Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo

Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo

CHINH PHU Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam
----------
Doc lap - Tu do - Hanh phuc
So: /2007/ND-CP

Du thao

NGHI DINH CUA CHINH PHU

Quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va

co cau to chuc cua Bo, co quan ngang Bo

(thay the Nghi dinh so 86/2002/ND-CP)
------------


CHINH PHU:

Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;

Can cu Nghi quyet phien hop Chinh phu thuong ky thang 8 nam 2007 so……ngay…..thang ….. nam 2007;

Theo de nghi cua Bo truong Bo Noi vu,

NGHI DINH:

Chuong I

NHUNG QUI DINH CHUNG


Dieu 1. Pham vi va doi tuong dieu chinh

1. Nghi dinh nay quy dinh chung ve chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo, co quan ngang Bo; che do lam viec va quyen han, trach nhiem cua Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo.

2. Doi voi Bo duoc phan cong giup Chinh phu thong nhat quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc, ngoai viec thuc hien cac chuc nang, nhiem vu, quyen han chung, con co mot so nhiem vu, quyen han khac quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc thuc hien theo quy dinh tai Nghi dinh cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua tung Bo.

3. Doi voi Bo Quoc phong, Bo Cong an ngoai viec thuc hien chuc nang, nhiem vu, quyen han chung, con co mot so nhiem vu, quyen han khac quan ly nha nuoc ve linh vuc quoc phong, an ninh, trat tu, an toan xa hoi thuc hien theo quy dinh tai Nghi dinh cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo Quoc phong, Bo Cong an.

Dieu 2. Vi tri va chuc nang

Bo, co quan ngang Bo (duoi day goi chung la Bo) la co quan cua Chinh phu, thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve nganh hoac linh vuc cong tac trong pham vi ca nuoc; quan ly nha nuoc cac dich vu cong trong cac nganh nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

Dieu 3. Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo

1. Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo (duoi day goi chung la Bo truong) la thanh vien Chinh phu, la nguoi dung dau va lanh dao mot Bo; chiu trach nhiem truoc Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, truoc Quoc hoi ve quan ly cac nganh, linh vuc duoc giao trong pham vi ca nuoc; thuc hien nhiem vu, quyen han theo quy dinh tai cac Dieu 6, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cua Luat To chuc Chinh phu nam 2001 va nhung quy dinh cu the tai Nghi dinh nay.

2. Cap pho cua nguoi dung dau Bo, co quan ngang Bo (duoi day goi chung la Thu truong) co chuc nang giup Bo truong, duoc Bo truong phan cong theo doi, chi dao mot so mat cong tac va chiu trach nhiem truoc Bo truong ve nhiem vu duoc phan cong.

Khi Bo truong vang mat, mot Thu truong duoc Bo truong uy nhiem thay Bo truong giai quyet cong viec cua Bo va Bo truong.

3. So luong Thu truong o moi Bo khong qua bon nguoi. Truong hop dac biet do Thu tuong Chinh phu quyet dinh.

Chuong II

NHIEM VU, QUYEN HAN CUA BO VA BO TRUONG

Dieu 4. Ve phap luat


1. Trinh Chinh phu cac du an luat, phap lenh; du thao Nghi quyet, Nghi dinh cua Chinh phu theo chuong trinh ke hoach xay dung phap luat hang nam cua Bo da duoc phe duyet va cac du an, van ban quy pham phap luat khac theo su phan cong cua Chinh phu;

2. Trinh Thu tuong Chinh phu du thao Quyet dinh, Chi thi va cac van ban khac thuoc tham quyen chi dao, dieu hanh cua Thu tuong Chinh phu theo quy dinh cua phap luat;

3. Ban hanh cac Quyet dinh, Chi thi, Thong tu thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo; va huong dan, kiem tra viec thuc hien cac van ban do;

4. Chi dao va to chuc thuc hien cong tac tuyen truyen, pho bien, giao duc phap luat thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo;

5. Kiem tra cac van ban quy pham phap luat do cac Bo, Hoi dong nhan dan, Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong ban hanh co lien quan den nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo; neu phat hien nhung quy dinh do cac co quan do ban hanh khong dung tham quyen hoac trai cac van ban quy pham phap luat ve nganh, linh vuc do Bo phu trach thi giai quyet theo quy dinh tai cac khoan 3, 4, 5 Dieu 14 cua Nghi dinh nay.

6. Bo co trach nhiem lay y kien tren mang Internet truoc khi trinh cap co tham quyen ban hanh van ban quy pham phap luat (tru cac van ban quy pham phap luat co quy dinh mat).

