Hoan thanh phan gioi cam moc bien gioi tren dat lien Viet Nam Trung Quoc la nguyen vong chung va loi ich lon cua nhan dan hai nuoc

Hoan thanh phan gioi cam moc bien gioi tren dat lien Viet Nam Trung Quoc la nguyen vong chung va loi ich lon cua nhan dan hai nuoc

Hoan thanh phan gioi cam moc bien gioi tren dat lien Viet Nam Trung Quoc la nguyen vong chung va loi ich lon cua nhan dan hai nuoc
Thu truong Ngoai giao Vu Dung ben cot moc bien gioi 144 vua hoan thanh tai Lao Cai.

Nhan dip tinh Lao Cai hoan thanh cong tac phan gioi cam moc tren thuc dia voi tinh Van Nam, Trung Quoc, ong Vu Dung, Thu truong Ngoai giao, Chu nhiem Uy ban Bien gioi Quoc gia da tra loi phong van bao chi ve cac van de ve chu quyen lanh tho va quan he ngoai giao giua Viet Nam - Trung Quoc.

Xin ong cho biet y nghia cua viec hoan thanh phan gioi cam moc (PGCM) bien gioi tren dat lien Viet Nam - Trung Quoc tai dia ban tinh Lao Cai?

- Thu truong Ngoai giao Vu Dung: Voi viec cam cot moc so 144 tuan qua, cong tac PGCM tren tuyen bien gioi cua tinh Lao Cai cua Viet Nam voi tinh Van Nam cua Trung Quoc da ket thuc thang loi. Lao Cai tro thanh tinh dau tien trong bay tinh bien gioi phia bac nuoc ta hoan thanh nhiem vu mang tinh lich su quan trong nay. Su kien nay co tac dung lan toa tich cuc doi voi ca khu vuc bien gioi Viet - Trung va moi quan he huu nghi, hop tac giua hai nuoc.

Tu nay, duong bien gioi cua tinh Lao Cai da duoc xac dinh ro rang va duoc danh dau bang mot he thong moc gioi hien dai tren thuc dia, tao co so de cac nganh chuc nang tien hanh quan ly bien gioi mot cach hieu qua, gop phan gin giu su on dinh o khu vuc bien gioi, tao dieu kien thuan loi cho viec mo rong giao luu hop tac, dac biet trong cac linh vuc kinh te - thuong mai giua tinh Lao Cai va tinh Van Nam noi rieng va giua Viet Nam voi Trung Quoc noi chung.

Lao Cai hoan thanh PGCM cung se co vu, khich le cong tac PGCM tren toan tuyen bien gioi dat lien giua Viet Nam va Trung Quoc. Cac bai hoc va kinh nghiem cua Lao Cai se duoc cac tinh khac tham khao, hoc tap de day nhanh tien do PGCM nham hoan thanh nhiem vu co y nghia lich su nay trong sau thang dau nam 2008.

Co the coi day la "bong hoa dep" cua quan he hop tac, huu nghi Viet Nam - Trung Quoc noi chung va Lao Cai noi rieng, gop phan xay dung duong bien gioi Viet - Trung that su tro thanh duong bien gioi hoa binh, huu nghi, on dinh va phat trien.

Xin ong cho biet thuc trang tinh hinh PGCM tren toan tuyen bien gioi Viet Nam - Trung Quoc va kha nang hoan thanh toan bo nhiem vu nay truoc thang 6-2008?

- Bien gioi tren dat lien Viet Nam - Trung Quoc dai khoang 1.400 km. Hai ben thong nhat cam khoang 1.800 cot moc, trong do co 1.533 moc chinh va gan 300 moc phu.

Ke tu khi cam moc gioi dau tien tai cap cua khau Mong Cai (Quang Ninh) va Ðong Hung (Quang Tay) cuoi nam 2001, trai qua hon sau nam ben bi phan dau, khac phuc muon van kho khan, gian kho, den nay cac luc luong PGCM cua hai nuoc Viet Nam - Trung Quoc da hoan thanh hon 85% khoi luong cong viec PGCM tren thuc dia, dong thoi da khan truong tien hanh nghiem thu thanh qua PGCM, dang ky moc gioi, mo ta huong di cua duong bien gioi, hoan chinh ban do dinh kem Nghi dinh thu PGCM...

Ngoai Lao Cai, cac tinh Lai Chau, Quang Ninh cung da hoan thanh hon 95% cong viec, nhom PGCM so sau thuoc tinh Ha Giang cung vua hoan thanh toan bo cong viec tren thuc dia.

