Thong bao Hoi nghi Trung uong 6

Thong bao Hoi nghi Trung uong 6

Tags: Ban Kinh, Tong Bi, Tiem Luc Khoa Hoc Va Cong Nghe, Tu Phe Binh Va Phe Binh, dinh huong xa hoi chu nghia, ban chap hanh trung uong, Uy vien Bo Chinh tri, doanh nghiep nha nuoc, tap doan kinh te, kinh te nha nuoc, ban bi thu, cong nghiep hoa, mot so, nam

TS tran trong gioi thieu toan van Thong bao Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI.

Phat bieu cua Tong Bi thu be mac Hoi nghi TU 6

Toan canh be mac hoi nghi. Anh: TTXVN
Thong bao Hoi nghi Trung uong 6
Thuc hien chuong trinh lam viec toan khoa, tu ngay 1/10 den ngay 15/10, tai Ha Noi, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI da hop Hoi nghi lan thu 6 de thao luan, cho y kien cac bao cao, de an ve: Tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2012, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2013; tiep tuc sap xep, doi moi, nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc; doi moi chinh sach, phap luat ve dat dai; doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao; phat trien khoa hoc va cong nghe; quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh chu chot cua Dang va Nha nuoc; viec thanh lap Ban Kinh te Trung uong; Bao cao ket qua kiem diem tu phe binh va phe binh cua tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay" va mot so van de quan trong khac. Tong Bi thu Nguyen Phu Trong chu tri, phat bieu khai mac va be mac Hoi nghi.

1- Ban Chap hanh Trung uong da xem xet, thao luan ve tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2012, phuong huong, nhiem vu nam 2013. Ban Chap hanh Trung uong nhan dinh, chung ta thuc hien nhiem vu nam 2012 trong boi canh kinh te the gioi bien dong rat phuc tap va co nhieu kho khan hon so voi du bao. Voi su no luc cua toan Dang, toan dan va toan quan, chung ta da dat duoc mot so ket qua quan trong va dang phan dau hoan thanh o muc cao nhat ke hoach nam 2012. Tang truong kinh te 9 thang dat 4,73%, du bao ca nam dat khoang 5,2%. Lam phat da duoc kiem che, kinh te vi mo on dinh hon, nhieu linh vuc san xuat, dich vu tiep tuc phat trien; an sinh xa hoi duoc bao dam; cac linh vuc giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe, y te, van hoa, thong tin co tien bo; an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi duoc bao dam; quoc phong duoc tang cuong, giu vung doc lap chu quyen, toan ven lanh tho.

Tuy nhien, nen kinh te nuoc ta van dung truoc nhieu kho khan, thach thuc. Kinh te vi mo chua that on dinh; ket qua kiem che lam phat chua vung chac. Doanh nghiep gap nhieu kho khan, nhat la kho vay von tin dung, hang ton kho cao. No xau cao va co xu huong tang. Giai quyet viec lam kho khan. Thi truong bat dong san dinh tre chua co kha nang phuc hoi, tiem an nhieu rui ro. Doi song cua mot bo phan nhan dan con nhieu kho khan. Linh vuc giao duc - dao tao va y te chua co su chuyen bien can ban. Van hoa, the thao con nhieu bat cap. Tai nan giao thong con cao. Tinh trang khieu kien, toi pham, te nan xa hoi con dien bien phuc tap.

Nam 2013, du bao kinh te the gioi tiep tuc dien bien kho luong, con tiem an nhieu kho khan, rui ro; thuong mai toan cau it co kha nang duoc cai thien, tang truong khong cao hon nhieu so voi nam 2012. O trong nuoc, ben canh nhung ket qua dat duoc, nen kinh te van con rat nhieu kho khan. Nam 2013 la nam ban le cua ke hoach 5 nam trong khi nhieu chi tieu sau 2 nam thuc hien van con kha thap so voi muc de ra cho ca nhiem ky. Ve muc tieu, chi tieu chu yeu nam 2013, muc tieu tong quat la tang cuong on dinh kinh te vi mo; lam phat thap hon, tang truong cao hon nam 2012. Day manh thuc hien 3 dot pha chien luoc gan voi tai co cau nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong. Bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi. Nang cao hieu qua cong tac doi ngoai va hoi nhap quoc te. Tang cuong quoc phong, an ninh va bao dam on dinh chinh tri - xa hoi. Tao nen tang phat trien vung chac hon cho nhung nam tiep theo.

Cac chi tieu chu yeu: Tong san pham trong nuoc tang khoang 5,5%. Kim ngach xuat khau tang khoang 10%. Ti le nhap sieu khoang 8%. Boi chi ngan sach nha nuoc khong qua 4,8% GDP. Toc do tang gia tieu dung (CPI) khoang 7 - 8%. Tong von dau tu phat trien toan xa hoi khoang 30% GDP. Bao dam an toan no cong. Co gang bao dam cac chi tieu ve viec lam, giam ti le ho ngheo, nang cao doi song nhan dan, bao dam an sinh xa hoi va bao ve moi truong.

De thuc hien duoc cac muc tieu, chi tieu vua neu, phai thuc hien dong bo cac giai phap de on dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat o muc thap hon nam 2012. Dieu hanh chinh sach tai khoa, tien te chat che, linh hoat; cai thien can can thanh toan quoc te va tang du tru ngoai hoi. Tap trung giai quyet co hieu qua no xau. Bao dam nhiem vu thu, chi theo ke hoach, thuc hien triet de tiet kiem, nang cao hieu qua dau tu cong. Su dung boi chi ngan sach va tien thu tu chuyen quyen su dung dat chu yeu cho dau tu phat trien. Day manh xuat khau, kiem soat chat che nhap khau. Thu hut va thuc day giai ngan cac nguon von nuoc ngoai ODA, FDI, quan ly co hieu qua dau tu gian tiep cua nuoc ngoai (FII); tao thuan loi thu hut khach du lich quoc te va kieu hoi. Thuc hien nhat quan chu truong quan ly gia theo co che thi truong co su dieu tiet cua Nha nuoc doi voi dien, than, xang dau, dich vu cong voi lo trinh phu hop va yeu cau kiem soat lam phat. Bao dam can doi cung cau cac mat hang thiet yeu.

