Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009

Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009

Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009
Dong chi Pham Quang Nghi - uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy Ha Noi da du va co bai phat bieu quan trong.

* Thong qua 8 Nghi quyet va cac de an quan trong

Sau 3 ngay lam viec khan truong, nghiem tuc, dan chu, voi tinh than doi moi va trach nhiem cao, hom qua (6/12), HDND TP Ha Noi khoa XIII da hoan thanh tot dep chuong trinh lam viec cua ky hop va thong bao mot so ket qua chu yeu cua ky hop thu 11 HDND thanh pho.


Thuc hien Luat to chuc HDND va UBND, Quy che hoat dong cua HDND, tu ngay 4 den ngay 6/12/2007 HDND thanh pho Ha Noi khoa XIII da hop ky thu 11 de danh gia tinh hinh thuc hien nghi quyet HDND ve nhiem vu kinh te - xa hoi, an ninh quoc phong va thu, chi ngan sach nam 2007; quyet dinh nhiem vu kinh te - xa hoi, an ninh quoc phong; du toan ngan sach dia phuong va phan bo du toan ngan sach thanh pho nam 2008; phe chuan tong quyet toan ngan sach thanh pho nam 2006, xem xet cac bao cao, to trinh cua Thuong truc HDND, UBND, Toa an nhan dan, Vien Kiem sat nhan dan thanh pho; nghe y kien dong gop xay dung chinh quyen cua UBMTTQ thanh pho; xem xet kien nghi cu tri voi ky hop thu 11; tien hanh viec chat van va tra loi chat van; dong thoi xem xet, quyet dinh mot so chuyen de thuoc tham quyen cua HDND thanh pho.


Dong chi Pham Quang Nghi - uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy Ha Noi da du va co bai phat bieu quan trong.

HDND thanh pho thong bao mot so ket qua chu yeu cua ky hop thu 11 HDND thanh pho nhu sau:

1. Danh gia tinh hinh thuc hien nghi quyet HDND ve nhiem vu kinh te - xa hoi, an ninh quoc phong nam 2007

Qua xem xet cac bao cao, to trinh cua Thuong truc HDND, UBND, MTTQ, Vien Kiem sat nhan dan, Toa an nhan dan thanh pho va thao luan cua dai bieu ve tinh hinh thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, an ninh quoc phong va thu, chi ngan sach thanh pho nam 2007, HDND thong nhat danh gia:

Mac du con mot so han che, nhung voi su no luc phan dau, quyet tam cao cua toan Dang bo, chinh quyen va cac tang lop nhan dan, Thu do tiep tuc dat duoc nhieu thanh tuu quan trong tren cac linh vuc kinh te - xa hoi, an ninh quoc phong. Hau het cac chi tieu kinh te - xa hoi chu yeu deu dat va vuot so voi ke hoach; Tong san pham noi dia (GDP) uoc tang 12,1% (cao nhat trong 10 nam tro lai day), kim ngach xuat khau tang 20%, thu ngan sach tren dia ban tang 19,2% so nam truoc, thu hut duoc 1.700 trieu USD von dau tu truc tiep nuoc ngoai. Thanh pho quan tam dau tu phat trien cac linh vuc van hoa, giao duc dao tao, y te, the thao va da thu duoc nhieu ket qua. An ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi duoc giu vung. Nhieu van de dan sinh buc xuc duoc tap trung giai quyet kip thoi. Cac chinh sach xa hoi tiep tuc duoc quan tam chu dao. Hop tac quoc te va lien ket kinh te voi cac tinh, thanh pho trong ca nuoc duoc trien khai tich cuc, co hieu qua. 9 chuong trinh cong tac cua Dang bo va 5 trong tam cua nam 2007 duoc trien khai dong bo va thu duoc nhung ket qua thiet thuc. Thanh pho Ha Noi da to chuc thang loi cuoc bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII tren dia ban; dang tich cuc trien khai cac cong viec chuan bi cho ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi.

