Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong khoa XI

Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong khoa XI

danh sach

UY VIEN CHINH THUC BAN CHAP HANH TRUNG UONG KHOA XI

1.

Hoang Tuan Anh

UVTWD, Bo tr­uong Bo Van hoa, The thao va Du lich

2.

Le Hong Anh

UVBCT, Dai tuong, Bo truong Bo Cong an

3.

Le Thi Thu Ba

UVTWD, Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban Tu phap cua Quoc hoi

4.

Ha Ban

Bi thu Tinh uy Kon Tum

5.

Bui Quang Ben

Bi thu Tinh uy Kien Giang

6.

Duong Thanh Binh

Bi thu Tinh uy Ca Mau

7.

Nguyen Hoa Binh

Bi thu Tinh uy Quang Ngai

8.

Nguyen Thai Binh

UVTWD, Thu truong Bo Noi vu, Truong Ban Ton giao Chinh phu

9.

Nguyen Thanh Binh

Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Ha Tinh

10.

Nguyen Van Binh

Pho Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam

11.

Phan Thanh Binh

UVTWDK, Thanh uy vien, Giam doc Dai hoc Quoc gia Thanh pho Ho Chi Minh

12.

Tr­uong Hoa Binh

UVTWD, Chanh an Toa an nhan dan toi cao

13.

Luong Ngoc Binh

Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Quang Binh

14.

Huynh Minh Chac

Bi thu Tinh uy Hau Giang

15.

Le Chiem

Thieu tuong, Tu lenh Quan khu 5 Bo Quoc phong

16.

Do Van Chien

UVTWDK, Pho Bi thu Tinh uy, Chu tich UBND tinh Tuyen Quang

17.

Ha Ngoc Chien

Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Cao Bang

18.

Vo Minh Chien

UVTWD, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Soc Trang

19.

Mai Van Chinh

UVTWDK, Bi thu­ Tinh uy Long An

20.

Pham Minh Chinh

Trung tuong, Thu truong Bo Cong an

21.

Pham Thi Hai Chuyen

UVTWD, Pho Chu nhiem Thuong truc Uy ban Kiem tra Trung uong

22.

Nguyen Thanh Cung

UVTWD, Trung tuong, Pho Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam

23.

Dinh Van C­uong

UVTWD, Pho Truong ban Thuong truc Ban Chi dao Tay Bac

24.

Ha Hung C­uong

UVTWD, Bo truong Bo Tu phap

25.

Luong Cuong

Trung tuong, Chinh uy Quan khu 3 - Bo Quoc phong

26.

Nguyen Quoc Cuong

UVTWD, Chu tich Hoi Nong dan Viet Nam

27.

Nguyen Xuan Cuong

Bi thu Tinh uy Bac Kan

28.

Nguyen Thi Doan

UVTWD, Pho Chu tich nuoc

29.

Ngo Van Du

BTTWD, Chanh Van phong Trung uong Dang

30.

Dao Ngoc Dung

UVTWD, Bi thu­ Tinh uy Yen Bai

31.

Dinh Tien Dung

Bi thu Tinh uy Ninh Binh

32.

Mai Tien Dung

Pho Bi thu Tinh uy, Chu tich UBND tinh Ha Nam

33.

Nguyen Chi Dung

Bi thu Tinh uy, Chu tich UBND tinh Ninh Thuan

34.

Nguyen Tan Dung

UVBCT, Thu tuong Chinh phu

35.

Phan Xuan Dung

UVTWDK, Pho Chu nhiem Uy ban Khoa hoc - Cong nghe va Moi truong cua Quoc hoi

36.

Tran Tri Dung

Bi thu Tinh uy Tra Vinh

37.

Trinh Dinh Dung

UVTWD, Thu truong Bo Xay dung

38.

Vo Van Dung

UVTWDK, Bi thu Tinh uy Bac Lieu

39.

Mai The D­uong

UVTWD, Pho Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong

40.

Vu Duc Dam

UVTWDK, Bi thu­ Tinh uy Quang Ninh

41.

Tran Don

Thieu tuong, Pho tu lenh kiem Tham muu truong Quan khu 7 - Bo Quoc phong

42.

Le Huu Duc

Trung tuong, Thu truong Bo Quoc phong

43.

