Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac

Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac

Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac

Cach day tron 65 nam, vao mua Xuan nam 1941, sau 30 nam ra di tim duong cuu nuoc, Chu tich Ho Chi Minh da tro ve To quoc de truc tiep cam lai con thuyen cach mang Viet Nam. Tu day, phong trao cach mang nuoc ta, duoi su lanh dao cua Dang Cong san Dong Duong, da co su chuyen huong chien luoc cuc ky quan trong tien toi Tong khoi nghia gianh chinh quyen thang loi Thang Tam - 1945.

Tai can cu dia cach mang o Pac Bo (Cao Bang), thang 5/1941, Chu tich Ho Chi Minh da trieu tap va chu tri Hoi nghi Trung uong Dang lan thu 8. Hoi nghi da ra Nghi quyet chuyen huong chi dao chien luoc cach mang nuoc ta theo tu tuong Ho Chi Minh ve cach mang giai phong dan toc, de ra mot so chu truong sang tao nhu: thanh lap Mat tran Viet Minh, xac dinh phong trao giai phong dan toc cua nuoc ta la mot bo phan cua phong trao dong minh chong phat xit tren the gioi, phat dong phong trao cach mang, doan ket rong rai moi tang lop nhan dan, xuc tien chuan bi khoi nghia vu trang, tu khoi nghia tung phan, tien len Tong khoi nghia gianh chinh quyen. Cung trong thoi diem lich su trong dai nay, Bac Ho da dua ra loi day bat hu ve cong tac thong tin lien lac cua cach mang: "Viec lien lac la mot viec quan trong nhat trong cong tac cach mang, vi chinh no quyet dinh su thong nhat chi huy, su phan phoi luc luong va do do bao dam thang loi". Loi day nay, ve sau duoc Dai tuong Vo Nguyen Giap cong bo lan dau tien trong cuon sach "Khu giai phong" do Nha xuat ban Cuu quoc in vao nam 1946.

Co the khang dinh rang, loi day tren day cua Chu tich Ho Chi Minh la su ket tinh day du nhat tu tuong Ho Chi Minh ve thong tin lien lac, the hien dung phong cach Ho Chi Minh: gian di, ngan gon ma suc tich va sau sac, bao ham day du moi thuoc tinh ban chat ve vai tro, y nghia cua thong tin lien lac trong moi hoat dong cua cach mang. Loi day, chi thi co tinh nguyen tac ay nhu Dai tuong Vo Nguyen Giap, nguoi da truc tiep nhan chi thi cua Bac, khang dinh: "khong bao gio duoc quen nhang trong qua trinh tranh dau", thuc su da tro thanh kim chi nam, thanh soi chi do xuyen suot chi dao qua trinh hinh thanh, chien dau va truong thanh cua cong tac thong tin lien lac cach mang nuoc ta, ca thong tin lien lac quan su va nganh thong tin buu dien.

Loi day cua Chu tich Ho Chi Minh ve thong tin lien lac ra doi nam 1941, nhung do la ket qua cua 30 nam Nguoi bon ba khap nam chau bon bien tim duong cuu nuoc cuu dan, la ket qua cua qua trinh khong ngung tranh dau, tim toi, hoc hoi, vuot qua bao gian nan va thu thach hiem ngheo. Ngay tu nam 1911, khi nguoi thanh nien yeu nuoc Nguyen Tat Thanh quyet dinh tu biet To quoc, que huong dera di tim duong cuu nuoc thi ban than quyet dinh lich su do cung da mang y nghia thong tin: di de pha vo the be tac, khung hoang ve con duong cuu nuoc cua cac luc luong yeu nuoc o Viet Nam luc bay gio, di de choc thung buc man phong be ve mat thong tin ma chinh quyen thuc dan phong kien co tinh dung len de co lap dat nuoc ta, de thuc hien chinh sach ngu dan cho de be no dich nhan dan ta, di de tim hieu ve nen van minh phuong Tay, tim hieu nhung gi an chua dang sau cau khau hieu: "Tu do - Binh dang - Bac ai" cua Cach mang Tu san Phap, de ly giai vi sao chinh quyen thuc dan o Dong Duong lai lam trai hoan toan voi ly tuong cao ca cua Cach mang Phap, de tu do tim ra chan ly cua thoi dai dang dem ve giup nuoc giup dan. Lich su da chung minh do la mot quyet dinh thien tai va co anh huong sau rong den toan bo tien trinh cach mang Viet Nam trong suot the ky 20 va cho den hom nay.

