Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM

Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM

Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" da hop lan thu hai duoi su chu tri cua TBT Nong Duc Manh, Truong Ban Chi dao Trung uong va thanh vien Bo phan giup viec cua Ban Chi dao.

TBT Nong Duc Manh, Truong Ban Chi dao Trung uong da ket luan mot so diem sau:

I. Ve nhung cong viec da trien khai thuc hien Cuoc van dong tu thang 4/2007 den nay

Trong thoi gian qua, cac cap, cac nganh, cac dia phuong da tich cuc trien khai thuc hien Ket luan phien hop ngay 17/4/2007 cua Ban Chi dao Trung uong, cu the nhu sau:

1. Tai Trung uong

Ban Chi dao Trung uong da ban hanh Ke hoach 03-KH/BTGTW ve trien khai thuc hien Cuoc van dong trong toan nhiem ky khoa X, den nam 2011, huong dan xay dung va thuc hien chuan muc dao duc theo tam guong Chu tich Ho Chi Minh cua can bo, dang vien, cong chuc o cac cap, cac nganh va dia phuong; huong dan va to chuc lam diem Hoi thi ke chuyen ve tam guong dao duc Ho Chi Minh o cac nganh, dia phuong, giao Ban can su dang Ngoai nuoc phoi hop voi cac co quan trien khai Cuoc van dong cho cac dang bo ngoai nuoc va cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, to chuc Hoi nghi Thuong truc Ban Chi dao Cuoc van dong cac tinh, thanh pho, bo, ban, nganh Trung uong so ket buoc dau Cuoc van dong.

Day manh tuyen truyen ve Cuoc van dong, trong do co to chuc hop bao ve Cuoc van dong, xay dung va phat hanh bo phim tai lieu "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" trinh chieu tren Dai Truyen hinh Viet Nam, sau do gui den tat ca cac tinh, thanh pho, bo, ban, nganh de chieu trong cac hoi nghi, cac hoi thi, sinh hoat cua co quan, don vi.

Bo sung, kien toan thanh phan Ban Chi dao Trung uong.

2. O cac nganh, dia phuong

Ban Chi dao Cuoc van dong cac cap da khan truong thuc hien nhung huong dan cua Trung uong, trien khai Cuoc van dong sau rong va co ket qua buoc dau. Nhin chung, cac nganh, dia phuong da trien khai xong viec nghien cuu, quan triet cac chuyen de ve tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh cho can bo, dang vien, cong chuc trong cac co quan, don vi va doan vien, hoi vien trong cac doan the chinh tri o co so.

Nhieu nganh, dia phuong da xay dung chuan muc dao duc cu the cho can bo, dang vien, cong chuc, vien chuc o cac co quan, don vi theo tu tuong va tam guong Chu tich Ho Chi Minh, to chuc hoi thi ke chuyen ve tam guong dao duc Ho Chi Minh cap xa, phuong, cum xa, quan, huyen; bien soan sach, tai lieu noi ve Chu tich Ho Chi Minh voi nganh, dia phuong minh, phuc vu cho viec trien khai Cuoc van dong.

Mot so nganh, dia phuong da thuc hien viec to chuc lay y kien gop y cua quan chung nhan dan cho can bo, dang vien, cong chuc o noi cong tac va noi cu tru.

Nhieu nganh, dia phuong da to chuc so ket buoc dau Cuoc van dong va xay dung ke hoach tang cuong chi dao thuc hien Cuoc van dong trong thoi gian toi.

Nhin chung, viec trien khai Cuoc van dong da duoc thuc hien kha nghiem tuc theo huong dan cua Trung uong.

II. Danh gia ket qua thuc hien

Qua hon 5 thang thuc hien Ket luan cua ky hop thu nhat cua Ban Chi dao Trung uong va hon 7 thang trien khai Cuoc van dong trong Dang, he thong chinh tri va toan xa hoi, chung ta da lam duoc mot so viec va dat duoc nhung ket qua buoc dau, tao tien de quan trong va can thiet de day manh Cuoc van dong trong thoi gian toi.

1. Nhung ket qua dat duoc

a) Ve nhan thuc

Tuyet dai da so can bo, dang vien va nhan dan da nhan thuc ro hon y nghia, tam quan trong cua Cuoc van dong, danh gia viec Trung uong phat dong Cuoc van dong nay la dung va "trung", dap ung tinh cam va long mong doi cua dong dao can bo, dang vien va nhan dan.

