Danh sach giai thuong ca nhan cuoc thi Am vang Dien Bien

Danh sach giai thuong ca nhan cuoc thi Am vang Dien Bien

BAN TO CHUC CUOC THI cap trung uong
CUOC THI tim hieu "Am vang Dien Bien"
****
Ha Noi, ngay 05 thang 8 nam 2004

Danh sach giai thuong ca nhan cuoc thi "Am vang Dien Bien"
---------------------

Giai Dac biet: Khong co

Giai Nhat:

1- Dang Thi Nguyet Nga - Doan co so Doan bay 919 - Tong cong ty Hang khong Viet Nam
2- Xuan Nhan - Hieu truong Truong THCS Dong Quang - Gia Loc - Hai Duong.

Giai Nhi:

1- Nguyen Thi My Linh - Doan co so SASCO (San bay Tan Son Nhat) - Doan Thanh nien Tong cong ty Hang khong Viet Nam.
2- Nguyen Quoc Toan - Phong dao tao Hoc vien Hau can
3- Nguyen Hoai Viet - Phong tham muu tong hop Cong an tinh Ha Tinh
4- Nguyen Van Vien - Phong tham muu - Bo CHQS tinh Phu Yen
5- Duong Phuong Thanh - Hoi lien hiep phu nu TX Bac Giang- Bac Giang
6- Hoang Thanh Hai - Lop Cau duong Anh - K42 - Khoa Cong trinh - Dai hoc GTVT Ha Noi
7- Le Van Tuan - Tran Ngoc Minh - Lop K44B4, Khoa Lich su - DH Vinh - Nghe An

Giai Ba:

1- Nguyen Van Tin - Phong tuyen huan - Cuc Chinh tri - Bo tong tham muu QDND Viet Nam
2- Nguyen Thi Thu Phuong - Giao vien truong THCS Tan Quang - TX Song Cong - tinh Thai Nguyen
3- Nguyen Thi Khanh Hiep - Cong ty Gang thep Thai Nguyen
4- Ly Thy Hue - Giao vien Truong CDSP Cao Bang
5- Dinh Minh Tham - Phong Kinh te nghiep vu II - CA tinh Hung Yen
6- Vu Thi Thu Ha - Ban Tuyen giao tinh uy Hung Yen
7- Nguyen Thi Thu Thuy - Co quan tinh Doan Ha Tay
8- Nguyen Thi Hien - Lop 42V - Khoa Thuy van moi truong - Truong Dai hoc Thuy loi Ha Noi
9- Ly A Vinh - Phong Chinh tri - Cuc 16 - Tong cuc II- Bo Quoc phong
10- Trinh Xuan Viet - Hoc vien chinh tri quan su Ha Dong - Ha Tay
11- Nguyen Thien Long - Tong cong ty Khanh Viet - Nha may Thuoc la Khanh Hoa
12- Le Thi My Hanh - Lop 11B - Truong PTTH Chuyen tinh Ha Nam
13- Le Thi Thu Phuong - Vien nghien cuu chien luoc Quoc te - Tong cuc V - Bo Cong an.
14- Cao Van Nhan - Phong Ky thuat - C. ty Vien thong tinh Nghe An
15- Nguyen Thi Thu Ha - Phong Chinh tri - Hoc vien Quan y
16- Doan Thi Thiet- B43 - Tong cuc V - Bo Cong an
17- Tran Anh Tuan - Chi hoi 10 - Hoi CCB phuong Bach Dang - Quan Hai Ba Trung -Ha Noi
18- Do Ngoc Quang - Chi doan K39 - 21/5 Khoa Ke toan - Hoc vien Tai chinh Ha Noi
19- Nguyen Van Binh - Chi doan co quan Trung uong Hoi nha bao Viet Nam
20- Ha Thi Ngoc Lan - Ban Tuyen giao tinh uy Yen Bai
21- Dinh Thi Quynh Huong - Lop B1 - D34 - Hoc vien An ninh nhan dan
22- Le Sy Nam - Lop Su 3A - K24 - Khoa Lich su - Truong DH Quy Nhon
23- Nguyen Thi Thuy Tram - Cong ty Dien luc 3 - Dien luc Da Nang
24- Nguyen Hung Thinh - Phong Tham muu - BCHQS tinh Tay Ninh
25- Le Anh Hieu - Phong Van tai - Cong ty Than Ha Tu - Tong cong ty Than Viet Nam
26- Lo Thi Xuan - Bao tang lich su Quan su Viet nam Quan Doi

