tich cuc va sang tao cua nguoi lao dong, cai thien dang ke doi song cua nhan dan, lam thay doi ro ret bo mat cua toan xa hoi.
Qua hon 20 nam doi moi, tu tong ket thuc tien va nghien cuu ly luan, nhieu van de rat co ban ve ly luan, ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi da sang to hon, he thong cac quan diem ly luan ve cong cuoc doi moi da hinh thanh tren nhung net co ban... Tuy nhien, do tac dong tu mat tieu cuc cua kinh te thi truong, nhung phuc tap va mat trai cua hoi nhap kinh te quoc te, su chong pha cua cac the luc thu dich va nhung han che, yeu kem cua chung ta, tinh trang suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song trong mot bo phan can bo, dang vien o cac cap va trong mot bo phan nhan dan chua duoc khac phuc co hieu qua.
Te nan xa hoi chua duoc day lui, gay tam tu lo lang va buc xuc cho nhan dan. Trong khi do, cong tac tu tuong thieu sac ben va tinh chien dau chua cao; phuong phap thieu linh hoat, con bi dong va kem hieu qua. Cong tac ly luan con lac hau tren mot so mat, chua dap ung kip thoi nhung doi hoi cua thuc tien cuoc song dang van dong nhanh chong va phuc tap. Doi ngu can bo lam cong tac ly luan con bat cap so voi yeu cau; cong tac lanh dao, quan ly cac hoat dong ly luan cham doi moi. Cong tac truyen thong, bao chi co mot so mat yeu kem, khuyet diem keo dai cham duoc khac phuc.

Truoc nhung yeu cau moi ve xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia, cong tac tu tuong, ly luan, bao chi phai gop phan nang cao tri tue, tam nhin, phai doi moi sau sac noi dung, phuong phap va mo rong pham vi va nang luc hoat dong.
Muc tieu chung cua cong tac tu tuong, ly luan, bao chi phai gop phan truc tiep thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, su dong thuan ve chinh tri va tinh than trong nhan dan, giu vung va mo rong tran dia tu tuong cua Dang, bao ve va phat trien chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh; phat huy suc manh cua nen dan chu xa hoi chu nghia, cua khoi dai doan ket toan dan toc, nang cao y chi va nang luc, phan dau thuc hien thanh cong su nghiep doi moi, cong nghiep hoa, hien dai hoa, hoi nhap kinh te quoc te; gop phan thuc hien co hieu qua cuoc van dong xay dung, chinh don Dang, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, xay dung doi ngu can bo, dang vien, cac to chuc dang ngay cang trong sach, vung manh.
Cong tac tu tuong, ly luan can khac phuc nhung mat yeu kem; kien tri tim toi, doi moi manh me, nang cao chat luong, hieu qua hoat dong, gop phan cung co, phat trien trinh do nhan thuc ly luan cua toan Dang va he thong chinh tri, khang dinh vai tro tien phong cua Dang.
Cong tac bao chi can khac phuc bang duoc nhung khuyet diem keo dai, bao dam bao chi la tieng noi cua Dang, cua Nha nuoc, cua to chuc chinh tri - xa hoi va la dien dan cua nhan dan duoi su lanh dao truc tiep cua Dang, su quan ly cua Nha nuoc va hoat dong trong khuon kho cua phap luat. Bao chi phai bao dam tinh tu tuong, tinh trung thuc, tinh nhan dan, tinh chien dau va tinh da dang; co trach nhiem lon trong viec hinh thanh va huong dan du luan xa hoi tich cuc, lanh manh, gop phan tang cuong su doan ket, nhat tri ve tu tuong, chinh tri va tinh than trong nhan dan.

Cong tac tu tuong, ly luan, bao chi can tap trung lam tot mot so nhiem vu chu yeu, cap bach : To chuc thuc hien co hieu qua, rong khap, thiet thuc va co chieu sau Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh", gan chat voi nhiem vu xay dung, chinh don Dang va cuoc dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi, chong suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc va loi song cua can bo, dang vien. Tiep tuc doi moi noi dung, phuong phap cong tac tu tuong, ly luan, lam ro mot so van de cap bach con co nhung y kien khac nhau; cung cap luan cu khoa hoc cho viec xay dung chien luoc phat trien kinh te - xa hoi, chuan bi bo sung, phat trien Cuong linh cua Dang; khac phuc co hieu qua nhung yeu kem, khuyet diem, doi moi viec nghien cuu va to chuc thuc hien duong loi, chu truong cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc va cong tac giao duc chinh tri trong nha truong. Tiep tuc phat huy uu diem cua bao chi, khac phuc cac yeu kem, khuyet diem, giai quyet co hieu qua nhung van de buc xuc trong chi dao, quan ly va hoat dong cua bao chi, tao co so cho buoc phat trien moi cua bao chi Viet Nam hien dai.

