Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan

Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan

Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan
Cac dai bieu tai hoi thao.

Nhan ky niem 117 nam Ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh, 45 nam Ngay truyen thong luc luong Canh sat nhan dan (CSND), ngay 15/5, tai Ha Noi, Tong cuc Canh sat phoi hop bao Nhan Dan to chuc Hoi thao khoa hoc - thuc tien "Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong Canh sat nhan dan".

Thuong tuong, TS Le The Tiem , Uy vien T.U Ðang, Thu truong Bo Cong an, chu tri hoi thao. Tham du hoi thao, co cac vi Uy vien T.U Ðang: Ðinh The Huynh, Tong Bien tap bao Nhan Dan; PGS, TS Tran Ðai Quang, Thu truong Bo Cong an; dong chi Thang Van Phuc, Thu truong Bo Noi vu, va nhieu nha khoa hoc, van nghe si, dai dien cac cuc va can bo, chien si thuoc Tong cuc Canh sat.

Anh minh hoa

Khang dinh tu tuong Ho Chi Minh ve cong tac giu gin trat tu-an toan xa hoi (TTATXH) mai mai la phuong cham hanh dong cua luc luong Canh sat nhan dan (CSND) Viet Nam, Thuong tuong, Tien si Le The Tiem, Uy vien T.U Ðang, Thu truong Bo Cong an, neu bat nhung van de co ban cua tu tuong, dao duc Ho Chi Minh trong cong tac giu gin TTATXH.

Nham bao dam TTATXH, phai xay dung Nha nuoc phap quyen XHCN Viet Nam , Nha nuoc cua dan, do dan, vi dan; giu vung nguyen tac ve chien luoc, mem deo ve sach luoc trong xac dinh doi tuong, xay dung bien phap cong tac phu hop, sang tao trong to chuc thuc hien. Tu tuong, dao duc Ho Chi Minh la co so de xay dung luc luong CSND trong sach, vung manh, du suc hoan thanh nhiem vu trong tung giai doan cach mang.

Trong 45 nam xay dung va truong thanh, luc luong CSND da lay Sau dieu Bac Ho day lam chuan muc de ren luyen, phan dau. Trong cuoc dau tranh giu gin TTATXH, nhieu dong chi da "Vi nuoc quen than, vi dan phuc vu". Chi tinh rieng trong thoi ky doi moi, 133 chien si canh sat hy sinh va hon 800 dong chi bi thuong trong khi lam nhiem vu de bao ve cuoc song binh yen va hanh phuc cua nhan dan.


Trong thoi ky moi, viec nuoc ta da gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO), hoi nhap sau hon voi nen kinh te the gioi vua tao ra co hoi, dong thoi cung dat ra nhieu thach thuc ve an ninh - trat tu (ANTT). Ðe dap ung yeu cau nhiem vu trong thoi ky mo cua va hoi nhap kinh te quoc te, doi hoi phai xay dung luc luong CSND len mot tam cao moi, that su trong sach, vung manh; khong chi trung thanh voi To quoc va tan tuy phuc vu nhan dan, ma con phai co tri thuc toan dien, nhat la ve luat phap quoc te, ngoai ngu, co kha nang su dung thanh thao binh khi, ky thuat hien dai, nam bat duoc quy luat, phuong thuc, thu doan hoat dong cua toi pham, nhat la toi pham phi truyen thong, toi pham khung bo, toi pham mang tinh quoc te...

Van dung tu tuong Ho Chi Minh ve phuong phap cach mang, luc luong CAND da xay dung cac bien phap cong tac moi, co nhung sach luoc phu hop cac doi tuong dau tranh; xay dung the tran an ninh nhan dan, the tran long dan trong dau tranh phong, chong toi pham, bao ve an ninh quoc gia va TTATXH trong tinh hinh moi.

