Phat bieu cua Tong Bi thu be mac Hoi nghi TU 6

Phat bieu cua Tong Bi thu be mac Hoi nghi TU 6

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da co bai phat bieu quan trong be mac Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang chieu 15/10.

TS tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu:

“Thua cac dong chi Trung uong,
Thua cac dong chi tham du Hoi nghi,
Sau 15 ngay lam viec khan truong, nghiem tuc, Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong da hoan thanh toan bo noi dung chuong trinh de ra theo dung ke hoach. Cac dong chi Uy vien Trung uong va cac dong chi tham du Hoi nghi da the hien tinh than trach nhiem cao, phat huy dan chu, tri tue, thang than thao luan, dong gop nhieu y kien tam huyet, sau sac vao cac to trinh, bao cao, de an. Bo Chinh tri da tiep thu toi da va giai trinh nhung van de con co y kien khac nhau; Ban Chap hanh Trung uong da thong nhat thong qua mot so Nghi quyet va Ket luan cua Hoi nghi. Truoc khi be mac Hoi nghi, thay mat Bo Chinh tri, toi xin phat bieu, lam ro them mot so van de va khai quat lai nhung ket qua quan trong da dat duoc.
1- Ve tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2012 va phuong huong, nhiem vu nam 2013
Hoi nghi da thong nhat nhan dinh: Trong boi canh tinh hinh co nhieu kho khan, thach thuc, kinh te - xa hoi 9 thang dau nam co nhung chuyen bien nhat dinh. Kinh te vi mo on dinh hon; lam phat duoc kiem che, chi so gia tieu dung giam; thanh khoan cua he thong ngan hang duoc cai thien; ti gia co ban on dinh, niem tin vao gia tri tien dong Viet Nam duoc cung co. San xuat cong nghiep co dau hieu phuc hoi; san xuat nong nghiep tiep tuc phat trien on dinh; du lich, dich vu tang kha. Cac de an tai cau truc nen kinh te, thuc hien 3 dot pha chien luoc duoc chu trong xay dung va buoc dau trien khai thuc hien. An sinh xa hoi va phuc loi xa hoi co ban duoc bao dam. Linh vuc y te, giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe co buoc tien bo. Quoc phong, an ninh duoc tang cuong; chinh tri - xa hoi on dinh.
Tuy nhien, ap luc lam phat va bat on vi mo van con lon. Thi truong tien te dien bien phuc tap; no xau ngan hang o muc cao; tang truong tin dung thap; hoat dong cua mot so ngan hang thuong mai co phan thieu minh bach, con tiem an nhieu rui ro; lai suat ngan hang van con qua cao so voi hieu qua san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep. Thi truong bat dong san, thi truong chung khoan van chua duoc cai thien; thi truong vang con nhieu bien dong. Cac de an tai cau truc dau tu cong, doanh nghiep nha nuoc va ngan hang thuong mai con co nhieu van de can tiep tuc nghien cuu, hoan thien. Tang truong GDP va tong von dau tu xa hoi khong dat duoc ke hoach de ra; so doanh nghiep phai giai the, ngung hoac thu hep hoat dong van o muc cao; viec lam va thu nhap cua nguoi lao dong kho khan. Trat tu, an toan xa hoi va cac te nan xa hoi, toi pham, tham nhung, tieu cuc con nhieu phuc tap,…
Du bao thoi gian toi, kinh te the gioi noi rieng va tinh hinh quoc te noi chung con nhieu dien bien kho luong. Vi vay, trong nhung thang con lai cua nam 2012 va nam 2013, doi hoi phai tiep tuc tang cuong lanh manh hoa, on dinh kinh te vi mo; dac biet chu trong on dinh, lanh manh hoa, bao dam an toan cua he thong tai chinh - ngan hang; thuc hanh tiet kiem, chong tham nhung, lang phi trong dau tu va chi tieu cong. Cai thien moi truong dau tu kinh doanh; tap trung giai quyet tinh trang no xau, thao go kho khan cho doanh nghiep; khuyen khich dau tu trong nuoc va day manh thu hut dau tu nuoc ngoai; uu tien dau tu phat trien nong nghiep va du lich. Dong thoi day manh thuc hien 3 dot pha chien luoc gan voi doi moi mo hinh tang truong, co cau lai nen kinh te; bao dam on dinh chinh tri - xa hoi; tao nen tang phat trien vung chac hon cho nhung nam tiep theo. Qua trinh tai cau truc dau tu cong, doanh nghiep nha nuoc va dac biet la he thong ngan hang thuong mai can phai duoc dat trong tong the va gan ket chat che voi qua trinh co cau lai nen kinh te, tai cau truc dau tu va tai cau truc thi truong tai chinh noi chung.