Dieu 5. Ve chien luoc, quy hoach, ke hoach

1. Trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu du an chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien dai han, nam nam, hang nam va cac cong trinh quan trong trong nganh, linh vuc thuoc tham quyen quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu;

2. Cong bo chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien sau khi duoc phe duyet (tru nhung van de thuoc bi mat nha nuoc); to chuc chi dao va huong dan thuc hien chien luoc, quy hoach, ke hoach do;

3. Thuc hien nhiem vu kinh te - xa hoi, an ninh - quoc phong co lien quan den nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo;

4. Tham dinh trong pham vi quan ly nha nuoc cua Bo ve noi dung cac bao cao nghien cuu tien kha thi va bao cao nghien cuu kha thi cac Chuong trinh, Du an, De an thuoc nganh, linh vuc cua Bo; chiu trach nhiem ve noi dung cac Bao cao, Du an neu tren do co quan va to chuc cua Bo thuc hien; phe duyet va quyet dinh dau tu cac Du an thuoc tham quyen cua Bo theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 6. Ve hop tac quoc te

1. Trinh Chinh phu viec dam phan, ky, gia nhap dieu uoc quoc te nhan danh Nha nuoc, nhan danh Chinh phu ve nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo.

2. To chuc thuc hien cac dieu uoc quoc te da ky ket hoac gia nhap thuoc nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo.

3. Trinh Chinh phu viec ky ket, gia nhap, phe duyet cac dieu uoc quoc te va chu truong, bien phap, mo rong quan he voi nuoc ngoai, vung lanh tho va cac to chuc quoc te thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

4. Chi dao va to chuc thuc hien cac dieu uoc quoc te va thuc hien chu truong bien phap da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet.

5. Tham gia cac to chuc quoc te theo su phan cong cua Chinh phu.

6. Thuc hien hop tac quoc te ve nganh, linh vuc theo quy dinh cua phap luat; cho phep cac don vi truc thuoc, cac co quan to chuc nuoc ngoai do co quan trung uong cap giay phep hoat dong to chuc hoi nghi, hoi thao quoc te co noi dung lien quan den nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo.

7. Kiem tra viec thuc hien cac chuong trinh, du an quoc te tai tro thuoc nganh, linh vuc do bo phu trach; chi dao va to chuc thuc hien cac chuong trinh, du an quoc te tai tro cua Bo.

Dieu 7. Ve cai cach hanh chinh

1. Quyet dinh va to chuc thuc hien ke hoach cai cach hanh chinh cua Bo theo chuong trinh, ke hoach cai cach hanh chinh nha nuoc cua Chinh phu va su chi dao cua Thu tuong Chinh phu;

2. Xay dung va hoan thien he thong the che, phap luat thuoc pham vi quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc cua Bo;

3. Xac dinh ro chuc nang, nhiem vu, tham quyen cua Bo, cua cac co quan, don vi truc thuoc Bo; thuc hien kien toan to chuc bo may cua Bo tinh gon, hop ly, giam dau moi;

4. Thuc hien phan cong, phan cap cho cac co quan, don vi truc thuoc bao dam tach ro quan ly nha nuoc voi hoat dong cua doanh nghiep, don vi su nghiep nha nuoc; trinh Chinh phu quyet dinh viec phan cap nhiem vu quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc cho chinh quyen dia phuong;

5. Quyet dinh va chi dao viec thuc hien cai cach thu tuc hanh chinh bao gom ra soat, tu huy bo va sua doi theo tham quyen hoac trinh cap tham quyen xem xet, sua doi, don gian cong khai cac loai thu tuc hanh chinh thuoc nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo;

6. Chi dao viec thuc hien cac quy dinh ve che do tu chu, tu chiu trach nhiem viec su dung bien che, kinh phi quan ly hanh chinh doi voi cac co quan hanh chinh va che do tu chu, tu chiu trach nhiem ve thuc hien nhiem vu, to chuc bo may, bien che, tai chinh doi voi don vi su nghiep nha nuoc; ap dung he thong quan ly chat luong theo tieu chuan TCVN ISO 9001-2000 vao hoat dong cua cac co quan hanh chinh nha nuoc;

7. Quyet dinh va chi dao thuc hien doi moi phuong thuc lam viec, hien dai hoa cong so va ung dung cong nghe thong tin phuc vu hoat dong cua Bo;

8. Bao cao viec thuc hien cai cach hanh chinh hang nam trong pham vi quan ly nha nuoc cua Bo theo quy dinh.

Dieu 8. Ve thuc hien dai dien chu so huu phan von cua nha nuoc tai doanh nghiep co von nha nuoc

Phuong an 1: Quy dinh chung nhiem vu, quyen han nay doi voi cac Bo quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc:

1. Trinh Thu tuong Chinh phu De an thanh lap, sap xep, to chuc lai, co phan hoa doanh nghiep nha nuoc thuoc pham vi quan ly cua Bo va chi dao viec to chuc thuc hien sau khi duoc phe duyet;

2. Phe duyet Dieu le va bo nhiem, mien nhiem Tong Giam doc hoac Giam doc doi voi doanh nghiep nha nuoc chua co phan hoa, khong co Hoi dong quan tri thuoc pham vi quan ly cua Bo va cac doanh nghiep duoc Thu tuong Chinh phu uy quyen;

3. Trinh Thu tuong Chinh phu bo nhiem, mien nhiem cac thanh vien Hoi dong quan tri cua cac doanh nghiep nha nuoc dac biet quan trong theo danh muc do Thu tuong Chinh phu quy dinh.

