Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung

Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung

Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung
Vu tieu cuc xay ra tai PMU18 thuoc Bo Giao thong van tai vua la mot vu an tham nhung te hai nhat, vua la "noi si nhuc quoc gia", anh huong nghiem trong den uy tin cua Ðang, Nha nuoc ta o trong va ngoai nuoc.

Tu vu nay da dat cho Ðang, Quoc hoi, Nha nuoc ta rat nhieu van de then chot, tu duong loi, chinh sach, den to chuc, quan ly, boi duong, khen thuong va ky luat can bo.

Nhan dan khong nhung cho doi chung ta xu ly vu nay bang luat phap truoc mat, ma con doi hoi chung ta phai lam sao co duong loi, chinh sach, bien phap de giai quyet duoc nan quan lieu, tham nhung mot cach co ban va triet de. Ho khong chap nhan viec chung ta cu nhac di nhac lai mai "khong it can bo dang vien, vien chuc nha nuoc quan lieu, tham nhung" va "quan lieu, tham nhung chua duoc day lui".

Ðay vua la thoi co vua la thach thuc cua Ðang va Nha nuoc ta. Thoi co la chung ta nhan vu nay tim ra nhung nguyen nhan cot loi cua quan lieu, tham nhung ngay cang co tinh chat nghiem trong va pho bien, tu do de ra duong loi, chu truong, bien phap co ban nhat, tich cuc nhat de day lui, di den triet tieu nan quan lieu, tham nhung.

Ban linh cua Ðang, Quoc hoi va Chinh phu ta phai duoc chung minh hung hon tren thuc te, dap ung tot nhat nhung mong doi thiet tha cua dang vien va nhan dan; bien xau thanh tot. Nhat thiet Ðang, Quoc hoi va Chinh phu phai trao doi, ban bac that ky ve van de nay, khong the de cap mot cach hoi hot duoc.

Nhan dan chua duoc thong tin mot cach day du ve von vay ODA, von vay muon va tai tro cua nuoc ngoai, cung nhu viec chi tieu, tra no va so no ton dong cua cac tai khoan nay.

Toi de nghi cong khai hon nua van de nay, de QH tang cuong giam sat, khac phuc tinh trang quan ly kem hieu qua hien nay cua cac bo, nganh lien quan.

Ðe triet tieu tham nhung, Ðang, Nha nuoc can co nhung bien phap cu the gi?

Truoc khi xay ra vu tieu cuc o PMU18, da co bao vu tham nhung o mot so bo, mot so dia phuong da canh bao chung ta.

Tuy nhien, chung ta van khong canh giac day du, khong co nhung doi sach co ban, quyet liet nen da dan den vu PMU18 ngay truoc them Ðai hoi X va truoc Ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI.

Chung ta khong nhung phai danh gia dung nhung thay doi to lon cua dat nuoc trong 20 nam doi moi ma con phai nhat thiet nhin thang vao su that, noi ro su that ve nhung suy thoai dao duc trong xa hoi va nan quan lieu, tham nhung, phan hoa giau ngheo trong Ðang, phat huy cao do phe binh va tu phe binh de khuech truong tot nhat nhung thang loi da dat duoc, khac phuc bang duoc nhung kho khan, tro ngai, nhung thieu sot lam cho thang loi cua chung ta toan dien, vung ben hon, tao ra mot buoc ngoat chien luoc moi.

Khong lam nhu the quoc gia se lam nguy.

Nhung nguyen nhan co ban gi da lam cho su xuong cap ve van hoa, dao duc xa hoi, gia tang toi pham den nhu bay gio?

Nhung nguyen nhan gi da lam cho mot bo phan can bo, dang vien cua Ðang, cong chuc, vien chuc cua Nha nuoc ta quan lieu, tham nhung, phan hoa giau ngheo nhu bay gio?

Trong lich su, chua bao gio nhan dan ta lai co mot doi song vat chat cao nhu hien nay, mac dau van con nhieu nguoi, nhieu vung ngheo doi va nuoc ta cung van con la nuoc ngheo tren the gioi, nhung toi pham hinh su, ma tuy, mai dam lai phat trien nhieu nhu bay gio.

Chua bao gio Ðang ta co so luong dang vien dong nhu bay gio, duoc hoc tap van hoa, boi duong chinh tri mot cach co he thong, bang cap nhieu nhu bay gio, can bo dang vien ta duoc ren luyen trong khoi lua chien tranh, chiu dung gian kho cuc ky anh hung, lai duoc tu tuong sang ngoi cua Bac Ho dan dat, the nhung cung chua bao gio trong Ðang lai co nhieu hien tuong quan lieu, tieu cuc, tham nhung, phan hoa giau ngheo nhu bay gio.

Neu chi dua vao chi thi, luat phap nhu chung ta da lam, mac dau rat can thiet nhung ro rang la chua du de ngan chan, triet tieu duoc nhung hien tuong tieu cuc do.

Chung ta phai tim ra cho duoc nhung nguyen nhan co ban nhat de giai quyet tan goc nhung van de nay, di doi voi nhung bien phap nghiem ngat truoc mat. Chi co the chung ta moi khac phuc, day lui, triet tieu duoc tieu cuc, lam cho xa hoi ta lanh manh, Ðang ta trong sach, vung manh, doan ket, nhat tri, phat huy thang loi mot cach toan dien, vung ben va vi dai hon.