Trong qua trinh hoat dong cach mang o nuoc ngoai, nhat la tu nhung nam 20 cua the ky truoc, khi den voi Chu nghia Mac - Lenin, tim thay o Chu nghia Mac -Lenin anh sang chan ly cua thoi dai co the soi roi con duong giai phong dan toc, dem lai hanh phuc, no am cho nhan dan, cong tac thong tin lien lac luon duoc Chu tich Ho Chi Minh quan tam dac biet. Trong thoi gian o Paris, voi cai ten Nguyen ai Quoc noi tieng, Nguoi tham gia tiuch cuc vao cac hoat dong Dang Xa hoi va sau do tham gia sang lap Dang Cong san Phap, sang lap Hoi Lien hiep cac dan toc thuoc dia, ra to bao Nguoi cung kho (Le Paria) de tuyen truyen, gay tieng vang cho phong trao cach mang Viet Nam ngay taithu do nuoc Phap va thuc tinh dong bao trong nuoc. Sau khi sang Lien Xo, den voi que huong cua Cach mang Thang Muoi vi dai, cuoi nam 1924, Nguoi tro ve Quang Chau (Trung Quoc) de tien hanh cac hoat dong co tinh chat gieo mam cach mang, truyen ba Chu nghia Mac - Lenin ve Viet Nam, hinh thanh cac luc luong cach mang theo xu huong cong san cho phong trao cach mang trong nuoc. Nguoi da sang lap Viet Nam thanh nien cach mang dong chi Hoi, mo lop dao tao Chu nghia Mac -Lenin va ly luan cach mang cho cac thanh nien Viet Nam yeu nuoc, viet cac tac pham Ban an che do thuc dan Phap va Duong Kach menh, ra to bao Thanh nien, to bao cach mang dau tien cua Viet Nam. Nhin chung, du hoat dong o Phap, o Lien Xo, Trung Quoc hay Thai Lan, lanh tu Nguyen Ai Quoc deu het suc coi trong viec thiet lap cac duong day giao thong lien lac voi phong trao cach mang trong nuoc de nam thong tin, truyen dat chi thi, van chuyen tai lieu, sach bao tuyen truyen cach mang ve nuoc, dua don can bo tu trong nuoc sang dao tao cung nhu duong day lien lac voi Quoc te Cong san. Nho nhung hoat dong khong biet met moi cua Nguoi ma den cuoi nhung nam 20, phong trao cach mang trong nuoc ngay cang lon manh voi su ra doi cua cac to chuc cong san o khap 3 mien Bac, Trung, Nam, tao thoi co chin muoi de den ngay 3/2/1930 lich su, theo chi dao cua Quoc te Cong san, lanh tu Nguyen ai Quoc da chu tri Hoi nghi thanh lap Dang Cong san Viet Nam, mo ra mot trang su moi, day vinh quang cho dan toc Viet Nam.

Sau khi Dang ta ra doi cho den nam 1941, do cac dieu kien lich su, lanh tu Nguyen Ai Quoc van hoat dong o nuoc ngoai va chi dao phong trao cach mang cung nhu cac hoat dong cua Dang thong qua cac duong day lien lac bi mat. Trong cac chi thi gui ve cho Trung uong Dang trong thoi ky nay, Nguoi thuong xuyen can dan phai coi trong cong tac giao thong lien lac, phai thiet lap cac duong day lien lac chat che giua cac cap uy Dang tu chi bo toi Trung uong va voi quan chung, dong thoi duy tri lien lac voi cac dang cong san anh em va Quoc te Cong san. Cung trong giai doan nay, do bi giam cam trong nha tu de quoc (thoi ky o Huong Cang nam 1932 - 1933), do nhung ngan tro cua dieu kien khach quan, co nhung thoi diem Nguyen Ai Quoc bi mat lien lac voi phong trao cach mang trong nuoc. Doi voi Nguoi thi do la thoi ky dau kho nhat, buc boi nhat vi bi mat lien lac co nghia la bi cat roi, bi co lap voi phong trao cach mang cua Dang va nhan dan, ly tuong va le song duy nhat cua Nguoi.