Qua trien khai buoc dau, chu yeu la nghien cuu, quan triet cac chuyen de ve tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh, nhieu can bo, dang vien, cong chuc da hieu ro hon noi dung tu tuong dao duc va tam guong dao duc Ho Chi Minh. Mot so can bo, dang vien da nang cao y thuc giu gin, ren luyen, tu duong dao duc, co chuyen bien nhat dinh trong quan he voi nhan dan, voi tap the va cong dong xa hoi. Niem tin cua can bo, dang vien va nhan dan vao thanh cong cua Cuoc van dong duoc nang len...

b) Cong tac lanh dao, chi dao va trien khai

Ve co ban, cac cap uy, lanh dao co quan, don vi da quan tam lanh dao, chi dao trien khai cuoc van dong. O Trung uong, Ban Chi dao Trung uong, Bo phan giup viec...da tung buoc duoc kien toan va di vao hoat dong co ne nep; co nhieu hoat dong chi dao trien khai Cuoc van dong trong ca nuoc; quan tam chi dao viec tuyen truyen ve Cuoc van dong tren cac phuong tien thong tin dai chung. O cac nganh, dia phuong, Ban Chi dao cac cap da xay dung chuong trinh, ke hoach trien khai thuc hien Cuoc van dong trong nam 2007; chi dao tien hanh cac buoc cua Cuoc van dong theo ke hoach kha chat che.

Viec to chuc nghien cuu, quan triet cac chuyen de ve tu tuong va tam guong dao duc Ho Chi Minh nhin chung la nghiem tuc. Viec trien khai Hoi thi ke chuyen ve tam guong dao duc Ho Chi Minh co ket qua tich cuc.

Nhieu nganh, dia phuong da chu dong, sang tao trong viec trien khai Cuoc van dong phu hop voi dieu kien cu the cua nganh, dia phuong, gan voi thuc hien Nghi quyet Dai hoi X, cac nghi quyet Hoi nghi Trung uong va nghi quyet Dai hoi dang bo, gan voi thuc hien nhiem vu chinh tri cua nganh, dia phuong.

2. Nhuoc diem va han che

Viec to chuc quan triet muc dich, yeu cau, y nghia, tam quan trong cua Cuoc van dong o Trung uong va cac cap, nganh, dia phuong chua duoc quan tam dung muc, nen den nay van con mot bo phan can bo, dang vien, nhan dan chua thay het y nghia, tam quan trong cua Cuoc van dong, chua thay het "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" la Cuoc van dong lau dai, la nhiem vu cua moi nguoi... Mot so van cho rang Cuoc van dong chi nham ngan chan su suy thoai ve dao duc, loi song, chong quan lieu, tham nhung...do vay chua tich cuc tham gia va chua that su tin tuong vao ket qua cua Cuoc van dong.

O mot so co quan, ban, nganh o Trung uong va mot so dia phuong, viec to chuc nghien cuu, quan triet cac chuyen de ve tu tuong va tam guong dao duc Ho Chi Minh con don gian, hinh thuc, khong theo quy dinh chung va khong gan voi tinh hinh thuc tien, thieu chu dong, sang tao. Mot so can bo chu chot o cac cap chua guong mau va tich cuc trong hoc tap, do do chua tao duoc phong trao hoc tap soi noi o co quan, don vi.

Cong tac tuyen truyen ve Cuoc van dong chua manh me, chua huy dong duoc nhieu luc luong tham gia. Noi dung tuyen truyen chua phong phu, da dang; chua chu trong tuyen truyen ve nhung dien hinh to chuc tot Cuoc van dong va nhung bai hoc kinh nghiem, nhung guong nguoi thuc, viec thuc hoc tap va lam theo tam guong dao duc cua Bac.

Trong cong tac lanh dao, chi dao va to chuc trien khai Cuoc van dong chua co su phoi hop chat che giua cac co quan, ban, nganh, doan the cua ca he thong chinh tri de phat huy suc manh tong hop trien khai Cuoc van dong. Viec trien khai Cuoc van dong chua gan chat voi cong tac tu tuong, to chuc, kiem tra, thuc hien cac nhiem vu kinh te-xa hoi o nganh va dia phuong.

