Ngan hang Nha nuoc tra loi ve von vay tien gia

Ngan hang Nha nuoc tra loi ve von vay tien gia

Nhung y kien cua cu tri gui cho Ngan hang Nha nuoc chu yeu tap trung den chu de "vay von", lai suat uu dai va tien polymer gia.

Ngan hang Nha nuoc tra loi ve von vay, tien gia
Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy.

Cu tri tinh Bac Ninh:

“De nghi tang so luong tien vay ngan hang khi the chap quyen su dung dat, hien nay quy dinh vay muc toi da 10 trieu dong la thap, trong khi gia ca thi truong ngay cang tang, de nghi nang len muc 1520 trieu dong”.

Ngan hang Nha nuoc tra loi:

Theo quy dinh cua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Cac to chuc tin dung (co hieu luc tu ngay 1/10/2004), cac to chuc tin dung co quyen chu dong xem xet, quyet dinh cho vay tren co so co bao dam hoac khong co bao dam bang tai san. Doi voi hinh thuc cho vay co the chap bang quyen su dung dat, cac to chuc tin dung quyet dinh muc von cho vay tren co so xem xet nhu cau va hieu qua su dung von, gia tri quyen su dung dat xac dinh theo gia dat dai chuyen nhuong thuc te tai dia phuong.

Ve cho vay von phuc vu phat trien nong nghiep, nong thon, nhung nam qua, Chinh phu va Ngan hang Nha nuoc da ban hanh nhieu co che chinh sach nham tao dieu kien thuan loi cho cac ho nong dan, chu trang trai duoc tiep can voi nguon von ngan hang. Theo cac quy dinh hien hanh cua Chinh phu va van ban huong dan cua Ngan hang Nha nuoc, ho nong dan o vung nong thon khi co nhu cau vay von tai cac to chuc tin dung se duoc xem xet cho vay den 10 trieu dong khong phai the chap tai san ma chi phai nop giay chung nhan quyen su dung dat; doi voi ho san xuat hang hoa duoc xem xet cho vay khong phai the chap bang tai san den 30 trieu dong.

Hien tai, Ngan hang Nha nuoc dang du thao de trinh Thu tuong Chinh phu sua doi, bo sung Quyet dinh so 67/1999/QD-TTg ngay 30/03/1999 ve mot so chinh sach tin dung ngan hang phuc vu phat trien nong nghiep, nong thon. Mot trong nhung noi dung duoc sua doi la nang muc cho vay khong phai ap dung cac bien phap bao dam bang tai san ma chi phai nop giay chung nhan quyen su dung dat hop phap cao hon muc dang ap dung (10 trieu dong).

Cu tri cac tinh Nghe An, Hung Yen, Quang Ninh, Quang Ngai: “De nghi Chinh phu chi dao nganh Ngan hang (Ngan hang Nong nghiep, Ngan hang Chinh sach) tang thoi han va so luong von vay dam bao phu hop voi chu ky san xuat hang hoa, nhat la doi voi dong bao mien nui”.

Ngan hang Nha nuoc tra loi:

Theo cac quy dinh hien hanh, khi cho vay, cac Ngan hang thoa thuan voi khach hang ve muc cho vay va thoi han cho vay tren co so nhu cau von cua du an, chu ky san xuat kinh doanh san pham, kha nang tra no cua khach hang va nguon von cua ngan hang. Ngan hang khong ap dat chu quan doi voi cac mon vay.

Trong thoi gian qua, cac to chuc tin dung da co nhieu co gang trong viec dap ung nhu cau vay von cua ho dan. Cac quy dinh ve cho vay duoc bo sung, sua doi theo huong don gian hoa thu tuc, tao dieu kien thuan loi nhat cho moi doi tuong khach hang. Ngan hang Nha nuoc cung da va dang tiep tuc chi dao cac to chuc tin dung tang cuong huy dong von, nang cao nang luc tham dinh, don gian hoa thu tuc de mo rong cho vay doi voi doanh nghiep nho va vua, ho san xuat o dia ban nong thon.