Mat khac, de day nhanh tien do PGCM, vua qua, tai Ha Noi, hai Truong doan dai bieu Chinh phu dam phan ve bien gioi lanh tho Viet Nam va Trung Quoc da nhat tri mot so bien phap quan trong de day nhanh tien do PGCM nhu tang cuong luc luong PGCM, uu tien on dinh cuoc song binh thuong cua cu dan bien gioi, do bo tat ca cac cong trinh nam tren duong bien gioi, ke ca cac cong trinh quan su... de tao thuan loi cho PGCM.

Mot so mang nuoc ngoai dua tin rang Viet Nam bi mat dat. Ong co binh luan gi ve y kien nay?

- Chu quyen lanh tho la van de het suc thieng lieng doi voi bat ky quoc gia, dan toc nao. Ðoi voi dan toc Viet Nam thi chu quyen lanh tho lai cang thieng lieng cao ca. Dan toc ta tu nghin xua da chien dau, hy sinh de bao ve chu quyen va toan ven lanh tho. Gan tam thap ky qua, nhan dan ta duoi su lanh dao cua Ðang va Bac Ho kinh yeu, da di qua nhung cuoc khang chien vo cung gian kho, chiu dung nhung hy sinh, mat mat to lon de giu vung chu quyen lanh tho cua manh dat than yeu nay.

Trong dam phan voi Trung Quoc va cac nuoc lang gieng khac cung nhu trong qua trinh PGCM tren thuc dia, chung ta deu da the hien het suc ro rang lap truong bat di bat dich, do la: chu quyen lanh tho la van de mang tinh nguyen tac, khong the nhan nhuong. Vi vay, khong the co chuyen "Viet Nam mat dat", "cat dat" cho nuoc nay, nuoc kia nhu mot so mang nuoc ngoai dua tin.

Chi co the giai thich rang nhung mang nay hoac do thieu thong tin hoac co tinh lam sai lech thong tin vi nhung y do khac nhau.

Viet Nam va Trung Quoc khoi dong dam phan ve van de bien gioi tren bo va Vinh Bac Bo tu nam 1974. Nam 1991, hai ben ky Hiep dinh tam thoi ve viec giai quyet cac cong viec tren vung bien gioi dat lien Viet Nam - Trung Quoc, nam 1993, ky tiep Thoa thuan ve nhung nguyen tac co ban giai quyet van de bien gioi lanh tho giua hai nuoc; theo do, ve bien gioi tren bo, phu hop voi luat phap va thuc tien quoc te, cam ket ton trong duong bien gioi lich su theo cac Cong uoc Phap - Thanh 1887 va 1895 de lai. Ngay 30-12-1999 , Viet Nam va Trung Quoc da ky Hiep uoc bien gioi tren dat lien.

Vi vay, co the noi Hiep uoc 30-12-1999 la ket qua cua qua trinh dam phan kien tri trong rat nhieu nam giua Viet Nam va Trung Quoc. Hiep uoc da phan anh day du, hoan chinh nhat duong bien gioi lich su de lai theo nhung nguyen tac da noi o tren.

Gan day co nhieu du luan khac nhau ve viec phan dinh khu vuc thac Ban Gioc va khu vuc cua khau Huu Nghi, xin Thu truong cho biet y kien ve van de nay?

- Nhu tren toi da noi, can cu quan trong nhat de xay dung Hiep uoc bien gioi tren dat lien Viet Nam - Trung Quoc la cac Cong uoc Phap - Thanh nam 1887 va 1895. Do han che cua dieu kien lich su, cac van ban phap ly ve hoach dinh va PGCM giua Phap va nha Thanh co nhung diem quy dinh khong ro rang. duong bien gioi duoc ve tren ban do ty le lon tu 1/20.000 den 1/500.000, co nghia mot mi-li-met tren ban do tuong duong voi tu 20m den 500m tren thuc dia. Hon nua, dia hinh tren ban do khong hoan toan phu hop voi dia hinh tren thuc dia, nen rat kho xac dinh huong di cua duong bien gioi tai cac khu vuc nay. Chinh vi vay tai cac khu vuc nay da xay ra tranh chap rat phuc tap va keo dai.

Tai khu vuc cua khau Huu Nghi, theo cac van ban phap ly lich su, duong bien gioi luon nam phia nam Ai Nam Quan. Tran Nam Quan do Trung Quoc xay dung van thuoc Trung Quoc, chu khong phai duong bien gioi di qua Ai Nam Quan nhu mot so nguoi van hieu.

