Thao luan va ket luan cua Bo Chinh Tri ve van de kinh te xa hoi trong nuoc Quy I2008

Thao luan va ket luan cua Bo Chinh Tri ve van de kinh te xa hoi trong nuoc Quy I2008

Vua qua, Bo Chinh tri da thao luan va ra ket luan ve mot so van de kinh te - xa hoi quy I-2008 can quan tam lanh dao, chi dao. VnMedia xin tran trong gioi thieu cung ban doc nhung noi dung chinh trong ket luan quan trong noi tren.

Buoc vao nam 2008, tinh hinh kinh te - xa hoi nuoc ta tiep tuc co mot so mat thuan loi. Tinh hinh chinh tri - xa hoi on dinh; he thong luat phap, co che, chinh sach ngay cang duoc hoan thien, dap ung yeu cau phat trien, hoi nhap; sau mot nam gia nhap WTO, nguon von dau tu nuoc ngoai vao nuoc ta tang manh, kinh te dang tren da tang truong voi toc do cao.

Tuy nhien, su suy giam cua nen kinh te My, dong USD giam gia, gia ca nhieu mat hang tren thi truong the gioi tang cao, thien tai, dich benh xay ra o mot so dia phuong da tac dong bat loi, lam xuat hien nhung kho khan va bieu hien xau trong nen kinh te nuoc ta. Truoc tinh hinh do, Bo Chinh tri da chi dao Ban can su dang Chinh phu, ban can su dang cac bo, nganh co nhieu giai phap tich cuc de kiem soat tang gia, kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, thao go kho khan cho san xuat phat trien, ho tro doi song nhan dan.

Nhung, den nay lam phat van con cao, san xuat kinh doanh cua nhieu doanh nghiep, doi song cua mot bo phan nhan dan van con kho khan, doi hoi Dang, Nha nuoc phai tap trung lanh dao, chi dao giai quyet.

I. Ve tinh hinh va nguyen nhan:

1. Ve tinh hinh: Trong quy I-2008, ben canh mot so ket qua dat duoc, tinh hinh kinh te - xa hoi dang noi len nhung van de dang luu y sau day :

(1) Toc do tang truong kinh te tuy van tiep tuc giu o muc cao nhung da co bieu hien cham lai. Dang luu y, toc do tang truong trong linh vuc cong nghiep - xay dung thap hon ke hoach va muc tang cung ky nam 2007, thang sau thap hon thang truoc. Xuat khau tuy tiep tuc tang nhung da gap mot so kho khan va co dau hieu cham lai, trong khi do, nhap sieu tang qua cao, cao nhat tu truoc den nay. Von thuc hien dau tu toan xa hoi, ke ca von thuc hien FDI deu thap hon so cung ky nam truoc. San xuat nong nghiep gap nhieu kho khan do thien tai, dich benh o mot so dia phuong.

(2) Lam phat tiep tuc tang cao, vuot xa muc du bao. Chi so gia tieu dung thang 3-2008 so voi thang 12-2007 tang 9,19%, so voi thang 3-2007 tang 19,39%. Do la muc lam phat cao nhat trong nhieu nam gan day va cao hon cac nuoc trong khu vuc. Lam phat cao da tac dong lon den san xuat va doi song nhan dan, nhat la o cac vung chiu anh huong cua thien tai, dich benh, nguoi lam cong an luong, nguoi lao dong o cac khu cong nghiep va bo phan dan cu co thu nhap thap.

(3) Thi truong tai chinh, tien te co nhieu bien dong. He thong ngan hang boc lo nhung yeu kem trong viec bao dam tinh thanh khoan, huy dong va cho vay; von kha dung cua cac ngan hang thuong mai thieu, o mot so thoi diem da de xay ra tinh trang chay dua lai suat tren thi truong. Co cau von cua cac ngan hang con chua phu hop, ti le su dung von vay ngan han de cho vay dai han qua lon, kha pho bien o cac ngan hang thuong mai co phan nhung cham duoc kiem soat chat che.

Thi truong chung khoan suy giam mac du Nha nuoc da co bien phap ho tro. Thi truong bat dong san tiep tuc co nhung dien bien phuc tap. Cac cong cu can thiep thi truong de giam ap luc nhap sieu trien khai cham, khong dong bo. Thuc hanh tiet kiem trong chi tieu va dau tu cong con kem hieu qua.