2- Ve tiep tuc sap xep, doi moi, nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc
Trung uong tiep tuc khang dinh vai tro nong cot va nhung ket qua quan trong da dat duoc cua doanh nghiep nha nuoc, dong thoi chi ra nhung han che, yeu kem con ton tai; tren co so do de ra chu truong, chinh sach, bien phap khac phuc.
Trung uong yeu cau phai tiep tuc quan triet, thuc hien nghiem tuc Nghi quyet Dai hoi XI va cac nghi quyet, ket luan cua Trung uong ve van de nay phu hop voi boi canh nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te cua nuoc ta ngay cang di vao chieu sau. Kien quyet dieu chinh de doanh nghiep nha nuoc co co cau hop ly, di dau trong doi moi, ung dung khoa hoc - cong nghe, giu vung dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te, tap trung vao nhung khau, cong doan then chot cua bon linh vuc chinh, bao gom: Cong nghiep quoc phong; cong nghiep doc quyen tu nhien; linh vuc cung cap hang hoa dich vu cong thiet yeu; va mot so nganh cong nghiep nen tang, cong nghe cao co suc lan toa lon. Som cham dut tinh trang dau tu dan trai ngoai nganh va hoan thanh viec thoai von nha nuoc tai cac doanh nghiep co duoi 50% von nha nuoc.
Khan truong bo sung, hoan thien the che quan ly doanh nghiep nha nuoc. Cac doanh nghiep nha nuoc phai duoc to chuc lai theo mo hinh cong ty co phan, cong ty trach nhiem huu han phu hop voi Luat Doanh nghiep; ap dung che do quan tri tien tien phu hop voi kinh te thi truong va thuc hien che do kiem toan, kiem tra, giam sat chat che, cong khai, minh bach tren co so mo rong dien niem yet tren thi truong chung khoan. Chuc nang dieu tiet vi mo va bao dam an sinh xa hoi cua doanh nghiep phai duoc doi moi va thay the bang co che dat hang cua Nha nuoc, duoc hach toan theo co che thi truong. Cac tap doan kinh te, cac tong cong ty nha nuoc lon phai duoc cau truc lai theo mo hinh cong ty me - cong ty con; duoc kiem toan hang nam. Ket thuc giai doan thi diem hinh thanh tap doan kinh te nha nuoc; xem xet chuyen mot so tap doan kinh te nha nuoc thanh tong cong ty. Dong thoi voi viec mo rong quyen tu chu, tu chiu trach nhiem cua doanh nghiep, phai tang cuong vai tro va su giam sat, kiem tra cua dai dien chu so huu nha nuoc, nhat la trong viec phe duyet dieu le, quyet dinh chien luoc phat trien san xuat, kinh doanh, quan ly von va tai san nha nuoc tai doanh nghiep.
Tang cuong cong tac xay dung Dang, nang cao pham chat chinh tri, dao duc, nang luc quan ly cua doi ngu lanh dao, dac biet la lanh dao chu chot cua doanh nghiep. Doi moi quy trinh, xac dinh ro quyen va trach nhiem cua cac to chuc va ca nhan co lien quan den viec xem xet, quyet dinh nhan su lanh dao chu chot cua doanh nghiep nha nuoc, dac biet la nhan su chu tich hoi dong quan tri, tong giam doc. Neu cao vai tro va trach nhiem cua hoi dong quan tri, hoi dong thanh vien va ban thuong vu dang uy; thuc hien viec chu tich hoi dong quan tri, chu tich hoi dong thanh vien kiem bi thu dang uy doanh nghiep. Mo rong dien ap dung che do thi tuyen, hop dong co thoi han tuy thuoc vao ket qua san xuat, kinh doanh doi voi giam doc, tong giam doc. Nghien cuu hinh thanh co quan cap bo thuc hien thong nhat chuc nang dai dien chu so huu doi voi doanh nghiep nha nuoc. Truoc mat, tap trung soat xet, dieu chinh su phan cap, phan cong giua Chinh phu va cac bo, nganh, chinh quyen cac dia phuong trong viec thuc hien chuc nang cua co quan dai dien chu so huu doanh nghiep nha nuoc cap tren cua hoi dong quan tri, hoi dong thanh vien ma khong truc tiep chi dao hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep.
