Quoc hoi truy trach nhiem quan ly ODA cua Bo truong KH DT

Quoc hoi truy trach nhiem quan ly ODA cua Bo truong KH DT

Bo truong Bo Ke hoach dau tu da thuc hien phan tra loi chat van cua minh vao cuoi buoi sang nay voi da so cac cau hoi lien quan den trach nhiem quan ly von ODA. Truoc nhieu cau hoi truy trach nhiem truc tiep, Bo truong Vo Hong Phuc da thua nhan nhung trach nhiem cua Bo KH - DT va ca nhan minh.

Bo truong nhan trach nhiem ca nhan trong quan ly ODA

Quoc hoi truy trach nhiem quan ly ODA cua Bo truong KH DT
Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc. Anh: QH

Dai bieu Do Trong Ngoan (Bac Giang) quan tam den van de giai ngan qua cham va viec cac nha tai tro phan nan ve tinh trang tham nhung. Ong dat cau hoi, viec giai ngan nhu the nao, dau tu bao nhieu, rut ruot bao nhieu. Nhung bo truong da tra loi toi chi biet giai ngan thoi, ai tieu bao nhieu khong biet duoc. Do la dieu khong the chap nhan duoc. Vi neu khong nam duoc thi co so nao de tinh GDP va con so 8,4% co thuc khong; quan ly nhu the la lam nay sinh tham nhung?

Bo truong Vo Hong Phuc cho biet, trong hoi nghi cac nha tai tro vua roi co hai van de ma nha tai tro neu la giai ngan thi dung la giai ngan cham. Giai ngan cua WB, Nhat Ban dat yeu cau, nhung giai ngan ADB con cham. Van de thu hai la tham nhung, nhieu dai bieu quan tam ODA ky toi giam khong va kha nang su dung ODA nhu the nao.

Tai hoi nghi vua roi, cac nha tai tro deu danh gia cao viec su dung ODA cua Viet Nam. Den bay gio mac du co xay ra mot so vu viec nhung nhin chung ma noi khi qua kiem tra deu khang dinh co hieu qua. ADB, WB da co doan giam sat nhung chua phat hien ra vu viec nhu PMU 18. Viec PMU 18 chinh phu da thong bao voi cac nha tai tro va ho cho rang vien tro sap toi nhu trhe nao phu thuoc vao viec xu ly PMU 18 va chong tham nhung. Tham nhung khong chi o ODA ma tham nhung se gay anh huong den moi truong dau tu Viet Nam - day la van de cac nha tai tro quan tam

Con ve su dung ODA, ong Phuc khang dinh: "Giai ngan chung toi biet, giai ngan bao nhieu toi biet, o dau cham toi biet. Cham nhat la giao duc - y te, nhanh nhat la giao thong. Nhung ty le rut ruot bao nhieu khong biet, khong chinh xac duoc vi ngay ca vu PMU 18 thi cung phai co ket luan dieu tra moi biet that thoat bao nhieu, tham nhung bao nhieu chu bay gio khong the noi duoc. Truoc Hoi nghi cac nha tai tro, Pho thu tuong Nguyen Tan Dung da gap 11 vi dai su co tai tro lon va ho cung hoi ve so lieu that thoat nhung chinh xac bao nhieu thi chua biet duoc".

Dai bieu Huynh Thi Huong - Quang Nam dat van de voi vai tro la co quan chu tri soan thao nghi dinh ve quan ly ODA thi bo truong co trach nhiem gi that thoat ODA. Viec khep kin trong dau tu Bo truong da nhan thay sao khong xu ly som. Hien nay nhan dan rat buc xuc tinh trang lanh phi, that thoat tai cac cong trinh xu ly von ODA? Vi nhu the, chung ta dang bien "tre em hom nay thanh con no ngay mai".

Ong Phuc cho biet, Bo KH - DT khong cap phat von. Cac du an duoc kiem siat chat che boi co che song trung giua Chinh phu va cac nha tai tro. Bo KH - DT chi nhiem vu trinh hiep dinh khung, dam phan chung, Bo KH - DT dau tu se ky chung con viec ky tiep nhan tung du an se do Bo Tai chinh, sau do du an se duoc dau thau cong khai de trien khai thuc hien. Nha tai tro se chuyen von ve kho bac theo tien do du an.

