Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X

Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X

Chieu 24/4, BCH TU khoa X da hop phien dau tien bau Tong bi thu, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Uy ban Kiem tra TU va bau Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU. Duoi day la danh sach uy vien BCH TU khoa X gom 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet.

BCHTU khoa X hop phien thu nhat

16 van de tiep thu trong Van kien Dai hoi X

> >Da bau du 160 UV chinh thuc BCH Trung uong khoa X

DANH SACH UY VIEN BAN CHAP HANH TRUNG UONG KHOA X
(Xep theo thu tu A,B,C)

STT

Ho va ten

Chuc vu, don vi cong tac hien nay

I. UY VIEN CHINH THUC

1

Hoang Tuan Anh

UVTW, Pho Tong cuc truong Tong cuc Du lich

2

Le Hong Anh

UVTW, Dai tuong, Bo truong Bo Cong an

3

Le Thi Thu Ba

UVTW, Thu truong Bo Tu phap

4

Le Thi Ban

UVTW, Bi thu Tinh uy Tay Ninh

5

Huynh Van Be

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Ben Tre

6

Trinh Long Bien

UVTW, Bi thu Tinh uy Dien Bien

7

Nguyen Thai Binh

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Tra Vinh

8

Truong Hoa Binh

UVTW, Thieu tuong, Thu truong Bo Cong an

9

Vo Thanh Binh

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Ca Mau

10

Dao Xuan Can

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Bac Giang

11

Nguyen Van Chi

UVTW, Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU khoa IX

12

Nguyen Van Chien

UVTW, Chu nhiem Van phong Chu tich nuoc

13

Vo Minh Chien

UVTW, Pho Bi thu Thuong truc Tinh uy Soc Trang

14

Vu Tien Chien

UVTW, Pho Truong ban Thuong truc Ban Chi dao Tay Bac

15

Pham Thi Hai Chuyen

UVTW, Pho Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU khoa IX

16

Tran Thi Kim Cuc

UVTW, Bi thu Tinh uy Tien Giang

17

Nguyen Thanh Cung

UVTW, Thieu tuong, Chinh uy Quan khu 7

18

Hoang Xuan Cu

UVTW, Truong ban Nghien cuu cua Bo Chinh tri ve an ninh quoc gia

19

Dinh Van Cuong

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Ha Nam

20

Ha Hung Cuong

UVTW, Bi thu Tinh uy Quang Binh

21

Nguyen Quoc Cuong

UVTW, Truong Ban Tai chinh - Quan tri Trung uong

22

Nguyen Thi Doan

UVTW, Pho Chu nhiem Thuong truc Uy ban Kiem tra TU khoa IX, Pho Bi thu Dang uy khoi I co quan TU