3- Ve van de dat dai
Thuc hien Ket luan Hoi nghi Trung uong 5 khoa XI, tai Hoi nghi nay, Trung uong tiep tuc thao luan va da nhat tri cao ban hanh Nghi quyet cua Trung uong de lanh dao, chi dao viec sua doi, bo sung Luat Dat dai nam 2003, dap ung yeu cau cua tinh hinh moi, gop phan huy dong va su dung co hieu qua hon nguon luc dat dai cho phat trien kinh te - xa hoi . Khac phuc nhung han che, yeu kem, tieu cuc trong linh vuc dat dai; dac biet la tinh trang dau co , lang phi, tham nhung, tranh chap, khieu kien keo dai; bao dam hai hoa loi ich cua Nha nuoc, cua nguoi su dung dat va cua nha dau tu , gop phan on dinh chinh tri - xa hoi.
Trung uong tiep tuc khang dinh: Quyen su dung dat la mot loai tai san va hang hoa dac biet, nhung khong phai la quyen so huu, can duoc xac dinh cu the, phu hop voi tung loai dat, doi tuong su dung dat va cac truong hop giao dat, cho thue dat. Q uy hoach su dung dat phai dong bo, lien thong voi quy hoach nganh, linh vuc khac co su dung dat ; phai tong hop, can doi, phan bo hop ly, hieu qua dat dai cho phat trien cac nganh, linh vuc, vung lanh tho va cac don vi hanh chinh trong ca nuoc; bao dam dat cho muc dich quoc phong, an ninh, loi ich quoc gia, loi ich cong cong, cac du an co muc dich xa hoi, tin nguong, ton giao, dat o, dat san xuat cho dong bao dan toc thieu so. Xu ly nghiem cac truong hop da duoc Nha nuoc giao dat, cho thue dat nhung su dung khong dung muc dich hoac cham dua dat vao su dung. Quan ly chat che viec chuyen muc dich su dung dat lua, dat co rung phong ho, rung dac dung. Thu hep doi tuong duoc giao dat khong thu tien su dung dat; mo rong viec giao dat co thu tien su dung dat hoac cho thue dat de thuc hien cac du an san xuat, kinh doanh thong qua hinh thuc dau thau du an hoac dau gia quyen su dung dat. Nha nuoc chu dong thu hoi dat theo quy hoach, ke hoach su dung de tao quy dat; truc tiep thuc hien viec thu hoi dat, giao dat, giai toa, den bu, ho tro tai dinh cu theo dung nguyen tac, trinh tu, thu tuc, bao dam dan chu, cong khai, minh bach va cong bang. Thuc hien gia dat do Nha nuoc quy dinh phu hop voi co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc va voi muc dich su dung dat, tinh hinh kinh te - xa hoi cua ca nuoc, cac vung, mien va dia phuong trong tung thoi ky. Khong de cac nha dau tu truc tiep thoa thuan voi nguoi su dung dat ve gia den bu, chuyen nhuong quyen su dung dat. Chinh phu quy dinh phuong phap xac dinh gia dat va khung gia dat lam can cu de Uy ban nhan dan cap tinh xay dung, ban hanh bang gia dat; bo sung quy dinh ve dieu chinh khung gia dat, bang gia dat sao cho linh hoat, phu hop hon voi tung loai dat, cac doi tuong su dung dat va cac truong hop giao dat.
Ban Chap hanh Trung uong giao cho Bo Chinh tri chi dao khan truong tong ket, danh gia tinh hinh sap xep, doi moi va phat trien nong, lam truong quoc doanh theo Nghi quyet so 28-NQ/TW cua Bo Chinh tri khoa IX, trong do co danh gia viec quan ly, su dung dat nong, lam truong de co chinh sach, bien phap quan ly phu hop. Co co che, chinh sach dac thu ve viec giao dat, chuyen quyen su dung dat o vung dong bao dan toc thieu so.
