Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham

Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham

30/1/2008, TBT Nong Duc Manh da ky ban hanh Nghi quyet so 21-NQ/TW - Nghi quyet Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X ve tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

Sau hon 20 nam doi moi, nuoc ta da chuyen doi thanh cong tu the che kinh te ke hoach hoa tap trung quan lieu, bao cap sang the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Duong loi doi moi cua Dang da duoc the che hoa thanh Hien phap, phap luat, tao hanh lang phap ly cho nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia hinh thanh va phat trien. Che do so huu va co cau cac thanh phan kinh te duoc doi moi co ban tu so huu toan dan, so huu tap the, kinh te quoc doanh va kinh te tap the la chu yeu sang nhieu hinh thuc so huu, nhieu thanh phan kinh te dan xen hon hop, trong do kinh te nha nuoc dong vai tro chu dao, tao dong luc va dieu kien thuan loi cho khai thac tiem nang trong va ngoai nuoc vao phat trien kinh te - xa hoi. Cac loai thi truong co ban da ra doi va tung buoc phat trien thong nhat trong ca nuoc, gan voi thi truong khu vuc va the gioi.
Co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc da di vao cuoc song, doanh nghiep va doanh nhan duoc tu chu kinh doanh, canh tranh lanh manh de phat trien. Quan ly nha nuoc ve kinh te duoc doi moi tu can thiep truc tiep bang menh lenh hanh chinh vao hoat dong san xuat kinh doanh chuyen sang quan ly bang luat phap, chinh sach, chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va cac cong cu dieu tiet vi mo khac. Viec gan phat trien kinh te voi giai quyet cac van de xa hoi, xoa doi, giam ngheo dat nhieu ket qua tich cuc.

Tuy nhien, qua trinh xay dung the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia con cham, chua theo kip yeu cau cua cong cuoc doi moi va hoi nhap kinh te quoc te cua dat nuoc. He thong luat phap, co che, chinh sach chua day du, dong bo va thong nhat. Viec xu ly cac van de lien quan den dat dai con nhieu vuong mac. Van de so huu, quan ly va phan phoi trong cac doanh nghiep nha nuoc chua giai quyet tot, gay kho khan cho su phat trien va lam that thoat tai san nha nuoc, nhat la khi tien hanh co phan hoa. Doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te khac con bi phan biet doi xu. Cac yeu to thi truong va cac loai thi truong hinh thanh, phat trien cham, thieu dong bo, van hanh chua thong suot. Tinh trang canh tranh khong lanh manh, gian lan thuong mai, tron, lau thue con nhieu, cham duoc khac phuc. Phan bo nguon luc quoc gia chua hop ly.
Chinh sach tien luong con mang tinh binh quan, chua bao dam doi song cua nguoi huong luong, chua khuyen khich, thu hut va su dung duoc nguoi tai. He thong thue chua thuc hien tot chuc nang dieu tiet va bao dam cong bang xa hoi, thuc day dau tu, doi moi cong nghe, nuoi duong va phat trien nguon thu. Co cau to chuc, co che van hanh cua bo may nha nuoc con nhieu bat cap, hieu luc, hieu qua quan ly con thap. Cai cach hanh chinh chua dat duoc muc tieu, yeu cau de ra. Te tham nhung, quan lieu, lang phi van nghiem trong. Co che, chinh sach phat trien cac linh vuc van hoa, xa hoi doi moi cham, chat luong dich vu y te, giao duc - dao tao con thap. Khoang cach giau ngheo giua cac tang lop dan cu, giua cac vung ngay cang lon. He thong an sinh xa hoi con so khai. Ti le nguoi tham gia bao hiem xa hoi thap. Nhieu van de bat cap, buc xuc trong xa hoi va bao ve moi truong chua duoc giai quyet tot.

Nhung han che tren co nguyen nhan do viec xay dung nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o nuoc ta la hoan toan moi, chua co tien le trong lich su. Nhan thuc ve kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia con nhieu han che. Cong tac ly luan chua theo kip doi hoi cua thuc tien. Nen kinh te van trong tinh trang kem phat trien; su chenh lech phat trien giua cac vung, mien, cac thanh phan kinh te va cac tang lop dan cu con cao. Nang luc the che hoa va quan ly, to chuc thuc hien cua Nha nuoc con han che, nhat la trong viec giai quyet cac van de kinh te - xa hoi buc xuc. Vai tro tham gia hoach dinh chinh sach, thuc hien va giam sat thuc hien chinh sach cua cac co quan dan cu, Mat tran To quoc, cac doan the quan chung, cac to chuc xa hoi, nghe nghiep con yeu.

I- MUC TIEU VA QUAN DIEM
1- Muc tieu
Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia phu hop voi nhung nguyen tac co ban cua kinh te thi truong nham thuc day nen kinh te phat trien nhanh, hieu qua, ben vung, hoi nhap kinh te quoc te thanh cong, giu vung dinh huong xa hoi chu nghia, thuc hien thang loi muc tieu "dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh", xay dung va bao ve vung chac To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia.