(4) Da xuat hien nhung yeu to gay kho khan cho san xuat kinh doanh. Gia ca nguyen, nhien vat lieu, chi phi dau vao tang kha cao gay kho khan cho nhieu doanh nghiep. Nhieu du an cua cac doanh nghiep phai dieu chinh du toan, tam dung hoac giam tien do. Viec dong do la My giam gia, co luc ngan hang han che mua ngoai te cua cac don vi xuat khau, lai suat cho vay tang cao gay kho khan cho cac don vi san xuat, xuat khau.

(5) Tinh hinh lam phat va nhung kho khan trong san xuat kinh doanh tac dong den tu tuong, tam ly xa hoi; da xuat hien tam ly lo lang ve lam phat cao quay tro lai, anh huong den long tin cua nha dau tu va cac doanh nghiep ve su on dinh kinh te vi mo.

Nhin tong quat, tinh hinh kinh te - xa hoi quy I nam nay tuy tiep tuc dat duoc nhung ket qua nhat dinh, nhung da co nhung yeu to kho khan vuot qua nhung du bao ke hoach, neu khong co bien phap xu ly kip thoi va dong bo de kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, thuc day san xuat phat trien thi se anh huong lon den viec thuc hien muc tieu ke hoach nam 2008 va muc tieu Dai hoi X cua Dang da de ra cho ca nhiem ky.

2. Ve nguyen nhan:

(1) Nguyen nhan khach quan :

- Nhung tac dong manh tu ben ngoai do gia ca nhieu mat hang tren the gioi tang cao, kinh te My suy giam, dong USD tiep tuc mat gia; thien tai, dich benh co anh huong nhat dinh den san xuat va doi song nhan dan.

(2) Nguyen nhan chu quan :

- Nhung yeu kem von co cua nen kinh te da don tich tu nhieu nam nhung cham duoc xu ly, khac phuc. Co cau kinh te cham cai thien; cong nghiep khai thac tai nguyen va gia cong van chiem ti trong lon, cong nghiep phu tro cham phat trien, phan lon vat tu, nguyen lieu trung gian cho san xuat phai nhap khau; gia tri gia tang san xuat cong nghiep thap. Tinh trang dau tu tu nguon von ngan sach nha nuoc van con dan trai, khong dam bao tien do, con nhieu that thoat, hieu qua thap... keo dai, cham duoc khac phuc. Quan ly tai chinh, tien te, thi truong, gia ca, xuat nhap khau chua chat che.

- Cong tac du bao va du kien cac bien phap, ke hoach ung pho voi nhung tac dong tieu cuc cua kinh te the gioi trong dieu kien hoi nhap chua duoc quan tam dung muc; cac co quan nghien cuu, tham muu cua Dang va Nha nuoc phat hien tinh hinh con cham; khi tinh huong xay ra, do chua co kinh nghiem va chu dong trong viec ung pho nen chi dao, xu ly cua mot so nganh chuc nang co luc con lung tung, chua kip thoi, thieu phoi hop dong bo, thieu linh hoat. Co chinh sach, giai phap chua tao duoc su dong thuan cao trong xa hoi.

- Cong tac tuyen truyen, pho bien, giai thich tinh hinh khong kip thoi, nhat la trong nhung truong hop ban hanh cac chinh sach, giai phap moi co tinh nhay cam, anh huong den loi ich cua nhan dan va nha dau tu, gay tam ly lo lang trong xa hoi.

Nhung nguyen nhan cu the anh huong truc tiep:

(1) Chinh sach tai chinh, tien te noi long da thuc hien trong nhieu nam lien nhung quan ly chua chat che.

De thuc hien muc tieu tang truong, tu nhung nam sau cuoc khung hoang kinh te o chau a (1997 - 1998), chung ta da thuc hien chinh sach kich cau bang viec noi long tin dung, tang chi tieu ngan sach cho dau tu... Chinh sach nay da co tac dung tich cuc trong thoi ky "thieu phat", nhung chua duoc dieu chinh kip thoi khi tinh hinh trong nuoc va the gioi da thay doi, nuoc ta gia nhap WTO, hoi nhap ngay cang sau rong vao nen kinh te the gioi, nhat la khi chi so gia tieu dung (CPI) co dau hieu tang cao dan.