Cac dai bieu HDND thanh pho cung da nghiem tuc xem xet, phan tich cac han che, yeu kem va nguyen nhan cua viec tang truong kinh te chua thuc su ben vung, chua gan ket giua tang truong kinh te voi giai quyet cac van de xa hoi va dan sinh buc xuc. Suc canh tranh cua doanh nghiep chua dap ung duoc yeu cau. Cac chu truong, giai phap de kinh te Thu do hoi nhap vao To chuc Thuong mai the gioi WTO va kinh te khu vuc chua duoc trien khai dong bo, ro net. Nganh dich vu phat trien chua tuong xung voi tiem nang va muc tieu chuyen dich co cau kinh te da dat ra. Tien do thuc hien dau tu xay dung co ban tu nguon von ngan sach con cham. Cong tac quy hoach, quan ly do thi, dat dai, trat tu xay dung con co nhung yeu kem, bat cap. Tien do trien khai mot so cong trinh trong diem, nhat la nhung cong trinh ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi con cham. Tinh hinh gia ca lien tuc tang cao, nhat la gia ca trong sinh hoat tieu dung, tinh trang un tac giao thong, tai nan giao thong anh huong den sinh hoat binh thuong cua do thi va gay tam ly lo lang trong nhan dan. Hieu qua cong tac cai cach hanh chinh chua dat nhu mong muon. Van de moi truong chua duoc cai thien dang ke; tinh trang o nhiem khong khi, nguon nuoc van dung o chi so cao, dac biet la cong tac ve sinh an toan thuc pham, dang la mot trong nhung nguyen nhan chinh de xay ra bung phat dich benh trong thoi gian qua.

2. Nhiem vu trong tam nam 2008

Can cu Nghi quyet cua Quoc hoi, y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu va quan diem chi dao cua Thanh uy, tren co so danh gia khach quan nhung thanh tuu, yeu kem cua nam 2007, du bao thuan loi, kho khan thoi gian toi, HDND da thong qua nhiem vu kinh te - xa hoi, an ninh quoc phong, du toan thu chi ngan sach dia phuong va phuong an phan bo ngan sach thanh pho nam 2008 voi cac muc tieu va chi tieu, giai phap chu yeu:

Muc tieu va giai phap chu yeu: Phan dau toc do tang truong kinh te cao, chat luong, hieu qua, ben vung gan voi cai thien doi song cua nhan dan, gop phan cung ca nuoc phan dau vuot nguong “nuoc dang phat trien co thu nhap thap” trong nam 2008. Tao chuyen bien manh trong cac linh vuc van hoa, giao duc - dao tao, KH-CN, y te... Nang cao chat luong nguon luc va xay dung nguoi Ha Noi thanh lich, van minh, dong thoi chu trong giai quyet nhung van de dan sinh buc xuc, khac phuc va cai thien chat luong moi truong. Tang cuong cung co quoc phong, giu vung an ninh, on dinh trat tu an toan xa hoi. Day nhanh tien do thuc hien cac cong trinh trong diem, cong trinh ket cau ha tang do thi. Tich cuc trien khai Chuong trinh ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi.

Nam 2008, de cung ca nuoc phan dau ve dich som trong viec thuc hien cac nhiem vu, chi tieu ke hoach cua nam 2006-2010, thanh pho quyet tam phan dau tang truong GDP tu 12,5% den 13%; thu hut dau tu xa hoi tang 22-25%; kim ngach xuat khau tang 20%; xay moi 1.500.000m2 nha o; van chuyen hanh khach cong cong bang xe buyt 400 trieu luot nguoi; ty le that nghiep thanh thi giam xuong duoi 5,7%, ty le ho ngheo giam duoi 1,6%...

HDND da thong nhat 9 nhom nhiem vu va giai phap chu yeu, tap trung vao cac linh vuc phat trien kinh te, quan ly do thi, cai thien chat luong moi truong, day manh cai cach hanh chinh, tang cuong ky cuong trong quan ly, dieu hanh, phong, chong tham nhung, giai quyet cac van de xa hoi, cai thien va nang cao chat luong cuoc song cua nhan dan, giai quyet don thu khieu nai, to cao cua cong dan, giu vung an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi. Trong do thuc hien cai cach thu tuc hanh chinh duoc xem nhu mot giai phap co tinh dot pha de dong vien cac nguon luc cho phat trien kinh te - xa hoi va giai quyet cac yeu cau chinh dang cua doanh nghiep, cong dan.