Phat bieu y kien tai hoi thao, ong Ðinh The Huynh, Uy vien T.U Ðang, Tong Bien tap bao Nhan Dan, neu bat su quan tam sau sac cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi luc luong CAND va bao chi cach mang Viet Nam noi chung, bao Nhan Dan noi rieng. Sinh thoi, Bac Ho, nguoi thay cua bao chi cach mang Viet Nam, luon quan tam, chi bao, dan dat bao Nhan Dan. Ke tu ngay bao Nhan Dan ra so dau den khi Bac di xa, Bac Ho da viet cho bao 1.205 bai voi 23 but danh khac nhau.

Trong qua trinh hoat dong cua minh, bao Nhan Dan luon coi viec tuyen truyen, phan anh ve de tai giu gin an ninh quoc gia (ANQG) va TTATXH la mot nhiem vu quan trong. Viec tuyen truyen duoc day manh tren nhieu linh vuc, voi nhieu the loai va hinh thuc phong phu, trong do co chuyen muc "Tren mat tran bao ve ANQG va TTATXH" dang dinh ky 2 so/tuan.

Cuoc song va chien dau, nhung kho khan, gian kho, hy sinh cua can bo, chien si CSND, nhung thach thuc trong cuoc dau tranh phong, chong toi pham duoc the hien ngay cang phong phu. Nhung baidang tren bao Nhan Dan da gop phan co vu, dong vien luc luong CAND noi chung, moi can bo, chien si CSND noi rieng khac phuc moi kho khan, gian kho, hoan thanh xuat sac nhiem vu duoc Ðang, Nha nuoc va nhan dan giao pho.

Qua do, nhan dan ngay cang tin yeu, giup do luc luong canh sat va tich cuc tham gia phong trao quan chung bao ve an ninh To quoc, nhu loi Bac Ho da day: "Khi nhan dan giup do ta nhieu thi thanh cong nhieu, giup do ta it thi thanh cong it, giup do ta hoan toan thi thang loi hoan toan".

Anh minh hoa
La mot don vi dat nhieu thanh tich trong dau tranh phong, chong toi pham, cai cach hanh chinh va dac biet la xay dung luc luong CAND song co van hoa, tan tuy phuc vu nhan dan, Cong an Thanh Hoa chu truong gan phong trao hoc tap va thuc hien Sau dieu Bac Ho day CAND voi viec phat dong trong toan luc luong thuc hien cuoc van dong "Xay dung tinh nhan van trong Cong an Thanh Hoa"" theo nhung tieu chi cu the va cuoc van dong "Xay dung phong cach nguoi CSND vi nhan dan phuc vu"". Thieu tuong Ðong Ðai Loc , Giam doc Cong an tinh Thanh Hoa, phat bieu y kien neu ro: Ðay la mot dot chinh huan sau sac, co y nghia thiet thuc ve tu tuong, nhan thuc, tinh cam, giup moi chien si CSND biet ""tu de khang" truoc nhung tieu cuc, cam do doi thuong hien nay; dong thoi, gop phan khoi day nhung gia tri nhan van trong pham chat, dao duc, loi song cua moi nguoi, de that su xung dang la nguoi CSND cua dan, do dan va vi dan nhu dieu Bac Ho tung mong moi.

Ðe cuoc van dong dat chat luong tot, Ðang uy - Giam doc Cong an tinh da van dung linh hoat va tong hop cac bien phap, phat huy cao do tinh than chu dong, sang tao cua cac don vi va tinh tu giac cua can bo, chien si nhu ban hanh Quy dinh ve tieu chuan nhan van trong luc luong Cong an Thanh Hoa (van hoa trong sinh hoat; quan he xa hoi; gia dinh va noi cu tru; trong tung linh vuc cong tac).

Hai nam qua, Cong an tinh da lam duoc muoi viec tot vi dan; hieu qua dau tranh phong, chong toi pham, giu gin ANTT tren dia ban toan tinh khong ngung nang cao va tao chuyen bien ro net ve phong cach, dao duc, loi song cua moi can bo, chien si, xuat hien nhieu guong nguoi tot, viec tot; tao hinh anh tot dep trong suy nghi, tinh cam cua quan chung nhan dan va trong du luan xa hoi.