Tuy nhien, do nguon von tu co cua to chuc tin dung con thap, nguon von huy dong chu yeu la von ngan han (nguyen nhan chu yeu la do nguoi dan thuong chi gui tien vao ngan hang voi thoi han ngan) nen cac ngan hang van chua dap ung day du nhu cau vay von cua moi khach hang ve mat thoi gian cung nhu ve muc vay. Trong nhung nam toi, Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam noi rieng va nganh Ngan hang noi chung se tiep tuc phan dau nham dap ung tot hon nhu cau von cua cac thanh phan kinh te, dac biet la nhu cau doi voi viec chuyen dich co cau trong nong nghiep, nong thon.

Rieng doi voi doi tuong vay von la doi tuong chinh sach, dong bao mien nui, hai dao... Hien nay, Ngan hang Chinh sach xa hoi dang ap dung 2 loai cho vay do la cho vay ngan han (toi da 1 nam) va cho vay trung han (toi da 5 nam). Truong hop ho vay khong tra no dung han do cac nguyen nhan khach quan, Ngan hang Chinh sach xa hoi xem xet cho gia han no. Ngoai ra, khi den ky han no cuoi cung, ho ngheo co nhu cau vay von cho chu ky san xuat, kinh doanh tiep theo va ho chua thoat ngheo thi duoc Ngan hang cho vay luu vu mot hoac nhieu lan den khi thoat ngheo.

Doi voi muc cho vay: Hien nay, muc cho vay toi da voi mot ho ngheo la 7 trieu dong. Rieng mot so doi tuong cho vay cu the nhu: cho vay dai gia suc (trau, bo) lay thit, lay sua; trong cay lau nam (cay cong nghiep, cay an qua); nuoi trong danh bat thuy, hai san duoc cho vay toi da den 10 trieu dong/ho. Voi muc vay va co che cho vay nhu hien nay, co ban da giup ho ngheo va doi tuong chinh sach khac co von va yen tam dau tu vao san xuat, kinh doanh, cai thien doi song.

Hien nay, nhu cau von cho ho ngheo va cac doi tuong chinh sach khac la rat lon, nhat la khi Bo Lao dong Thuong binh va xa hoi ban hanh chuan ngheo theo tieu chi moi thi so luong ho ngheo tang len (khoang 4,6 trieu ho). Trong khi do, nguon von cua Ngan hang Chinh sach xa hoi con han che, chu yeu phu thuoc vao kha nang cap bu cua ngan sach nha nuoc theo ke hoach hang nam. Chinh phu se tiep tuc nghien cuu va khi co chi dao, Ngan hang Chinh sach xa hoi se dieu chinh muc cho vay toi da doi voi mot ho ngheo.

Cu tri tinh Quang Tri, Long An: “De nghi tang muc cho vay doi voi cac doi tuong hop tac lao dong voi nuoc ngoai bang voi muc the chap ma nhung doi tuong nay phai nop nham khuyen khich lao dong Viet Nam tham gia thi truong nay;Viec cho vay xuat khau lao dong nen mo rong doi tuong hon nua, tao dieu kien cho nhung doi tuong giap ranh ngheo duoc vay”.

Ngan hang Nha nuoc tra loi:

Theo quy dinh tai Luat cac to chuc tin dung da duoc sua doi, bo sung, cac to chuc tin dung duoc chu dong xem xet, giai quyet cho vay tren co so co bao dam hoac khong co bao dam bang tai san doi voi nguoi lao dong di lam viec o nuoc ngoai. Nhu vay, to chuc tin dung va khach hang co the thoa thuan muc cho vay can cu vao nhu cau vay von, kha nang hoan tra no cua khach hang va kha nang nguon von cua to chuc tin dung.

Ngoai ra, theo quy dinh tai Quyet dinh so 365/2004/QD-NHNN ngay 13/4/2004 cua Ngan hang Nha nuoc thi nguoi lao dong o nong thon khong thuoc dien chinh sach co the duoc to chuc tin dung xem xet cho vay den 20 trieu dong khong phai the chap bang tai san trong truong hop vay thong qua ho gia dinh cua nguoi lao dong.

Ve viec mo rong doi tuong cho vay xuat khau lao dong, tao dieu kien cho nhung doi tuong giap ranh ngheo duoc vay von uu dai: Theo quy dinh tai Dieu 2 Nghi dinh 78/2002/ND-CP va Dieu 2 Quyet dinh so 365/2004/QD-NHNN thi chi nguoi lao dong thuoc dien chinh sach moi duoc vay von uu dai de di lao dong o nuoc ngoai, nhung doi tuong khac duoc vay von tai to chuc tin dung theo quy che cho vay thong thuong.

