Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Ngay 2/2/2007, Phat bieu tai Le ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam, Tong Bi thu Nong Duc Manh da chinh thuc phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". TS xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu.

Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc Viet Nam,
Thua cac dong chi lao thanh cach mang va Me Viet Nam Anh hung,
Thua cac vi khach quy,
Thua dong bao, dong chi va chien si ca nuoc,

Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

(anh: bao dien tu Dang Cong san)

Hom nay, cung voi dong bao va chien si ca nuoc, chung ta long trong ky niem 77 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam va phat dong cuoc van dong lon "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh".

Cung on lai lich su ve vang

77 nam qua, ke tu ngay thanh lap cho den nay, Dang ta, Dang do Chu tich Ho Chi Minh sang lap va ren luyen, trong tu cach nguoi lanh dao cach mang va la nguoi con trung hieu cua To quoc va nhan dan da khong ngung phan dau hy sinh, du trong bat cu hoan canh nao cung luon luon di dau trong cuoc chien dau cua dan toc vi doc lap tu do va xay dung cuoc song moi am no, hanh phuc, thuc su la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam; dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua dan toc.

Vua moi ra doi, tuy luc luong con rat nho be, Dang ta da di sau vao cac tang lop nhan dan, tuyen truyen, van dong, to chuc va lanh dao quan chung lien tiep day len ba phong trao cach mang rong khap ca nuoc, tu cao trao Xo viet Nghe Tinh 1930 - 1931 den cuoc van dong dan chu 1936 - 1939 roi sau do la cao trao cuu nuoc 1941 - 1945 the hien suc manh vi dai, luc luong cach mang to lon cua giai cap cong nhan, giai cap nong dan va toan the dan toc Viet Nam.

Muoi lam tuoi, voi khoang 5.000 dang vien, Dang da lanh dao nhan dan tien hanh dong loat cuoc Tong khoi nghia thang Tam, dap tan ach thong tri cua chu nghia thuc dan keo dai hon 80 nam o nuoc ta, gianh chinh quyen toan quoc, lap nen nuoc Viet Nam dan chu cong hoa, nha nuoc dan chu nhan dan dau tien o Dong Nam A, mo ra ky nguyen doc lap tu do xan lan cua dan toc. Voi thang loi vi dai cua Cach mang thang Tam, Chu tich Ho Chi Minh chi ro : "Chang nhung giai cap lao dong va nhan dan Viet Nam ta co the tu hao, ma giai cap lao dong va nhung dan toc bi ap buc noi khac cung co the tu hao rang: lan nay la lan dau tien trong lich su cach mang cua cac dan toc thuoc dia va nua thuoc dia, mot dang moi 15 tuoi, da lanh dao thanh cong, da nam chinh quyen toan quoc".

Tiep sau do, lien trong 30 nam, tu 1945 den 1975, truoc muu toan cua chu nghia thuc dan cu, roi chu nghia thuc dan moi gay ra chien tranh xam luoc hong ap dat tro lai ach thong tri cua chung, Dang ta lai mot lan nua dong vien toan dan toc dung len tien hanh hai cuoc khang chien cuu nuoc long troi lo dat, gianh het thang loi nay den thang loi khac, thang loi cua cuoc khang chien thu nhat, danh dau bang chien thang lay lung Dien Bien Phu, giai phong nua nuoc va dua mien Bac tien len tren con duong xay dung chu nghia xa hoi. Dung la : "Lan dau tien trong lich su, mot nuoc thuoc dia nho yeu da danh thang mot nuoc thuc dan hung manh. Do la mot thang loi ve vang cua nhan dan Viet Nam, dong thoi cung la thang loi cua cac luc luong hoa binh, dan chu va xa hoi chu nghia tren the gioi". Thang loi cua cuoc khang chien lan thu hai, ket thuc bang cuoc tong tien cong va noi day mua Xuan nam 1975, dinh cao la Chien dich Ho Chi Minh, da giai phong hoan toan mien Nam, thong nhat To quoc, dua ca nuoc tien len chu nghia xa hoi. Nhu dong chi Bi thu thu nhat cua Dang ta da noi tai Dai hoi lan thu IV cua Dang : "Nam thang se troi qua, nhung thang loi cua nhan dan ta trong su nghiep chong My, cuu nuoc mai mai duoc ghi vao lich su dan toc ta nhu mot trong nhung trang choi loi nhat, mot bieu tuong sang ngoi ve su toan thang cua chu nghia anh hung cach mang va tri tue con nguoi va di vao lich su the gioi nhu mot chien cong vi dai cua the ky XX, mot su kien co tam quan trong quoc te to lon va co tinh thoi dai sau sac".

