Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

Tiep tuc trien khai chuong trinh lam viec toan khoa nham thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, trong cac ngay tu 14 den 22/01/2008, tai Thu do Ha Noi, Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da hop Hoi nghi lan thu sau.

Ban Chap hanh Trung uong da nghe bao cao va thao luan cac de an: Tiep tuc xay dung giai cap cong nhan Viet Nam thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa; Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua to chuc co so dang va chat luong doi ngu can bo, dang vien; Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; Tiep tuc cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong giai doan 2008 - 2012; Ve viec mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi; nghe va cho y kien ve cac van de: Thanh lap Tieu ban tong ket 20 nam thuc hien Cuong linh 1991, bo sung va phat trien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky moi, Tieu ban tong ket tinh hinh thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2001 - 2010 va chuan bi xay dung Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2011 - 2020; bo sung De an tong ket 10 nam thuc hien Chien luoc can bo tai Hoi nghi Trung uong 8 sap toi; bau bo sung uy vien Uy ban Kiem tra Trung uong; Bao cao kiem diem su lanh dao, chi dao cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu nam 2007, trong tam cong tac cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu nam 2008; Bao cao ket qua nhung cong viec quan trong Bo Chinh tri da giai quyet tu sau Hoi nghi Trung uong 5 den Hoi nghi Trung uong 6; Bao cao cong tac tai chinh, ngan sach Dang nam 2007.

Giai cap cong nhan Viet Nam la mot luc luong xa hoi to lon, dang phat trien bao gom nhung nguoi lao dong chan tay va tri oc, lam cong, huong luong trong cac loai hinh doanh nghiep san xuat kinh doanh va dich vu cong nghiep, hoac san xuat kinh doanh va dich vu co tinh chat cong nghiep; la giai cap lanh dao cach mang thong qua doi tien phong la Dang Cong san Viet Nam; dai dien cho phuong thuc san xuat tien tien, di dau trong su nghiep xay dung chu nghia xa hoi, vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh; la luc luong nong cot trong lien minh cong nhan, nong dan va doi ngu tri thuc duoi su lanh dao cua Dang. Qua hon 20 nam doi moi, cung voi qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, giai cap cong nhan Viet Nam da co nhung chuyen bien quan trong : tang nhanh ve so luong, da dang ve co cau, chat luong duoc nang len, da hinh thanh ngay cang dong bo phan cong nhan tri thuc; dang tiep tuc phat huy vai tro cua minh va co nhung dong gop to lon vao su nghiep xay dung chu nghia xa hoi. Doi song cua giai cap cong nhan co duoc cai thien nhat dinh cung voi su phat trien cua dat nuoc. Tuy nhien, so luong, co cau, trinh do hoc van, chuyen mon, ky nang nghe nghiep, ky luat lao dong, tac phong cong nghiep cua cong nhan chua dap ung duoc yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, hoi nhap kinh te quoc te; thieu tram trong cac chuyen gia ky thuat, can bo quan ly gioi, cong nhan lanh nghe; dia vi chinh tri cua giai cap cong nhan chua the hien day du, y thuc giac ngo giai cap va ban linh chinh tri cua giai cap cong nhan khong dong deu; viec lam, doi song vat chat va tinh than cua cong nhan con nhieu kho khan, loi ich ma mot bo phan cong nhan duoc huong chua tuong xung voi thanh tuu cua cong cuoc doi moi va su dong gop cua chinh ho.

