Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX

Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX

Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX
Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX.

5 nam qua, BCH TU Dang IX lanh dao dat nuoc trong dieu kien trong nuoc va quoc te co nhung thuan loi nhung cung day thach thuc lon, dat ra yeu cau moi doi voi su lanh dao cua dang.

BCH TU, Bo CT , Ban Bi thu kien dinh duong loi doi moi lanh dao toan dan toan quan. BCH TU , Bo Chinh tri, Ban Bi thu kiem diem nhu sau:

A - Kiem diem noi dung lanh dao, chi dao cua BCH TU, Bo Chinh tri, Ban Bi thu

I. BCH TU: Da hop 15 hoi nghi trung uong

1. Uu diem: La tap the doan ket, thong nhat, kien dinh doi moi, cu the hoa nghi quyet Dai hoi IX, dua su nghiep doi moi dat thanh tuu quan trong.

Ve viec cu the hoa nghi quyet Dai hoi: Dau nhiem ky da cu the hoa quan diem phat trien kinh te xa hoi ve phat trien doanh nghiep nha nuoc (DNNN), tao dieu kien cho kinh te tu nhan phat trien, day nhanh cong nghiep hoa, phat trien kinh te nong thon, de ra chu truong dung dan ve phat huy noi luc, day manh dau tu, hoan thanh cac muc tieu kinh te cua ca nhiem ky. Nho su no luc chung, cac muc tieu kinh te 2001-2005 da hoan thanh va hoan thanh vuot muc...

BCH TU kiem diem viec xay dung va phat trien van hoa Viet Nam tien tien va dam da ban sac dan toc. Ve quoc phong, BCH TU xac dinh quan diem giu vung chu quyen va doc lap, tao su thong nhat cao ve nhiem vu, phuong huong giai quyet cac van de ve an ninh quoc phong.

BCH TU doi moi va nang cao chat luong hoat dong cua Quoc hoi, kien toan he thong chinh tri o co so, dap ung yeu cau thoi ky moi. Chu trong cong tac xay dung Dang ve tu tuong, chinh tri, to chuc va kiem tra. Co chu truong de Bo Chinh tri co quan diem dau tranh chong nhung quan diem sai trai. Thong nhat cao khong dat van de xem xet lai nhung vu viec da duoc giai quyet neu khong co tinh tiet moi.

BCH TU day manh cong cuoc dau tranh chong tham nhung tieu cuc. Hai uy vien Trung uong Dang da bi truy cuu trach nhiem hinh su, co tac dung ran de tot.

Viec chuan bi van kien va nhan su cho DH Dang cung duoc BCH TU chu trong. Cong tac nhan su duoc thuc hien dung nguyen tac, co doi moi, bao dam doan ket, thong nhat toan Dang.

2. Khuyet diem: Nhung van de ve xay dung giai cap cong nhan, cai cach han chinh, doi moi phuong thuc lanh dao con cham chap, han che su phat trien cua dat nuoc. Viec to chuc thuc hien nghi quyet chua tot, chua sat voi cuoc song nhu ve chu truong cong chuc hoa... Do do nhieu chu truong chua di vao cuoc song, chua tao duoc chuyen bien tich cuc. Cong tac chan chinh Dang chua du yeu cau. Nhung quyet sach chua du manh, dong bo, kip thoi.

Ve Uy vien BCH TU Dang:

Uu diem: Lap truong tu tuong vung vang, trinh do chuyen mon, pham chat dao duc tot. Dai da so the hien ban linh chinh tri, tinh than doan ket, dau tranh bao ve chu nghi Mac - Le Nin, chong quan diem sai trai. Nhieu dong chi kien dinh ve nguyen tac, dam nghi dam lam, chiu trach nhiem, tao duoc su phat trien cua nganh, dia phuong minh phu trach.

Khuyet diem: Mot so uy vien chua chu dong thuc hien nhiem vu nhu it de xuat kien nghi trong cac ky hop. Mot so chua phat huy o vi tri cong tac. Nhieu dong chi chua dinh ky bao cao ket qua cong tac. Mot so de xay ra nhung vu viec tieu cuc, dao duc kem, vi pham phap luat.