Nam nguyen nhan co ban tac dong cuc ky nghiem trong den hien trang xa hoi va Ðang ta

Thu nhat: Chung ta da sai lam ve giao duc, khong thuc su coi trong giao duc lam nguoi nhu Bac Ho da chi day.

Thu hai: Sau su sup do cua mo hinh che do XHCN duy y chi, quan lieu, tap trung, bao cap, cuoc khung hoang niem tin doi voi CNXH da dien ra rat nghiem trong trong mot bo phan nhan dan va Ðang ta. Trong khong it nguoi, ly tuong bi lung lay, tham chi co nhung can bo (ke ca mot so can bo lao thanh) cung cho rang chu nghia Mac, CNXH da loi thoi, trong khi do chung ta chua tap trung dung muc cho cong cuoc xay dung XHCN, tham chi khong dam cong khai, quyet liet bao ve va de cao CNXH.

Thu ba: Benh quan lieu, quyen binh dang ngu tri trong nhieu co quan cua Ðang va Nha nuoc, coi thuong nhan dan, coi thuong phong trao quan chung, hoan toan trai nguoc voi tu tuong cua Bac Ho. Bac Ho da day chung ta:

"Ai cung phai lam dan van. Lam dan van la phai chan di, tai nghe, mat thay, mieng noi, tay lam".

Thu hoi can bo cua chung ta hien nay co bao nhieu nguoi da lam dung nhu the?

Le-nin da nghiem khac canh bao chung ta voi mot cau noi noi tieng:

"Nguy co lon nhat cua Ðang cam quyen la benh quan lieu. Neu co gi dan den do vo chinh la tai cai do".

Hoi moi thanh lap, Ðang da dua ra khau hieu "Vo san hoa", dua cac can bo, dang vien tri thuc vao lao dong o cac ham mo, xi nghiep, ben cang... de ren luyen tinh cam, tac phong, tu tuong cach mang cho can bo. Ðen khang chien chong thuc dan Phap, chong de quoc My, chung ta lai co khau hieu ba cung: "Cung an, cung o, cung lam voi nhan dan".

Ðen nay dong luong tuy con thap nhung that su doi song cua can bo, dang vien trong cac co quan Ðang, Nha nuoc tu Trung uong den co so deu cao hon doi song nguoi dan binh thuong nhung chung ta lai chang co khau hieu gi, chua co phong trao gi de ren luyen trong thuc te pham chat can bo, dang vien.

Khong sau sat, lan lon voi quan chung, khong gan gui voi dong bao ngheo kho, doi thoai voi nguoi giau nhieu hon la doi thoai voi quan chung lao dong ngheo, mac dau doi thoai voi doanh nhan, tu san la rat can thiet va cung chua du sau sat, the nhung buong loi su gan gui, doi thoai voi nhan dan lao dong thi khong the ren luyen duoc can bo.

Chi co trui ren trong phong trao cach mang cua quan chung thi can bo moi co tam, duc, co tai nang. Can bo tot chi co the la tu phong trao cach mang cua quan chung ma ra.

Thu tu: Khi doi moi chung ta thay rat ro loi ich cua co che thi truong va phat trien tu ban, nhung lai qua coi nhe, mat canh giac voi mat trai cua co che thi truong va chu nghia tu ban, khong luong truoc duoc mot cach day du mat tieu cuc cua co che nay. Chung ta cung da tung noi: "Mo cua se don duoc luong gio mat lanh nhung ruoi muoi, khoi bui cung bay vao theo". Chung ta het suc vui mung voi nhung thang loi nhanh chong gan nhu vu bao cua ve truoc cau noi, nhung ve sau cua cau noi do thi gan nhu noi qua roi bo.

Thuc hien co che thi truong, phat trien tu ban tu nhan la cuc ky can thiet cho phat trien kinh te, cai thien doi song nhan dan, xay dung co so vat chat cho buoc qua do di len CNXH. Nhung neu khong thay mat tieu cuc nguy hiem cua co che thi truong va chu nghia tu ban thi that la chu quan, mo ho, phu nhan thuc te, phu nhan quan diem cua chu nghia Mac ve tinh chat "vo tinh vo nghia" cua dong tien trong xa hoi tu ban. Ðay cung chinh la xa roi, phu nhan chu nghia Mac.

Mat trai tieu cuc cua co che thi truong va chu nghia tu ban la coi dong tien va loi nhuan tren het. Chu nghia thuc dung, tu tuong huong loi ngay cang pha hoai dao duc xa hoi va pham chat can bo, dang vien. Tham chi co nguoi con ton sung dong tien den muc ca tung:

"Ðong tien la Tien, la Phat
La suc bat tuoi tre
La suc khoe tuoi gia..."

Hau qua nay, co nguoi da phai thot len mot cach het suc cham biem va cung het suc bi quan:

"Nhan pham ngay nay xuong gia roi
Chi con thuc pham gia cao thoi
Luong tam con re hon luong thuc
Chan ly, chan gio cung the thoi..."

Thu nam: Ðong luong cua can bo, cong nhan, vien chuc qua thap.