Ve trach nhiem quan ly ODA, sau vu PMU 18, Bo KH - DT da hop rut kinh ngiem va chung toi da nhan 1 so trach nhiem nhu: moi nang ve thu hut van dong ma chua don doc quan ly. Khau thanh tra hoi cham. Co quan thanh tra Bo KH - DT moi thanh lap tu 10/2003 nhung thanh tra 4 du an ODA. Che tai dua ra de quan ly du an co lam nhung con cham.

Hien nay. Bo KH - DT da soan thao quy che moi ve quan ly ODA, khi tham khao y cac nha tai tro va ho yeu cau phai hai hoa chung voi quy che voi cac nha tai tro. Cac nha tai tro khuyen chung ta nen to chuc lai bo may, con nguoi cu the. Con co che moi, can phai ngien cuu cu the hay sua chua, dung vi vu PMU 18 ma voi vang.

"Khep kin trong dau tu xay dung", cac nha tai tro cung cho day la nguyen nhan chinh cua tieu cuc trong quan ly dau tu. Hien nay, cac nha tai tro deu neu yeu cau bo chu quan du an thi cac co quan thuoc bo khong duoc tham gia dau thau du an do bo quan ly. Nhung do qua trinh lich su, trong linh vuc xay dung, tu van giao thong thi o Bo GT - VT la manh nhat... neu khong lam thi ai lam. Nen Chinh phu da ban rat ky va day lui ca cam ket nay lai va thuc hien theo lo trinh. Vi sao phai co lo trinh? Chung ta khong the day tat ca cac DN minh ra de cac cong trinh xay dung cho DN ngoai. Thuc hien lo trinh bang cach day manh co phan hoa de tach DN ra khoi quan ly nha nuoc o cac Bo. Lo trinh nay toi da la 4 nam vi theo quy dinh sau 4 nam se chuyen tat ca cac DNNN sang hoat dong theo Luat DN. Toi cho rang, lo trinh nay la phu hop voi doi moi cua chung ta. Chung ta lam co tien do, neu ta lam bang bien phap "soc" thi DN se tan ra ngay, nguoi lao dong se mat viec lam.

Ve van de lanh phi that thoat va hieu qua su dung ODA, ong Phuc dan chung, tu truoc den nay tat ca cac nha tai tro deu danh gia ODA la co hieu qua. Viet Nam la mot trong nhung nuoc thu hut ODA va su dung co hieu qua. Dung vi 1 vai du an giao thong ma phu nhan tat ca. Dau tu he thong dien, neu khong co ODA thi khong the co he thong nhu hien nay. Ngay o Bo Giao thong co cai tot, co cai xau; du an San bay Tan Son Nhat rat co hieu qua, sau 9 nam da co the hoan von.

Khi len ke hoach vay va tra no nuoc ngoai thi hien nay, cac chi tieu vay, tra no deu o duoi muc an toan cho phep. Chinh cac to chuc quoc te cho ta vay deu cong nhan ty le nay va Viet Nam xem la dam bao vay va tra no. Viet Nam van duoc xem la nuoc co kinh ngiem tiep nhan su dung ODA, di bao cao thanh cong cho cac nuoc khac. Nhung van de cua chung ta la phai lam tot hon nua. Con nhung vu nhu PMU 18 la con chua duoc. Hien nay, chung toi dang de nghi Quoc hoi cho xay dung Luat quan ly dau tu tu von nha nuoc bao gom ca ODA, von nha nuoc.

Chua thoa man, dai bieu Huong tiep tuc van de ve trach nhiem cua ca nhan bo truong. Truoc tinh hinh do, Bo truong Phuc da buoc phai thua nhan co trach nhiem ca nhan trong viec quan ly va su dung von ODA. Trach nhiem ca nhan Bo truong cung duoc dai bieu Le Thi Dung cho rang, qua vu PMU 18, qua bong trach nhiem duoc da lung tung, viec xac dinh trach nhiem van chua xac dang? Vay Bo KH - DT co chiu trach nhiem phap ly gi ve quan ly dau thau va trong vu PMU 18.