Phuong an 2: Khong quy dinh chung ve nhiem vu, quyen han neu tren cua cac Bo trong Nghi dinh nay, ma quy dinh trong Nghi dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua tung Bo.

Dieu 9.Ve quan ly nha nuoc cac to chuc thuc hien dich vu cong thuoc nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo

1. Trinh Chinh phu ban hanh co che, chinh sach ve cung ung cac dich vu cong; ve thuc hien xa hoi hoa cac hoat dong cung ung dich vu cong trong nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo;

2. Trinh Thu tuong Chinh phu ve quy hoach mang luoi to chuc su nghiep; dieu kien, tieu chi thanh lap cac to chuc su nghiep nha nuoc thuoc nganh, linh vuc;

3. Ban hanh cac tieu chuan, dinh muc kinh te - ky thuat va thoi gian dam bao cung ung cac dich vu cong thuoc nganh, linh vuc theo tham quyen;

4. Huong dan, tao dieu kien va ho tro cho cac to chuc thuc hien dich vu cong hoat dong theo dung quy dinh cua phap luat.

Dieu 10. Ve quan ly nha nuoc doi voi doanh nghiep, hop tac xa va cac loai hinh kinh te tap the, tu nhan khac

Phuong an 1: quy dinh chung nhiem vu, quyen han nay doi voi Bo quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc:

1. De xuat co che, chinh sach khuyen khich, ho tro va dinh huong phat trien doanh nghiep, hop tac xa thuoc moi thanh phan kinh te trong cac nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo;

2. Huong dan, kiem tra viec thuc hien cac quy dinh doi voi nganh, nghe kinh doanh, dich vu co dieu kien theo danh muc Chinh phu quy dinh va xu ly vi pham thuoc tham quyen;

3. Thanh tra, kiem soat viec thuc hien cac quy dinh ve bao ve moi truong, bao dam ve sinh an toan thuc pham, an toan ve sinh lao dong;

4. Xay dung va ban hanh tieu chuan Viet Nam thuoc nganh, linh vuc; kiem tra, thanh tra, xu ly theo tham quyen vi pham viec thuc hien tieu chuan chat luong hang hoa va dich vu theo tieu chuan chat luong Viet Nam.

Phuong an 2: Khong quy dinh chung ve nhiem vu, quyen han neu tren cua cac Bo trong Nghi dinh nay, ma quy dinh trong Nghi dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua tung Bo.

Dieu 11. Ve quan ly nha nuoc doi voi hoat dong cua hoi, to chuc phi Chinh phu

1. Huong dan, tao dieu kien cho hoi, to chuc phi Chinh phu tham gia cac hoat dong trong nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo theo quy dinh cua phap luat; to chuc lay y kien va tiep thu viec de xuat, phan bien cua hoi, to chuc phi Chinh phu de hoan thien cac quy dinh quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc;

2. Kiem tra viec thuc hien cac quy dinh cua nha nuoc doi voi hoi, to chuc phi Chinh phu hoat dong trong nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo; xu ly hoac kien nghi co quan nha nuoc co tham quyen xu ly cac vi pham phap luat cua hoi, to chuc phi Chinh phu theo quy dinh cua phap lua t.

Dieu 12. Ve To chuc bo may, bien che

1. Trinh Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo; ve thanh lap, to chuc lai, giai the Tong cuc va tuong duong Tong cuc thuoc Bo; ve co che tu chu, tu chiu trach nhiem doi voi cac don vi su nghiep nha nuoc thuoc nganh, linh vuc;

2. Trinh Thu tuong Chinh phu ve thanh lap, to chuc lai, giai the cac Vu, Cuc, Thanh tra, Van phong, to chuc su nghiep phuc vu quan ly nha nuoc va to chuc su nghiep thuoc tham quyen quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu; quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Tong cuc hoac tuong duong Tong cuc thuoc Bo;

3. Quyet dinh viec thanh lap, to chuc lai, giai the cac to chuc su nghiep nha nuoc khac khong thuoc tham quyen cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu;