Giai khuyen khich

1- Tao Hong Trang - Hoc vien Quan Y- Bo quoc phong
2- Nguyen Ngoc Binh - Phong tai chinh- Binh doan 11
3- Nguyen Minh Tuan - Doan co so Trung tam hoat dong, chi huy, dieu hanh bay (Hang Khong)
4- Nguyen Hoang Anh - B1-C22- Hoc vien An ninh nhan dan- Bo Cong An
5-Nguyen Duc Chinh - Phong bao ve chinh tri IV - CA tinh Bac Giang
6- Nguyen Kim Lien - Ngan hang dau tu va phat trien tinh Bac Giang
7- Nguyen Van Nam - PA 38 - Cong an tinh Bac Giang
8- Hoang Van Bieu - So nha 48, to 56, pho Tan Nghia - Phuong Minh Tan - TP Yen Bai - Tinh Yen Bai.
9- Chu Hoang Son - So Tai chinh tinh Yen Bai
10- Le My Lien - Ban tuyen huan - Phong chinh tri - BCHQS tinh Binh Dinh.
11- Nguyen Van Chien - Hoc vien Chinh tri- Quan su -Ha Dong- Ha Tay.
12- Phung Thi Kim Oanh - Truong chinh tri Ha Tay
13- Hoang Xuan Truong - Ban CH Quan su Huyen Kim Dong- Hung Yen
14- Nguyen Do Bich Ngoc - Truong DH Ngoai ngu -Tin hoc T.p Ho Chi Minh
15- Do Duc Toan- Lop 5A- Truong Tieu hoc Thi tran Thuan Chau-Son La
16- Duong Kim Ha - so 10- Nguyen Huy Tuong- Phuong 6- Q Binh Thanh- T.p Ho Chi Minh
17- Nguyen Hang Sa - Giao vien Truong tieu hoc Thanh Cong - Pho Yen - Thai Nguyen
18- Nguyen Thi Hai - Lop Su A-K36 - truong DHSP Thai Nguyen
19- Mai Thi Thuy Nga - Toa an Nhan dan T.P Thai Nguyen
20- Tran Hong Thuy - Cong ty co phan xi mang Cao Ngan-Thai Nguyen
21- Tran Thi Minh Chuc - Lop Anh 2- K28- Truong CDSP Nha Trang- Khanh Hoa
22- Nguyen Thi Anh Thu - Phuong Phuoc Tien- T.p Nha Trang- Khanh Hoa
23- Mai Kim Hue- Hoi LHPN Long Thanh- Dong Nai
24- Nguyen Ngoc Thu - Truong TH Lam nghiep so 2 - Trang Bom- Dong Nai
25- Le Thi Ngoc Ha - Giao vien truong THPT Dan toc noi tru Con Cuong- Nghe An
26- Le Xuan Hieu - Bao tang cac dan toc Viet Nam- THai Nguyen
27- Nguyen Thi Thu Hien - Co quan tinh Doan Nghe An
28- Le Thi Kim Loan - Truong Tieu hoc Ha Huy Tap II- T.p Vinh- N.An
29- Hoang Anh Tuan - Lop hanh chinh 26B - Dai hoc Luat Ha Noi
30- Le Ngoc Quynh - Doan TN cong ty phat hanh bao chi Trung uong- TC.ty BCVT Viet nam
31- Le Phi Co - Doan co so TT Vien thong khu vuc 2 (Ha Noi)
32- Vo Ngoc Giao - CCB khu tap the Yen Lang- Dong Da- Ha Noi
33- Le Thi anh Nguyet - Trung tam vien thong khu vuc 3- Tong cong ty BCVT Viet Nam (Ha Noi)
34- Hoang Dung - Duc My- Cao Xa- Lam Thao- Phu Tho
35- Do Thu Hong - Ban Tu tuong- Van hoa TW Dang
36- Cam Thi Phuoc - Van phong Doan Truong DH Tay Bac
37- Quang Huong - So Tai Nguyen va moi truong Son La
38- Dang Thi Mai - To chinh tri - Truong CDSP Hai Duong
39- Ta Thuy Ngan - To chinh tri - Truong CDSP Hai Duong