Anh minh hoa
Nha tho Pham Tien Duat lai co mot goc nhin rieng ve hinh anh nguoi CSND gan voi quan niem ve pham chat "tri", "nhan", "dung" tu Sau loi day cua Bac Ho, bac "dai tri, dai nhan, dai dung". Ba pham chat nay co quan he bien chung, bo sung, tuong tac, ho tro lan nhau; duoc nha tho minh chung qua nhung luan diem ket hop voi hoat dong thuc te cua luc luong CSND.

"Dung" la ket qua cua "nhan" va "tri", the hien trong loi day "Ðoi voi dich phai cuong quyet, khon kheo", qua su hy sinh tham lang cua nhieu the he can bo, chien si CSND dung cam vi doc lap, tu do cua To quoc va su binh yen cua cuoc song. "Dung" con the hien ngay trong dau tranh voi cai xau o noi bo nganh minh, kien quyet loai bo nhung ke thoai hoa, bien chat; tu do giup luc luong luon truong thanh, lon manh, hoan thanh moi nhiem vu duoc giao. Pham chat "tri" cua chien si canh sat boc lo trong loi day cua Bac la su "tan tuy" va "tinh tao", bao ham khong chi la hoc van, dung o khoa hoc - ky thuat va cong nghe, ma con la tinh triet de cach mang, tinh ly tuong ben vung va y chi quyet tam di dung con duong ma toan Ðang, toan dan da chon.

Muoi nam gan day, luc luong tri thuc, trong do co cac giao su, tien si, thac si cua nhieu chuyen nganh trong luc luong CSND tang nhanh.Hai chu "nhan dan" gan lien voi cong an, canh sat; tat ca deu tu dan ma ra, vi nhan dan ma phuc vu. Do vay, nguoi CSND phai kinh trong, le phep voi nhan dan nhu loi day cua Bac. Muon dat duoc chu "nhan" phai thuc hanh "can, kiem, liem, chinh". Noi guong Bac, moi chien si canh sat phan dau de nhan duc ngay cang sau, tri tue ngay cang cao, tinh than muu tri va qua cam ngay cang toa sang.

Anh minh hoa
Ða o do tuoi "that thap co lai hy", gan bo voi nganh cong an gan 30 nam, nhung ong Nguyen Ich Canh , nguyen can bo Cong an Ha Noi van khong the nao quen ky niem sau sac, niem hanh phuc lon lao khi duoc gap Bac Ho, duoc Bac tan tay cho keo va duoc chup hinh luu niem cung voi Bac dip Tet Quy Mao 1963, khi Bac den tham, chuc Tet Cong an Ha Noi. Tu khau hieu "Chuc mung nam moi" treo tai don vi kieu cach kho doc, Bac da an can nhac nho can bo, chien si "minh lam gi, viet gi cung phai ro rang, de hieu".

Qua trinh cong tac va truong thanh, hinh anh va nhung loi dan do cua Bac luon in dam trong tam tri, la niem dong vien, khich le lon lao giup ong vuot qua moi kho khan, gian kho, hoan thanh tot moi nhiem vu duoc giao trong cong tac va luon guong mau, tich cuc tham gia hoat dong xa hoi ngay ca khi da ve huu.

Moi khi nhin vao tam hinh duoc chup chung voi Bac, ong lai thay minh van la mot chien si CSND tre trung, manh me, xong xao nhu ngay nao va mong rang toan luc luong CSND hay doan ket phan dau, giu gin va phat huy truyen thong quy bau Vi nuoc quen than, vi dan phuc vu, thuc hien day du loi day cua Chu tich Ho Chi Minh, luon xung dang la luc luong nong cot trong dau tranh bao ve trat tu an toan xa hoi, giu gin cuoc song binh yen cho nhan dan.