Trong nhung nam qua, cong tac kiem tra Dang da gop phan tich cuc vao viec thuc hien chu truong, chinh sach, thuc hien nhiem vu xay dung va chinh don Dang; tang cuong ky cuong, ky luat, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, xay dung Dang trong sach, vung manh. Nhan thuc ve cong tac kiem tra va thi hanh ky luat co chuyen bien tich cuc; cong tac lanh dao, chi dao va trien khai thuc hien nhiem vu kiem tra co tien bo ro ret. Doi ngu can bo kiem tra Dang co ban linh chinh tri, trung thanh voi su nghiep cach mang, giu gin pham chat dao duc, loi song, trinh do chuyen mon nghiep vu duoc nang len.
Tuy nhien, qua cong tac kiem tra, ky luat Dang, cong tac xay dung, chinh don Dang dat ket qua chua duoc nhu mong muon; ky cuong, ky luat o nhieu cap, nhieu linh vuc khong nghiem; su doan ket, nhat tri o mot so cap uy chua tot; benh co hoi, chu nghia ca nhan trong mot bo phan can bo, dang vien chua giam; suc chien dau va nang luc lanh dao o mot so to chuc dang con han che.

Dai hoi Dang toan quoc lan thu X da xac dinh: "Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien". Phuong huong do doi hoi cong tac xay dung Dang, cong tac kiem tra, giam sat va ky luat cua Dang phai duoc tang cuong voi nhan thuc va yeu cau moi. Cong tac kiem tra, giam sat nham truoc het la nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang; phong ngua, ngan chan su suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song cua can bo, dang vien, bao ve quan diem, duong loi cua Dang, tranh cac nguy co sai lam ve duong loi, quan lieu, xa dan khi Dang cam quyen, gop phan thuc hien thang loi nhiem vu chinh tri. Tao su chuyen bien manh me ca trong nhan thuc tu tuong va hanh dong cua toan Dang doi voi cong tac kiem tra, giam sat, ky luat cua Dang, truoc het la trong cap uy, dac biet la nguoi dung dau.
Kip thoi phat hien uu diem cua to chuc va dang vien de phat huy, chi ro thieu sot, khuyet diem de uon nan, khac phuc va xu ly nghiem minh khi co vi pham; gop phan phuc vu viec tong ket thuc tien, phat hien, nhan rong nhung nhan to moi, bo sung, hoan thien va phat trien duong loi, chu truong, chinh sach cua Dang. Kiem tra, giam sat la nhiem vu thuong xuyen cua toan Dang, truoc het la cua cap uy. Kiem tra, giam sat phai gan chat voi doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, gop phan xay dung Dang vung manh ve chinh tri, tu tuong va to chuc, thuc hien thang loi nhiem vu chinh tri. Kiem tra, giam sat de chu dong phong ngua vi pham, ket hop chat che giua "xay" va "chong", lay "xay" la chinh. Kiem tra, giam sat phai dua vao su phoi hop cua cac to chuc trong he thong chinh tri va nhan dan.

De thuc hien duoc cac muc tieu noi tren, can tao su chuyen bien manh me trong nhan thuc cua cac cap uy, to chuc dang, uy ban kiem tra, truoc het la nguoi dung dau cap uy ve cong tac kiem tra, giam sat, ky luat cua Dang. Xay dung va hoan thien cac quy dinh cua Dang, luat phap cua Nha nuoc phuc vu cong tac kiem tra, giam sat va ky luat cua Dang. Doi moi, tang cuong cong tac kiem tra, giam sat, ky luat Dang cua cap uy, to chuc dang, uy ban kiem tra cac cap va chi bo bao dam hieu luc, hieu qua. Hoan thien quy trinh, phuong phap kiem tra, giam sat, ky luat cua Dang. Kien toan to chuc bo may uy ban kiem tra, co quan uy ban kiem tra va tang cuong can bo kiem tra cac cap, bao dam tuong xung voi chuc nang, nhiem vu, quyen han duoc giao. Tang cuong dau tu, hien dai hoa co so vat chat, ky thuat, phuong tien lam viec, nang cao chat luong cong tac nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien ve cong tac kiem tra, giam sat, ky luat Dang.