Hien nay, theo tieu chi chuan ngheo moi thi so luong ho ngheo tang len va nhu cau von cho san xuat, kinh doanh noi chung va cho xuat khau lao dong la rat lon. Trong khi do, nguon von cua Ngan hang Chinh sach xa hoi con han che, chu yeu phu thuoc vao kha nang cap bu cua ngan sach Nha nuoc theo ke hoach hang nam. Tuy nhien, ve kien nghi cua cu tri, Ngan hang Nha nuoc tiep tuc nghien cuu de trinh Chinh phu nghien cuu, xem xet.

Cu tri tinh Long An: “Chinh phu can chi dao Ngan hang Chinh sach xa hoi cho nhan dan vay truc tiep de chu dong xay nha trong cum, tuyen dan cu theo kha nang ma khong thong qua doanh nghiep”.

Ngan hang Nha nuoc tra loi:

Nham tao dieu kien cho nhan dan chu dong xay nha va day nhanh tien do xay dung nha o thuoc Chuong trinh xay dung cum, tuyen dan cu va nha o vung ngap lu dong bang song Cuu Long, ngay 15/8/2005, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 204/2005/QD-TTg dieu chinh, bo sung doi tuong va co che cho vay von xay dung nha o thuoc Chuong trinh nay.

Theo Quyet dinh 204/2005/QD-TTg, Ngan hang Chinh sach xa hoi se cho vay truc tiep doi voi cac ho dan thuoc dien phai di chuyen cho o vao cac cum, tuyen dan cu theo quy hoach duoc duyet neu co nhu cau tu xay dung nha o. Quy dinh moi cung nang muc cho vay toi da 1 can nha len 9 trieu dong (tang them 2 trieu dong so voi quy dinh cu).

Cu tri tinh Thai Nguyen: “Hien nay Hop tac xa dich vu dien gap kho khan trong viec vay von de dau tu, vi cac ngan hang khong nhan the chap bang cong trinh dien. De nghi Nha nuoc co co che uu dai cho Hop tac xa dich vu dien duoc vay von hoat dong”.

Ngan hang Nha nuoc tra loi:

Hop tac xa vay von cua cac to chuc tin dung de dau tu cong trinh dien duoc thuc hien theo co che tin dung thong thuong vi dich vu dien cua hop tac xa la hoat dong kinh doanh. Khi xem xet cho vay, cac to chuc tin dung quyet dinh viec cho vay co bao dam hoac khong bao dam bang tai san (the chap, cam co, bao lanh bang tai san) tren co so uy tin va kha nang tra no vay dung han ca goc va lai cua Hop tac xa.

Cong trinh dien la cong trinh ket hop phuc vu san xuat va phuc loi xa hoi, la tai san chung cua xa vien va hop tac xa, gan lien voi dien tich dat de xay dung cong trinh nhung chua duoc cap chung nhan quyen su dung dat, mat khac cong trinh dien o nong thon gan lien voi mang luoi dien cua huyen, cua tinh nen rat kho xu ly khi tranh chap hoac khi hop tac xa khong co kha nang tra no. Vi vay, tren thuc te viec nhan tai san the chap la cong trinh dien rat kho thuc hien, do cac to chuc tin dung chua co du co so phap ly va muc do an toan can thiet de nhan cong trinh dien lam tai san the chap khi cho vay von.

Theo co che cho vay hien hanh va thuc te o mot so dia phuong, cac to chuc tin dung co the cho vay truc tiep doi voi Hop tac xa de dau tu cong trinh dien phuc vu san xuat va sinh hoat cua nhan dan hoac cho vay thong qua xa vien Hop tac xa de gop von xay dung cong trinh dien. Nguon tra no duoc xac dinh tren co so khau hao, loi nhuan cua dich vu dien mang lai va mot phan von gop cua xa vien.

Tuy nhien, viec dap ung von cua to chuc tin dung cho viec dau tu cong trinh dien con bi han che do nhu cau vay von de dau tu cac cong trinh dien cua cac Hop tac xa la kha lon voi thoi han dai trong khi nguon von tu co cua cac to chuc tin dung con thap, nguon von huy dong chu yeu la von ngan han. Nhung nam toi, theo Chuong trinh 135, nha nuoc se gianh von dau tu kha lon cho xay dung co so ha tang o nong thon mien nui bang phuong thuc Nha nuoc va nhan dan cung lam, trong do co cong trinh dien.

