Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve nguoi VN o nuoc ngoai

Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve nguoi VN o nuoc ngoai

Ngay 26/3, ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu T.U Ðang da ky Nghi quyet so 36 cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Theo do, Ðang va Nha nuoc ta luon luon coi cong dong nguoi VN o nuoc ngoai la mot bo phan khong tach roi cua cong dong dan toc VN.

Toan van ban nghi quyet nhu sau:

I- Tinh hinh va cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai thoi gian qua

1- Hien nay co khoang 2,7 trieu nguoi VN dang sinh song o gan 90 nuoc va vung lanh tho, trong do hon 80% o cac nuoc cong nghiep phat trien, phan dong ba con ngay cang on dinh cuoc song va hoa nhap vao xa hoi noi cu tru, co vi tri nhat dinh trong doi song kinh te, chinh tri - xa hoi o nuoc so tai, co tac dong o muc do khac nhau toi moi quan he giua cac nuoc do voi VN. Ben canh do, trong nhung nam qua hang tram nghin nguoi VN da ra nuoc ngoai lao dong, hoc tap, tu nghiep, doan tu gia dinh, hinh thanh cac cong dong nguoi VN tai mot so dia ban moi.

Cong dong nguoi VN o nuoc ngoai co tiem luc kinh te nhat dinh, co moi quan he voi nhieu doanh nghiep, to chuc kinh te nuoc ngoai va quoc te, co kha nang tim kiem doi tac va lam cau noi voi cac doanh nghiep, to chuc trong nuoc. Nhieu tri thuc co trinh do hoc van va chuyen mon cao; mot so nguoi giu vi tri quan trong trong cac co quan, co so nghien cuu, dao tao, cac cong ty va to chuc quoc te, co kha nang tao dung quan he voi cac co so kinh te, khoa hoc o nuoc so tai.

Mac du song xa To quoc, dong bao luon nuoi duong, phat huy tinh than yeu nuoc, tu ton dan toc, giu gin truyen thong van hoa va huong ve coi nguon, dong toc, gan bo voi gia dinh, que huong. Nhieu nguoi da co nhung dong gop ve tinh than, vat chat va ca xuong mau cho su nghiep giai phong dan toc, thong nhat dat nuoc. Thanh tuu to lon cua nhan dan ta trong su nghiep doi moi, phat trien kinh te, van hoa, xa hoi giu vung su on dinh chinh tri - xa hoi va khong ngung nang cao vi the quoc te cua dat nuoc cang cung co them niem tu hao dan toc va tinh than yeu nuoc cua nguoi VN o nuoc ngoai. Ðong dao ba con hoan nghenh cong cuoc doi moi va chinh sach dai doan ket toan dan toc cua Ðang va Nha nuoc, mong muon dat nuoc cuong thinh, sanh vai voi cac quoc gia trong khu vuc va tren the gioi; nhieu nguoi da ve tham gia dinh, que huong, tham gia cac hoat dong dau tu, kinh doanh, hop tac khoa hoc, cong nghe, giao duc, van hoa, nghe thuat, the thao, nhan dao, tu thien... Tinh hinh tren la xu the chu yeu trong cong dong nguoi VN o nuoc ngoai.

Tuy nhien, nguoi VN o mot so nuoc con kho khan trong viec on dinh cuoc song, chua duoc huong quy che ro rang, tham chi o mot so noi con bi ky thi. Mot bo phan dong bao do chua co dip ve tham dat nuoc de tan mat thay duoc nhung thanh tuu cua cong cuoc doi moi hoac do thanh kien, mac cam, nen chua hieu dung ve tinh hinh dat nuoc. Mot so it nguoi di nguoc lai loi ich chung cua dan toc, ra suc chong pha dat nuoc, pha hoai moi quan he hop tac giua nuoc so tai voi VN. Tinh lien ket cong dong, su gan bo giup do lan nhau trong cong dong chua cao. Con thieu cac bien phap duy tri, phat huy truyen thong van hoa tot dep cua dan toc; viec giu gin tieng Viet va ban sac dan toc trong the he tre con kho khan. Nhu cau giao luu van hoa giua cong dong voi dat nuoc, giu gin va phat trien tieng Viet trong cong dong la rat lon va tro nen buc thiet song chua duoc dap ung. Su dong gop cua ba con vao cong cuoc xay dung dat nuoc, nhat la ve tri thuc, chua tuong xung voi tiem nang cua cong dong nguoi VN o nuoc ngoai.