Viec lay y kien gop y cua quan chung nhan dan noi cong tac va noi cu tru doi voi can bo, dang vien con gap nhieu kho khan, chat luong khong cao do nhieu nguyen nhan, trong do co viec huong dan cua Trung uong thieu thong nhat, chua hop ly va mot so can bo, trong do co can bo chu chot, con e ngai voi su gop y cua nhan dan, nhat la voi phieu xin y kien noi cu tru.

Viec huong dan xay dung chuan muc dao duc theo tam guong Chu tich Ho Chi Minh con cham. Mot so noi con chua chu dong va sang tao trong thuc hien; noi dung tieu chuan dao duc con dai, kho nho, kho thuc hien.

III. Mot so kinh nghiem buoc dau:

Qua thuc tien hon 7 thang trien khai Cuoc van dong, buoc dau co the rut ra mot so kinh nghiem nhu sau:

Mot la, can tiep tuc nang cao va tao su thong nhat ve nhan thuc cua tat ca can bo, dang vien, cong chuc va quan chung nhan dan ve tam quan trong va y nghia to lon cua Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" trong giai doan hien nay. Ban Chi dao cac cap can tiep tuc quan triet, xac dinh ro day la giai phap co ban, lau dai, dong thoi co y nghia thiet thuc, truoc mat nham xay dung nen tang dao duc cua xa hoi ta, dam bao su phat trien nhanh, hieu qua va ben vung cua dat nuoc, xay dung xa hoi "dan giau, nuoc manh, cong bang, dan chu, van minh". Trong qua trinh trien khai Cuoc van dong, can dat trong tam vao khau "lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh", tao nen mot phong trao ren luyen, xay dung dao duc rong khap, voi nhung viec lam thiet thuc, thuong xuyen.

Hai la, neu cao vai tro guong mau thuc hien cua cap uy, nguoi chu tri cac nganh, cac cap, dia phuong, co quan, don vi. Su thong suot ve nhan thuc tu tuong va su tu giac, guong mau cua cac can bo chu tri, chu chot, cua can bo, dang vien la yeu to ben trong, co tinh quyet dinh de tao ra phong trao va bao dam su thanh cong cua Cuoc van dong.

Ba la, coi trong va phat huy tinh tich cuc, y thuc tu giac cua moi can bo, dang vien, cong chuc, vien chuc, nguoi lao dong trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, theo quan diem : hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh la trach nhiem cua moi nguoi; hoc tap, ren luyen dao duc truoc het la cho minh, gia dinh minh, tu do cho Dang, cho dat nuoc. Dong thoi can lam ro su gan gui, cu the cua tu tuong va tam guong dao duc Ho Chi Minh, ai cung co the hoc tap, noi theo.

Bon la, gan viec tien hanh Cuoc van dong voi thuc hien cac mat cong tac cua co quan, don vi, lam cho Cuoc van dong lon va quan trong nay tro thanh bo phan huu co cua cong tac xay dung Dang, cong tac lanh dao va chi dao thuc hien cac chi thi, nghi quyet cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc; gan voi thuc hien cac nhiem vu phat trien kinh te, xa hoi, van hoa, giao duc, xay dung dia phuong, co so, co quan, don vi trong sach, vung manh.

IV. Nhung noi dung chu yeu can tap trung lam tot tu nay den het nam 2007:

De to chuc trien khai co hieu qua Cuoc van dong tu nay den het nam 2007, Ban Chi dao Trung uong yeu cau Ban chi dao cac cap, cac nganh tap trung lam tot cac noi dung sau:

1. Tiep tuc day manh cong tac tuyen truyen, lam cho moi can bo, dang vien, cong chuc va toan the nhan dan nhan thuc dung dan ve muc dich, yeu cau, y nghia, tam quan trong cua Cuoc van dong, tu giac hoc tap, ren luyen, tu duong dao duc theo tam guong Chu tich Ho Chi Minh. Sau khi trien khai nghien cuu, hoc tap 3 chuyen de ve tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh theo quy dinh cua Trung uong, tung dia phuong, nganh, co quan, don vi can tiep tuc to chuc hoc tap voi nhieu hinh thuc phu hop, nhu to chuc hoc tap cac bai noi, bai viet, buc thu, loi can dan cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi tung nganh, dia phuong, don vi; to chuc trao doi, thao luan ve guong nguoi tot, viec tot...