4- Ve giao duc va dao tao
Ban Chap hanh Trung uong da thao luan soi noi va cho nhieu y kien ve De an "Doi moi can ban va toan dien giao duc va dao tao dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa trong dieu kien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te". Trung uong nhan thay, sau 16 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 2 khoa VIII, trong dieu kien dat nuoc con nhieu kho khan, nguon luc co han, voi su co gang, no luc cua toan Dang, toan dan, dac biet la cua doi ngu nha giao, su nghiep giao duc va dao tao cua nuoc ta da thu duoc nhung ket qua, thanh tuu rat co y nghia trong viec thuc hien su menh nang cao dan tri, dao tao nhan luc va boi duong nhan tai. Tuy nhien, den nay giao duc va dao tao nuoc ta van chua thuc su tro thanh quoc sach hang dau, dong luc quan trong nhat cho phat trien; tham chi con khong it han che, yeu kem, nhat la ve chat luong giao duc - dao tao; cong tac quan ly va co che tao nguon luc va dong luc cho phat trien. De co the co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai vao nam 2020, nuoc ta dang dung truoc yeu cau doi moi mo hinh tang truong, co cau lai nen kinh te theo huong nang cao chat luong, hieu qua, suc canh tranh dua nhieu hon vao yeu to nang suat tong hop (TFP) va kinh te tri thuc. Su nghiep day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa trong thoi dai toan cau hoa, phat trien nhanh chong cua khoa hoc - cong nghe doi hoi va cung tao dieu kien de nuoc ta day manh toan dien giao duc va dao tao, phat trien nguon nhan luc co chat luong, nhat la nguon nhan luc chat luong cao. Nhung ket qua, thanh tuu da dat duoc ve quy mo, nguon nhan luc va co so vat chat ky thuat hien co cung cho phep chung ta chuyen sang giai doan phat trien moi, cao hon ve chat. Do chinh la ly do giai thich vi sao Dai hoi XI cua Dang de ra chu truong phai doi moi can ban va toan dien giao duc va dao tao.
Trung uong yeu cau phai doi moi tu nhan thuc tu duy, muc tieu dao tao, he thong to chuc, loai hinh giao duc va dao tao, noi dung va phuong phap day va hoc den co che van hanh, co che quan ly, xay dung doi ngu giao vien, can bo quan ly, co so vat chat, nguon luc, dieu kien bao dam thuc hien doi moi toan bo he thong giao duc, bao gom giao duc mam non, giao duc pho thong va giao duc dai hoc, dao tao nghe . Day la nhung van de het suc lon lao, he trong va phuc tap, con nhieu y kien khac nhau, can phai tiep tuc nghien cuu, tong ket, ban bac mot cach thau dao, can trong, tao su thong nhat cao de ban hanh Nghi quyet vao thoi gian thich hop. Truoc mat, can tiep tuc quan triet cac quan diem, chu truong cua Nghi quyet Trung uong 2 khoa VIII, Ket luan Hoi nghi Trung uong 6 khoa IX va cac ket luan, quyet dinh cua Bo Chinh tri, chi dao trien khai thuc hien that tot Chien luoc phat trien giao duc va dao tao tu nay den nam 2020 theo Ket luan cua Hoi nghi lan nay.
5- Ve phat trien khoa hoc va cong nghe
Ban Chap hanh Trung uong tiep tuc khang dinh, phat trien khoa hoc va cong nghe la quoc sach hang dau, la mot dong luc quan trong trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa. Nhan luc khoa hoc va cong nghe la tai nguyen vo gia cua dat nuoc; tri thuc khoa hoc va cong nghe la nguon luc dac biet quan trong trong phat trien kinh te tri thuc. Dau tu cho nhan luc khoa hoc va cong nghe, dai ngo nguoi tai la dau tu cho phat trien ben vung, truc tiep nang tam tri tue va suc manh cua dan toc. Dang va Nha nuoc co trach nhiem va chinh sach dac biet phat trien, trong dung va phat huy tiem nang sang tao cua doi ngu can bo khoa hoc va cong nghe de khoa hoc va cong nghe thuc su la dong luc then chot, la luc luong san xuat truc tiep, dua nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai vao nam 2020 va la nuoc cong nghiep hien dai theo dinh huong xa hoi chu nghia vao giua the ky 21.
Su lanh dao cua Dang, nang luc quan ly cua Nha nuoc, su tham gia chu dong, tich cuc cua moi luc luong xa hoi va tai nang, tam huyet cua cac nha khoa hoc dong vai tro quyet dinh thanh cong cua su nghiep phat trien khoa hoc va cong nghe nuoc nha. Uu tien va tap trung moi nguon luc cho phat trien khoa hoc va cong nghe. Nha nuoc co trach nhiem dau tu, khuyen khich, tao thuan loi cho cac thanh phan kinh te tham gia phat trien ha tang, nang cao dong bo tiem luc khoa hoc xa hoi va nhan van, khoa hoc tu nhien, ky thuat va cong nghe. Chu trong nghien cuu ung dung va trien khai; coi doanh nghiep va cac don vi dich vu cong la trung tam cua doi moi, ung dung va chuyen giao cong nghe, la nguon cau quan trong nhat cua thi truong khoa hoc va cong nghe.