2- Ðang va Nha nuoc ta luon luon coi cong dong nguoi VN o nuoc ngoai la mot bo phan khong tach roi cua cong dong dan toc VN, da de ra nhieu chu truong, chinh sach rong mo va bien phap cu the nham tao dieu kien ngay cang thuan loi hon cho dong bao ve tham dat nuoc, nguoi than, dau tu, kinh doanh, hop tac khoa hoc - cong nghe, hoat dong van hoa - nghe thuat. Cong tac doi voi nguoi VN o nuoc ngoai da duoc doi moi va dat duoc nhung ket qua dang ke ca o trong va ngoai nuoc. Cong tac thong tin, van hoa phuc vu cong dong tung buoc duoc tang cuong, nhat la trong linh vuc phat thanh, truyen hinh va qua mang internet. Su phoi hop giua cac co quan chuc nang, Mat tran To quoc VN, chinh quyen dia phuong va cac co quan dai dien VN o nuoc ngoai da co chuyen bien tich cuc.

Tuy nhien, cac chu truong, chinh sach cua Ðang va Nha nuoc doi voi nguoi VN o nuoc ngoai chua duoc quan triet sau sac, thuc hien day du. Cong tac nghien cuu, tham muu ve chinh sach chua theo kip nhung chuyen bien moi. Cong tac bao ho quyen loi chinh dang cua nguoi VN o nuoc ngoai chua duoc quan tam dung muc. Cac chinh sach da ban hanh chua dong bo va chua the hien day du tinh than dai doan ket toan dan toc; chua khuyen khich manh me nguoi VN o nuoc ngoai huong ve que huong, dong gop cho cong cuoc phat trien dat nuoc. Chua co hinh thuc thoa dang de cung cap kip thoi va day du thong tin cho dong bao ve tinh hinh dat nuoc va chinh sach cua Ðang va Nha nuoc. Hinh thuc van dong cong dong con chua thuc su doi moi, da dang va linh hoat de co the quy tu, dong vien dong dao ba con tham gia cac hoat dong co ich cho cong dong va que huong. Viec phat hien, boi duong nhung nhan to tich cuc, viec khen thuong, dong vien nhung nguoi co thanh tich it duoc chu trong.

Nguyen nhan chu yeu cua nhung yeu kem tren la cac cap, cac nganh, cac doan the nhan dan chua nhan thuc that su day du va sau sac cac quan diem chi dao cua Ðang ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, nhieu cap uy dang va lanh dao chinh quyen cac cap chua quan tam dung muc va chua thuong xuyen kiem tra, don doc viec thuc hien cong tac nay. Su phoi hop giua cac bo, nganh lien quan, giua Trung uong va dia phuong, giua trong va ngoai nuoc con thieu chat che, cac co quan truc tiep lam cong tac ve nguoi VN o nuoc ngoai chua duoc kien toan du manh, kinh phi con han che.

II- Chu truong va phuong huong cong tac doi voi nguoi VN o nuoc ngoai trong thoi gian toi

1- Cong tac doi voi nguoi VN o nuoc ngoai can the hien day du truyen thong dai doan ket toan dan toc. Co so cua su doan ket la y thuc dan toc va long yeu nuoc, niem tu hao dan toc va muc tieu chung cua moi nguoi VN la giu vung nen doc lap dan toc, thong nhat cua To quoc, lam cho dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh. Xoa bo mac cam, dinh kien, phan biet doi xu do qua khu hay thanh phan giai cap; xay dung tinh than coi mo, ton trong, thong cam, tin cay lan nhau, cung huong toi tuong lai. Moi nguoi VN, khong phan biet dan toc, ton giao, nguon goc xuat than, dia vi xa hoi, ly do ra nuoc ngoai, mong muon gop phan thuc hien muc tieu tren deu duoc tap hop trong khoi dai doan ket toan dan toc.

2- Nguoi VN o nuoc ngoai la bo phan khong tach roi va la mot nguon luc cua cong dong dan toc Viet Nam, la nhan to quan trong gop phan tang cuong quan he hop tac, huu nghi giua VN voi cac nuoc. Nha nuoc co trach nhiem thoa thuan voi cac nuoc huu quan ve khuon kho phap ly de dong bao on dinh cuoc song va bao ve quyen loi chinh dang cua cong dong nguoi VN o nuoc ngoai theo luat phap, cong uoc va thong le quoc te.

