Tien toi 1000 nam Thang Long Ha Noi

Tien toi 1000 nam Thang Long Ha Noi

Tien toi 1000 nam Thang Long Ha Noi
Thap Rua-ho Hoan Kiem

Ca Thu do Ha Noi dang chung suc, chung long vuot qua nhung kho khan, thach thuc, tien toi 1000 nam Thang Long - Ha Noi.

Thanh tuu noi bat

Nam 2007 khang dinh buoc phat trien tuong doi toan dien cua Thu do. Net noi bat an tuong la: Kinh te Ha Noi dat muc tang truong cao nhat trong 10 nam tro lai day; con so 12,1% muc tang tong san pham noi dia (GDP) da chung minh cho dieu do. Soi vao thuc tien co the nhan thay Ha Noi duoc mua "boi thu". San xuat cong nghiep tang truong o tat ca cac thanh phan kinh te, gia tri san xuat cong nghiep tang 21,1% so voi cung ky nam 2006. Cong nghiep mo rong co vai tro ngay cang quan trong trong co cau kinh te Thu do.

Voi chu truong phat trien cac nhom san pham cong nghiep chu luc, thanh pho dau tu xay dung cac khu, cum cong nghiep tap trung, ho tro di doi cac co so san xuat gay o nhiem moi truong, khong phu hop quy hoach, cong nhan 35 san pham cong nghiep chu luc de dau tu chieu sau. Nho do, nhieu san pham cong nghiep cua Ha Noi da dung vung tren thi truong trong nuoc va xuat khau.

Nam dau Viet Nam tham gia To chuc Thuong mai the gioi (WTO), danh dau buoc phat trien moi trong linh vuc thuong mai noi dia va xuat nhap khau cua Thu do. Nam 2007 ghi nhan con so ky luc: kim ngach xuat khau tren dia ban Ha Noi dat 4,28 ty USD. Du lich trong nuoc va quoc te tang ca ve luong khach va doanh thu; 6,6 trieu luot khach du lich, trong do co 1,2 trieu luot khach quoc te den Thu do nam 2007 cang khang dinh "Ha Noi la mot trong 10 thanh pho du lich hap dan nhat chau A" - danh hieu do tap chi Travel and Leisure (My) binh chon thang 1-2007.

Nam qua danh dau buoc di manh me, hieu qua cua thi truong chung khoan cung nhu hoat dong tai chinh - tin dung cua Thu do. Gia tri gia tang cua dich vu tai chinh ngan hang tang 20,1% so voi nam 2006 va la muc tang cao nhat tu nam 2004 den nay. Tong von dau tu xa hoi nam 2007 dat 47.230 ty dong, tang 20,7%. Cung voi TP Ho Chi Minh, Ha Noi la mot trong hai dia phuong dan dau thu hut von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) voi ket qua noi bat. So du an FDI duoc cap phep va tang von la 290 du an voi tong von dang ky len den 1,7 ty USD. Suc hap dan trong dau tu cua Thu do duoc chung minh bang nhung du an quy mo lon duoc cap giay chung nhan dau tu: To hop khach san - thuong mai - van phong - can ho Cong vien thien nien ky Keang nam (500 trieu USD); khach san nam sao Charmvit (80 trieu USD); Cong Tay Ha Noi (233 trieu USD)... Ben canh do, co them 10.900 doanh nghiep trong nuoc dang ky thanh lap moi voi tong von dang ky la 117.000 ty dong. Suc song manh liet cua kinh te Thu do con duoc minh chung qua con so 45.709 ty dong thu ngan sach tren dia ban, tang gan 20% so voi nam 2006. Nhieu chuyen gia nhin vao con so tren deu co chung nhan xet: Ha Noi da biet lam giau.

Kinh te Thu do phat trien nhanh, toan dien va vung chac da tao nen bo mat moi "khang trang, hien dai" cho Ha Noi. Thu do hom nay khong chi bo hep o 36 pho phuong voi bon quan noi thanh, ma da mo rong ra thanh chin quan noi thanh. Cac cua ngo vao Thu do da moc len nhieu khu do thi moi nhu: Linh Ðam, Ðinh Cong, Trung Hoa - Nhan Chinh, Trung Yen, Nam Thang Long, My Ðinh, Me Tri, Viet Hung... Voi muc tieu phan dau den nam 2010, dien tich nha o binh quan dat 9 m2/nguoi, Ha Noi dang trien khai hon 80 du an khu do thi moi voi dien tich gan 2.500 ha dat.

Trong vong nam nam tro lai day Ha Noi da xay dung moi 7,4 trieu m2 nha o, rieng nam 2007 dat 1,5 trieu m2 nha o moi. Cung voi phat trien do thi moi, he thong giao thong cung duoc quan tam dau tu. Cau Thanh Tri dai nhat Ðong Duong, bac qua song Hong, duoc dua vao su dung tu ngay 3-2-2007, gop phan lam giam un tac giao thong cho cua ngo phia nam Ha Noi.