Bo truong Vo Hong Phuc cho rang, chung toi da lam trach nhiem cua minh, trong PMU 18 dau thau hien chua co van de gi. Dau thau khong phai chi Bo GT - VT lam ma com thong qua cac bo, cac nha tu van. Ket qua dau thau phe duyet dung ve trinh tu va quy che phat luat.

ODA se giam dan?

Dai bieu Duong Trung Quoc cho rang, Bo truong nhan manh vai tro ODA, kha nang su dung tot va cong viec cua bo KH - DT trong viec quan ly ODA nhung theo ong Quoc ve lau dai can phai giam dan ODA vi day la mon no lau dai. Vay, den nay Bo da nghi lo trinh giam dan vay von ODA hay khong?

Ong Phuc tra loi: Dung la ODA hien dang dong vai tro quan trong nhat la trong phat trien ha tang nhung trong quy hoach ODA, chung toi nhan thuc rang 5 -7 nam nua ODA se giam dan, Tham do cac nha tai tro thi duoc biet on dinh tu nay den 2010. Vua roi, cac nha tai tro da tham khao ke hoach phat trien cua chung ta va cam ket ho tro chung ta phat trien. Den 2010 se con tang, nhung sau 2010, theo tinh toan thu nhap binh quan dau nguoi cua chung ta 1050 USD/nguoi thi kha nang tiep nhan vien tro khong hoan lai va ODA se giam dan di ma phai vay voi lai suat cao hon.

Vi vay, chung toi da tinh toi kha nang huy dong cao hon nguon dau tu tu nhan de phat trien ha tang. Chung ta da lam tot trong linh vuc dien roi thi can tiep tuc lam tot trong cac linh vuc giao thong, cang bien... theo cac hinh thuc dau tu BOT, BOO.

Da co he thong thong tin bao bao nhung su dung chua hieu qua

Dai bieu Ngo Thi Minh (Quang Ninh) voi hai cau hoi de cap den van de viec Bo KH - DT cham xem xet mot du an thong tin tren cua Bo Thuy san. Mac du da 6 nam, Bo Thuy san da 8 lan co van ban, Van phong Chinh phu co hai cong van... nhung van chua co ket qua. Vay trach nhiem cua Bo nhu the nao nhat la qua con bao Chanchu de lai nhieu hau qua nghiem trong. Ve vu an Nguyen Duc Chi lua dao, dai bieu cho rang, nguyen nhan sau xa de Chi lua dao la Bo KH - DT cap giay phep tren mot bo ho so gia. Dieu nay co phai do nang luc cua Bo yeu kem hay ly do nao khac va de nghi gia trinh ro trach nhiem cua ca nhan trong viec nay.

Bo truong Vo Hong Phuc da cho biet, Du an thong tin ven bien: Tu ngay Thu tuong Vo Van Kiet noi rang nuoc ta la nuoc nuoc phat trien nghe bien nen da chi thi Bo KH - DT phai tim von xay dung, thiet lap mot he thong thong tin tren bien. Dam bao cho ban con ngu dan cung nhu thuy thu co the gan voi gia dinh nhu tren dat lien, cung cap thong tin de khi thac nghe bien hieu qua.

Bo KH - DT da lam viec voi nhieu nha tai tro, voi Phap dau tu mot he thong rada ven bien 10 trieu USD. Tiep theo lam viec voi Nhat de thiet lap mot he thong thong tin ven bien. Phia Nhat Ban tu nam 1996 da tai tro xay du an thong thong tin ven bien 34 trieu USD. Du an nay thiet lap mang luoi thong tin ven bien voi cac tram dieu khien co ca o 29 tinh thanh ca nuoc va chia khu vuc thong tin.

Nhat Ban da giup ta xay dung mot he thong dam bao kha nang kiem soat o ca 3 vung bien voi 29 tram tren mat dat, 3 tram chinh o Hai Phong, Da Nang va Vung Tau. He thong dam bao cung cap thong tin voi 7 dich vu: Dich vu khi tuong; dich vu cuu ho cuu nan; dich vu hang hai, dich vu khai thac tau, dich vu ho tro kinh te; dich vu an ning quoc phong, dich vu thuyen vien. Voi 7 dich nay, chung ta co the cung cap thong tin cho ngu dan va thuyen vien tren toan cau.