- Chinh sach tien te :

+ Chinh sach tien te noi long lien tuc trong nhieu nam, nhat la trong nam 2007, lam tong phuong tien thanh toan va tong du no tin dung trong nen kinh te tang manh. Nang luc kiem tra, giam sat cua ngan hang nha nuoc cham duoc tang cuong, khong theo kip tinh hinh khi cac to chuc tin dung chuyen manh sang hoat dong theo co che thi truong va hoi nhap quoc te, khong kiem soat co hieu qua hoat dong cua cac ngan hang thuong mai, nhat la cac ngan hang thuong mai co phan trong viec cho vay kinh doanh chung khoan va kinh doanh bat dong san.

+ Thi truong tien te co nhieu dien bien bat thuong nhung viec phat hien va canh bao con chua kip thoi. He thong thong tin, so lieu phuc vu viec hoach dinh chinh sach con yeu va chua du do chuan xac.

+ Chinh sach ti gia thap de khuyen khich xuat khau trong nhieu nam khong kip dieu chinh phu hop khi nen kinh te My bat dau suy giam, dong USD giam gia manh. Viec dong VND duoc giu gia tri cao so voi dong USD cung voi lai suat trong nuoc cao... da khuyen khich dong von dau tu gian tiep nuoc ngoai do vao kha lon nhung chua co bien phap hap thu co hieu qua.

+ Khi co tinh hinh xay ra, viec ngan hang nha nuoc thuc hien dong thoi cac giai phap manh vao cung mot thoi diem : Tang du tru bat buoc, dieu chinh ti le no cho vay dau tu kinh doanh chung khoan va bat dong san, tang lai suat chi dao, phat hanh tin phieu bat buoc doi voi cac ngan hang thuong mai, han che mua, ban USD cua to chuc va ca nhan co nhu cau... nhung lai thieu dong bo voi cac bien phap khac,... tuy co gop phan ngan chan nhung bieu hien tieu cuc tren thi truong tien te, nhung cung gay kho khan cho ngan hang thuong mai, tao ra viec chay dua nang lai suat huy dong von, gay kho khan cho san xuat kinh doanh va xuat khau, anh huong den ngan hang hoi. Nho thuc hien mot so bien phap dieu chinh, nhung anh huong tieu cuc nay da duoc khac phuc mot phan.

- Chinh sach tai chinh : Chi tieu ngan sach chua thuc su tiet kiem, boi chi con cao, hieu qua dau tu tu khu vuc nha nuoc con thap.

+ Boi chi ngan sach trong nhieu nam lien lien tuc giu o muc 5% GDP trong khi quy mo nen kinh te ngay cang lon.

+ Ti le chi dau tu tu khu vuc nha nuoc (ngan sach nha nuoc, tin dung nha nuoc, doanh nghiep nha nuoc) lon, nhung hieu qua thap. Tinh trang dau tu dan trai, de nhieu cong trinh do dang, cham dua vao khai thac, su dung, con nhieu that thoat, kem hieu qua kha pho bien da keo dai nhieu nam o ca trung uong va dia phuong cham duoc khac phuc. He so ICOR cua nen kinh te co xu huong ngay cang cao.

+ Chu truong thi diem thanh lap tap doan da nganh chua duoc nhan thuc thong nhat de thuc hien tot. Ben canh nhung ket qua dat duoc ve nhieu mat, mot so tap doan da dau tu rong sang nhieu nganh, nghe, linh vuc khong thuoc chuyen nganh, the manh cua minh, nhat la vao linh vuc tai chinh, ngan hang, bat dong san, chung khoan... Nhung hoat dong dau tu nay da gay kho khan cho quan ly nha nuoc doi voi hoat dong cua cac tap doan, kho khan cho ngan hang nha nuoc trong quan ly luu thong tien te, neu khong duoc khac phuc se lam tang tinh dau co tren thi truong chung khoan, thi truong bat dong san, gop phan tang them tinh hinh lam phat nen kinh te.

(2) Vai tro cua Nha nuoc trong quan ly thi truong, gia ca, xuat nhap khau con han che, chua co bien phap dieu chinh hop ly.

- Quan ly thi truong, gia ca, viec du bao, dieu hoa cung cau, gia ca mot so mat hang thiet yeu phuc vu san xuat va doi song tren thi truong chua kip thoi, chua dong bo, kem hieu qua, dan toi tinh trang dau co tang gia.

