Dang lanh dao trong che do dan chu nhan dan

Dang lanh dao trong che do dan chu nhan dan

Can som doi moi che do bau cu theo huong dam bao thuc su dan chu; bai bo cac quy dinh va viec lam han che ung cu, de cu, thuc hien quyen tranh cu cong khai...

Loat bai Dong gop y kien cho Dai hoi Dang XI
Du thao Cuong linh xay dung dat nuoc trinh DH Dang XI
Tuong Dong Si Nguyen gop y cho Dai hoi Dang
Co dai hoi ban di ban lai khi chon Tong bi thu
“Chi giao trong trach cho nguoi co tu tuong Doi Moi”
Can mot cuong linh xay dung che do dan chu nhan dan
Cuong linh phai vi loi ich chinh dang cua dan toc

LTS: Trong cac du thao van kien duoc cong bo de lay y kien nhan dan, du thao Cuong linh bo sung sua doi Cuong linh 1991 duoc xem la van kien quan trong nhat, boi Cuong linh la tuyen ngon chinh tri cua Dang, xac lap con duong xay dung, lanh dao dat nuoc trong 10 nam toi.

Trong bai viet moi day, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhan manh bo sung, phat trien Cuong linh nam 1991 phai phan anh duoc y chi, nguyen vong cua nhan dan, tao dong luc manh de dua dat nuoc di len.

Ong Bui Duc Lai, tung cong tac nhieu nam tai Ban To chuc Trung uong da gui toi TS loat bai gop y cho du thao Cuong linh. Goc nhin cua mot chuyen gia cao cap trong linh vuc to chuc, nhan su cua Dang, co the co nhieu cho can phai tranh luan, ban thao them de lam sang to van de. Nhung nhu ong Bui Duc Lai da nhan manh, voi tu cach mot dang vien gan bo sau sac voi Dang, ong cung manh dan dua ra, nhu mot su xoi xao van de mot cach nghiem tuc va xay dung, tren tinh than ton trong nhung y kien khac biet ma nguoi dung dau Dang luon keu goi.

TS gioi thieu bai viet thu ba cua ong Bui Duc Lai. Moi ban doc cung tranh luan.

Su suy thoai cua dang cong san cam quyen la nguyen nhan chinh tri quan trong va truc tiep nhat dan den su sup do cua mo hinh cu cua chu nghia xa hoi. Cac khuyet tat co ban chat nhu nhau da phat sinh kha pho bien trong nhieu dang, chung to rang can tim nguyen nhan suy thoai trong nhung van de tam nguyen ly, nguyen tac. Tat nhien khong the bo qua trach nhiem cua tap doan lanh dao va ca nhan nguoi dung dau ve nhung sai lam, tham chi toi loi ho pham phai, nhung neu chi dung lai o viec tim va quy trach nhiem ca nhan thi khong the chi dung nguyen nhan co ban, khong tranh duoc nguy co lap lai sai lam tuong tu.

Ngan chan nguy co suy thoai

1Trong mo hinh cu cua CNXH, dang lanh dao tren thuc te hoat dong nhu mot thuc the chinh tri nam toan bo quyen luc, dung tren hien phap, luat phap va cac co quan nha nuoc, lam thay nha nuoc; cac co quan nha nuoc (lap phap, hanh phap, tu phap) tro thanh cong cu chap hanh truc tiep thuc hien y chi cua dang; cac to chuc doan the chinh tri xa hoi tro thanh canh tay noi dai cua dang. Nhieu viec, nhieu moi quan he von mang tinh dac thu, la giai phap tinh the trong giai doan gianh chinh quyen duoc the che hoa, nang len thanh the che, thanh nguyen ly, nguyen tac to chuc quyen luc trong dieu kien xay dung xa hoi thoi binh. Nam tron quyen bo tri, su dung can bo tren tat ca cac linh vuc hoat dong chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi la cong cu quan trong nhat de ban lanh dao ap dat va thuc hien the che nay, vo hieu hoa nhung mau vun dan chu con sot lai trong luat phap va cac dinh che xa hoi.