4. Quyet dinh thanh lap Phong thuoc Vu, Thanh tra Bo, Van phong Bo, Chi cuc thuoc Cuc;

5. Quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han, co cau to chuc cua Vu, Cuc, Thanh tra, Van phong; quy dinh ve nhiem vu tu chu, tu chiu trach nhiem cua cac to chuc su nghiep nha nuoc thuoc Bo quan ly;

6. Ban hanh Thong tu hoac Thong tu lien tich huong dan chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cac co quan chuyen mon cua Uy ban nhan dan cac cap;

7. Tong hop va bao cao ve to chuc bo may hanh chinh, su nghiep thuoc Bo gui Bo Noi vu theo quy dinh;

8. Xay dung ke hoach bien che hang nam cua Bo va gui Bo co chuc nang quan ly nha nuoc ve bien che;

9. Quyet dinh giao bien che hanh chinh cho cac to chuc thuoc Bo; quan ly bien che hanh chinh, su nghiep doi voi cac don vi thuoc Bo quan ly.

Dieu 13. Ve can bo, cong chuc, vien chuc nha nuoc

1. Trinh Thu tuong Chinh phu bo nhiem, mien nhiem Thu truong va tuong duong;

2. Quyet dinh bo nhiem, mien nhiem cap truong, cap pho cua nguoi dung dau cac to chuc, don vi thuoc Bo quan ly va Truong phong, Pho truong phong thuoc Vu, Van phong, Thanh tra Bo.

Phan cap cho nguoi dung dau cac to chuc, don vi thuoc Bo bo nhiem, mien nhiem cac chuc danh con lai cua cac to chuc, don vi thuoc cap minh quan ly.

3. Quy dinh tham quyen va trach nhiem cua nguoi dung dau cac to chuc thuoc Bo;

4. Quyet dinh va thuc hien cac bien phap cu the de tang cuong ky luat, ky cuong hanh chinh doi voi can bo, cong chuc, vien chuc cua Bo; to chuc thuc hien phong, chong tham nhung, lang phi va quan lieu, hach dich, cua quyen doi voi cac don vi thuoc Bo;

5. Xay dung va to chuc thuc hien ke hoach dao tao, boi duong can bo, cong chuc, vien chuc va viec tuyen dung, su dung, dieu dong, luan chuyen, nghi huu, che do tien luong, khen thuong, ky luat va cac che do khac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc thuoc pham vi quan ly cua Bo theo quy dinh cua phap luat;

6. Ban hanh tieu chuan chuyen mon, nghiep vu cua nguoi dung dau co quan chuyen mon thuoc nganh, linh vuc cua Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong;

Dieu 14. Ve kiem tra, thanh tra

1. Huong dan va kiem tra viec thuc hien chinh sach, phap luat ve nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo;

2. Kiem tra cac Bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac cap trong viec thuc hien nhiem vu thuoc nganh, linh vuc cua Bo;

3. Kiem tra, thanh tra va kien nghi voi Bo truong quan ly nganh, linh vuc khac dinh chi viec thi hanh hoac sua doi, bai bo nhung quy dinh do Bo do ban hanh trai voi cac van ban quy pham phap luat ve nganh, linh vuc do bo phu trach; neu nguoi nhan duoc kien nghi khong nhat tri thi trinh Thu tuong Chinh phu quyet dinh;

4. Kiem tra, thanh tra, dinh chi viec thi hanh va de nghi Thu tuong Chinh phu bai bo nhung quy dinh cua Uy ban nhan dan va Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong trai voi cac van ban quy pham phap luat ve nganh, linh vuc do bo phu trach va chiu trach nhiem ve quyet dinh dinh chi do. Trong truong hop Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong khong nhat tri voi quyet dinh dinh chi viec thi hanh thi van phai chap hanh, nhung co quyen kien nghi voi Thu tuong Chinh phu;

5. Kiem tra va kien nghi voi Thu tuong Chinh phu dinh chi viec thi hanh Nghi quyet cua Hoi dong nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong trai voi cac van ban quy pham phap luat ve nganh, linh vuc do Bo phu trach;

6. Giai quyet khieu nai, to cao, kien nghi cua cong dan lien quan den nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo; to chuc viec tiep cong dan theo quy dinh cua phap luat;

7. Thanh tra, kiem tra chinh quyen dia phuong viec thuc hien phan cap quan ly ve nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo

Dieu 15. Ve quan ly tai chinh, tai san

1. Ve quan ly tai chinh

a. Trinh Chinh phu du toan ngan sach hang nam cua Bo;

b. Doi voi phan ke hoach tai chinh do Bo truc tiep quan ly va thuc hien sau khi duoc phe duyet: Bo truong quyet dinh phan bo, kiem tra viec chi tieu, chiu trach nhiem quyet toan va co quyen dieu chinh chi tiet trong pham vi tong muc thu chi tai chinh duoc phe duyet de bao dam thuc hien nhiem vu duoc giao nhung khong duoc thay doi muc tieu ke hoach duoc duyet;

c. Doi voi phan ke hoach tai chinh do cac Bo, dia phuong quan ly de thuc hien muc tieu, chuong trinh da duoc duyet thuoc nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua bo: Bo truong co trach nhiem kiem tra thuc hien muc tieu chuong trinh da duoc duyet va phoi hop voi Bo co chuc nang quan ly nha nuoc ve tai chinh va Bo co chuc nang quan ly nha nuoc ve ke hoach va dau tu dieu chinh chi tiet trong pham vi ke hoach tai chinh da duoc duyet de bao dam thuc hien duoc muc tieu, chuong trinh de ra;

2. Ve quan ly tai san nha nuoc

Quan ly va chiu trach nhiem ve tai san cua nha nuoc duoc giao cho Bo theo phan cap cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu va quy dinh cua phap luat.

Chuong III

CO CAU TO CHUC CUA BO

Dieu 16. Co cau to chuc cua Bo


Co cau to chuc cua Bo, gom:

1. Cac Vu.

2. Thanh tra (tru Van phong Chinh phu, Thanh tra Chinh phu).

3. Van phong Bo (tru Van phong Chinh phu).

4. Cuc.

5. Tong cuc va tuong duong (khong nhat thiet cac Bo deu co).

6. Cac to chuc su nghiep nha nuoc truc thuoc.

Doi voi cac co quan dai dien cua Bo o dia phuong va o nuoc ngoai do Thu tuong Chinh phu quy dinh.

So luong cap pho cua nguoi dung dau cac to chuc neu tren khong qua 03 nguoi.

Dieu 17. Vu

1. Vu duoc thanh lap de giup Bo truong thuc hien chuc nang tham muu, tong hop quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc.

2. Viec thanh lap Vu theo huong mot Vu duoc giao nhieu viec co moi quan he lien thong voi nhau, nhung mot viec khong giao cho nhieu Vu trong cung co cau to chuc cua Bo.

3. Vu duoc thanh lap phong.

Viec thanh lap Phong thuoc Vu khi bao dam tieu chi, dieu kien theo huong dan cua Bo Noi vu.

4. Vu khong co con dau; Vu truong duoc ky cac van ban hanh chinh va dong dau cua Bo theo thua lenh cua Bo truong.

Dieu 18. Van phong

1. Van phong Bo thuc hien chuc nang giup Bo truong theo doi, don doc cac to chuc, co quan, don vi truc thuoc thuc hien chuong trinh, ke hoach cong tac cua Bo; tong hop tinh hinh hoat dong va ket qua cong tac cua Bo.

2. Thuc hien chuc nang hanh chinh, van thu, luu tru va quan ly co so vat chat ky thuat, tai san, kinh phi hoat dong, bao dam phuong tien, dieu kien lam viec chung cua co quan Bo.

3. Van phong duoc thanh lap Phong va to chuc tuong duong theo cac linh vuc cong tac thuoc Van phong.

4. Van phong Bo co con dau rieng de giao dich; Chanh Van phong duoc ky cac van ban hanh chinh theo uy quyen hoac thua lenh cua Bo truong.

Dieu 19. Thanh tra

1. Thanh tra Bo thuc hien chuc nang thanh tra hanh chinh va thanh tra chuyen nganh thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo theo quy dinh cua Luat Thanh tra.

2. Thanh tra duoc thanh lap Phong

3. Thanh tra Bo co con dau rieng; Chanh Thanh tra duoc ky cac van ban hanh chinh theo uy quyen hoac thua lenh cua Bo truong va duoc xu ly vi pham theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 20. Cuc thuoc Bo

1. Cuc duoc thanh lap de giup Bo quan ly nha nuoc chuyen sau, on dinh doi voi chuyen nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

2. Doi tuong quan ly cua cuc la nhung to chuc va ca nhan hoat dong lien quan den chuyen nganh, chiu su dieu chinh cua phap luat ve chuyen nganh do; pham vi hoat dong cua cuc khong nhat thiet o tat ca cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong;

3. Co cau to chuc cua Cuc, gom:

a. Cac Phong chuyen mon nghiep vu

b. Van phong Cuc

c. Chi cuc truc thuoc.

Chi thanh lap Chi cuc thuoc Cuc khi bao dam tieu chi, dieu kien theo huong dan cua Bo Noi vu.

d. To chuc su nghiep nha nuoc truc thuoc.