Anh minh hoa
Cung nhu chien si Nguyen Ich Canh, chi Ngo Thi Oanh , nguyen la y ta cong tac o Vien Quan y 108, nay da ve huu, on lai nhung ky niem thieng lieng khong bao gio quen. Moi 19 tuoi, khi vua nhap ngu, duoc dao tao lam y ta trong quan doi, khoang cuoi thang 8-1969, chi duoc cap tren giao nhiem vu lam y ta, ho ly phuc vu Bac Ho khi Nguoi lam benh. Khi ong Vu Ky va cac vi lanh dao thong bao co cac chau o Quan y 108 phuc vu, mac du rat met nhung Bac van khong muon lam phien ai, luc nao cung chi nghi den bo doi, nhan dan: "Cac chu dung lam phien cac chau de cac chau con phuc vu bo doi". Bac an can hoi tham chuyen gia dinh, cong tac, cuoc song cua cac chi. Benh moi luc nang them nhung Bac van co gang an uong dung gio, an het suat de khong phu long nguoi nau.

Trong nhung giay phut sap lam chung, Bac muon nghe hat dan ca va y ta Oanh da vinh du hat cho Bac nghe bai quan ho "Nguoi oi nguoi o dung ve". Hat xong, chi duoc Bac tang mot bong hong trang,chi da ep no trong cuon so tay va nang niu den tan bay gio. Va cau chuyen cam dong do da di vao am nhac trong bai hat "Loi Bac dan truoc luc di xa" cua nhac si Tran Hoan: "Lan thu ba Bac vay goi xung quanh, Bac muon nghe mot doi lan quan ho. Nhung may sao bong co em gai nho, buoc vao gan Bac. Roi can phong xao dong trong nuoc mat, nhung loi ca nuc no, tai te. Rang nguoi oi nguoi o dung ve...". Chi Oanh nho mai loi can dan cua Bac: "Lam nguoi y ta gioi con hon lam bac si toi", cho nen bay gio, sau khi da ve huu, chi van tiep tuc tham gia lam y ta o mot benh vien khac.

Anh minh hoa
Neu bat khia canh "Kinh trong, le phep voi nhan dan la truyen thong tot dep cua luc luong CSND", PGS, TS Nguyen Van Le phan tich quan he bien chung ve van hoa ung xu cua nguoi CSND. Bon thanh to trong nhan cach cua nguoi CSND la: noi tam, ung xu, nang luc nghiep vu va cac ca tinh, tien si Nguyen Van Le di sau phan tich van hoa ung xu va viec thuc hien loi day cua Bac Ho: Kinh trong, le phep voi nhan dan. Ung xu giua canh sat voi nhan dan la quan he hai chieu, canh sat tan tuy voi nhan dan, dan yeu thuong, quy trong canh sat.

Tu cac tinh huong de dan trong bao cao tham luan, qua phan tich cho thay, CSND the hien su kinh trong, le phep voi nhan dan bang ngon ngu, thai do binh tinh kien tri giai thich; tu the nghiem chinh, tran trong; trang phuc, tac phong an mac te chinh; cach ung xu im lang va doi kenh giao tiep; cu chi; ung xu bang hanh dong, thai do tinh cam.

Viec thuc hien loi day cua Bac ket hop voi nam quy tac trong giao tiep ung xu co van hoa la hieu nguoi, the hien cai tinh voi dong chi, dong su, nhan dan; quan tam toi dong chi, dong su, ton trong con nguoi, biet khen, biet khich le nguoi khac se tao ra chu tin cua nhan dan doi voi luc luong canh sat, tao hinh anh nguoi canh sat cua nhan dan, that su vi dan nhunhung cau tho trong bai "May loi nhan gui nguoi CSND" rat gian di va chan thanh cua mot nha giao co nhieu cong trinh nghien cuu ve van hoa ung xu:"Loi an tieng noi diu dang, / Co long trac an voi "ngan" nguoi dan. / Con nhu voi ke bat nhan, / Cuong, quyet khon kheo chang ngan ngai chi, / Dan tin thi duoc chu "dong", / Ta la "chien si" trong long nhan dan".

Anh minh hoa
Trinh bay tham luan: "Luc luong CSGT quan triet quan diem "vi nhan dan phuc vu" trong tinh hinh hien nay", Ðai ta Ðo Ðinh Nghi , Cuc truong Cuc CSGT duong bo, duong sat, nhac lai loi day cua Bac Ho: "Cong an cua ta la Cong an nhan dan, vidan ma phuc vu va dua vao dan ma lam viec", "lam Cong an thi phai lam cho dan tin, dan yeu, dan ung ho".