Trung uong yeu cau phai doi moi, nang cao nhan thuc cua cac cap uy dang va chinh quyen ve vai tro cua khoa hoc va cong nghe, coi phat huy ung dung va phat trien khoa hoc - cong nghe la mot bo phan khong the thieu cua quy hoach, ke hoach phat trien nganh va dia phuong. Nha nuoc co chinh sach, co che dac biet trong dung va dai ngo doi voi can bo khoa hoc dau nganh; can bo duoc giao chu tri nhiem vu quoc gia; can bo tre tai nang. Khuyen khich, tao dieu kien de sinh vien, nghien cuu sinh sau khi duoc dao tao o nuoc ngoai ve nuoc lam viec. Dong thoi, phai van dung dung dan co che thi truong de doi moi, nang cao hieu qua, hieu luc quan ly nha nuoc; co che, chinh sach; xay dung va thuc hien cac nhiem vu khoa hoc va cong nghe lon cua Nha nuoc. Tang cuong va phat huy tiem luc khoa hoc quoc gia; phat trien thi truong khoa hoc va cong nghe; chu dong, tich cuc hoi nhap quoc te, thu hut nguon luc va chuyen gia nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai va nguoi nuoc ngoai tham gia cac du an khoa hoc - cong nghe cua Viet Nam… Trong do, doi moi cong tac quan ly nha nuoc, doi moi to chuc, hoat dong va co che, chinh sach la khau dot pha. Tap trung uu tien thao go cac vuong mac trong cong tac ke hoach, dau tu, tai chinh, dac biet la co che cap phat, thanh quyet toan kinh phi cho cac hoat dong khoa hoc va cong nghe.
6- Ve xay dung quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang va Nha nuoc
Day la lan dau tien Trung uong ban va ra Nghi quyet ve van de nay. Trung uong nhan manh, viec xay dung quy hoach can bo cap chien luoc phai xuat phat tu yeu cau, nhiem vu chinh tri, nhiem vu xay dung Dang, xay dung va bao ve To quoc thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa; chu dong va som phat hien can bo co trien vong lanh dao, quan ly truong thanh tu thuc tien; chu trong can bo xuat than tu cong nhan, nong dan, tri thuc; tang ti le can bo tre, can bo nu, can bo dan toc thieu so, con em gia dinh co cong voi cach mang, can bo khoa hoc - cong nghe, van hoa, nghe thuat... Viec xay dung va thuc hien quy hoach phai dat duoi su lanh dao tap trung, thong nhat cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu; bao dam nguyen tac tap trung dan chu, cong tam, minh bach, khach quan; lay quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang va Nha nuoc lam co so cho cong tac nhan su Ban Chap hanh Trung uong tai Dai hoi Dang toan quoc.
Ve phuong cham, can thuc hien quy hoach "dong" va "mo", dinh ky ra soat, dua ra khoi quy hoach nhung can bo khong con du tieu chuan, dieu kien; bo sung vao quy hoach nhung nhan to moi. Chuan bi nguon quy hoach doi dao, moi chuc danh co the quy hoach vai ba nguoi, mot nguoi co the quy hoach vao vai ba chuc danh. Lay quy hoach lanh dao chu chot o cac cap lam co so cho quy hoach cap chien luoc. Lay quy hoach cap chien luoc thuc day quy hoach chu chot cap duoi. Tao dieu kien cong bang va co che dac thu de can bo trong quy hoach cap chien luoc the hien nang luc, phan dau, cong hien va truong thanh. Coi cong tac quy hoach can bo cap chien luoc la cong viec thuong xuyen, binh thuong trong cong tac can bo cua Dang.
