Phat dong phong trao hoc tap dao duc Ho Chi Minh

Phat dong phong trao hoc tap dao duc Ho Chi Minh

- Le ky niem ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam nam nay gan lien voi mot su kien chinh tri lon co tam quan trong dac biet. Do la Bo Chinh tri Ban Chap hanh Trung uong Dang phat dong cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, tu ngay 3/2/2007 den het nhiem ky khoa 10. Du le ky niem va phat dong tai Hoi truong Ba Dinh, co dong du cac lanh dao Dang, Nha nuoc, Chinh phu, Quoc hoi, Mat tran To quoc, cac vi lao thanh cach mang va ba me Viet Nam anh hung.

> Toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh

Phai danh nhieu cong suc, tao su chuyen bien trong xay dung Dang

Phat dong phong trao hoc tap dao duc Ho Chi Minh
Tong Bi thu (TBT) Nong Duc Manh phat bieu tai le ky niem 77 nam thanh lap Dang sang 2/2. Anh: TTXVN.

Phat bieu tai buoi le, Tong Bi thu (TBT) Nong Duc Manh khang dinh: "77 nam qua, Dang ta do Chu tich Ho Chi Minh sang lap va ren luyen trong tu cach nguoi lanh dao cach mang va la nguoi con trung hieu cua To quoc, cua nhan dan, da khong ngung phan dau va hy sinh, luon di dau trong cuoc chien dau cua dan toc vi doc lap, tu do va xay dung cuoc song moi am no hanh phuc, thuc su la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va dan toc Viet Nam, dai bieu trung thanh cho loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua ca dan toc.

Sau khi diem lai nhung chang duong ve vang cua Dang tu ngay thanh lap, trai qua hai cuoc khang chien, Tong Bi thu noi: ""Lich su cua Dang ta, cua dan toc ta lai duoc viet tiep bang nhung trang xay dung va bao ve To quoc tu hon ba thap ky nay. Chung ta vua khai pha con duong di len CHXH, phu hop voi thoi dai moi, vua tien hanh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do phu hop voi nhung dac diem cua Viet Nam va theo cach thuc cua Viet Nam.

Cong cuoc doi moi do Dang ta khoi xuong va lanh dao xuat phat tu nhung sang kien va nguyen vong cua nhan dan, la mot cuoc truong chinh moi day sang tao the hien ban linh cua Dang ta va dan toc ta cung nhu su gan bo mau thit giua Dang voi nhan dan theo tinh than lay dan lam goc, vi loi ich cua nhan dan... Su lanh dao dung dan cua DCSVN la nhan to quyet dinh moi thang loi cua cach mang VN".

TBT Nong Duc Manh nhan manh: "Trong khi khang dinh nhung thanh tuu to lon da dat duoc, chung ta cung thang than thua nhan rang trong cong tac lanh dao cua minh, Dang ta con nhieu yeu kem va khuyet diem. Cong tac xay dung Dang chua dap ung yeu cau nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang.

De lam tot nhiem vu lanh dao nhan dan ta xay dung va bao ve To quoc, tiep tuc phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien nhu DH 10 da chi ro, Dang ta can tiep tuc doi moi, tu doi moi va tu chinh don Dang, tang cuong ban chat cua giai cap cong nhan, tinh tien phong, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang.

Xay dung Dang thuc su trong sach, vung manh ve chinh tri, tu tuong, to chuc, co ban linh chinh tri vung vang, co dao duc cach mang trong sang, co tam tri tue cao, co phuong thuc lanh dao khoa hoc, luon luon gan bo voi nhan dan.

Doi moi chinh don Dang co trong tam la giao duc lap truong giai cap cong nhan, ban chat cach mang va niem tin cong san, long yeu nuoc, thuong dan la dieu Bac Ho dac biet quan tam trong suot cuoc doi hoat dong cach mang cua minh.

Nguoi luon cham lo giao duc Dang vien phai ren luyen pham chat dao duc. Nguoi luon lam guong va yeu cau moi nguoi, nhat la can bo dang vien phai co dao duc cach mang, phai ket hop chat che hong va chuyen, duc va tai, trong do duc la goc. Nguoi noi: nguoi cach mang phai co dao duc. Nguoi doi hoi: xay phai di doi voi chong, nang cao dao duc cach mang phai di doi voi quet sach chu nghia ca nhan.

Trong di chuc de lai, Bac Ho can dan: Dang ta la mot Dang cam quyen, moi dang vien va can bo phai tu tham nhuan dao duc cach mang, thuc su liem chinh, chi cong vo tu, phai giu gin Dang ta that trong sach, xung dang la nguoi lanh dao, nguoi day to trung thanh cua nhan dan.

Suy thoai tu tuong, tham nhung trong mot bo phan cong chuc dien ra nghiem trong

Thuc tien xay dung dang trong 77 nam qua cho thay ro: trong dieu kien Dang cam quyen, su tha hoa ve ve dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien co chuc co quyen, nhat la nhung nguoi dung dau co quan don vi se lam vo hieu hoa toan bo cong tac xay dung Dang, lam cho to chuc Dang te liet, khong con suc song.

Trong nhung nam doi moi, trong cong tac lanh dao cua minh, Dang ta luon coi nhiem vu phat trien kinh te la trung tam, xay dung Dang la then chot.