Quan triet quan diem "vi nhan dan phuc vu", thoi gian qua, Ðang uy, lanh dao Cuc da tap trung chi dao mot so nhiem vu va giai phap: Ðay manh cai cach thu tuc hanh chinh nham nang cao hieu qua phuc vu nhan dan cua luc luong CSGT, trong do ra soat lai cac thu tuc, van ban, xoa bo cac khau trung gian, cac thu tuc hanh chinh gay phien ha cho nhan dan; chon mot so khau noi com, buc xuc dang duoc du luan nhan dan quan tam nhu dang ky, quan ly phuong tien xe co gioi, tuan tra kiem soat giao thong va xu ly vi pham, dieu tra xu ly tai nan giao thong duong bo, duong sat; bao dam cong khai, minh bach, dung phap luat trong qua trinh thuc hien nhiem vu de tao niem tin cho quan chung nhan dan.

Luc luong CSGT da thiet lap duong day nong de tiep nhan cac thong tin, nhung thac mac, buc xuc cua nhan dan doi voi viec lam sai trai, tieu cuc, sach nhieu, cham tre, gay phien ha trong viec giai quyet cac thu tuc hanh chinh cua can bo, chien si trong luc luong. Nuoc ta dang trong thoi ky day manh CNH, HÐH, phat trien va hoi nhap kinh te quoc te, toc do do thi hoa nhanh, nhu cau giao thong van tai, phuong tien tham gia giao thong tang nhanh, trong khi do co so ha tang giao thong va cong tac quan ly nha nuoc ve trat tu-an toan giao thong (TTATGT) con nhieu bat cap, y thuc chap hanh phap luat ve TTATGT cua mot bo phan nhan dan chua cao, vi pham xay ra con pho bien.

Vi the, nhiem vu bao dam TTATGT trong thoi gian toi het suc nang ne, kho khan, phuc tap, doi hoi luc luong CSGT phai tiep tuc doi moi cong tac quan chung, cong tac nghiep vu nham nang cao hieu qua cong tac, hoan thanh tot nhiem vu duoc giao.

Anh minh hoa
Theo Thu truong Noi vu Thang Van Phuc , chuyen nen hanh chinh sang phuc vu nhan dan, phuc vu phat trien la mot trong nhung noi dung co ban cua tu tuong Ho Chi Minh ve xay dung Nha nuoc phap quyen cua dan, do dan, vi dan.

Thu truong Thang Van Phuc danh gia cao nhung co gang cua luc luong cong an tu Bo den dia phuong trong viec ra soat thu tuc hanh chinh, loai bo nhung thu tuc phien ha theo huong tao thuan loi nhat cho dan, doanh nghiep. Tuy nhien, cuoc chien dau voi thu tuc "hanh la chinh" con gian nan va phuc tap. Trong quan he voi nguoi dan, luc luong CSND can tang cuong dan chu, phat huy tot hon nua quyen lam chu cua nhan dan.

Quan triet sau sac trong nhan thuc va hanh dong cua doi ngu can bo tinh than phuc vu tan tuy voi dan, gan dan, giup dan, hoc dan; coi viec thuc hien chuc trach, nhiem vu cua minh la phuc vu dan, bao ve loi ich chinh dang cua dan, khong gay phien ha, nhung nhieu khi nguoi dan co viec can den co quan hanh chinh; cham dut tinh trang day kho khan cho nguoi dan, doanh nghiep.

Anh minh hoa
Thay mat hon 5.000 doan vien, thanh nien CSND, Truong ban Thanh nien Tong cuc Canh sat Nguyen Hoa Chi bay to niem xuc dong, tu hao khi duoc tham du Hoi thao khoa hoc - thuc tien "Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong CSND". Moi tham luan tai hoi thao da mang den cho doan vien thanh nien CSND cai nhin moi, cach tiep can khoa hoc, giup moi doan vien canh sat tim thay kim chi nam cho minh trong cong tac, ren luyen, phan dau de hoan thanh xuat sac nhiem vu giu gin su binh yen cho nhan dan.