Cu the :
Tu nay den nam 2010, tung buoc xay dung dong bo he thong phap luat bao dam cho nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia phat trien thuan loi; phat huy vai tro chu dao cua kinh te nha nuoc di doi voi phat trien manh me cac thanh phan kinh te va cac loai hinh doanh nghiep; hinh thanh mot so tap doan kinh te, cac tong cong ty da so huu, ap dung mo hinh quan tri hien dai, co nang luc canh tranh quoc te; doi moi co ban mo hinh to chuc va phuong thuc hoat dong cua cac don vi su nghiep cong; phat trien dong bo, da dang cac loai thi truong co ban thong nhat trong ca nuoc, tung buoc lien thong voi thi truong khu vuc va the gioi; giai quyet tot hon moi quan he giua phat trien kinh te va phat trien van hoa, bao dam tien bo, cong bang xa hoi, bao ve moi truong; nang cao hon hieu luc, hieu qua quan ly cua Nha nuoc; phat huy vai tro cua Mat tran To quoc, cac doan the chinh tri - xa hoi va nhan dan trong quan ly, phat trien kinh te - xa hoi.
Giai doan tu nam 2010 - 2020, tiep tuc hoan thien the che, nang cao trinh do phat trien cua nen kinh te, hoan thanh ve co ban muc tieu chung neu tren.
2- Quan diem
Nhan thuc day du, ton trong va van dung dung dan cac quy luat khach quan cua kinh te thi truong, thong le quoc te, phu hop voi dieu kien phat trien cua Viet Nam, bao dam dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te.
Bao dam tinh dong bo giua cac bo phan cau thanh cua the che kinh te; giua cac yeu to thi truong va cac loai thi truong; giua the che kinh te voi the che chinh tri, xa hoi; giua Nha nuoc, thi truong va xa hoi. Gan ket hai hoa giua tang truong kinh te voi tien bo va cong bang xa hoi, phat trien van hoa va bao ve moi truong.
Chu dong, tich cuc voi quyet tam chinh tri cao, tap trung giai quyet cac van de ly luan va thuc tien quan trong, buc xuc, dong thoi phai co buoc di vung chac, vua lam vua tong ket, rut kinh nghiem.
Ke thua co chon loc thanh tuu phat trien kinh te thi truong cua nhan loai va kinh nghiem tong ket tu thuc tien doi moi o nuoc ta; chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te, dong thoi bao dam giu vung doc lap, chu quyen quoc gia, giu vung an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi.
Nang cao nang luc lanh dao cua Dang, hieu luc va hieu qua quan ly cua Nha nuoc, phat huy suc manh cua ca he thong chinh tri trong qua trinh hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.
II- CHU TRUONG VA GIAI PHAP TIEP TUC HOAN THIEN THE CHE KINH TE THI TRUONG DINH HUONG XA HOI CHU NGHIA
1- Thong nhat nhan thuc ve nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o nuoc ta
Kinh te thi truong la san pham cua van minh nhan loai duoc phat trien toi trinh do cao duoi chu nghia tu ban nhung tu ban than kinh te thi truong khong dong nghia voi chu nghia tu ban. Thuc tien doi moi o nuoc ta da chung minh day suc thuyet phuc ve viec su dung kinh te thi truong lam phuong tien xay dung chu nghia xa hoi. Nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia la nen kinh te trong do cac thiet che, cong cu va nguyen tac van hanh kinh te thi truong duoc tu giac tao lap va su dung de giai phong triet de suc san xuat, tung buoc cai thien doi song cua nhan dan, vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.
Phat trien kinh te nhieu hinh thuc so huu, nhieu thanh phan kinh te, trong do kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao, kinh te nha nuoc va kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang vung chac cua nen kinh te quoc dan. Khuyen khich lam giau hop phap di doi voi xoa doi, giam ngheo; tung buoc lam cho moi thanh vien xa hoi deu co cuoc song am no, hanh phuc, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach phat trien; tang truong kinh te di doi voi phat trien van hoa, y te, giao duc, bao ve moi truong..., giai quyet tot cac van de xa hoi vi muc tieu phat trien con nguoi. Thuc hien che do phan phoi chu yeu theo ket qua lao dong, hieu qua kinh te, dong thoi theo muc dong gop von cung cac nguon luc khac va thong qua phuc loi xa hoi. Phat huy quyen lam chu xa hoi cua nhan dan, bao dam vai tro quan ly, dieu tiet nen kinh te cua Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia duoi su lanh dao cua Dang.
Nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o Viet Nam la mot nen kinh te vua tuan theo quy luat cua kinh te thi truong, vua chiu su chi phoi boi cac quy luat kinh te cua chu nghia xa hoi va cac yeu to bao dam tinh dinh huong xa hoi chu nghia.
2- Hoan thien the che ve so huu, phat trien cac thanh phan kinh te, cac loai hinh doanh nghiep va cac to chuc san xuat kinh doanh
Hoan thien the che ve so huu
+ Tiep tuc hoan thien the che ve so huu trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia theo huong khang dinh su ton tai khach quan, lau dai va khuyen khich su phat trien da dang cac hinh thuc so huu, cac loai hinh doanh nghiep, bao dam cac quyen va loi ich hop phap cua cac chu so huu khac nhau trong nen kinh te; xay dung, hoan thien luat phap ve so huu doi voi cac loai tai san moi, nhu tri tue, co phieu, trai phieu, tai nguyen nuoc, khoang san...
