Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

14 uy vien Bo Chinh tri khoa moi gom 9 uy vien khoa truoc: Truong Tan Sang, Phung Quang Thanh, Nguyen Tan Dung, Nguyen Sinh Hung, Le Hong Anh, Le Thanh Hai, To Huy Rua, Nguyen Phu Trong, Pham Quang Nghi va 5 ten tuoi moi: Tran Dai Quang, Tong Thi Phong, Ngo Van Du, Dinh The Huynh, Nguyen Xuan Phuc.

TS tran trong gioi thieu tieu su cua 14 uy vien nay.

1. Tieu su ong Nguyen Phu Trong


Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI
Sinh ngay: 14/4/1944.
Que quan: Xa Dong Hoi, huyen Dong Anh, Ha Noi.
Vao Dang ngay: 19/12/1967. Chinh thuc: 19/12/1968.
Trinh do hoc van: Dai hoc ngu van. Giao su, Tien si (chinh tri hoc).
Ly luan chinh tri: Cao cap.

Tom tat qua trinh cong tac:

Nam 1963 den nam1967: Sinh vien khoa Ngu van Truong Dai hoc Tong hop Ha Noi.
Thang 12/1967 den thang 8/1973: Can bo bien tap Tap chi Cong san.
Thang 9/1973 den thang 4/1976: Nghien cuu sinh khoa Kinh te - chinh tri Truong Dang cao cap Nguyen Ai Quoc (nay la Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh), Chi uy vien.
Thang 5/1976 den thang 8/1981: Can bo bien tap Tap chi Cong san, Pho Bi thu Chi bo.
Thang 9/1981 den thang 7/1983: Thuc tap sinh, tot nghiep Pho tien si khoa hoc lich su (chuyen nganh xay dung Dang) tai Vien han lam Khoa hoc xa hoi Lien Xo.
Thang 8/1983 den thang 8/1987: Pho Ban Xay dung Dang, Tap chi Cong san.
Thang 9/1987 den nam 1989: Truong Ban Xay dung Dang, Tap chi Cong san.
Thang 7/1985 den thang 12/1991: Pho Bi thu roi Bi thu Dang uy Co quan Tap chi Cong san.
Thang 3/1989 den thang 4/1990: Uy vien Ban bien tap Tap chi Cong san.
Thang 5/1990 den thang 7/1991: Pho Tong bien tap Tap chi Cong san.
Thang 8/1991 den thang 8/1996: Tong bien tap Tap chi Cong san.
Thang 1/1994 den thang 12/1997: Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa VII, VIII)
Thang 8/1996 den thang 2/1998: Pho Bi thu Thanh uy Ha Noi, kiem Truong Ban Can su Dai hoc Thanh uy Ha Noi.
Thang 12/1997 den thang 6/2006: Uy vien Bo Chinh tri Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa VIII, IX, X).
Thang 2/1998 den thang 1/2000: Phu trach cong tac tu tuong - van hoa va khoa giao cua Dang.
Thang 3/1998 den thang 11/2001: Pho Chu tich Hoi dong Ly luan Trung uong.
Thang 1/2000 den thang 6/2006: Bi thu Thanh uy Ha Noi (khoa XII, XIII, XIV).
Thang 11/2001 den thang 6/2006: Chu tich Hoi dong Ly luan Trung uong, phu trach cong tac ly luan cua Dang.
Thang 5/2002 den thang 6/2006: Dai bieu Quoc hoi (khoa XI).
Thang 6/2006 den nay: Tai ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI duoc bau lam Chu tich Quoc hoi.