Viec thanh lap to chuc thanh tra thuoc Cuc de thuc hien chuc nang thanh tra theo quy dinh trong Luat, Phap lenh chuyen nganh do Chinh phu quy dinh.

4. Cuc co tu cach phap nhan theo quy dinh cua phap luat, co tai khoan, con dau rieng; Cuc truong duoc ban hanh cac Quyet dinh quan ly hanh chinh, nhung khong ban hanh van ban quy pham phap luat.

5. Tieu chi, dieu kien thanh lap Cuc

a. Cuc duoc thanh lap khi co doi tuong quan ly ve chuyen nganh, linh vuc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo; co pham vi hoat dong trong khu vuc nhieu tinh hoac ca nuoc va tuong doi doc lap voi cac to chuc khac trong co cau to chuc cua Bo;

b. Cuc co chuc nang tham muu va to chuc thuc thi theo cac luat, phap lenh chuyen nganh; huong dan ve chuyen mon, nghiep vu, bao dam tinh thong nhat chung toan nganh, linh vuc trong pham vi ca nuoc;

c. Co nhu cau va kha nang tiep nhan viec thuc hien nhiem vu phan cap quan ly cua Bo ve chuyen nganh, linh vuc do;

d. Bao dam dieu kien can thiet ve tru so, phuong tien lam viec, co so vat chat ky thuat can thiet de hoat dong doc lap theo phap nhan cua Cuc.

Dieu 21. Tong cuc va tuong duong thuoc Bo

1. Tong cuc va tuong duong (sau day goi chung la Tong cuc) duoc thanh lap de giup Bo quan ly nha nuoc chuyen sau, on dinh doi voi nhung chuyen nganh, linh vuc lon, phuc tap theo tieu chi, dieu kien quy dinh thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo.

2. Doi tuong quan ly cua tong cuc la nhung to chuc va ca nhan hoat dong lien quan den chuyen nganh, chiu su dieu chinh cua phap luat ve chuyen nganh do;

3. Co cau to chuc cua Tong cuc, gom:

a. Vu hoac Ban;

Phuong an 1: Thanh lap Vu thuoc Tong cuc

Phuong an 2: Thanh lap Ban thuoc Tong cuc

b. Van phong Tong cuc;

c. Thanh tra Tong cuc;

d. Cuc truc thuoc (khong nhat thiet cac Tong cuc deu co);

d. To chuc su nghiep nha nuoc truc thuoc.

4. Tong cuc co tu cach phap nhan theo quy dinh cua phap luat, co tai khoan, con dau rieng; Tong cuc truong duoc ban hanh cac Quyet dinh quan ly hanh chinh, nhung khong ban hanh van ban quy pham phap luat.

5. Tieu chi, dieu kien thanh lap Tong cuc

a. Tong cuc duoc thanh lap khi co doi tuong quan ly nha nuoc gom cac chuyen nganh, linh vuc lon, phuc tap, co vai tro, vi tri quan trong doi voi phat trien kinh te - xa hoi cua ca nuoc; Tong cuc duoc to chuc quan ly theo mo hinh co phan cap cho dia phuong hoac khong phan cap cho dia phuong khi nganh, linh vuc do Chinh phu co yeu cau can quan ly tap trung, thong nhat o Trung uong.

b. Pham vi hoat dong cua Tong cuc trong ca nuoc va tuong doi doc lap voi cac don vi khac trong co cau to chuc cua Bo; co quan he hop tac quoc te truc tiep ve nganh, linh vuc theo phan cap quan ly cua Bo truong;

c. Tong cuc co chuc nang tham muu va to chuc thuc thi theo cac luat, phap lenh chuyen nganh; huong dan ve chuyen mon, nghiep vu, bao dam tinh thong nhat chung toan nganh, linh vuc trong pham vi ca nuoc;

d. Co nhu cau va kha nang tiep nhan viec thuc hien phan cap quan ly nha nuoc cua Bo ve nganh, linh vuc do;

d. Bao dam dieu kien can thiet ve tru so, phuong tien lam viec, co so vat chat ky thuat can thiet de hoat dong doc lap theo phap nhan cua Tong cuc; co luc luong can bo, cong chuc, vien chuc duoc dao tao chuyen sau ve chuyen nganh, linh vuc do.

Dieu 22. To chuc su nghiep nha nuoc thuoc Bo

1. Viec thanh lap to chuc su nghiep nha nuoc thuoc Bo de phuc vu nhiem vu quan ly nha nuoc cua Bo hoac de thuc hien mot so dich vu cong co dac diem, tinh chat quan trong can thiet do Bo truc tiep thuc hien.