+ Khang dinh dat dai thuoc so huu toan dan ma dai dien la Nha nuoc; cac quyen cua nguoi su dung dat theo cac quy dinh hien nay cua phap luat duoc ton trong va bao dam.
+ Hoan thien the che ve so huu nha nuoc theo huong tach bach vai tro cua Nha nuoc voi tu cach la bo may cong quyen quan ly toan bo nen kinh te - xa hoi voi vai tro chu so huu tai san, von cua Nha nuoc; tach chuc nang chu so huu tai san, von cua Nha nuoc va chuc nang quan tri kinh doanh cua doanh nghiep nha nuoc; thu hep va tien toi xoa bo chuc nang dai dien chu so huu nha nuoc cua cac bo, uy ban nhan dan doi voi tai san, von nha nuoc tai cac doanh nghiep co tai san, von nha nuoc. Tiep tuc doi moi, cung co va phat huy vai tro cua mo hinh cong ty dau tu va kinh doanh von nha nuoc.
+ Hoan thien the che, quy dinh ro, cu the ve quyen cua chu so huu va nhung nguoi lien quan doi voi cac loai tai san (tri tue, tai san vat chat, tai san co phieu, tai san no); bao ho cac quyen loi hop phap. Dong thoi, quy dinh ro trach nhiem, nghia vu cua chu so huu va nhung nguoi lien quan doi voi xa hoi.
+ Bo sung luat phap, co che, chinh sach khuyen khich, ho tro phat trien so huu tap the, cac to hop tac, hop tac xa; bao ve tot hon cac quyen va loi ich cua cac xa vien doi voi tai san thuoc so huu cua hop tac xa.
+ Khuyen khich lien ket hon hop giua so huu nha nuoc, so huu tap the va so huu tu nhan, lam cho che do co phan, so huu hon hop tro thanh hinh thuc so huu chu yeu cua cac doanh nghiep trong nen kinh te.
+ Som ban hanh cac quy dinh phap ly ve quyen so huu cua doanh nghiep, to chuc, ca nhan nuoc ngoai tai Viet Nam; quy dinh doi tuong, dieu kien de nguoi nuoc ngoai co quyen duoc mua, duoc so huu nha o gan voi quyen su dung dat va cac tai san khac tai Viet Nam.
Hoan thien the che ve phan phoi
+ Hoan thien luat phap, co che, chinh sach ve phan bo nguon luc, phan phoi va phan phoi lai theo huong bao dam tang truong kinh te gan voi tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc, tung chinh sach phat trien. Cac nguon luc xa hoi duoc phan bo theo co che thi truong va theo chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien cua Nha nuoc bao dam dat hieu qua kinh te - xa hoi cao. Tap trung von dau tu nha nuoc phat trien ket cau ha tang kinh te - xa hoi, dich vu cong quan trong, mot so nganh san xuat thiet yeu, then chot, dong vai tro chu dao va linh vuc ma tu nhan khong the hoac chua the dam duong duoc; quan tam den cac vung, doi tuong con nhieu kho khan, thu hep dan khoang cach ve trinh do phat trien giua cac vung, cac dia phuong.
+ Chinh sach phan phoi va phan phoi lai phai bao dam hai hoa loi ich cua Nha nuoc, nguoi lao dong va doanh nghiep, tao dong luc cho nguoi lao dong, doanh nghiep va bao dam loi ich quoc gia. Chu trong phan phoi lai qua phuc loi xa hoi, dac biet trong linh vuc giao duc, y te; bao dam doi song, it nhat la o muc trung binh cua xa hoi, cho cac doi tuong chinh sach. Doi moi co che phan bo chi ngan sach cho phat trien xa hoi, cung co va mo rong hon nua he thong an sinh xa hoi. Tiep tuc hoan thien luat phap ve thue theo huong vua bao dam nguon thu cho ngan sach nha nuoc, vua khuyen khich dau tu, doi moi cong nghe, phat trien san xuat, nuoi duong nguon thu va thuc hien cong bang xa hoi.
Tiep tuc doi moi, phat trien va nang cao hieu qua hoat dong cua cac chu the trong nen kinh te
+ Tiep tuc day manh doi moi, sap xep lai, phat trien va nang cao hieu qua kinh doanh cua doanh nghiep nha nuoc de gop phan giu vung va phat huy vai tro chu dao cua kinh te nha nuoc trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Sua doi, bo sung co che, chinh sach de ngan ngua that thoat tai san nha nuoc trong qua trinh co phan hoa; nghien cuu, hoan thien chinh sach ban co phan uu dai cho nguoi lao dong de tao su gan bo lau dai, phat huy quyen lam chu cua nguoi lao dong tai doanh nghiep. Tiep tuc doi moi co che quan ly doanh nghiep co von nha nuoc sau co phan hoa. Kien toan Tong Cong ty Dau tu kinh doanh von nha nuoc de lam tot chuc nang dai dien chu so huu nha nuoc doi voi von nha nuoc tai doanh nghiep. Hinh thanh va quan ly chat che cac tong cong ty va mot so tap doan kinh te da so huu co co phan chi phoi cua Nha nuoc o nhung linh vuc quan trong, co y nghia quyet dinh doi voi nen kinh te. Thu hep nhung linh vuc doc quyen nha nuoc, khong bien doc quyen nha nuoc thanh doc quyen doanh nghiep va xoa bo bao cap cua nha nuoc cho doanh nghiep. Tiep tuc thu hut cac nha dau tu thuoc moi thanh phan kinh te, dac biet la cac nha dau tu chien luoc mua co phan, gop von vao cac doanh nghiep lon, cac tap doan kinh te nha nuoc. Day manh viec sap xep, chuyen doi cac nong
lam truong quoc doanh theo mo hinh doanh nghiep va cac mo hinh thich hop de hoat dong co hieu qua.