Nhin lai phong trao cach mang do Dang ta lanh dao trong nhung nam truoc khi lanh tu Nguyen ai Quoc ve nuoc, co the nhan thay, cong tac giao thong lien lac luon luon la cong viec duoc quan tam dac biet. Cac nghi quyet cua Dang trong thoi ky nay deu de cap den cong tac giao thong voi nhung huong dan va nhiem vu cu the ve to chuc mang luoi giao thong. Thuc tien phong trao cach mang trong thoi ky nay cho thay, moi buoc tien cua phong trao deu gan lien voi cong tac giao thong nhu mot nhan to co tinh quyet dinh. Hoat dong trong dieu kien bi mat, viec gay dung, phat trien phong trao cach mang trong quan chung nhan dan luon di lien voi viec phat trien mang luoi giao thong lien lac. Nguoc lai, thuc dan Phap va tay sai cung luon luon y thuc duoc dieu do nen da khong tu mot thu doan lung suc, khung bo nao de pha mang luoi giao thong lien lac cua ta, vi do la cach thuc huu hieu nhat de pha hoai phong trao cach mang, ngan tro su phat trien va lon manh cua phong trao. Tren thuc te, chung ta da phai chiu khong it ton that ve luc luong va phong trao do nhung kho khan, tro ngai tren mat tran giao thong lien lac. Co the ke ra day vi du ve cuoc khoi nghia Nam Ky nam 1940. Tai Hoi nghi Trung uong Dang lan thu 7 thang 11/1940 hop tai Dinh Bang (Bac Ninh), sau khi nghe dai dien Xu uy Nam Bo bao cao ve chu truong phat dong khoi nghia vu trang, Trung uong da phan tich tinh hinh va nhan thay thoi co chua chin muoi cho khoi nghia vu trang nen da quyet dinh yeu cau Xu uy Nam Bo dinh chi cuoc khoi nghia nham bao toan luc luong tranh su dan ap cua ke thu, cho thoi co den. Nhung do nhung kho khan ve mat giao thong lien lac trong su kiem soat gat gao cua ke thu nen chi thi cua Trung uong da khong den kip voi Xu uy Nam Bo va cuoc khoi nghia Nam Ky van no ra theo ke hoach. Cuoc khoi nghia da bi thuc dan Phap dan ap da man voi mot chien dich khung bo trang cuc ky khoc liet, gay ra nhung ton that khong gi bu dap duoc cho phong trao cach mang mien Nam thoi ky do. Hang nghin can bo, dang vien, quan chung trung kien, trong do co cac lanh tu uu tu cua Dang nhu Phan Dang Luu, Nguyen Thi Minh Khai, Vo Van Tan... da bi thuc dan Phap sat hai. Vi vay, co the khang dinh rang, cong tac giao thong lien lac trong nhung nam Dang ta hoat dong bi mat luon la mot mat tran quan trong hang dau, dong thoi cung la mat tran nong bong, nhieu hiem nguy nhat. Nguoi duoc phan cong phu trach cong tac nay deu la nhung can bo cot can, trung kien va dung cam nhat.

Chinh nhung nam thang gian truan di tim duong cuu nuoc, tim cach truyen ba Chu nghia Mac - Lenin vao Viet Nam, gay dung phong trao cach mang va sang lap Dang Cong san Viet Nam cung thuc tien phong trao cach mang do Dang lanh dao da hinh thanh nen trong Chu tich Ho Chi Minh tu duy het suc dung dan ve vai tro, vi tri cua thong tin lien lac trong cong tac cach mang khi Nguoi tro ve To Quoc nam 1941. Duoi su lanh dao truc tiep cua Nguoi, cung voi su ra doi cua Mat tran Viet Minh, phong trao cach mang nuoc ta buoc sang mot trang moi voi khi the "danh Phap duoi Nhat" suc soi huong toi Tong khoi nghia Thang Tam - 1945. Cung tu do, theo chi thi cua Nguoi, bat dau tu phong trao "Nam tien" nam 1942, mang luoi giao thong lien lac da duoc thiet lap mot cach vung chac xuat phat tu dau nao Pac Bo (Cao Bang) nhu nhung soi day than kinh vuon xuong cac tinh dong bang, noi lien voi mien Trung va mien Nam, gan ket phong trao cach mang ca nuoc vao mot trung tam thong nhat khong bao gio gian doan cho den Cach mang Thang Tam nam 1945. Ngay trong nhung ngay Thang Tam suc soi do Hoi nghi toan quoc cua Dang hop tai Tan Trao (Tuyen Quang) trong 2 ngay 14 va 15/8/1945 duoi su chu tri cua Chu tich Ho Chi Minh, cung voi viec dua ra quyet dinh lich su phat dong Tong khoi nghia gianh chinh quyen trong ca nuoc, da quyet dinh thanh lap Ban Giao thong chuyen mon (tien than cua nganh Buu dien ngay nay) de chiu trach nhiem to chuc cong tac giao thong lien lac phuc vu cach mang.