3. Xem xet thong qua mot so to trinh, de an va noi dung quan trong

Cung voi quyet dinh cac chi tieu, nhiem vu quan trong ve kinh te - xa hoi, du toan ngan sach dia phuong, phan bo ngan sach thanh pho nam 2008, HDND cung da thao luan thong qua tong quyet toan ngan sach thanh pho Ha Noi nam 2006, chuong trinh giam sat, chuong trinh xay dung nghi quyet cua HDND thanh pho nam 2008, tong bien che hanh chinh su nghiep, ke hoach su dung dat va gia cac loai dat tren dia ban nam 2008, xem xet giai quyet mot so vu viec khieu nai, to cao ton dong tren dia ban; thong qua noi dung ban nha o thuoc so huu Nha nuoc theo Nghi dinh 61/CP cua Chinh phu, Chuong trinh chinh trang do thi phuc vu ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi...

4. Xem xet viec tra loi, giai quyet kien nghi cua cu tri, chat van va tra loi chat van tai ky hop

Tai cac cuoc tiep xuc cu tri truoc ky hop thu 11, cu tri Thu do da kien nghi 205 van de. Trong do 69 kien nghi ve cac linh vuc cong tac cua thanh pho, 132 kien nghi cu the cua tung quan, huyen (bao gom 18 y kien tai kien nghi, 114 kien nghi moi) va 4 y kien dong gop cho hoat dong cua HDND thanh pho. Bao cao cua UBND thanh pho tra loi kien nghi cu tri voi ky hop thu 11 se hoan thanh trong thang 2/2008 va duoc dang tai toan van tren cac bao cua Ha Noi de cu tri biet, giam sat.

Tren co so y kien, kien nghi cua cu tri, theo de nghi cua cac to dai bieu, Thuong truc HDND thanh pho da chon loc 12 van de buc xuc nhat de dua ra chat van UBND thanh pho tai ky hop thu 11. Dong thoi, UBND thanh pho da co bao cao HDND tinh hinh va ket qua thuc hien nhung noi dung da hua tai phien chat van ky hop thu 9 HDND thanh pho va phien chat van giua hai ky hop.

Tai phien chat van sang 6/12/2007, lanh dao UBND thanh pho da truc tiep tra loi tai hoi truong 6 van de buc xuc nhat ma cu tri va dai bieu quan tam, 35 cau hoi tai chat van cua dai bieu HDND thanh pho. Phien chat van va tra loi chat van duoc truyen hinh truc tiep tren Dai PTTH Ha Noi. Ve co ban, phien chat van dien ra coi mo, dan chu, trach nhiem, voi tinh than thang than, xay dung, thuc hien chat van va tai chat van den cung de lam ro nguyen nhan, trach nhiem, thoi gian va giai phap khac phuc. Cac dai bieu HDND da thang than bay to quan diem, tranh luan ve nhung van de quan tam va neu yeu cau, doi hoi cao voi bo may cong quyen cac cap trong viec giai quyet cac van de buc xuc duoc dong dao cu tri quan tam; dong thoi, cung goi mo, de xuat nhieu giai phap, cach lam moi, kha thi. Mot so noi dung chat van da duoc minh hoa bang phong su giup dai bieu co them thong tin va can cu thao luan.

Ket thuc phien chat van va tra loi chat van, HDND thanh pho da yeu cau UBND thuc hien nghiem tuc cac van de da cam ket theo huong ro dia chi, ro nguoi chiu trach nhiem, ro thoi gian thuc hien; dong thoi bao cao bang van ban den dai bieu ve nhung noi dung tai chat van chua kip tra loi tai hoi truong. Thuong truc, cac ban va dai bieu HDND co trach nhiem giam sat viec to chuc thuc hien cac noi dung ma UBND va co quan chuc nang da hua truoc HDND va cu tri Thu do. Trong nam 2008, HDND thanh pho tiep tuc thuc hien hoat dong giam sat thong qua hinh thuc chat van giua hai ky hop, nham lam cho hoat dong cua HDND mang tinh thoi su hon, gan dan hon. Thuong truc HDND, cac dai bieu HDND va HDND se tiep tuc doi moi, cai tien, nang cao chat luong hoat dong giam sat de cap nhat voi yeu cau cua cong cuoc doi moi va hoi tho cua cuoc song, sat voi nhung mong muon chinh dang cua dong dao nhan dan va cu tri Thu do.