Su nghiep cach mang nuoc ta doi hoi phai xay dung giai cap cong nhan khong ngung lon manh, phat trien nhanh ve so luong, nang cao chat luong, co trinh do hoc van, chuyen mon, ky nang nghe nghiep, ky luat lao dong cao, co giac ngo giai cap va ban linh chinh tri vung vang, co co cau dap ung duoc yeu cau phat trien dat nuoc. De thuc hien muc tieu nay, can tiep tuc nghien cuu, phat trien ly luan ve giai cap cong nhan trong dieu kien phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap kinh te quoc te. Cham lo dao tao nghe, tung buoc tri thuc hoa giai cap cong nhan. Coi trong viec boi duong, nang cao trinh do chinh tri, y thuc giai cap, tinh than dan toc cho giai cap cong nhan. Bo sung, sua doi, xay dung va thuc hien nghiem chinh he thong phap luat, chinh sach de bao dam quyen, loi ich hop phap, chinh dang cua cong nhan; cham lo doi song vat chat, tinh than cho cong nhan gan voi tang nang suat, chat luong, hieu qua lao dong. Tang cuong su lanh dao cua Dang, phat huy vai tro cua to chuc cong doan, cac to chuc chinh tri - xa hoi trong xay dung giai cap cong nhan. Ban Chap hanh Trung uong da ra Nghi quyet "Tiep tuc xay dung giai cap cong nhan Viet Nam thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc".

Trong nhung nam qua, Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da quan tam lanh dao, chi dao, nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua to chuc co so dang va chat luong doi ngu can bo, dang vien. Nhieu to chuc co so dang giu vung va phat huy duoc vai tro hat nhan chinh tri o co so, lanh dao can bo, dang vien, quan chung thuc hien co ket qua nhiem vu chinh tri duoc giao. Cong tac dao tao, boi duong, quy hoach doi ngu can bo co so duoc cham lo. Chat luong, trinh do cac mat cua doi ngu cap uy vien va can bo, dang vien o co so duoc nang len. Cong tac ket nap dang vien duoc cap uy cac cap quan tam chi dao dat duoc mot so ket qua tich cuc. Tuy nhien, nang luc lanh dao, suc chien dau cua khong it to chuc co so dang va chat luong doi ngu can bo, dang vien o co so con nhieu mat yeu kem, chua dap ung yeu cau, nhiem vu. Viec van dung, cu the hoa va to chuc thuc hien cac chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc cua cac to chuc co so dang con yeu, chua du suc giai quyet nhieu van de phuc tap xay ra o co so. Nhieu cap uy, dang bo, chi bo chua thuc hien nghiem tuc nguyen tac tap trung dan chu trong Dang; chua thuc hien co nen nep che do sinh hoat dang, noi dung sinh hoat con ngheo nan. Chat luong doi ngu dang vien con nhieu han che; mot bo phan khong nho dang vien phai nhat ly tuong, suy thoai ve pham chat chinh tri, dao duc, loi song rat dang lo ngai. Cong tac quan ly, kiem tra, giam sat, giao duc, ren luyen doi ngu can bo, dang vien o co so con bi buong long. Cong tac ket nap dang vien moi con chay theo so luong, xem nhe chat luong. Viec danh gia chat luong to chuc co so dang va dang vien hang nam con hinh thuc, chua phan anh dung thuc chat.

De xay dung, cung co nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua to chuc co so dang va chat luong doi ngu can bo, dang vien, Dang ta phai tap trung, don suc huong manh ve co so. Tang cuong cong tac giao duc chinh tri tu tuong, xay dung doi ngu can bo, dang vien co ban linh chinh tri vung vang, co tri tue, pham chat dao duc cach mang, co y thuc to chuc ky luat, thuc su tien phong guong mau, co du nang luc hoan thanh nhiem vu duoc giao. Hoan thien mo hinh to chuc trong cac loai hinh to chuc co so dang theo huong gan to chuc co so dang voi lanh dao thuc hien nhiem vu chinh tri va lanh dao cac to chuc chinh tri - xa hoi; cham lo phat trien dang vien, nhat la o nhung dia ban, linh vuc chua co to chuc dang va dang vien. Thuc hien manh me chu truong tre hoa, the che hoa va thi diem tung buoc "nhat the hoa" mot so chuc danh can bo; tao bang duoc buoc chuyen mang tinh dot pha ve xay dung doi ngu can bo, cong chuc o co so. Nang cao chat luong, doi moi manh me noi dung, phuong thuc hoat dong cua cac loai hinh to chuc co so dang theo huong vua mo rong dan chu, vua tang cuong ky cuong, ky luat; giam tinh hinh thuc, don dieu, tang cuong suc song moi, bao dam tinh lanh dao, tinh giao duc, tinh chien dau cua to chuc co so dang. Tang cuong cong tac chi dao, kiem tra, giam sat, quan ly dang vien; dua vao dan de xay dung Dang. Ban Chap hanh Trung uong da ra Nghi quyet ve "Nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua to chuc co so dang va chat luong doi ngu can bo, dang vien".