Tang cuong quan ly thi truong, gia ca. Thuc hien tot cac giai phap phu hop ho tro doanh nghiep vay von tin dung voi lai suat hop ly, giam hang ton kho, phat trien thi truong. Uu tien tin dung cho san xuat hang xuat khau, nong nghiep, cong nghiep ho tro, doanh nghiep vua va nho, doanh nghiep ung dung cong nghe cao. Thao go vuong mac ve thu tuc hanh chinh cho doanh nghiep. Nghien cuu giam thue thu nhap doanh nghiep. Tiep tuc thuc day phat trien cac nganh cong nghiep, nong - lam - ngu nghiep, dich vu, nhat la nhung nganh hang, san pham, dich vu co loi the, co gia tri gia tang cao, su dung cong nghe cao, than thien moi truong, tiet kiem nang luong.

Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; phat trien nguon nhan luc; thuc hien dong bo cac giai phap de huy dong cac nguon luc dau tu xay dung he thong ket cau ha tang, truoc het doi voi du an, cong trinh trong diem quoc gia. Danh von thoa dang de tham gia cac du an hop tac cong - tu (PPP), von doi ung ODA, kinh phi giai phong mat bang. Co cac giai phap phu hop de thao go kho khan cho thi truong bat dong san va huy dong cac nguon von nhan roi trong nhan dan vao dau tu phat trien. Quan tam bo tri ngan sach va thu hut nguon luc xa hoi dau tu cho xay dung nong thon moi. Tap trung chi dao tai co cau cac to chuc tai chinh, tin dung; trong do co ban hoan thanh sap xep, xu ly cac to chuc tai chinh, tin dung yeu kem. Tap trung xu ly co hieu qua no xau. Trien khai dong bo, hieu qua cac co che, chinh sach moi, nghi quyet va ket luan Hoi nghi Trung uong 5 khoa XI ve chinh sach xa hoi, chinh sach tien luong, Phap lenh uu dai nguoi co cong.

Thuc hien dong bo cac giai phap de bao dam quoc phong, an ninh, bao ve doc lap, chu quyen quoc gia; giu vung an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi. Chu dong ngan chan moi am muu hoat dong chong pha cua cac the luc thu dich. Thuc hien co hieu qua duong loi doi ngoai, hoi nhap quoc te cua Dang va Nha nuoc. Chu dong dong gop tich cuc, co trach nhiem vao viec xay dung Cong dong ASEAN va cac co che, to chuc, dien dan quoc te.

2- Ban Chap hanh Trung uong da thao luan, cho y kien ve De an "Tiep tuc sap xep, doi moi va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc". Ban Chap hanh Trung uong nhan dinh, hon 10 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 3 khoa IX va cac nghi quyet cua Dang ve doanh nghiep nha nuoc, cac nganh, cac cap da to chuc quan triet va thuc hien quan diem, chu truong cua Dang, Nha nuoc mot cach kha dong bo, sau rong, dat duoc nhung ket qua quan trong. Doanh nghiep nha nuoc da duoc sap xep lai mot buoc (tu 5.374 doanh nghiep giam xuong con 1.060 doanh nghiep 100% von nha nuoc), tap trung vao nhung nganh, linh vuc then chot nha nuoc can nam giu; dung vung va co buoc phat trien, gop phan vao thanh tuu chung cua dat nuoc; chi phoi duoc nhung linh vuc then chot cua nen kinh te, gop phan de kinh te nha nuoc thuc hien duoc vai tro chu dao, on dinh va phat trien kinh te - xa hoi, nang cao the va luc cua dat nuoc.

Ban Chap hanh Trung uong cung nghiem tuc chi ra nhung han che, yeu kem trong thuc hien cac chu truong cua Dang ve sap xep, doi moi va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc. Qua trinh co cau lai va doi moi, co phan hoa doanh nghiep nha nuoc con cham; to chuc trien khai chua tot, chi dao thieu chat che; mot so doanh nghiep vi pham nghiem trong cac quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly von dau tu, lam that thoat tai san nha nuoc nhung cham duoc phat hien, xu ly. Vai tro cong nhan tham gia co phan hoa trong cac doanh nghiep nha nuoc con mo nhat; hieu qua hoat dong, nang luc canh tranh thap, chua tuong xung voi nguon luc duoc dau tu, chua lam tot vai tro dau tau, mo duong, dan dat, thuc day cac thanh phan kinh te khac phat trien, thuc day lien ket chuoi gia tri gia tang. Hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc va quan ly chu so huu nha nuoc con bat cap. Mo hinh to chuc dang trong doanh nghiep nha nuoc nhin chung chua phu hop voi mo hinh to chuc, quan ly doanh nghiep. Ban Chap hanh Trung uong da phan tich, chi ra cac nguyen nhan, nhat la nguyen nhan chu quan cua nhung han che, yeu kem. Do la nhung sai sot, khuyet diem trong cong tac lua chon, bo nhiem can bo quan tri cac tap doan, tong cong ty; trong phan cap co quan quan ly va cong tac kiem tra, giam sat hoat dong doanh nghiep.