Nhan su dua vao quy hoach phai co du tieu chuan, dieu kien. Ban Chap hanh Trung uong phai co 3 do tuoi de bao dam tinh lien tuc, ke thua va phat trien; co co cau hop ly de bao dam su lanh dao toan dien. Uy vien Ban Chap hanh Trung uong phai la can bo tieu bieu ve tri tue, pham chat chinh tri, dao duc, loi song va nang luc cong tac, co uy tin cao, hoan thanh xuat sac nhiem vu dang dam nhiem. Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu phai la Uy vien Trung uong co pham chat, nang luc tieu bieu, uy tin cao, hoan thanh xuat sac nhiem vu; co tam nhin va tu duy chien luoc, quyet doan, nhanh nhay nam bat tinh hinh trong lanh dao, chi dao, dieu hanh; du bao va de ra duoc phuong an giai quyet cac tinh huong he trong cua Dang, cua dat nuoc; co tu duy va trinh do cao ve ly luan chinh tri; phat hien va su dung nguoi tai; da kinh qua cac chuc vu lanh dao chu chot cap tinh, thanh pho hoac ban, bo, nganh truc thuoc Trung uong. Cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang va Nha nuoc phai la nhung Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu tieu bieu ve pham chat, nang luc, uy tin va co kha nang quy tu, doan ket, thuyet phuc trong toan Dang; am hieu tuong doi toan dien ve chinh tri, kinh te, quoc phong, an ninh, doi ngoai…
7- Ve Bao cao ket qua kiem diem tu phe binh va phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu
Ban Chap hanh Trung uong da danh gan mot phan ba thoi gian cua Hoi nghi de nghe bao cao, nghien cuu va cho y kien ve noi dung rat quan trong nay. Trung uong danh gia cao su chuan bi va tien hanh kiem diem het suc nghiem tuc, trach nhiem va su guong mau cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu. Sau hon 2 thang chuan bi, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da danh 21 ngay, chia lam 4 dot (trong 3 thang) de kiem diem tu phe binh va phe binh, coi day la dot sinh hoat chinh tri dac biet quan trong vi su trong sach, vung manh cua Dang; cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu. Tung thanh vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu da quan triet sau sac tu tuong chi dao la giu dung nguyen tac, co tinh doan ket, thuong yeu dong chi; vua co ly, co tinh, vua phai xu ly nghiem minh nhung truong hop co khuyet diem, vi pham, theo phuong cham "tri benh cuu nguoi", giup nhau cung tien bo . Noi dung kiem diem da b am sat vao cac noi dung, yeu cau cua Nghi quyet Trung uong 4. C ac van de noi com, buc xuc deu duoc dat ra, phan tich, mo xe va rut ra nhung bai hoc sau sac. Khong khi thao luan, gop y, tu phe binh va phe binh dan chu, thang than, xay dung , chan thanh.
Qua kiem diem tu phe binh, phe binh va lang nghe y kien gop y cua can bo, dang vien, nhan dan, tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu va tung dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu da nhan thuc sau sac hon, day du hon nhung uu diem va nhat la khuyet diem cua minh; phan tich, lam ro nguyen nhan cua cac khuyet diem, han che, tu do de ra cac bien phap sua chua, khac phuc. Cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu het suc tham thia, day dut truoc nhung thieu sot, khuyet diem, tu nhan thay phai nghiem khac voi minh hon, khong ngung hoc tap, ren luyen de nang cao trinh do hieu biet, doi moi le loi lam viec; guong mau giu gin dao duc, loi song; doan ket, gan bo hon trong Bo Chinh tri, Ban Bi thu, hoan thanh tot chuc trach, nhiem vu duoc giao. Va tren thuc te, nhieu dong chi da tu giac xem xet, nhin lai minh, buoc dau co tu sua chua khuyet diem, tu dieu chinh mot so hanh vi trong cong tac va cuoc song hang ngay cua minh, cua gia dinh, vo con va nguoi than. Bo Chinh tri, Ban Bi thu da ban va chi dao giai quyet ngay mot so van de noi com, buc xuc; phat huy cac nhan to tich cuc, xiet lai ky luat, ky cuong, co tac dung canh tinh, canh bao, ran de va ngan chan cac hanh vi tieu cuc. Cung qua viec kiem diem lan nay, cac Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu co dieu kien hieu biet nhau hon, chia se, hoc hoi lan nhau, doan ket, gan bo hon. Qua trinh chuan bi va tien hanh kiem diem cung da co tac dong lan toa, neu guong cho cap duoi hoc tap va lam theo, gop phan cung co niem tin cua can bo, dang vien va nhan dan doi voi Dang.
Ban Chap hanh Trung uong khang dinh, Bo Chinh tri, Ban Bi thu la mot tap the lanh dao doan ket, vung vang ve chinh tri, kien dinh muc tieu, ly tuong cua Dang; kien dinh chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh; kien quyet bao ve Dang, bao ve che do, bao ve doc lap dan toc va chu quyen quoc gia. Nhin chung, cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu luon co y thuc giu gin dao duc cach mang, loi song lanh manh, gian di, khiem ton; neu cao trach nhiem vi su nghiep cua Dang, cua dan toc. Truoc tinh hinh quoc te va trong nuoc co nhung dien bien phuc tap, kho luong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu luon to ro ban linh chinh tri vung vang, bam sat cac quan diem, duong loi neu trong Cuong linh, Chien luoc, Nghi quyet Dai hoi toan quoc cua Dang va tinh hinh thuc tien, quyet dinh nhieu chu truong, quyet sach dung dan, sang suot; lanh dao toan Dang, toan dan, toan quan vuot qua kho khan, thach thuc, dat duoc nhieu thanh tuu quan trong ca ve doi noi va doi ngoai.