Doi moi va hoan thien phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri co y nghia va vai tro quan trong trong viec giu vung, tang cuong va nang cao hieu qua lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va toan xa hoi. Trong hon 20 nam qua, cung voi qua trinh doi moi dat nuoc, doi moi va chinh don Dang, phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri da co nhieu doi moi, gop phan quan trong vao nhung thanh tuu chung cua dat nuoc.
Dang ta nhan thuc ngay cang ro hon ve phuong thuc lanh dao, ve y nghia va tam quan trong cua doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang. Dang lanh dao he thong chinh tri va toan xa hoi bang Cuong linh, nghi quyet, chi thi; bang viec the che hoa cac Cuong linh, nghi quyet, chi thi; bang gioi thieu nhung dang vien co du pham chat, nang luc vao cac vi tri lanh dao chu chot cua he thong chinh tri; bang cong tac tuyen truyen, van dong, thuyet phuc; bang to chuc dang va su guong mau cua dang vien; bang kiem tra, giam sat viec thuc hien nghi quyet, chi thi cua Dang, luat phap, chinh sach cua Nha nuoc doi voi to chuc dang va dang vien. Co the noi, phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri tu Trung uong den dia phuong da co nhieu doi moi va dat nhieu ket qua quan trong...

Tuy nhien, viec doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi he thong chinh tri tren mot so mat con cham va lung tung. Viec phan dinh chuc nang, nhiem vu, trach nhiem lanh dao, chi dao va to chuc thuc hien giua co quan Dang va co quan Nha nuoc con chua cu the, ro rang. Do do, co tinh trang cap uy bao bien, lam thay hoac buong long lanh dao doi voi hoat dong cua he thong chinh tri. Cham ban hanh nhung quy dinh cu the ve phuong thuc Dang lanh dao Nha nuoc, Mat tran To quoc va cac doan the; ve moi quan he cong tac giua cac to chuc trong he thong chinh tri. Thieu nhung quy dinh cu the bao dam thuc hien dung dan nguyen tac tap trung dan chu, thuc hanh dan chu trong Dang va trong xa hoi.
Cham doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi cong tac tu tuong, cong tac can bo; chat luong cong tac tu tuong, tuyen truyen con nhieu han che; cham cu the hoa tieu chuan can bo trong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa cho tung chuc danh o cac cap, cac nganh; chat luong cong tac danh gia, quy hoach, dao tao, boi duong, luan chuyen, bo nhiem can bo con nhieu han che; chinh sach doi voi can bo con nhieu bat cap; chua thuc su coi trong doi moi phong cach, le loi lam viec; tinh trang hop nhieu, noi chua di doi voi lam, noi nhieu, lam it, ne tranh, dun day trach nhiem, thieu guong mau con dien ra o nhieu noi.

Trong thoi gian toi, viec tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri, trong do trong tam la doi voi Nha nuoc, nham giu vung va tang cuong vai tro lanh dao, nang cao tinh khoa hoc, nang luc va hieu qua lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va toan xa hoi, gan bo mat thiet giua Dang voi nhan dan; nang cao hieu luc, hieu qua quan ly cua Nha nuoc, chat luong hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi; phat huy dan chu, quyen lam chu cua nhan dan; tang cuong ky luat, ky cuong trong Dang va toan xa hoi.
Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri phai duoc dat trong tong the nhiem vu doi moi va chinh don Dang; tien hanh dong bo voi doi moi cac mat cong tac xay dung Dang, voi doi moi to chuc va hoat dong cua ca he thong chinh tri, nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc, vien chuc; dong bo voi doi moi kinh te, xay dung va hoan thien Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan; phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, thich ung voi nhung doi hoi cua qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap kinh te quoc te cua dat nuoc.

Doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri phai tren co so kien dinh cac nguyen tac to chuc va hoat dong cua Dang; thuc hien dung nguyen tac tap trung dan chu; thuc hanh dan chu rong rai trong Dang va trong xa hoi, day manh phan cap, tang cuong che do trach nhiem ca nhan, nhat la nguoi dung dau. Doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri la cong viec he trong, doi hoi phai chu dong, tich cuc, co quyet tam cao, dong thoi can than trong, co buoc di vung chac, vua lam vua tong ket, rut kinh nghiem. Doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri o moi cap, moi nganh vua phai quan triet cac nguyen tac chung, vua phai phu hop voi dac diem, yeu cau, nhiem vu lanh dao cua tung cap, tung nganh.

