Lam ro quyen trach nhiem cua Dang va Nha nuoc

Lam ro quyen trach nhiem cua Dang va Nha nuoc

Tung la mot cong su ve cong tac to chuc cua Dang o nhieu thoi Tong bi thu, ong Nguyen Dinh Huong rat tam huyet va co kinh nghiem khi ban ve co cau to chuc, ve moi quan he giua Dang va Nha nuoc, TU va dia phuong, quyen han va trach nhiem cua nguoi dung dau bo may. Dac biet, ong manh dan de xuat mot so y kien de lam ro vai tro lanh dao truc tiep, tuyet doi va toan dien, cua Dang.

> Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc

> Cai "kho" cua nghe Bo truong hay chuyen co che

"…Khong chi la xep mam nay sang mam kia"

Thua ong, hom nay Hoi nghi TU 4 se khai mac. Mot trong nhung noi dung cua Hoi nghi lan nay la ban thay doi co cau to chuc. Voi kinh nghiem hang chuc nam lam cong tac to chuc, theo ong, Hoi nghi nen ban vao van de gi?

Hoi nghi TU 4 ban ve thay doi to chuc nhung phai dua tren co so doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang chu khong phai chi la xep mam nay sang mam kia.

Cai co ban la doi moi he thong chinh tri, phuong thuc lanh dao cua Dang, phan ro Dang lam gi, Nha nuoc, Quoc hoi lam gi, moi quan he giua hanh phap, lap phap va tu phap sao cho co mot co che ro rang.

Tat ca nhung dieu nay phai duoc xem xet trong dieu kien Dang cam quyen thuc hien co che thi truong theo dinh huong XHCN. Mot dat nuoc duong trong qua trinh hoi nhap. Nha nuoc dang trong qua trinh xay dung phap quyen de co the thay su phan dinh ro rang giua hanh phap, lap phap va tu phap.

Vi the, Dang khong the vuot qua phap luat, Dang lanh dao nhung khong the dung tren Nha nuoc, lam thay Nha nuoc. Van de ma phap luat da ban hanh roi thi Dang khong the quyet dinh khac, khong mot ca nhan nao dat quyen luc cua minh len Quoc hoi.

Xay dung duoc co che nay rat kho, phai ban rat ky.

"Nha nuoc co manh thi moi thuc hien duoc muc tieu cua Dang de ra"

Co nhieu y kien noi rang, trong boi canh hoi nhap hien nay, Dang phai lam the nao de phat huy hon nua vai tro chu dong cua Nha nuoc. Theo ho, van co tinh trang Dang lam thay ca mot so cong viec thuoc chuc nang cua Nha nuoc. Y kien cua ong?

Lam ro quyen trach nhiem cua Dang va Nha nuoc
Ong Nguyen Dinh Huong trong mot cuoc hop. Anh tu lieu.

Co ai do noi rang neu o linh vuc nao ma Nha nuoc khoe roi thi Dang nen bot vai tro cua minh di, toi thay khong duoc.

Quan trong nhat la phai xem lai ba chuc nang chu yeu nhat, quan trong nhat cua Dang: Mot la: dinh ra duong loi co cac nghi quyet, co nghi quyet xong, nha nuoc phai cu the hoa bang phap luat, nghi dinh, chinh sach; Hai la cong tac can bo; Ba la kiem tra viec thuc hien nghi quyet xem co thuc hien dung hay khong, co lech hay khong, chech huong hay khong.

Nhung vu an binh thuong de cho toa an xu theo phap luat. Nhung vu an phuc tap xu hay khong xu quan trong lam. Dang phai co y kien chi dao.

Vi du nhu vu PMU18, ong Bui Tien Dung pham toi, the trach nhiem cua ong Dao Dinh Binh thi sao. Vu La Thi Kim Oanh, ong Ngo "bi" quy trach nhiem sao vu nay ong Binh lai khong bi?

Vu "sieu lua" Nguyen Duc Chi o Khanh Hoa, ai chiu trach nhiem khong ro? Lam to chuc lot ong Nam Huy quan he voi xa hoi den vao, ong Tran Mai Hanh co sai pham vao Trung uong, ai chiu trach nhiem?

Toi noi bao lut thi do troi nhung nhung viec do minh lam, gay ra, that thoat hu hong khong ai chiu trach nhiem, ke ca can bo giu trong trach cao nhat. Dang phai kiem tra de lam ro nhung viec do.