Lich su ve vang cua Dang ta, cua dan toc ta lai duoc viet tiep bang nhung trang xay dung va bao ve To quoc tu hon ba thap ky nay. Chung ta vua khai pha con duong di len chu nghia xa hoi phu hop voi thoi dai moi, vua tien hanh viec xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do phu hop voi nhung dac diem cua Viet Nam va theo cach thuc cua Viet Nam. Cong cuoc doi moi do Dang ta khoi xuong va lanh dao, xuat phat tu nhung sang kien va nguyen vong cua nhan dan, la mot cuoc truong chinh moi day sang tao, the hien ban linh va tri tue cua Dang ta, cua dan toc ta cung nhu su gan bo mau thit giua Dang voi nhan dan, theo tinh than lay dan lam goc, vi loi ich cua nhan dan va cung voi nhan dan phan dau. Tong ket 20 nam doi moi, Dai hoi X cua Dang da rut ra ket luan : "hon hai muoi nam qua, cong cuoc doi moi o nuoc ta da dat nhung thanh tuu to lon va co y nghia lich su. Dat nuoc da ra khoi khung hoang kinh te - xa hoi, co su thay doi co ban va toan dien...". Dai hoi da dua ra buc tranh toan canh ve nhung thay doi do va khang dinh : "Suc manh tong hop cua quoc gia da tang len rat nhieu, tao ra the va luc moi cho dat nuoc tiep tuc di len voi trien vong tot dep".

Nam 2006 vua qua danh dau mot su kien chinh tri trong dai tren dat nuoc ta : Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang thanh cong tot dep voi viec dua ra quyet sach chien luoc : dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien truoc nam 2010 va tiep do, tien len co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai vao nam 2020. Nam 2006 la nam dau tien thuc hien Nghi quyet Dai hoi X, cung la nam dau tien gianh thang loi toan dien ngay tu nam dau mot ke hoach 5 nam moi. Trong nam qua, nuoc ta da dat duoc nhung thanh tuu to lon tren cac linh vuc cua doi song xa hoi, noi bat nhat la chinh tri - xa hoi on dinh, kinh te tiep tuc duy tri muc tang truong cao, hau het cac chi tieu chu yeu deu dat va vuot muc ke hoach. Ve doi ngoai, Viet Nam da tro thanh thanh vien chinh thuc cua To chuc Thuong mai the gioi; to chuc thanh cong Hoi nghi cap cao APEC14; duoc cac nuoc chau A thong nhat de cu lam Uy vien khong thuong truc Hoi dong Bao an Lien hop quoc nhiem ky 2008 - 2009 v.v...

On lai chang duong 77 nam lich su ve vang cua Dang ta va cua cach mang nuoc ta, chung ta co quyen tu hao ve nhung thang loi vi dai ma dan toc ta da gianh duoc trong su nghiep doc lap dan toc, khang chien cuu nuoc cung nhu trong xay dung hoa binh.

Chung ta co quyen tu hao ve Dang Cong san Viet Nam quang vinh luon giu vung ban chat cach mang va khoa hoc, trung thanh voi giai cap va dan toc, vung vang truoc moi thach thuc, sang suot trong vai tro lanh dao cua minh.

Chung ta tu hao ve dan toc ta, nhan dan ta anh hung va sang tao, het long, het suc di theo con duong cach mang, thuong yeu, dum boc, giup do Dang Cong san Viet Nam va triu men goi Dang la "Dang ta".

Trong ngay ky niem trong the nay, chung ta bay to tinh cam huu nghi, long biet on toi cac Dang Cong san va cong nhan, giai cap cong nhan, nhan dan lao dong, cac dan toc yeu chuong hoa binh va tien bo tren the gioi da va dang danh cho Dang ta va nhan dan ta su ung ho, giup do vo cung quy bau.

Can bo dang vien: duc la goc

Su lanh dao dung dan cua Dang Cong san Viet Nam la nhan to quyet dinh moi thang loi cua cach mang Viet Nam.

Trong khi khang dinh nhung thanh tuu to lon da dat duoc, chung ta cung thang than thua nhan rang trong cong tac lanh dao cua minh, Dang ta con nhieu yeu kem va khuyet diem. Cong tac xay dung Dang chua dap ung yeu cau nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang. De lam tot nhiem vu lanh dao nhan dan ta xay dung va bao ve vung chac To quoc, tiep tuc phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien nhu Dai hoi X cua Dang da chi ro, Dang ta can "tiep tuc tu doi moi, tu chinh don Dang, tang cuong ban chat giai cap cong nhan va tinh tien phong, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang; xay dung Dang thuc su trong sach, vung manh ve chinh tri, tu tuong, to chuc, co ban linh chinh tri vung vang, co dao duc cach mang trong sang, co tam tri tue cao, co phuong thuc lanh dao khoa hoc, luon gan bo voi nhan dan".