+ Tiep tuc doi moi, phat trien hop tac xa va to hop tac theo co che thi truong, phu hop voi cac nguyen tac : tu nguyen, dan chu, binh dang, cung co loi va phat trien cong dong. Khuyen khich tang von gop, tang von dau tu phat trien, tang tai san va quy khong chia trong hop tac xa; phat trien cac to hop tac, hop tac xa da dang, san xuat kinh doanh co hieu qua. Nha nuoc co chinh sach ho tro cho cac to chuc kinh te tap the tiep can cac nguon von; dao tao can bo quan ly, lao dong; tro giup ky thuat va chuyen giao cong nghe; ho tro phat trien thi truong, tham gia cac chuong trinh xuc tien thuong mai, cac du an dau tu cua Nha nuoc.
+ Thuc hien nghiem tuc, nhat quan mot mat bang phap ly va dieu kien kinh doanh cho cac doanh nghiep, khong phan biet hinh thuc so huu, thanh phan kinh te; khuyen khich phat trien cac doanh nghiep tu nhan trong va ngoai nuoc vao cac linh vuc ma phap luat khong cam; tao dieu kien de cac doanh nghiep cua tu nhan tiep can cac nguon luc cua Nha nuoc tren nguyen tac canh tranh binh dang. Khuyen khich cac doanh nghiep tu nhan lien doanh, lien ket voi cac doanh nghiep nha nuoc, ban co phan cho nguoi lao dong tai doanh nghiep. Dong thoi, tang cuong va nang cao hieu luc quan ly nha nuoc doi voi kinh te tu nhan de cac doanh nghiep tu nhan tuan thu day du cac quy dinh cua phap luat, co che, chinh sach cua Nha nuoc.
Nha nuoc co chinh sach khuyen khich, ho tro phat trien cac trang trai, ho san xuat kinh doanh, dac biet trong nong nghiep va o khu vuc nong thon, dap ung yeu cau phat trien kinh te thi truong, hoi nhap kinh te quoc te. Tao dieu kien thuan loi de cac trang trai va ho san xuat kinh doanh gop von phat trien theo hinh thuc hop tac xa, cong ty co phan hoac tro thanh doanh nghiep tu nhan va cac loai hinh kinh doanh khac thich hop.
+ Tang cuong dau tu va doi moi co che quan ly cua Nha nuoc de cac don vi su nghiep cong lap phat trien manh me, co hieu qua. Nha nuoc bang hinh thuc to chuc dau thau, don dat hang va co chinh sach uu dai nham khuyen khich cac thanh phan kinh te, ke ca kinh te co von dau tu nuoc ngoai, dau tu phat trien cac don vi su nghiep cung ung dich vu cong; tao moi truong thuan loi, canh tranh binh dang, lanh manh cho cac don vi su nghiep thuoc moi thanh phan kinh te hinh thanh va phat trien. Can cu vao dieu kien cu the, Nha nuoc quy dinh cac loai hinh dich vu, cac doi tuong xa hoi duoc Nha nuoc dai tho toan phan hoac mot phan, con lai phai thanh toan chi phi theo nguyen tac thi truong. Tren co so do, cac don vi cung ung dich vu cong lap hoac ngoai cong lap thuc hien cung ung dich vu dien nha nuoc dai tho theo hinh thuc hop dong. Thuc hien che do tu chu, tu chiu trach nhiem cua cac don vi su nghiep ve to chuc bo may, bien che, nhan su va ve tai chinh trong viec thuc hien chuc nang, nhiem vu duoc giao.
3- Hoan thien the che bao dam dong bo cac yeu to thi truong va phat trien dong bo cac loai thi truong
Tiep tuc hoan thien the che ve gia, ve canh tranh va kiem soat doc quyen trong kinh doanh. Thuc hien nhat quan co che gia thi truong co su dieu tiet vi mo cua Nha nuoc. Tang cuong vai tro cua Nha nuoc trong viec binh on gia bang cac bien phap kinh te vi mo va su dung nguon luc kinh te cua Nha nuoc, giam toi da cac can thiep hanh chinh trong quan ly gia. Hoan thien khung phap ly cho ky ket, thuc hien hop dong; khong hinh su hoa cac tranh chap dan su trong hoat dong kinh te. Hoan thien the che giam sat, dieu tiet thi truong va xuc tien thuong mai, dau tu, giai quyet tranh chap phu hop voi kinh te thi truong va cac cam ket quoc te; tang cuong phap che xa hoi chu nghia, nang cao long tin cua xa hoi doi voi phap luat va cac co quan tu phap.