- Nhung han che, yeu kem trong co cau, chat luong, suc canh tranh cua hang xuat khau Viet Nam (chu yeu xuat nguyen lieu, nong san chua qua che bien sau; san pham cong nghiep phan lon la gia cong, lap rap tren co so nguyen lieu, phu tung, thiet bi nhap khau, gia tri gia tang thap) cham duoc khac phuc, boc lo su yeu kem ro hon khi nen kinh te the gioi co bien dong, dong USD mat gia, lai suat cho vay trong nuoc cao...

- Trong dieu kien phai thuc hien giam thue, mo cua thi truong theo cam ket voi WTO, nhung co cau san xuat hang xuat khau cham duoc thay doi, chua co chinh sach huong dan tieu dung hop ly, chua tan dung day du cac hang rao ky thuat va cac cong cu thi truong can thiet de han che nhap khau nhung mat hang can phai han che, da lam tang them nhap sieu.

(3) Hoat dong cua thi truong chung khoan va thi truong bat dong san con nhieu han che, vuong mac.

- Thi truong chung khoan phat trien thieu ben vung; so luong doanh nghiep niem yet chua nhieu, quy mo doanh nghiep nho, nhung muc von hoa qua lon, khong phan anh dung gia tri that cua doanh nghiep, dem lai nhung khoan loi rat lon cho cong ty phat hanh va nha dau tu chung khoan lon, dong thoi gay thiet hai cho nha dau tu chung khoan nho, khong chuyen nghiep (chiem so dong). Cac bien phap can thiep de khac phuc da tut diem sau thoi ky tang truong qua nong cua thi truong chung khoan cham phat huy tac dung va chua dem lai ket qua vung chac. Nguon von dau tu gian tiep cua nuoc ngoai (FII) do vao rat lon nhung chua duoc kiem soat chat che.

- Viec vay von cua cac to chuc tin dung va su tham gia vao dau tu bat dong san cua nhieu tap doan, tong cong ty nha nuoc, cac doanh nghiep lon voi nguon von kha lon chua duoc kiem soat chat che. Viec chong dau co, dong thoi thao go vuong mac cho su phat trien lanh manh thi truong bat dong san con chua co hieu qua nen gia ca bat dong san, nhat la o cac do thi lon nhu Ha Noi, Thanh pho Ho Chi Minh da o muc qua cao, vuot xa hon nhieu gia tri thuc, gay can tro phat trien thi truong bat dong san lanh manh, phat trien cong nghiep va gop phan day chi so gia tang cao.

Nho tap trung chi dao, dieu hanh, rut kinh nghiem kip thoi cua Chinh phu va cac nganh chuc nang, mot so kho khan, vuong mac ve kinh te - xa hoi trong quy I-2008 nhu neu tren dang duoc xu ly, nhung van con dien bien phuc tap, doi hoi phai co nhung giai phap phu hop de tiep tuc khac phuc co hieu qua.

II. Ve muc tieu va giai phap trong thoi gian toi:

1. Ve muc tieu kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, duy tri toc do tang truong kinh te, bao dam an sinh xa hoi:

Muc tieu uu tien hang dau hien nay la kiem che lam phat, giu vung on dinh kinh te vi mo, dong thoi duy tri toc do tang truong kinh te o muc hop ly, dac biet quan tam toi an sinh xa hoi, ho tro, giup do nguoi ngheo, nguoi lam cong an luong chiu anh huong nhieu cua lam phat, de nhung nam toi tiep tuc phan dau dat duoc toc do tang truong kinh te cao hon, cai thien doi song nhan dan, thuc hien thang loi muc tieu Dai hoi X de ra cho ca nhiem ky. Chinh phu nghien cuu trinh Quoc hoi cho dieu chinh toc do tang gia ca nam 2008, toc do tang truong kinh te nam 2008 o muc do phu hop.

Trong tinh hinh hien nay, doi hoi su no luc phan dau rat cao cua ca he thong chinh tri, su ung ho manh me cua toan dan, su dieu hanh tap trung, thong nhat, quyet liet, bang nhung giai phap dong bo, co hieu qua cua Chinh phu.

2- Ve cac giai phap chu yeu:

Bo Chinh tri co ban tan thanh voi cac nhom giai phap neu trong Bao cao cua Ban can su dang Chinh phu va nhan manh mot so giai phap sau :

(1) Chinh sach tai chinh. Cung voi cac bien phap de tang thu cho ngan sach nha nuoc, can thuc hien chinh sach tai chinh chat che, tiet kiem chi tieu thuong xuyen, nang cao hieu qua von dau tu tu nguon ngan sach nha nuoc.

