Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang

Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang

Y kien tam huyet cua cac dai bieu tu dien dan dai hoi va tu cac cuoc thao luan la chu de noi bat tren cac bao ra ngay hom nay. TS xin trich gioi thieu.

Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang
Nhung van de tam huyet ve cong tac Dang la chu de thao luan soi noi cua cac dai bieu. (Anh: TTXVN)
Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang

Thu tuong Phan Van Khai: "Tai sao he thong chinh tri cua ta rat day du tu trung uong toi tan xa, thon nhung nhieu noi chang nam duoc dan? Can bo phai co duc, co tai, co ly tuong, tinh than cach mang, ong nao ngon lanh thi dan tin nhiem, dan bau. Sau nay can bo khong the chi noi voi nguoi ta rang minh co... truyen thong cach mang”.

Dai bieu Nguyen Thien Nhan - Pho chu tich UBND TP.HCM: "Muc tieu “nang cao nang luc lanh dao cua Dang” da de ra tu may dai hoi roi nhung noi ham doi moi he thong chinh tri lai van chua ro. Mo hinh to chuc he thong Dang theo nganh doc tu trung uong xuong dia phuong rat phu hop trong thoi chien, khi ma chinh quyen con o tay giac. Nhung nay ta da co he thong chinh quyen, neu van to chuc he thong Dang nhu cu se de dan den chuyen “song trung” lanh dao, chi dao va kho van hanh tron tru, nhat la khi “co van de” (boc lo yeu kem, khuyet diem). Dang chi nen tap trung lo viec lon, the hien o bon diem: cham lo chien luoc, chinh sach phat trien; chuan bi luc luong de dua sang chinh quyen...; xay dung co so Dang, dang vien trong sach, vung manh; giam sat can bo duoc cu ra ngoai (sang chinh quyen) xem co lam tot khong, neu khong tot thi kip thoi uon nan hoac thay the. Nen chang Dang se (chi) co Ban chien luoc va chinh sach phat trien, Ban xay dung Dang, Ban to chuc can bo, Ban tai chinh. Con lai nhung van de khac nhu kinh te, van hoa... de chinh quyen lam, HDND giam sat va chiu trach nhiem truoc nhan dan. Va cung can phai lam ro van de giam sat cua dan doi voi Dang"

Dai bieu Do Quang Trung, Bo truong Bo Noi vu: “Bo truong cung khong nhat thiet phai la dang vien. Toi cho rang cai kho nhat la danh gia can bo sao cho cong tam, khach quan tren co so cong viec. Nguoi ta thuong ne nang, ne tranh, khong dam dau tranh. Cuoi cung chon cach bo phieu ma nhung anh hang hai dau tranh thi phieu thap. Cong tac xay dung Dang ma hu hu thuc thuc thi rat nguy hiem. Do tham quyen va trach nhiem cua can bo lai khong gan voi nhau nen khi co vu viec gi do xay ra qui trach nhiem rat kho. Trach nhiem cua nguoi dung dau chinh quyen va nguoi dung dau to chuc Dang ra sao? Quyen thi bi chia cat, con trach nhiem thi khong ro rang....( Dang lanh dao toan dien nhu the nao? )

Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang


Pho thu tuong Vu Khoan:
"Quan diem cua toi nhu van kien da cong bo: Dang vien phai lam kinh te khong gioi han pham vi. Ma biet gioi han the nao, 5 nguoi hay 10 nguoi; so von bao nhieu, chang nhe 1 ty thi duoc, 1,1 ty lai khong duoc lam. Theo toi, mien la lam sao dung luat phap cua Nha nuoc, quy dinh cua Dang. Nen co quy dinh va bao cao hom nay nen som co dieu do.

Dai hoi X dang dien ra trong boi canh kinh te phat trien. Dai hoi se tac dong nhu the nao den su phat trien kinh te cua Viet Nam?