Trong suot 2 cuoc chien tranh giai phong dan toc chong thuc dan Phap va de quoc My xam luoc, trong hoan canh khoc liet cua chien tranh, du ban tram cong nghin viec voi cuong vi lanh tu toi cao cua dan toc, Chu tich Ho Chi Minh van luon danh su quan tam thich dang den cong tac thong tin lien lac. Ngay 17/1/1946, trong hoan canh "nuoc soi lua bong" cua nhung ngay dau xay dung va bao ve chinh quyen cach mang non tre, Nguoi van danh thoi gian den tham Buu dien Trung uong Bo Ho de dong vien can bo vien chuc o day doc long phuc vu che do moi. Ngay 5/1/1946 , trong Chi thi "Cong viec khan cap bay gio" cho cong cuoc khang chien kien quoc, de cap cong tac giao thong, Nguoi viet: "Phai dac biet chu y vi giao thong la mach mau cua to chuc. Giao thong tot thi cac viec deu de dang. Giao thong xau thi cac viec dinh tre. Cho den nhung nam cuoi doi, du tuoi cao suc yeu Chu tich Ho Chi Minh van danh su quan tam het suc quy bau doi voi cong tac thong tin lien lac. Nam 1966, trong chuyen tham Doan Song dien thuoc Bo doi thong tin lien lac, Bac noi: "Thong tin lien lac la day than kinh, la mach mau con nguoi". Ngay 28/1/1969, khong lau truoc khi vinh biet chung ta, trong thu khen gui can bo chien si thong tin lien lac, Bac da de ra 4 yeu cau co tinh nguyen tac doi voi thong tin lien lac la: "Kip thoi, chinh xac bi mat, an toan".

Mot dieu dang chu y nua la, su quan tam cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac giao thong lien lac khong chi dung o nhung y kien chi dao mang tam chien luoc ma con het suc sau sat cu the theo dung tac phong cua mot nha lanh dao va to chuc tai ba. Ngay nay, doc lai nhung di huan cua Nguoi ve thong tin lien lac chung ta khong khoi kinh ngac ve nhung hieu biet sau sac, ty mi cung su quan tam sau sat cua Nguoi. Ngay tu nam 1941, trong tac pham "Cach danh du kich", Nguoi viet: "Danh du kich can xep dat thong tin lien lac cho nhanh chong, chac chan va chu dao. Khong co thong tin va lien lac voi cac noi thi doi du kich dung cho vo giua troi, khong lam gi duoc.

Thong tin lien lac cua du kich phan lon nho vao dan chung. Nguoi phu trach thong tin phai chon nguoi nhanh nhen, chac chan va khon kheo, dung loi di bo, di ngua, di xe, di thuyen de dua tin tuc. Luc can phai dung nhieu nguoi, di nhieu duong, phong khi nguoi nay bi trac tro thi con nguoi khac, duong khac ".

Tu tuong thong tin lien lac phai dua vao dan, gan bo voi nhan dan chinh la mot phan cua tu tuong chien tranh nhan dan va cao hon la tu tuong dai doan ket toan dan cua Chu tich Ho Chi Minh va Dang ta. Do chinh la su ket tinh cua tri tue va long yeu nuoc nong nan, cua y chi kien cuong dau tranh cho doc lap tu do cua dan toc, cho hanh phuc cua nhan dan.

Ra doi trong khi the suc soi cach mang cua nhung ngay thang Tam lich su nam 1945, 61 nam qua, nganh Buu dien Viet Nam cung doi ngu nhung nguoi lam cong tac thong tin lien lac noi chung luon luon tham nhuan loi day cua Chu tich Ho Chi Minh, dem tat ca suc luc tri tue va ca xuong mau cua minh de phuc vu su nghiep cach mang cua Dang va dan toc, phuc vu nhu cau thong tin lien lac cua nhan dan, gop phan xung dang vao thang loi vi dai cua 2 cuoc khang chien chong ngoai xam, gianh doc lap, thong nhat cho To quoc, cung nhu cong cuoc xay dung, phat trien dat nuoc hien nay.

Trong 2 cuoc khang chien chong Phap va chong My, cung voi luc luong thong tin quan su, nganh Buu dien da vuot qua moi kho khan, thieu thon hiem nguy trong hoan canh chien tranh ac liet, xay dung va giu vung huyet mach thong tin phuc vu chien dau, gop phan dac luc vao thang loi cua su nghiep giai phong dan toc, thong nhat To quoc. Gan 1 van nguoi con uu tu cua nganh Buu dien da nga xuong tren khap cac chien truong cho doc lap tu do cua To quoc.

Buoc vao thoi ky moi cua dat nuoc voi viec thuc hien 2 nhiem vu chien luoc: xay dung chu nghia xa hoi va bao ve To quoc xa hoi chu nghia, vuot qua muon van kho khan thieu thon cua dat nuoc sau chien tranh, phat huy truyen thong trung thanh, dung cam trong chien dau, nganh Buu dien lai cung toan Dang toan dan viet nen nhung trang su moi voi nhung ky tich sang tao.