Da dang hoa cac loai thi truong hang hoa, dich vu theo huong van minh, hien dai, chu trong phat trien thi truong dich vu. Phat trien co so ha tang phuc vu cho cac thi truong nay. Thuc hien tu do hoa thuong mai va dau tu phu hop voi cac cam ket quoc te. Phat trien cac phuong thuc giao dich thi truong hien dai, nhat la voi hang hoa nong san va vat tu nong nghiep de on dinh gia, giam bot rui ro cho nguoi san xuat va nguoi tieu dung. Tang cuong cong tac quan ly nha nuoc ve gia doi voi mot so it hang hoa, dich vu doc quyen, bao dam tuan thu yeu cau cua co che thi truong va cac cam ket quoc te. Xay dung cac tieu chuan chat luong hang hoa, ve sinh an toan thuc pham, moi truong. Tang cuong kiem tra chat luong hang hoa va dich vu, nhat la nhung hang hoa, dich vu lien quan truc tiep den suc khoe cua nguoi dan. Xu ly nghiem minh cac sai pham.
Phat huy tot hon vai tro dieu hanh thi truong tien te cua Ngan hang Nha nuoc nhu mot ngan hang trung uong hien dai, thuc day tang truong kinh te va kiem soat lam phat. Tung buoc mo cua thi truong tin dung, cac dich vu ngan hang phu hop voi cam ket quoc te. Tai cau truc he thong ngan hang thuong mai, thuc hien tot viec co phan hoa cac ngan hang thuong mai nha nuoc, thu hut duoc cac doi tac chien luoc, song Nha nuoc giu co phan chi phoi, ap dung cac thong le va chuan muc quoc te de nang cao nang luc canh tranh va vai tro chu dao cua cac ngan hang nay. Doi moi hoat dong thanh tra, giam sat; phat trien cac cong cu du bao, phong ngua rui ro, bao dam an toan he thong ngan hang.
Hoan thien he thong luat phap, co che, chinh sach cho hoat dong va phat trien lanh manh cua thi truong chung khoan, lam cho thi truong chung khoan ngay cang dong vai tro quan trong trong huy dong von cho dau tu phat trien. Dua cac giao dich chung khoan phi tap trung vao pham vi quan ly, kiem soat cua Nha nuoc. Tang tinh minh bach cua thi truong. Chong cac giao dich phi phap, cac hanh vi rua tien, nhieu loan thi truong. Nang cao nang luc du bao, co bien phap phong ngua tinh trang rut von hang loat, anh huong xau den kinh te vi mo. Mo rong tung buoc quyen mua co phieu cua nha dau tu nuoc ngoai va tao thuan loi cho cac doanh nghiep Viet Nam giao dich tren thi truong chung khoan quoc te.
Phat trien da dang va nang cao chat luong cac san pham bao hiem. Tao dieu kien phat trien cac doanh nghiep bao hiem thuoc cac thanh phan kinh te trong nuoc, khuyen khich hop tac va lien ket giua cac nha dau tu trong nuoc va nuoc ngoai. Thuc hien lo trinh mo cua thi truong bao hiem theo cam ket hoi nhap kinh te quoc te. Quan tam hon nua den cac dich vu bao hiem doi voi con nguoi va hang nong san. Nang cao hieu qua va hieu luc quan ly cua Nha nuoc doi voi thi truong bao hiem.
Tiep tuc hoan thien he thong phap luat, co che, chinh sach de cac quyen ve dat dai va bat dong san duoc van dong theo co che thi truong, tro thanh mot nguon von trong san xuat kinh doanh. Xac dinh ro quyen su dung dat la mot loai hang hoa dac biet, duoc dinh gia theo co che thi truong co su quan ly va dieu tiet cua Nha nuoc. Ban hanh chinh sach dinh gia bao dam hai hoa quyen loi cua nguoi su dung dat, cua nha dau tu va cua Nha nuoc trong qua trinh giai toa, thu hoi dat. Khuyen khich nhung to chuc, ca nhan bi thu hoi dat tham gia gop von bang quyen su dung dat vao cac du an dau tu, kinh doanh. Co chinh sach giai quyet tot van de dat o, nha o, viec lam cho nguoi bi thu hoi dat. Dua gia tri quyen su dung dat vao danh muc tai san cua moi to chuc, ca nhan duoc giao quyen su dung dat, ke ca cac co quan nha nuoc. Tao quy dat cua Nha nuoc phuc vu cac muc tieu cong ich, thuc hien chinh sach xa hoi va ho tro viec dieu tiet thi truong dat dai, ho tro tai dinh cu trong qua trinh giai phong mat bang. Nha nuoc chu dong tham gia thi truong bat dong san voi tu cach la chu so huu dat dai va nhieu bat dong san tren dat.
