Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

Hoi nghi lan thu V da hop tu ngay 05-7 den ngay 14-7-2007 tai Ha Noi. Duoi day la toan van Thong bao Hoi nghi lan thu V Ban Chap hanh Trung uong Dang.

> Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang
Ban Chap hanh Trung uong da nghe bao cao va thao luan cac de an: Cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi; Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat cua Dang; Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri; Day manh cai cach hanh chinh, nang cao hieu luc, hieu qua quan ly cua bo may nha nuoc; Co cau to chuc Chinh phu nhiem ky Quoc hoi khoa XII; Gioi thieu nhan su lanh dao cac co quan Nha nuoc de Quoc hoi bau va phe chuan; Bao cao nhung cong viec quan trong Bo Chinh tri da giai quyet tu sau Hoi nghi Trung uong 4 den Hoi nghi Trung uong 5.

Cong tac tu tuong, ly luan, bao chi la mot bo phan quan trong trong hoat dong cua Dang de xay dung, cung co nen tang tu tuong chinh tri cua Dang, tuyen truyen tap hop nhan dan, xay dung khoi dai doan ket toan dan thuc hien thang loi cac nhiem vu cach mang cua dat nuoc. Trong hon hai muoi nam doi moi vua qua, cong tac tu tuong, ly luan, bao chi da tich cuc tuyen truyen chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, duong loi, chu truong cua Dang, luat phap, chinh sach cua Nha nuoc, lam sang to hon nhieu van de ly luan ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta; co vu, dong vien phong trao thi dua tren moi linh vuc, gop phan tao nen nhung thanh tuu to lon, co y nghia lich su cua dat nuoc.

Tuy nhien, cong tac tu tuong con thieu sac ben, thieu tinh thuyet phuc, tinh chien dau con han che. Cong tac nghien cuu ly luan tren mot so mat con lac hau, chua dap ung duoc doi hoi cua thuc tien. Mot so yeu kem, khuyet diem cua bao chi cham duoc khac phuc, co mat, co luc, co noi con tram trong hon.

Trong nhung nam toi, boi canh tinh hinh trong nuoc va quoc te dan xen ca thoi co va thach thuc to lon, cong tac tu tuong, ly luan, bao chi can phai chu dong, tich cuc, tiep tuc doi moi manh me hon nua ca noi dung va phuong thuc hoat dong, nang cao tinh dinh huong chinh tri, tinh thuyet phuc, tinh hieu qua, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X cua Dang. Tuyen truyen sau rong chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, duong loi, chu truong cua Dang, luat phap, chinh sach cua Nha nuoc, nhung thanh tuu cua cong cuoc doi moi, nhung dien hinh tien tien, boi duong long yeu nuoc, ly tuong doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi; cung co, tang cuong su thong nhat tu tuong trong Dang, su dong thuan chinh tri trong nhan dan; tang cuong giao duc dao duc cach mang, thuc hien thang loi Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" trong toan Dang, toan dan, dac biet trong doi ngu can bo, dang vien va the he tre.

Dau tranh ngan chan, day lui nhung bieu hien suy thoai chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song, cac te quan lieu, tham nhung, lang phi; phan bac kip thoi cac thong tin, quan diem sai trai, phan dong, lam that bai am muu "dien bien hoa binh" cua cac the luc thu dich. Tang cuong cong tac nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien, lam sang to hon nua nhan thuc ly luan ve thoi dai, ve chu nghia xa hoi, con duong di len chu nghia xa hoi, nhung van de do thuc tien dat nuoc dat ra, cung cap co so khoa hoc cho hoach dinh duong loi, chinh sach cua Dang va Nha nuoc.

De thuc hien thang loi nhung nhiem vu dat ra, can phai nang cao nhan thuc, tang cuong su lanh dao cua Dang, quan ly cua Nha nuoc doi voi cong tac tu tuong, ly luan, bao chi; co co che gan ket chat che hoat dong tu tuong, ly luan, bao chi voi cac hoat dong phat trien kinh te, van hoa, xa hoi, nang cao doi song va phat huy quyen lam chu cua nhan dan; de cao trach nhiem cua can bo, dang vien, nhat la cua tap the lanh dao va nguoi dung dau cac co quan lam cong tac tu tuong, ly luan, bao chi; doi moi, nang cao chat luong giao duc, dao tao can bo tu tuong, ly luan, bao chi, dap ung yeu cau cua dat nuoc trong giai doan moi. Ban Chap hanh Trung uong da ban hanh Nghi quyet ve "Cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi".