2. To chuc tot hoi thi ke chuyen ve tam guong dao duc Ho Chi Minh o co so, quan, huyen de tien toi hoi thi tinh, thanh pho va khu vuc trong nam 2008 va chung khao toan quoc vao dip 3/2/2009. Can quan triet muc dich to chuc Hoi thi truoc het la de trien khai Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" sau rong trong xa hoi, den voi moi tang lop nhan dan. Ban Chi dao cac cap can tang cuong chi dao va dong vien dong dao can bo, dang vien va nhan dan tham gia tich cuc, co chat luong vao hoat dong nay.

3. To chuc tot viec lay y kien quan chung o noi cong tac va noi cu tru ve dao duc, loi song cua can bo, dang vien, cong chuc. Ban Chi dao Trung uong giao Ban Tuyen giao Trung uong tiep tuc huong dan viec lay y kien quan chung nhan dan, gan voi thuc hien Quy dinh 76 cua Trung uong ve quan ly dang vien o noi cu tru. Tu nam 2008 tro di, viec lay y kien gop y cua quan chung nhan dan thuc hien vao dip cuoi nam theo Quy dinh 76 cua Trung uong. Noi dung cu the, Ban To chuc Trung uong can huong dan thuc hien thong nhat, hieu qua.

4. Thuc hien tot cac buoc tiep theo cua Cuoc van dong gom: to chuc hoi nghi chi bo, co quan, don vi de thao luan va thong qua ban thu hoach, tu lien he, phuong huong phan dau cua can bo, dang vien trong chi bo, co quan, don vi; thao luan tap the de xay dung chuan muc dao duc theo tam guong Chu tich Ho Chi Minh theo huong ngan, gon, de nho, de thuoc, de lam, phu hop voi dac diem va dieu kien cong tac; de ra phuong huong phan dau cua tap the don vi theo cac chuan muc dao duc da dowjc thong qua va co che quan ly, giam sat dao duc trong co quan, don vi.

5. Lua chon mot so don vi de tap trung chi dao lam diem, rut ra duoc nhung kinh nghiem hay de pho bien rong rai trong pham vi nganh, dia phuong va dong gop y kien voi Trung uong. To chuc kiem tra dinh ky va dot xuat viec thuc hien Cuoc van dong o cac cap, nganh, dia phuong.

6. Chuan bi tien hanh so ket mot nam thuc hien Cuoc van dong o nganh, dia phuong, danh gia dung mat duoc, chua duoc, kinh nghiem...vao cuoi nam 2007, bao cao Trung uong. Bao cao gui ve Ban Tuyen giao Trung uong truoc ngay 31/12/2007. Ban Chi dao Trung uong se to chuc so ket mot nam trien khai Cuoc van dong vao dip 3/2/2008, ket hop voi ky niem 78 nam ngay thanh lap Dang.

V. Ve nhung kien nghi, de xuat cua cac nganh va dia phuong

Tai phien hop, Ban Chi dao Trung uong da nghe Ban Tuyen giao Trung uong bao cao tong hop cac de xuat, kien nghi cua cac nganh, dia phuong. Ban Chi dao Trung uong ket luan nhu sau:

1. De phoi hop dong bo tao suc manh tong hop tien hanh Cuoc van dong, Ban Chi dao Trung uong yeu cau cac bo, ban, nganh, doan the o Trung uong, noi chua co van ban huong dan cac to chuc trong he thong cua minh trien khai Cuoc van dong thi can ban hanh van ban huong dan thuc hien theo chuc nang, tham quyen va trach nhiem cua minh.

2. Ban Chi dao Trung uong ban hanh kem theo Thong bao ket luan nay ke hoach thuc hien Cuoc van dong nam 2008. Can cu ke hoach chung, cac nganh, dia phuong chu dong xay dung ke hoach thuc hien cua minh trong nam 2008.

3. De tao su chuyen bien manh me, vung chac trong qua trinh trien khai Cuoc van dong, Ban Chi dao Trung uong chon mot so dia phuong, nganh, don vi de chi dao diem nham duc ket kinh nghiem de pho bien nhan rong trong toan quoc. Moi uy vien Ban Chi dao Trung uong truc tiep chi dao diem 1, 2 nganh hoac dia phuong tu nay toi het nhiem ky (su phan cong duoc ban hanh kem theo Thong bao Ket luan nay). Ban Chi dao cac cap cung can lua chon cac don vi lam diem va phan cong cac thanh vien truc tiep chi dao toan dien viec trien khai Cuoc van dong o cac don vi lam diem.