Dai hoi X cua Dang da danh gia: cong tac xay dung Dang trong thoi gian qua da dat duoc mot so ket qua tich cuc. Da so can bo dang vien phat huy duoc vai tro tien phong, nang dong, sang tao, giu gin pham chat dao duc. Tuy nhien, Dai hoi cung chi ro: cong tac xay dung chinh don chua dat yeu cau. Tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song, benh co hoi, chu nghia ca nhan va te quan lieu, tham nhung, lang phi trong mot bo phan can bo cong chuc dien ra nghiem trong. Dai hoi doi hoi trong nhung nam toi, phai danh nhieu cong suc tao su chuyen bien trong xay dung Dang.

Chung ta can thay rang trong tinh hinh hien nay, nhung loi day cua Chu tich Ho Chi Minh ve nang cao dao duc cach mang, quet sach chu nghia ca nhan van giu nguyen gia tri va tinh thoi su.

Chu tich Ho Chi Minh la con nguoi Viet Nam dep nhat, tieu bieu cho pham chat dao duc, khi phach cua dan toc ta, Dang ta. Giao duc dao duc, xay dung loi song tot dep theo tu tuong, dao duc Ho Chi Minh la yeu cau cap bach hien nay va la nhiem vu co ban lau dai. Day manh giao duc dao duc loi song trong can bo dang vien va nhan dan trong thoi ky moi thong qua tam guong dao duc Ho Chi Minh nham khoi day va phat huy nhung gia tri dao duc truyen thong tot dep, dau tranh khac phuc su suy thoai ve dao duc, chan dung, day lui te quan lieu, tham nhung, lang phi va cac te nan khac", TBT phat bieu.

Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi khang dinh tai le phat dong quyet tam cua Dang bo Ha Noi xay dung Dang bo trong sach, vung manh. Ong noi: "Can bo dang vien du o bat cu cuong vi nao cung phai khong ngung ren luyen nang cao dao duc cach mang, nghiem khac phe phan va khac phuc chu nghia ca nhan, thoi quan lieu, cua quyen".

Nhiem vu trong tam cua thu do gom: Tao su chuyen bien manh me trong viec thuc hien cac chuong trinh hanh dong; Tich cuc thuc hien cuoc van dong thuc hanh tiet kiem chong tham nhung, lang phi, day lui tieu cuc trong doi song xa hoi, quyet tam day manh cai cach hanh chinh, coi CCHC la nhiem vu quan trong, la khau dot pha, lam tot hon nua cong tac tiep dan, giai quyet don thu khieu nai, to cao cua cong dan. Truoc mat, thuc hanh nghiem tuc y kien chi dao cua Bo Chinh tri chi thi cua Thu tuong va Ban thuong vu Thanh uy ve thuc hanh tiet kiem, khong dung cong quy de bieu tang ca nhan trong dip Tet Nguyen dan.

Doan TNCS Ho Chi Minh voi chuong trinh hanh dong thiet thuc

Ve phan minh, ong Vo Van Thuong, Uy vien du khuyet Trung uong Dang, Bi thu thu nhat Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh cho biet Trung uong Doan se trien khai cuoc van dong Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac.

De dau tranh day lui nhung thoi hu tat xau hinh thanh trong tap the va moi ca nhan thanh thieu nien, Trung uong Doan dang chuan bi tu lieu phim anh ve tam guong dao duc cua Bac, ve nhung loi day cua Bac doi voi thanh thieu nien, va nhi dong, chuan bi doi ngu bao cao vien biet huong dan va goi y tranh luan, lam tot cong tac phat hien, binh chon, tuyen duong cac dien hinh, day manh tuyen truyen cac guong nguoi that, viec that song co ly tuong, vi ly tuong ma vuot qua moi hoan canh kho khan.

Doan TNCS se to chuc va thu hut dong dao doan vien, thanh nien, thieu nien ca nuoc cung tham gia cuoc van dong, cung xay dung tinh doan ket, tuong than tuong ai vi cong dong, chong bang quan, vi ky ca nhan, xay thai do hoc tap, chong gian doi, xay tinh than can cu, chong y lai, luoi lao dong, xay y thuc tiet kiem, tieu dung dung kha nang, chong tham nhung lang phi, xa hoa.

Truoc mat, Doan se gop phan tao chuyen bien tich cuc trong mot so linh vuc ma ty le doan vien, thanh thieu nien co vai tro quan trong nhu trat tu an toan giao thong, chong tieu cuc trong thi cu, xay dung thai do ton trong nhan dan trong cong chuc tre.

"Doan TNCS Ho Chi Minh tin tuong rang qua cuoc van dong nay, se gop phan hinh thanh ngay cang nhieu doi ngu nhung nha quan ly tre gioi, doanh nhan tre gioi, cong chuc, cong nhan, nha khoa hoc van hoa, nguoi chien sy tre gioi", ong Thuong cho biet.

Ngay trong toi nay, 2/2, Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh chinh thuc phat dong cuoc van dong Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac.

  • Van Anh

Viet Bao
Comment :Phat dong phong trao hoc tap dao duc Ho Chi Minh
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phat dong phong trao hoc tap dao duc Ho Chi Minh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phat dong phong trao hoc tap dao duc Ho Chi Minh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phat dong phong trao hoc tap dao duc Ho Chi Minh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Learning To launch the movement of Ho Chi Minh
Ho Chi Minh Communist Youth Union, General Secretary, Ba Dinh District, Nong Duc Manh, Committee, Communist Party of Vietnam, President Ho Chi Minh, movement education

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phát động phong trào học tập đạo đức Hồ Chí Minh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phát động phong trào học tập đạo đức Hồ Chí Minh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat dong phong trao hoc tap dao duc Ho Chi Minh

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat dong phong trao hoc tap dao duc Ho Chi Minh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat dong phong trao hoc tap dao duc Ho Chi Minh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0