Tao buoc chuyen ve chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te som gia nhap WTO

Tao buoc chuyen ve chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te som gia nhap WTO

Be mac hoi nghi BCH Trung uong Dang lan 9:

Tao buoc chuyen ve chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te som gia nhap WTO
Tong bi thu Nong Duc Manh phat bieu tai Hoi nghi BCH Trung uong lan 9 - khoa IX

Hom qua 12-1-2004, hoi nghi lan 9 Ban chap hanh Trung uong Dang (khoa IX) da be mac. Hoi nghi thong nhat de ra phuong huong, nhiem vu va cac giai phap lon trong nua nhiem ky con lai.

Theo do: de thuc hien thang loi toan dien nghi quyet Dai hoi IX, hoan thanh muc tieu ke hoach nam nam 2001-2005, tien toi thu hep khoang cach phat trien voi cac nuoc trong khu vuc, tao thuan loi cho ke hoach nam nam sau, can thuc hien that tot phuong huong, muc tieu, nhiem vu trong yeu sau:

Mot la, tap trung day nhanh nhip do tang truong kinh te trong hai nam 2004-2005 dat binh quan moi nam tren 8%. Tao mot buoc chuyen bien ro ret ve chat luong, hieu qua va suc canh tranh cua cac san pham chu luc, cua cac doanh nghiep va cua ca nen kinh te; tang dong gop cua khoa hoc va cong nghe, giao duc va dao tao cho su phat trien nhanh, ben vung cua dat nuoc.

Hai la, day manh xay dung dong bo the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; tiep tuc thao go cac tro ngai ve co che, chinh sach de sap xep, doi moi, day manh co phan hoa doanh nghiep Nha nuoc; phat trien manh me doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te khac; hinh thanh dong bo hon cac loai thi truong, nhat la cac thi truong von, bat dong san, lao dong, khoa hoc, cong nghe.

Ba la, phat trien van hoa, xa hoi dong bo hon nua voi tang truong kinh te, tap trung giai quyet mot buoc quan trong mot so van de xa hoi buc xuc nhat, nhu xoa doi giam ngheo o nhung vung dac biet kho khan; nang cao chat luong giao duc, day lui mot buoc cac te nan xa hoi, tinh trang pham toi, viec khieu kien dong nguoi, tai nan giao thong.

Bon la, chu dong va khan truong hon trong hoi nhap kinh te quoc te, chuan bi tot cac dieu kien trong nuoc de thuc hien day du cam ket quoc te da phuong, song phuong va som gia nhap WTO, tao moi truong dau tu, kinh doanh binh dang, minh bach, on dinh, thong thoang, co tinh canh tranh cao so voi khu vuc; thu hut manh dau tu nuoc ngoai.

Nam la, tao cho duoc chuyen bien toan dien, sau sac trong viec xay dung, chinh don Dang va toan bo he thong chinh tri; thuc hien khan truong cai cach hanh chinh, day lui te quan lieu, tham nhung, lang phi, nhung nhieu dan. Quan tam dac biet den doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, xay dung nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, phat huy dan chu, tang cuong ky cuong, cung co khoi dai doan ket toan dan toc.

Sau la, tiep tuc cung co quoc phong, an ninh, giu vung moi truong hoa binh, on dinh chinh tri - xa hoi va mo rong quan he doi ngoai, tao thuan loi cho cong cuoc xay dung va bao ve dat nuoc.
Tren tinh than do, cung voi viec tiep tuc thuc hien dong bo bay nhom chu truong, chinh sach, giai phap lon da duoc dai hoi de ra va duoc cu the hoa o cac nghi quyet Trung uong khoa IX, hoi nghi da xac dinh trong hon hai nam con lai can tap trung thuc hien quyet liet hon cac chu truong, chinh sach, giai phap quan trong tren tung linh vuc nhu sau:

Ve phat trien kinh te: Tiep tuc sap xep, doi moi, phat trien va nang cao hieu qua khu vuc doanh nghiep nha nuoc, trong tam la co phan hoa manh hon nua doanh nghiep nha nuoc; phat trien manh kinh te tap the, kinh te tu nhan, kinh te co von dau tu nuoc ngoai va loai hinh to chuc kinh te co phan; nang cao suc canh tranh cua doanh nghiep.
- Tao lap va phat trien dong bo cac thi truong.
- Tiep tuc chu dong hoi nhap, thuc hien co hieu qua cac cam ket va lo trinh hoi nhap kinh te quoc te, chuan bi tot cac dieu kien trong nuoc de som gia nhap WTO.
- Doi moi co ban cong tac xay dung chien luoc, qui hoach phat trien kinh te - xa hoi va dieu chinh manh co cau kinh te.

Ve phat trien giao duc - dao tao, khoa hoc - cong nghe,van hoa, xa hoi: Hoi nghi khang dinh tiep tuc quan triet quan diem phat trien giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe la quoc sach hang dau, vai tro dong luc cua cac yeu to van hoa, xa hoi doi voi su phat trien nhanh, ben vung cua dat nuoc. Tap trung chi dao nang cao ro ret chat luong giao duc va dao tao nguon nhan luc. Doi moi mot cach co ban co che quan ly va to chuc hoat dong khoa hoc va cong nghe; lay chat luong san pham, hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te lam muc tieu chu yeu cua hoat dong khoa hoc va cong nghe, chuyen cac to chuc khoa hoc va cong nghe nghien cuu trien khai sang hoat dong theo co che doanh nghiep. Tang cuong quan ly nha nuoc, hoan thien co che, chinh sach va giai phap day manh viec xay dung nep song, loi song van hoa, van minh; giu gin va phat trien cac gia tri tot dep cua xa hoi va con nguoi Viet Nam. To chuc tot hon nua viec cham soc va bao ve suc khoe nhan dan. Tiep tuc thuc hien chuong trinh xoa doi giam ngheo, giai quyet viec lam, giam tai nan giao thong, phong chong te nan xa hoi, cham lo cac doi tuong chinh sach.

Ve doi moi to chuc va hoat dong cua Nha nuoc, thuc hien cai cach hanh chinh, phat huy dan chu, tang cuong phap che, phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc: Trong hai nam toi can tap trung:
- Doi moi to chuc va hoat dong cua Quoc hoi va co quan dan cu cac cap.
- Day manh dong bo cai cach hanh chinh nha nuoc.
- Doi moi to chuc va hoat dong cua cac co quan tu phap.
- Thuc hien tot hon chinh sach dai doan ket toan dan toc.
- Doi moi to chuc va hoat dong cua Mat tran To quoc va cac
doan the nhan dan.

Ve quoc phong, an ninh, doi ngoai: Hoi nghi chi ro can quan triet sau sac va to chuc thuc hien
tot nghi quyet trung uong 8 ve “Chien luoc bao ve To quoc trong tinh hinh moi”. Co phuong an, ke hoach phong ngua, nham chu dong ngan chan va doi pho thang loi voi moi am muu va hanh dong chong pha cua ke thu trong moi tinh huong; bao dam giu vung quoc phong, an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi, bao ve doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho, dap ung yeu cau phat trien dat nuoc.

Ve cong tac xay dung Dang: Hoi nghi chi ro trong thoi gian toi can tap trung chi dao nhiem vu xay dung Dang tuong xung voi vi tri la nhiem vu then chot. Nang cao chat luong va tang cuong hieu qua cong tac giao duc chinh tri tu tuong, kien quyet khac phuc su suy thoai tu tuong chinh tri, dao duc, loi song trong can bo, dang vien. Trien khai sau rong viec giao duc ren luyen dao duc, loi song trong can bo, nhan dan theo tu tuong, dao duc Ho Chi Minh. Day manh xay dung, kien toan va tang cuong suc chien dau cho to chuc co so dang gan voi xay dung chinh quyen, doan the co so va phong trao cach mang cua quan chung. Xay dung co che de phat huy quyen lam chu, quyen giam sat cua nhan dan doi voi to chuc dang, dang vien. Xay dung va thuc hien qui che dan chu trong Dang. Tiep tuc doi moi cong tac can bo ca ve quan diem, noi dung, phuong phap, to chuc quan ly, che do trach nhiem, bo may va con nguoi lam cong tac can bo; trien khai dong bo cac mat danh gia, qui hoach, luan chuyen, dao tao, boi duong va bo tri, su dung can bo. Day manh cong tac nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien, tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang.