Pham Xuan Duong

Bi thu Tinh uy, Chu tich UBND tinh Thai Nguyen

44.

Lo Van Giang

Bi thu Tinh uy Lai Chau

45.

Nguyen Van Giau

UVTWD, Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam

46.

Nguyen Thi Thu Ha

Pho Bi thu Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh

47.

Pham Hong Ha

Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Nam Dinh

48.

Hoang Trung Hai

UVTWD, Pho Thu tuong Chinh phu

49.

Le Thanh Hai

UVBCT, Bi thu Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh

50.

Nguyen Duc Hai

Bi thu Tinh uy Quang Nam

51.

Tran L­uu Hai

UVTWD, Pho tr­uong Ban To chuc Trung uong

52.

Tran Van Hang

UVTWD, Pho truong Ban Tuyen giao Trung uong

53.

Phung Quoc Hien

UVTWD, Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban Tai chinh - Ngan sach cua Quoc hoi

54.

Nguyen Van Hien

UVTWD, Pho Do doc Hai quan, Thu truong Bo Quoc phong kiem Tu­ lenh Quan chung Hai quan

55.

Dang Van Hieu

UVTWD, Trung tuong, Thu tr­uong Bo Cong an

56.

Duong Duc Hoa

Thieu tuong, Tu lenh Quan khu 2 - Bo Quoc phong

57.

Nguyen Thi Thanh Hoa

UVTWD, Chu tich Hoi Lien hiep Phu nu Viet Nam

58.

Ph­uong Minh Hoa

UVTWD, Trung tuong, Tu lenh Quan chung Phong khong - Khong quan, Bo Quoc phong

59.

Bui Thi Minh Hoai

UVTWDK, Pho Chu tich Thuong truc Hoi Nong dan Viet Nam

60.

Vu Huy Hoang

UVTWD, Bo tr­uong Bo Cong thuong

61.

Vu Ngoc Hoang

UVTWD, Pho Tr­uong ban Tuyen giao Trung uong

62.

V­uong Dinh Hue

UVTWD, Tong Kiem toan Nha n­uoc

63.

Nguyen Sinh Hung

UVBCT, Pho Thu t­uong Thuong truc Chinh phu

64.

Pham Xuan Hung

UVTWD, Trung tuong, Pho Tong Tham m­uu truong Quan doi nhan dan Viet Nam

65.

Tran Quoc Huy

Bi thu Tinh uy Dac Nong

66.

Dinh The Huynh

UVTWD, Tong Bien tap Bao Nhan Dan

67.

Nguyen Tan H­ung

UVTWD, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Binh Phuoc

68.

Thuan Huu

PhoTong Bien tap Bao Nhan Dan

69.

Nguyen Tuan Khanh

UVTWD, Pho truong Ban To chuc Trung uong

70.

Nguyen Doan Khanh

Bi thu Tinh uy Phu Tho

71.

Tr­uong Quang Khanh

UVTWD, Trung tuong, Thu tr­uong Bo Quoc phong

72.

Ha Thi Khiet

BTTWD, Tr­uong Ban Dan van Trung uong

73.

Phung Thanh Kiem

Bi thu Tinh uy Lang Son

74.

Vu Trong Kim

UVTWD, Pho Chu tich - Tong Th­u ky Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam

75.

To Lam

Trung tuong, Thu truong Bo Cong an

76.

Ngo Xuan Lich

UVTWD, Trung tuong, Pho Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam

77.

Dao Tan Loc

UVTWD, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Phu Yen

78.

Pham Vu Luan

Bo truong Bo Giao duc va Dao tao

79.

Uong Chu L­uu

UVTWD, Pho Chu tich Quoc hoi

80.

Tr­uong Thi Mai

UVTWD, Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban ve cac van de xa hoi cua Quoc hoi

81.

Tran Thanh Man

UVTWDK, Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich UBND Thanh pho Can Tho

82.

Chau Van Minh

Chu tich Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

83.

Nguyen Tuan Minh

UVTWD, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Ba Ria - Vung Tau

84.

Pham Binh Minh

UVTWD, Thu tr­uong Thuong truc Bo Ngoai giao

85.

Tran Binh Minh

Pho Tong Giam doc Dai Truyen hinh Viet Nam

86.