Tuy nhien, Bo Chinh tri, Ban Bi thu tu nhieu khoa nay co mot so khuyet diem lon, dac biet la chua ngan chan va khac phuc duoc tinh trang tham nhung, tieu cuc trong mot bo phan can bo, dang vien. Viec mot so can bo cao cap (ca duong chuc va nguyen chuc) co luc, co viec con bieu hien chua guong mau ve dao duc, loi song cua ban than va gia dinh, noi khong di doi voi lam, da lam anh huong lon den uy tin cua cac co quan lanh dao Dang, Nha nuoc va ban than cac dong chi do. Chua tap trung chi dao lam ro, danh gia day du thuc chat tinh hinh de kip thoi co bien phap kien quyet khac phuc mot so tieu cuc (nhu chay chuc, chay quyen, chay toi...) va mot so truong hop phan cong, de bat can bo chua chinh xac, chua duoc du luan dong tinh. Trong viec chi dao to chuc thuc hien cac nghi quyet va ket luan cua Trung uong, nhat la ve doanh nghiep nha nuoc, con lung tung, buong long; kiem tra, giam sat khong chat che, dan den mot so tap doan kinh te nha nuoc, tong cong ty nha nuoc (dien hinh la Vinashin, Vinalines) hoat dong kem hieu qua, co nhieu sai pham, gay ton that lon, de lai hau qua het suc nghiem trong. M ot so han che, khuyet diem, chua duoc lam ro thuc chat, muc do, dia chi cu the, ai phai chiu trach nhiem, nhu tinh trang chay chuc, chay quyen, loi ich nhom…
Bo Chinh tri, Ban Bi thu da nghiem tuc tu phe binh va thanh that nhan loi truoc Ban Chap hanh Trung uong ve nhung yeu kem, ton tai trong cong tac xay dung Dang, nhung suy thoai, tieu cuc trong doi ngu can bo, dang vien nhu Nghi quyet Trung uong 4 da neu. Mac du nhieu khuyet diem, han che co tu cac khoa truoc, nhung voi trach nhiem chinh tri cua co quan lanh dao hien nay, Bo Chinh tri va tung Uy vien Bo Chinh tri tu nhan thay sau sac trach nhiem chinh tri cua minh truoc nhung khuyet diem, han che do. Va de giu nghiem ky luat trong Dang, gop phan giu gin uy tin, hinh anh thieng lieng cua Dang va lam guong trong toan Dang, Bo Chinh tri da thong nhat 100% de nghi Ban Chap hanh Trung uong cho duoc nhan mot hinh thuc ky luat va xem xet ky luat doi voi mot dong chi Uy vien Bo Chinh tri.
Ban Chap hanh Trung uong hoan nghenh, danh gia rat cao su nghiem tuc, guong mau va cau thi cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu trong kiem diem tu phe binh va phe binh dot nay cung nhu su quyet tam, no luc lon trong lanh dao, chi dao viec trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4; nhat tri cao voi Bao cao cua Bo Chinh tri, dong thoi dong gop nhieu y kien phe binh rat thang than, sau sac. Kinh nghiem lich su Dang ta cho thay, mot khi Dang tu nhan ra sai lam, khuyet diem va tu nghiem khac, quyet tam khac phuc, sua chua thi suc manh cua Dang cang duoc nang len; nhan dan cang tin yeu va ung ho Dang. Trong boi canh day kho khan, thach thuc hien nay, dieu do cang het suc can thiet. Do cung chinh la mot bai hoc sau sac, mot nhan to quan trong bao dam cho su vung manh cua Dang, bao dam su on dinh chinh tri va su phat trien ben vung cua dat nuoc . Ve viec de nghi xem xet ky luat, Ban Chap hanh Trung uong da thao luan rat ky, can nhac toan dien cac mat o thoi diem hien nay va di den quyet dinh khong thi hanh ky luat doi voi tap the Bo Chinh tri va mot dong chi trong Bo Chinh tri; va yeu cau Bo Chinh tri co bien phap tich cuc khac phuc, sua chua khuyet diem; khong de cac the luc thu dich xuyen tac, chong pha.