Dac biet, trong giai doan 20 nam doi moi vua qua, quan triet sau sac loi day cua Chu tich Ho Chi Minh va duong loi doi moi cua Dang, duoc khoi xuong tu Dai hoi VI (nam 1986), toan nganh da manh dan dua ra va thuc hien nhung giai phap phat trien mang tinh dot pha tao bao, tu do tao nen su phat trien co tinh bung no cua BC,VT, voi mot so ket qua tieu bieu: da xay dung nen he thong ha tang thong tin quoc gia hien dai, dong bo, voi trinh do cong nghe ngang tam quoc te cung cap mot he thong cac dich vu BCVT va Intemet phong phu, da dang, cap nhat cong nghe moi nhat cua the gioi voi nhung tien ich ngay cang cao, gia cuoc ngay cang ha; xac lap thi truong BCVT canh tranh, doi moi doanh nghiep, thanh lap Tap doan BCVT Viet Nam, xay dung lo trinh huong toi hoi nhap va canh tranh quoc te kien toan he thong quan ly nha nuoc ve BCVT va CNTT, xay dung nen tang phap ly dong bo thuc day ung dung va phat trien CNTT- TT... Nhung thanh tuu cua nganh BCVT trong thoi ky doi moi da duoc Dang va Nha nuoc ghi nhan, danh gia cao voi nhieu phan thuong cao quy, duoc khang dinh la nganh tien phong, di dau trong doi moi voi nhung tien bo vuot bac.

Ngay hom nay, moi lan den tham ngoi nha san cua Bac Ho trong khu di tich Phu Chu tich, nhin thay chiec dien thoai don so da tung gan bo voi Nguoi van nam nguyen vi tri tren chiec ban lam viec, long chung ta lai nho den cong lao troi bien cua vi lanh tu kinh yeu cua dan toc, nguoi mo duong, nguoi thay vi dai cua thong tin lien lac cach mang Viet Nam. Buoc vao the ky 21, du tinh hinh dat nuoc va the gioi da co nhung doi thay het suc lon lao, linh vuc thong tin lien lac dang co nhung buoc tien than ky ca ve vai tro, vi tri cong nghe va thong tin lien lac khong don thuan chi la phuong tien ma da tro thanh dong luc chu yeu cho su phat trien cua dat nuoc va nhan loai trong ky nguyen moi - ky nguyen thong tin, thi loi day thieng lieng cua Chu tich Ho Chi Minh ve "tinh quan trong bac nhat" cua thong tin lien lac van con nguyen gia tri doi voi su nghiep cua chung ta.

Ghi nho cong on va loi day cua Nguoi, moi can bo, dang vien, cong nhan vien chuc nganh BCVT va CNTT nguyen ra suc hoc tap tu tuong Ho Chi Minh, hoc tap tac phong va dao duc cach mang: can kiem liem chinh, chi cong vo tu cua Nguoi de tham nhuan tinh than phuc vu dat nuoc, phuc vu nhan dan, phan dau hoan thanh tot chuc trach nhiem vu tren cuong vi cong tac cua minh, gop suc dua nganh BCVT&CNTT phat trien, hoan thanh xuat sac cac chi tieu ma Dai hoi X cua Dang da de ra cho nganh, dua BCVT va CNTT cua Viet Nam dat trinh do trung binh cua cac nuoc cong nghiep phat trien truoc nam 2020, gop phan dac luc vao su nghiep CNH-HDH dat nuoc, xung dang voi vai tro tien phong, "quan trong bac nhat" nhu Bac Ho mong muon.

GS.TSKH Do Trung Ta
Bo truong Bo BCVT

Theo Bao BDVN

Viet Bao
Comment :Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
tomorrow teachings of President Ho Chi Minh City for the assurance of communications
Vietnam, in August, the Communist Party, President Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, the Vietnamese Minh, the national liberation movement , Peoples Liberation Revolution, President Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Thought, communications, the revolutionary movement, from the obligation to Page, general insurrection, seized power
circle 65 years ago, the Spring 1941, after 30 years to seek ways to save the country, President Ho Chi Minh had to return home directly driving the boat Vietnam revolution. From here, the revolutionary movement of our country, under the leadership of the Communist Party ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Sáng mãi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác đảm bảo thông tin liên lạc

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Sáng mãi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác đảm bảo thông tin liên lạc bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac

Nhan xet, hay lien he ve tin Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0