Chi thanh lap to chuc su nghiep nha nuoc thuoc Bo khi loai dich vu cong do nha nuoc chua chuyen giao cho cac to chuc ngoai khu vuc nha nuoc dam nhiem hoac loai dich vu cong do cac to chuc ngoai khu vuc nha nuoc khong thuc hien hoac khong du kha nang thuc hien.

Doi voi nhung nganh, linh vuc da co quy hoach mang luoi to chuc su nghiep da duoc cap co tham quyen phe duyet thi viec thanh lap to chuc su nghiep nha nuoc phai phu hop voi quy hoach mang luoi to chuc do.

2. To chuc su nghiep nha nuoc khong co chuc nang quan ly nha nuoc.

3. To chuc su nghiep nha nuoc duoc tu chu va tu chiu trach nhiem ve nhiem vu, to chuc bo may, bien che va tai chinh theo quy dinh cua phap luat va chiu su quan ly nha nuoc cua cac Bo chuc nang theo tung nganh, linh vuc.

4. To chuc su nghiep nha nuoc co tu cach phap nhan, con dau va tai khoan rieng.

Chuong IV
CHE DO LAM VIEC VA TRACH NHIEM CUA BO TRUONG
Dieu 23. Che do lam viec cua Bo truong


Bo truong lam viec theo che do thu truong va Quy che lam viec cua Bo, bao dam nguyen tac tap trung, dan chu; thuc hien che do thong tin, bao cao cua Bo va cac don vi truc thuoc theo quy dinh; ban hanh Quy che lam viec cua Bo va chi dao, kiem tra viec thuc hien Quy che do.

Dieu 24. Trach nhiem cua Bo truong doi voi Bo

1. Bo truong chiu trach nhiem chuan bi trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu quyet dinh cac loai cong viec ve nganh, linh vuc thuoc tham quyen cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu.

2. Bo truong chiu trach nhiem ve chat luong, noi dung cac van ban quy pham phap luat do bo chuan bi; ve chi dao thuc hien chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien, chuong trinh, cong tac sau khi duoc Chinh phu, Thu tuong Chinh phu phe duyet, ve hieu qua cac du an, cac chuong trinh, de an cua Bo va ve su dung cac nguon luc cua Bo.

3. Bo truong quyet dinh cac cong viec thuoc pham vi quan ly cua bo va chiu trach nhiem ve cac quyet dinh do.

4. Bo truong chiu trach nhiem ve nhung cong viec do Bo truc tiep quan ly; chiu trach nhiem lien doi ve nhung cong viec da phan cap cho chinh quyen dia phuong, nhung do Bo khong thuc hien day du trach nhiem trong viec huong dan, kiem tra, thanh tra de xay ra su co, tham hoa nguy hiem, that thoat, thiet hai lon den tai san cua Nha nuoc va nhan dan;

5. Bo truong chiu trach nhiem thuc hien quyen dai dien chu so huu phan von cua nha nuoc tai doanh nghiep co von nha nuoc theo quy dinh cua phap luat;

6. Bo truong chiu trach nhiem ve nhung vu viec tham nhung, lang phi, quan lieu, tieu cuc xay ra trong co quan, don vi thuoc quyen quan ly cua Bo truong;

7. Bo truong phan cong cho Thu truong giai quyet cac van de thuoc tham quyen cua Bo truong hoac uy nhiem cho Thu truong lam viec va giai quyet cac de nghi cua dia phuong, cua cac bo thi Bo truong phai chiu trach nhiem ve nhung quyet dinh cua Thu truong duoc phan cong hoac uy nhiem giai quyet.

Dieu 25. Trach nhiem cua Bo truong doi voi Chinh phu, Thu tuong Chinh phu

1. Thuc hien day du chuc nang quan ly nha nuoc cua Bo ve nganh, linh vuc.

2. Khong chuyen cac van de thuoc tham quyen giai quyet cua Bo len Chinh phu hoac Thu tuong Chinh phu; khong ban hanh nhung van ban trai voi quy dinh cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu; nhung van de vuot qua tham quyen duoc giao phai xin y kien Thu tuong Chinh phu.

3. Thuc hien day du trach nhiem cua thanh vien Chinh phu theo Quy che lam viec cua Chinh phu.

Dieu 26. Trach nhiem cua Bo truong doi voi Bo truong khac

1. Thuc hien nhung quy dinh quan ly nha nuoc thuoc tham quyen cua cac Bo khac; khong ban hanh nhung van ban trai voi quy dinh cua cac Bo truong khac.

2. Chu tri, phoi hop voi cac Bo de giai quyet nhung van de quan ly nha nuoc do Bo phu trach co lien quan den chuc nang cua Bo khac; truong hop co y kien khac nhau th i Bo truong trinh Thu tuong Chinh phu quyet dinh.