Thoi gian qua, doan vien, thanh nien Tong cuc da co nhung chuong trinh, ke hoach cu the nham hoc tap, thuc hien tot Sau dieu Bac Ho day CAND va cuoc van dong Vi nuoc quen than, vi dan phuc vu, CAND hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. Tung doan vien, thanh nien Tong cuc Canh sat, moi co so Ðoan quyet tam tham gia thuc hien chuong trinh cai cach hanh chinh o don vi minh, co y thuc tiet kiem thoi gian, tien bac, cua cai cua ban than, dong su, nhan dan; dau tranh den cung voi toi pham, khong lam oan nguoi ngay, khong de lot ke gian, kien quyet bao ve cuoc song binh yen, hanh phuc cua nhan dan.

Trong ban tham luan gui toi hoi thao, Trung tuong Tang Hue, Tu lenh Bo doi Bien phong, de cap van de Bo doi Bien phong phoi hop chat che voi luc luong CAND trong dau tranh phong, chong toi phamkhu vuc bien gioi. Quan doi va Cong an la luc luong vu trang luon duoc Bac Ho quan tam giao duc. Bac day "Thanh lap duoc luc luong CAND vu trang la mot thanh cong ve doan ket va giup do lan nhau giua Bo doi va Cong an".

La luc luong nong cot, chuyen trach trong quan ly, bao ve chu quyen an ninh bien gioi quoc gia, Bo doi Bien phong luon tang cuong phoi hop chat che voi cac luc luong cong an dau tranh, phong chong cac loai toi pham. Tren co so chuc nang, nhiem vu duoc giao, Bo Tu lenh da chi dao cac don vi thuong xuyen quan triet va thuc hien tot Quyet dinh so 107/2003/QÐ-TTg ngay 2-6-2003 cua Thu tuong Chinh phu ve Quy che phoi hop giua Bo Cong an va Bo Quoc phong bao ve an ninh quoc gia, TTATXH trong tinh hinh moi; thuong xuyen thong bao tinh hinh, trao doi cac van de co lien quan voi luc luong cong an; phoi hop thuc hien cac ke hoach nghiep vu, dau tranh phong, chong toi pham. Cac don bien phong da chu dong phoi hop voi cong an huyen, cac don vi cong an hoat dong o dia ban bien gioi, tuyen truyen, van dong nhan dan chap hanh nghiem phap luat, tu giac tham gia giu gin ANTT o cac xa, phuong bien gioi, ven bien, hai dao.

Trong thoi gian toi, tinh hinh hoat dong cua toi pham tren cac tuyen bien gioi se con dien bien phuc tap. Ðe tao thanh suc manh tong hop, khong chi co su phoi hop tot giua Cong an va Quan doi, ma van de quan trong la to chuc nhan dan, xay dung thanh the tran bien phong toan dan, an ninh nhan dan vung chac nham bao ve, giu vung an ninh quoc gia va TTATXH trong tinh hinh moi.

Ve chu de "Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong CSND", Trung tuong PGS, TS Tran Ðai Quang, Uy vien T.U Ðang, Thu truong Bo Cong an, de cap van de "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh - thuc hien tot Sau dieu Bac Ho day CAND la giai phap co ban de xay dung luc luong CSND trong sach, vung manh, chinh quy va tung buoc hien dai".

Ban tham luan neu ro: Phong trao thi dua hoc tap va thuc hien Sau dieu Bac Ho day khong chi dung lai o viec nang cao nhan thuc ma da tro thanh hanh dong cach mang cu the, thiet thuc, gan voi viec thuc hien nhiem vu chinh tri va yeu cau xay dung don vi trong sach, vung manh. Tu phong trao nay da giup luc luong CSND vuot qua moi kho khan, gian kho, lam duoc nhieu viec tot vi Ðang, vi nuoc, vi dan va hoan thanh xuat sac moi nhiem vu ma Ðang, Nha nuoc va nganh giao pho.