2. Tieu su ong Nguyen Tan Dung

Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

Ngay sinh: 17-11-1949. Dan toc Kinh
Que quan: Thanh pho Ca Mau, Tinh Ca Mau
Noi o hien nay: 55 Phan Dinh Phung, Ba Dinh, Ha Noi
Thanh phan gia dinh xuat than: Can bo Khang chien
Nghe nghiep khi duoc tuyen dung: Hoc sinh
Ngay duoc tuyen dung: 17-11-1961
Ngay nhap ngu: 17-11-1961. Ngay xuat ngu: 1-10-1981
Ngay vao Dang: 10- 06-1967. Ngay chinh thuc: 10- 03-1968
Trinh do duoc dao tao: Giao duc pho thong: 10/10
Cu nhan Luat
Ly luan chinh tri: Cao cap NAQ 2 nam
Khen thuong: 2 Huan chuong Chien cong hang 3; 6 Danh hieu Dung si; Huan chuong Chien si giai phong 1, 2, 3; Huan chuong Huu nghi hang dac biet cua Nha nuoc - Hoang gia Campuchia; Huan chuong ISALA va Huan chuong Vang quoc gia cua Nha nuoc CHDCND Lao.
Ky luat: Khong
Uy vien Trung uong Dang khoa 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Uy vien Bo Chinh tri khoa 8, 9, 10, 11.
Dai bieu Quoc hoi khoa 10, 11, 12
Suc khoe binh thuong. Co 4 lan bi thuong, Thuong binh hang 2/4

Tom tat qua trinh cong tac:

Tu 11/1961- 9/1981: Tham gia Quan doi, lam van thu, lien lac, cuu thuong, Y ta, Y si va Bo tuc chuong trinh Phau thuat ngoai khoa cua Bac si Quan y. Va da qua cac cap bac - chuc vu: Tieu doi bac truong, Trung doi bac truong, Dai doi bac pho, Dai doi bac truong - Doi truong Doi phau thuat, Dai doi truong va Chinh tri vien truong Dai doi Quan y (Bi thu Chi bo Dang) thuoc Bo doi dia phuong tinh Rach Gia.
Hoc khoa Bo tuc si quan chi huy cap Tieu doan - Trung doan Bo binh va dam nhiem nhiem vu Thuong uy - Chinh tri vien truong Tieu doan Bo binh 207 (Bi thu Dang uy Tieu doan) va Dai uy - Chu nhiem Chinh tri Trung doan Bo binh 152 (Uy vien Thuong vu Dang uy Trung doan) chien dau bao ve bien gioi Tay Nam va giup ban Cam-pu-chia. Thieu ta - Truong Ban can bo (Pho Bi thu Dang uy Phong Chinh tri) cua Bo chi huy Quan su Tinh Kien Giang.
Tu 10/1981- 12/1994: Hoc truong Dang cao cap Nguyen Ai Quoc (Ha Noi). Tinh uy vien - Pho Ban to chuc Tinh uy Kien Giang. Uy vien Thuong vu Tinh uy Kien Giang - Bi thu huyen uy Ha Tien. Pho Bi thu Thuong truc Tinh uy Kien Giang . Pho Bi thu Tinh uy - Chu tich Uy ban nhan dan tinh Kien Giang, Dai bieu HDND Tinh. Bi thu Tinh uy Kien Giang, Bi thu Dang uy Quan su Tinh, Dang uy vien Dang uy Quan khu 9.

Tu 1/1995 - 5/1996: Thu truong Bo Noi vu, Dang uy vien - Dang uy Cong an Trung uong.

Tu 6/1996 - 8/1997: Uy vien Thuong vu Bo Chinh tri. Truong Ban kinh te Trung uong Dang va phu trach cong tac Tai chinh cua Dang.

Tu 9/1997 - 6/2006: Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu - Uy vien Bo Chinh tri, Pho Bi thu Ban can su Dang Chinh phu. Kiem nhiem Chu tich Hoi dong Tai chinh tien te Quoc gia; Truong Ban chi dao Tay Nguyen; Truong Ban chi dao Tay Nam Bo; Truong Ban chi dao TW ve Doi moi Doanh nghiep nha nuoc; Truong Ban chi dao Nha nuoc ve cac cong trinh trong diem Quoc gia; Truong Ban chi dao TW ve phong chong toi pham; Chu tich Hoi dong dac xa Trung uong va Truong Ban chi dao mot so cong tac khac.
Nam 1998-1999: kiem nhiem nhiem vu Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam - Bi thu Ban can su Dang Ngan hang Nha nuoc.

Tu 7/2006 den nay (19/1/2011): Thu tuong Chinh phu - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Ban can su Dang Chinh phu; Truong ban chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung; Pho Chu tich hoi dong Quoc phong va An ninh. Tu thang 2/2008 kiem nhiem nhiem vu Truong Tieu ban tong ket thuc hien Chien luoc phat trien KT-XH 10 nam (2001-2010) va xay dung Chien luoc Phat trien KT-XH 10 nam (2011-2020).

