Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc

Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc

- Mo hinh Nha nuoc, quan he giua Nha nuoc voi Dang ra sao la noi dung cuoc trao doi giua phong vien TS va ong Nguyen Sy Dung, Pho Chu nhiem Van phong Quoc hoi.

> Khac phuc tinh trang chong cheo giua Dang va Nha nuoc

>" Lam ro quyen, trach nhiem cua Dang va Nha nuoc"

> Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc

> Cai "kho" cua nghe Bo truong hay chuyen co che

Cuoc phong van nay duoc thuc hien ngay 15/10/2006 nhung van con giu nguyen tinh thoi su. TS gioi thieu lai cuoc trao doi nay.

Mot trong nhung noi dung chinh cua Hoi nghi TU4 la ban ve viec tiep tuc doi moi to chuc va hoat dong cua cac co quan nha nuoc, trong do co Quoc hoi va Chinh phu. Theo ong thi chung ta nen doi moi he thong cua minh nhu the nao?

Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc
Tien si Nguyen Sy Dung, Pho Chu nhiem Van phong Quoc hoi.

Nen nhu the nao thi chac la Hoi nghi Trung uong se ban va se quyet. Chung ta phai cho thoi. Song dieu de hieu la nguoi ta bao gio cung phai nham vao nhung van de dang duoc dat ra de xu ly. Vay nhung van de do la gi? Xin thu ke ra day mot vai van de de nhin thay nhat.

Do la su lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc trong tinh hinh moi; la su tuong tac giua Quoc hoi va Chinh phu trong qua trinh lap phap de tao ra dong nang cho he thong (va de khac phuc tinh trang luat cho nghi dinh); la che do trach nhiem trong he thong; la su minh dinh giua quy trinh chinh sach va quy trinh ky thuat, giua hanh phap chinh tri va hanh chinh cong vu…

Cac van de dang duoc dat ra co ve khong chi nhieu, ma con kho. Thieu mot he chuan moi, chua chac chung ta da de tim duoc cac cau tra loi.

Thuc ra, ca ve mat ly thuyet lan ve mat thuc te, chi co ba mo hinh chinh the (mo hinh to chuc nha nuoc) da duoc thiet ke va van hanh tuong doi thanh cong trong the gioi hien dai ngay nay. Do la:

  • Mo hinh dai nghi, nhu kieu cua Anh, noi quyen hanh phap va quyen lap phap gan ket voi nhau, quyen luc chinh tri tap trung trong tay thu tuong.
  • Mo hinh tong thong, nhu kieu cua My, noi quyen hanh phap va quyen lap phap tach biet voi nhau, quyen hanh phap tap trung trong tay tong thong.
  • Mo hinh hon hop, (Co nguoi goi la cong hoa luong tinh), nhu kieu cua Phap, voi mot chut My, mot chut Anh, mot chut tong thong va mot chut dai nghi, noi ca tong thong va thu tuong deu co quyen hanh phap.

Mac du, ba mo hinh noi tren deu duoc ap dung voi nhung bien the nhat dinh phan anh hoan canh lich su, van hoa, kinh te va chinh tri cu the cua moi nuoc, nhung nguyen tac co ban cua moi mo hinh deu phai duoc tuan thu khi thiet ke he thong. Bang khong, he thong se rat kho van hanh va hang loat cac van de se phat sinh. De tiep tuc doi moi he thong, van de chinh the co le la dieu chung ta can phai quan tam.

Trong ba mo hinh tren, theo ong, nha nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam cua chung ta da duoc thiet ke theo mo hinh nao? Va co the doi moi ra sao trong khuon kho cua mo hinh do?

Thuc ra, chua bao gio chung ta co mot su khang dinh chac chan la da thiet ke chinh the cua minh theo mo hinh nao. Chinh vi vay co the nhan thay mot so pha tron giua cac mo hinh. Vi du, viec Chinh phu duoc thanh lap dua tren co so cua Quoc hoi va chiu trach nhiem truoc Quoc hoi la su ap dung mo hinh dai nghi.

The nhung, viec Chinh phu va Quoc hoi duoc thiet ke tach biet nhau, moi co quan deu hoat dong theo su "phan cong, phan nhiem" rieng thi lai rat giong voi mo hinh tong thong. Cau hoi dat ra la mot su pha tron nhu vay co van hanh hay khong? Va voi nhung van de dang duoc dat ra hien nay (nhu da noi o phan tren), tra loi khang dinh chac chan la rat kho khan.

Theo thien y cua ca nhan toi, ve co ban, Nha nuoc ta dang duoc to chuc theo nhung nguyen tac cua mo hinh dai nghi nhieu hon ca. Theo mo hinh nay, dang nao co da so o quoc hoi thi dang do thanh lap chinh phu. Nho vay, quyen lap phap va quyen hanh phap ve co ban gan ket voi nhau. Tham chi, tru so cua noi cac nam ngay trong nha quoc hoi. Nguoi dung dau dang se giu chuc thu tuong, va thu tuong la nhan vat chinh tri trung tam cua he thong.