Sau khi hoan thanh da di vao hoat dong rat tot. Ngoi tai cac trung tam co the lien lac voi tau o HaBada. Voi he thong nay nang luc thong tin kiem soat tau thuyen cua ta khong thua kem cac nuoc trong khu vuc.

Con Du an cua Bo thuy san da thay co trung lap va Thu tuong da chi dao bo Thuy san xay dung 1 du an rieng va trong khi lam viec Nhat nam 2005 da dua du an nay ban. Sau do, ngay 8/9/2005, Bo Thuy san moi chi dao lap du an bao cao kha thi du an moi.

Nhung so di vua qua ton that nhu the vi so luong tau trang bi thiet bi thu nhan khong du. Ca nuoc co 13.500 tau xa bo nhung chi co 7.272 tau co trang bi. Co phat roi phai co nhan moi thu duoc thong tin. Hon nua, trong 7 dich vu thi do huong dan chua tot nen ngu dan chi khai thac duoc 1 dich vu la phuc vu thuyen vien.

Vua roi, khi thuyen ra den dao Dong Sa, gap bao Chanchu nhung chi lien he ve nha thoi thi lam sao cuu ho cuu nan duoc. Thu hai do chung ta chua phoi hop de huong dan ngu dan, trang bi roi phai huong dan ngu dan su dung.

Boi vi neu chung ta khai thuc dich vu cuu ho - cuu nan thi Viet Nam da tham gia 2 cong uoc ve cuu ho cuu nan. Neu ta biet vi tri cua ngu dan, ta co the vao nho tru bao hay nho cac quoc gia cuu nan tau thuyen.

Qua viec nay chung toi cho rang, cac so thuy san va Cuc hang hai phoi hop dao tai mien phi cho ngu dan khai tac tot dich vu nay. Khau dao tao huong dan cua ta qua yeu, neu lam tot thi vua roi khong xay ra nhu vay.

Ve vu Nguyen Duc Chi, toi da bao cao day du trong ky hop truoc. Hien nay, co quan dieu tra dang dieu tra, sau khi co ket luan trach nhiem cua ai se duoc lam ro. Nhung chung toi nhan thuc rang, cho du vi tri nao, cap nao vi pham van se xu ly ngiem tuc.

Chua hai long, ba Minh cho rang Bo truong can co y kien ro ve y kien cua minh trong vu Nguyen Duc Chi. Truoc cau hoi nay, Bo truong da cho rang trach nhiem cua Bo la lien tuc nhung trach nhiem cua Bo truong co thoi han. Toi la nguoi xu l;y hau qua vi du an cap phep nam 2001.

  • Dong Hieu
Viet Bao
Comment :Quoc hoi truy trach nhiem quan ly ODA cua Bo truong KH DT
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quoc hoi truy trach nhiem quan ly ODA cua Bo truong KH DT bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quoc hoi truy trach nhiem quan ly ODA cua Bo truong KH DT ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quoc hoi truy trach nhiem quan ly ODA cua Bo truong KH DT ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Country Assembly Access management responsibilities of the ODA Planning and Investment Minister
Ministry of Planning, Vo Hong Phuc, Vietnam, Nguyen Duc Chi, Ministry of Water, has made investments, management responsibility, personal responsibility, the plan investment, donors, the plan, to be effective, the Department of PMU 18, minister, ODA
Minister of Planning and Investment has made part of his question time at the end of this morning with most of the questions questions related to ODA management responsibilities. Before many questions visit the direct responsibility, Minister Vo Hong Phuc has admitted ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quốc hội truy trách nhiệm quản lý ODA của Bộ trưởng KH-ĐT

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quốc hội truy trách nhiệm quản lý ODA của Bộ trưởng KH-ĐT bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quoc hoi truy trach nhiem quan ly ODA cua Bo truong KH DT

Nhan xet, hay lien he ve tin Quoc hoi truy trach nhiem quan ly ODA cua Bo truong KH DT co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quoc hoi truy trach nhiem quan ly ODA cua Bo truong KH DT de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doi noi trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doi noi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0