23

Ngo Van Du

UVTW, Chanh van phong Trung uong Dang

24

Dao Ngoc Dung

UVTW, Bi thu thu nhat Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh

25

Bui Tien Dung

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Thai Binh

26

Ho Nghia Dung

UVTW, BTTU, Chu tinh HDND tinh Quang Ngai

27

Le Van Dung

UVTW, Thuong tuong, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri

28

Nguyen Tan Dung

UVTW, Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu

29

Trinh Dinh Dung

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Vinh Phuc

30

Mai The Duong

UVTW, Bi thu Tinh uy Bac Can

31

Huynh Dam

UVTW, Pho Chu tich kiem Tong Thu ky Uy ban TU MTTQ Viet Nam

32

Tran Dinh Dan

UVTW, Bi thu Tinh uy Ha Tinh

33

Chu Van Dat

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Nam Dinh

34

Phan Tan Dat

UVTW, Bi thu Tinh uy Bac Lieu

35

Nguyen Van Dang

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Lam Dong

36

Huynh Minh Doan

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Dong Thap

37

Nguyen Van Duoc

UVTW, Thuong tuong, Thu truong Bo Quoc phong

38

Nguyen Van Giau

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Ninh Thuan

39

Vu Hoang Ha

UVTW, PBTTU, Chu tich UBND tinh Binh Dinh

40

Hoang Trung Hai

UVTW, Bo truong Bo Cong nghiep

41

Le Thanh Hai

UVTW, PBTTU, Chu tich UBND TP Ho Chi Minh

42

Tran Luu Hai

UVTW, BTTU, Chu tinh HDND tinh Hoa Binh

43

Nguyen Duc Hat

UVTW, Pho truong Thuong truc Ban To chuc Trung uong

44

Tran Van Hang

UVTW, Pho truong Ban Doi ngoai TU, Bi thu Ban Can su Dang ngoai nuoc

45

Ha Van Hien

UVTW, Bi thu Tinh uy Ha Tay

46

Vu Van Hien

UVTW, Tong Giam doc Dai Tieng noi Viet Nam

47

Nguyen Van Hien

UVTW, Pho Do doc, Tu lenh Quan chung Hai quan

48

Vu Van Hien

UVTW, Tong Giam doc Dai truyen hinh Viet Nam

49

Phung Quoc Hien

UVTW, Bi thu Tinh uy Yen Bai

50

Nguyen Van Hien

UVTW, Chanh an Toa an nhan dan toi cao

51

Dang Van Hieu

UVTW, Thieu tuong, Thu truong Bo Cong an

52

Nguyen Huy Hieu

UVTW, Thuong tuong, Thu truong Bo Quoc phong

53

Nguyen Thi Thanh Hoa

UVTW, Pho Chu tich Hoi Lien hiep Phu nu Viet Nam

54

Phuong Minh Hoa

UVTW, Thieu tuong, Chinh uy Quan chung Phong khong-Khong quan

55

Vu Ngoc Hoang

UVTW, Bi thu Tinh uy Quang Nam

56

Vu Huy Hoang

UVTW, Bi thu Tinh uy Lang Son

57

Le Doan Hop

UVTW, Pho Truong ban TT-VH TW

58

Bui Van Huan

UVTW, Trung tuong, Pho Chu nhiem Tong cuc Chinh tri

59

Vuong Dinh Hue

UVTW, Pho Tong Kiem toan Nha nuoc

60

Dinh Van Hung

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Ninh Binh

61

Nguyen Sinh Hung

UVTW, Bo truong Bo Tai chinh

62

Pham Xuan Hung

UVTW, Trung tuong, Pho Giam doc Thuong truc Hoc vien Quoc phong

63

Vo Duc Huy

UVTW, Pho truong Ban thuong truc Ban Kinh te TU, Bi thu Dang uy khoi co quan Kinh te TU

64

Dinh The Huynh

UVTW, Tong Bien tap bao Nhan dan, Chu tich Hoi Nha bao Viet Nam

65

Nguyen Tan Hung

UVTW, PBTTU, Chu tich UBND tinh Binh Phuoc

66

Nguyen Van Huong

UVTW, Thuong tuong, Thu truong Bo Cong an

67

Nguyen Tuan Khanh

UVTW, Pho truong Ban Noi chinh TU, Bi thu Dang uy khoi co quan Noi chinh TU

68

Truong Quang Khanh

UVTW, Trung tuong, Chu nhiem Tong cuc Ky thuat

69

Pham Gia Khiem

UVTW, Pho Thu tuong Chinh phu

70

Ha Thi Khiet

UVTW, Chu tich Hoi Lien hiep Phu nu Viet Nam

71

Nguyen Duc Kien

UVTW, Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi

72

Phan Trung Kien

UVTW, Thuong tuong, Thu truong Bo Quoc phong

73

Vu Trong Kim

UVTW, Pho Truong ban Thuong truc Ban Dan van TU, Bi thu Dang uy khoi co quan Dan van TU

74

Ngo Xuan Lich

UVTW, Thieu tuong, Chinh uy Quan khu 3

75

Dao Tan Loc

UVTW, Bi thu Tinh uy Phu Yen

76

Nguyen Van Loi

UVTW, PBTTU, Chu tich UBND tinh Thanh Hoa

77

Uong Chu Luu

UVTW, Bo truong Bo Tu phap

78

Truong Thi Mai

UVTW, Pho Chu nhiem Uy ban Van hoa, giao duc thanh nien, thieu nien va nhi dong cua Quoc hoi

79

Ho Xuan Man

UVTW, Bi thu Tinh uy Thua Thien-Hue

80

Vi Van Man

UVTW, Thieu tuong, Chinh uy Quan khu 1

81

Nong Duc Manh

UVTW, Tong Bi thu Ban Chap hanh TU khoa IX

82

Dang Vu Minh

UVTW, Chu tich Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

83

Nguyen Tan Minh

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Ba Ria-Vung Tau

84

Do Hoai Nam

UVTW, Chu tich Vien Khoa hoc xa hoi Viet Nam

85

Mai Van Nam

UVTW, Pho Truong ban thuong truc Ban Chi dao Tay Nguyen

86

Nguyen Thi Kim Ngan

UVTW, Thu truong Bo Thuong mai

87

Pham Quang Nghi

UVTW, Bo truong Bo Van hoa Thong tin

88

Le Huu Nghia

UVTW, Tong bien tap Tap chi Cong san, Pho Chu tich TT Hoi dong Ly luan TW

89

Nguyen Khac Nghien

UVTW, Trung tuong, Pho Tong tham muu Truong QDNN Viet Nam

90

Pham Khoi Nguyen

UVTW, Thu truong Bo Tai nguyen Moi truong

91

Huynh Thi Nhan

UVTW, Thu truong Bo Lao dong – Thuong binh va Xa hoi

92

Nguyen Thien Nhan

UVTW, TVTU, Pho Chu tich Thuong truc UBND Thanh pho Ho Chi Minh

93

Hoang Minh Nhat

UVTW, Bi thu Tinh uy Ha Giang

94

Ha Son Nhin

UVTW, Bi thu Tinh uy Gia Lai

95

Vu Van Ninh

UVTW, Thu truong Bo Tai chinh

96

Nguyen Thi Nuong

UVTW, Bi thu Tinh uy Cao Bang, Pho Chu tich kiem nhiem Hoi dong Dan toc cua Quoc hoi