Thac Ban Gioc gom hai phan: Phan thac cao hoan toan thuoc Viet Nam, khong co tranh chap; phan thac thap gan lien voi song Quay Son. Theo Cong uoc Phap - Thanh, duong bien gioi di giua song Quay Son den thac va moc 53 nam phia tren thac danh dau su chuyen huong duong bien gioi tu song len bo. Hien nay ta va Trung Quoc chua PGCM doan bien gioi khu vuc nay nhung co the khang dinh phan thac cao hoan toan thuoc Viet Nam, phan thac thap se duoc phan gioi theo luat phap va tap quan quoc te ve trung tuyen dong chay hoac trung tuyen tau thuyen di lai duoc, hoan toan khong co chuyen Viet Nam mat thac Ban Gioc nhu mot so nguoi noi. Hang trieu luot khach du lich den thac Ban Gioc deu biet rat ro dieu nay.

Nhu vay, co the khang dinh rang, ve tong the, cac giai phap dat duoc trong viec giai quyet van de bien gioi tren dat lien noi chung va doi voi hai khu vuc cu the noi tren la thoa dang, dap ung duoc loi ich va nguyen vong cua ca hai ben.

Vua qua du luan da the hien thai do buc xuc truoc viec Trung Quoc thanh lap thanh pho Tam Sa, bao gom ca hai quan dao Hoang Sa va Truong Sa cua Viet Nam, xin Thu truong binh luan ve van de nay?

- Chinh phu ta da to thai do rat ro rang ve viec thanh lap thanh pho "Tam Sa". Ðay la viec lam khong phu hop voi thoa thuan cua lanh dao cap cao hai nuoc, voi tinh than va loi van cua Tuyen bo ve cach ung xu cua cac ben tren Bien Ðong (DOC).

Lanh dao cap cao Viet Nam , Bo Ngoai giao Viet Nam da co nhung bien phap kip thoi doi voi viec lam sai trai nay. Chung ta se tiep tuc giao thiep truc tiep, chinh thuc voi phia Trung Quoc ve van de nay, co gang giai quyet van de thong qua dam phan huu nghi tren tinh than hieu biet, tin cay lan nhau, co ly, co tinh.

Chung ta co day du bang chung phap ly va lich su de khang dinh chu quyen cua Viet Nam doi voi hai quan dao Hoang Sa va Truong Sa.

Nhan day, xin Thu truong cho biet doi net ve tinh hinh quan he Viet - Trung hien nay?

- Quan he Viet - Trung tu sau binh thuong hoa quan he nam 1991 den nay da co nhung buoc phat trien manh me. Trung Quoc da tro thanh doi tac toan dien rat quan trong cua Viet Nam . Lanh dao hai nuoc da thuong xuyen gap go, trao doi va dat duoc nhieu nhan thuc chung rat quan trong co lien quan den tat ca cac linh vuc quan he hai nuoc tren tinh than tin cay, hop tac huu nghi, cung phat trien.

Lien quan den bien gioi lanh tho, lanh dao cap cao hai nuoc da thoa thuan som hoan thanh PGCM bien gioi tren bo nhu da noi o tren. Ve tren bien, hai ben cam ket thong qua dam phan hoa binh giai quyet cac van de ton tai, tim kiem mot giai phap co ban, lau dai ma hai ben deu co the chap nhan duoc, phu hop luat phap quoc te, dac biet la Cong uoc cua LHQ ve Luat bien nam 1982 va Tuyen bo ve cach ung xu cua cac ben tren Bien Ðong (DOC), khong co cac hanh dong lam phuc tap them tinh hinh.

Quan he kinh te, thuong mai Viet Nam - Trung Quoc co buoc phat trien lon. Trong nhieu nam lien, Trung Quoc tro thanh doi tac thuong mai lon nhat cua Viet Nam (rieng nam 2007, kim ngach buon ban hai chieu du kien dat hon 14 ty USD). Ðau tu cua Trung Quoc vao Viet Nam tuy chua tuong xung voi tiem nang nhung dang tang voi toc do kha cao. Ðac biet, voi viec trien khai thuc hien du an "hai hanh lang, mot vanh dai kinh te" da duoc Lanh dao cap cao hai nuoc thoa thuan va nhieu du an lon khac ve ha tang co so nhu cai tao, nang cap mot so doan duong bo va duong sat, xay dung mot so cau cang, nha may dien..., Trung Quoc co the se tro thanh mot trong nhung nha dau tu lon tai Viet Nam trong tuong lai khong xa.