Trong nhung nam qua, nhat la tu khi co Chi thi so 19-CT/TW, ngay 14-02-1998 cua Bo Chinh tri (khoa VIII) ve "Tang cuong cong tac kiem tra cua Dang", cung voi cac mat cua cong tac xay dung Dang, cong tac kiem tra, ky luat cua Dang co nhieu doi moi va dat duoc nhung ket qua quan trong, gop phan tich cuc vao thuc hien thang loi nhiem vu chinh tri va cong tac xay dung Dang. Nhan thuc, hoat dong cua cac cap uy, to chuc dang ve cong tac kiem tra co chuyen bien tich cuc. Uy ban kiem tra cac cap da chu dong thuc hien nhiem vu kiem tra, ky luat Dang theo quy dinh cua Dieu le Dang va nhiem vu do cap uy giao; chu dong tham muu, giup cap uy lanh dao, chi dao thuc hien nhiem vu cong tac kiem tra. Cong tac kiem tra da gop phan tich cuc vao viec ngan ngua su suy thoai ve tu tuong chinh tri, pham chat dao duc, loi song, tinh trang quan lieu, tham nhung, lang phi trong mot bo phan can bo, dang vien, tao su doan ket, thong nhat trong Dang, xay dung Dang trong sach, vung manh.

Tuy nhien, cong tac kiem tra cua Dang van con yeu, chat luong, hieu qua kiem tra chua cao; nhieu khuyet diem, sai pham cua dang vien va to chuc dang cham duoc phat hien va khac phuc; cong tac kiem tra thuc hien nghi quyet, chi thi cua Dang, kiem tra, phong ngua, phat huy nhan to tich cuc chua duoc nhieu.

Dai hoi X cua Dang da bo sung chuc nang giam sat cho cap uy, to chuc dang va uy ban kiem tra dang cac cap va xac dinh can phai tang cuong cong tac kiem tra, giam sat voi nhan thuc va yeu cau moi, gop phan tich cuc vao thuc hien thang loi nhiem vu chinh tri, cong tac xay dung Dang do Dai hoi X cua Dang de ra. Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat nham phong ngua su suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song, quan lieu, tham nhung, lang phi, gop phan bao ve quan diem, duong loi cua Dang, tranh cac nguy co sai lam ve duong loi, quan lieu, xa dan cua dang cam quyen, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang. Kip thoi phat hien nhung nhan to moi, cac uu diem cua to chuc dang, dang vien de phat huy, bao ve, bo sung, hoan thien duong loi, chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc; nhung khuyet diem, thieu sot de uon nan, khac phuc va xu ly nghiem minh khi co vi pham.

De thuc hien tot cac nhiem vu de ra, can tao su chuyen bien manh me trong nhan thuc cua cac cap uy, to chuc dang, uy ban kiem tra cac cap, truoc het cua nguoi dung dau cap uy ve cong tac kiem tra, giam sat, ky luat dang; xay dung, hoan thien cac quy dinh cua Dang va Nha nuoc phuc vu cong tac kiem tra, giam sat va ky luat cua Dang; doi moi, tang cuong, nang cao hieu luc, hieu qua cong tac kiem tra, giam sat, ky luat cua cap uy, to chuc dang, uy ban kiem tra cac cap va chi bo; hoan chinh quy trinh, phuong phap kiem tra, giam sat cua Dang; kien toan to chuc bo may uy ban kiem tra, co quan uy ban kiem tra va tang cuong can bo kiem tra cac cap tuong xung voi chuc nang, nhiem vu, quyen han duoc giao; nang cao chat luong cong tac nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien ve cong tac kiem tra, giam sat, ky luat dang; tang cuong dau tu co so vat chat, ky thuat, phuong tien lam viec cho cong tac kiem tra, giam sat cua Dang. Ban Chap hanh Trung uong da ban hanh Nghi quyet ve "Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat cua Dang".

Trong hon 20 nam qua, cung voi qua trinh doi moi dat nuoc, doi moi, chinh don Dang, Dang ta nhan thuc ngay cang ro hon ve phuong thuc lanh dao va y nghia, tam quan trong cua viec doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang. Phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri tu Trung uong den dia phuong da co nhieu doi moi va dat duoc nhieu ket qua quan trong. Nhung doi moi do da gop phan nang cao hon hieu qua lanh dao cua Dang, dong thoi phat huy tot hon vai tro quan ly cua Nha nuoc, nang cao hon chat luong hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the, dong gop tich cuc vao thanh tuu chung cua dat nuoc.