Ban Chap hanh Trung uong cho rang, can tiep tuc sap xep, doi moi manh me doanh nghiep nha nuoc, giu vung vai tro nong cot, la luc luong vat chat quan trong de Nha nuoc dieu tiet nen kinh te, on dinh kinh te vi mo. Phai khan truong hoan thanh viec sap xep cac doanh nghiep 100% von nha nuoc hien co, tap trung vao cac nganh, linh vuc then chot va dia ban quan trong, bao gom : cong nghiep quoc phong, cong nghiep doc quyen tu nhien, linh vuc cung cap hang hoa dich vu cong thiet yeu va mot so nganh cong nghiep nen tang, cong nghe co suc lan toa cao. Cham dut tinh trang dau tu dan trai ngoai nganh va hoan thanh viec thoai von nha nuoc tai cac doanh nghiep co duoi 50% von nha nuoc vao nam 2015. Khan truong bo sung, hoan thien the che quan ly doanh nghiep nha nuoc; ap dung che do quan tri tien tien phu hop voi kinh te thi truong va thuc hien nghiem che do kiem toan, kiem tra, giam sat, cong khai, minh bach. Ket thuc giai doan thi diem tap doan kinh te nha nuoc; xem xet chuyen mot so tap doan kinh te nha nuoc thanh tong cong ty. Dong thoi, voi viec mo rong quyen tu chu, tu chiu trach nhiem cua doanh nghiep, phai tang cuong vai tro va su giam sat, kiem tra cua dai dien chu so huu nha nuoc, nhat la trong viec phe duyet dieu le, quyet dinh chien luoc phat trien san xuat, kinh doanh, quan ly von, tai san nha nuoc tai doanh nghiep. Tang cuong cong tac xay dung Dang, nang cao pham chat chinh tri, dao duc, nang luc quan ly cua doi ngu can bo lanh dao, dac biet la lanh dao chu chot cac doanh nghiep. Nghien cuu hinh thanh co quan nha nuoc thuc hien thong nhat chuc nang dai dien chu so huu doi voi doanh nghiep nha nuoc. Truoc mat, tap trung soat xet, dieu chinh su phan cap, phan cong, phoi hop trong viec thuc hien chuc nang dai dien chu so huu doanh nghiep nha nuoc. Ban Chap hanh Trung uong da ra Ket luan ve tiep tuc sap xep, doi moi, nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc.

3- Ban Chap hanh Trung uong da thao luan, cho y kien ve tiep tuc doi moi chinh sach, phap luat ve dat dai trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc; tiep tuc khang dinh nhung ket qua quan trong, chi ro nhung han che, thieu sot trong 10 nam trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 7 khoa IX; nhan manh, luu y cac han che, thieu sot can quan tam giai quyet.

Ban Chap hanh Trung uong nhan manh, dat dai la tai nguyen quoc gia vo cung quy gia, la tu lieu san xuat dac biet; la tai san, nguon luc to lon cua dat nuoc, la nguon song cua nhan dan. Quan ly va su dung dat dai la van de rong lon, phuc tap, he trong, lien quan den viec giu vung thanh qua cach mang, on dinh chinh tri, xa hoi, dua dat nuoc phat trien ben vung. Do vay, trong thoi gian toi, can tiep tuc quan triet sau sac nhung quan diem chi dao va tich cuc trien khai cac dinh huong doi moi chinh sach, phap luat ve dat dai trong Nghi quyet Trung uong 7 khoa IX, Ket luan Hoi nghi Trung uong 5 khoa XI gan voi viec xem xet, danh gia nhung van de moi trong linh vuc cong tac nay. Dinh huong tiep tuc doi moi va hoan thien chinh sach, phap luat ve dat dai tap trung cho cac van de : quy hoach su dung dat; ve giao dat, cho thue dat; ve thu hoi, boi thuong, ho tro, tai dinh cu; ve dang ky dat dai va cap giay chung nhan; ve quyen va nghia vu cua to chuc, ho gia dinh va ca nhan duoc giao quyen su dung dat; ve phat trien thi truong bat dong san; ve chinh sach tai chinh ve dat dai; ve gia dat...

Ban Chap hanh Trung uong da ra Nghi quyet ve tiep tuc doi moi chinh sach, phap luat ve dat dai trong thoi ky day manh toan dien cong cuoc doi moi, tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

4- Ban Chap hanh Trung uong da xem xet, thao luan ve De an "Doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa trong dieu kien kinh te thi truong, dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te" va De an "Phat trien khoa hoc va cong nghe phuc vu su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa trong dieu kien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te". Ban Chap hanh Trung uong nhan dinh : Voi su lanh dao, chi dao sat sao cua Dang, Nha nuoc, su quan tam cua ca xa hoi, su no luc cua doi ngu nha giao, nha quan ly, nha khoa hoc, su nghiep giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe nuoc ta da dat duoc nhung thanh tuu quan trong ve quy mo, chat luong giao duc cac cap; cong tac quan ly; doi ngu nha giao; cong tac nghien cuu, ung dung khoa hoc cong nghe; tiem luc khoa hoc va cong nghe; thi truong va cac dich vu khoa hoc cong nghe; hop tac quoc te… Ben canh do, hai linh vuc nay con boc lo nhung han che, thieu sot va yeu kem. Chat luong giao duc va dao tao nhin chung con thap, nhat la dao tao dai hoc va day nghe chua dap ung yeu cau su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa. Dao tao chua thuc su gan voi nhu cau su dung nhan luc. Cong tac quan ly con nhieu bat cap. Hoat dong khoa hoc va cong nghe chua thuc su tro thanh dong luc then chot cho phat trien kinh te - xa hoi. Viec dao tao, trong dung, dai ngo can bo khoa hoc va cong nghe con nhieu thieu sot, bat cap. Dau tu xa hoi cho khoa hoc va cong nghe con thap, hieu qua chua cao. Co che quan ly hoat dong khoa hoc va cong nghe chua dap ung yeu cau; thi truong khoa hoc va cong nghe phat trien cham, chua gan ket chat che ket qua nghien cuu, ung dung va dao tao voi nhu cau san xuat, kinh doanh va quan ly.