May giai phap co ban de giai quyet 5 nguyen nhan cot loi neu tren

Mot la: Phai lay giao duc lam nguoi la chinh, theo tu tuong Bac Ho. Phai coi trong giao duc nhan cach lam nguoi, con nguoi Viet Nam chan chinh voi truyen thong van hoa, dao duc tu tuong Viet Nam va tinh hoa cua van hoa, triet hoc phuong Ðong ket hop voi chu nghia Mac - Le-nin. Ðay dich thuc la tu tuong cua Bac Ho. Bac da tung noi:

"Khong Tu, Gie-su, Mac, Ton Dat Tien chang co nhung diem chung do sao? Ho deu muon muu hanh phuc cho loai nguoi, muu phuc loi cho xa hoi. Neu hom nay ho con song tren doi nay, neu ho hop lai mot cho, toi tin rang ho nhat dinh chung song voi nhau rat hoan my nhu nhung nguoi ban than thiet.

Toi co gang lam nguoi hoc tro nho cua cac vi ay".

Phai co quy che thuc hien cu the "Tien hoc le, hau hoc van" cho cac chau tu mau giao den tieu hoc. Cac chau phai duoc hoc ve luan ly. Cong dan giao duc khong the thay the duoc giao duc luan ly.

Nha van hoa va giao duc lon cua nuoc ta Le Quy Ðon da de lai cho chung ta mot cau bat hu:

"Tre khong kinh gia,
Tro khong trong thay,
Quan kieu, tuong thoai,
Tham nhung tran lan,
Si, phu ngoanh mat,
Xa tac lam nguy".

Phai het suc coi trong giao duc lich su.

Bac Ho da day:

"Dan ta phai hoc su ta".

Giao su Tran Van Giau cung da phat bieu:

"Hoc lam nguoi thi phai hoc su"

The ma vua qua, khi thi het cap 3 rat nhieu chau thi mon su chi dat tu 0 den 3 diem. Nhu vay, lam sao khong mat goc duoc. Truoc nguy co lon lao nhu the, mot so vi co trach nhiem trong Ðang, Nha nuoc cung nhu trong nganh tu tuong, van hoa, giao duc, khong co mot phan ung buc xuc nao ve van de nay. Ðo la dieu rat khong dung.

Theo toi, he so cua mon su phai bang he so cua mon toan. Thi het cap 3 va thi vao dai hoc phai coi mon su la mon bat buoc. Chung ta nhat thiet phai khoi phuc mon hoc Han Nom, he so cua mon Han Nom chi it cung phai bang he so cua mon Anh van.

Tai sao nhu the?

Trong hon 1000 nam bac thuoc, dan toc ta da tiep thu chu Han, nhung sau do ong cha ta da cai tien thanh chu Nom, lam chu viet chinh thuc cua ta vao khoang the ky thu VII hoac thu VIII, sau cong nguyen.

Su sang tao thong minh nay la mot buoc phat trien vuot bac ve van hoa, giup dan toc ta tiep thu va pho bien rong rai duoc kien thuc moi ve nhieu mat, nhanh chong thuc day su phat trien toan dien cua dan toc ta.

Truoc do, chung ta da co chu viet nhung con rat tho so, ngheo nan, ngay cang bi mai mot.

Dan toc ta da su dung chu Han Nom suot khoang 1500 nam cho den khi bi de quoc Phap do ho nuoc ta vao giua the ky 19. Ðong thoi, de quoc Phap thay the chu Han Nom bang chu "Quoc ngu" nguon goc la-tinh, bat hoc sinh hoc tieng Phap la chu yeu ngay tu lop 1.

Ngang nguoc den trang tron, chung day cho hoc sinh ta nhan to tien minh la nguoi Gaullois. Gaullois la to tien cua nguoi Phap.

Mot lan nua dan toc ta phai doi mat voi nguy co dong hoa.

Tuy nhien, cho toi nay, tu goc Han van chiem 60, 70% trong ngon ngu cua chung ta.

Nhung kiet tac van chuong cua dan toc ta deu mang dam net van hoa Han Nom, nhu:

- Tuyen ngon doc lap dau tien cua nuoc ta, "Nam quoc son ha, Nam de cu" cua Ly Thuong Kiet.

- Hich tuong si cua Hung Ðao dai vuong.

- Binh Ngo dai cao cua Nguyen Trai.

- Truyen Kieu cua Nguyen Du.

- Tap tho trong tu "Nguc trung nhat ky" cua Bac Ho.

Tu tuong, van phong, tho van, phong cach cua Ho Chu tich deu dam da mau sac van hoa Han Nom, van hoa dan toc. Chi tiec rang khong it nguoi trong chung ta, nhat la tang lop thanh nien, hieu rat it ve van hoa Han Nom. Ðo la do nhung the he lanh dao sau Bac Ho nhu chung toi da khong quan tam day du den viec giu gin va phat huy nen van hoa, truyen thong cao dep day tinh nhan van nhu the. Van hoa dan toc bi phai nhat, bi xam thuc boi van hoa ngoai lai, thuc dung, bi Tay hoa... Chinh vi vay ma van hoa, dao duc xa hoi bi xuong cap nghiem trong.

Han Nom la chu viet cua dan toc ta trong suot khoang 15 the ky. Hon nua nhieu cau, chu Han Nom chua dung y nghia sau sac ve dao ly. Theo toi, dang ly Han Nom con phai duoc coi trong hon Anh van.

Hoc Anh van la rat can thiet de hoi nhap toan cau, tiep can voi nen khoa hoc, ky thuat tien tien cua the gioi. Tuy nhien, cung phai thay Anh van hien nay la the luc van hoa cuc thinh dang co chieu huong lan at cac nen van hoa khac. Nhieu nuoc lon tren the gioi nhu Phap, Trung Quoc... cung dang phai canh giac trong viec bao ton nen van hoa cua minh truoc su banh truong cua Anh van.