Ve du lich, Trung Quoc la thi truong nguon lon nhat cua Viet Nam voi luong khach tu Trung Quoc moi nam dat tu 600.000 den 800.000 luot nguoi va co the tang nhanh trong vai nam toi. Trung Quoc cung dang la mot trong nhung nuoc cung cap tin dung uu dai dai han cho Viet Nam de xay dung cac du an ha tang co so va cong nghiep. Quan he hop tac trong cac linh vuc khac, ke ca quoc phong, an ninh, cung dang phat trien ngay them chat che. Hai nuoc da va dang phoi hop voi nhau rat tot tren nhieu van de khu vuc va quoc te.

Ðoi voi van de bien gioi lanh tho, ngoai cong tac PGCM nhu da noi o tren, trong Vinh Bac Bo, hai nuoc da phoi hop trien khai co hieu qua hai hiep dinh la Hiep dinh phan dinh va Hiep dinh hop tac nghe ca; hai quan hai nuoc da tien hanh nhieu cuoc tuan tra chung trong Vinh; Tap doan dau khi hai nuoc da hoan thanh cong tac khao sat dia chan chung trong Vinh, so vu vi pham giam mot cach dang ke. Hai nuoc cung da tien hanh ba vong dam phan ve phan dinh khu vuc ngoai cua Vinh Bac Bo va 11 vong dam phan ve cac van de tren bien.

Moi day nhat, trong cuoc gap go dac biet giua hai Truong doan dam phan Chinh phu ve bien gioi lanh tho, hai ben da thoa thuan tang cuong hop tac tren bien, truoc mat trong cac linh vuc it nhay cam nhu nghien cuu khoa hoc bien, phong, chong thien tai, phong, chong toi pham tren bien, doi xu nhan dao voi ngu dan hai nuoc.

Nhung ket qua dat duoc noi tren cho thay, ca hai nuoc Viet Nam va Trung Quoc deu da co nhung co gang giu gin va vun dap cho moi quan he huu nghi, hop tac Viet - Trung, vi loi ich chung hai nuoc, vi hoa binh, on dinh va phat trien o khu vuc va tren the gioi.

Phat trien moi quan he huu nghi truyen thong Viet - Trung la trach nhiem va loi ich cua ca Viet Nam va Trung Quoc. Hai nuoc can dung tren tam cao cua loi ich lon cua hai nuoc, cua hoa binh, on dinh va phat trien cua khu vuc va quoc te de xu ly cac van de do lich su de lai, cac van de nay sinh thong qua doi thoai, thuong luong hoa binh.

Thuc tien cung chung minh rang, xay dung moi quan he Viet - Trung "lang gieng huu nghi, hop tac toan dien, on dinh lau dai, huong toi tuong lai" that su la nguyen vong chung, la loi ich lon cua nhan dan hai nuoc. Quan he giua hai Ðang, hai nuoc va nhan dan hai nuoc Viet Nam - Trung Quoc dang phat trien tot dep va chac chan se ngay cang phat trien tot dep hon.

(Theo Nhan dan)

Viet Bao
Comment :Hoan thanh phan gioi cam moc bien gioi tren dat lien Viet Nam Trung Quoc la nguyen vong chung va loi ich lon cua nhan dan hai nuoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hoan thanh phan gioi cam moc bien gioi tren dat lien Viet Nam Trung Quoc la nguyen vong chung va loi ich lon cua nhan dan hai nuoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hoan thanh phan gioi cam moc bien gioi tren dat lien Viet Nam Trung Quoc la nguyen vong chung va loi ich lon cua nhan dan hai nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hoan thanh phan gioi cam moc bien gioi tren dat lien Viet Nam Trung Quoc la nguyen vong chung va loi ich lon cua nhan dan hai nuoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
complete border demarcation on land of Vietnam - China is the common aspiration and the great benefit of two peoples
Vietnam, China, Vu Dung, Yunnan, buying things, Gulf North, diplomatic relations, problem solving, Chairman of the Committee, borders, land, territorial rights, Lao Cai Province, development, benefits and legal
On the occasion of completion of Lao Cai province demarcation work on the field with Yunnan province, China, Vu Dung, Deputy Foreign Minister, Chairman of the National Border Committee has interviewed the press on issues of sovereignty and the ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc là nguyện vọng chung và lợi ích lớn của nhân dân hai nước

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc là nguyện vọng chung và lợi ích lớn của nhân dân hai nước bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoan thanh phan gioi cam moc bien gioi tren dat lien Viet Nam Trung Quoc la nguyen vong chung va loi ich lon cua nhan dan hai nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoan thanh phan gioi cam moc bien gioi tren dat lien Viet Nam Trung Quoc la nguyen vong chung va loi ich lon cua nhan dan hai nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoan thanh phan gioi cam moc bien gioi tren dat lien Viet Nam Trung Quoc la nguyen vong chung va loi ich lon cua nhan dan hai nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0