Ban Chap hanh Trung uong cung tu kiem diem va nhan phan trach nhiem cua minh trong viec de xay ra va chua ngan chan duoc nhung khuyet diem, yeu kem trong thoi gian qua. Ban Chap hanh Trung uong xin nghiem tuc tu phe binh va thanh that nhan loi truoc toan Dang, toan dan, va se co gang lam het suc minh de tung buoc khac phuc. Ban Chap hanh Trung uong yeu cau, luc nay, hon luc nao het, chung ta cang phai neu cao trach nhiem truoc Dang, truoc dan, xiet chat doi ngu, tang cuong doan ket, thong nhat, giu vung niem tin, lanh dao toan Dang, toan dan vuot qua moi kho khan, thach thuc, phat huy nhung ket qua buoc dau quan trong cua viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 4, tao duoc su chuyen bien ro ret, khac phuc nhung han che, yeu kem, xay dung Dang ta ngay cang trong sach, vung manh, that su la dang cach mang chan chinh, gan bo mau thit voi nhan dan, dong vien toan Dang, toan dan, toan quan thuc hien thang loi cac chu truong, nghi quyet cua Dang, phan dau hoan thanh cac muc tieu, nhiem vu ma Dai hoi XI cua Dang da de ra .
Nhan dip nay, Ban Chap hanh Trung uong cung ghi nhan, bieu duong cac cap uy dang, chinh quyen va toan he thong chinh tri da buoc dau to chuc thuc hien nghiem tuc Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung Dang. Trung uong yeu cau cac cap uy, to chuc dang, tu Trung uong den co so, tung can bo, dang vien, nhat la nguoi dung dau, phai tiep tuc thuc hien that tot viec kiem diem tu phe binh va phe binh theo dung tinh than cua Nghi quyet Trung uong 4, khong lam qua loa, hinh thuc. Cang xuong cap duoi, cap co so cang phai duoc chi dao chat che, het suc tranh tu tuong dai khai, "lam chieu le", "lam cho xong"; dac biet phai co nhung viec lam that cu the, thiet thuc, tao chuyen bien ro ret trong thuc te de moi to chuc manh hon, moi ca nhan tien bo, guong mau hon, cung co niem tin cua nhan dan doi voi Dang va Nha nuoc.
Thua cac dong chi,
Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong da thanh cong tot dep voi mot khoi luong cong viec rat lon. Chung ta da ban va nhat tri cao ve nhieu chu truong, chinh sach quan trong tren cac linh vuc kinh te - xa hoi, giao duc - dao tao, khoa hoc - cong nghe va xay dung Dang, ke ca viec quyet dinh thanh lap lai Ban Kinh te Trung uong; va lan dau tien tien hanh chat van va tra loi chat van rat thanh cong trong khong khi dan chu, thang than va xay dung.
Thanh cong cua Hoi nghi, ngoai su dong gop tich cuc cua cac dong chi Trung uong, cac co quan va can bo tham muu, giup viec, con co phan dong gop rat quan trong cua can bo, dang vien va nhan dan trong ca nuoc, dac biet la cac dong chi can bo lao thanh, cac nha nghien cuu, nha giao, nha khoa hoc, nhung nguoi luon luon quan tam, nhiet tinh huong ung va co nhieu y kien dong gop het suc tam huyet, tri tue cho cong viec chung cua Dang. Thay mat Ban Chap hanh Trung uong, toi xin tran trong cam on nhung tinh cam va su dong gop vo cung quy bau do. Toi tin tuong rang, voi thanh cong cua Hoi nghi lan nay va su doan ket, nhat tri trong Dang, truoc het la Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu; su ung ho huong ung cua toan Dang, toan dan va toan quan, nhat dinh chung ta se to chuc thuc hien thanh cong cac Nghi quyet, Ket luan cua Hoi nghi Trung uong lan nay, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang.
Toi xin tuyen bo be mac Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI. Chuc cac dong chi manh khoe, hanh phuc, hoan thanh xuat sac trong trach truoc Dang va nhan dan voi niem tin va khi the moi.
Xin tran trong cam on".

TS

Viet Bao
Comment :Phat bieu cua Tong Bi thu be mac Hoi nghi TU 6
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phat bieu cua Tong Bi thu be mac Hoi nghi TU 6 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phat bieu cua Tong Bi thu be mac Hoi nghi TU 6 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phat bieu cua Tong Bi thu be mac Hoi nghi TU 6 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Closing Speech of the General Secretary of the Conference from 6
Nguyen Phu Trong , self-criticism and Criticism , socialist orientation , the central executive committee , state enterprises , the closing of the conference , the Party and the State , the politburo , the Secretariat , in particular , the general secretary , officials
General Secretary Nguyen Phu Trong was the closing keynote speech sixth meeting of the executive Committee Party Central afternoon 15 / 10 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị TƯ 6

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị TƯ 6 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat bieu cua Tong Bi thu be mac Hoi nghi TU 6

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat bieu cua Tong Bi thu be mac Hoi nghi TU 6 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat bieu cua Tong Bi thu be mac Hoi nghi TU 6 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0