Tran Van Minh

Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich UBND Thanh pho Da Nang

87.

Bui Van Nam

Trung tuong, Thu truong Bo Cong an

88.

Nguyen Phuong Nam

Thieu tuong, Pho Tu lenh kiem Tham muu truong QK9 - Bo Quoc phong

89.

Nguyen Van Nen

Bi thu Tinh uy Tay Ninh

90.

Nguyen Thi Kim Ngan

UVTWD, Bo tr­uong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi

91.

Pham Quang Nghi

UVBCT, Bi thu­ Thanh uy Ha Noi

92.

Truong Quang Nghia

Bi thu Dang uy Khoi Doanh nghiep Trung uong

93.

Pham Quy Ngo

Trung tuong, Thu truong Bo Cong an, Thu truong co quan Canh sat dieu tra Bo Cong an

94.

Ho Mau Ngoat

Pho Chanh Van phong Trung uong Dang

95.

Tran The Ngoc

Bi thu Tinh uy Tien Giang

96.

Nguyen Thien Nhan

UVTWD, Pho Thu t­uong Chinh phu

97.

Ha Son Nhin

UVTWD, Bi thu­ Tinh uy Gia Lai

98.

Mai Van Ninh

Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Thanh Hoa

99.

Vu Van Ninh

UVTWD, Bo tr­uong Bo Tai chinh

100.

Nguyen Thi N­uong

UVTWD, Pho Truong ban Dan van Trung uong

101.

Nguyen Dinh Phach

UVTWD, Pho Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong

102.

Cao Duc Phat

UVTWD, Bo tr­uong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon

103.

Mai Quang Phan

UVTWD, Trung tuong, Chinh uy Quan khu 4 - Bo Quoc phong

104.

Nguyen Thanh Phong

Bi thu Tinh uy Ben Tre

105.

Tong Thi Phong

BTTWD, Pho Chu tich Quoc hoi

106.

Le Huu Phuc

UVTWD, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Quang Tri

107.

Nguyen Hanh Phuc

Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Thai Binh

108.

Nguyen Xuan Phuc

UVTWD, Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu

109.

Vo Van Phuong

UVTWDK, Pho Bi thu­ Tinh uy Tay Ninh

110.

Giang Seo Phu

UVTWD, Bo tr­uong, Chu nhiem Uy ban Dan toc

111.

Ksor Ph­uoc

UVTWD, Chu tich Hoi dong Dan toc cua Quoc hoi

112.

Le Thanh Quang

Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Khanh Hoa

113.

Nguyen Minh Quang

UVTWD, Bi thu Dang uy Khoi cac co quan Trung uong

114.

Tran Dai Quang

UVTWD, Trung tuong, Thu tr­uong Bo Cong an

115.

Hoang Binh Quan

UVTWD, Tr­uong Ban Doi ngoai Trung uong

116.

Le Hoang Quan

UVTWD, Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich UBND Thanh pho Ho Chi Minh

117.

Nguyen Quan

Thu truong Thuong truc Bo Khoa hoc va Cong nghe

118.

Nguyen Tan Quyen

UVTWD, Bi thu Thanh uy, Chu tich HDND thanh pho Can Tho

119.

Bui Thanh Quyen

UVTWD, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Hai D­uong

120.

Nguyen Van Quynh

UVTWD, Pho tr­uong Ban To chuc Trung uong

121.

To Huy Rua

UVBCT, BTTWD, Truong Ban Tuyen giao Trung uong

122.

Truong Tan Sang

Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu

123.

Phan Van Sau

Bi thu Tinh uy An Giang

124.

Nguyen Bac Son

UVTWD, Pho tr­uong Ban Tuyen giao Trung uong

125.

Ho Xuan Son

Thu truong Bo Ngoai giao

126.

Huynh Ngoc Son

UVTWD, Pho Chu tich Quoc hoi

127.

Nguyen Thanh Son

UVTWDK, Pho Bi thu­ Tinh uy, Chu tich UBND tinh Kien Giang

128.

Thao Xuan Sung

UVTWD, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Son La

129.

Le Vinh Tan

Bi thu Tinh uy Dong Thap

130.

Ta Ngoc Tan

UVTWD, Tong Bien tap Tap chi Cong san

131.