40- Nguyen Thi Kim Lan - Phong Ke hoach - Ban Quan ly du an - Cong ty xi mang Hoang Thach - Hai Duong
41- Vu Tien - 6C- Khu 3- phuong Binh Han- T.p Hai Duong
42- Do Thi Tuyet - Chi hoi Phu nu pho Cong Hoa- Thi tran An Luu- Kinh Mon- Hai Duong
43- Pham Thi My Tho - Phong cong tac chih tri Cong an tinh Ninh Binh
44- Dinh Quynh Ngan - Bi thu chi doan 16 - Phuong Bac Son - TX Tam Diep - tinh Ninh Binh
45- Vu Thi Duyen - Cong an phuong Bac Son, TX Tam Diep - Ninh Binh
46- Bui Xuan Thuy - Chi doan phong bao ve chinh tri 1 - Cong an tinh Ninh Binh
47- Nguyen Xuan Do - Hoi CCB huyen Cat Hai- Hai Phong
48- Lai Thi Thu Hang - Cong ty vien thong - Buu dien Hai Phong
49- Tran Duc Hung - Hoi CCB phuong TRung Thanh- T.p Thai Nguyen
50- Nguyen THi Be - Thu vien tinh Lam Dong
51- Le Van Em Truong THCS Hau Thanh- Tien Giang
52- Ly Truong Hung - Chi nhanh Quy Ho tro phat trien tinh Tra Vinh
53- Phan Nguyen Anh Thu So Tu Phap T.p Can Tho
54- Pham Ngoc Chieng, Xa Dan Luc, huyen Trieu Son, Thanh Hoa
55- Nguyen Cong Huan, Hoi CCB tinh Hoa Binh
56- Nguyen Thi Minh Triet, 178 Hung Vuong- TX Kon Tum- tinh Kon Tum
57- Tran Thanh Hung, Phong Tu phap huyen Dien Bien- tinh Dien Bien
58- Bui Tien Sy, Bi thu Doan TN TTGDTX tinh Dien Bien
59- Nguyen THi THu TRang, Cong an huyen Dau Tieng- tinh Binh Duong
60- Dang Thi Trang, Thu vien tinh Ha Giang
61- Le Thi Hong NHung, Phong PV27- cong an tinh Ha Tinh
62- To van Ton, Hoi CCB phuong Loc Son- Bao Loc- Lam Dong
63- Dang Thi Huong, Truong Tieu hoc Hoa Binh- thi xa Long Khanh- Dong Nai
64- Ho Xuan Loc, TRuong PTTH chuyen Luong The Vinh- thanh pho Bien Hoa- Dong Nai
65- Le Thi THanh Xuan, Chi doan xay dung luc luong cong an tinh Quang Tri
66- Ngo Minh Hoa, So Thuy san tinh Binh THuan
67- Nguyen Thanh Long, Phong PA 25- Cong an tinh Binh Thuan
68- Duong Thuy Phung, Truong THCS Binh An- Long Thanh- Dong Nai
69- Hoang Cong Niem, Nong truong Cao su An Vieng- Cong ty cao su Dong Nai
70- Le Thi Ha Ninh, So Tai chinh Tay Ninh
71- Dao THi Huong, Ban Dan van tinh uy Dac Lac
72- Nguyen Cong Luan, Truong PTCS Ngo May- xa EA MDROH- huyen Cum gar- Dac Lac
73 -Nguyen THi Ngoc Anh, Phong giao duc huyen Dac Doa- Gia Lai
74- Nguyen Thi Hong Hanh, Bao tang Ho Chi Minh Thua Thien Hue
75- Mai Buu Duong, Phong bao ve an ninh kinh te Cong an tinh Bac Lieu
76- Nguyen Chinh Quy - Hoi CCB huyen Vu Thu- Thai Binh
77- Luu Huyen Duc - Bi thu chi doan lien co huyen Vu Thu- Thai Binh
78- Doan Quoc Duoc - To 6 - phuong Minh Khai- TX Bac Kan- Bac Kan
79- Ly Thanh Hue - Dai truyen thanh- Truyen hinh huyen Van Quan- Lang Son
80- Nguyen Thi Phuong - So LDTB va XH tinh Ninh Thuan
81- Tran van Nga - Van phong tinh uy Vinh Long