Duoc coi la bo phan uu tu cua giai cap tien phong nhat, cach mang nhat - giai cap cong nhan, la tri tue va luong tam cua thoi dai, dang xem trong tam lanh dao la khai hoa, giao duc giai cap cong nhan va nhan dan lao dong, to chuc, dat dan ho dau tranh cai tao xa hoi cu, xay dung xa hoi moi theo duong loi do minh de ra.

Trong mot he thong nhu vay, som muon dang tro thanh nha nuoc (quan lieu) trong mot nha nuoc, dung tren nhan dan, tren moi thiet che chinh tri, thanh quyen luc vo han khong bi giam sat va khong the giam sat, tru su giam sat cua ban than dang doi voi cac ca nhan va to chuc cua minh.

Nhung chinh su giam sat do da dan bi vo hieu hoa boi bo phan lanh dao cua dang nhan danh su tap trung, bien nguyen tac tap trung dan chu thanh tap trung quan lieu, thanh su phuc tung vo dieu kien cua cap duoi doi voi cap tren, chu yeu la voi nguoi dung dau; cac thiet che dan chu va giam sat trong dang dan bi bop nghet, khong van hanh duoc, che do lanh dao tap the bi bien dang, tren thuc te bi xoa bo; dai hoi dang chi con la co quan lanh dao tren hinh thuc. Nam trong tay quyen luc nha nuoc, ban lanh dao dang khong ngan ngai su dung quyen luc do de xu ly cac moi quan he noi bo dang, thu tieu phe binh, dan ap ve tinh than va the chat moi nguoi co y kien khac.

Buoc cuoi cung la hinh thanh mot cau truc chinh tri doc doan, doc tai cua mot vai ca nhan tren dinh chop quyen luc, voi mot bo may trung thanh voi ca nhan do, nam quyen hanh tu tren xuong duoi. Ho cau thanh mot tap doan cai tri, mot tang lop dac quyen, co cac loi ich ngay cang tach roi tham chi doi lap voi nhan dan, voi giai cap, voi da so dang vien cua dang, nhung lai nam quyen hanh dong va phat ngon nhan danh dang, nhan danh loi ich giai cap va nhan dan. Ho dua dang den day cua su suy thoai, bi giai cap cong nhan va nhan dan quay lung, dan den su sup do cua che do. Noi cho dung ra, giai cap cong nhan da bi mat chinh dang cua minh, nhan dan da bi mat nguoi lanh dao chan chinh tu truoc khi dien ra sup do.

Dang lanh dao trong che do dan chu nhan dan
Dai hoi dang bo huyen Gia Lam, Ha Noi thang 8/2010. Anh: LAD

Do la su that va bai hoc lich su khong the bac bo. Cac dang cam quyen chan chinh can tim moi cach de tranh roi vao vet xe do nay.

De ra va thuc hien duong loi doi moi, Dang Cong san Viet Nam trong cac van kien chinh thuc, quan trong nhat nhu Cuong linh, Dieu le Dang, cac Nghi quyet Dai hoi da dung len mot he quan diem co ban ve dang lanh dao dat nuoc trong thoi ky moi, ve nguyen tac khac voi cac quan diem ve mot dang cam quyen kieu cu noi tren. Mot so noi dung chinh cua he quan diem nay la:

Dang tu xac dinh la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong (cua nhan dan lao dong va) cua dan toc Viet Nam.

Dang lanh dao he thong chinh tri, dong thoi la mot bo phan trong he thong ay (gom Dang, Nha nuoc, cac doan the nhan dan). Dang lanh dao khong lam thay cong viec cua nha nuoc (va cac to chuc khac trong he thong chinh tri). Dang hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat.

Dang chiu su giam sat cua nhan dan, dua vao nhan dan de xay dung Dang.

Nhan dan la nguoi chu dich thuc cua xa hoi; Dang lanh dao la de thuc hien quyen lam chu cua nhan dan. Dan chu vua la muc tieu vua la dong luc phat trien.

Mot cau truc chinh tri duoc hinh dung va thiet ke voi vi the cua dang lanh dao nhu vay la phu hop voi ban chat dan chu cua the che chinh tri ma chung ta chu truong, phu hop va dap ung yeu cau xay dung va bao ve dat nuoc trong thoi ky moi, phu hop voi xu the thoi dai.