Viec Dang cong san Viet Nam co da so trong Quoc hoi va co quyen thanh lap Chinh phu la hoan toan phan anh nguyen tac cua mo hinh dai nghi. Tuy nhien, diem khac biet o day la nguoi dung dau Dang khong nam giu chuc danh thu tuong. "Su lech pha" nay ro rang phan anh hoan canh lich su cu the cua dat nuoc ta. Tuy nhien, chung ta cung se thay no khong the khong de lai nhung he luy cho viec van hanh he thong.

Nhu vay, truoc khi tra loi cau hoi co the doi moi ra sao, cung can tra loi cau hoi mo hinh chinh the nao dang duoc lua chon.

Nhung co le "su lech pha" nay la do trong mo hinh Nha nuoc ta co vai tro lanh dao Dang?

Co le, khong nhat thiet phai nhu vay. Trong mo hinh nha nuoc hien dai nao ma dang chang co vai tro lanh dao, dac biet la dang co da so trong quoc hoi?! Van de chi la to chuc su lanh dao do nhu the nao ma thoi. Chung ta se thay theo nguyen tac cua mo hinh dai nghi, toan bo ban lanh dao dang (vi du nhu Cong dang o Anh chang han) tao thanh noi cac va nam trong quoc hoi. Tat ca cac dang vien trong QH tao thanh dang doan QH. Viec tranh luan va hoach dinh duong loi, chinh sach cua dang xay ra ngay trong dang doan QH.

Theo cach lam nay, Dang va Nha nuoc (ca quoc hoi lan chinh phu) gan ket huu co voi nhau, quy trinh hoach dinh duong loi chinh sach chi la mot cho ca dang va ca nha nuoc. Ma nhu vay thi khong the xay ra chuyen chong cheo chuc nang va xung dot chinh kien.

Moi khi cac dang vien o trong quoc hoi khong duoc tham gia vao quy trinh hoach dinh chinh sach tu dau, ma chi phai phe chuan cac chinh sach da duoc quyet dinh, thi viec xung dot chinh kien la rat kho tranh khoi. Do la chua noi toi rui ro cua viec hinh thanh nen hai nha nuoc trong mot dat nuoc.

Ap dung mo hinh dai nghi vao dat nuoc ta, thi tat ca ban lanh dao cua Dang se phai nam trong QH (ngoai tru mot vai chuc danh dam nhiem cong tac dang vu). Ban chap hanh TU se la bo phan nong cot cua Dang doan QH. Bo Chinh tri se la noi cac, dong thoi la ban lanh dao cua Dang doan QH.

Vay mo hinh hien tai cua ta dang doi mat voi nhung van de gi? Nhieu nguoi se phan bien rang su phan lap giua Quoc hoi va Chinh phu la can thiet vi se giup che uoc lan nhau va chong duoc lam quyen?

Neu chung ta coi su phan lap giua hanh phap va lap phap la gia tri quan trong nhat, thi cai ma chung ta can chon la mo hinh tong thong, chu khong phai mo hinh dai nghi. Trong truong hop nay, nuoc ta se phai co mot tong thong nam quyen hanh phap va duoc toan dan bau ra. Rat tiec, nhung gi ma chung ta dang co lai khong phai nhu vay.

Trong luc, nha nuoc ta dang duoc thiet ke co ban la theo nhung nguyen tac cua mo hinh dai nghi, thi su thieu gan ket giua lap phap va hanh phap dang la mot van de. Dieu de nhan thay la chuong trinh nghi su phan anh uu tien cua QH thi chua chac da phan anh duoc uu tien cua Chinh phu.

Nhieu luat duoc Quoc hoi ban hanh nhung bi "treo" vo tan, vi bi Chinh phu no den hang tram nghi dinh. Nguyen nhan cua tinh hinh nay la gi neu chang phai la su khac nhau ve cac uu tien? Thuc te nay cho thay neu Chinh phu va Quoc hoi gan ket voi nhau chac chan chung ta se phan ung nhanh nhay va hieu qua hon truoc cac van de cua dat nuoc.

O cac nuoc theo mo hinh dai nghi tren the gioi, chinh phu bao gio cung co mot bo truong phu trach quan he voi QH. Va moi bo deu co mot vu phu trach quan he voi QH. O ta thi tat ca moi quan he giua Chinh phu va Quoc hoi chi do mot vu cua Van phong Chinh phu dam nhiem.

Phai chang o nuoc ta, nguoc voi dieu mong doi, quyen luc dang bi phan tach hon ca nhung nuoc cong khai theo duoi hoc thuyet phan quyen?

So rang khong kheo do la tinh hinh thuc te. Chung ta se thay, trong tat ca cac nuoc theo mo hinh dai nghi, dang voi nha nuoc, Quoc hoi voi Chinh phu bao gio gan ket chat che voi nhau lam nen mot su thong nhat rat cao trong qua trinh ban hanh quyet dinh. Dang khong quyet roi giao cho quoc hoi the che hoa, ma dang quyet ngay trong quoc hoi.

