Dot pha tu tu duy sang tao

Dot pha tu tu duy sang tao

Nhung dot pha trong tu duy ve sang tao va tiep do la thiet lap nhung co che phat huy tiem nang va khai thac gia tri sang tao cua con nguoi se lam nen nhung dot pha ma chung ta dang mong doi trong tuong lai.

space-shuttle.jpg
Chuan bi roi be phong
Chung ta da va dang dat ra van de sang tao nhu mot nhan to cot loi lam nen nhung dot pha dua dat nuoc ra khoi tinh trang ngheo nan lac hau nhu hien nay. Nhung duong nhu van de sang tao duoc dat ra con kha chung, hinh thuc va thieu chieu sau.

Cac nuoc tren the gioi da di truoc chung ta rat nhieu trong linh vuc khuyen khich sang tao. Ho dang lam nen nhung thay doi lon lao, cai thien vi the tren truong quoc te. O day, khong noi den nhung quoc gia phuong Tay hay My o rat xa, ma chi muon neu len nhung vi du ve nhung quoc gia chau A, nhung lang gieng cua chung ta: Trung Quoc va Singapore.

He thong sang tao quoc gia cua Trung Quoc

Ngay tu nhung thap nien 70 cua the ky truoc, Trung Quoc som nhan ra mot dieu don gian, neu khong khai thac duoc su sang tao manh me, dac biet la trong linh vuc khoa hoc ky thuat va quan ly kinh doanh, chac chan se thua tren truong quoc te va thua nhung doi tac canh tranh vo hinh cua ho, do la tien bo ky thuat. Mot he thong sang tao quoc gia da ra doi nham khai thac manh me nhung sang tao trong linh vuc khoa hoc ky thuat, day nhanh tien do ap dung y tuong moi vao doi song san xuat, kinh doanh. Co the noi, he thong sang tao quoc gia cua Trung Quoc da tao buoc dot pha quan trong ve ca ly thuyet va thuc tien sang tao.

He thong sang tao quoc gia la mang luoi thuc day sang tao gom cac to chuc thuc day sang tao trong cac linh vuc kinh te va khoa hoc-ky thuat. “Sang tao o day la nhung hoat dong tu linh vuc tu tuong den thiet ke, che tao thu, san xuat, tieu thu san pham va thi truong hoa, cung gom ca viec sang tao, chuyen doi va ung dung tri thuc, ma thuc chat la tao ra ky thuat moi va ung dung vao thuong mai. No gom co sang tao ky thuat va sang tao phi ky thuat nhu sang tao ve quan ly, sang tao the che va sang tao trong linh vuc dich vu. Chuc nang chu yeu cua he thong sang tao quoc gia la thuc day sang tao tri thuc, sang tao ky thuat, truyen ba tri thuc va ung dung tri thuc, cu the gom co sang tao ve phan phoi tai nguyen, thuc hien hoat dong sang tao, xay dung che do sang tao va xay dung cac cong trinh, ha tang co lien quan”.

Nhiem vu co ban cua he thong sang tao quoc gia la thuc day nang cao trinh do, quy mo va nang suat san xuat, truyen ba va ung dung tri thuc. He thong sang tao quoc gia cua Trung Quoc co the duoc chia thanh 4 he thong chinh bao gom:

1) He thong sang tao tri thuc: mang luoi gom cac co quan va to chuc san xuat, mo rong va chuyen dich tri thuc, bo phan cot loi cua no la cac to chuc nghien cuu khoa hoc quoc gia va cac truong dai hoc kieu vua day hoc vua nghien cuu khoa hoc.

2) He thong sang tao ky thuat: la he thong mang luoi gom cac co quan va to chuc co lien quan toi toan bo qua trinh sang tao ky thuat, bo phan cot loi cua no la cac doanh nghiep.

3) He thong truyen ba tri thuc: chu yeu la he thong giao duc va dao tao nghe, vai tro chu yeu cua no la dao tao ra nguon nhan luc co ky nang cao, co tri thuc moi nhat va co nang luc sang tao.

4) He thong ung dung tri thuc: Chu the cua he thong ung dung tri thuc xa hoi la xa hoi va cac doanh nghiep, chuc nang chu yeu cua no la ung dung tri thuc va ky thuat vao thuc tien.

Ben canh do, de tao nen tang cho su sang tao va phat trien ben vung, Trung Quoc nhan manh vao nghien cuu khoa hoc co ban boi ho cho rang, nghien cuu khoa hoc co ban la cai goc cua nang luc sang tao quoc gia, la co so van dong cua he thong sang tao quoc gia. Co the thay, he thong sang tao quoc gia cua Trung Quoc la hinh thuc cao nhat nhat the hoa san xuat, giao duc va nghien cuu khoa hoc.