Nuoc Viet Nam ta nho hon lai cang phai giu gin, ton trong nen van hoa cua minh.

Cang hoc ngoai ngu gioi bao nhieu thi lai cang phai bao trong va phat huy ngon ngu cua chung ta bay nhieu.

Truoc day dan toc ta da tung bi phong kien phuong bac do ho hang ngan nam. Chung da dung moi muu mo va suc manh van hoa cua chung de dong hoa dan toc ta. Ong cha ta da dau tranh rat kien cuong, cuc ky tri tue de dan toc ta truong ton den ngay nay.

Bi thong tri ve chinh tri thi dan toc van ton tai duoc, bi dong hoa ve van hoa thi dan toc se tieu vong.

Bai hoc xuong mau vo cung quy gia nay khong cho phep chung ta coi nhe su xam thuc ve van hoa.

Khong coi trong su hoc, khong coi trong Han Nom thi lam sao ma khong mat goc duoc?

Sai lam nay la cuc ky nguy hiem.

Hoc tu tuong cua Bac Ho nhat thiet phai hoc van hoa, tu tuong Viet Nam va tinh hoa cua van hoa triet hoc phuong Ðong, cua Tam giao (Lao, Nho, Phat). Tu tuong cua Bac Ho la ket hop nhuan nhuyen chu nghia Mac - Le-nin voi tinh hoa van hoa dao duc tu tuong Viet Nam va tinh hoa van hoa triet hoc phuong Ðong. Tu tuong cua Bac Ho la mot buoc phat trien moi cua chu nghia Mac - Le-nin, lam cho chu nghia Mac - Le-nin dat den dinh cao nhan van.

Chinh nho vay ma chung ta da ngan chan, han che duoc toi da nhung khuynh huong qua tho bao trong khi van dung mot cach sai lam chu nghia Mac - Le-nin nhu o mot so nuoc khac. Tu tuong Ho Chi Minh khong nhung chinh phuc duoc dan toc Viet Nam ma con chinh phuc duoc ca the gioi. Bac da duoc the gioi cong nhan la Anh hung giai phong dan toc, Danh nhan van hoa the gioi.

Chinh vi nhung ly le tren, trong truong Ðang va trong cac truong cua he thong giao duc nuoc ta, hoc tu tuong Ho Chi Minh la phai ket hop hoc nhung van de co ban cua chu nghia Mac - Le-nin voi tinh hoa van hoa, dao duc Viet Nam, tinh hoa van hoa, triet hoc the gioi, dac biet la tinh hoa van hoa, triet hoc phuong Ðong. Ðo la nhung bo phan cau thanh cua tu tuong Ho Chi Minh.

Hai la: Chung ta nhat thiet phai theo duong loi dung dan cua Ðang la giuong cao ngon co: Ðoc lap dan toc va Chu nghia xa hoi. Phai di vung chac tren ca hai chan. Neu chi coi trong phat trien kinh te theo co che thi truong ma khong coi trong xay dung CNXH thi la sai duong loi, mat phuong huong, mat ly tuong. Nhu the thi lam sao khac phuc duoc khung hoang niem tin doi voi CNXH dan den tinh trang ly tam trong Ðang. Mat niem tin doi voi CNXH, khong co ly tuong cao dep thi se dan den tieu cuc trong xa hoi cung nhu trong Ðang, dan den su phan hoa trong noi bo Ðang. Hien nay, khong thieu gi can bo, dang vien cho rang, CNTB hon han CNXH. Co nguoi thi cho CNXH la loi thoi, "het dat", ca tung thuyet "meo trang, meo den".

Thuyet "meo trang, meo den" cung co ly le cua no, nhung vi the ma bac bo CNXH thi qua la sai lam nghiem trong.

Ðang Tieu Binh khong chi xuong xuat luan thuyet "meo trang, meo den" ma con neu ra 10 dieu canh bao ma chung ta rat can tham khao. Co nhung can bo, dang vien hien nay rat mo dao, di chua, an chay, tung kinh, niem Phat, nhung lai khong mang gi den hoc thuyet Mac - Le-nin va CNXH...

Ðao Phat cung co nhung giao ly rat tuyet voi. Phat day nguoi ta:

"Quen minh, vi nguoi
Tu bi, bac ai,
Cuu nhan, do the,
Pho do chung sinh"

Mac, CNXH chu truong giai phong nhan loai khoi doi ngheo, ap buc, bat cong, xay dung xa hoi am no, hanh phuc, binh dang, bac ai.

Phan bac hoc thuyet Mac, khong thiet tha voi CNXH thi khong the co tam Phat duoc.

Mat khac, cung phai cong bang ma noi, can bo, dang vien cong san nao khong ton trong chu truong tu do tin nguong cua Ðang, ky thi nhung ton giao, tin nguong day nguoi ta lam lanh, lanh du, tu bi, bac ai, cuu nhan, do the, nhung to chuc quan chung don thuan lam cong tac tuong tro lan nhau, xa hoi, tu thien, khong co y do chinh tri nao ca, thi cung khong the co tam cong san duoc, lai cang khong the thua ke tu tuong cao dep cua Bac Ho.

Ve viec mot vai noi da han che hoat dong cua Hoi huong dao. Hoi huong dao la mot to chuc quan chung tot, hop phap, duoc Chinh phu Viet Nam dan chu cong hoa cho phep hoat dong.