Trong luc do o ta, Dang, Quoc hoi, Chinh phu deu duoc thiet ke rat tach roi nhau. Hau qua la: su tuong tac giua cac co quan nay khong chi lam mat rat nhieu thoi gian, ma con khong it khi gay ra hien tuong "tam sao that ban".

Theo ong thi neu thiet ke lai cho dung nhung nguyen tac co ban cua mo hinh dai nghi,chung ta se duoc nhung gi? Phai chang la su “quy ve mot moi” moi nguon luc de giai quyet cac van de dat nuoc?

Ta se duoc mot mo hinh het suc thong nhat va minh bach, voi rat nhieu diem manh. Xin duoc ke ra day mot vai uu diem nhu sau:

1. Quy trinh ban hanh quyet dinh la mot quy trinh thong nhat va minh bach va hieu qua tu sang kien ve chinh sach den tranh luan ve chinh sach va phe chuan chinh sach.

2. Tiet kiem mot luong rat lon thoi gian cua dat nuoc. Cach lam hien nay co toi 2, 3 noi phai quyet dinh, roi con gui qua gui lai thi rat mat thoi gian cho doi nhau. Rieng chuyen ban hanh quyet dinh cham thi minh da thua cac nuoc khac rat nhieu.

3. Chat luong cua cac quyet dinh se duoc nang len, vi cac buoc trong quy trinh ban hanh quyet dinh rat mach lac va bo sung gia tri cho nhau. Noi cac de ra chinh sach, thao luan trong Dang doan nen se co su gan ket, ra toan QH thi co su phan bien va tranh luan.

4. Xac lap duoc che do trach nhiem rat ro rang. Tinh trang nguoi quyet thuc khong chiu trach nhiem, nen nguoi quyet de the che hoa cung khong chiu trach nhiem se khong the xay ra.

5. Tranh duoc rui ro cua nhung xung dot khong dang co giua QH va Dang. Cac dang vien trong QH tham gia tu dau vao viec hoach dinh chinh sach, tranh luan chinh sach, va theo nguyen tac tap trung dan chu thi da so se quyet va anh la thieu so trong dang thi anh phai theo.

6. Su gan ket giua QH va CP se giup cho nha nuoc ta co the phan ung nhanh va chuan xac voi cac van de cua dat nuoc.

7. Tao co hoi de tach hanh chinh ra khoi hanh phap, nho do cai cach hanh chinh se co duoc buoc chuyen bien ve chat va che do trach nhiem se duoc xac lap ro rang hon.

Nhung vai tro lanh dao cua Dang se nhu the nao?

Dang se lanh dao mot cach truc tiep nhat vi Dang da hoa than vao nha nuoc. So voi mo hinh dung ben ngoai nha nuoc, rui ro chac chan se nho hon rat nhieu.

Voi mo hinh dai nghi, Quoc hoi se rat kho giam sat Chinh phu?

Dung the, khi Chinh phu co da so trong Quoc hoi thi kha nang giam sat cua Quoc hoi la khong cao. Tuy nhien, su giam sat co the xay ra trong Dang doan khi cac dang vien chi lam dai bieu canh bao cho cac dang vien nam quyen hanh phap ve nhung van de can phai quan tam. Dong thoi, nhung dai bieu ngoai Dang se co vai tro rat quan trong o day.

Mot ty le nhat dinh nhung nguoi ngoai dang, doc lap, co trinh do, co tam voi dat nuoc lam chuc nang giam sat ben canh chuc nang dai dien va phan anh nhung tieng noi da dang cua cu tri la rat can thiet. Ty le bao nhieu thi phai co tranh luan de tim ra phuong an toi uu.

Truoc mat, va chuan bi toi lan bau Quoc hoi sap toi (5/2007), ta se can nhung dieu chinh gi khi Bo Chinh tri, Ban chap hanh trung uong da bau xong?

Thuc te, dieu nay khong nhung khong anh huong, ma con tao dieu kien thuan loi cho viec sap xep lai to chuc cho phu hop. Thuc ra, trong nhiem ky vua roi tuyet dai da so cac dong chi lanh dao cua dang cung nam trong QH. Chi co dieu quy trinh cac dong chi nay tham gia hoach dinh chinh sach va ban hanh quyet dinh lai bi tach ra khoi co quan co tham quyen ve mat phap ly de lam dieu do la QH.

Xin cam on ong.

  • Khanh Linh (thuc hien)
Viet Bao
Comment :Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Resolving the relationship between State and Party
Vice Nguyen Sy Dung, Party and State leaders of the party, head office, relations, executive power, are design, model, parliament, government, us, parliamentary decisions, processes, QH
State model, the relationship between the State Star Party is content to interview between reporter TS and Nguyen Sy Dung, Deputy Chairman of National Assembly Office ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giải quyết mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giải quyết mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giai quyet moi quan he giua Dang va Nha nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0