Tuy nhien, viec doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri con cham va lung tung. Van con tinh trang cap uy bao bien, lam thay hoac buong long lanh dao doi voi mot so hoat dong cua he thong chinh tri. Cham ban hanh nhieu quy dinh cu the ve phuong thuc Dang lanh dao Nha nuoc, Mat tran To quoc va cac doan the. Phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi cong tac tu tuong, cong tac can bo doi moi cham; chua thuc su coi trong doi moi phong cach, le loi lam viec, tinh trang hop nhieu, noi chua di doi voi lam, ne tranh, dun day trach nhiem... con dien ra o nhieu noi.

Truoc yeu cau cua tinh hinh va nhiem vu cua dat nuoc trong thoi ky moi, Dai hoi X cua Dang de ra nhiem vu tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri. Muc tieu doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri nham giu vung va tang cuong vai tro lanh dao, nang cao tinh khoa hoc, nang luc va hieu qua lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va toan xa hoi, su gan bo mat thiet giua Dang voi nhan dan; nang cao hieu luc, hieu qua quan ly cua Nha nuoc, chat luong hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi; phat huy dan chu, quyen lam chu cua nhan dan; tang cuong ky luat, ky cuong trong Dang va trong xa hoi de nuoc ta phat trien nhanh, ben vung theo dinh huong xa hoi chu nghia.

Viec tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri thuc hien theo cac quan diem : Nhiem vu nay phai dat trong tong the cua nhiem vu doi moi, chinh don Dang, tien hanh dong bo voi doi moi cac mat cua cong tac xay dung Dang, doi moi to chuc hoat dong cua ca he thong chinh tri, dong bo voi xay dung nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, cong nghiep hoa, hien dai hoa, hoi nhap kinh te quoc te; phai tren co so kien dinh cac nguyen tac to chuc va hoat dong cua Dang, thuc hien dung nguyen tac tap trung dan chu, thuc hien dan chu rong rai trong Dang va trong xa hoi, day manh phan cap, tang cuong trach nhiem ca nhan, nhat la cua nguoi dung dau; day la cong viec he trong, doi hoi vua phai chu dong, tich cuc, dong thoi can than trong, co buoc di vung chac, vua lam, vua tong ket, rut kinh nghiem; moi cap, moi nganh vua quan triet cac nguyen tac chung, vua phai phu hop voi dac diem, yeu cau, nhiem vu rieng cua minh.

Theo muc tieu va nhung quan diem do, Ban Chap hanh Trung uong da thao luan va quyet dinh nhieu noi dung cu the trong viec tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc (Chu tich nuoc, Quoc hoi, Chinh phu, cac co quan tu phap), Mat tran To quoc, cac doan the chinh tri - xa hoi, doi moi trong cong tac can bo, doi moi phong cach, le loi lam viec va tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua cap uy doi voi hoat dong cua he thong chinh tri o dia phuong. Ban Chap hanh Trung uong da ban hanh Nghi quyet ve "Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi hoat dong cua he thong chinh tri".

Trong hon 20 nam qua, nhat la tu nam 2001 den nay, cong tac cai cach hanh chinh da duoc tap trung trien khai thuc hien dong bo tren cac linh vuc : the che, to chuc bo may, xay dung doi ngu can bo, cong chuc, tai chinh cong va tung buoc hien dai hoa nen hanh chinh. He thong the che, luat phap tiep tuc duoc doi moi va hoan thien, co che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia hinh thanh tren nhung net co ban va bao dam ngay cang tot hon quyen lam chu cua nhan dan. Chuc nang, nhiem vu va co cau to chuc cua cac co quan trong he thong hanh chinh nha nuoc duoc dieu chinh, sap xep phu hop hon va bao dam ngay cang tot hon cac yeu cau quan ly nha nuoc trong dieu kien moi. Chat luong doi ngu can bo, cong chuc trong bo may hanh chinh nha nuoc co buoc duoc nang len, dap ung tot hon yeu cau nhiem vu.

The che, luat phap, chinh sach tai chinh cong duoc xay dung tich cuc va tung buoc hoan thien. Thu tuc hanh chinh va hoat dong cua cac co quan hanh chinh nha nuoc duoc doi moi, hieu luc, hieu qua va ky luat, ky cuong co buoc duoc nang len. Tuy nhien, he thong the che, luat phap, nhat la the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia con khong it bat cap, vuong mac; chuc nang, nhiem vu cua mot so co quan hanh chinh nha nuoc chua du ro, con trung dam, chua bao quat het cac linh vuc quan ly nha nuoc; bo may to chuc con cong kenh, chua that phu hop. Chat luong doi ngu can bo, cong chuc chua dap ung duoc yeu cau; tinh trang quan lieu, tham nhung, lang phi con nghiem trong. The che, luat phap ve quan ly tai chinh cong van con bat cap. Thu tuc hanh chinh con nhieu vuong mac, ky luat, ky cuong chua nghiem, hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc chua tuong xung voi yeu cau.

Thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, trong nhung nam toi, cong tac cai cach hanh chinh phai duoc tiep tuc thuc hien toan dien tren tat ca cac linh vuc : cai cach the che, luat phap va thu tuc hanh chinh; cai cach to chuc bo may hanh chinh; xay dung va phat trien doi ngu can bo, cong chuc; cai cach tai chinh cong; hien dai hoa nen hanh chinh voi muc tieu : Tiep tuc xay dung, hoan thien nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, xay dung nen hanh chinh dan chu, trong sach, vung manh, tung buoc hien dai, doi ngu can bo, cong chuc co du pham chat va nang luc, he thong co quan nha nuoc hoat dong co hieu luc, hieu qua, phu hop voi the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap kinh te quoc te, dap ung tot yeu cau phat trien nhanh va ben vung cua dat nuoc.

De thuc hien duoc muc tieu va cac nhiem vu do, mot so chu truong va giai phap chu yeu duoc de ra la : Tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac cai cach hanh chinh; thuc hien dong bo cai cach hanh chinh voi cai cach lap phap, cai cach tu phap; tiep tuc xay dung va hoan thien he thong the che; tiep tuc day manh cai cach thu tuc hanh chinh; xac dinh ro chuc nang, nhiem vu cua Chinh phu va cac co quan hanh chinh nha nuoc; tiep tuc cai cach che do cong chuc, cong vu; cai cach tai chinh cong; hien dai hoa nen hanh chinh; giai quyet tot quan he giua co quan hanh chinh nha nuoc voi nhan dan; huy dong su tham gia co hieu qua cua nhan dan va xa hoi vao hoat dong cua cac co quan hanh chinh nha nuoc; nang cao nhan thuc va trach nhiem cua moi can bo, dang vien doi voi cong tac cai cach hanh chinh. Ban Chap hanh Trung uong da ban hanh Nghi quyet ve "Day manh cai cach hanh chinh, nang cao hieu luc, hieu qua quan ly cua bo may nha nuoc".

Ban Chap hanh Trung uong da xem xet co cau to chuc Chinh phu nhiem ky Quoc hoi khoa XII va quyet dinh viec gioi thieu nhan su lanh dao cac co quan nha nuoc de Quoc hoi bau va phe chuan; xem xet bao cao nhung cong viec quan trong Bo Chinh tri da giai quyet tu sau Hoi nghi Trung uong 4 den Hoi nghi Trung uong 5.

Ban Chap hanh Trung uong keu goi toan Dang, toan dan, toan quan tang cuong doan ket, thong nhat tu tuong va hanh dong, no luc phan dau, tich cuc trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, Nghi quyet cac Hoi nghi lan thu ba, thu tu, thu nam Ban Chap hanh Trung uong (khoa X), thuc hien thang loi cac muc tieu, nhiem vu do Nghi quyet Dai hoi, cac hoi nghi Trung uong de ra, dua su nghiep doi moi, xay dung va bao ve To quoc cua nhan dan ta vung buoc tien len; truoc mat la chuan bi tot de to chuc thanh cong ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XII, day manh phong trao thi dua yeu nuoc, lap thanh tich chao mung ky niem 62 nam Cach mang thang Tam va Quoc khanh 2-9, cac hoat dong den on dap nghia nhan ky niem 60 nam Ngay Thuong binh - liet si, hoan thanh thang loi nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2007, tao tien de cho su phat trien manh me, vung chac cua dat nuoc nhung nam tiep theo.

(Theo TTXVN)

Viet Bao
Comment :Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Announcement the Fifth Conference of the Party Central Committee
Central Executive Committee, the Main Street, Hanoi, V Committee, the socialist orientation, the central executive committee, inspection, leadership party, leading methods, systems and organizations, public finance, government, innovation, as
the Fifth Conference was held from day to day 14-7-2007 05-7 in Ha Noi. Below is the full text Notice the Fifth Conference of the Party Central Committee ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông báo Hội nghị lần thứ V của BCH Trung ương Đảng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông báo Hội nghị lần thứ V của BCH Trung ương Đảng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0