Nguyen Chu tich QH Nguyen Van An Ban ve Dang lanh dao

Nguyen Chu tich QH Nguyen Van An Ban ve Dang lanh dao

- Nhan khai mac ky hop cuoi cung cua khoa XI, cuoc bau cu Quoc hoi khoa XII sap duoc to chuc, nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da gui den TS loat bai viet: Ban ve van de Dang lanh dao; dan lam chu, thuc hanh dan chu trong quoc hoi… xin tran trong gioi thieu cung ban doc.

> Bai 1: Dang lanh dao
> Bai 2: Dan lam chu

> Bai 3: Thuc hanh dan chu trong hoat dong cua Quoc hoi

Vai tro lanh dao cua Dang cong san Viet Nam da duoc Hien phap nuoc CHXHCNVN khang dinh tai Dieu 4 nhu sau: "Dang cong san Viet Nam, doi tien phong cua giai cap cong nhan Viet Nam, dai bieu trung thanh quyen loi cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua ca dan toc, theo chu nghia Mac – Lenin va tu tuong Ho Chi Minh, la luc luong lanh dao Nha nuoc va xa hoi. Moi to chuc cua Dang hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat."

nguyenvanan.jpg
Tong Bi thu Nong Duc Manh tang hoa Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An tai phien khai mac Ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI. Anh: TTXVN

Thuc tien Cach mang Viet Nam da chi ra rang, vai tro lanh dao cua Dang la nhan to co y nghia quyet dinh moi thang loi cua cach mang Viet Nam. Vai tro lanh dao cua Dang da trai qua biet bao gian nan thu thach, da duoc nhan dan thua nhan, nhan dan da goi Dang Cong san Viet Nam la Dang ta; Dang Cong san Viet Nam la doi tien phong cua giai cap cong nhan dong thoi da tro thanh doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam.

Su lanh dao cua Dang da trai qua nhieu thoi ky khac nhau, song co hai thoi ky khac nhau co ban: thoi ky chinh quyen chua ve tay nhan dan va thoi ky chinh quyen da ve tay nhan dan.

Do co nhung thuan loi va kho khan khac nhau giua hai thoi ky do, nen noi dung va phuong thuc lanh dao cua Dang cung co nhung diem khac quan trong, song ve ban chat lanh dao trong ca hai thoi ky do van co mot diem chung co ban: Lanh dao la ngon duoc soi duong, la tri tue chi duong, la to chuc, van dong, thuyet phuc… khong phai la menh lenh hanh chinh doi voi Nha nuoc va xa hoi.

Tro lai nhung nam thang dau tien khi Dang ta moi duoc thanh lap, Dang ta phai hoat dong trong dieu kien bi mat, chinh quyen thuc dan phong kien da dat Dang ta ra ngoai vong phap luat; chung lung bat, giam cam, tra tan va giet hai da man biet bao can bo cua Dang. Bat chap su khung bo tan khoc cua dich, nhan dan ta duoc giac ngo da di theo tieng goi cua Dang de hoat dong va phuc vu cach mang, nuoi va bao ve can bo cua Dang trong ham bi mat, nhieu khi o ngay trong nha minh. Trong hoan canh doi khang song con do cang thay ro cac chu truong cua Dang de lanh dao nhan dan khong the la menh lenh hanh chinh doi voi chinh quyen thuc dan phong kien.

Song ngay trong nhung ngay do, Dang ta da lanh dao nhan dan ta lam cach mang bang cuong linh chinh tri va cac chu truong, chinh sach dung dan, hop long dan; bang tuyen truyen, van dong thuyet phuc; bang to chuc; bang bao luc cach mang… va da dan dat nhan dan ta di tu thang loi nay den thang loi khac, ma dinh cao la cuoc Tong khoi nghia Thang 8 nam 1945, lat do che do thuc dan phong kien, gianh chinh quyen ve tay nhan dan.

Chu truong lanh dao cua Dang trong truong hop nay la doi khang song con voi quyen luc cua chinh quyen thuc dan phong kien, song lai hop voi long dan nen duoc dan ung ho, da tao thanh suc manh tong hop cua toan dan toc ket hop voi suc manh cua thoi dai, lon manh hon quyen luc cua chinh quyen thuc dan phong kien va da danh do quyen luc cua chinh quyen thuc dan phong kien.