Ban Chap hanh Trung uong khang dinh: Giao duc va dao tao la su nghiep cua toan Dang, cua Nha nuoc, cua toan dan va la quoc sach hang dau, nham nang cao dan tri, dao tao nhan luc va boi duong nhan tai. Dau tu cho giao duc va dao tao phai duoc uu tien va di truoc. Muc tieu cot loi cua giao duc va dao tao la hinh thanh va phat trien pham chat, nang luc con nguoi Viet Nam. Phai doi moi manh me, sau sac nhan thuc va tu duy ve giao duc va dao tao; ve cong tac quan ly giao duc; ve noi dung, phuong phap giao duc; hinh thuc va phuong phap danh gia chat luong giao duc; co che, chinh sach dau tu tai chinh. Phat trien va nang cao chat luong doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc. Hoan thien he thong giao duc quoc dan thanh he thong giao duc mo va xay dung xa hoi hoc tap. Nang cao chat luong, hieu qua nghien cuu khoa hoc va cong tac truyen thong phuc vu doi moi giao duc. Mo rong va nang cao chat luong, hieu qua hoi nhap quoc te ve giao duc. Khoa hoc va cong nghe cung voi giao duc va dao tao phai thuc su la quoc sach hang dau, la dong luc quan trong nhat de phat trien dat nuoc. Tiep tuc doi moi manh me va dong bo to chuc, co che quan ly, co che hoat dong khoa hoc va cong nghe, coi day la khau dot pha. Xac dinh nhan luc khoa hoc cong nghe la nhan to quyet dinh doi voi phat trien khoa hoc va cong nghe. Uu tien nguon luc quoc gia, tao dong luc de phat trien khoa hoc va cong nghe. Chu dong hop tac va hoi nhap quoc te mot cach sau rong, hieu qua. Ve muc tieu tong quat, Ban Chap hanh Trung uong xac dinh : Khoa hoc va cong nghe thuc su tro thanh dong luc then chot phat trien luc luong san xuat hien dai, tao chuyen bien ve chat trong dong gop cua khoa hoc va cong nghe de nang cao nang suat, chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te, bao ve moi truong, bao dam quoc phong, an ninh, gop phan day nhanh qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa va phat trien kinh te tri thuc, dua nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai vao nam 2020 va la nuoc cong nghiep hien dai vao giua the ky XXI. Ve muc tieu cu the: den nam 2020, khoa hoc va cong nghe Viet Nam dat trinh do phat trien cua nhom cac nuoc dan dau ASEAN; den nam 2030, co mot so linh vuc dat trinh do tien tien the gioi; tiem luc khoa hoc va cong nghe dap ung cac yeu cau co ban cua mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

De dat muc tieu tren, can tiep tuc doi moi tu duy, tang cuong vai tro lanh dao cua Dang, quan ly cua Nha nuoc doi voi su nghiep phat trien khoa hoc va cong nghe; tiep tuc doi moi manh me, dong bo to chuc, co che quan ly, co che hoat dong khoa hoc va cong nghe; trien khai cac dinh huong nhiem vu khoa hoc va cong nghe chu yeu; phat huy va tang cuong tiem luc khoa hoc va cong nghe quoc gia; phat trien thi truong khoa hoc va cong nghe; hop tac va hoi nhap quoc te ve khoa hoc va cong nghe.

Ban Chap hanh Trung uong nhat tri thong qua Nghi quyet "Phat trien khoa hoc va cong nghe phuc vu su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa trong dieu kien kinh te thi truong, dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te". Doi voi De an "Doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa trong dieu kien kinh te thi truong, dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te", Ban Chap hanh Trung uong cho rang day la van de lon, he trong va phuc tap, con nhieu y kien khac nhau, do do can tiep tuc nghien cuu, tong ket, ban bac mot cach thau dao, can trong, tao su thong nhat cao de ban hanh nghi quyet vao mot thoi diem thich hop. Truoc mat, can tiep tuc quan triet cac quan diem, chu truong cua Nghi quyet Trung uong 2 khoa VIII va cac ket luan, quyet dinh cua Bo Chinh tri, chi dao trien khai thuc hien that tot Chien luoc phat trien giao duc va dao tao tu nay den nam 2020 va Ket luan cua Hoi nghi lan nay.

5- Ban Chap hanh Trung uong da xem xet, thao luan De an "Quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016 - 2021 va cac nhiem ky tiep theo". Ban Chap hanh Trung uong khang dinh : Can bo la nhan to quyet dinh su thanh bai cua cach mang, gan lien voi van menh cua Dang, cua dat nuoc va che do. Cong tac quy hoach, chuan bi doi ngu can bo, nhat la can bo cap chien luoc, co y nghia het suc quan trong, la noi dung trong yeu, bao dam cho cong tac can bo di vao nen nep, chu dong. Sau gan 10 nam trien khai thuc hien Nghi quyet 42-NQ/TW cua Bo Chinh tri khoa IX, cong tac quy hoach can bo da dat duoc mot so ket qua quan trong, nhung van con nhieu han che, yeu kem, bat cap, chua dap ung yeu cau nhiem vu. Dac biet, viec chua xay dung quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc da dan den lung tung ve lua chon, phan cong cong tac doi voi nhan su cap cao.

Ban Chap hanh Trung uong khang dinh: Quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh chu chot cua Dang, Nha nuoc nham chu dong chuan bi nguon can bo lanh dao cap chien luoc doi dao de dao tao, boi duong, ren luyen, thu thach, dap ung nhiem vu truoc mat va lau dai, lam tien de quan trong cho cong tac nhan su Dai hoi Dang toan quoc, nhan su cap cao cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016 - 2021 va cac nhiem ky tiep theo. Nhan su cap cao nhat thiet phai co du pham chat, nang luc, uy tin, kien dinh ly tuong, muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, lanh dao thanh cong su nghiep xay dung va bao ve To quoc trong tinh hinh moi. Chu dong phat hien, quy hoach, dao tao, boi duong, bo tri can bo, nhat la can bo tre, co tai nang the hien qua thuc tien; tang ti le can bo tre, nu, dan toc it nguoi, can bo khoa hoc - cong nghe, van hoa, nghe thuat; can bo xuat than tu cong nhan, nong dan, tri thuc yeu nuoc. Ban Chap hanh Trung uong phai co 3 do tuoi de bao dam tinh lien tuc, ke thua va phat trien; co co cau hop ly de bao dam su lanh dao toan dien.