Doi moi, chinh don Dang, trong tam ve tu tuong la giao duc lap truong giai cap cong nhan, ban chat cach mang va niem tin cong san, long yeu nuoc, thuong dan la dieu Bac Ho dac biet quan tam trong suot cuoc doi hoat dong cach mang cua minh.

Nguoi luon cham lo giao duc, ren luyen dang vien ve pham chat, dao duc va dat len hang dau van de "tu cach nguoi cach mang". Nguoi luon lam guong va yeu cau moi nguoi, nhat la can bo, dang vien, phai co dao duc cach mang, phai ket hop chat che pham chat va nang luc, hong va chuyen, duc va tai, trong do duc la goc.

Nguoi noi: "Cung nhu song thi co nguon moi co nuoc, khong co nguon thi song can. Cay phai co goc, khong co goc thi cay heo. Nguoi cach mang phai co dao duc, khong co dao duc thi du tai gioi may cung khong lanh dao duoc nhan dan".

Nguoi doi hoi "xay" phai di doi voi "chong", nang cao dao duc cach mang phai di doi voi quet sach chu nghia ca nhan.

Ngay sau khi Cach mang thang Tam thanh cong, Bac da can dan can bo phai chong nhung bieu hien cua chu nghia ca nhan. Buoc vao khang chien, Nguoi viet "Sua doi loi lam viec", trong do da nhieu lan nhan manh toi su cap thiet phai chong chu nghia ca nhan. Ngay 03-02-1969, nhan dip ky niem 39 nam Ngay thanh lap Dang, Bac viet bai dang bao Nhan dan nhan de "Nang cao dao duc cach mang, quet sach chu nghia ca nhan". Trong Di chuc de lai cho muon doi con chau, Bac can dan : "Dang ta la mot Dang cam quyen. Moi dang vien va can bo phai that su tham nhuan dao duc cach mang, that su can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu. Phai giu gin Dang ta that trong sach, phai xung dang la nguoi lanh dao, la nguoi day to that trung thanh cua nhan dan".

Chu nghia ca nhan la me de cua cac tu tuong khong dung

Thuc tien xay dung Dang trong 77 nam qua cho thay ro: trong dieu kien Dang cam quyen, su tha hoa ve dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien co chuc, co quyen, nhat la o nhung nguoi dung dau co quan, don vi, se lam vo hieu hoa toan bo cong tac xay dung Dang, lam cho to chuc dang te liet, khong con suc song. Dao duc la cai goc cua nguoi cach mang; neu khong co dao duc, khong toan tam, toan y vi Dang, vi dan thi du co tai gioi may cung chang co ich gi, co khi con co hai cho cach mang.

Trong su nghiep giao duc, dao tao cac the he chien si cach mang, Bac Ho la nguoi di tien phong, gieo hat mo duong. Tu cac lop huan luyen chinh tri o Quang Chau, cac lop boi duong o bien gioi Viet - Trung ve "con duong giai phong"... den cac lop huan luyen can bo, cac lop chinh huan trong khang chien, cac lop boi duong dang vien moi sau hoa binh v.v... khong luc nao Nguoi khong dat len hang dau cong viec giao duc, dao tao can bo. "Duong kach menh", "Sua doi loi lam viec" va cac bai noi chuyen cua Bac o cac lop huan luyen, lop chinh huan... truoc day, cho den nay van la nhung loi day day tam huyet, tiep tuc ngan vang, goi mo trong tu duy va tam hon moi nguoi chung ta.

Chu tich Ho Chi Minh rat cham lo xay dung con nguoi, coi do la van de so mot cua cach mang. Bac thuong noi : tat ca la do con nguoi, co can bo tot, viec gi cung xong. "Muon xay dung chu nghia xa hoi truoc het can co nhung con nguoi xa hoi chu nghia". Bac phe phan mot so can bo ta hinh nhu mai lam cong tac hanh chinh, su vu hon la de nhieu tam suc xay dung con nguoi, xay dung Dang va cac to chuc cach mang, cho nen khong chiu theo doi viec lam hang ngay cua can bo, dang vien va quan chung nhan dan. Ai lam tot, khong chiu neu guong, ai lam xau khong kip thoi giup do sua chua...". Bac goi "do la nhung can bo khong biet lam viec".