Bac Ho la nguoi huong dao sinh dau tien cua Viet Nam o Anh tu nam 1915. Bac cung la Chu tich danh du Hoi huong dao Viet Nam sau khi nuoc nha duoc doc lap nam 1945.

Vi vay, theo toi, nen de cho Hoi huong dao hoat dong, phat huy truyen thong chan chinh cua Hoi, khong lam gi vi pham phap luat, chu yeu huong vao cac hoat dong nhan dao, tu thien, the la vua the hien cai tam cua nguoi cong san, vua the hien su kinh trong Bac Ho.

Ðang doc quyen lanh dao chu khong phai doc quyen cach mang. Cach mang la cua quan chung va la tu co so ma len.

Neu anh doc quyen cach mang khong van dong quan chung tham gia lam cach mang, thi se co nguoi khac loi keo quan chung ve phia nguoi ta, gay ra tinh hinh phuc tap.

Phai tich cuc tap trung giai quyet khung hoang niem tin doi voi CNXH, bang nhung ly le, lap luan day suc thuyet phuc, bang viec toan tam toan y xay dung CNXH, bang nhung viec lam hieu qua, ich nuoc loi dan; khong the tu ep minh, ep nguoi phai tin vao CNXH.

Suot qua trinh lich su cua dan toc ta la qua trinh bi xam luoc va chong xam luoc. Chinh vi vay ma nhan dan ta co truyen thong dai doan ket cuc ky cao dep.

Bac Ho da vo cung sang suot neu len khau hieu:

"Ðoan ket, doan ket, dai doan ket,
Thanh cong, thanh cong, dai thanh cong".

Trong noi bo nhan dan ta, khong co co so cho su phat trien mau thuan doi khang dich, ta, chu yeu chi co mau thuan noi bo nhan dan.

Ung xu voi nhau trong van de giai quyet mau thuan noi bo nhan dan cua ca hai phia theo kieu giai quyet mau thuan doi khang dich, ta, la vo cung sai lam, tham chi lai con mac muu ke thu.

Giai quyet mau thuan trong noi bo nhan dan la phai binh tinh, doi thoai, lang nghe nhau, phan ro phai, trai, dau tranh thuyet phuc, tham chi phai nhan nhuong, cho doi nhau, tim ra nhung bien phap trung gian, nhan vat trung gian, de tung buoc giai quyet van de. Chinh quyen phai het suc han che nhung bien phap hanh chanh, canh sat; do la nhung bien phap khong thich hop trong dau tranh noi bo nhan dan. Nhung bien phap nay chi co the nhat thoi ap dung trong tinh the van bat dac di.

Hien nay cuoc khung hoang niem tin doi voi CNXH o mot bo phan can bo, dang vien trong Ðang va nhan dan ta la cuc ky nghiem trong va nguy hiem.

Trong khang chien, nhan dan ta tu giac chap nhan hy sinh cuc ky anh hung trong mot thoi gian lau dai. Ho thiet tha hy vong sau chien thang duoc song hoa binh, am no, tu do, dan chu. Sai lam cua mo hinh XHCN duy y chi, quan lieu, tap trung, bao cap da lam cho ho mat hy vong, don ho den mot cuoc song cung cuc; tu do, dan chu bi xam pham nghiem trong.

Ngay sau giai phong Mien Nam 3 ngay, Kho-me do da chiem dao Tho Chu, dao Phu Quoc va tien hanh cuoc chien tranh bien gioi ngay tu do. Chung da chiem nhieu vung bien gioi cua ta o An Giang, Tay Ninh, giet hai hang tram ngan dong bao ta.

Sau nhieu lan chung ta de nghi giai quyet hoa binh cuoc xung dot, Kho-me do deu thang thung bac bo. Khong con cach nao khac, nam 1979 chung ta buoc phai phan cong quyet liet, dap tan che do Kho-me do, dong thoi tan luc gop phan cung nhan dan Cam-pu-chia xay dung chinh quyen, quan doi cach mang Cam-pu-chia du suc giu chinh quyen va doi dau thang loi voi Kho-me do, cuu nhan dan Cam-pu-chia khoi nan diet chung. Chi co dat duoc muc tieu do thi chung ta moi co the rut chan khoi cuoc chien tranh nghiet nga nay. Mot cuoc chien tranh hoan toan chinh nghia, lau dai, gian kho nhu the nhung lai la mot cuoc chien tranh it duoc tuyen truyen, giai thich nhat. Tham chi con co mot so nuoc da tiep tay cho Kho-me do va dong minh cua chung chong lai chung ta. Ðen nay ho moi chiu len an va du dinh dua ra xet xu Kho-me do.

Lam sao nhan dan trong nuoc va the gioi hieu het duoc nhung uan khuc khong noi ra duoc cua Ðang, Nha nuoc ta. Lam sao ho thay het duoc chinh nghia, su hy sinh cao ca cung nhu su quyet doan dung dan cua nhan dan, cua Ðang, Nha nuoc ta trong cuoc chien tranh chinh nghia nay.

Nhung nhan thuc sai lam, nhung tu tuong lech lac doi voi CNXH, nhung ngo nhan ve cac cuoc khang chien cua dan toc ta, dac biet la cuoc khang chien bao ve bien gioi Tay Nam cua To quoc, co ly do khach quan cua no. Chung ta khong chi phan bac lai, ma con phai co su thong cam nhat dinh voi nhung nguoi co nhung lech lac nay.