Ðang va Nha nuoc mong muon, khuyen khich nguoi VN o nuoc ngoai hoi nhap va thuc hien nghiem chinh luat phap nuoc so tai, cham lo xay dung cuoc song, lam an thanh dat, neu cao tinh than tu trong va tu hao dan toc, giu gin tieng Viet, ban sac van hoa va truyen thong dan toc VN, doan ket dum boc, thuong yeu, giup do lan nhau, giu moi quan he gan bo voi gia dinh va que huong, gop phan tang cuong quan he hop tac huu nghi giua nuoc ba con sinh song voi nuoc nha, tuy theo kha nang va dieu kien cua moi nguoi gop phan xay dung que huong dat nuoc, chu dong dau tranh voi cac bieu hien co tinh di nguoc lai loi ich chung cua dan toc.

3- Cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai can mang tinh dong bo, ket hop viec xay dung co che, chinh sach voi cong tac van dong, ket hop cac hoat dong trong nuoc voi cac hoat dong o nuoc ngoai va phai duoc tien hanh thong qua nhieu loai hinh hoat dong va bien phap phu hop voi cac doi tuong va dia ban khac nhau, tren co so tu nguyen va khong trai voi phap luat, phong tuc, tap quan cua nuoc so tai.

4- Cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai la trach nhiem cua toan bo he thong chinh tri va cua toan dan. Cac to chuc dang, nha nuoc, Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan, cac nganh, cac cap tu Trung uong den dia phuong, o trong nuoc va ngoai nuoc va toan dan ta can coi day la mot nhiem vu quan trong nham phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc vi su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

III - Nhiem vu chu yeu

1- Nha nuoc tao moi dieu kien thuan loi va ho tro dong bao on dinh cuoc song, yen tam lam an sinh song, hoi nhap vao doi song xa hoi nuoc so tai, dong thoi duy tri quan he gan bo voi que huong, dat nuoc.

Thong qua cac hoat dong ngoai giao tich cuc van dong chinh quyen nuoc so tai tao thuan loi cho kieu bao co dieu kien lam an sinh song binh thuong; chu dong tien hanh dam phan va ky ket cac thoa thuan can thiet voi cac nuoc, trong do co cac hiep dinh lanh su, hiep dinh tu phap, bao ve loi ich chinh dang cua ba con, chong cac bieu hien ky thi, cac hanh dong chong lai nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Giai quyet nhanh chong, thoa dang yeu cau cua nguoi Viet Nam o nuoc ngoai lien quan den van de quoc tich.

Tao dieu kien thuan loi de nguoi Viet Nam o nuoc ngoai ve tham que huong, than nhan, tho cung to tien. Cu the hoa va hoan thien hon nua cac quy dinh ve xuat nhap canh, cu tru, di lai o trong nuoc cua nguoi Viet Nam o nuoc ngoai theo huong thong thoang, thuan tien va don gian thu tuc. Giai quyet thuan loi, nhanh chong thu tuc cho nguoi Viet Nam o nuoc ngoai hoi huong hoac ve lam an, sinh song co thoi han o trong nuoc; tiep tuc giai quyet nhung van de ton tai ve mua nha o trong nuoc, thua ke, hon nhan gia dinh, nhan con nuoi... lien quan den nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Danh cho nguoi Viet Nam o nuoc ngoai gia dich vu nhu cong dan trong nuoc.

Co hinh thuc thich hop to chuc thu thap y kien cua dong bao o nuoc ngoai truoc khi ban hanh cac van ban phap quy, chinh sach co lien quan nhieu toi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai.

2- Hoan chinh va xay dung moi he thong chinh sach thu hut, trong dung nhan tai, phat huy su dong gop cua tri thuc kieu bao vao cong cuoc phat trien dat nuoc. Xay dung che do dai ngo thoa dang doi voi nhung chuyen gia, tri thuc nguoi Viet Nam o nuoc ngoai co trinh do chuyen mon cao, co kha nang tu van ve quan ly, dieu hanh, chuyen giao cong nghe, ky thuat cao cho dat nuoc, gop phan phat trien nen van hoa, nghe thuat cua nuoc nha.

Xay dung va hoan thien cac chinh sach tao thuan loi va khuyen khich cac nganh, cac trung tam nghien cuu khoa hoc - cong nghe, van hoa nghe thuat, giao duc - dao tao, y te, the duc - the thao, cac co so san xuat, dich vu... o trong nuoc mo rong hop tac, thu hut su dung chuyen gia, tri thuc nguoi Viet Nam o nuoc ngoai tham gia cong viec o trong nuoc, lam viec cho cac chuong trinh, du an hop tac da phuong va song phuong cua Viet Nam voi nuoc ngoai hoac trong cac to chuc quoc te co chi tieu danh cho nguoi Viet Nam va tu van trong cac quan he giua Viet Nam voi doi tac nuoc ngoai.