Sau hon 20 nam doi moi, nuoc ta da chuyen doi thanh cong tu the che kinh te ke hoach hoa tap trung quan lieu, bao cap truoc day sang the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Tu duy va duong loi doi moi cua Dang tung buoc duoc the che hoa thanh Hien phap, phap luat, tao hanh lang phap ly cho nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia hinh thanh va phat trien. Che do so huu va co cau cac thanh phan kinh te duoc doi moi co ban tu hinh thuc so huu toan dan va tap the la chu yeu sang nhieu hinh thuc so huu, nhieu thanh phan kinh te dan xen hon hop, cung binh dang va phat trien, trong do kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao, khai thac tiem nang trong va ngoai nuoc vao phat trien kinh te - xa hoi. Che do phan phoi nang tinh binh quan, "cao bang" da duoc doi moi theo huong da dang, cong bang, dua tren dong gop ket qua lao dong, hieu qua kinh te, muc dong gop ve von va cac nguon luc khac vao san xuat, kinh doanh. Cac loai thi truong co ban da ra doi va tung buoc phat trien. Quyen tu do, binh dang trong kinh doanh da di vao cuoc song. Quan ly nha nuoc ve kinh te tung buoc duoc doi moi. Viec gan phat trien kinh te voi giai quyet cac van de xa hoi duoc coi trong, dat nhieu ket qua tich cuc. Song, qua trinh xay dung the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o nuoc ta con cham, lung tung, chua theo kip yeu cau cua cong cuoc doi moi. He thong phap luat con chua day du, thieu dong bo; cac chinh sach co lien quan den dat dai con nhieu bat cap; quan he so huu, phan phoi trong cac doanh nghiep nha nuoc chua duoc xu ly tot. Doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te tren thuc te co luc, co noi con bi phan biet doi xu. Cac yeu to thi truong va cac loai thi truong hinh thanh, phat trien cham, thieu dong bo. Co che, chinh sach phat trien cac linh vuc van hoa, xa hoi doi moi cham. Nhieu van de buc xuc trong linh vuc xa hoi va bao ve moi truong chua duoc giai quyet tot. Quan ly nha nuoc ve kinh te - xa hoi con nhieu han che, chua luong het de co bien phap huu hieu ngan ngua tac dong tieu cuc cua co che thi truong, nhat la trong linh vuc xa hoi.

Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia de nen kinh te phat trien nhanh, hieu qua, ben vung, theo dung dinh huong xa hoi chu nghia doi hoi phai co su thong nhat cao ve nhan thuc trong Dang va trong xa hoi ve nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, nhat la ve nhung dac trung dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te; phai tiep tuc hoan thien the che ve so huu, phat trien cac thanh phan kinh te, cac loai hinh doanh nghiep va cac to chuc san xuat kinh doanh; hoan thien the che bao dam dong bo cac yeu to thi truong va phat trien dong bo cac loai thi truong; gan ket tang truong kinh te voi tien bo, cong bang xa hoi va bao ve moi truong; tang cuong su lanh dao cua Dang ve kinh te, nang cao nang luc, hieu qua quan ly kinh te cua nha nuoc, tang cuong su tham gia cua nhan dan, cac to chuc chinh tri - xa hoi, to chuc xa hoi nghe nghiep vao qua trinh phat trien kinh te - xa hoi. Ban Chap hanh Trung uong da ra Nghi quyet ve "Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia".

Chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong giai doan 2003 - 2007 da tiep tuc the che hoa quan diem cua Dang ve tien luong va an sinh xa hoi trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, dat trong tong the bao dam cac can doi kinh te vi mo, co tac dong tich cuc den quoc phong, an ninh va cai thien dang ke doi song nguoi huong luong, nguoi nghi huu va nguoi co cong voi cach mang. Tuy nhien, chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong cung con boc lo nhieu han che. Tien luong chua bao dam cho nguoi lao dong, dac biet la can bo, cong chuc, vien chuc song duoc bang tien luong o muc trung binh kha trong xa hoi; chua khuyen khich, thu hut duoc nguoi tai, nguoi lam viec gioi; chua gop phan nang cao hieu luc, hieu qua hoat dong cua bo may nha nuoc va cua he thong chinh tri.

Cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong giai doan 2008 - 2012 duoc thuc hien theo cac muc tieu va quan diem : coi viec tra luong dung cho nguoi lao dong la thuc hien dau tu cho phat trien, tao dong luc cho phat trien kinh te - xa hoi, gop phan lam trong sach va nang cao hieu luc, hieu qua hoat dong cua bo may nha nuoc; cai cach chinh sach tien luong phai tien toi bao dam cho can bo, cong chuc, vien chuc song duoc bang tien luong o muc trung binh kha trong xa hoi. Cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong phai gan voi viec kiem che toc do tang gia, bao dam tot hon doi song cua nguoi ngheo, dong bao dan toc, doi tuong chinh sach xa hoi nham dat muc tieu Dai hoi X cua Dang da de ra la : "Thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach phat trien". Ban Chap hanh Trung uong da ra Ket luan "Ve cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong giai doan 2008 - 2012".

Ve chu truong mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi, Ban Chap hanh Trung uong khang dinh : Ha Noi la trai tim cua ca nuoc, trung tam dau nao ve chinh tri - hanh chinh quoc gia, trung tam lon ve van hoa, khoa hoc - ky thuat, giao duc, kinh te va giao dich quoc te, can thiet phai co quy mo phu hop, bao dam cho su phat trien ben vung, lau dai. Viec mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi phai dap ung day du cac chuc nang va vi the cua mot thu do hien dai; phu hop voi dinh huong quy hoach phat trien vung Ha Noi, phu hop voi cac dieu kien dia ly - lich su - van hoa truyen thong. Ban Chap hanh Trung uong da cho y kien ve van de nay, giao Bo Chinh tri chi dao thuc hien theo dung trinh tu va quy dinh cua phap luat, trinh Quoc hoi xem xet, quyet dinh.

Tai Hoi nghi, Ban Chap hanh Trung uong da nghe va thao luan cac noi dung khac do Bo Chinh tri trinh va da bau bo sung Uy vien Uy ban Kiem tra Trung uong.

Ban Chap hanh Trung uong keu goi toan Dang, toan dan, toan quan phat huy thanh tuu, uu diem da dat duoc trong nam 2007, tang cuong doan ket, no luc phan dau, tiep tuc thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, Nghi quyet cac hoi nghi cua Trung uong; dua su nghiep doi moi, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, hoi nhap kinh te quoc te, xay dung va bao ve To quoc vung buoc tien len. Truoc mat, to chuc don Tet, vui Xuan Mau Ty lanh manh, an toan, tiet kiem; cham lo doi song gia dinh liet si, thuong binh, nguoi co cong, nguoi co hoan canh kho khan; day manh phong trao hanh dong cach mang soi noi, trien khai thuc hien thang loi nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2008 ngay tu thang dau, quy dau; lap thanh tich chao mung 78 nam Ngay thanh lap Dang 3-2, ky niem tron 40 nam Cuoc Tong tan cong va noi day Tet Mau Than 1968 .

MD (Theo VOV)

Viet Bao
Comment :Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Conference Report Sixth Committee of the Xth Party Central
Hanoi, Vietnam, the Secretariat, the socialist orientation, the central executive committee, the organization of party, class workers, economic development, salary policy, modernization, industrialization, the political strength to fight, make, year
Continue to implement the work program to implement the whole course Resolution X meeting of the Party, in the day from 14 to 22/01/2008, in Hanoi, the Party Central Committee (Xth) met for the sixth meeting ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0