Sau giai phong, chinh sai lam cua chung ta da dua nhan dan den canh doi kho khong dang co. Cung chinh la Kho-me do da xam pham bien gioi cua To quoc ta. Nhan dan ta lai phai tiep tuc do mau them nua.

Neu khong noi ro rang, that khach quan ve dien bien chien tranh Viet Nam, dac biet la cuoc chien tranh bao ve bien gioi phia Tay Nam ma cu im hoi, lang tieng, e ngai, don thuan "khep lai qua khu", thi chung ta khong the nao giai toa duoc ngo nhan sai lam, cung nhu phan bac lai luan dieu ac y cho chung ta la ke hieu chien.

"Khep lai qua khu" co nghia la xoa bo han thu, cung nhau chung song hoa binh, hop tac va phat trien.

Lich su la khach quan, khong the va khong nen che giau.

Noi am anh ve mot che do XHCN nghiet nga, ngheo doi, chien tranh, trong tam tri nhan dan la rat sau dam, nhat la nhan dan mien nam voi qua nhieu eo le, uan khuc cua ho.

Nhan dan khong the phan biet ro rang dau la CNXH dich thuc, khoa hoc, bien chung va dau la CNXH duy y chi, quan lieu. Hon nua, con co ly do la cho den nay chung ta chua xay dung duoc mo hinh XHCN dich thuc, uu viet hon han CNTB, co suc thuyet phuc cao.

Phai dung cam nhin thang vao su that, noi ro su that, phe binh, tu phe binh mot cach nghiem tuc, chan thanh, song phang, ca ve thang loi to lon, cung nhu khuyet diem chu quan nghiem trong, rut ra nhung bai hoc kinh nghiem xuong mau, xay dung cho bang duoc che do XHCN uu viet hon han CNTB. Ðo la: Tap trung suc cua toan Ðang, toan dan, phat huy suc manh dai doan ket dan toc, suc manh tong hop cua Nha nuoc, phat dong phong trao soi noi xoa doi, giam ngheo cua quan chung, dong thoi tang cuong manh me cac chinh sach xa hoi, giao duc, y te, thuc hien Di chuc cua Ho Chu tich lam cho ai cung co com an, ao mac, ai cung duoc hoc hanh, duoc cham soc suc khoe, tung buoc vung chac lam giam khoang cach giau ngheo giua cac tang lop nhan dan, cac dan toc va cac dia phuong, thuc hien thanh cong chu truong: dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Chi co nhu the chung ta moi vuot qua duoc thach thuc nguy hiem, giu vung duoc ly tuong, moi giai toa duoc mot cach thuyet phuc nhung ngo nhan, nhung khuynh huong sai lam trong Ðang va trong nhan dan, moi phan bac duoc bang ly le vung chac nhung luan dieu xuyen tac ac y cua cac the luc thu dich doi voi chu nghia Mac va CNXH.

Sau su sup do cua mo hinh XHCN duy y chi, quan lieu, tap trung, bao cap, cuoc khung hoang niem tin doi voi CNXH dien ra rat nghiem trong o mot bo phan trong nhan dan va trong Ðang ta. Tinh trang khung hoang ve tu tuong, khuynh huong xet lai the hien tren nhieu mat, tham chi co nguoi con cho ta la hieu chien lam cho dat nuoc ngheo kho.

Voi tam ly that bai chu nghia doi voi CNXH, nhieu nguoi mat tu tin, giam sut y chi chien dau, nhan thuc tinh hinh khong con sang suot va nhay ben nua.

Hien nay hang ty nguoi tren the gioi dang song trong ngheo doi, benh tat, bi ap buc bat cong. Cuoc dau tranh chong doi ngheo dang dien ra manh me va quyet liet.

Cuoc hop thien nien ky cua Lien hop quoc, cuoc hoi nghi cua hang tram lanh tu quoc gia o Co-pen-ha-ghen (Ðan Mach), cuoc hop ban ve luong thuc o Ma-ni-la (Phi-li-pin), cuoc hop cua Phu nu quoc te o Bac Kinh (Trung Quoc) deu ban ve chong doi ngheo. Ðac biet cuoc hoa nhac cua cac nghe si am nhac du loai, noi tieng cua the gioi, tap hop hang trieu thinh gia o Ai-len de doi chong doi ngheo, xoa no cho cac nuoc ngheo o chau Phi.

Tham chi nhung nha tu ban giau nhat nhi the gioi nhu Bin Ghet (Bill Gates), Oa-ren Buy-phe (Warren Buyfet) da tuyen bo bo ra mot phan kha lon tai san do so cua minh, tap trung tam tri cho cong tac xa hoi, tu thien.

O Viet Nam khong phai khong co hien tuong nay. Co dong bao giau co, truoc khi chet da de lai di chuc hien dang toan bo tai san, tien bac phung dieu cho cong tac tu thien, hien dang than xac cho nghien cuu khoa hoc.

Tren day la hien tuong chuyen bien den bat ngo cua luong tam nhan loai.

Niem tin vao con nguoi, vao cai thien nhat dinh thang cai ac ngay cang duoc cung co vung chac.

Cu-ba, mac du la nuoc nho be, chi cach My co 80 cay so, bat chap su chong doi ac liet cua chinh quyen My, van phat huy thang loi tinh uu viet cua CNXH va tinh than quoc te vo san.