6- Ban Chap hanh Trung uong da xem xet, thao luan, cho y kien ve ket qua kiem diem tu phe binh va phe binh tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay."

Nhan thuc sau sac y nghia, tam quan trong dac biet cua viec kiem diem lan nay, rut kinh nghiem cach lam cua cac khoa truoc, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da trien khai chuan bi mot cach cong phu, nghiem tuc, chat che. Da co 89 tap the va 103 ca nhan gui van ban gop y cho tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu; 25 tap the, 36/36 chi bo noi cong tac, noi cu tru va 72 dong chi gop y cho ca nhan, cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu. Nhieu y kien gop y rat thang than, sau sac, the hien tinh than trach nhiem cao, tam huyet, xay dung. Bo Chinh tri, Ban Bi thu da loc ra 30 van de can phai tiep thu, giai trinh ky va giao cho cac co quan huu quan (Ban can su dang Chinh phu, Ban To chuc Trung uong, Uy ban Kiem tra Trung uong, Ban Tuyen giao Trung uong va Van phong Trung uong Dang) giup Bo Chinh tri chuan bi bao cao.

Sau hon 2 thang chuan bi, tu ngay 12-7-2012, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da bat dau tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh voi mot nhan thuc va tam the buoc vao mot dot sinh hoat chinh tri dac biet, vi su trong sach, vung manh cua Dang; vi su vung manh va danh du cua tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu; va vi su tien bo cua tung thanh vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu. Bo Chinh tri, Ban Bi thu da quan triet sau sac tu tuong chi dao tu phe binh va phe binh la phai giu dung nguyen tac, co tinh doan ket, thuong yeu dong chi; vua co ly, co tinh, vua phai xu ly nghiem minh nhung truong hop co khuyet diem, vi pham, theo phuong cham "tri benh cuu nguoi", giup nhau cung tien bo.

Thoi gian tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu la 21 ngay (tap the 4 ngay, ca nhan 12 ngay, thao luan lam ro mot so bao cao va mot so van de co lien quan den kiem diem 5 ngay), theo dung nguyen tac va quy dinh cua Dang. Tap the truoc, ca nhan sau. Trong kiem diem ca nhan thi dong chi Tong Bi thu kiem diem truoc, tiep den cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri la Chu tich nuoc, Thu tuong Chinh phu, Chu tich Quoc hoi, dong chi Thuong truc Ban Bi thu va cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu khac. Viec kiem diem duoc tach thanh nhieu dot de co thoi gian cho Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu chi dao giai quyet cac cong viec thuong xuyen, dot xuat cua Dang, Nha nuoc.

Noi dung kiem diem tap the va ca nhan bam sat vao cac noi dung, yeu cau cua Nghi quyet Trung uong 4. Mot so van de noi com, buc xuc ma can bo, dang vien, nhan dan quan tam deu duoc dat ra, phan tich, mo xe kha sau sac. Nhin chung, cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu da the hien tinh than tu giac va trach nhiem cao trong tu phe binh va phe binh. Tat ca cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu phat bieu gop y cho tap the va ca nhan. Mot so dong chi phat bieu nhieu lan, co y kien trao di, doi lai. Nhung van de co the ket luan duoc thi Bo Chinh tri ket luan ngay (nhu ve tai lap Ban Noi chinh Trung uong, Ban Kinh te Trung uong; doi moi cong tac giao ban bao chi; yeu cau Ban can su dang Chinh phu bao cao ve tinh hinh tai co cau Vinashin, Vinalines). Nhung van de can phai xac minh, lam ro thi giao Uy ban Kiem tra Trung uong chu tri, phoi hop voi mot so co quan chuc nang co lien quan xac minh, lam ro.

Ve uu diem noi bat: Bo Chinh tri, Ban Bi thu la tap the lanh dao doan ket, vung vang ve chinh tri, kien dinh muc tieu, ly tuong cua Dang, kien dinh chu nghia Marx-Lenin, tu tuong Ho Chi Minh; kien quyet bao ve Dang, bao ve che do, bao ve doc lap dan toc va chu quyen quoc gia. Nhin chung, cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu luon co y thuc giu gin dao duc cach mang, song lanh manh, gian di, khiem ton; het long, het suc tan tuy phan dau vi su nghiep cua Dang, cua dan toc. Truoc tinh hinh quoc te va trong nuoc co nhung dien bien phuc tap, kho luong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu luon to ro ban linh chinh tri vung vang, bam sat cac quan diem, duong loi neu trong Cuong linh, Chien luoc, Nghi quyet Dai hoi toan quoc cua Dang va tinh hinh thuc tien, quyet dinh nhieu chu truong, quyet sach dung dan, sang suot; lanh dao toan Dang, toan dan, toan quan vuot qua kho khan, thach thuc, dat duoc nhieu thanh tuu to lon va quan trong.

Ve khuyet diem chu yeu: Bo Chinh tri, Ban Bi thu chua ngan chan, khac phuc duoc tinh trang mot bo phan khong nho can bo, dang vien, trong do co nhung dang vien giu vi tri lanh dao, quan ly, ke ca can bo cao cap, suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song, phai nhat ve ly tuong, sa vao chu nghia ca nhan, thuc dung, chay theo danh loi, tien tai, ken cua dia vi, cuc bo, tham nhung, lang phi, tuy tien, vo nguyen tac.

Viec mot so dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu (ca duong chuc va nguyen chuc) co luc, co viec con co bieu hien chua guong mau ve dao duc, loi song cua ban than va gia dinh, noi khong di doi voi lam, da lam anh huong den uy tin cua cac co quan lanh dao Dang, Nha nuoc va ban than cac dong chi do, den niem tin cua nhan dan doi voi Dang. Bo Chinh tri, Ban Bi thu chua tap trung chi dao lam ro, danh gia day du, thuc chat tinh hinh de kip thoi co bien phap kien quyet khac phuc mot so tieu cuc trong cong tac can bo (nhu chay chuc, chay quyen, chay bang cap…) va de bat con mot so can bo lanh dao khong dua tren nang luc, trinh do va qua trinh ren luyen, gay du luan buc xuc.