Hoan thien chinh sach thue doi voi hoat dong kinh doanh bat dong san, dat duoc giao nhung khong dua vao su dung theo cam ket va cac truong hop so huu, su dung nha, dat vuot qua han muc quy dinh, ngan chan nhung con sot gia do dau co bat dong san, dac biet la dat dai. Nha nuoc khuyen khich dau tu xay dung quy dat phuc vu di dan tai dinh cu, quy nha o xa hoi de cho thue hoac ban theo quy dinh cua phap luat. Co chinh sach giai quyet van de nha o on dinh lau dai cho lao dong o cac khu, cum cong nghiep, khu kinh te. Kiem soat chat che va ap dung co che thi truong doi voi viec chuyen doi dat cong va tai san cong tren dat thanh hang hoa bat dong san. Hien dai hoa he thong quan ly ho so dia chinh, bat dong san. Phat trien dong bo cac dich vu tu van phap luat, cong chung, tham dinh, dau gia, dang ky giao dich... tao moi truong thuan loi, an toan cho cac giao dich tren thi truong dat dai, bat dong san. Xay dung co che tai phan de giai quyet nhung khieu nai lien quan den dat dai.
Xay dung, cong khai hoa va to chuc thuc hien nghiem tuc quy hoach su dung dat, quy hoach xay dung da duoc phe duyet. Quan ly chat che quy dat san xuat nong nghiep, bao dam an ninh luong thuc quoc gia ve lau dai. Bao dam loi ich thoa dang va cong bang giua cac nha dau tu phat trien bat dong san, cac to chuc, ca nhan co quyen su dung dat va cua Nha nuoc.
Tiep tuc hoan thien luat phap, chinh sach ve tien luong, tien cong. Tien luong phai duoc coi la gia ca suc lao dong, duoc hinh thanh theo quy luat thi truong, dua tren cung - cau ve suc lao dong, chat luong, cuong do lao dong va muc do canh tranh viec lam. Thuc hien tot, phan dau rut ngan lo trinh dieu chinh tien luong va tro cap xa hoi giai doan 2008 - 2012 di doi voi kiem soat lam phat de bao dam thu nhap thuc te ngay cang tang cho nguoi huong luong. Tang cuong dao tao, boi duong, nang cao trinh do, tay nghe cua nguoi lao dong; khuyen khich khu vuc tu nhan, doanh nghiep tham gia day nghe thong qua cac uu dai ve dat dai, thue, tin dung, dao tao giao vien, dau tu ho tro co so ha tang, v.v...
Hoan thien luat phap, chinh sach cho hoat dong va phat trien thi truong lao dong, doi moi to chuc va hoat dong cua cac trung tam dich vu viec lam cua Nha nuoc; khuyen khich to chuc cac hoi cho viec lam; phat trien cac to chuc dich vu tu van, san giao dich, gioi thieu viec lam tu nhan di doi voi tang cuong quan ly, kiem soat cua Nha nuoc, ngan chan cac hanh vi lua dao va cac hien tuong tieu cuc khac. Nang cao chat luong va hieu qua xuat khau lao dong, huong toi xuat khau lao dong co trinh do cao. Tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep, cac don vi su nghiep trong nuoc thu hut va su dung lao dong nuoc ngoai co trinh do chuyen mon cao.
Ap dung pho bien che do hop dong lao dong, ke ca trong cac don vi su nghiep cong lap va khu vuc kinh te nha nuoc. Dua thuong luong va ky ket thoa uoc lao dong tap the thanh quy dinh bat buoc; tang cuong su tham gia cua dai dien nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong vao hoach dinh chinh sach, ke hoach phat trien thi truong lao dong. Tang cuong su quan ly va giam sat cua Nha nuoc doi voi thi truong lao dong. Nang cao hieu luc va hieu qua hoat dong cua cac toa lao dong, xu ly tot cac truong hop tranh chap, bao dam loi ich chinh dang cua nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong.
Xay dung dong bo luat phap, co che, chinh sach quan ly va ho tro phat trien cac to chuc nghien cuu, ung dung, chuyen giao khoa hoc - cong nghe va nang cao nang luc cong nghe cua doanh nghiep; khuyen khich doanh nghiep doi moi, nhap khau va ung dung cong nghe moi, cong nghe tien tien vao san xuat kinh doanh. Xu ly nghiem cac hanh vi vi pham Luat So huu tri tue.
Phat trien cac dich vu thiet ke, do luong, danh gia, tham dinh, giam dinh chat luong, thong tin, moi gioi, chuyen giao cong nghe, tu van phap ly ve so huu tri tue theo huong xa hoi hoa. Doi moi dong bo co che quan ly khoa hoc va cong nghe phu hop voi co che thi truong. Hoan thien to chuc, nang cao hieu qua hoat dong cua cac co quan quan ly thi truong cong nghe.
Tuan thu nguyen tac bu dap du chi phi de tai tao va mo rong quy mo cung ung dich vu cong voi chat luong ngay cang cao. Nha nuoc tiep tuc tang dau tu cho giao duc, y te, van hoa, the duc, the thao, dac biet la cho nhung vung ngheo, nguoi ngheo, bao dam nhung dich vu co ban cho nhan dan. Dong thoi, day manh xa hoi hoa, van dung hop ly nhung mat tich cuc cua co che thi truong. Nha nuoc co chinh sach uu dai ve dat dai, thue, tin dung khuyen khich va huy dong cac thanh phan kinh te trong va ngoai nuoc, cac nguon luc khac phat trien manh cac dich vu cong ve so luong va nang cao chat luong, dap ung tot hon cac nhu cau da dang ngay cang tang cua nhan dan.