O Cu-ba doi song nhan dan rat hai hoa, hanh phuc. Moi cong dan deu duoc cham soc suc khoe mien phi nhu nhau, khong phan biet dang cap. Giao duc tu mau giao mam non cho den dai hoc deu mien phi.

Hang nam Cu-ba dao tao hang van bac si, ky su giup cac nuoc ngheo o chau My la-tinh va chau Phi.

Anh huong cua Cu-ba va Fidel Castro rat lon.

Moi day cuoc hop cua cac nuoc khong lien ket gom tren 100 quoc gia, dai bo phan dai bieu la nguyen thu quoc gia, da bau Fidel lam Chu tich Phong trao Khong lien ket lan thu 2 mac du Fidel dang lam trong benh.

Mot loat nuoc My la-tinh nhu Venezuela, Boliviaa, Chi-le, Brazin, Mexico... dang nghieng ve canh ta. Anh huong cua Cu-ba doi voi khu vuc nay rat la tich cuc.

Tat ca tinh hinh tren day chung minh xu the doi cong bang xa hoi, thuc hien xa hoi xa hoi chu nghia la khong the dao nguoc duoc.

Nhung to chuc nhu Lien hop quoc, To chuc Thuong mai the gioi (WTO)... cung dang tuot khoi tam khong che doc quyen cua cac sieu cuong tu ban va dang tro thanh dien dan dau tranh cho quyen loi cua cac nuoc dang phat trien, ngheo doi va bi doi xu bat cong.

Tren the gioi khong chi co dien bien hoa binh phan cach mang. Dien bien hoa binh cach mang dang phat trien manh me, tap hop luc luong rat da dang, rong lon va dang ngay cang tro thanh xu the chu yeu cua thoi dai.

Su phan tich tinh hinh the gioi, tinh hinh tuong quan luc luong tren pham vi toan cau khong duoc quan tam dung muc nhu truoc nua. Nhan thuc cua mot bo phan can bo, dang vien trong Ðang ve nhung van de nay con mo ho. Cuoc dau tranh quyet liet de khang dinh chinh nghia va su tat thang cua CNXH bi sa sut nghiem trong, tu lam suy yeu vi the XHCN cua minh tren truong quoc te.

Nghi quyet Ðai hoi VI cua Ðang da xac dinh chinh sach doi ngoai cua chung ta la hop tac voi tat ca cac nuoc khong phan biet che do chinh tri khac nhau, vua hop tac, vua dau tranh cho hoa binh, phat trien va tien bo xa hoi.

Trong boi canh quoc te hien nay, chinh sach doi ngoai nhu the la hoan toan phu hop.

Sai lam nghiem trong hien nay la quan tam mot chieu den doi moi kinh te va phat trien kinh te theo co che thi truong ma khong quan tam dung muc xay dung CNXH, tham chi co nguoi de cao phat trien kinh te theo thuyet kinh te chu nghia, ha thap vai tro lanh dao chinh tri toan dien cua Ðang.

Chung ta xoa doi, giam ngheo, thuc hien mot so chinh sach xa hoi da dat duoc ket qua tot, duoc nhan dan tin nhiem va the gioi ca ngoi, nhung chua du lieu luong de lam giam khoang cach giau ngheo giua cac tang lop nhan dan, giua cac dia phuong va cac dan toc. Trai lai, khoang cach giau ngheo ngay cang dan ra. Ðinh huong XHCN mo nhat, khong ro net. Xa hoi phat trien khong toan dien, thieu vung chac.

Theo thong ke cua Bo Lao dong - Thuong binh - Xa hoi ve ho nong dan ngheo o nuoc ta hien nay nhu sau:

- Tay Bac Viet Nam: 62%

- Tay Nguyen: 52%

- Ðong Bac: 36%

- Tay Nam Bo: 30%

- Toan quoc hien nay co 14,6 trieu ho nong dan, trong do co 4,2 trieu ho ngheo.

- So ho nong dan khong co ruong dat de canh tac la tren 400 nghin ho, chiem ty le 6% ho nong dan.

Thu nhap cua nong dan Viet Nam binh quan chi co 256 do-la/nam, tuc la 0,70 do-la/nguoi/ngay. Muc thu nhap nhu the con kem ca tieu chi ngheo cua cac nuoc dang phat trien la 1 do-la/ngay.

Nong dan chiem 73% dan so, ma chi chiem co 40% tong thu nhap quoc dan. 27% dan so thuoc cac thanh phan khac lai chiem toi 60% tong thu nhap quoc dan. Neu so sanh tang lop giau nhat trong 27% nay voi tang lop ngheo nhat trong nong dan, thi khoang cach giau ngheo con cach biet hon rat nhieu.

Ðoi song cong nhan lao dong cung khong hon gi nong dan bao nhieu.

Bac Ho da tung noi: "Khong so thieu, chi so khong cong bang". Ong Tran Van Thinh mot Viet kieu yeu nuoc, mot chuyen vien kinh te cao cap cua Cong dong chau Au o Lien hop quoc cung da phat bieu tren truyen hinh cua chung ta: "Neu phat trien kinh te cua Viet Nam nhanh nhu bay gio, sap toi lai gia nhap WTO, khoang cach giau ngheo ngay cang xa thi xa hoi Viet Nam se mat on dinh".