Nam 1999 Dai hoi cong tac sang tao cua Trung Quoc da dat doanh nghiep la khau dot pha va la chu the cua hoat dong sang tao. Trong he thong sang tao quoc gia do, chinh phu dong mot vai tro vo cung quan trong, khong co su ung ho, phoi hop sap dat toan dien cua nha nuoc ve mat chinh sach, tai nguyen, to chuc, muc tieu thi khong the tien hanh sang tao khoa hoc ky thuat.

Tu nhung nam dau the ky XXI, Trung Quoc da ban hanh nhieu chinh sach thuc day sang tao.

Nhung buoc dot pha trong He thong sang tao quoc gia cua Trung Quoc phai ke den viec xac lap co che dau tu chap nhan rui ro, xac dinh co che dau tu va bo phan von dau vao, gay dung thi truong von va sau mot thoi gian dai nham vao phan khuc thi truong san pham gia re trong thap ky 90 the ky truoc de tich luy von, “nhap khau thiet bi de mo phong ho da va dang chuyen dan sang quy dao tieu hoa va tien toi tu sang tao”. Ben canh do Trung Quoc cung ap dung sang tao cac chinh sach thue, cac bien phap gian tiep kich thich doanh nghiep dau tu cho sang tao, tao dieu kien cho cac doanh nghiep “dac biet la cac doanh nghiep vua va nho kinh doanh khoa hoc ky thuat co duoc nguon von vay sang nghiep va sang tao, tich cuc thuc day cac doanh nghiep tro thanh chu the sang tao, thu hut cac doanh nghiep tham gia cac cong trinh nghien cuu chien luoc cap quoc gia, thuc day su hop tac giua cac chu the sang tao.

Va ho da som nhan ra, mau chot cua sang tao chinh la van de su dung nhan tai. Buoc dot pha thu ba cua Trung Quoc la khuyen khich tri thuc manh dan nghien cuu van de quyen tai san, cho phep ho tham du vao viec phan phoi ky thuat va yeu to quan ly, hon nua cho phep ho tham du vao viec phan phoi quyen tai san de huy dong tinh chu dong, sang tao cua ho”.

Singapore va VIAT

Vao nam 2005, khi mot cuon sach ve kinh doanh cua W.Chan Kim va Renee Mauborgne, hai giao su cua truong INSEAD-truong dao tao kinh doanh lon thu hai the gioi mang ten “Chien luoc Dai duong xanh” tro thanh mot tam diem chu y cua gioi kinh doanh, khong it nguoi da dat ra nhung cau hoi ve quan niem canh tranh truyen thong-chung ta co the ton tai va thanh cong ma hoan toan khong phai canh tranh khong? Lam the nao de co the ton tai va chien thang trong the gioi kinh doanh ma canh tranh da tro thanh ban chat-cau tra loi ma cuon sach dua ra rat don gian-hay tim ra nhung khong gian chien luoc moi khong co su canh tranh.

Cuon sach Chien luoc Dai duong xanh co mot muc rat la, do la VIAT. VIAT la gi? Do la tu viet tat cua Value Innovation Action Tank (Tam dich la Co van hanh dong Cai tien gia tri) va do la cach thuc sang tao ma Singapo chuan bi de huong den viec ton tai va thanh cong trong tuong lai.

VIAT-mot to chuc phi loi nhuan duoc thanh lap, voi 15 thanh vien sang lap bao gom nhieu bo, nganh, doanh nghiep cua Singapore nhu Bo Tai chinh, Bo Thong tin, Vien thong, Nghe thuat, Bo Ngoai giao, Ban Phat trien Kinh te Singapore… Muc tieu chien luoc cua VIAT la cung cap nhung mo hinh, quy trinh, cong cu cung nhu cac chuong trinh dao tao cho phep Singapore va cac doanh nghiep cua minh thuc thi nhung cai tien gia tri sang tao trong cac khu vuc cong, tu va o moi ca nhan.

Co the noi, Singapore la quoc gia dau tien tren the gioi chinh thuc dua ly thuyet nay cua W.Chan Kim va Renee Mauborgne vao thuc tien. VIAT chinh la noi giup hai giao su nay dua nhung noi dung nghien cuu cua minh vao thuc tien va dong thoi cung ho tro cac doanh nghiep thiet lap nhung chien luoc kinh doanh moi sang tao, phat trien nhung phan doan va nganh nghe kinh doanh moi, va thong qua nhung chuong trinh dao tao, khuyen khich va huong dan nguoi dan Singapore, doanh nghiep Singapore tao ra nhung gia tri moi cho tuong lai.