3. Cac van de trong van ban quy pham phap luat do Bo truong trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu co lien quan den Bo khac, phai co y kien cua Bo truong do bang van ban. Cac Bo truong duoc hoi y kien co trach nhiem nghien cuu tra loi bang van ban trong thoi gian quy dinh, neu Bo duoc hoi y kien khong tra loi coi nhu da dong y.

Dieu 27. Trach nhiem cua Bo truong doi voi Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong

1. Chi dao Uy ban nhan dan thuc hien muc tieu, chuong trinh, quy hoach phat trien, ke hoach, du an ve nganh, linh vuc da duoc phe duyet; giai quyet cac de xuat, kien nghi cua Uy ban nhan dan phu hop voi quy dinh quan ly nha nuoc ve nganh, linh vuc.

2. Huong dan va chi dao Uy ban nhan dan ve chuyen mon, nghiep vu thuoc nganh, linh vuc do Bo quan ly.

3. Kiem tra Chu tich Uy ban nhan dan trong viec thuc hien tieu chuan nghiep vu chuyen mon doi voi nguoi dung dau co quan chuyen mon ve nganh, linh vuc thuoc Uy ban nhan dan va yeu cau Chu tich Uy ban nhan dan co y kien bang van ban ve viec bo nhiem, mien nhiem, khen thuong, ky luat doi voi nguoi dung dau cac to chuc cua Trung uong dat tai dia phuong.

Dieu 28. Trach nhiem cua Bo truong doi voi cac co quan cua Quoc hoi, voi dai bieu Quoc hoi va voi cu tri

1. Khi Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Hoi dong Dan toc va cac Uy ban cua Quoc hoi yeu cau, Bo truong co trach nhiem trinh bay hoac cung cap cac tai lieu can thiet; Bo truong gui cac van ban quy pham phap luat do minh ban hanh den Hoi dong Dan toc va cac Uy ban cua Quoc hoi theo linh vuc ma Hoi dong Dan toc, Uy ban phu trach.

2. Bo truong co trach nhiem tra loi cac kien nghi cua Hoi dong Dan toc va cac Uy ban cua Quoc hoi trong thoi han cham nhat la 15 ngay, ke tu ngay nhan duoc kien nghi.

3. Bo truong co trach nhiem tra loi chat van cua dai bieu Quoc hoi va kien nghi cua cu tri ve nhung van de thuoc nganh, linh vuc quan ly nha nuoc cua Bo.

Dieu 29. Trach nhiem cua Bo truong doi voi cac to chuc chinh tri - xa hoi thuoc nganh, linh vuc

Bo truong co trach nhiem phoi hop voi nguoi dung dau to chuc cong doan va cac to chuc doan the khac trong khi thuc hien nhiem vu cua Bo; tao dieu kien de cac to chuc neu tren hoat dong, tham gia xay dung che do, chinh sach co lien quan.

Chuong V

DIEU KHOAN THI HANH

Dieu 30. Hieu luc thi hanh

Nghi dinh nay co hieu luc sau 15 ngay, ke tu ngay dang Cong bao.

Bai bo Nghi dinh so 86/2002/ND-CP ngay 5 thang 11 nam 2002 cua Chinh phu ve nhiem vu, quyen han va trach nhiem quan ly nha nuoc cua Bo, co quan ngang Bo.

Dieu 31. Trach nhiem thi hanh

Cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chiu trach nhiem thi hanh Nghi dinh nay./.


Noi nhan:

Ban Bi thu TW Dang;

Thu tuong, cac PTT Chinh phu;

Cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu; TM

Van phong BCDTW ve phong, chong tham nhung; THU TUONG CP

HDND, UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc TW;

Hoi dong Dan toc va cac Uy ban cua Quoc hoi; NGUYEN TAN DUNG

Van phong Quoc hoi;

Van phong Chu tich nuoc;

Van phong TW va cac Ban cua Dang;

Vien Kiem soat nhan dan toi cao;

Toa an nhan dan toi cao;

Co quan TW cua cac doan the;

Cong bao;

VPCP: BTCN, cac PCN, cac Vu, Cuc, cac don vi truc thuoc;

Website Chinh phu;

Luu: VT, CCHC.


Viet Bao
Comment :Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Draft Decree on rights, the structure of Ministry
The Main, The Player, Vietnam, the Ministry of Interior, the Ministry, the government, and regulatory documents law, cities under the Central Government, non-governmental organizations, government decrees, state management, the prime minister, its management, as required, under its minister
Main GOVERNMENT Socialist Republic of Vietnam ----------- Independence - Freedom - Happiness / 2007/ND-CPDu workshop.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Dự thảo Nghị định về quyền hạn, cơ cấu của Bộ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Dự thảo Nghị định về quyền hạn, cơ cấu của Bộ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo

Nhan xet, hay lien he ve tin Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0