Trong cong tac chuan bi nhan su Ban Chap hanh Trung uong khoa XI, Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa X co mot so thieu sot, khuyet diem nhu : khong su dung day du cac co quan chuc nang cua Dang theo dung quy dinh; mot so cuoc hop thao luan viec nay chua thau dao, ky luong.

Bo Chinh tri, Ban Bi thu co khuyet diem lon trong viec chi dao, kiem tra, giam sat to chuc thuc hien cac nghi quyet va ket luan cua Trung uong ve doanh nghiep nha nuoc. Chua nhan thuc day du, chua nghien cuu thau dao trong viec ban hanh mot so quyet dinh (ve phan cap quan ly can bo chu chot tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc hang dac biet; ve mo hinh to chuc dang trong mot so tap doan, tong cong ty nha nuoc…) da dan den lung tung, buong long vai tro lanh dao cua Dang doi voi doanh nghiep nha nuoc. Viec quan ly long leo cua cac co quan nha nuoc (khi bo Luat Doanh nghiep nha nuoc, bo che do bo chu quan va giao manh quyen tu chu, tu chiu trach nhiem cho doanh nghiep); cung voi viec keo dai thi diem tap doan kinh te nha nuoc, cham tong ket la mot trong nhung nguyen nhan dan den mot so tap doan kinh te nha nuoc, tong cong ty nha nuoc (dien hinh la Vinashin, Vinalines) hoat dong kem hieu qua, co nhieu sai pham, gay ton that lon, voi hau qua nghiem trong ve nhieu mat va anh huong lon den uy tin va vai tro kinh te nha nuoc.

Tren thuc te, ngay trong qua trinh chuan bi va tien hanh tu kiem diem, phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu da tao duoc mot so chuyen bien kha ro, nhu : phat huy ngay cac nhan to tich cuc, siet lai ky luat, ky cuong, co tac dung canh bao, ran de, canh tinh va gop phan ngan chan cac hanh vi tieu cuc. Tu cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu den can bo, dang vien buoc dau co tu sua chua khuyet diem, tu dieu chinh hanh vi va cac hoat dong cua minh trong cong tac va trong cuoc song hang ngay cua gia dinh, vo con va nguoi than.

Tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu da tu giac xem xet, nhin lai minh de phat huy uu diem, tiep thu y kien gop y va sua chua ngay mot so khuyet diem, gop phan day manh thuc hien cac chu truong, nghi quyet cua Dang, trong do co Nghi quyet Trung uong 4. Bo Chinh tri da chi dao xay dung quy trinh, thu tuc, cach thuc thuc hien viec lay phieu tin nhiem, bo phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi, hoi dong nhan dan bau hoac phe chuan; De an quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc (trinh Hoi nghi Trung uong 6); ban hanh mot so van ban: Huong dan thuc hien viec chat van tai cac ky hop Ban Chap hanh Trung uong, Ket luan ve day manh cong tac quy hoach va luan chuyen can bo lanh dao, quan ly den nam 2020 va nhung nam tiep theo; quyet dinh dieu chuyen, phan cong cong tac doi voi mot so dong chi Uy vien Trung uong Dang.
Da tang cuong lanh dao, quan ly bao chi, chan chinh viec truyen phat mot so kenh truyen hinh nuoc ngoai va tinh trang quan ly long leo cac trang mang, blog ca nhan, tung buoc han che tac dong tieu cuc cua nhung thong tin sai trai, xuyen tac tren Internet.

Ban Bi thu ban hanh Quy dinh ve trach nhiem neu guong cua can bo, dang vien, nhat la can bo chu chot cac cap va Quy dinh bo sung, sua doi ve viec cung cap thong tin cho bao chi sau cac ky hop cua Uy ban Kiem tra Trung uong; chi dao sua doi ngay le loi lam viec, cach di cong tac dia phuong, co so theo huong thiet thuc, cu the, tranh hinh thuc, nghi le ruom ra. Doi voi mot so can bo, dang vien, trong do co can bo lanh dao cao cap co hoat dong, bai viet hoac phat bieu trai voi chu truong, duong loi cua Dang, Ban Bi thu da chi dao cac to chuc dang phoi hop voi cac co quan co lien quan van dong, thuyet phuc; phan cong mot so dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu truc tiep gap go, trao doi, gop y chan thanh tren co so nguyen tac dang va tinh than dong chi.

Da tap trung chi dao xu ly mot so van de phuc tap, noi com trong thuc hien chu truong co cau lai cac tap doan kinh te nha nuoc, he thong ngan hang thuong mai va thi truong tai chinh. Chi dao viec dieu tra, xu ly mot so vu an kinh te nghiem trong, dien hinh la viec khoi to Nguyen Duc Kien va mot so nguyen lanh dao Ngan hang ACB (Chu tich Hoi dong Quan tri Tran Xuan Gia, Tong Giam doc Ly Xuan Hai…) ve cac hoat dong phi phap nham muc dich dau co, thao tung thi truong tien te; truy bat Duong Chi Dung, nguyen Chu tich Hoi dong Quan tri Vinalines, duoc can bo, dang vien va nhan dan dong tinh. Ngay trong qua trinh kiem diem, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da ban, cho y kien lanh dao, chi dao giai quyet nhung van de noi com, gay buc xuc trong Dang va nhan dan, nhu ve tinh hinh thuc hien chu truong tai co cau Vinashin va ve vu viec o Vinalines.