3. Tieu su ong Truong Tan SangDanh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

Ho va ten : Truong Tan Sang
Ten goi khac: Tu Sang
Ngay sinh: 21/01/1949
Que quan: Xa My Hanh, huyen Duc Hoa, tinh Long An
Dan toc: Kinh
Ton giao: khong
Ngay vao Dang: 20/12/1969. Ngay chinh thuc: 20/12/1970.
Trinh do chuyen mon: Cu nhan luat.
Uy vien Ban Chap hanh Trung uong khoa VII, VIII, IX, X.
Uy vien Bo Chinh tri khoa VIII, IX, X.
Bi thu Trung uong Dang khoa X (tu thang 5/2006 lam Thuong truc Ban Bi thu Trung uong).
Dai bieu Quoc hoi khoa IX, X, XI.
Da giu cac chuc vu Chu tich Uy ban nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh, Bi thu Thanh uy TP. Ho Chi Minh; Truong ban Kinh te Trung uong.

4. Tieu su ong Le Hong Anh

Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

Ho va ten thuong goi: Ut Anh
Ngay sinh: 12/11/1949
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Vinh Binh Bac, huyen Vinh Thuan, tinh Kien Giang.
Trinh do hoc van: Cu nhan Luat, Cu nhan Chinh tri
Ngay vao Dang: 02/03/1968 Ngay chinh thuc: 02/03/1969

Tom tat qua trinh cong tac:
1960-1965: Doan Van nghe xa Vinh Binh, nhan vien Phong Giao duc huyen Vinh Thuan, tinh Kien Giang
1966-1967: Can bo tuyen huan xa, Chanh van phong xa Doi Vinh Binh Bac, huyen Vinh Thuan, tinh Kien Giang
1968-05/1968: Pho bi thu xa doan Vinh Binh Bac, can bo huyen Doan huyen Vinh Thuan, tinh Kien Giang
06/1969-06/1977: Can bo Tinh doan, Uy vien BCH, UV Thuong vu Tinh Doan tinh Kien Giang, Bi thu Thi doan thi xa Rach Gia
07/1977-06/1982: Pho Bi thu Tinh doan, tinh uy vien, Bi thu Tinh doan Kien Giang
07/1982-09/1986: Tinh uy vien, Pho truong Ban To chuc Tinh uy Kien Giang
10/1986-06/1987: Uy vien Thuong vu, Chu nhiem UB Kiem tra tinh uy Kien Giang
07/1987-07/1990: Uy vien Thuong vu Tinh uy, Truong ban To chuc Tinh uy, Bi thu huyen uy Chau Thanh, tinh Kien Giang
08/1990-08/1991: Uy vien Thuong vu, Truong Ban To chuc Tinh uy Kien Giang
09/1991-05/1996: Pho Bi thu thuong truc Tinh uy, Bi thu Tinh uy, Chu tich Hoi dong Nhan dan tinh Kien Giang
06/1996-03/2001: Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Kien Giang, Pho chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong
04/2001-2002: Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong.
2002-nay: Bo truong Bo Cong an.

5. Tieu su ong Phung Quang Thanh

Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

Ho va ten thuong goi: Phung Quang Thanh
Ngay sinh: 02/02/1949
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Thach Da, huyen Me Linh, tinh Vinh Phuc
Ngay vao Dang: 11/06/1968. Ngay chinh thuc: 11/06/1969
Trinh do hoc van: Dai hoc khoa hoc quan su, Ly luan chinh tri cao cap.
Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX, X.
Uy vien Bo Chinh tri khoa X.
Da giu chuc Pho Bi thu Dang uy Quan su Trung uong, Uy vien Hoi dong Quoc phong va an ninh, Dai tuong, Bo truong Bo Quoc phong
Anh hung luc luong vu trang nhan dan (20/9/1971)
Dai bieu Quoc hoi cac khoa XI, XII.

7. Tieu su ong To Huy Rua

Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

Ngay sinh: 04/6/1947

Dan toc: Kinh

Ton giao: khong

Que quan: Xa Quang Thai, huyen Quang Xuong, tinh Thanh Hoa

Trinh do chuyen mon: PGS. TS Triet hoc

Ngay vao Dang: 6/02/1967. Ngay chinh thuc: 6/02/1968.