Toi tin rang neu lam dung nhung chu truong cua Dai hoi, nen kinh te Viet Nam se co buoc phat trien moi. Nam 1995 la mot moc lon dua kinh te nuoc ta thoat ra khoi khung hoang thi 2005 danh dau mot moc moi Viet Nam tu nuoc cham phat trien den 2010 thanh nuoc co thu nhap trung binh. Dat duoc nhu vay Dai hoi de ra muc tang truong 7,5-8%/nam. Muon cao hon phai phat huy tiem nang san co. Voi chinh sach nhu the, nen kinh te se phat trien thuan loi hon .("Cuoc song bao ta nen lam gi")

Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang


Ong Phan Dien - Thuong truc Ban bi thu TU:
"Su nghiep doi moi co thanh cong hay khong phu thuoc mot phan lon vao nang luc to chuc thuc hien cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, cua cac cap, cac nganh. Thoi gian qua, tuy van de nay da duoc coi trong hon truoc, nhung van la khau yeu, co anh huong truc tiep den hieu qua thuc hien nhieu chu truong, nghi quyet dung dan cua Dang. Trong do, dang luu y nhat la tinh trang thieu kien quyet, ne nang, ne tranh; ky luat khong nghiem; chua phat huy dung muc quyen han va trach nhiem ca nhan, nhat la nguoi dung dau. Vi vay, Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa X va cap uy cac cap can dac biet coi trong va tap trung lanh dao, chi dao, to chuc thuc hien thang loi nghi quyet cua Dang va phat trien duong loi cua Dang thong qua tong ket thuc tien xay dung va bao ve To quoc."

Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang

Ong Le Dinh Dao, dai bieu khoi Tu tuong - Van hoa Trung uong :"Muc dich nang cao nang luc lanh dao la de huy dong va su dung duoc suc manh cua toan Dang, toan dan toc vao su nghiep doi moi do Dang lanh dao". Trong van de nay, Dang ta dang boc lo nhieu diem yeu ma yeu nhat la chua bat mach trung yeu cau cua cuoc song, hoat dong lanh dao tro nen lung tung, chieu le va trung lap voi hoat dong quan ly Nha nuoc. To chuc Dang sat voi cuoc song, gan voi quan chung nhat la chi bo. Cho nen, phai co co che, phai them quy dinh de tang suc lanh dao cho cac chi bo, de cap nay khong bi coi nhe hoac bi bo qua, bi loi dung nhu vu viec tieu cuc o PMU 18.

Dai bieu Vu Van Hien, Tong giam doc dai Truyen hinh Viet Nam: "Nhung van de ly luan duoc cho la "chua sang to" cung la do chung ta cham nam bat cuoc song... Khiem khuyet cua cac Ban chap hanh Trung uong trong may nhiem ky gan day la qua chu trong van de dong thuan. Khi dinh trien khai mot noi dung gi, thay co y kien nguoc, thay chua co su dong thuan la gac lai, mac du co nhung van de rat cot tu. Mot to chuc Dang co suc chien dau khong co nghia la phai phe binh nhau gay gat. Nhieu to chuc Dang nho co suc chien dau tot nen it khuyet diem, it khuyet diem thi khong co gi phai gay gat trong phe va tu phe binh. Su nghiep doi moi se co rat nhieu cai moi, Dang can manh dan hon nua, khong nen cau toan. Chinh vi cau toan su dong thuan trong Dang dan toi nhieu van de dang vien biet ma khong noi, biet ma khong phan anh, khien cho Dang xa roi thuc tien, xa roi cuoc song" ( Ban ve xay dung Dang tai Dai hoi: Dot pha vao khau trong yeu )

Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang

Dai bieu Truong Dinh Tuyen - Bo truong Bo Thuong mai: "Toi ung ho dang vien lam kinh te khong gioi han quy mo. Noi dang vien duoc lam kinh te tu nhan khong han che quy mo theo quy dinh cua phap luat va cac quy dinh cua Dang la dung, vi phap luat cua ta khong han che quy mo cua kinh te tu nhan (tru nhung nganh nghe bi cam, han che kinh doanh). Lau nay nguoi ta van nghi lam kinh te tu nhan neu khong han che quy mo se dan toi cac chu tu ban boc lot. Nhung neu anh tuan thu dung luat phap, co dong gop cho nen kinh te, cho xa hoi va giai quyet cong an viec lam thi dang hoan nghenh... Cung co nguoi dat van de: Vay thi co nen ket nap nhung chu DN tu nhan vao Dang? Giai quyet viec nay can phai lam ro mot so van de. Ca nhan toi, co the dong y ket nap chu tu nhan vao Dang, nhung phai co mot so dieu kien, trong do co moi quan he giua ong chu - cong nhan o do duoc thiet ke tren mot quan he tot dep, lau dai va trong sang.

Dai bieu Doan Van Kien - TGD Tap doan Cong nghiep Than - Khoang san VN: "Doi moi nhu the nao voi giai cap cong nhan - van de nong bong. Bao cao chinh tri chi danh mot thoi luong cau chu kha mong o trang 39 noi ve giai cap cong nhan, theo toi la so sai, vi truoc tinh hinh doi moi hien nay phai phan tich thau dao cac van de nhu doi moi the nao voi giai cap cong nhan, phai tri thuc hoa cong nhan the nao? Phai giai quyet nhung van de gi, khi cong nhan trong cac DN nha nuoc ngay cang bi thu hep do phai CPH, tham chi do ban khoan, cho thue, giai the nhung DN lam an yeu kem. Theo toi, day la van de nong bong hien nay. Ve cong tac to chuc can bo, toi cu ban khoan mai sao chung ta khong hoc ngay cha ong minh, do la to chuc thi tuyen mot cach nghiem tuc, khong chi voi cong chuc ma voi ca cac vi tri lanh dao cap chien luoc. Vi nhu vi tri bo truong, sao khong de cho nhieu nguoi tai, co nang luc pham chat thi tuyen. Nguoc lai, ta lai khong nhung khong thi ma dua vao nhan xet danh gia chu quan, tham chi ap dat cua mot so nguoi.( Loi tam huyet tu dai hoi )

Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang

GS TS Vu Hoan - Pho Chu tich Hoi cac nganh Sinh hoc Viet Nam: Viec Ban Bi thu ra thong bao ve quyen ung cu cua Dang vien vao BCH TW khoa X la qua gap gap. Thoi han ra thong bao tu 24/3 den khi dien ra Dai hoi la qua ngan nen thong bao nay khong the den duoc tung dang vien tren toan quoc. Chi nhung ai “thao tin” lam moi co the biet duoc thong tin nay. Tuy nhien, toi cho rang do la chu truong dung dan, the hien tinh dan chu trong Dang va TW Dang cung se chon duoc them nguoi co duc, co tai. Theo toi, mot dang vien - nha khoa hoc co chuyen mon cao du khong co chuc vu van co the tro thanh uy vien TW. Day se la dieu vo cung thuan loi cho ho trong viec dong gop vao su phat trien cua nen khoa hoc cong nghe nuoc nha. Tuy nhien, de co nhieu nguoi tham gia ung cu, phai co quy dinh ro rang de cong tac chuan bi duoc tien hanh som trong nhung ky dai hoi tiep theo. Viec ung cu phai co y kien rong rai khong chi cua cac cap uy Dang ma nen co y kien cua nhan dan, dong nghiep… noi ung cu vien sinh song va lam viec. (Khuyen khich dang vien, nha khoa hoc tre ung cu)

  • D.Q (tong hop)

Viet Bao
Comment :Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
What to do to enhance the prestige of the Party leadership?
Vietnam, the central executive committee, party leaders, the private sector, working class, the issues, Secretariat, Organization Party, party building, the Congress, delegates, party members, development, to do, improve, work
Comments enthusiasm of the delegates from the Forum meeting and from the discussions was a prominent topic in the newspaper today. TS introduces quote ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phải làm gì để nâng cao uy tín lãnh đạo của Đảng?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phải làm gì để nâng cao uy tín lãnh đạo của Đảng? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phai lam gi de nang cao uy tin lanh dao cua Dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0