Cung voi viec tang dau tu, Nha nuoc xac dinh ro cac tieu chuan, tieu chi ma cac don vi cung ung dich vu phai tuan theo, cac muc dich vu co ban Nha nuoc phai bao dam cho nhan dan, nhat la cho nguoi ngheo, vung ngheo, cac doi tuong chinh sach de bao dam quyen cua nhan dan duoc hoc tap, cham soc suc khoe phu hop voi trinh do phat trien cua dat nuoc. Thuc hien co che Nha nuoc dat mua tu cac nha cung cap dich vu theo chat luong va chi phi chuan, tao canh tranh giua cac don vi cung ung thuoc moi thanh phan kinh te. Tiep tuc hoan thien luat phap, co che, chinh sach va tang cuong quan ly cua Nha nuoc, giam sat cua cac to chuc xa hoi de han che cac mat trai cua co che thi truong, xu ly nghiem cac vi pham. Tung buoc mo rong va cai thien he thong an sinh xa hoi de dap ung ngay mot tot hon nhu cau da dang cua moi tang lop trong xa hoi, nhat la cua nhom doi tuong chinh sach, doi tuong ngheo.

4- Hoan thien the che gan ket tang truong kinh te voi tien bo, cong bang xa hoi trong tung buoc, tung chinh sach phat trien va bao ve moi truong
Tiep tuc thuc hien chu truong, chinh sach khuyen khich lam giau di doi voi tich cuc thuc hien giam ngheo, vuon len no am, dac biet la o cac vung nong thon, mien nui, vung dan toc va can cu cach mang truoc day. Chinh sach giam ngheo khong chi nham muc tieu on dinh ma con tao dong luc cho su phat trien. Tao dieu kien de moi cong dan nam bat duoc co hoi lam an, nang cao thu nhap va doi song, duoc huong thanh qua chung cua phat trien. Tap trung dau tu phat trien kinh te, xa hoi o mot so vung trong diem co ti le ho ngheo cao; phan dau tung buoc thu hep khoang cach giau ngheo giua cac doi tuong, cac vung, khong de chenh lech nay tro thanh van de xa hoi buc xuc. Dua muc tieu giam ngheo vao noi dung chien luoc, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi chung cua ca nuoc, cua tung dia phuong. Tang cuong su ho tro cua Nha nuoc, cua cong dong xa hoi cho nguoi ngheo, giup nguoi ngheo giam bot kho khan, vuon len thoat ngheo, dong thoi khac phuc tu tuong y lai, bao cap, trong cho vao Nha nuoc.
Xay dung he thong bao hiem xa hoi da dang va linh hoat phu hop voi yeu cau cua kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Mo rong cac hinh thuc bao hiem bat buoc va bao hiem tu nguyen; bo sung, sua doi cac che do bao hiem xa hoi con bat hop ly, bao dam quyen loi cua nguoi tham gia bao hiem xa hoi; tach bao hiem xa hoi doi voi khu vuc hanh chinh nha nuoc ra khoi khu vuc doanh nghiep, don vi su nghiep va cac linh vuc khac. Dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi theo co che tao nguon, doc lap tuong doi voi chinh sach tien luong, giam dan phan ho tro tu ngan sach nha nuoc; tung buoc cai thien doi song cua nguoi ve huu theo trinh do phat trien cua nen kinh te.
Phat trien da dang cac hinh thuc to chuc tu nguyen, nhan dao, hoat dong khong vi muc tieu loi nhuan de cham soc doi tuong bao tro xa hoi dua vao cong dong theo tinh than xa hoi hoa voi su ho tro mot phan cua Nha nuoc, bao dam cho cac doi tuong bao tro xa hoi co cuoc song on dinh, hoa nhap tot hon vao cong dong, tu vuon len. Tao co hoi cho cac doi tuong bao tro xa hoi, truoc het la nguoi con kha nang lao dong, tiep can nguon luc kinh te, dich vu cong thiet yeu, co hoi giao duc, dao tao, day nghe, viec lam, cham soc suc khoe, nha o, van hoa, the thao. Sua doi, bo sung che do tro cap xa hoi dua tren co so tang muc song toi thieu cua toan xa hoi. Thuc hien cac chuong trinh muc tieu huong uu tien vao doi tuong bao tro xa hoi.
Tiep tuc hoan thien luat phap, chinh sach ve bao ve moi truong, giam sat chat che viec thuc hien; phong ngua, ngan chan, khong de phat sinh them cac o nhiem moi, xu ly triet de nhung diem o nhiem moi truong nghiem trong; co che tai du manh doi voi cac truong hop vi pham. Bao ve moi truong phai duoc coi trong ngay tu dau va trong suot qua trinh xay dung, thuc hien cac chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, cua cac nha dau tu thuoc moi thanh phan kinh te. Co ke hoach phong tranh, khac phuc hau qua thien tai; xay dung ke hoach ung pho va giam nhe tac dong tieu cuc do su bien doi khi hau.