Cu tri tinh Bac Lieu: “De nghi Nha nuoc co chinh sach cho cac ho ngheo, gia dinh chinh sach, ho dan toc thieu so duoc vay von chuoc lai dat san xuat da va dang cam co”.

Ngan hang Nha nuoc tra loi:

Theo bao cao cua cac dia phuong va mot so bo, nganh Trung uong, o cac tinh Nam bo xuat hien tinh trang ho ngheo dem cam co ruong dat de vay von, dan den khong co dat de san xuat. Vi vay, viec cho ho ngheo, ho chinh sach vay chuoc dat la viec lam co y nghia ca ve kinh te - chinh tri - xa hoi, ho tro nong dan co tu lieu san xuat, viec lam va tu vuon len xoa doi giam ngheo. Tuy nhien, day la van de phuc tap lien quan den nhieu bo, nganh, can co su chi dao thong nhat cua Chinh phu va su phoi hop cua cac bo, nganh Trung uong va dia phuong nghien cuu de xuat chinh sach cho vay thich hop, phu hop voi kha nang cua Ngan sach nha nuoc va bao dam thu hoi no.

Thoi gian qua, trong khi Chinh phu chua co chu truong cu the ve viec cho vay chuoc dat, mot so tinh nhu Tra Vinh, Dong Thap, Ca Mau da su dung von Ngan sach cua tinh giao cho Ngan hang Chinh sach xa hoi cho ho ngheo, ho chinh sach vay chuoc dat. Tinh Bac Lieu can nghien cuu hoc tap kinh nghiem cua cac dia phuong nay de trien khai thuc hien phu hop voi dieu kien thuc te cua tinh.

Cu tri tinh Vinh Long: De nghi ngan hang co chuong trinh cho vay voi lai suat uu dai hon cho cac ho dan ngheo, dan vung nong thon, vung sau, vung xa keo dien sinh hoat va san xuat”.

Ngan hang Nha nuoc tra loi:

Theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 14 Nghi dinh so 78/2002/ND-CP ngay 4/10/2002 cua Chinh phu ve tin dung doi voi nguoi ngheo va cac doi tuong chinh sach khac, thi ho ngheo, ho o vung sau, vung xa duoc Ngan hang Chinh sach xa hoi cho vay theo lai suat uu dai de giai quyet mot phan nhu cau thiet yeu ve nha o, dien thap sang, nuoc sach va hoc tap. Muc von vay uu dai de keo dien sinh hoat va san xuat phu thuoc vao nguon von trong tung thoi ky cua Ngan hang Chinh sach Xa hoi.

Doi voi ho dan vung nong thon khong thuoc dien ho ngheo co nhu cau vay von de keo dien sinh hoat va doi song thi duoc vay tai cac to chuc tin dung theo co che cho vay thong thuong co the chap hoac khong co the chap bang tai san tren co so uy tin va kha nang tra no cua nguoi vay.

Cu tri tinh Quang Tri: “Ve vay von giai quyet viec lam theo chuong trinh 120 do Ngan hang Chinh sach xa hoi dam nhan nhung viec tham dinh cac du an lai do nganh lao dong quyet dinh nen cung co gap kho khan, tro ngai. De nghi Thu tuong Chinh phu nghien cuu giao cho Ngan hang Chinh sach xa hoi dam nhan viec tham dinh cac du an de viec cho vay duoc nhanh chong, hieu qua hon”.

Ngan hang Nha nuoc tra loi:

Theo Nghi quyet so 120-HDBT ngay 11/4/1992 cua Hoi dong Bo truong thi Quy quoc gia ve giai quyet viec lam duoc dung de cho vay tro giup cac chuong trinh, du an tao viec lam, cac to chuc, don vi kinh te va nguoi lao dong o moi thanh phan kinh te tu giai quyet viec lam va tao viec lam moi.