97

Nguyen Dinh Phach

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Hung Yen

98

Cao Duc Phat

UVTW Bo truong Bo NN&PTNT

99

Mai Quang Phan

UVTW, Thieu tuong, Chinh uy Quan khu 4

100

Hoang Van Phong

UVTW, Bo truong Bo Khoa hoc va Cong nghe

101

Tong Thi Phong

UVTW, Truong ban Dan van Trung uong

102

Phung Huu Phu

UVTW, PBT Thuong truc Thanh uy, Chu tich HDND Thanh pho Ha Noi

103

Le Huu Phuc

UVTW, PBTTU, Chu tich UBND tinh Quang Tri

104

Nguyen Xuan Phuc

UVTW, Pho Tong Thanh tra Chinh phu

105

Vo Hong Phuc

UVTW, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu

106

Giang Seo Phu

UVTW, Pho truong ban To chuc TW

107

Ksor Phuoc

UVTW, Bo truong, Chu nhiem Uy ban Dan toc

108

Nguyen Minh Quang

UVTW, Bi thu Tinh uy Lai Chau

109

Nguyen Phong Quang

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Hau Giang

110

Tran Dai Quang

UVTW, Thieu tuong, Thu truong Bo Cong an

111

Hoang Binh Quan

UVTW, Bi thu Tinh uy Tuyen Quang

112

Le Hoang Quan

UVTW, Pho Bi thu Thuong truc Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh

113

Nguyen Viet Quan

UVTW, Thieu tuong, Chinh uy Quan khu 9

114

Nguyen Hong Quan

UVTW, Bo truong Bo Xay dung

115

Nguyen Tan Quyen

UVTW, Bi thu Thanh uy Thanh pho Can Tho

116

Bui Thanh Quyen

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Hai Duong

117

Nguyen Van Quynh

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Quang Ninh

118

To Huy Rua

UVTW, Giam doc HVCTQG Ho Chi Minh

119

Truong Tan Sang

UVTW, Truong ban Kinh te Trung uong

120

Truong Van Sau

UVTW, Bi thu Tinh uy Vinh Long

121

Nguyen Bac Son

UVTW, Bi thu Tinh uy Thai Nguyen

122

Nguyen Van Son

UVTW, Truong ban Doi ngoai TW, Bi thu Dang uy khoi co quan Doi ngoai TW

123

Huynh Ngoc Son

UVTW, Trung tuong, Tu lenh Quan khu 5

124

Son Song Son

UVTW, Pho Chu nhiem TT Uy ban Dan toc

125

Thao Xuan Sung

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Son La

126

Ta Ngoc Tan

UVTW, Giam doc Hoc vien BC&TT thuoc Hoc vien Chinh tri Quoc gia HCM

127

Nguyen Ba Thanh

UVTW, BTTU , Chu tich HDND Tp Da Nang

128

Phung Quang Thanh

UVTW, Thuong tuong, Thu truong Bo Quoc phong, Tong tham muu truong QDND Viet Nam

129

Tran Dinh Thanh

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Dong Nai

130

Nguyen The Thao

UVTW, BTTU, Chu tich HDND Tinh Bac Ninh

131

Dinh La Thang

UVTW, Chu tich HDQT TCTy Dau khi Viet Nam

132

Dao Trong Thi

UVTW, Giam doc Dai hoc Quoc gia Ha Noi

133

Pham Van Tho

UVTW, Truong ban Bao ve Chinh tri noi bo TW, Bi thu Dang uy khoi I co quan TW

134

Nguyen Van Thuan

UVTW, BTTU, Chu tich HDND Tp Hai Phong

135

Nie Thuat

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Dak Lak

136

Le Duc Thuy

UVTW, Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam

137

Le The Tiem

UVTW, Thuong tuong, Thu truong Bo Cong an

138

Truong Van Tiep

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Long An

139

Nguyen Khanh Toan

UVTW, Thuong tuong, Thu truong TT Bo CA

140

Huynh Phong Tranh

UVTW, Pho truong Ban Chi dao Tay Nam Bo

141

Nguyen Minh Triet

UVTW, BTTU Thanh pho Ho Chi Minh

142

Nguyen Quoc Trieu

UVTW, Pho BTTU, Chu tich UBND Tp Ha Noi

143

Nguyen Phu Trong

UVTW, BTTU Thanh pho Ha Noi, Chu tich Hoi dong Ly luan TW

144

Truong Vinh Trong

UVTW, Truong ban Noi chinh TW

145

Mai The Trung

UVTW, BTTU tinh Binh Duong

146

Nguyen The Trung

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Nghe An

147

Tran Van Truyen

UVTW, Pho Chu nhiem UBKTTW khoa IX

148

Tran Van Tuan

UVTW, Pho truong ban To chuc TW

149

Truong Quoc Tuan

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Kien Giang

150

Dang Ngoc Tung

UVTW, Pho Chu tich Thuong truc Tong Lien doan Lao dong Viet Nam

151

Pham Minh Tuyen

UVTW, Pho Truong ban Thuong truc Ban Bao ve Chinh tri noi bo TW

152

Nguyen Van Tu

UVTW, BTTU Khanh Hoa

153

Huynh Van Ty

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Binh Thuan

154

Do Ba Ty

UVTW, Thieu tuong Pho Tu lenh Tham muu truong Quan khu 2.

155

Y Veng

UVTW, BTTU Kon Tum

156

Ho Duc Viet

UVTW, Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban Khoa hoc – Cong nghe va moi truong cua Quoc hoi

157

Nguyen Hoang Viet

UVTW, Bi thu Tinh uy An Giang

158

Bui Quang Vinh

UVTW, Bi thu Tinh uy Lao Cai

159

Ngo Duc Vuong

UVTW, BTTU, Chu tich HDND tinh Phu Tho

160

Tran Quoc Vuong

UVTW, Pho Chanh Van phong Thuong truc Van phong TW Dang

II. UY VIEN DU KHUYET

1

Phan Thanh Binh

TUV, Pho Giam doc Dai hoc Quoc gia Tp HCM

2

Do Van Chien

TVTU, Pho Chu tich UBND tinh Tuyen Quang

3

Mai Van Chinh

TUV, Bi thu huyen uy Thu Thua, tinh Long An

4

Pham Bien Cuong

TUV, Bi thu Huyen uy Tinh Bien, tinh An Giang

5

Phan Xuan Dung

Vien truong Vien Ung dung cong nghe, Bo Khoa hoc va Cong nghe

6

Vo Van Dung

TVTU, Bi thu Thi uy Thi xa Bac Lieu, tinh Bac Lieu

7

Vu Duc Dam

Thu truong Bo Buu chinh - Vien thong

8

Bui Thi Minh Hoai

TVTU, Truong ban Dan van Tinh uy Ha Nam

9

Dieu Kre

TVTU, Truong doan dai bieu QH tinh Dak Nong

10

Hau A Lenh

Pho Bi thu Huyen uy, Chu tich UBND huyen Sa Pa tinh Lao Cai

11

Nguyen Hong Linh

TUV, Bi thu huyen uy Long Dien, tinh Ba Ria – Vung Tau

12

Tran Thanh Man

TVTU, Bi thu Quan uy Binh Thuy, Tp Can Tho

13

Pham Binh Minh

Vu truong Vu cac to chuc quoc te Bo Ngoai giao

14

Vo Van Phuong

TVTU, Bi thu Thi uy Thi xa Tay Ninh, tinh Tay Ninh

15

Nguyen Xuan Quang

TVTU, Bi thu Thanh uy Tp Dong Hoi, tinh QuangBinh

16

Nguyen Thanh Son

TVTU, Bi thu Huyen uy Phu Quoc, tinh Kien Giang

17

Dang Thi Ngoc Thinh

Pho Chu nhiem UBDSGD&TE

18

Vo Van Thuong

TUV, Bi thu Quan uy Quan 12 Tp HCM

19

Nguyen Thi Kim Tien

Vien truong Vien Pasteur Tp HCM

20

Tran Cam Tu

TUV, Bi thu Huyen uy Huong Son, tinh Ha Tinh

21

Trieu Tai Vinh

Pho Bi thu Huyen uy Chu tich UBND huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang

  • Pham Tuan - Cao Minh
Viet Bao
Comment :Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
List Member of Central Committee of the Xth
Vietnam, Central Committee, Central Executive Committee, Deputy Chief, Deputy Secretary, Ministry of Government, deputy minister of defense, Ho Chi Minh, Secretary of Provincial Party Committee, secretary of district committee, the committee inspection, vice president, deputy minister of public security, standing, head, Nguyen
Afternoon 24/4, Xth Central Committee has first meeting elected General Secretary and Politburo, Secretariat , PRIVATE and Inspection Commission elect PRIVATE Inspection Commission. Here is a list of Central Committee members tenth of 160 official members and 21 alternate members ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Danh sách Ủy viên BCH Trung ương khóa X

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Danh sách Ủy viên BCH Trung ương khóa X bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X

Nhan xet, hay lien he ve tin Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0