Thuc thi mot cau truc nhu vay giup cho tranh duoc nhung khuyet tat da neu tren, dap ung nguyen vong cua nhan dan, gop phan to lon cung co khoi dai doan ket dan toc, giai phong suc sang tao cua xa hoi.

No cung chinh la bien phap quan trong nhat ngan chan nguy co suy thoai cua dang lanh dao, dam bao su gan bo cua dang voi nhan dan.

Do chinh la nhung quan diem co ban co tinh nguyen tac ve dang lanh dao trong che do dan chu nhan dan.

Khong tri hoan doi moi chinh tri

2- Qua gan mot phan tu the ky thuc hien duong loi doi moi, nhung quan diem noi tren dan duoc bo sung, dieu chinh, hoan thien. Mot so noi dung da duoc thuc hien mot phan, tao ra chuyen bien tich cuc nhat dinh trong doi song chinh tri dat nuoc, gop phan vao thanh tuu chung, duoc nhan dan thua nhan va ung ho.

Tuy nhien, xet tong quat, viec cu the hoa, thuc hien cac quan diem noi tren con cham; tren nhieu phuong dien con bi chi phoi boi tu duy va cach lam cu.

Chua lam ro noi ham cu the cua quan diem dang lanh dao la bo phan cua he thong chinh tri, hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat, nen chua luat hoa, chua hinh thanh chuan muc luat phap de thuc hien va kiem tra viec thuc hien quan diem nay trong thuc te. Nhieu viec to chuc dang con lam cac co quan nha nuoc, ra cac quyet dinh tu ben ngoai, tu tren, dua cac co quan nha nuoc roi vao vi tri bi dong chap hanh quyet dinh do.

Chua co the che thuc hien viec nhan dan giam sat Dang. Quyen lam chu, quyen dan chu, tu do cua nhan dan con nhieu han che, chua duoc dam bao. Cac phuong tien thong tin dai chung chua lam duoc chuc nang dien dan, la noi nhan dan bay to y kien, nguyen vong, yeu cau, phe binh, chat van… Su xuat hien cac loai chu de “nhay cam”gan day - nhieu khi qua rong, co phan tuy tien - thuc chat la khoanh vung cam doi voi su tham gia giam sat cua nhan dan va du luan xa hoi.

Sinh hoat trong Dang, nhat la tu do tu tuong, dam bao quyen cua dang vien thao luan dan chu ve duong loi, chinh sach; phe binh, chat van to chuc dang va dang vien o moi cap; bao luu y kien… hau nhu chua co chuyen bien. Dai hoi dang cac cap van chua lam duoc vai tro co quan lanh dao, hoat dong hinh thuc, khong it truong hop qua le thuoc vao cap uy.

Cong tac can bo cham doi moi, nhat la cham doi moi bau cu, nhan to quan trong bac nhat dam bao quyen dan chu. Tieng noi quyet dinh trong viec lua chon nguoi lanh dao chua thuoc ve nhung nguoi di bau - mot yeu cau co ban cua bau cu dan chu - ma van chu yeu thuoc ve cap tren - mot viec de dan den tap trung quan lieu.

Bo may ngay cang phinh to, chap luong va hieu qua hoat dong giam sut. Te quan lieu, tham nhung khong giam ma dien bien phuc tap, nghiem trong hon. Ngay cang hien hien nguy co hinh thanh bo phan dac quyen, dac loi, cau ket voi nhau, thau tom quyen luc, chi phoi cac hoat dong lanh dao, quan ly, chiem doat cua cai xa hoi.

3- Vi sao cac quan diem ve doi moi tren linh vuc chinh tri da duoc de ra, nhung cham duoc thuc hien? Co the diem ra mot so nguyen nhan nhu:

Mot la, ve nhan thuc. Chua thuc su thay tinh tat yeu va cap bach cua yeu cau tu bo mo hinh cu, thuc hien nhung quan diem doi moi da de ra. Tuy phai thua nhan nhung doi moi co ban tren linh vuc kinh te, nhung nhieu nguoi khong thuc tam tan thanh doi moi tren linh vuc chinh tri, muon duy tri the che chinh tri cu, do tinh the bat buoc thi chi chiu “lui tung buoc” hoac chi chap nhan thay doi kieu “binh moi ruou cu”, san sang quay lai thuc hien the che cu neu co dieu kien.