Trung tuong Le Thanh, Pho Tong cuc truong Tong cuc Canh sat,de cap van de thuc hien "can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu" theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trong tinh hinh hien nay va nhan manh: Truoc nhung tac dong tieu cuc, moi can bo, chien si CSND tu minh cang phai ren luyen ban than, dac biet phai phong, chong tham nhung moi du kha nang tu bao ve minh va hoan thanh tot duoc nhiem vu tran ap toi pham, giu gin TTATXH.

Do khuon kho han che trong buoi hoi thao, con nhieu bao cao khoa hoc chua duoc trinh bay. Ðay la cac bao cao duoc cac tac gia dau tu nghien cuu, tim hieu, lam ro khong chi ve phuong dien ly luan, ma con ca nhung van de dat ra doi voi hoat dong thuc tien cua luc luong CSND, the hien day tam huyet va long thanh kinh doi voi Chu tich Ho Chi Minh vi dai cung nhu su quan tam sau sac doi voi hoat dong cua luc luong CSND.

Anh minh hoa
Phat bieu y kien tai hoi thao, Trung tuong Tran Van Thao, Tong cuc truong Tong cuc Canh sat, nhan manh: Bac Ho day: "Can bo la cai goc cua moi cong viec". "Cong viec thanh cong hoac that bai deu do can bo tot hay kem". Can bo co duc chua du ma con phai co tai, co nang luc lanh dao va to chuc thuc hien, phai lay hieu qua cong viec lam thuoc do hoan thanh nhiem vu.

CSND co nhiem vu dau tranh phong, chong toi pham, giu gin TTATXH. Ðe hoan thanh tot nhiem vu trong thoi ky moi cua cach mang, doi hoi luc luong CSND phai doi moi toan dien, co nhung giai phap co ban, chien luoc, dac biet la dao tao mot doi ngu can bo "vua hong, vua chuyen".

Can tang cuong hon nua cong tac giao duc chinh tri, tu tuong cho can bo, chien si, lam cho can bo, chien si phai co lap truong tu tuong vung vang, co y thuc to chuc ky luat cao, trung thanh voi Ðang, To quoc va nhan dan. Ðoi moi cong tac tuyen chon, dao tao, boi duong can bo; coi trong quy hoach, boi duong, su dung, bo nhiem can bo de bo sung doi ngu lanh dao chi huy cac cap co du nang luc, pham chat dap ung yeu cau nhiem vu va kien quyet sa thai nhung can bo y thuc to chuc ky luat, pham chat dao duc kem, nhung can bo tha hoa, bien chat, tieu cuc, tham nhung, "bao ke" toi pham, nhung nhieu hach dich voi nhan dan. Tao dieu kien cho can bo, chien si hoc tap nang cao trinh do chuyen mon, neu cao tinh than trach nhiem, khac phuc kho khan, hoan thanh xuat sac nhiem vu duoc giao.

Be mac hoi thao, Trung tuong Tran Van Thao khang dinh, nghien cuu tu tuong, dao duc Ho Chi Minh ve cong tac an ninh - trat tu va dac biet la Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong CSND la van de lon. Cac bao cao khoa hoc di sau nghien cuu tong ket, bo sung moi ve ly luan de moi can bo, chien si CSND nhan thuc sau sac hon ve tu tuong, dao duc Ho Chi Minh doi voi cong tac bao dam TTATXH; neu len nhung bien phap thuc hien co hieu qua loi day cua Bac Ho, van dung trong hoat dong cua luc luong CSND.

(theo Nhan Dan)

Viet Bao
Comment :Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Seminars "President Ho Chi Minh City People's Police"
Uncle Ho, u are, Hanoi, Tran Dai Quang, General Minutes, Dinh The Huynh, President Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Thought, assigned tasks, to serve the people, National Security, newspaper people, the police, Thang Van Phuc, for the people, the police, do
To commemorate the 117th birthday of President Ho Chi Minh City, 45 years of tradition on the people's police force (CSND), 15/5, in Hanoi, General Police Department to coordinate the organization People Newspaper Science Conference - Practice "President Ho Chi Minh to power ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hội thảo "Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng cảnh sát nhân dân"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hội thảo "Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng cảnh sát nhân dân" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoi thao Chu tich Ho Chi Minh voi luc luong canh sat nhan dan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0