82- Nguyen Kim Lan - Giao vien truong THPT Cao Lanh 1- Dong Thap
83- Pham Quoc Tuan - Truong Tieu hoc Thanh Ngai 2- Ben Tre
84- Cao Xuan Luong - Truong THPT Le Loi- Soc Trang
85- Cua Uong Thien Hoang - 6KE- 1329- Tho Chu- Phu Quoc- Kien Giang
86- Do Xuan Mao - Pho chu tich Hoi CCB so NN va PTNT Long An
87- Tran Van Son - Giao vien truong THPT DacMil- Dac Nong, Dang uy khoi co quan Dan chinh Dang tinh Dac Nong
Khach san Royal- 36 Quang Trung- tinh Ba Ria- Vung Tau, Buu dien Ba To- Quang Ngai, Doan TN truong Chinh tri Truong Chinh- Nam Dinh
88- Dang Van Tin
89- Nguyen Thi Phuong Chau
90- Pham Van Lap
91- Nguyen Thi anh Hong
92- Bui Thi Thanh Hoa - Phong bao ve an ninh kinh te Nam Dinh
93- Trinh Quang Huy - K2- DHSP Lich su- DH Hong Duc- Thanh Hoa, Van phong Cong an tinh Ca Mau Hoc sinh lop 11A Truong THPT so 1 huyen Than Uyen- Lai Chau
94- Pham Thanh Hai -
95- Dang Xuan Hieu
96- Nguyen Truc Linh - Lop 12A1, truong THPT Vi Thanh, khu vuc 1- phuong 3- TX Vi Thanh- tinh Hau Giang
97- Dao Xuan De - So nha 46- tap the Y te 1- To 71- phuong Dich Vong - Cau Giay- Ha Noi
98- Vu Thi Nga - Chi hoi 2- Hoi CCB So VHTT tinh Quang Ninh
99- Vu Trung Thanh - Phong bao ve- C.ty Than Ha Tu- tinh Quang Ninh
100- Dao Thi Thu - Phong Tai chinh ke toan XN vat dung toa xe Ha Noi- Tong Cong ty Duong Sat Viet Nam
101- Ha Sy Dong - Bi thu Dang uy- Giam doc Lam truong Ben Hai- Vinh Linh- Quang Tri
102- Nguyen Duc Phan - Hoi vien hoi CCB xa Dai Lai - Gia Binh- Bac Ninh
103- Nguyen Thi Thanh Huong - Van phong huyen uy Tu Son- Tinh Bac Ninh
104- Truong THi Thu - Van phong Tinh uy Vinh Phuc
105- Nguyen Thi Le Hang- Uy ban Mat tran To quoc huyen Tam Duong- Vinh Phuc
106- Nguyen Binh Ngoc - Phong Tai chinh- Ke toan, Chi nhanh Quy ho tro phat trien Phu Tho
107- Hoang Minh Chi - Phong hau can cong an tinh Phu Tho
108- Ngo Thi Hong Minh - Vien kiem soat nhan dan tinh Phu Yen
109- Nguyen THi Nga - Truong THCS Dinh Tien Hoang- Phuong 9- THi xa Tuy Hoa- Phu Yen
110- Tran Minh Ha - Phong giao duc huyen Dong Xuan- tinh Phu Yen
111- Vu Thi Quyen - Buu dien T.p Hai Phong
112- Le Thi Minh - Hoi LHPN Cat Hai- Hai Phong
113- Pham Thi Ngoc Hoa - Ban Tuyen giao huyen uy Cat Hai- Hai Phong
114- Nguyen Thi Hai Duong - Phong cong tac Dang- cong tac quan chung cong an tinh Ninh Binh
115- Nguyen Hang Thuy - Ban Tuyen giao tinh uy Ninh Binh
116- Vu Dinh Ky - Chi hoi CCB 3 thon Quynh Khe, xa Kim Xuyen, huyen Kim Thanh, tinh Hai Duong
117- Le Thi Van - Van phong tinh uy Quang tri
118- Nguyen THi Thu Ha - Ban Tuyen giao tinh uy Quang Tri
119- Ngo Luong Hanh - Thieu tuong, Pho Tu lenh Chinh tri - Bi