Voi ho, giu vung “on dinh chinh tri” gan nhu la duy tri he thong chinh tri cu, chu khong phai la chu dong tao ra cac dieu kien phu hop cho cong cuoc doi moi phat trien thuan loi, tranh duoc nhung xung dong xa hoi gay gat. Ho khong chiu thua nhan rang, su phat trien da den giai doan khong the giu vung on dinh chinh tri neu khong thuc su doi moi tren linh vuc chinh tri.

Ho giai thich su bien thai cua dang lanh dao trong mo hinh cu cua CNXH bang nhung nguyen nhan nhu sai lam ca nhan, khuyet diem trong viec lua chon can bo…Tu do, ho de cao qua muc cac bien phap giao duc chinh tri, nang cao dao duc ca nhan, nhung lai phan doi moi bien phap mo rong va thuc hanh dan chu rong rai trong cong tac can bo, nhat la dan chu bau cu.

Hai la, ve ban linh, kien thuc. Doi moi tren linh vuc chinh tri la viec rat kho khan, moi sai lam deu co the gay ton that lon, rat can thiet su than trong cao nhat. Nhung la viec khong the tri hoan, khong lam thi khong the tranh khoi ton that lon nhat. De ra duoc cac quan diem moi la viec kho, nhung thuc hien dung cac quan diem de ra kho hon nhieu, doi hoi ban linh va nang luc cao cua lanh dao.

Neu thieu ban linh, thieu kien thuc, so trach nhiem thi khong the nhin ra va nam bat nhung tien de khach quan da hinh thanh, nhung huong di ma “cuoc song da goi y” cho hanh dong. Trai lai, ho bi nhieu noi so am anh. So mo rong dan chu thi “tuot tay”; so cac “the luc chong doi” loi dung; so nhan dan chua san sang, dang vien chua “truong thanh” du muc de su dung dung dan quyen dan chu; so bi “tan cong” ngay tu noi bo, bi chup mu la dao dong, la mat phuong huong, la chiu anh huong cua “cac the luc thu dich”; so do vo... Khong the bo qua hoac xem thuong nhung yeu to do, nhung cung khong thoi phong qua muc de tu hu doa minh va nguoi khac, khong dam hanh dong vi thieu long tin vao suc manh cua nhan dan, cua dong dao dang vien, cua luong tri lanh manh.

Ba la, muon duy tri dac quyen, dac loi. Ve nguyen tac, Dang khong co dac quyen, dac loi. Dieu nay cung dung tren thuc te doi voi da so dang vien, nhung nguoi da chien dau, lao dong, song nhu moi cong dan khac, khong danh cho minh mot uu tien, uu dai nao.

Nhung trong Dang con co mot bo phan khac. Ho loi dung chuc quyen, tham nhung, lam giau cho ban than va nhung nguoi cung phe canh. Ho rat muon duy tri tinh trang yeu kem, so ho trong lanh dao, quan tri.

Moi cong viec lien quan den doi moi ve chinh tri chi co the trien khai nghien cuu, luat phap hoa va to chuc thuc hien khi nhung quan diem da duoc de ra lau nay ve dang lanh dao duoc cu the hoa va tro ly kinh te de tiep tuc truc loi. Ho cang muon giu mo hinh chinh tri nhu cu de thao tung, tiep tuc giu quyen luc, che giau ban chat that cua minh. Ho la the luc lon nhat can tro doi moi , truoc khi de roi mat na, lo nguyen hinh phan boi khi xa hoi roi vao khung hoang.

Doi moi the che bau cu

4- Thuc hien nhung quan diem da duoc de ra ve dang lanh dao la van de trong tam doi moi ve chinhthanh hien thuc trong doi song chinh tri cua dat nuoc. Neu khong lam viec nay thi khong the tinh toi bat cu su doi moi ve chinh tri nghiem tuc nao.

Trong 5, 10 nam toi, can thuc hien xong ve co ban nhung quan diem, chu truong lon do gan voi cai cach Hien phap va the che chinh tri.