- Tang thue xuat khau o muc phu hop doi voi mot so loai tai nguyen, khoang san, thue nhap khau va thue noi dia mot so mat hang tieu dung khong thiet yeu, xa xi; chong that thu thue.

- Thuc hien chinh sach tiet kiem dong bo, chat che, nghiem ngat trong ca he thong chinh tri va toan xa hoi. Dua noi dung thuc hanh tiet kiem trong chi tieu ngan sach, trong san xuat va doi song vao chuong trinh cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" trong nam 2008 va nhung nam tiep theo de giam boi chi ngan sach xuong muc thap hon 5% GDP.

Ngoai viec tiet kiem 10% chi thuong xuyen, can cat giam them viec mua sam nhung thu chua can thiet; giam trieu tap cac hoi nghi toan quoc; giam cac khoan chi tiep khach, cac doan cong tac trong nuoc va nuoc ngoai bang von ngan sach ma khong thiet thuc. Giam cac hoat dong le hoi, le ky niem, don nhan huan chuong, danh hieu thi dua gay ton kem, lang phi...; tiet kiem nang luong, phuong tien triet de hon nua. Khong bo sung chi ngan sach ngoai du toan, tru nhung khoan chi het suc can thiet.

Nang cao hieu qua dau tu xay dung. Ra soat va kien quyet cat giam, khong bo tri von dau tu cac cong trinh chua that su cap bach trong nam 2008 hoac hieu qua dau tu thap. Tap trung cac nguon von de bao dam hoan thanh cac cong trinh trong diem quoc gia, cac cong trinh hoan thanh vao nam 2008, 2009 dung tien do, khong de keo dai. Dieu chinh kip thoi gia dau vao cac cong trinh dau tu tu ngan sach de bao dam dung tien do.

- Ra soat, chan chinh hoat dong dau tu cua cac tap doan kinh te, tong cong ty lon. So ket mo hinh tap doan kinh te theo tinh than Nghi quyet Trung uong 3 (khoa IX) truoc khi nhan rong.

(2) Chinh sach tien te. Thuc hien chinh sach tien te chat che, chu dong, linh hoat, phoi hop dong bo.

- Ngan hang nha nuoc nam chac thong tin, kiem soat chat che tong phuong tien thanh toan, du no tin dung trong toan bo nen kinh te, viec cho vay kinh doanh bat dong san, kinh doanh chung khoan cua cac ngan hang thuong mai va cac to chuc kinh doanh tien te khac. Dieu chinh linh hoat chinh sach tien te, bao dam toc do tang truong hop ly du no tin dung, kha nang thanh khoan cho cac to chuc tin dung va kiem che lam phat. Tang cuong cong tac giam sat cac to chuc tin dung, bo sung cac cong cu giam sat theo co che thi truong, thong le quoc te de chu dong canh bao va xu ly tot hon nhung bien dong tren thi truong tin dung, tien te.

Quan ly chat che viec thanh lap moi, viec phat hanh co phieu, tang von dieu le cua cac ngan hang, cac to chuc tai chinh, tien te, chung khoan, bat dong san, dac biet la cac tap doan, tong cong ty lon cua Nha nuoc, cac ngan hang thuong mai theo huong de ra nhung yeu cau, tieu chi theo thong le cua nen kinh te thi truong de cac chu the kinh doanh tien te phai that su lanh manh, bao dam loi ich cua minh va cua ca nen kinh te.

- Kiem soat von dau tu nuoc ngoai va ti gia. Dieu hanh ti gia giua VND voi USD va cac loai ngoai te noi chung voi bien do hop ly. Som ap dung cac bien phap quan ly nguon von dau tu gian tiep (FII) nhu nhieu nuoc da ap dung thanh cong. Tiep tuc co giai phap tich cuc, co hieu qua, chong do la hoa nen kinh te.

(3) Quan ly thi truong chung khoan va thi truong bat dong san.

- Quan ly chat che cac nguon von vay ngan hang cua cac cong ty de dau tu vao thi truong chung khoan, thi truong bat dong san; tung buoc lanh manh hoa hai loai thi truong nay, khac phuc tinh trang dau co, day gia len cao nhu thoi gian qua.

- Chi dao, ra soat de nhung don vi co du dieu kien va nang luc kinh doanh chung khoan hoat dong lanh manh; kien quyet khong cho thanh lap, hoat dong doi voi nhung don vi khong du dieu kien kinh doanh. Tiep tuc thuc hien tot chuong trinh co phan hoa doanh nghiep nha nuoc, cung cap hang hoa co chat luong cho thi truong.