Ngo Thi Doan Thanh

Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich HDND Thanh pho Ha Noi

132.

Nguyen Ba Thanh

UVTWD, Bi thu Thanh uy, Chu tich HDND thanh pho Da Nang

133.

Phung Quang Thanh

UVBCT, Dai tuong, Bo tr­uong Bo Quoc phong

134.

Nguyen Van Thanh

Bi thu Thanh uy Hai Phong

135.

Tran Dinh Thanh

UVTWD, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Dong Nai

136.

Nguyen The Thao

UVTWD, Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich UBND Thanh pho Ha Noi

137.

Dinh La Thang

UVTWD, Chu tich Hoi dong thanh vien Tap doan Dau khi quoc gia Viet Nam

138.

Nguyen Xuan Thang

Pho Chu tich Vien Khoa hoc Xa hoi Viet Nam

139.

Son Minh Thang

Tinh uy vien, Pho Chu tich HDND tinh Tra Vinh

140.

Dao Trong Thi

UVTWD, Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc - Thanh thieu nien nhi dong cua Quoc hoi

141.

Nguyen Ngoc Thien

Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Thua Thien Hue

142.

Nguyen Van Thien

Bi thu Tinh uy Binh Dinh

143.

Dang Thi Ngoc Thinh

UVTWDK, Bi thu­ Tinh uy Vinh Long

144.

Nguyen Van Thong

Pho Bi thu Tinh uy, Chu tich UBND tinh Hung Yen

145.

Nie Thuat

UVTWD, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Dak Lak

146.

Vo Van Th­uong

UVTWDK, Bi thu­ thu nhat Trung uong Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh

147.

Huynh Van Ti

UVTWD, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Binh Thuan

148.

Nguyen Thi Kim Tien

UVTWDK, Thu tr­uong Bo Y te

149.

Nguyen Xuan Tien

Pho Bi thu Thuong truc Tinh uy, Chu tich HDND tinh Lam Dong

150.

Bui Van Tinh

Pho Bi thu Tinh uy, Chu tich UBND tinh Hoa Binh

151.

Phan Dinh Trac

Bi thu Tinh uy Nghe An

152.

Huynh Phong Tranh

UVTWD, Bi thu­ Tinh uy Lam Dong

153.

Lo Mai Trinh

Bi thu Tinh uy Dien Bien

154.

Nguyen Phu Trong

UVBCT, Chu tich Quoc hoi

155.

Dao Viet Trung

Thu truong Bo Ngoai giao

156.

Mai The Trung

UVTWD, Bi thu­ Tinh uy Binh D­uong

157.

Nguyen The Trung

UVTWD, Pho truong Ban Th­uong truc Ban Dan van Trung uong

158.

Vo Tien Trung

Trung tuong, Giam doc Hoc vien Quoc phong - Bo Quoc phong

159.

Mai Truc

Pho Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong

160.

Be Xuan Truong

Thieu tuong, Tu lenh Quan khu 1 - Bo Quoc phong

161.

Tran Cam Tu

UVTWDK, Uy vien Uy ban Kiem tra Trung uong

162.

Nong Quoc Tuan

Bi thu Tinh uy Bac Giang

163.

Dang Ngoc Tung

UVTWD, Chu tich Tong Lien doan Lao dong Viet Nam

164.

Tran Van Tuy

Pho Bi thu Tinh uy, Chu tich UBND tinh Bac Ninh

165.

Do Ba Ty

UVTWD, Trung tuong, Tong Tham muu truong QDNDVN, Thu truong Bo Quoc phong

166.

Nguyen Huu Van

Bi thu Tinh uy Lao Cai

167.

Nguyen Sang Vang

Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Tuyen Quang

168.

Nguyen Hoang Viet

UVTWD, Pho tr­uong Ban To chuc Trung uong

169.

Vo Trong Viet

Trung tuong, Chinh uy Bo doi Bien phong - Bo Quoc phong

170.

Bui Quang Vinh

UVTWD, Thu tr­uong Bo Ke hoach va Dau t­u

171.

Trieu Tai Vinh

UVTWDK, Bi thu­ Tinh uy Ha Giang

172.