Tinh hinh Trung Quoc cung khong khac ta la may nhung moi day Quoc hoi Trung Quoc da kip thoi quyet dinh chi ra gan 55 ty USD de cai thien mot buoc doi song o nong thon, giam bot khoang cach giau ngheo giua nong thon va do thi, dam bao su phat trien on dinh cua Trung Quoc theo dung loi canh bao thu 4 va thu 5 cua Ðang Tieu Binh:

Loi canh bao thu 4: "Cuoi the ky thu 20 la thoi diem phai no luc thuc hien giai quyet van de phan hoa luong cuc. Ði theo con duong XHCN la tung buoc thuc hien cong dong giau co".

Loi canh bao thu 5: "Trung Quoc voi 80% dan so la nong dan. Do do xa hoi Trung Quoc co on dinh hay khong, kinh te Trung Quoc co phat trien hay khong truoc het phai xem lieu nong thon co phat trien hay khong, cuoc song nguoi nong dan lieu da duoc cai thien chua.

Cac do thi du co phon hoa den may ma khong co nong thon lam hau phuong vung chac thi do cung la that bai cua Trung Quoc".

Khong kien tri xay dung CNXH thi khong co luc luong doi trong du manh de han che mat tieu cuc cua co che thi truong va cua su phat trien tu ban.

Khong quan tam dung muc xay dung phat trien xa hoi XHCN thi chung ta chi con la mot nuoc tu ban moi phat trien. Ðang ta khong the tranh duoc tu san hoa va nhung mat trai tieu cuc cua no, cung nhu chung ta kho tranh duoc nguy co le thuoc vao chu nghia tu ban nuoc ngoai trong tien trinh gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO) va qua trinh toan cau hoa.

Tinh trang thuc te dang dien ra nhu the.

Ba la: Nhat thiet phai tang thu nhap cho cong nhan, vien chuc. Thu nhap khong du song, van hoa, dao duc xa hoi xuong cap, ly tuong dao dong, xa roi quan chung thi lam sao co the chong duoc quan lieu, tham nhung.

Tang luong cho can bo, cong nhan, vien chuc (CBCNVC) thi lai so khong du ngan sach se di den lam phat, gia ca leo thang thi cung khong giai quyet duoc gi.

Ðe co ngan sach tang luong thi chung ta nhat thiet phai triet de tiet kiem. Tinh trang lang phi trong cac co quan Ðang, Nha nuoc la rat lon. Tru so cua nhieu co quan Ðang va Nha nuoc xay dung qua muc can thiet so voi hien nay; xe co qua muc sang trong, tieu xai lang phi, tham nhung nghiem trong va tran lan.

Hoi Bac Ho con sinh thoi, Bac da goi dong chi Nguyen Van Tran, luc do la Bi thu Ha Noi, hoi ve quy hoach cua thanh pho. Ðong chi Tran trinh bay voi Bac ve quy hoach xay dung thanh pho trong do co viec xay dung co quan Ðang va Nha nuoc kha quy mo. Bac hoi: "Tu truoc den nay cac chu lam viec o dau, co nhat thiet phai xay dung tru so moi hay khong? Nuoc ta con ngheo ma chu dat van de nhu the co dung khong?"

Chinh dong chi Nguyen Van Tran da ke lai cau chuyen nay nhu the.

Nha san cua Bac la mot tieu bieu mau muc cua su gian di va tiet kiem. Nha san cua Bac con do nhung te nan lang phi, tham o lai that phu phang.

Ðay la nhung hinh anh trai nguoc den dau long va can phai bi phe phan nghiem khac.

Tiet kiem nhat thiet phai la mot quoc sach va phai la mot trong nhung tieu chuan chinh de danh gia cac dang uy, cac chi bo, cac co quan Ðang, Nha nuoc va cac doan the... co trong sach, vung manh hay khong? Phai phat dong phong trao thi dua tiet kiem, nhan dien hinh tien tien, nhat la trong co quan Ðang va Nha nuoc. Phai co khen thuong dung muc dien hinh tien tien va phai nghiem khac phe phan, ky luat nhung thieu sot trong van de nay.

Tu nay den nam 2010, theo toi, nhat thiet phai giam bien che cac co quan Ðang, Nha nuoc 1/4 va co chinh sach that tot voi nhung CBCNVC duoc dua ra khoi bien che.

Lam nhu the, chung ta nhat dinh co ngan sach de tang luong cho CBCNVC. Han che toi da tinh trang tang gia theo tang luong.

Co dao duc, co ly tuong, co thu nhap du song, ton trong nghiem ngat duong loi quan chung thi chac chan nan quan lieu, tham nhung, tinh trang phan hoa o mot bo phan trong Ðang va nhung tieu cuc trong xa hoi se duoc giai quyet co ban.

Dan toc ta, Ðang ta nhat dinh se lam nhu the, nhat dinh se thang loi ve vang.

Mai Chi Tho- Nguyen Uy vien Bo Chinh tri - (ND)

Viet Bao
Comment :Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
An expensive lesson for the struggle against bureaucracy, corruption
Ho Chi Minh, Vietnam, Han Nom, China, Ho Chi Minh, the market mechanism, economic development, morality Assembly, Marxism, war, a division, only the will, we, the people, nation, socialism
From this case set for the Party, Congress, our State many key issues, from the line and policies, to the organization, management, training, reward and discipline staff ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Một bài học đắt giá đối với cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Một bài học đắt giá đối với cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung

Nhan xet, hay lien he ve tin Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0