Uy vien Trung uong Dang khoa VIII, XI, X

Uy vien Bo Chinh tri khoa X (tu thang 01/2009)

Bi thu Trung uong Dang khoa X.

Dai bieu Quoc hoi khoa XII

Truong ban Tuyen giao Trung uong. Chu tich Hoi dong Ly luan Trung uong

Tom tat qua trinh cong tac:

1965: tham gia thanh nien xung phong chong My cuu nuoc.

Dau nhung nam 1970: sinh vien truong Tuyen huan Trung uong chuyen nganh triet hoc. Sau tot nghiep, lam tro giang Khoa Triet hoc. Trong giai doan nay ong da do tot nghiep xuat sac cu nhan toan Dai hoc Tong hop Ha Noi.

Dau nhung nam 1980: lam nghien cuu sinh, chuyen nganh triet hoc tai Vien han lam Khoa hoc xa hoi taiLien Xo, do Tien sy.

Cuoi nhung nam 80: tro lai truong va duoc bo nhiem lam Pho truong khoa Triet hoc.

Dau nhung nam 90: duoc bau giu chuc Giam doc truong Tuyen huan Trung uong (sau la Dai hoc Tuyen giao, Phan vien Bao chi va tuyen truyen va nay la Hoc vien Bao chi va tuyen truyen - Hoc vien Chinh tri-Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh). Giai doan nay ong duoc Nha nuoc phong tang danh hieu Nha giao uu tu, hoc ham Pho giao su triet hoc.

Nam 1996: duoc bo nhiem giu chuc Pho giam doc Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh. Tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu VIII (thang 6/ 1996), ong duoc bau vao Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc phan cong lam Pho giam doc thuong truc Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh.

Cuoi nam 1999: duoc Bo Chinh tri bo nhiem lam Bi thu Thanh uy Hai Phong. Tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX (thang 4/2001), ong tiep tuc duoc bau vao Ban Chap hanh Trung uong Dang, Bi thu Thanh uy Hai Phong.

Nam 2003: duocTrung uong dieu dong tro lai lam Pho giam doc thuong truc Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh.

Cuoi nam 2004: duoc bo nhiem lam Giam doc Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh.

Thang 4/2006, tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X, ong tiep tuc duoc bau vao Ban Chap hanh Trung uong, duoc Trung uong bau vao Ban Bi thu va duoc phan cong lam Chu tich Hoi dong Ly luan Trung uong, Truong Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong (nay la Ban Tuyen giao Trung uong),

Tai cuoc bau cu Quoc hoi khoa XII, duoc bau lam dai bieu Quoc hoi.

Thang 1/ 2009 - nay: tai Hoi nghi lan thu 9 Ban Chap hanh Trung uong khoa X, ong duoc bau bo sung vao Bo Chinh tri. Truoc Dai hoi XI, ong la uy vien Bo Chinh tri khoa X, Bi thu Trung uong Dang, Chu tich Hoi dong Ly luan Trung uong, Truong ban Tuyen giao Trung uong.


8. Tieu su ong Nguyen Sinh Hung

Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

Ho va ten thuong goi: Nguyen Sinh Hung
Ngay sinh: 18/01/1946
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An
Trinh do hoc van: Tien sy Khoa hoc Kinh te
Ngay vao Dang: 26/05/1977 Ngay chinh thuc: 26/05/1978
Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang cac khoa VIII, IX, X,Uy vien Bo Chinh tri khoa X.

Tom tat qua trinh cong tac:

Nam 1990 : Cuc truong Cuc Kho Bac Nha nuoc ( tuc Kho Bac Nha nuoc Viet Nam). Sau do duoc bo nhiem giu chuc Thu truong Bo Tai chinh va Bo truong Bo Tai chinh.
Thang 6/2006: duoc Quoc hoi phe chuan lam Pho Thu tuong thuong truc Chinh phu theo de xuat cua Thu tuong Nguyen Tan Dung.
Khen thuong: Huan chuong Lao dong hang Nhat nam 2002
Dai bieu Quoc hoi cac khoa X, XI, XII.

8. Tieu su ong Le Thanh Hai

Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

Ten thuong goi: Hai Nhut
Dan toc: Kinh
Sinh nam 1950, tai Xa Tam Hiep, Huyen Chau Thanh, Tinh Tien Giang.
Trinh do chuyen mon : Cao cap Ly luan Chinh tri, cu nhan Kinh te, cu nhan Van chuong.
Ngay vao Dang: 17/ 4/ 1968. Ngay chinh thuc: 17/ 01/ 1969.