Theo TTXVN

Ky luat 4 uy vien Trung uong Dang

Hoi nghi trung uong 9 da bieu quyet thi hanh ky luat bon uy vien Trung uong Dang, gom:
- Ong Le Huy Ngo, bo truong Bo Nong nghiep - phat trien nong thon, bi ky luat canh cao vi co phan trach nhiem trong viec de Cong ty Tiep thi dau tu nong nghiep - phat trien nong thon va La Thi Kim Oanh (vua bi ket an tu hinh) hoat dong vi pham phap luat gay hau qua nghiem trong.

- Ong Nguyen Tuan Minh, chu tich UBND tinh Ba Ria - Vung Tau, bi ky luat khien trach vi trong thoi ky lam giam doc So Tai chinh Ba Ria - Vung Tau co trach nhiem trong viec xu ly khong dung so oto nhap lau cua Cong ty lien doanh Vicarrent (vu an Phuong Vicarrent vua duoc dua ra xet xu).

- Ong Vu Trong Kim, bi thu Tinh uy Quang Tri, bi ky luat khien trach vi co phan trach nhiem trong viec de tinh trang mat doan ket noi bo cua lanh dao tinh Quang Tri keo dai.

- Ong Ksor Phuoc, bo truong - chu nhiem Uy ban Dan toc, bi ky luat khien trach vi co phan trach nhiem trong viec chua ngan chan, xu ly tot vu viec gay mat trat tu an ninh tai tinh Gia Lai thang 2-2001 khi dang o cuong vi bi thu Tinh uy Gia Lai.

Ngoai ra hoi nghi cung da de nghi xem xet ky luat dung muc ve mat chinh quyen doi voi Bo truong Le Huy Ngo va Chu tich UBND tinh Ba Ria - Vung Tau Nguyen Tuan Minh. Mot quan chuc Van phong Quoc hoi (QH) cho biet theo hien phap va Luat to chuc QH, viec xu ly ky luat ve mat chinh quyen doi voi ong Ngo thuoc tham quyen cua QH. Cung theo luat, tren co so de nghi cua Thu tuong, QH se xem xet mien nhiem hoac cach chuc (chi co hai hinh thuc nay) bo truong doi voi ong Le Huy Ngo trong ky hop toi (du kien vao thang 5-2004).

Truong hop ong Nguyen Tuan Minh thi viec xu ly ky luat ve mat chinh quyen thuoc tham quyen cua Thu tuong voi ba muc ky luat: khien trach, canh cao hoac cach chuc.

PV

_____________

+ Kien quyet xu ly nhung nguoi sai pham va nhung nguoi bao che, bat ke ho la ai

Viet Bao
Comment :Tao buoc chuyen ve chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te som gia nhap WTO
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tao buoc chuyen ve chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te som gia nhap WTO bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tao buoc chuyen ve chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te som gia nhap WTO ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tao buoc chuyen ve chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te som gia nhap WTO ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Create step forward in quality and competitiveness of the economy, early WTO
great national unity, Ba Ria - Vung Tau, the economy, state enterprises, administrative reform, health competition, Le Huy Ngo, development, conferences, organization, implementation, construction, renovation, Home
Today 12-1-2004, conferences 9th Party Central Committee (IX) was closing. The Ministers agreed the direction, tasks and solutions to major in the remaining half term ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tạo bước chuyển về chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, sớm gia nhập WTO

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tạo bước chuyển về chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, sớm gia nhập WTO bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tao buoc chuyen ve chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te som gia nhap WTO

Nhan xet, hay lien he ve tin Tao buoc chuyen ve chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te som gia nhap WTO co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tao buoc chuyen ve chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te som gia nhap WTO de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0