- Som ban hanh chinh sach thue chong dau co bat dong san; cac chinh sach va thu tuc hanh chinh thong thoang de thi truong chung khoan va bat dong san phat trien mot cach lanh manh.

(4) Tang cuong quan ly thi truong, gia ca, bao dam can doi cung cau hang hoa phuc vu cho san xuat va doi song nhan dan, chong dau co, truc loi nang gia. Khuyen khich xuat khau, kiem soat va han che nhap sieu.

- Ra soat va co chinh sach, giai phap de bao dam can doi cung cau hang hoa, dac biet la cac mat hang chien luoc phuc vu cho san xuat va doi song, co ke hoach chu dong nhap khau bu dap thieu hut. Co co che, chinh sach de cac tap doan kinh te, tong cong ty lon kinh doanh cac mat hang chu luc cua nen kinh te duoc hinh thanh quy bao hiem rui ro theo nguyen tac thi truong, lay lai bu lo. Co bien phap ngan ngua viec kinh doanh chong cheo cua nhung don vi nay de tranh dan den tang cung, cau gia tao, canh tranh khong lanh manh, day gia thi truong len cao, su dung von nha nuoc khong hieu qua.

Tang cuong hon nua vai tro nha nuoc ve quan ly gia, yeu cau cac doanh nghiep chua tang gia mot so mat hang chien luoc co anh huong toi gia ca chung tren thi truong, toi san xuat va doi song nhan dan (dien, xang dau, xi mang, sat, thep, than, nuoc,...) cho den khi kiem soat duoc tinh hinh gia ca (it nhat la den het thang 6-2008, sau do se xu ly tiep). Tang cuong cac bien phap kiem soat, chong dau co tich tru, xu ly nghiem khac, kip thoi nhung truong hop dau co truc loi, buon lau, loi dung tinh hinh de tang gia, kiem loi. Phat huy vai tro cua cac hiep hoi nganh hang trong viec van dong, to chuc cac doanh nghiep day manh san xuat, bao dam cung cap du hang hoa, gop phan on dinh thi truong, gia ca.

- Truoc mat, can co chinh sach va thao go cac kho khan cho cac doanh nghiep xuat khau, duy tri va thuc day duoc toc do tang truong xuat khau : nghien cuu viec giam thue thu nhap cho doanh nghiep xuat khau; dieu hanh chinh sach tai chinh, tien te chu dong, linh hoat, tao thuan loi cho cac doanh nghiep co hop dong san xuat, xuat khau co hieu qua, da dang cac hinh thuc thanh toan... Ve lau dai, can co chien luoc, ke hoach, co che, chinh sach de co cau lai viec san xuat hang xuat khau, giam nhanh xuat khau khoang san va giam dan xuat khau san pham nguyen lieu tho, hang gia cong lap rap, tang xuat khau san pham tinh che, co ham luong khoa hoc - cong nghe cao, co gia tri gia tang cao; mo rong quan he thuong mai voi cac doi tac moi, cac thi truong moi...

- Quan ly chat che, co hieu qua cac hoat dong nhap khau. Su dung cac bien phap khong trai voi cac quy dinh cua WTO de han che nhap khau cac san pham khong nhat thiet phai nhap khau, nhat la viec nhap cac mat hang xa xi (o to, ruou ngoai dat tien...), giam toi da viec nhap sieu. Thuc hien cac bien phap tong hop, nghiem ngat, du manh de chong nhap lau, gian lan thuong mai.

(5) Tap trung thao go kho khan cho doanh nghiep, thuc day san xuat phat trien di doi voi viec tang cuong cac chinh sach an sinh xa hoi, bao dam doi song nhan dan.

- Trien khai tot co che, chinh sach va ho tro kip thoi nhung dia phuong, nhan dan vung gap thien tai, dich benh de nhanh chong khoi phuc va phat trien san xuat, kinh doanh, on dinh doi song. Co chinh sach khuyen khich dau tu cho nong nghiep, phat trien chan nuoi, thu hut dau tu vao khu vuc nong thon.