Tom tat qua trinh cong tac:

1966- 4/1975: Pho Bi thu Doan uy Lien Phuong, Uy vien Ban Chap hanh Thanh Doan Sai Gon - Gia Dinh, Uy vien Ban Thuong vu Dang uy Hoc sinh, Pho Van phong Thanh Doan, Pho ban Thuong truc Ban Thanh nien Cong nhan Thanh Doan, Uy vien Ban can su Quan Phu Tan Son.
5/1975-12/1989: Quan uy vien Quan Tan Binh kiem Bi thu Xa, Chu tich Xa, Bi thu Quan Doan; Uy vien Ban Thuong vu Thanh Doan kiem Truong Ban Cong nghiep Thanh Doan, Pho Bi thu Dang uy Cap tren co so kiem Chi huy Truong Luc luong Thanh nien Xung phong Thanh pho.
10/1986: Uy vien Ban Chap hanh Dang bo Thanh pho khoa 4, Pho Chu nhiem Uy ban Ke hoach Thanh pho, Uy vien Ban Chap hanh Lien doan Lao dong Thanh pho.
1/1990 -12/2000: Uy vien Ban Chap hanh Dang bo Thanh pho Khoa 5, Bi thu Quan uy Quan 5, Dai bieu Hoi dong nhan dan Thanh pho Khoa 5, Uy vien Uy ban nhan dan Thanh pho, Uy vien Ban Thuong vu Ban Chap hanh Dang bo Thanh pho Khoa VI, Pho Chu tich Thuong truc Uy ban nhan dan Thanh pho kiem Truong ban Ban Chi dao Chuong trinh Xoa doi giam ngheo Thanh pho.
1/2001 den nay, ong da giu nhieu chuc vu : Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa IX, X), Uy vien Ban Thuong vu Thanh uy, Pho Bi thu Thanh uy, Bi thu Thanh uy, Dai bieu Hoi dong nhan dan Thanh pho, Chu tich Uy ban nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh.

9. Tieu su ong Pham Quang Nghi

Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

Ho va ten thuong goi: Pham Quang Nghi
Ngay sinh: 02/09/1949
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Dinh Tan, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa
Trinh do chuyen mon: Tien sy triet hoc.
Ngay vao Dang: 28/11/1973. Ngay chinh thuc: 28/11/1974.

Tom tat qua trinh cong tac:

Nam 1967 - 1970: sinh vien Khoa Lich su, Dai hoc Tong hop Ha Noi (nay la Dai hoc Quoc gia Ha Noi).
Nam 1970 - 1975: can bo Ban Tuyen huan Trung uong Cuc mien Nam.
Sau 30-4-1975: Hoc vien Truong Nguyen Ai Quoc 5, sau do cong tac tai Ban Tuyen huan Trung uong, lam nghien cuu sinh chuyen nganh triet hoc tai Vien Han lam Khoa hoc xa hoi Lien Xo.
Nam 1985-1988: can bo Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong.
Tu 1988 den thang 10/1997, lan luot dam nhan cac chuc vu Pho Giam doc, Giam doc Trung tam Thong tin cong tac tu tuong, Pho Truong ban Thuong truc Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong; nam 1994, Bi thu Dang uy co quan Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong, Uy vien Ban Can su Dang ngoai nuoc, Bi thu Dang uy Khoi cac co quan Trung uong ve cong tac tu tuong.
Tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu VIII cua Dang Cong san Viet Nam, duoc bau vao Ban Chap hanh Trung uong.
Tu thang 11/1997 den thang 6/2001: Bi thu Tinh uy tinh Ha Nam.
Tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Dang Cong san Viet Nam, duoc bau lai vao Ban Chap hanh Trung uong.
Thang 7/2001 den thang 7/2006: Bo truong, Bi thu Ban Can su Dang Bo Van hoa - Thong tin.
Thang 5/2002: Dai bieu Quoc hoi Viet Nam khoa XI.
Tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang duoc bau lam Uy vien Bo Chinh tri Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam.
Thang 7/2006: Bi thu Thanh uy Ha Noi. Sau khi Ha Noi mo rong dia gioi hanh chinh theo Nghi quyet 15 cua Quoc hoi, ong duoc Bo Chinh tri quyet dinh lam Bi thu Thanh uy Ha Noi. Tai Dai hoi dai bieu lan thu XV Dang bo TP Ha Noi, duoc bau lai lam Bi thu Thanh uy Ha Noi nhiem ky 2010-2015.