Tranh thu cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai tien hanh hoat dong van dong, tu van ve phap ly trong quan he voi nuoc ba con lam an sinh song.

3- Hoan chinh va xay dung moi cac chinh sach thu hut nguoi Viet Nam o nuoc ngoai hoat dong dau tu, kinh doanh o trong nuoc. Coi trong cac hinh thuc dau tu, kinh doanh quy mo vua va nho do nguoi Viet Nam o nuoc ngoai truc tiep thuc hien hoac thong qua nguoi than trong nuoc thuc hien. Mo rong va tao thuan loi hon nua chinh sach kieu hoi. Phat huy kha nang cua nguoi Viet Nam o nuoc ngoai lam dich vu, thiet lap va mo rong kenh tieu thu hang hoa Viet Nam, cac quan he hop tac va dau tu voi cac doanh nghiep, cac to chuc va ca nhan nuoc ngoai.

Thiet lap co che phoi hop giua cac co quan chuc nang trong viec giai quyet cac vu viec lien quan den doanh nghiep do nguoi Viet Nam o nuoc ngoai dau tu vao trong nuoc, nham bao ve quyen loi chinh dang, hop phap cua cac doanh nghiep, xu ly cac vi pham theo dung phap luat, gop phan tao moi truong phap ly on dinh, lam cho nguoi Viet Nam o nuoc ngoai dau tu, hop tac voi trong nuoc yen tam, tin tuong.

4- Ðoi moi va da dang hoa cac phuong thuc van dong, cac hinh thuc tap hop voi muc dich doan ket nguoi Viet Nam o nuoc ngoai quan tam giup do lan nhau, khuyen khich nhung hoat dong huong ve To quoc cua ba con, nhat la cua the he tre tren co so tu nguyen, phu hop voi phap luat va phong tuc tap quan nuoc so tai. Ho tro cac du an cua nguoi Viet Nam o nuoc ngoai nham muc tieu tren. Chu dong mo rong tiep xuc voi cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, ke ca voi nhung nguoi con co dinh kien, mac cam voi Nha nuoc va che do ta.

5- Tich cuc dau tu cho chuong trinh day va hoc tieng Viet cho nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, nhat la cho the he tre. Xay dung va hoan chinh sach giao khoa tieng Viet cho kieu bao, cai tien cac chuong trinh day tieng Viet tren vo tuyen truyen hinh, dai phat thanh va qua mang internet. Cu giao vien day tieng Viet toi nhung noi co the de giup ba con hoc tieng Viet. To chuc trai he noi tieng Viet cho thanh, thieu nien nguoi Viet Nam o nuoc ngoai.

To chuc cho cac doan nghe thuat, nhat la cac doan nghe thuat dan toc ra nuoc ngoai bieu dien phuc vu cong dong. Tao dieu kien cho cac nghe si, van dong vien la nguoi Viet Nam o nuoc ngoai ve nuoc bieu dien, thi dau, tham gia cac doan Viet Nam di bieu dien va thi dau quoc te. Thuong xuyen to chuc cac chuong trinh giao luu van hoa, van hoc, nghe thuat, trien lam, hoi thao, du lich ve coi nguon.

6- Ðoi moi manh me va toan dien cong tac thong tin, tuyen truyen, giup cho nguoi Viet Nam o nuoc ngoai hieu dung tinh hinh dat nuoc va chinh sach cua Ðang va Nha nuoc. Ðau tu cho cac chuong trinh danh cho nguoi Viet Nam o nuoc ngoai cua dai phat thanh, truyen hinh va internet; chu trong doi moi noi dung, hinh thuc va ky thuat cua cac chuong trinh nay. Ho tro viec ra bao viet, mo dai phat thanh, truyen hinh o ngoai nuoc. Xay dung thu vien tren mang internet de phuc vu cho nguoi Viet Nam song xa To quoc. Ho tro kinh phi van chuyen va don gian hoa thu tuc doi voi viec gui sach bao, van hoa pham ra ngoai phuc vu cong dong.