4. Ban Chi dao Trung uong kien nghi Bo Chinh tri ra quyet dinh dieu chinh mot so uy vien Ban Chi dao Trung uong: de cac dong chi Tong Thi Phong, Do Quang Trung thoi tham gia Ban Chi dao Trung uong do chuyen cong tac khac va bo sung cac dong chi Ha Thi Khiet, Tran Van Tuan tham gia lam uy vien Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong.

5. Ve to chuc Hoi nghi toan quoc so ket mot nam thuc hien Cuoc van dong vao dip ky niem 78 nam ngay thanh lap Dang se do Ban Chi dao Trung uong chu tri. Tham gia Hoi nghi gom cac dong chi Truong Ban Chi dao cuoc van dong cua cac tinh, thanh uy, cac bo, ban nganh , mat tran va cac doan the Trung uong. Giao Ban Tuyen giao Trung uong va Bo phan giup viec chuan bi noi dung, chuong trinh Hoi nghi, bao dam thiet thuc, hieu qua. Thoi gian cu the se thong bao sau.

6. Ban Chi dao Trung uong giao Ban Tuyen giao Trung uong va Bo phan giup viec phoi hop voi Dang doan MTTQ Viet Nam va cac doan the chinh tri xa hoi huong dan trien khai manh me Cuoc van dong trong MTTQ va cac doan the chinh tri xa hoi, tuyen truyen sau rong hon nua ve Cuoc van dong trong nhan dan.

7. Ban Chi dao Trung uong giao Ban To chuc Trung uong ban hanh van ban huong dan bo sung viec lien he, kiem diem viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh cua to chuc Dang, can bo, dang vien va to chuc dang hang nam. Giao Uy ban Kiem tra Trung uong va Dang doan MTTQ Viet Nam chu tri huong dan co che giam sat cua to chuc Dang va cua nhan dan doi voi dao duc cua can bo, dang vien, cong chuc. Giao Bo Noi vu xay dung de an dua viec thuc hien Cuoc van dong vao tieu chuan thi dua va de xuat hinh thuc khen thuong cac don vi, ca nhan co thanh tich trong thuc hien Cuoc van dong trinh Ban Chi dao Trung uong quyet dinh.

8. Ban Chi dao Trung uong se thanh lap cac doan kiem tra thuc hien Cuoc van dong tai mot so nganh, dia phuong truoc khi to chuc so ket mot nam thuc hien Cuoc van dong. Ke hoach kiem tra se thong bao truoc toi nganh, dia phuong duoc kiem tra.

9. Ban Chi dao Trung uong ban hanh khau hieu tuyen truyen, co dong cho Cuoc van dong kem theo Thong bao Ket luan nay. Ngoai cac khau hieu chung trong toan quoc, cac dia phuong can bo sung them khau hieu phu hop voi tinh hinh dia phuong va day manh viec tuyen truyen co dong ve Cuoc van dong rong khap tai dia phuong.

10. Ban Chi dao Trung uong dong y voi chu truong da dang hoa cac hinh thuc tuyen truyen ve Cuoc van dong, trong do co viec lam cac phim tai lieu phuc vu cho cuoc van dong. Dai truyen hinh Viet Nam, cac dai PT-TH tinh, thanh pho can xay dung nhieu chuong trinh truyen hinh, phim tai lieu tuyen truyen ve Cuoc van dong. Ban Tuyen giao Trung uong xay dung phim ve chu de toan Dang, toan dan, toan quan hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh phuc vu Cuoc van dong nhan dip cac ngay le lon.

11. Ban Chi dao Trung uong giao Van phong Trung uong Dang huong dan cac van phong tinh, thanh uy du tru kinh phi nam 2008 phuc vu Cuoc van dong.

Thong bao nay duoc pho bien den cac tinh, thanh uy, dang uy, dang doan, ban can su Dang truc thuoc Trung uong, Ban chi dao Cuoc van dong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh cua co quan nay.

(Theo TTXVN)

Viet Bao
Comment :Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Continue to promote the campaign following the example of President Ho Chi Minh
Ho Chi Minh City u0026 quot, Head of Committee, Nong Duc Manh, Vietnam, President Ho Chi Minh, the masses, the movement, Steering Committee, the Propaganda, the importance, central, moral, make, create
Central Steering Committee for the campaign "Studying and following moral example of Ho Chi Minh" has first meeting two under the chairmanship of Nong Duc Manh, head of the Central Steering Committee and staff to assist the members of the Steering Committee ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động theo gương chủ tịch HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động theo gương chủ tịch HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0