Cau Vinh Tuy la cay cau do TP Ha Noi su dung nguon von phat hanh trai phieu xay dung Thu do de xay dung, dang buoc vao giai doan cuoi de kip khanh thanh vao ngay 30-4-2008. Cau Nhat Tan cung dang duoc phe duyet du an dau tu, phan dau het nam 2008 se khoi cong, gop phan giam suc ep giao thong len trung tam Thu do. Van tai hanh khach cong cong dan dan tro thanh phuong tien di lai chinh cua nhan dan. Nam 2007 da co 407 trieu luot hanh khach di lai bang xe buyt.

Cung voi su phat trien kinh te, Ha Noi tiep tuc la dia phuong dan dau trong su nghiep phat trien van hoa - xa hoi va con nguoi. Thanh tuu noi bat duoc the hien tren tat ca cac linh vuc: chi so phat trien con nguoi, pho cap giao duc trung hoc pho thong, the thao thanh tich cao, xoa doi, giam ngheo, cham soc nguoi co cong va dien chinh sach xa hoi.

Nep song van minh, thanh lich dang dan quay tro lai, tro thanh net dep trong cuoc song nguoi dan Thu do. Thanh pho da co ban xoa ho ngheo dien chinh sach, ho doi, nha dot nat, phong hoc cap bon, lop hoc ca ba. Muc thu nhap binh quan cua nguoi dan tang gap hai lan nam 2000.

Huong ra ben ngoai, vi the, uy tin chinh tri cua Thu do duoc nang cao tren truong quoc te. Thu do Ha Noi da co quan he huu nghi, hop tac voi hon 60 thu do, thanh pho cua hon 50 nuoc va vung lanh tho; Ha Noi cung la thanh vien cua nhieu to chuc quoc te co uy tin tren the gioi.

Hoat dong doi ngoai mo rong toan dien tren cac linh vuc chinh tri, kinh te, van hoa, khoa hoc ky thuat, the duc - the thao... dua Thu do tham gia manh me vao tien trinh hoi nhap kinh te quoc te. Thu do Ha Noi da tro thanh diem den hap dan, an toan doi voi cac nha dau tu, khach du lich va ban be khap nam chau.

Vung buoc tien den 1000 nam Thang Long - Ha Noi

Nhin lai nam 2007, chung ta vui mung va tu hao ve nhung thanh tuu trong phat trien kinh te - xa hoi cua Thu do. Truoc mat, nam 2008 la nam co y nghia rat quan trong doi voi Thu do Ha Noi. Chi con ba nam nua la den Ðai le ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi; la nam thu tam thuc hien Nghi quyet 15 cua Bo Chinh tri ve "phuong huong nhiem vu phat trien Thu do Ha Noi thoi ky 2001 - 2010"; nam ban le cua ke hoach nam nam 2006 - 2010.

Ðac biet trong buoi lam viec voi lanh dao thanh pho Ha Noi ngay 1-12-2007, Thu tuong Nguyen Tan Dung da "giao nhiem vu" cho Ha Noi: phai hoan thanh co ban cac muc tieu cua ke hoach nam nam (2006 - 2010), gop phan cung ca nuoc phan dau vuot nguong "nuoc dang phat trien co thu nhap thap" trong nam 2008. Trach nhiem nang ne dang dat tren vai Ðang bo, chinh quyen va nhan dan Thu do. Ðay cung la niem tin, niem mong doi cua ca nuoc voi Thu do.

Ðanh gia tong the buoc di cho nam 2008, dong chi Nguyen The Thao, Uy vien T.U Ðang, Chu tich UBND thanh pho Ha Noi, cho biet, de dat duoc muc tieu, nhiem vu tren, Ha Noi tap trung thuc hien mot so chu truong, giai phap cu the. Ðo la, ve phat trien kinh te, cai thien moi truong dau tu va san xuat kinh doanh nham huy dong toi muc cao nhat va su dung co hieu qua cac nguon luc cho dau tu phat trien; tap trung dau tu xay dung ket cau ha tang kinh te - xa hoi do thi, uu tien cho nhung cong trinh trong diem ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi.

Khuyen khich dau tu vao nhung nganh dich vu, cong nghe cao, co von lon va gia tri gia tang cao, it o nhiem moi truong, qua do khong chi de tiep tuc duy tri duoc toc do tang truong kinh te cao, ma con nang cao chat luong, hieu qua va suc canh tranh cua nen kinh te. Ke hoach ve tang truong kinh te nam 2008 tu 12,5% len 13% da duoc tinh toan kha thi va lua chon va dua tren hai yeu to chu yeu: nang suat lao dong do dau tu, tai dau tu vao dich vu, cong nghe cao va yeu to dau tu co nguon von lon, gia tri gia tang cao.