7- Hoan chinh chinh sach khen thuong doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, dua vao nen nep viec khen thuong cac to chuc va ca nhan nguoi Viet Nam o nuoc ngoai co thanh tich trong van dong xay dung cong dong, dong gop xay dung dat nuoc, to chuc va ca nhan trong nuoc co thanh tich trong cong tac van dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Giai quyet co tinh, co ly va tren co so dao ly Viet Nam cac van de nhan dao do lich su de lai nham thuc hien chu truong dai doan ket toan dan toc, dong thoi co bien phap phu hop dau tranh voi nhung bieu hien co tinh di nguoc lai loi ich dan toc, pha hoai quan he giua cac nuoc co dong nguoi Viet Nam sinh song voi Viet Nam hoac gay chia re trong cong dong nguoi Viet Nam o nuoc so tai.

8- Cac to chuc dang, cac co quan nha nuoc o Trung uong va dia phuong, Mat tran To quoc Viet Nam, cac to chuc va doan the nhan dan theo chuc nang, nhiem vu cua minh tham gia tich cuc vao cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Xay dung co che phoi hop chat che giua Uy ban ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai voi cac co quan huu quan, voi Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan, giua trong nuoc voi ngoai nuoc. Cung co va phat trien cac to chuc xa hoi lam cong tac van dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, nhu Hoi lien lac voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, cac hoi than nhan kieu bao va cac hinh thuc tap hop chinh dang khac, phu hop voi y nguyen va dac diem cua cong dong o dia ban cu tru.

Cac co quan dai dien ngoai giao o nuoc ngoai co trach nhiem coi cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai la mot nhiem vu chinh tri quan trong day manh cong tac bao ho cong dan va bao ve nhung quyen loi chinh dang cua nguoi Viet Nam o nuoc ngoai; tich cuc, chu dong tang cuong tiep xuc van dong, tuyen truyen pho bien chu truong, chinh sach cua Ðang va Nha nuoc toi ba con.

9- Uy ban ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai can duoc kien toan voi co cau to chuc, bien che va phuong tien hoat dong dap ung doi hoi cua tinh hinh moi. Tang cuong can bo chuyen trach ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai tai co quan dai dien ngoai giao Viet Nam o nhung noi co dong nguoi Viet Nam sinh song. Mot so bo, nganh va mot so tinh, thanh pho co quan he nhieu voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai can co bo phan giup co quan lanh dao trong cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Bo sung kinh phi cho cong tac nay.

IV - To chuc thuc hien

1- Ban can su dang Bo Ngoai giao phoi hop voi Ban can su dang ngoai nuoc va cac ban, nganh lien quan, UBT.U MTTQ Viet Nam, cac to chuc va doan the nhan dan to chuc pho bien rong rai nghi quyet nay den can bo, dang vien va moi tang lop nhan dan trong nuoc va den cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai.

2- Ban can su dang Chinh phu cu the hoa noi dung nghi quyet thanh chuong trinh hanh dong, cac co che, chinh sach, chi dao cac bo, nganh, dia phuong thuc hien.

3- Ðang doan Quoc hoi, Ban can su dang Chinh phu can cu vao noi dung nghi quyet, xay dung va hoan thien cac van ban phap quy co lien quan den nguoi Viet Nam o nuoc ngoai.

4- Cac tinh uy, thanh uy, cac ban can su dang, dang doan, dang uy truc thuoc Trung uong, cac ban Trung uong Ðang co ke hoach thuc hien nghi quyet. Ban can su dang Bo Ngoai giao chu tri cung Ban can su dang ngoai nuoc giup Ban Bi thu va Bo Chinh tri theo doi viec thuc hien nghi quyet. Ban Bi thu to chuc kiem tra, dinh ky nghe bao cao ve tinh hinh va cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai.

(Theo Nhan Dan)

Viet Bao
Comment :Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve nguoi VN o nuoc ngoai
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve nguoi VN o nuoc ngoai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve nguoi VN o nuoc ngoai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve nguoi VN o nuoc ngoai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Resolutions of the Politburo on overseas VN
Secretariat, u are, Phan Dien, Vietnam Fatherland Front, great national unity, member of Politburo of Communist Party Committee, mass, stable life in foreign countries, people of Vietnam, in the country, country, community, VN
26/3, Mr. Phan Dien, Politburo member and Standing Secretariat Party Central has signed a letter of Resolution No. 36 of the Politburo of the Vietnam abroad. Accordingly, the Party and State always consider the VN community abroad is ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nghị quyết của Bộ Chính trị về người VN ở nước ngoài

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nghị quyết của Bộ Chính trị về người VN ở nước ngoài bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve nguoi VN o nuoc ngoai

Nhan xet, hay lien he ve tin Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve nguoi VN o nuoc ngoai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve nguoi VN o nuoc ngoai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0