Toi nho co Tong Bi thu Le Duan tung noi ve moi quan he giua Dang va Nha nuoc: Dang doc quyen lanh dao, Nha nuoc quan ly, do do, Dang phai dua nhieu can bo xuat sac sang ben Nha nuoc de quan ly Nha nuoc. Quan ly Nha nuoc tot tuc la thanh tich cua Dang tot. Dang lanh dao bang Nghi quyet. Sau khi Nghi quyet ra, nguoi thuc hien la Nha nuoc, cu the hoa. Nha nuoc co manh thi moi dat duoc muc tieu ma Dang de ta. Ly luan do toi cho la dung, toi cho la nhu vay. Nha nuoc khong khoe thi Dang khong the hien duoc vai tro lanh dao cua minh.

Tinh gon cac Ban Dang nhu the nao?

Nhung thuc te van co tinh trang ton tai song trung: vi du Nha nuoc co Bo, nganh nao thi Dang cung co cac Ban tuong tu. Vi vay, co nen giam bot cac ban nay the nao?

Co van de the nay, Dang lanh dao, Nha nuoc quan ly. Bon vi dung dau dat nuoc tat nhien la nhung nguoi lanh dao cao nhat cua Dang roi. Do la su lanh dao roi. Ben Chinh phu deu la nhung nguoi trong Bo Chinh tri. Vi the cho nen, khong can phai co cac Ban cua minh thi Dang cung da the hien su lanh dao mot cach tuyet doi, truc tiep va toan dien roi.

Tat nhien, co cac co quan quan trong cua Dang khong the thay doi duoc: Do la Ban To chuc, Ban Kiem tra, Ban Tuyen huan, Van phong TU, Truong Dang. Toi thay tu khi lap Dang da co 3,4 co quan ay.

Ban to chuc de chuyen ve to chuc can bo cua Dang; Ban kiem tra Dang la de giu ky luat Dang nghiem, Ban Tuyen huan de dam bao giao duc; kiem tra cong tac tu tuong trong Dang - doan ket trong Dang la phai bat dau tu viec tu tuong, quan diem; van phong de tiep cong van, giup viec cho Ban Bi thu, Bo Chinh tri va Ban Chap hanh TU.

Con cac co quan khac nhu Ban kinh te, Ban dan van, Ban bao ve chinh tri noi bo, Ban noi chinh, Ban an ninh la sau nay moi co - phu thuoc quan diem cua lanh dao moi thoi ky.

Neu manh dan, toi cho rang nen ban cu the su ton tai cac ban tren, dong thoi bo hanh chinh hoa cac doan the. Muon manh phai the. Hoi khang chien khac, dong vien nhau ghe lam, ba san sang, ba dam dang. Bay gio khong nen giu he thong to chuc cac doan the nhu thoi con chien tranh.

Quy dinh ro quyen han va trach nhiem chinh tri cua moi vi tri

Tro lai voi van de ong da de cap o tren. Ong co thay rang thuc te rat kho de quy trach nhiem ca nhan cho mot ai do?

Viec quy trach nhiem nhu the nao lai phai xem xet. Vi thuc te, nguoi ta co nhieu cach de tron trach nhiem lam.

Thong thuong thi ai cung ke thanh tich con khi xay ra su viec thi chang ai nhan tranh nhiem ve minh ma do cho tap the, cho nguoi khac. Vi du ro nhat la sai lam ve gia luong tien hoi truoc Doi moi ma toi con nho.

Khi pham sai lam ve cai cach ruong dat, Bac Ho da cung voi TU chi dao kiem diem va quy trach nhiem ca nhan. Ba dong chi phai ra khoi Bo Chinh tri, dong chi Truong Chinh phai rut khoi vi tri Tong Bi thu.

Khi Bac nghe chuyen mot ong Khu uy lam nha san (truoc kia ta co Khu tu tri), Bac goi den, moi ong nay vao Phu Chu tich an com dang hoang roi hoi mot cau thoi: " Toi nghe chu lam nha to lam phai khong. Chu thich o nha to nhu the a". Ong ta chot da sau do ve bien ngay nha thanh tru so, con minh o nha khac. Ong Nguyen Van Linh cung nghiem khac. Ong ay tung duoi ngay mot ong Uy vien Trung uong ra khoi Hoi nghi trung uong dang hop vi co nhieu vi pham.