5- Hoan thien the che nang cao vai tro lanh dao cua Dang, hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc ve kinh te, tang cuong su tham gia cua cac to chuc chinh tri - xa hoi, cac to chuc xa hoi, nghe nghiep va cua nhan dan vao qua trinh phat trien kinh te - xa hoi
Dang tang cuong chi dao nghien cuu ly luan va tong ket thuc tien de xac dinh ro, cu the va day du hon mo hinh kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, nhat la nhung noi dung dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te thi truong. Coi trong doi moi tu duy, cong tac tuyen truyen, giao duc cho doi ngu can bo, dang vien va cac tang lop nhan dan thong nhat nhan thuc ve kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, tao su dong thuan cao trong xa hoi. Bo sung, phat trien Cuong linh, duong loi, cac chu truong, chinh sach lon ve phat trien kinh te - xa hoi cua Dang; lanh dao qua trinh tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Doi moi cong tac to chuc va can bo, dac biet la can bo trong linh vuc xay dung va thuc thi the che kinh te. Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua cac to chuc dang, tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua cap uy dang cac cap phu hop voi yeu cau phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.
Doi moi, nang cao vai tro va hieu luc quan ly kinh te cua Nha nuoc phu hop voi nhung yeu cau cua qua trinh phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, hoi nhap kinh te quoc te trong giai doan hien nay. Van dung va phat huy mat tich cuc, han che, ngan ngua mat trai cua co che thi truong va tiep tuc tao ra nhung tien de, dieu kien de nen kinh te phat trien theo dinh huong xa hoi chu nghia. Doi moi manh me hon phuong thuc quan ly kinh te cua Nha nuoc. Coi trong va lam tot cong tac xay dung, thuc hien chien luoc, quy hoach, dinh huong ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, su dung co hieu qua cac cong cu quan ly, dieu tiet vi mo, bao dam nhung can doi lon cua nen kinh te, kiem che lam phat; phat trien lanh manh cua cac thi truong tai chinh, tien te, chung khoan, bao hiem; ngan ngua va xu ly kip thoi nhung bien dong xau doi voi on dinh kinh te vi mo; phat trien cac linh vuc xa hoi, gan thuc hien tien bo va cong bang xa hoi voi phat trien kinh te, bao ve moi truong; tiep tuc day manh cai cach tu phap; giu vung an ninh, quoc phong, on dinh chinh tri - xa hoi cho su phat trien dat nuoc. Chuyen giao nhung cong viec Nha nuoc khong nhat thiet phai lam cho cac to chuc xa hoi; tinh gian bo may nha nuoc, tap trung nguon luc vao mot so linh vuc quan trong nhat trong phat trien kinh te, xa hoi.
Nang cao vai tro cua cac to chuc dan cu, to chuc chinh tri - xa hoi, cac to chuc xa hoi, nghe nghiep va cua nhan dan trong phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Nha nuoc tiep tuc hoan thien luat phap, co che, chinh sach, tao dieu kien de cac to chuc dan cu, to chuc chinh tri - xa hoi, cac to chuc xa hoi, nghe nghiep va nhan dan tham gia co hieu qua vao qua trinh hoach dinh, thuc thi va giam sat thuc hien luat phap, cac chu truong, chinh sach phat trien kinh te - xa hoi.

III- TO CHUC THUC HIEN
1- Dang doan Quoc hoi, Ban can su dang Chinh phu, cac ban dang, ban can su dang, dang doan, dang uy truc thuoc Trung uong va cac tinh uy, thanh uy quan triet Nghi quyet nay trong dang vien, can bo, cong chuc, xay dung chuong trinh, ke hoach hanh dong va trien khai thuc hien Nghi quyet trong pham vi chuc nang, nhiem vu cua minh.
2- Can cu vao Nghi quyet nay va Nghi quyet Trung uong 5 (khoa X) ve tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, to chuc dang cac cap can nghien cuu, xac dinh ro va cu the noi dung lanh dao kinh te cua Dang o cap minh, nhat la trong xay dung va chi dao thuc hien chien luoc phat trien cung nhu cac chu truong, chinh sach lon ve kinh te - xa hoi.
3- Van phong Trung uong Dang chu tri, phoi hop voi cac ban cua Dang, cac to chuc dang theo chuc nang, lam tot cong tac kiem tra, don doc, so ket, tong ket va dinh ky bao cao Bo Chinh tri, Ban Bi thu tinh hinh thuc hien Nghi quyet./.

(Theo TTXVN)
Viet Bao
Comment :Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
The socialist market economy is still slow
Vietnam, Nong Duc Manh, the socialist orientation, economic development plans, market economy, the central executive committee, the composition Economic, institutional, economic, market mechanisms, the state, in accordance with, real estate, commodities, policies, level
01/30/2008, Nong Duc Manh has issued Resolution No. 21-NQ/TW - Resolution of the Sixth Committee of the Xth Party Central Committee on further improving economic institutions oriented market socialism ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quá trình kinh tế thị trường XHCN còn chậm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quá trình kinh tế thị trường XHCN còn chậm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham

Nhan xet, hay lien he ve tin Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0