Bac chi ro : "Dao duc cach mang la quyet tam suot doi dau tranh cho Dang, cho cach mang. Dat loi ich cua Dang va cua nhan dan len tren, len truoc loi ich rieng cua ca nhan minh. Het long, het suc phuc vu nhan dan. Vi Dang, vi dan ma dau tranh quen minh, guong mau trong moi viec". Bac noi: tu tuong khong dung thi co nhieu, nhung co mot tu tuong me: do la chu nghia ca nhan. "Chu nghia ca nhan la viec gi cung chi lo cho loi ich rieng cua minh, khong quan tam den loi ich cua tap the. "Mien la minh beo, mac thien ha gay". No la me de ra tat ca moi tinh hu, net xau nhu: luoi bieng, suy bi, kieu cang, ken cua, nhut nhat, lang phi, tham o v.v... No la ke thu hung ac cua dao duc cach mang, cua chu nghia xa hoi". "Do ca nhan chu nghia ma ngai gian kho, kho khan, sa vao tham o, hu hoa, lang phi, xa hoa. Ho tham danh truc loi, thich dia vi, quyen hanh. Ho tu cao, tu dai, coi thuong tap the, coi khinh quan chung, doc doan, chuyen quyen. Ho xa roi quan chung, xa roi thuc te, mac benh quan lieu, menh lenh. Ho khong co tinh than co gang vuon len, khong chiu hoc tap de tien bo. Cung do ca nhan chu nghia ma mat doan ket, thieu tinh to chuc, tinh ky luat, kem tinh than trach nhiem, khong chap hanh dung duong loi, chinh sach cua Dang va Nha nuoc, lam hai den loi ich cua cach mang, cua nhan dan".

Chu tich Ho Chi Minh khong chi giao duc dao duc cach mang cho can bo, dang vien bang loi noi ma con bang chinh tam guong song cua ban than minh. Nguoi suot doi tu ren luyen va luc nao cung nghiem can khep minh vao dao duc. Tam guong dao duc cua Bac Ho la tuyet voi trong sang va toan ven.

Thuc hien nhat quan giua noi va lam, Chu tich Ho Chi Minh da cung voi Dang ta dao tao nen bao the he chien si cach mang co pham chat tot, lay loi day cua Bac lam phuong cham hanh dong : Trung voi Dang, trung voi nuoc, hieu voi dan; can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu; san sang hien dang doi minh cho ly tuong doc lap dan toc va chu nghia xa hoi; nhiem vu nao cung hoan thanh, kho khan nao cung vuot qua, ke thu nao cung danh thang !

Trong nhung nam doi moi vua qua, trong cong tac lanh dao cua minh, Dang ta luon luon coi phat trien kinh te la nhiem vu trung tam, xay dung Dang la nhiem vu then chot. Trong xay dung Dang, chung ta cung da quan tam rat nhieu den nhiem vu xay dung Dang ve chinh tri va tu tuong, coi trong viec giao duc ve pham chat va dao duc. Dai hoi X cua Dang ta danh gia rang "cong tac xay dung Dang trong thoi gian qua da dat duoc mot so ket qua tich cuc". "Da so can bo, dang vien phat huy vai tro tien phong, nang dong, sang tao, giu gin pham chat dao duc". Tuy nhien Dai hoi cung chi ro : "Cong tac xay dung, chinh don Dang chua dat yeu cau. Tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song, benh co hoi, chu nghia ca nhan va te quan lieu, tham nhung, lang phi trong mot bo phan can bo, cong chuc dien ra nghiem trong...". Dai hoi doi hoi chung ta : "trong nhung nam toi phai danh nhieu cong suc, tao duoc chuyen bien ro ret ve xay dung Dang". Chung ta can thay ro rang, trong tinh hinh hien nay, nhung loi day cua Chu tich Ho Chi Minh ve nang cao dao duc cach mang, quet sach chu nghia ca nhan van giu nguyen gia tri va tinh thoi su.

Dong luc truoc cuc dien moi

Chu tich Ho Chi Minh la nguoi Viet Nam dep nhat, tieu bieu cho pham chat dao duc va khi phach cua dan toc ta, Dang ta. Giao duc dao duc, xay dung loi song tot dep theo tu tuong, dao duc Ho Chi Minh vua la yeu cau cap bach hien nay, vua la nhiem vu co ban, lau dai. Day manh viec giao duc, xay dung dao duc, loi song trong can bo, dang vien va nhan dan trong thoi ky moi thong qua tam guong dao duc Ho Chi Minh nham khoi day va phat huy cac gia tri dao duc truyen thong tot dep, dau tranh khac phuc su suy thoai ve dao duc, loi song; chan dung, day lui te quan lieu, tham nhung, lang phi va cac te nan xa hoi; hinh thanh va phat trien cac gia tri dao duc cua chu nghia xa hoi; xay dung con nguoi Viet Nam xa hoi chu nghia co nhan cach cao dep, ban linh chinh tri vung vang, loi song van minh, xay dung cac quan he xa hoi lanh manh, tien bo.