Bay gio, viec quy trach nhiem nhu the nao chua han da ro rang. Chang han nhu vu bao lu vua qua, phai cach chuc mot can bo phu trach khi tuong vi du bao bao khong dung, gay hau qua nghiem trong. Nhung nhu the lai cung de dan toi hien tuong nguoi moi len so chiu trach nhiem nen du bao bao o pham vi rong hon. Tuy nhien, du bao kieu do, nguoi dan chiu nhung thiet hai lon.

Cho nen nhu toi da noi, phai quy ro trach nhiem cua tung vi tri, tung viec ra thi moi dinh luong duoc can bo.

Nhung ban than viec quy dinh quyen han va trach nhiem cua tung vi tri nhu the nao cung chua duoc ro rang. Chang han nhu khi xay ra sai pham, hoac ca nhan khong hoan thanh cong viec, Thu tuong khong the xu ly ky luat can bo neu khong duoc Bo Chinh tri va Quoc hoi dong y.

Khi xay ra vu PMU18, Thu tuong noi khong co quyen dinh chi Bo truong Dao Dinh Binh ma phai dua ra Bo chinh tri, Bo chinh tri lai bao phai dua ra Quoc hoi.

Le ra, neu quy trach nhiem thi chi rieng viec do tau thi da co the cach chuc duoc roi. Hoi ong Tran Dang Khoa lam Bo truong Thuy loi de xay ra vu vo de Mai Lam, Bac Ho cung cach chuc luon.

Bay gio thi vuong mac nhieu do cac quy dinh rat rac roi.

Ngay Bo truong Binh cung co cai kho cua nguoi ta. Khi phan cong cho Thu truong phu trach PMU18 ma Thu truong lam khong tot thi Bo truong chi co quyen phan cong anh ta lam viec khac ma khong co quyen cach chuc. Le ra, Thu truong duoi quyen Bo truong; Bo truong co quyen cach chuc va chiu trach nhiem hoan toan ve cac vi tri duoi quyen minh.

Roi moi quan he giua TU va dia phuong? Co quan tiep dan o TU moi lan thay dan den khieu kien thi cu 1 can bo ra tiep, nhan thu, dong mot cai dau: "da nhan duoc thu” roi chuyen ve dia phuong, trong khi o tinh da khong giai quyet duoc. Luan quan.

Le ra, nen quy dinh ro: Dan cua tinh nao, chu tich tinh ay phai chiu trach nhiem. Dia phuong nao de dan kien nhieu thi truoc het lanh dao tinh do phai kiem diem truoc TU.

Cac Bo thi chi quan ly nha nuoc. Quyet dinh la nhu the nhung Bo van giu nhieu quyen, nhat la quyen bo nhiem can bo cac don vi ben duoi.

Hay tinh cung the, quyen ghe gom lam, nhung nhieu viec thuoc quyen "anh" khong lam vi so quyet dinh sai thi bi ky luat nen cai gi cung xin y kien tap the, xin y kien tren.

Chung ta van thuong noi: Dang lanh dao, Nha nuoc quan ly, Nhan dan lam chu nhung nhan dan lam chu la the nao, lam chu luc nao, lam chu theo co che the nao? Chung ta doi khi hay ho khau hieu: dan biet, dan ban, dan lam, dan kiem tra. Nhung ma dan den dau ma kiem tra? Kiem tra luc nao? Dan ban luc nao? Cai gi dan duoc ban? Phai lam ro ra!

Xin cam on ong!

  • Dang Viet (thuc hien)

Viet Bao
Comment :Lam ro quyen trach nhiem cua Dang va Nha nuoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lam ro quyen trach nhiem cua Dang va Nha nuoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lam ro quyen trach nhiem cua Dang va Nha nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lam ro quyen trach nhiem cua Dang va Nha nuoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
"Clarifying the rights and responsibilities of the Party and State"
Nguyen Dinh Huong, Party and State , organizational structure, state management, relationships, accountability, responsibility, political, clarifying, checking, comments, officials, ministers, roles, jobs
Once a colleagues on the work of the Party organizations at various times General Secretary, Nguyen Dinh Huong very experienced and enthusiastic when talking about organizational structure, the relationship between the Party and State, and local PRIVATE, powers and responsibilities of ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Làm rõ quyền, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Làm rõ quyền, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lam ro quyen trach nhiem cua Dang va Nha nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Lam ro quyen trach nhiem cua Dang va Nha nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lam ro quyen trach nhiem cua Dang va Nha nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0