Cung voi cuong linh xay dung che do dan chu nhan dan, can ra doi ban Hien phap moi, bo luat moi ve to chuc va hoat dong cua cac co quan lap phap, hanh phap, tu phap, ve dang lanh dao va ve cac to chuc quan chung. Hien phap va luat phap phai duoc thuc thi nghiem chinh va binh dang doi voi moi chu the, moi to chuc va ca nhan, theo dung nguyen tac nha nuoc phap quyen.

Day la viec kho, nhung neu khong lam, thi khong the noi den nha nuoc phap quyen, noi den viec dang lanh dao hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat.

Nhung viec tren chi co the thuc hien duoc neu dong thoi thuc hien doi moi cong tac can bo.

Nhieu viec trong linh vuc nay con van lam loi cu, kim ham su ra doi va phat huy tac dung cua cac the che gan voi mo hinh moi.

Viec dau tien can quan tam la doi moi the che bau cu.

Bau cu dan chu von duoc xem la mot trong nhung dac diem quan trong nhat cua che do dan chu. O nuoc ta, no la phuong thuc thuc hien quyen lam chu cua nhan dan, dong thoi la phuong thuc co hieu luc de nhan dan giam sat dang. Can som doi moi che do bau cu theo huong dam bao thuc su dan chu; bai bo cac quy dinh va viec lam han che ung cu, de cu, bau cu; thua nhan quyen ung cu ngoai danh sach Mat tran gioi thieu; thuc hien quyen tranh cu, quyen tu chon khu vuc ung cu; tien toi che do moi khu vuc bau mot dai bieu…

Thuc hien bau cu dan chu trong Dang theo dung tinh than va loi van cua Dieu le; doi moi quy che dai hoi dang va quy che bau cu, tien toi bai bo moi quy dinh han che quyen bau cu, thuc hien quyen tranh cu cong khai, dam bao cho dai hoi dang thuc su la co quan lanh dao, co du tham quyen va nang luc chu dong quyet dinh viec bau ra cac co quan va chuc danh lanh dao.

Doi moi su lanh dao cua Dang trong cong tac can bo.

Moi ban doc gui gop y cho cac du thao van kien cua Dang ve dia chi
Dang khong chi lanh dao cong tac can bo, trong pham vi khu vuc cong, ma ca trong cac khu vuc ngoai cong, trong cac linh vuc hoat dong. Du trong khu vuc nao, can bo deu co vai tro quan trong doi voi su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Su dich chuyen can bo giua cac khu vuc cong va ngoai cong can duoc khuyen khich, tao dieu kien, can xem la mot yeu to quan trong tang cuong chat luong can bo.

Cong tac can bo can theo dung quan diem de ra trong Cuong linh “Dang gioi thieu nhung dang vien uu tu co du nang luc va pham chat vao hoat dong trong cac co quan lanh dao chinh quyen va doan the. Dang khong lam thay cong viec cua cac to chuc khac trong he thong chinh tri”.

Dang lanh dao, khong lam chuc nang quan ly nha nuoc, ke ca trong linh vuc can bo. To chuc dang khong thay cac co quan nha nuoc va cac doan the nhan dan quan ly doi ngu can bo cua ho.

Vi vay, can som bai bo nhung quy dinh khong con phu hop voi quan diem co ban cua Dang, khong phu hop voi tinh chat nha nuoc phap quyen cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan. Dong thoi thong qua viec tong ket nhung kinh nghiem thuc tien, ban hanh nhung quy dinh, quy che moi ve cong tac can bo.

Viet Bao
Comment :Dang lanh dao trong che do dan chu nhan dan
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dang lanh dao trong che do dan chu nhan dan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dang lanh dao trong che do dan chu nhan dan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dang lanh dao trong che do dan chu nhan dan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Party leaders in a democracy people
Bui Duc Lai, the People's Democracy, Political Systems, working class, state agencies, party leaders, most importantly, consistent with, the democratic performance, innovation, election activities, can not, programs, substance
Need a new election system change towards real democracy; deregulation and employment restrictions election, nomination, election made public rights ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đảng lãnh đạo trong chế độ dân chủ nhân dân

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đảng lãnh đạo trong chế độ dân chủ nhân dân bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dang lanh dao trong che do dan chu nhan dan

Nhan xet, hay lien he ve tin Dang lanh dao trong che do dan chu nhan dan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dang lanh dao trong che do dan chu nhan dan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0