- Tiep tuc day manh cai cach thu tuc hanh chinh, don gian, cong khai, minh bach ve thu tuc, de cao trach nhiem cua can bo, cong chuc, giam phien ha, tieu cuc, tao moi truong thuan loi, hap dan cho thu hut dau tu va hoat dong cua doanh nghiep. Co bien phap thao go kho khan cho cac don vi san xuat kinh doanh bi anh huong do gia nguyen, nhien lieu tang cao. Dieu chinh kip thoi gia du toan cac cong trinh dang trien khai co nguon von tu ngan sach nha nuoc co kha nang phat huy hieu qua nhanh de som hoan thanh va dua vao hoat dong. Giam thue thu nhap doanh nghiep cho nhung doanh nghiep gap kho khan trong mot thoi han nhat dinh.

- Tang cuong thuc hien cac chuong trinh ho tro nguoi ngheo. Tiet kiem chi tieu, danh ngan sach va day manh viec huy dong tu cac nguon luc xa hoi bo sung cho cac chuong trinh tro giup nguoi ngheo, vung ngheo bang nhieu hinh thuc phong phu, da dang. Dieu chinh lo trinh tang luong som hon theo de an de giam bot kho khan cho can bo, cong nhan vien khu vuc hanh chinh su nghiep, chien si cac luc luong vu trang va cong nhan san xuat trong cac doanh nghiep.

(6) Day manh cong tac tu tuong, chi dao tot cong tac tuyen truyen de thong nhat nhan thuc trong toan Dang, toan dan ve danh gia tinh hinh, nguyen nhan, giai phap; neu cao trach nhiem cua ca he thong chinh tri va cua nhan dan trong viec khac phuc nhung kho khan hien nay.

Tang cuong cong tac thong tin, tuyen truyen de cac doanh nghiep, cac nha dau tu trong va ngoai nuoc, can bo, dang vien, cac tang lop nhan dan hieu ro tinh hinh, nhung giai phap, chinh sach cua Dang, Nha nuoc, giu vung niem tin vao su on dinh va phat trien cua dat nuoc.

Cap uy dang, chinh quyen, Mat tran To quoc va doan the cac cap, cac nganh, cac dia phuong quan triet Ket luan cua Bo Chinh tri, thong nhat nhan thuc; theo chuc nang, nhiem vu cua minh, trien khai thuc hien nghiem tuc cac chu truong, bien phap lanh dao, chi dao trong Ket luan cua Bo Chinh tri, dong vien cac tang lop nhan dan, tao moi dieu kien thuan loi cho tat ca cac thanh phan kinh te tiep tuc phat trien san xuat, kinh doanh; dong tam hiep luc vuot qua moi kho khan, thach thuc truoc mat, tiep tuc dua nen kinh te phat trien on dinh, ben vung, thuc hien thang loi muc tieu, nhiem vu nam 2008 va 5 nam 2006 - 2010 theo Nghi quyet Dai hoi X cua Dang da de ra.

(theo TTXVN)

Viet Bao
Comment :Thao luan va ket luan cua Bo Chinh Tri ve van de kinh te xa hoi trong nuoc Quy I2008
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thao luan va ket luan cua Bo Chinh Tri ve van de kinh te xa hoi trong nuoc Quy I2008 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thao luan va ket luan cua Bo Chinh Tri ve van de kinh te xa hoi trong nuoc Quy I2008 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thao luan va ket luan cua Bo Chinh Tri ve van de kinh te xa hoi trong nuoc Quy I2008 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Discussion and conclusion of the Politburo on economic issues - domestic social-quarter 2008
Ministry of Government, the first quarter, the Politburo , the real estate market, growth, economic issues, stock market, making it difficult, effectively, on the issue, for many years, manufacturing, business, social, performance, job
recently, the Politburo discussed and some conclusions about economic issues - social quarter of 2008 to consider leadership and direction. VM is pleased to introduce you to read the content primary key conclusion mentioned above ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thảo luận và kết luận của Bộ Chính Trị về vấn đề kinh tế - xã hội trong nước Quý I-2008

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thảo luận và kết luận của Bộ Chính Trị về vấn đề kinh tế - xã hội trong nước Quý I-2008 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thao luan va ket luan cua Bo Chinh Tri ve van de kinh te xa hoi trong nuoc Quy I2008

Nhan xet, hay lien he ve tin Thao luan va ket luan cua Bo Chinh Tri ve van de kinh te xa hoi trong nuoc Quy I2008 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thao luan va ket luan cua Bo Chinh Tri ve van de kinh te xa hoi trong nuoc Quy I2008 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0