Qua viec kiem diem tu phe binh va phe binh lan nay, cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu cang co dieu kien hieu biet, hoc hoi lan nhau de nang cao nang luc lanh dao, chi dao thuc tien, doi moi le loi lam viec, nghiem khac voi minh hon, giu gin dao duc, loi song. Qua trinh kiem diem cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu da co tac dung neu guong cho cap duoi. Cach lam, kinh nghiem chuan bi va tien hanh kiem diem cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu da co tac dong lan toa, dinh huong, gop phan quan trong nang cao chat luong, hieu qua cua viec chuan bi va tien hanh kiem diem o cap tinh va tuong duong noi rieng, trong toan Dang noi chung, duoc du luan danh gia tot.

Ngay sau khi ket thuc dot dau kiem diem tap the va ca nhan, ngay 13-8-2012, Bo Chinh tri da to chuc hoi nghi can bo chu chot toan quoc pho bien kinh nghiem, cach lam cho can bo cap tinh, thanh va tuong duong. Bo Chinh tri cung da goi y kiem diem sau hon ve mot so noi dung doi voi 56 tap the va mot so ca nhan thuoc dien Bo Chinh tri quan ly; phan cong cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu va thanh lap cac nhom cong tac cua Trung uong di du, chi dao kiem diem o cap tinh va tuong duong. Vua qua, cac noi da van dung cach lam, kinh nghiem noi tren trong chuan bi va tien hanh kiem diem o dia phuong, co quan, don vi minh.

Mot so dia phuong da quyet dinh trien khai thuc hien mot so chu truong moi theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4, nhu chan chinh ngay mot so khuyet diem, xu ly vi pham trong cong tac quan ly dat dai, quan ly do thi, giu gin trat tu an ninh tren dia ban; quyet dinh thuc hien viec lay phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do bau cu trong cap uy dang va hoi dong nhan dan; ra chi thi ve tiep tuc thuc hien nep song van minh trong viec cuoi; tam dung cac doan di nuoc ngoai, giam bot cac le hoi ton kem... Trong boi canh co nhieu kho khan, thach thuc ca trong nuoc, khu vuc va the gioi, cung voi viec chi dao thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung Dang, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da lanh dao, chi dao giai quyet cong viec thuong xuyen va dot xuat cua Dang, Nha nuoc dat duoc mot so ket qua quan trong : Buoc dau kiem che duoc lam phat, co ban on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi, duy tri muc tang truong hop ly; cung co quoc phong va an ninh, tang cuong cac hoat dong doi ngoai, giu vung on dinh chinh tri - xa hoi, bao ve vung chac doc lap, chu quyen quoc gia va moi truong hoa binh de phat trien dat nuoc. Buoc dau thay ro hon phuong huong, giai phap, mot so viec can lam ngay va co quyet tam sua chua, gop phan cung co them niem tin trong Dang va nhan dan.

Ve phuong huong, giai phap khac phuc, Bo Chinh tri, Ban Bi thu tap trung thuc hien ngay mot so cong viec sau:

Tung dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu, truoc het la cac dong chi lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc, cam ket voi Ban Chap hanh Trung uong : Luon thuc su guong mau, thuc su doan ket, thong nhat, dat loi ich cua Dang len tren loi ich ca nhan, het long, het suc vi Dang, vi dan; giao duc gia dinh, vo (chong), con, nguoi than chap hanh chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc, giu gin pham chat dao duc, loi song. Thuc hanh tu phe binh, phe binh thang than, thuong yeu dong chi, khac phuc ngay tinh trang ne nang, ne tranh. Guong mau hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. Tang cuong giam sat, nhac nho nhau de som phat hien, ngan ngua, xu ly nhung bieu hien vi pham Quy dinh 19 dieu dang vien khong duoc lam.

Sau khi chi dao so ket o cap tinh, co huong dan chi dao viec tu phe binh va phe binh mot cach chat che va nghiem tuc o cap huyen va co so, tranh khuynh huong lam qua loa, chieu le. Tu do, dua viec sinh hoat tu phe binh va phe binh theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 tro thanh cong viec thuong xuyen trong Dang. Thuc hien nghiem tuc Quy che chat van trong Dang, nhat la chat van tai cac ky hop Ban Chap hanh Trung uong. Khan truong xay dung va hoan thanh cac de an theo dung tien do da de ra trong Ke hoach so 08-KH/TW, ngay 12-3-2012 cua Bo Chinh tri ve thuc hien Nghi quyet Trung uong 4.
Tap trung nghien cuu, tiep tuc lam sang to mot so van de ly luan - thuc tien cua cong cuoc doi moi, cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap quoc te. Lanh dao, chi dao cong tac giao duc chinh tri tu tuong, dao duc, loi song, nhat la doi voi the he tre va trong nha truong, dap ung yeu cau phat trien dat nuoc va hoi nhap quoc te. Lanh dao, chi dao quan ly chat che doi voi hoat dong bao chi, xuat ban. Chu dong xay dung mang xa hoi theo dinh huong cua Dang va Nha nuoc ta; xay dung doi ngu can bo dau tranh phan bac nhung luan dieu sai trai tren mang, giup nhan dan hieu ro hon ve am muu, thu doan cua cac the luc thu dich.

Xay dung che do thuong ky gap go cac dong chi nguyen lanh dao cap cao; chu dong gap go trao doi, de van dong, thuyet phuc nhung nguoi co quan diem khac voi quan diem cua Dang, ke ca nhung ca nhan co quan diem sai trai. Hoi dong Ly luan Trung uong chu tri to chuc trao doi, doi thoai ve ly luan trong noi bo Dang. Kien quyet phe phan va co hinh thuc xu ly nghiem doi voi nhung dang vien noi trai, lam trai hoac khong thuc hien Cuong linh, Dieu le Dang, truyen ba nhung quan diem sai trai voi duong loi cua Dang.

Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat, xu ly can bo, dang vien thuc hien Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam va xu ly nghiem khac nhung dang vien vi pham. Dac biet coi trong cong tac bao ve chinh tri noi bo, bao ve bi mat quoc gia, bao ve can bo, bao ve Dang.

Tang cuong quan ly dang vien, ngan chan cac the luc thu dich tham nhap, tac dong chuyen hoa, loi keo.