Nhu cac dong chi da biet, thuc hien duong loi doi moi, Dang ta da co nhieu chu truong ve cai cach hanh chinh va tap trung chi dao cai cach thu tuc hanh chinh la khau dot pha. Cac co quan nha nuoc, nhat la Chinh phu da ban hanh va to chuc thuc hien nhieu chuong trinh, ke hoach de thuc hien cai cach hanh chinh theo cac chu truong, nghi quyet cua Dang, nhat la Chuong trinh Tong the cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2001 - 2010.
Cai cach hanh chinh da dat nhung ket qua tich cuc. Qua cai cach, he thong the che, luat phap tiep tuc duoc doi moi va hoan thien, hinh thanh kha nhanh the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va bao dam ngay cang tot hon quyen dan chu cua nhan dan. Chuc nang, nhiem vu va co cau to chuc cua cac co quan trong he thong hanh chinh nha nuoc duoc dieu chinh, sap xep phu hop hon va bao dam ngay cang tot hon yeu cau quan ly nha nuoc trong dieu kien moi. Chat luong doi ngu can bo, cong chuc trong bo may hanh chinh nha nuoc duoc nang len, dap ung tot hon yeu cau nhiem vu. The che, luat phap ve quan ly tai chinh cong duoc tich cuc xay dung va tung buoc hoan thien. Thu tuc hanh chinh va hoat dong cua cac co quan hanh chinh nha nuoc duoc doi moi, hieu luc, hieu qua va ky luat, ky cuong tung buoc duoc nang cao.

Tuy nhien, nen hanh chinh nha nuoc van con nhieu han che, yeu kem. He thong the che, luat phap, nhat la the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia van con khong it bat cap, vuong mac. Chuc nang, nhiem vu cua mot so co quan trong he thong hanh chinh nha nuoc chua du ro, van con chong cheo, bo sot va chua bao quat het cac linh vuc quan ly nha nuoc; to chuc bo may con cong kenh, chua phu hop.
Chat luong doi ngu can bo, cong chuc van chua dap ung kip yeu cau; tinh trang quan lieu, tham nhung, lang phi van con nghiem trong. The che, luat phap ve quan ly tai chinh cong tuy co nhieu doi moi nhung van con bat cap va thieu dong bo. Thu tuc hanh chinh con nhieu vuong mac; ky luat, ky cuong chua nghiem; hieu luc, hieu qua cua quan ly nha nuoc chua tuong xung voi yeu cau. Nhung yeu kem, han che cua cai cach hanh chinh da lam can tro tien trinh phat trien nhanh va ben vung cua dat nuoc.