Viec de nganh Lao dong - Thuong binh - Xa hoi tham dinh cac du an vay von tu Quy quoc gia la het suc can thiet, vi day la nganh co chuc nang quan ly nha nuoc ve lao dong, qua do se danh gia chinh xac hieu qua cua du an ve phuong dien tao them viec lam. Ben canh do, nganh Ngan hang (Ngan hang Chinh sach xa hoi) se phoi hop tham gia tham dinh ve phuong dien tai chinh cua du an. Nhu vay, su phoi hop giua nganh Lao dong-Thuong binh-Xa hoi va Ngan hang Chinh sach xa hoi se tao dieu kien cho cac du an duoc dap ung ca nhu cau ve von vua dat duoc muc tieu giai quyet viec lam cho xa hoi.

Cu tri tinh Phu Yen: “De nghi Chinh phu chi dao cac Bo, nganh co lien quan de giai quyet nhung vuong mac kho khan cho nguoi san xuat trong chuong trinh danh bat xa bo”.

Ngan hang Nha nuoc tra loi:

De giai quyet nhung vuong mac, kho khan cho nguoi san xuat trong chuong trinh danh bat xa bo, thuc hien chi dao cua Thu tuong Chinh phu tai Quyet dinh 89/2003/QD-TTg ngay 8/5/2003, lien Bo Tai chinh, Thuy san va Ngan hang Nha nuoc Viet Nam da co Thong tu 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngay 28/7/2003 huong dan xu ly no vay von tin dung dau tu phat trien de dong moi, cai hoan tau danh bat va dich vu danh bat hai san xa bo .

Tuy nhien, trong thoi gian qua, viec xu ly no vay danh bat xa bo van con gap vuong mac. De tiep tuc giai quyet nhung vuong mac trong qua trinh xu ly no vay danh bat xa bo, Thu tuong Chinh phu da co chi dao giao Bo Tai chinh chu tri phoi hop voi Bo Thuy san, Bo Ke hoach va Dau tu, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam va cac co quan lien quan nghien cuu bien phap xu ly no vay danh bat hai san xa bo (trinh Thu tuong Chinh phu truoc 30/12/2005). La thanh vien cua doan cong tac lien nganh, Ngan hang Nha nuoc se de xuat xu ly nhung kien nghi cua cu tri tinh Phu Yen de tiep tuc cung doan cong tac lien bo nghien cuu trinh Thu tuong Chinh phu bien phap xu ly.

Cu tri tinh Ha Giang: “De nghi Ngan hang Nha nuoc xem xet khoanh no cac khoan no xau cua cac chi nhanh Ngan hang Nha nuoc tinh Ha Giang do cho cac doanh nghiep vay von dau tu xay dung co ban tren dia ban tinh Ha Giang”.

Ngan hang Nha nuoc tra loi:

Ve van de nay, Thu tuong Chinh phu da co chi dao tai Cong van so 3645/VPCP-VI ngay 01/07/2005, giao Bo Ke hoach va Dau tu chu tri thanh lap doan kiem tra voi su tham gia cua Bo Tai chinh, Thanh tra Chinh phu, Van phong Chinh phu va mot so co quan co lien quan xem xet khoanh no cac khoan no xau cua cac doanh nghiep vay von dau tu xay dung co ban tren dia ban tinh Ha Giang. Ngay 22/07/2005, Bo Ke hoach va Dau tu da ban hanh Quyet dinh so 701/QD-BKH thanh lap Doan Cong tac lien nganh do Thu truong Bo Ke hoach va Dau tu Nguyen Duc Hoa la Truong doan tien hanh kiem tra theo chi dao cua Thu tuong Chinh phu. Sau khi hoan thanh cac noi dung cong tac, Bo Ke hoach va Dau tu co trach nhiem tong hop de xuat huong xu ly bao cao Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh. Khi co y kien chi dao cua thu tuong Chinh phu, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam se chi dao Ngan hang thuong mai thuc hien.

Cu tri thanh pho Ho Chi Minh: “De nghi Ngan hang Nha nuoc lam ro khai niem khoanh no va huong xu ly cu the khi Chinh phu yeu cau cac ngan hang khoanh no”.

Ngan hang Nha nuoc tra loi:

Khoanh no duoc hieu la bien phap tam thoi chua thu no goc trong mot thoi gian nhat dinh va khong tinh lai tren so no goc duoc khoanh trong thoi gian do.