10. Tieu su ong Nguyen Xuan Phuc

Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

Ho va ten thuong goi: Nguyen Xuan Phuc
Sinh ngay: 20/7/1954
Que quan: xa Que Phu, huyen Que Son, tinh Quang Nam
Dan toc: Kinh. Ton giao: khong
Trinh do hoc van: Dai hoc Kinh te, Ly luan chinh tri cao cap
Ngay vao Dang Cong san Viet Nam: 12/5/1982. Ngay chinh thuc: 12/11/1983
Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X, Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu
Dai bieu Quoc hoi khoa XI

Tom tat qua trinh cong tac:

Da tung giu chuc Pho Tong Thanh tra Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh Quang Nam.
Khen thuong: Huan chuong Lao dong hang hai, hang ba, Huan chuong Chien cong hang ba, Chien sy Thi dua toan quoc.

Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

11. Tieu su ba Tong Thi Phong:

Ho va ten: Tong Thi Phong
Ngay sinh: 10/02/1954
Dan toc: Thai
Ton giao: khong
Que quan: Chieng An, thi xa Son La, tinh Son La
Trinh do chuyen mon: Cu nhan Luat
Ngay vao Dang: 20/11/1981. Ngay chinh thuc: 20/11/1982
Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Khoa VII, IX, X.
Bi thu Trung uong Dang khoa IX, X
Dai bieu Quoc hoi khoa X, XI, Pho Chu tich Quoc hoi khoa XII
Tung giu chuc Truong Ban Dan van Trung uong.Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

12. Tieu su ong Dinh The Huynh

Ho va ten: Dinh The Huynh
Ngay sinh: 15/5/1953
Dan toc: Kinh
Ton giao: Khong
Que quan: Xa Xuan Kien, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh
Ngay vao Dang: 08/8/1974. Ngay chinh thuc: 08/5/1975
Trinh do hoc van: Tien si
Uy vien Ban Chap hanh Trung uong khoa IX, X, Dai bieu quoc hoi khoa XI
Tong bien tap, Bi thu Dang uy bao Nhan dan, Chu tich Hoi nha bao Viet Nam, Uy vien Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi
Khen thuong: Nhieu huan, huy chuong.

13. Tieu su ong Ngo Van Du

Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

Nam sinh: 21/12/1947
Que quan: xa Lien Chau, huyen Yen Lac, tinh Vinh Phuc
Uy vien Ban Chap hanh Trung uong khoa IX, X.
Bi thu Trung uong Dang khoa X (bau bo sung tai hoi nghi lan thu 9, thang 1/2009).
Dai bieu Quoc hoi khoa XII.
Chanh Van phong Trung uong Dang.

Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

14. Tieu su ong Tran Dai Quang

Ho va ten: Tran Dai Quang
Nam sinh: 12/10/1956
Que quan: Huyen Kim Son, tinh Ninh Binh
Uy vien Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X, Trung tuong, Thu truong Bo Cong an.

TS

Viet Bao
Comment :Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
biography list and 14 Politburo members XI
Kien Giang, Hanoi, Ho Chi Minh City, Vietnam, The University, Nguyen Xuan Phuc, member of the Party Central Committee, Institute of Government National Board, member of the Politburo, Central Committee secretary, congressman, president, Party secretary and deputy secretaries, the Steering Committee, the Chairman, on
14 Politburo members including 9 new keys before locking member Truong Tan Sang, Phung Quang Thanh, Nguyen Tan Dung, Nguyen Sinh Hung, Le Hong Anh, Le Thanh Hai, To Huy Rua, Nguyen Phu Trong, Pham Quang Nghi and 5 new names: Tran Dai Quang, Tong Thi ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Danh sách và tiểu sử 14 ủy viên Bộ Chính trị khóa XI

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Danh sách và tiểu sử 14 ủy viên Bộ Chính trị khóa XI bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI

Nhan xet, hay lien he ve tin Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Danh sach va tieu su 14 uy vien Bo Chinh tri khoa XI de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0