Tu ngay chinh quyen da ve tay nhan dan, Dang ta lanh dao Nha nuoc va xa hoi trong dieu kien moi voi nhung thuan loi moi chua tung co, dac biet la duong loi cua Dang da duoc the che hoa trong he thong Phap luat, nhieu can bo cua Dang da nam giu cac vi tri trong yeu trong he thong chinh tri cua ca nuoc.

Trong dieu kien do, quyen luc chinh tri cua Dang la thong nhat voi quyen luc Nha nuoc, tao nen suc manh tong hop, phat huy duoc suc manh cua toan dan toc ket hop voi suc manh cua thoi dai, nhan dan ta da lan luot danh duoi bon thuc dan Phap, de quoc My, giai phong hoan toan mien Nam, thong nhat dat nuoc, dua ca nuoc tien len chu nghia xa hoi, va ngay nay dang tien hanh cong cuoc doi moi toan dien dat nuoc, chu dong mo rong hop tac va hoi nhap khu vuc va quoc te.

Song cuong linh chinh tri cua Dang, nhung chu truong lanh dao cua Dang trong dieu kien chinh quyen da ve tay nhan dan cung van la ngon duoc soi duong, la tri tue chi duong; cung van khong phai la menh lenh hanh chinh doi voi Nha nuoc va xa hoi. Dang ta van phai lam tot cong tac to chuc, van dong, thuyet phuc,…tuy Dang ta da tro thanh Dang lanh dao hop Hien doi voi Nha nuoc va xa hoi nhu Hien phap da khang dinh.

Phuong thuc lanh dao cua Dang da duoc quy dinh trong Cuong linh nam 1991 nhu sau: "Dang lanh dao xa hoi bang cuong linh, chien luoc, cac dinh huong ve chinh sach va chu truong cong tac, bang cong tac tuyen truyen thuyet phuc, van dong, to chuc kiem tra va bang hanh dong guong mau cua dang vien. Dang gioi thieu nhung dang vien uu tu co du nang luc va pham chat vao hoat dong trong cac co quan lanh dao chinh quyen va cac doan the. Dang khong lam thay cong viec cua cac to chuc khac trong he thong chinh tri.

Dang lanh dao he thong chinh tri, dong thoi la mot bo phan cua he thong ay. Dang lien he mat thiet voi nhan dan, chiu su giam sat cua nhan dan, hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat".

Dang hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat, Dang khong lam thay cong viec cua Nha nuoc va xa hoi. Dang lanh dao bang cach dua ra nhung sang kien ve duong loi, chu truong, chinh sach, bang to chuc, van dong, thuyet phuc... Dang gioi thieu nhung can bo tieu bieu voi Nha nuoc va cac to chuc xa hoi, Dang khong quyet dinh thay cho cac to chuc do.

Nha nuoc phap quyen XHCN quan ly dat nuoc bang phap luat, phap luat la toi thuong, khong quan ly truc tiep bang chi thi, nghi quyet cua Dang. Phap luat chinh la chu truong, chinh sach cua Dang da duoc luat hoa. thuc hien phap luat chinh la thuc hien chu truong, chinh sach cua Dang, chinh la chap hanh nghiem chinh su lanh dao cua Dang.

Do la nhung noi dung cuc ky quan trong trong phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi. Nhu vay, trong dieu kien chinh quyen da ve tay nhan dan thi chu truong lanh dao cua Dang la sang kien kien nghi cua Dang, khong phai la menh lenh hanh chinh doi voi Nha nuoc va xa hoi; can bo va dang vien cua Dang phai van dong thuyet phuc de thuc hien chu truong lanh dao cua Dang, vua chap hanh nghiem chinh nguyen tac cua Dang, vua chap hanh nghiem chinh phap luat cua Nha nuoc, tuyet doi khong chu quan ap dat.

Lanh dao la soi duong chi loi, la to chuc, la van dong thuyet phuc,…Lanh dao Nha nuoc va xa hoi la mot su menh lich su cao ca va nang ne, rong lon va phuc tap, khong the noi don gian duoc.