Luat Ngan hang Nha nuoc va Luat Cac to chuc tin dung va cac quy che, quy dinh cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam khong co noi dung quy dinh ve khoanh no. Tuy nhien, trong truong hop dac biet, Chinh phu se ra quyet dinh khoanh no. Can cu chi dao cua Chinh phu, doi voi tung truong hop cu the, Ngan hang Nha nuoc se co van ban huong dan cac Ngan hang thuong mai thuc hien.

Cu tri tinh Vinh Long: “C u tri phan anh hien nay tien bang giay polymer vua phat hanh da xuat hien tien gia, de nghi Ngan hang Nha nuoc co bien phap giai quyet tinh trang nay”.

Ngan hang Nha nuoc tra loi:

Co the noi tien gia la mot van nan quoc te ma cac nuoc deu phai doi mat, ke ca cac nuoc phat trien; dien bien cua loai toi pham nay cung ngay cang phuc tap, tinh vi. Chang han, hien tuong nhung dong 100 USD sieu gia ma bao chi da noi den kha nhieu vua qua hoac nhu dong Euro chi mot thoi gian ngan sau khi phat hanh, tren thi truong da xuat hien cac dong Euro gia kha tinh vi... Tinh hinh o Viet Nam khong phai la mot ngoai le. Cac dong tien cotton co menh gia cao, nhat la loai 50.000d va 100.000d bi lam gia ngay cang tinh vi hon va voi so luong lon.

Loai tien polymer do Ngan hang Nha nuoc phat hanh vua qua co cac yeu to chong gia hien dai: Ngoai cac yeu to bao an tuong tu nhu tren cac dong tien cotton, tren cac dong tien moi con co cac yeu to bao an dac biet nhu muc khong mau phat quang, hinh an noi va cac cua so trong suot co hinh dap noi, hinh an...Sau hon mot nam phat hanh, da xuat hien loai tien gia co hinh thuc giong loai 50.000 dong, 100.000 dong polymer. Tuy nhien, qua cac mau tien gia loai nay ma co quan chuc nang thu duoc cho thay, muc do lam gia con tho so, cac yeu to bao an tren giay, muc in, cong nghe in chua lam gia duoc.

Thuc te, doi voi tien gia loai tien 50.000d va 100.000d polymer, nguoi dan co the phat hien de hon so voi loai tien gia tien cotton, ke ca trong dieu kien khong co cac phuong tien kiem tra (chu yeu do giay nen polymer co dac tinh rat khac so voi loai giay ma bon toi pham dung de lam tien gia). Vi vay, co the khang dinh rang, loai tien polymer do Ngan hang Nha nuoc phat hanh voi cac yeu to chong gia hien dai da nang cao chat luong va kha nang chong gia cua dong tien Viet Nam so voi dong tien in bang chat lieu cotton (tien giay cu), gop phan bao ve loi ich hop phap cua nguoi su dung dong tien.

Ngan hang Nha nuoc se tiep tuc nghien cuu cac giai phap nham nang cao kha nang chong gia cua dong tien Viet Nam, tang cuong tuyen truyen pho bien giup nguoi dan nhan biet ve cac dac diem cua tien that, tien gia, dong thoi tich cuc phoi hop voi cac co quan chuc nang trong cong tac dau tranh phong, chong tien gia.

  • TS

Quy vi da hai long hay chua voi noi dung tra loi tren?

Viet Bao
Comment :Ngan hang Nha nuoc tra loi ve von vay tien gia
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ngan hang Nha nuoc tra loi ve von vay tien gia bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ngan hang Nha nuoc tra loi ve von vay tien gia ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ngan hang Nha nuoc tra loi ve von vay tien gia ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
State Bank reply on loans, counterfeit money
Vietnam, Ha Giang, the Ministry of Finance, Bank of Social Policy, Ministry of Planning and Investment, secured by property, the maximum loan most, credit institutions, the prime minister, land use, cooperatives, loan demand, banks, facilitating borrowing, poor
The opinions of the voters sent to the State Bank mainly to the theme of "loans" at preferential interest rates and polymer author ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ngân hàng Nhà nước trả lời về vốn vay, tiền giả

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ngân hàng Nhà nước trả lời về vốn vay, tiền giả bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ngan hang Nha nuoc tra loi ve von vay tien gia

Nhan xet, hay lien he ve tin Ngan hang Nha nuoc tra loi ve von vay tien gia co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ngan hang Nha nuoc tra loi ve von vay tien gia de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0