5. Cac nghi quyet duoc ky hop thu 11 HDND thanh pho thong qua

Tai ky hop thu 11, HDND thanh pho da phat huy dan chu, tri tue tap the va trach nhiem truoc nhan dan, thao luan va thong qua 8 nghi quyet:

- Nghi quyet ve nhiem vu kinh te - xa hoi, an ninh quoc phong cua thanh pho Ha Noi nam 2008 (bao gom ca noi dung ve ke hoach su dung dat nam 2008, ban nha o thuoc so huu Nha nuoc theo Nghi dinh 61/CP cua Chinh phu, Chuong trinh chinh trang do thi phuc vu ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi...).

- Nghi quyet ve du toan ngan sach va phan bo du toan ngan sach nam 2008 cua thanh pho Ha Noi.

- Nghi quyet ve phe chuan tong quyet toan ngan sach nam 2006 cua thanh pho.

- Nghi quyet ve quyet dinh tong bien che hanh chinh su nghiep cua thanh pho Ha Noi nam 2008.

- Nghi quyet ve ban hanh gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2008.

- Nghi quyet ve chuong trinh giam sat cua HDND thanh pho nam 2008.

- Nghi quyet ve chuong trinh xay dung nghi quyet cua HDND thanh pho nam 2008.

- Nghi quyet ve giai quyet mot so vu viec khieu nai, to cao ton dong tren dia ban thanh pho.

(Cac nghi quyet tren se duoc dang tai toan van tren cac bao cua dia phuong de cu tri biet va giam sat thuc hien).

HDND giao Thuong truc HDND, UBND thanh pho xay dung ke hoach va to chuc trien khai thuc hien cac nghi quyet ky hop. HDND, Thuong truc, cac ban, cac to dai bieu va dai bieu HDND thanh pho to chuc giam sat viec thuc hien. Viec thuc hien nghiem tuc nghi quyet HDND thanh pho se la yeu to quan trong de hoan thanh thang loi cac nhiem vu, ke hoach cong tac nam 2008 va 5 nam 2006-2010, thiet thuc ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi.

Ket thuc ky hop thu 11, HDND thanh pho cam on su quan tam chi dao cua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, cac vi dai bieu Quoc hoi Ha Noi, dai dien cac co quan Trung uong, Thanh uy Ha Noi; tinh than trach nhiem cua dai bieu HDND; su phoi hop chat che, thuong xuyen, hieu qua cua UB MTTQ, VKSND, TAND, cac doan the chinh tri - xa hoi; su chi dao dieu hanh quyet liet cua UBND thanh pho, cac nganh, cac quan, huyen; su vao cuoc tich cuc cua cac co quan thong tan bao chi cua Trung uong va Ha Noi cung voi su ung ho to lon cua dong bao, chien sy, cu tri Thu do da gop cong suc vao thanh tuu chung trong su nghiep xay dung va phat trien Thu do.

HDND thanh pho de nghi UBND, uy ban MTTQ thanh pho, cac nganh, cac cap, cac luc luong vu trang va cac tang lop nhan dan Thu do, tich cuc trien khai thuc hien va giam sat viec thuc hien nghi quyet ky hop thu 11 HDND voi quyet tam hoan thanh thang loi nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, an ninh quoc phong nam 2008, thiet thuc huong toi ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi.

(theo HNM, KT&DT)

Viet Bao
Comment :Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Results 11th session of Hanoi People's Council XIII key term from 2004 to 2009
Thang Long, Hanoi People's Council, Social order and safety, Hanoi, economic development, economic growth fact, the fields, performance, and deployed, the total settlement, resolutions, public meetings, question, No. 11.2008
* Through eight resolutions and other important projects.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIII nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIII nhiệm kỳ 2004 - 2009 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009

Nhan xet, hay lien he ve tin Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0