Tuy khong the noi don gian duoc, khong the so sanh duoc, song de cho de hieu, de co mot y niem don gian nhat ve hai trong nhieu khia canh cua su lanh dao, khia canh vach duong chi loi va khia canh khong ap dat, co the quan sat quan he cua mot nguoi co duc tai noi troi nao do, xin tam goi la ong "T", voi nhung nguoi xung quanh ong.

Ong "T" do khong bat ai phai den hoi y kien cua ong ve bat cu dieu gi, ong ay cung khong bat ai phai nghe, noi va lam theo nhung loi ong noi; the ma nhieu nguoi cu tu den voi ong de hoi, de xin y kien cua ong, nhieu nguoi cu tin, noi va lam theo nhung loi ong noi. Vi sao vay? Vi ong "T" do la nguoi co the vach duong chi loi dung cho nguoi khac, do do ma nguoi ta nghe va lam theo mot cach tu giac, vi nghe va lam theo loi ong chi dan thi co ly hon va co loi hon.

Thuc tien lich su cua Dang ta da chi ro, lanh dao phai bang tai duc, phai bang luong tam va tri tue hon nguoi, phai biet vach duong chi loi, to chuc thuc hien, chiu dung gian kho hy sinh, neu guong di truoc, van dong thuyet phuc,…Chu truong lanh dao cua Dang phai phu hop voi quy luat va thuc tien khach quan, phu hop voi long Dan, khong bao gio la menh lenh hanh chinh doi voi Nha nuoc va xa hoi.

Duong loi chinh tri co le thuyet phuc va mang lai loi ich dich thuc cho Dan, do chinh la ngon duoc soi duong, la tri tue chi duong, co suc hap dan quang dai, co suc manh to lon va la nguon dong luc vo tan; suc manh do chinh la suc manh cua long Dan duoc to chuc lai, suc manh thuoc ve quyen luc chinh tri, tuy khong phai la menh lenh hanh chinh, khong thuoc ve quyen luc nha nuoc, song no co the co suc manh to lon hon ca quyen luc nha nuoc, nhu suc manh cua cuoc Cach mang Thang 8 nam 1945 da chi ro.

Vai tro lanh dao cua va phuong thuc lanh dao cua Dang ta da duoc hinh thanh nhu the, dang la nhu the, va Dang ta can thuong xuyen tu doi moi, tu chinh don, tu phe binh va phe binh, ra suc nang cao trinh do tri tue, nang luc lanh dao, giu vung truyen thong doan ket thong nhat, phat huy dan chu va de cao ky luat, xay dung Dang trong sach vung manh ca ve chinh tri, tu tuong va to chuc tu trung uong den co so, de Dang ta se tiep tuc la nhu the, tiep tuc duoc nhan dan tu nguyen suy ton va thua nhan vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi, tiep tuc duoc nhan dan goi Dang cong san Viet Nam la Dang ta, Dang o trong long dan toc, Dang bach chien bach thang.

  • Nguyen Van An (nguyen Chu tich Quoc hoi)
Viet Bao
Comment :Nguyen Chu tich QH Nguyen Van An Ban ve Dang lanh dao
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nguyen Chu tich QH Nguyen Van An Ban ve Dang lanh dao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nguyen Chu tich QH Nguyen Van An Ban ve Dang lanh dao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nguyen Chu tich QH Nguyen Van An Ban ve Dang lanh dao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Highlands NA Chairman Nguyen Van An: Discussion on Party leaders
Nguyen Van An, the National Assembly Nguyen Van An, Vietnam Communist Party, its leader, administrative orders, President of Congress, party leaders, former president, is not, the main system, the people, organizations, government, where
Staff opened the final session of the XI election XII National Assembly election will be held, former National Assembly Chairman Nguyen Van An was sent to the TS series: Talk about Party leadership; people are sovereign, democratic practices in parliament ... would like .. .

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An: Bàn về Đảng lãnh đạo

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An: Bàn về Đảng lãnh đạo bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nguyen Chu tich QH Nguyen Van An Ban ve Dang lanh dao

Nhan xet, hay lien he ve tin Nguyen Chu tich QH Nguyen Van An Ban ve Dang lanh dao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nguyen Chu tich QH Nguyen Van An Ban ve Dang lanh dao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doi noi trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doi noi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0