Nguyen Chi Vinh

Trung tuong, Thu truong Bo Quoc phong

173.

Pham Van Vong

Bi thu Tinh uy Vinh Phuc

174.

Le Quy Vuong

Trung tuong, Thu truong Bo Cong an

175.

Tran Quoc Vuong

UVTWD, Vien tr­uong Vien Kiem sat nhan dan toi cao

________

danh sach

UY VIEN DU KHUYET BAN CHAP HANH TRUNG UONG KHOA XI

STT

Ho va ten

Chuc vu, don vi cong tac hien nay

1.

Chu Ngoc Anh

Thu truong Bo Khoa hoc va Cong nghe

2.

Nguyen Xuan Anh

Uy vien Ban Thuong vu Thanh uy, Bi thu Quan uy Lien Chieu, Da Nang

3.

Tat Thanh Cang

Thanh uy vien, Bi thu Quan uy, Chu tich UBND quan 2, Thanh pho Ho Chi Minh

4.

Nguyen Tan Cuong

Pho Tu lenh kiem Tham muu truong Quan doan 1, Bo Quoc phong

5.

Bui Van Cuong

Pho Bi thu Tinh uy Gia Lai

6.

Nguyen Phu Cuong

Tinh uy vien, Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich UBND Thanh pho Bien Hoa, tinh Dong Nai

7.

Nguyen Cong Dinh

Tinh uy vien, Bi thu Huyen uy, Chu tich HDND huyen Mo Cay Nam, Ben Tre

8.

Tran Hong Ha

Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong

9.

Ngo Dong Hai

Tinh uy vien, Bi thu Huyen uy Hoai An, Binh Dinh

10.

Dieu Kre

UVTWDK, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Bi thu Thi uy Gia Nghia, tinh Dak Nong

11.

Hau A Lenh

UVTWDK, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Bi thu Huyen uy Sa Pa, Lao Cai

12.

Bh'Riu Liec

Tinh uy vien, Bi thu Huyen uy Tay Giang, tinh Quang Nam

13.

Nguyen Hong Linh

UVTWDK, Pho Bi thu Tinh uy Ba Ria - Vung Tau

14.

Lam Van Man

Tinh uy vien, Bi thu Huyen uy Chau Thanh, tinh Soc Trang

15.

Pham Hoai Nam

Pho Chi huy truong kiem Tham muu truong vung 4, Quan chung Hai quan, Bo Quoc phong

16.

Nguyen Thanh Nghi

Pho Hieu truong Truong Dai hoc Kien truc thanh pho Ho Chi Minh

17.

Phung Xuan Nha

Thanh uy vien, Pho Giam doc Dai hoc quoc gia Ha Noi

18.

Tran Luu Quang

Tinh uy vien, Bi thu Huyen uy Trang Bang, tinh Tay Ninh

19.

Nguyen Thi Thanh

Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Truong Ban Dan van Tinh uy Ninh Binh

20.

Tran Sy Thanh

Pho Bi thu Tinh uy Dak Lak

21.

Nguyen Van The

Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Bi thu Huyen uy Tan Hong, Dong Thap

22.

Nguyen Khac Toan

Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Bi thu Thanh uy Cam Ranh, tinh Khanh Hoa

23.

Nguyen Thi Tuyen

Thanh uy vien, Bi thu Huyen uy Chuong My, Thanh pho Ha Noi; Dai bieu QH khoa XII

24.

Nguyen Dac Vinh

Bi thu Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh

25.

Vo Thi Anh Xuan

Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Bi thu Thi uy Tan Chau, tinh An Giang

_______________________________

_______

Viet Bao
Comment :Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong khoa XI
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong khoa XI bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong khoa XI ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong khoa XI ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
List of members of the Central Committee XI
Vice Ministry of Industry, CPC Member, Committee, Tay Ninh, Da Nang, Member of the Central Executive Committee, National Assembly Standing Committee, Military Doi Nhan Dan Vietnam, Ho Chi Minh, deputy minister of defense, Control Committee, National Assembly President, Hanoi, Deputy Secretary, Lieutenant General, Office
list.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Danh sách ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XI

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Danh sách ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XI bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong khoa XI

Nhan xet, hay lien he ve tin Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong khoa XI co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong khoa XI de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0