Day manh cai cach hanh chinh trong thoi gian toi nham tiep tuc xay dung va hoan thien nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia; xay dung mot nen hanh chinh dan chu, trong sach, vung manh, tung buoc hien dai; doi ngu can bo, cong chuc co du pham chat va nang luc; he thong cac co quan nha nuoc hoat dong co hieu luc, hieu qua, phu hop voi the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap kinh te quoc te; dap ung tot yeu cau phat trien nhanh va ben vung cua dat nuoc.
Cai cach hanh chinh phai duoc tien hanh tren co so luat phap, cac nghi quyet va nguyen tac cua Dang ve xay dung he thong chinh tri, doi moi phuong thuc lanh dao va nang cao vai tro lanh dao cua Dang va phai gan lien voi muc tieu phat trien on dinh dat nuoc. Tiep tuc hoan thien chuc nang, nhiem vu va quy che phoi hop de nang cao vai tro, trach nhiem cua tung co quan va ca bo may nha nuoc. Thuc hien phan cong, phan cap ro rang, day manh cai cach thu tuc hanh chinh, phuc vu tot moi nhu cau chinh dang, hop phap cua cong dan va chiu su giam sat chat che cua nhan dan. Cac chu truong, giai phap cai cach hanh chinh phai dap ung yeu cau xay dung va bao ve To quoc, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Cai cach hanh chinh phai tien hanh dong bo, vung chac, co trong tam, trong diem va phu hop voi dieu kien lich su cu the cua nuoc ta. Cai cach hanh chinh phai dap ung cac yeu cau la hoan thien nhanh va dong bo the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; nang cao hieu qua hoi nhap kinh te quoc te; phat huy dan chu trong doi song xa hoi; huy dong cac nguon luc va su tham gia cua moi nguoi vao tien trinh phat trien dat nuoc. Cai cach hanh chinh noi chung, dac biet la cai cach thu tuc hanh chinh noi rieng, phai bao dam thuan loi nhat cho nguoi dan, cho cac doanh nghiep va gop phan chong quan lieu, phong va chong tham nhung, lang phi.
Xay dung bo may hanh chinh tinh gon, xac dinh ro chuc nang, nhiem vu, phan dinh rach roi trach nhiem giua cac co quan, giua cac cap chinh quyen, giua chinh quyen do thi va chinh quyen nong thon, giua tap the va nguoi dung dau co quan hanh chinh; hoat dong co ky luat, ky cuong va nang cao hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc. Cai cach hanh chinh phai dap ung yeu cau xay dung doi ngu can bo, cong chuc co pham chat chinh tri va pham chat dao duc tot, thanh thao chuyen mon nghiep vu, co tinh than trach nhiem cao, tan tuy phuc vu nhan dan. Cai cach hanh chinh phai huong toi xay dung mot nen hanh chinh hien dai, ung dung co hieu qua thanh tuu phat trien cua khoa hoc - cong nghe, nhat la cong nghe thong tin.

De dat duoc muc tieu va yeu cau noi tren phai tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac cai cach hanh chinh. Thuc hien dong bo cai cach hanh chinh voi cai cach lap phap va tu phap. Tiep tuc xay dung va hoan thien he thong the che; day manh cai cach thu tuc hanh chinh; xac dinh ro chuc nang, nhiem vu cua Chinh phu va cac co quan hanh chinh nha nuoc; thuc hien nguyen tac tap trung dan chu va che do thu truong trong cac co quan hanh chinh. Tiep tuc cai cach che do cong vu, cong chuc, cai cach tai chinh cong. Hien dai hoa nen hanh chinh, giai quyet tot moi quan he giua co quan hanh chinh voi nhan dan, huy dong su tham gia co hieu qua cua nhan dan va xa hoi vao hoat dong quan ly cua cac co quan hanh chinh nha nuoc, nang cao nhan thuc va trach nhiem cua moi can bo, dang vien doi voi cong tac cai cach hanh chinh.

Tai Hoi nghi lan nay, voi tinh than trach nhiem rat cao cua Dang doi voi viec xay dung va hoan thien nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia; de bao dam nguyen tac tat ca quyen luc nha nuoc deu thuoc ve nhan dan, "nha nuoc phai co du quyen luc va kha nang dinh ra luat phap va to chuc, quan ly moi mat doi song xa hoi bang phap luat, co moi lien he thuong xuyen va chat che voi nhan dan"*; bao dam doi moi to chuc va hoat dong cua Chinh phu du manh, dong bo thong nhat, thong suot, nhanh chong va hieu luc, hieu qua..., Ban Chap hanh Trung uong da xem xet, gioi thieu nhan su lanh dao cac co quan Nha nuoc va co cau bo may Chinh phu nhiem ky Quoc hoi khoa XII de Quoc hoi xem xet, bau, phe chuan.

Hoi nghi Trung uong lan nay da quyet dinh nhieu noi dung quan trong. Nhung van de co y nghia quan trong hon la chung ta phai to chuc trien khai thuc hien co hieu qua cac nghi quyet cua Trung uong. Toi de nghi cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, cap uy dang cac cap, moi can bo va dang vien can lanh dao va to chuc that tot viec quan triet va thuc hien cac nghi quyet, mau chong dua nghi quyet cua Dang vao cuoc song voi nhung ket qua thiet thuc vi muc tieu doi moi va hoi nhap thang loi.

(Theo TTXVN)
Viet Bao
Comment :Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
continue renewing the Party's leadership method
Nong Duc Manh, Vietnam, legitimate state socialism, the socialist orientation, the principle of centralized democracy, the executive board of secondary government, its leader, Leadership Concept, Policy Studies, of the system, to be effective, the State Party Organization,
continue renewing the Party's leadership method, for operation of political system must be placed in the overall task of reform and rectification Party - Nong Duc Manh.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0