Viec trien khai VIAT ngay tu thang 3 nam 2004 da cho thay mot vi du sinh dong ve tam nhin chien luoc rat dang hoc tap cua quoc gia nay trong phat huy sang tao cua con nguoi. Do la su ton trong sang tao; khuyen khich nhung dieu moi me va tao ra va cai tien gia tri- mot buoc chuan bi cho nguoi dan va doanh nghiep va ca dat nuoc Singapo chuyen huong sang mot nen kinh te tri thuc. Co the voi nhieu nguoi, cuon sach chi la mot su tham khao, la mot cai nhin moi, nhung quoc gia nho be nay da nhin thay o do mot tiem nang lon va khat vong tao ra nhung gia tri moi cho tuong lai. Kinh doanh khong chi don thuan la canh tranh, canh tranh co the bi vo hieu boi kha nang va su sang tao cua con nguoi la vo han.

Viec dua VIAT vao hoat dong cho thay mot dieu Singapore hieu rang, sang tao va cai tien gia tri chinh la cong cu manh nhat de ho canh tranh trong tuong lai. VIAT khong chi don thuan dung lai o trien khai y tuong ve phat kien gia tri dua tren nhung nghien cuu va thu nghiem cua hai giao su nguoi Phap – ma di xa hon, Singapore nhin thay o do mot tiem nang phat trien nhung gia tri lam nen nhung khau dot pha trong nang luc sang tao cua quoc gia minh sau nay. VIAT khong chi dung lai viec huong cai tien gia tri den cac doanh nghiep, ma huong den moi to chuc, moi ca nhan. Ho da som nhan ra, con nguoi va nhung y tuong ma con nguoi so huu co gia tri nhu the nao doi voi su phat trien cua mot quoc gia.

Tam nhin ay con the hien o cach ma cac nha dau tu Singapore dang tim hieu va khai thac gia tri cua nguon chat xam vo tan tu cac nuoc dang phat trien thong qua chinh sach cap hoc bong thu hut du hoc sinh va ke tiep la thu hut dau tu chat xam nguoc tro lai Singapore. Ho keu goi cac nha dau tu Viet Nam dau tu vao Singapore trong linh vuc y tuong va sang tao. Va ho quan tam den san giao dich y tuong khong chi don thuan de tim kiem y tuong, ma ho hieu, do chinh la su dau tu khon ngoan nhat cho tuong lai.

Chap nhan cai moi va khuyen khich su phat trien ben vung chinh la mot trong nhung nen tang co ban cua mot xa hoi huong toi su phat trien toan dien. Va no cung cho ta thay mot dieu cuoc canh tranh sap toi se la cuoc chay dua trong sang tao de tao ra nhung gia tri moi va gia tang gia tri cho khach hang, cho chinh ban than doanh nghiep va la cuoc chay dua cua toc do tiep thu nhung y tuong moi. Ca nhan, doanh nghiep hay quoc gia nao nam bat va thau hieu va tuan theo quy luat ay se la nguoi chien thang trong tuong lai.

Chung ta dang phai doi mat voi mot thuc te de thay the he tre cua chung ta con thieu di rat nhieu su chu dong, sang tao va tu tin, dam nghi dam lam, song thieu ly tuong. Nhin vao lich su, su sang tao cua nhung ca nhan va tap the tuong chung nho be da khien dan toc ta - mot dan toc nho chien thang nhieu ke thu lon va cung da den luc, truyen thong sang tao ay phai duoc phat huy mot cach dung luc va hieu qua de chung ta chien thang nhung ke thu vo hinh do la su ngheo nan, lac hau.

Thiet nghi, chinh nhung dot pha trong cach tu duy ve sang tao va tiep do la thiet lap nhung co che phat huy tiem nang va khai thac gia tri sang tao cua con nguoi se lam nen nhung dot pha ma chung ta dang mong doi trong tuong lai.
  • Nguyen Dang Tuan Minh (VietTalent, JSC)


Tai lieu tham khao:
1- Ban ve canh tranh toan cau . Bach Thu Cuong ; Ha Noi. NXB. Thong tan. 2002
2- Chien luoc Dai duong xanh. W.Chan Kim va Renee Mauborgne. NXB Tri thuc. 2006


Viet Bao
Comment :Dot pha tu tu duy sang tao
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dot pha tu tu duy sang tao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dot pha tu tu duy sang tao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dot pha tu tu duy sang tao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Breakthrough from creative thinking
China, Renée Mauborgne and Chan Kim, Singapore ... Section, Vietnam, Board Development, non-profit organizations, small and medium enterprises, scientific research, science engineering, sustainable development, of the system, the creation, development, future, country, Singapore
The breakthrough in thinking about innovation and the subsequent setting up mechanisms to promote potential and exploration of the value of human creativity will make the breakthrough that we are expecting in the future. Prepared to leave the pad phongChung've been ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đột phá từ tư duy sáng tạo

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đột phá từ tư duy sáng tạo bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dot pha tu tu duy sang tao

Nhan xet, hay lien he ve tin Dot pha tu tu duy sang tao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dot pha tu tu duy sang tao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0