Ðe cap nhiem vu phat trien do thi, Chu tich UBND thanh pho khang dinh: Phai dua cong tac quy hoach, xay dung do thi theo huong hien dai. Truoc het, phai gap rut trien khai dieu chinh quy hoach chung cua thanh pho tren co so quy hoach vung thu do va dinh huong mo rong dia gioi hanh chinh cua thanh pho trong thoi gian toi.

Sau nua la day manh viec quy hoach chi tiet, nhat la nhung tuyen pho chinh, cac trung tam van hoa cong cong, cac khu do thi moi de dap ung kip thoi nhu cau do thi hoa hien nay va lam co so quan ly chat che viec xay dung theo quy hoach. Cung voi viec day nhanh cong tac quy hoach, can ra soat, dieu chinh, bo sung cac co che, chinh sach nham huy dong cac nguon luc day nhanh tien trinh dau tu.

Ðong thoi, tao chuyen bien manh me trong cong tac quan ly do thi, nhat la quan ly trat tu xay dung do thi, khac phuc mot trong nhung van de yeu kem nhat va cung la van de nhuc nhoi nhat hien nay.

Tao buoc chuyen bien manh me trong cac linh vuc van hoa, giao duc - dao tao, khoa hoc - cong nghe, y te, the duc - the thao; nang cao chat luong nguon nhan luc; day manh cong tac xa hoi hoa; tang cuong phoi hop voi Bo Giao duc va Ðao tao, cac truong dai hoc, vien nghien cuu trong viec dao tao nguon nhan luc chat luong cao va ung dung cac thanh tuu khoa hoc vao phat trien kinh te - xa hoi.

Nang cao chat luong, hieu qua va cai thien dich vu y te, lam tot cong tac phong, chong dich benh; co quy hoach xay dung trung tam y te du phong phu hop toc do tang dan so cua Thu do. Chu trong giai quyet cac van de xa hoi buc xuc, nhung vu khieu kien dong nguoi, keo dai; kip thoi khac phuc va cai thien chat luong moi truong; giam thieu tai nan va khac phuc tinh trang un tac; tang cuong cung co quoc phong, giu vung an ninh chinh tri, on dinh xa hoi.

Ðe hoan thanh vuot muc ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008, ong Nguyen The Thao nhan manh den doi moi phuong thuc chi dao dieu hanh, nang dong, sang tao trong thuc hien nhiem vu. Muon vay, phai tao buoc chuyen manh trong cai cach hanh chinh, nhat la thu tuc hanh chinh, tranh gay phien ha cho nhan dan va doanh nghiep.

Trong do, quan tam van de thu tuc hanh chinh, trach nhiem cong chuc, phan cap quan ly. Ðong thoi, gan voi dau tranh phong, chong tham nhung, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi. Ðoi moi chi dao, dieu hanh va to chuc thuc hien theo phuong cham "nang dong, sang tao, ky cuong, van minh, thanh lich".

Nang cao trach nhiem cua nguoi dung dau; nang cao nang luc va dao duc can bo, cong chuc; day manh phan cong, phan cap va to chuc tot viec kiem tra de kip thoi uon nan, xu ly nghiem cac sai pham trong thi hanh cong vu.

Quyet liet trien khai cac hoat dong ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi: to chuc cuoc thi mau bieu tuong ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi, sang tac ca khuc "Chao mung Thang Long - Ha Noi ngan nam tuoi"... Ðay nhanh tien do xay dung cac cong trinh trong diem ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi. Xay dung va phat huy cac gia tri van hoa "vat the va phi vat the" tieu bieu cua Thu do. Phat dong va trien khai thuc hien chuong trinh chinh trang do thi tren dia ban toan thanh pho.

Kho khan, thach thuc con nhieu, nhung voi nhung thanh tuu dat duoc trong nhung nam qua, nhat la nam 2007, Ðang bo, chinh quyen va nhan dan Thu do se vuot qua moi thu thach, viet tiep nhung trang su moi lam rang ro truyen thong lich su nghin nam van hien, vung buoc tien den 1000 nam Thang Long - Ha Noi.

NGUYEN VAN CHUONG

(theo Nhan Dan)

Viet Bao
Comment :Tien toi 1000 nam Thang Long Ha Noi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tien toi 1000 nam Thang Long Ha Noi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tien toi 1000 nam Thang Long Ha Noi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tien toi 1000 nam Thang Long Ha Noi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Progress to 1000 years Thang Long - Hanoi
Thang Long, mackerel, Hanoi, economic development, industrial products, investment and 1000 years, construction, city planning, forward, mid, to, create
Hanoi Both are very common, common to overcome the difficulties and challenges towards 1000 years of Thang Long - Hanoi ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tiến tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tiến tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tien toi 1000 nam Thang Long Ha Noi

Nhan xet, hay lien he ve tin Tien toi 1000 nam Thang Long Ha Noi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tien toi 1000 nam Thang Long Ha Noi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0