Cac giai thuong khac

1. Giai danh cho thi sinh cao tuoi:

1- Nguyen Bat - 76 tuoi - Thon Lien Son, xa Tan Dinh, huyen Lang Giang, Bac Giang.
2- Nguyen Viet Phuc - 81 tuoi - Khu 4, thi tran Thanh Ba, huyen Thanh Ba, Phu Tho
3- Pham Van Phan - 80 tuoi - So 1 cum dan cu Quan Hoa, quan Cau Giay, Ha Noi

2. Giai danh cho nguoi khuyet tat:

1- Tran Duc Mo - Khuyet tat van dong - Xom 2 Nhan Hau, xa Hoa Hau, huyen Ly Nhan, Ha Nam
2- Nguyen Xuan Hoa - Nguoi khiem thi - So nha 359, duong Tran Hung Dao, phuong Van Giang, thi xa Ninh Binh
3- Nguyen Dang Khoa - Nguoi khiem thi- So 1/4 Nam Linh, Nam dan, Nghe An
4- Pham Minh Xuan - Chu tich Hoi nguoi mu tinh Ha Nam

3. Giai danh cho nguoi Viet Nam o nuoc ngoai va nguoi nuoc ngoai o Viet Nam:

1- David Dang Viet kieu My
2- Kham phanh Sen La Nguoi Lao, hoc sinh lop 6E, truong Thong nhat, Ha Noi

Thong bao

Ban to chuc cuoc thi xin moi dai dien cac tap the va ca nhan doat giai cuoc thi tim hieu "Am vang Dien Bien" toi du Le tong ket va trao giai thuong cuoc thi duoc to chuc vao hoi 8h30 ngay 14/8/2004 tai Bao tang Ho Chi Minh - So 5 Ngoc Ha - Quan Ba Dinh - TP Ha Noi.

Cac tap the va ca nhan o xa khong co dieu kien ve du Le tong ket Ban to chuc se gui giai thuong qua duong buu dien. Moi chi tiet xin lien he thuong truc Ban to chuc cuoc thi, Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong Doan - Dien thoai: 04.9430409.
Thong bao nay thay cho giay moi. De nghi cac dong chi dai dien cac tap the va ca nhan doat giai cuoc thi mang theo chung minh thu nhan dan hoac giay gioi thieu cua co quan de nhan giai thuong.

Ban to chuc cuoc thi

Viet Bao
Comment :Danh sach giai thuong ca nhan cuoc thi Am vang Dien Bien
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Danh sach giai thuong ca nhan cuoc thi Am vang Dien Bien bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Danh sach giai thuong ca nhan cuoc thi Am vang Dien Bien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Danh sach giai thuong ca nhan cuoc thi Am vang Dien Bien ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
List of individual awards competition "Dien Bien echo"
Hanoi, Dien Bien, the CCB, Ninh Binh, Vietnam, Dong Nai, corporations, schools, the Propaganda, Ho Chi Minh City, police, resonance, individual awards, award books, Nguyen
CONTEST ORGANIZERS national level competitions, "Dien Bien echo" ****, day 05 8 years 2004Danh personal book award contest "Dien Bien echo" ----------------------.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Danh sách giải thưởng cá nhân cuộc thi "Âm vang Điện Biên"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Danh sách giải thưởng cá nhân cuộc thi "Âm vang Điện Biên" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Danh sach giai thuong ca nhan cuoc thi Am vang Dien Bien

Nhan xet, hay lien he ve tin Danh sach giai thuong ca nhan cuoc thi Am vang Dien Bien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Danh sach giai thuong ca nhan cuoc thi Am vang Dien Bien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0