Hoi nghi Trung uong 12 khoa IX da quyet dinh trien khai chi dao diem cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" trong can bo, dang vien va nhan dan, duc rut kinh nghiem de Bo Chinh tri ra chi thi tien hanh cuoc van dong lon sau Dai hoi toan quoc lan thu X cua Dang.

Ngay 07-11-2006, Bo Chinh tri khoa X da ban hanh Chi thi so 06 ve to chuc cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Yeu cau chung cua cuoc van dong la: lam cho toan Dang, toan dan, toan quan tham nhuan noi dung va nhan thuc sau sac vi tri, vai tro, gia tri to lon cua tam guong dao duc Ho Chi Minh trong doi song tinh than cua xa hoi ta. Tao su chuyen bien manh me o tat ca cac cap, cac nganh, cac dia phuong va moi nguoi ve yeu cau, nhiem vu hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, gan voi thuc hien Nghi quyet Dai hoi X va cac nghi quyet cua Trung uong. Hinh thanh phong trao tu duong, ren luyen va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh thuc su sau rong trong toan xa hoi, dac biet trong can bo, dang vien, cong chuc, thanh nien, hoc sinh... gop phan day lui suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song va cac te nan xa hoi.

Cuoc van dong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh la dot sinh hoat chinh tri rong lon trong Dang, he thong chinh tri va toan xa hoi, duoc tien hanh trong thoi gian dai, co noi dung phong phu, cu the va thiet thuc. Day la mot trong nhung bien phap co ban de thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X va cac nghi quyet cua Ban Chap hanh Trung uong khoa X; la mot trong nhung dong luc chinh tri quan trong gop phan tang cuong suc manh cua Dang, cua dan toc truoc cuc dien phat trien moi cua dat nuoc.

Thang loi cua cuoc van dong tuy thuoc truoc het vao nhan thuc, tinh than trach nhiem, quyet tam hanh dong va su chi dao chat che, thuong xuyen cua cac cap uy dang; su phan dau tu giac cua tung can bo, dang vien va su ung ho cua toan dan.

Tranh thu thoi co, vuot qua thach thuc

Dat nuoc ta da buoc sang nam thu hai thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang. Nhung nam toi, dat nuoc ta co co hoi lon de tien len, tuy kho khan, thach thuc con nhieu. Doi hoi buc bach cua toan dan toc luc nay la phai tranh thu co hoi, vuot qua thach thuc, tiep tuc doi moi manh me, toan dien va dong bo, phat trien dat nuoc nhanh va ben vung hon.

Thay mat Ban Chap hanh Trung uong Dang, toi keu goi toan the can bo, dang vien guong mau, di dau thuc hien tot cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh", loi cuon dong bao va chien si ca nuoc, kieu bao ta o nuoc ngoai cung tham gia; tang cuong khoi dai doan ket toan dan toc, phat huy manh me tinh than yeu nuoc, y chi tu luc, tu cuong, day manh phong trao thi dua lap nen nhung thanh tich xuat sac trong phat trien kinh te va tien bo xa hoi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, tao nen tang de den nam 2020 co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

Voi niem tu hao va niem tin sau sac vao Dang quang vinh va Chu tich Ho Chi Minh vi dai, toan Dang, toan dan, toan quan ta kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, phat huy manh me truyen thong ve vang cua dan toc, cua Dang, vung buoc tien len trong thoi ky doi moi, doan ket, hoi nhap va phat trien ben vung.

  • Theo Bao dien tu Dang Cong san (cac tieu de do TS dat)
Viet Bao
Comment :Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Learn and follow the moral example of Ho Chi Minh
Ho Chi Minh City u0026 quot, Uncle Ho, Nong Duc Manh, President Ho Chi Minh, the Communist Party of Vietnam, individualism, socialism Assembly, the working class, the campaign, party building, establishment, general secretary, ethics, I
On 02/02/2007, Speaking at the 77th anniversary anniversary Vietnamese Communist Party Nam, General Secretary Nong Duc Manh has officially launched the campaign "Studying and following moral example of Ho Chi Minh". TS would like to introduce keynote full text ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0