II. Bo Chinh tri

1. Uu diem: La tap the doan ket, kien dinh tren nhung van de nguyen tac, ban va quyet dinh nhieu van de quan trong, giai quyet linh hoat nhieu van de cu the. Su lanh dao nhin chung dung dan tren nhieu linh vuc. Nhieu de an duoc trinh trung uong voi nhung tu duy moi, tao su thong nhat cao. Quan triet kinh te la van de trung tam trong phat trien dat nuoc.

Bo Chinh tri coi trong va tap trung phat trien mot so vung nganh, linh vuc quan trong. Da chu y nhung van de buc xuc, chu trong nhiem vu phat trien van hoa, giao duc y te, moi truong, quoc phong an ninh, doi ngoai, xoa doi giam ngheo, khac phuc thien tai dich benh.

Bo Chinh tri kien dinh chu truong va nguyen tac ve mot so vu viec lien quan den noi bo Dang, lanh dao cong tac doi ngoai nha nuoc, cua Dang va nhan dan tao ket qua noi bat. Da dang hoa trong quan he quoc te, de ra chu truong, doi sach phu hop.

Bo Chinh tri danh nhieu thoi gian cho cong tac xay dung va chinh don Dang, tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi bao chi, chi dao nghien cuu hoc tap theo tu tuong Ho Chi Minh. Bo Chinh tri tang cuong chi dao ve quan diem, chu truong giai phap trong cong tac can bo, ra soat Ban Dang o trung uong va dia phuong.

2. Khuyet diem: Su lanh dao cua Bo Chinh tri chua du muc nhu tren linh vuc van hoa, chong tham o lang phi cua cac co quan cong quyen, yeu kem trong dao tao, tang khong binh thuong ve dan so, gia tang te nan mai dam, han che tien trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa.

Ve an ninh doi ngoai: Co luc co viec con bi lot. Giao duc y thuc canh giac cach mang chua sat. Do do de xay ra cuoc bao loan chinh tri lan 2 o Tay Nguyen.

Cham chu dong chi dao cong tac xay dung can bo trong nganh cong an: Nhieu can bo vi pham nghiem trong ky luat Dang. Chua chu dong chi dao co phuong an chong lai cac the luc thu dich, su dung chieu bai nhan quyen chong doi nuoc ta. Su doi moi cua cac co quan doan the con cham, chua quan tam lanh dao dung muc cong tac cai cach hanh chinh. To chuc bo may cua nhieu co quan co xu huong tang nhung chua duoc phan tich, danh gia.

III. Ban Bi thu:

1. Uu diem: Giam sat chuc nang, lanh dao, chi dao cong viec hang ngay cua Dang theo tham quyen. Xu ly nhieu van de phuc tap moi nay sinh ve an ninh, quoc phong.

Gop phan tao chuyen bien nhat dinh, tiep tuc doi moi, quan triet doi moi theo huong tich cuc, tang cuong bao chi xuat ban, thuc hien thong bao thong tin tinh hinh trong nuoc.

Xem xet dung cac truong hop nhan su thuoc tham quyen. Chu dong cong tac bao ve noi bo, nang cao cong tac can bo.

Tang cuong cong tac kiem tra nhung linh vuc, dia ban phuc tap. Chi dao nghiem minh voi can bo dang co sai pham. Thuc hien chinh sach ve cong tac quan chung, chi dao cong tac dan van o Tay Nguyen, Tay Nam Bo, Tay Bac; chi dao thanh cong DH IX MTTQ VN; chi dao tinh hinh khieu kien dong nguoi, vuot cap.

2. Khuyet diem: Nhieu luc kem nhay ben, thieu hinh thuc sinh dong, co hieu qua. Cham nhan thuc truoc nhung vu viec lon, dau tranh bac bo cac quan diem sai trai; con thieu chu dong va sac ben, nhat la o co so va mang thong tin dien tu. Chua co doi sach thich hop quan ly Internet, trong khi cac phan tu xau chong pha quyet liet.

Chua kien toan cac Ban TU Dang, to chuc bo may va to chuc can bo dap ung yeu cau cua tinh hinh moi.

Noi dung va phuong phap van dong quan chung, nam tinh hinh nhan dan chua tot. Chuong trinh kiem tra hang nam thap; chi dao nhung sai pham chua dut khoat.