Tang cuong lanh dao, chi dao cong tac dieu tra, kiem tra, giam sat, tao chuyen bien manh me, tich cuc hon trong cong tac phong, chong tham nhung, lang phi va thuc hanh tiet kiem. Som chan chinh de han che toi da viec to chuc cac ngay ky niem, le hoi...; khac phuc ngay tinh trang pho truong, hinh thuc, lang phi, ton kem. Lanh dao, chi dao to chuc thuc hien tot cac quyet dinh cua Hoi nghi Trung uong 6 (khoa XI) ve tiep tuc sap xep, doi moi, nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc va bo sung, hoan thien cac quy dinh cua Dang, phap luat cua Nha nuoc nham quan ly chat che, khac phuc nhung han che, yeu kem, nang cao hieu qua hoat dong san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep nha nuoc. Chan chinh, khac phuc nhung yeu kem trong cong tac dang, cong tac to chuc, can bo va hoat dong san xuat, kinh doanh cua cac tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc. Khan truong ra soat, de xuat sua doi mot so quy dinh, quy che de hoan thien co che bao dam su lanh dao cua Dang doi voi cac tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc that su chat che va co hieu qua; chi dao thuc hien tot viec kiem tra, giam sat tai chinh, quan tri doanh nghiep.

Ve viec xem xet trach nhiem tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu:

Sau khi danh gia toan dien va toan bo ket qua dot kiem diem lan nay, Bo Chinh tri da bao cao ket qua voi Ban Chap hanh Trung uong. Bo Chinh tri, Ban Bi thu nghiem tuc tu phe binh va thanh that nhan loi truoc Ban Chap hanh Trung uong, truoc toan Dang va toan dan ve tat ca nhung yeu kem, ton tai trong cong tac xay dung Dang, ve nhung suy thoai, hu hong trong doi ngu can bo, dang vien nhu Nghi quyet Trung uong 4 da neu. Mac du nhieu khuyet diem, han che co tu cac khoa truoc, tham chi chu yeu la tu cac khoa truoc don lai, nhung voi trach nhiem cua nguoi dung dau hien nay (tap the, ca nhan), Bo Chinh tri va tung Uy vien Bo Chinh tri da nhan thuc sau sac trach nhiem chinh tri rat lon truoc nhung khuyet diem va han che do. De giu nghiem ky luat trong Dang va gop phan giu gin uy tin, hinh anh thieng lieng cua Dang va lam guong cho toan Dang, Bo Chinh tri da thong nhat cao tu nhan va de nghi Ban Chap hanh Trung uong xem xet co hinh thuc ky luat khien trach ve trach nhiem chinh tri doi voi tap the Bo Chinh tri va mot dong chi trong Bo Chinh tri. Ban Chap hanh Trung uong danh gia cao viec tap the Bo Chinh tri tu giac xin nhan ky luat; dieu do the hien tinh than thang than, cau thi, nghiem tuc, guong mau va quyet tam cao trong viec thuc hien thang loi Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung Dang. Sau khi thao luan, can nhac nhieu mat, Ban Chap hanh Trung uong da bo phieu quyet dinh khong ky luat Bo Chinh tri va mot dong chi trong Bo Chinh tri.

Ban Chap hanh Trung uong hoan nghenh, danh gia cao su nghiem tuc, guong mau voi y thuc trach nhiem cao cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu trong kiem diem tu phe binh va phe binh cung nhu quyet tam, no luc trong lanh dao, chi dao thuc hien Nghi quyet Trung uong 4; nhat tri voi cac bao cao cua Bo Chinh tri; thong nhat ket luan, dot kiem diem tu phe binh, phe binh tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI co ban dat yeu cau.

Ban Chap hanh Trung uong cung tu kiem diem va nhan thay phan trach nhiem cua minh trong viec de xay ra va chua ngan chan duoc nhung khuyet diem, yeu kem trong thoi gian qua. Ban Chap hanh Trung uong xin nghiem tuc tu phe binh va thanh that nhan loi truoc toan Dang, toan dan va co gang se lam het suc minh de tung buoc khac phuc. Ban Chap hanh Trung uong yeu cau, luc nay, hon luc nao het, chung ta cang can siet chat doi ngu, tang cuong doan ket, thong nhat, giu vung niem tin, lanh dao toan Dang, toan dan vuot qua moi kho khan, thach thuc, phat huy nhung ket qua buoc dau quan trong cua viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 4, tao duoc su chuyen bien ro ret, khac phuc duoc nhung han che yeu kem, xay dung Dang ta ngay cang trong sach, vung manh, thuc su la Dang cach mang chan chinh, gan bo mau thit voi nhan dan.

7- Ban Chap hanh Trung uong da xem xet va quyet dinh thanh lap Ban Kinh te Trung uong theo de nghi cua Bo Chinh tri. Cung tai Hoi nghi nay, lan dau tien Ban Chap hanh Trung uong thuc hien chat van va tra loi chat van rat thang than, soi noi, trach nhiem.

8- Ban Chap hanh Trung uong keu goi toan Dang, toan dan, toan quan tang cuong doan ket, no luc phan dau, vuot qua kho khan, thach thuc, tiep tuc thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI, cac nghi quyet, ket luan cua Ban Chap hanh Trung uong va Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2012, 2013.

TS

Viet Bao
Tìm hiểu: Ban Kinh, Tong Bi, Tiem Luc Khoa Hoc Va Cong Nghe, Tu Phe Binh Va Phe Binh, dinh huong xa hoi chu nghia, ban chap hanh trung uong, Uy vien Bo Chinh tri, doanh nghiep nha nuoc, tap doan kinh te, kinh te nha nuoc, ban bi thu, cong nghiep hoa, mot so, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông báo Hội nghị Trung ương 6

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông báo Hội nghị Trung ương 6 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong bao Hoi nghi Trung uong 6

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong bao Hoi nghi Trung uong 6 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong bao Hoi nghi Trung uong 6 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0