B - Kiem diem ve doi moi phuong thuc lanh dao, phong cach va le loi lam viec

I- Ban chap hanh Trung uong

1. Uu diem: Ban Chap hanh Trung uong da hoat dong theo dung quy che, lam viec theo chuong trinh toan khoa. Quy che lam viec cua Ban Chap hanh Trung uong khoa IX co ke thua cac khoa truoc va co doi moi, da phan dinh ro rang hon, cu the hon nhiem vu, quyen han, le loi lam viec cua to chuc va co quan lanh dao cap cao cua Dang.

Hoat dong cua Ban Chap hanh Trung uong bao dam nguyen tac tap trung dan chu; cac van de deu duoc thao luan va quyet dinh theo huong tang cuong vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc. Viec ra nghi quyet buoc dau co su doi moi theo huong ngan gon, cu the, thiet thuc hon.

2. Khuyet diem: Nhin chung, Ban Chap hanh Trung uong chua doi moi duoc nhieu ve phuong thuc lanh dao, phong cach va le loi lam viec. Cac hoi nghi Trung uong chua co nhieu cai tien ve to chuc dieu hanh; mot so phien hop thao luan, tranh luan chua soi noi.

Van con mot so nghi quyet, ket luan dai, noi dung trung lap voi cac van ban khac. Trung uong ban hanh nhieu nghi quyet, nhung viec chi dao quan triet chua dong bo; co tinh trang lam luot, hinh thuc.

Ban Chap hanh Trung uong chua co nhieu hinh thuc de phat huy tri tue, nang cao trach nhiem cua cac dong chi Uy vien Trung uong dong gop vao cac quyet dinh quan trong cua Dang, cua dat nuoc; chua thuc hien duoc viec phe binh, chat van theo quy che.

II- Bo Chinh tri, Ban Bi thu

1. Uu diem: Ve co ban, Bo Chinh tri, Ban Bi thu hoat dong dung quy che va chuong trinh lam viec da de ra; kip thoi co su Dieu chinh chuong trinh de dap ung yeu cau cua dien bien tinh hinh trong va ngoai nuoc; nhung quyet dinh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu la dung tham quyen, dung nguyen tac tap trung dan chu.

Nhin chung, hoat dong cua Bo Chinh tri da tap trung vao nhung van de mang tinh chat dinh huong o tam chien luoc ve duong loi, chu truong, chinh sach lon. Viec phan cong, phan cap xu ly cong viec giua Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Thuong truc Ban Bi thu va cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang phu trach tung linh vuc da cu the hon.

Phuong phap cong tac, le loi lam viec co cai tien, co su doi moi. Sinh hoat dan chu, thang than, coi mo, phat bieu ngan gon, to ro chinh kien.

2. Khuyet diem: Bo Chinh tri, Ban Bi thu chua danh thoi gian va dau tu thoa dang cho viec nghien cuu, chi dao doi moi, cu the hoa phuong thuc lanh dao cua Dang trong dieu kien mot dang cam quyen, le loi lam viec trong cac co quan dang, truoc het la o cac co quan lanh dao cap cao. Chua khan truong chi dao nghien cuu, xay dung hoan thien he thong van ban quy dinh cu the ve nguyen tac, noi dung va co che thuc hien su lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc tren cac linh vuc: lap phap, hanh phap, tu phap va doi voi Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan.

Cham doi moi quy trinh giai quyet cong viec cua Dang, nhat la viec xem xet, bo nhiem nhan su va ky luat can bo con phai qua nhieu khau, nhieu cong doan, mat nhieu thoi gian. Mot so van de cac cap, cac nganh xin y kien chi dao cua Ban Bi thu, nhung tra loi con cham, de cap duoi cho doi lau.

(theo LD)

Viet Bao
Comment :Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
read Mr. Phan Forum review of the Central Committee IX
Central Committee, Central Committee IX, Phan Dien, central executive committee, the party's leadership, working style, mode of leadership, the politburo, the party secretary, the territorial directed, detail and direction, the
5 years, the Central Committee IX to lead the country in terms of domestic and international advantages but also full of challenges, set out new requirements for the leadership of the party ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đồng chí Phan Diễn đọc bản kiểm điểm của BCH TƯ Đảng IX

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đồng chí Phan Diễn đọc bản kiểm điểm của BCH TƯ Đảng IX bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX

Nhan xet, hay lien he ve tin Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0