Cot loi cua tu tuong Ho Chi Minh la tinh than tu luc tu cuong

Cot loi cua tu tuong Ho Chi Minh la tinh than tu luc tu cuong

Ong Tran Dinh Hoan tham toa soan bao dien tu TS.
- Do la mot trong nhung noi dung duoc ong Tran Dinh Hoan, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban To chuc Trung uong Dang, Giam doc Hoc vien Chinh tri Quoc gia Ho Chi Minh nhan manh khi tra loi phong van cua bao dien tu TS. Cung theo ong Tran Dinh Hoan, tu tuong Ho Chi Minh cung chinh la tinh than doc lap, tu chu, doi moi va sang tao, doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi; la tu tuong lay dan lam goc, moi quyen hanh, luc luong deu o noi dan va viec xay dung Dang cach mang cua giai cap cong nhan Viet Nam…

Thua ong, trong boi canh hoi nhap va toan cau hoa kinh te hien nay, can van dung tu tuong Ho Chi Minh nhu the nao de giu vung doc lap dan toc va dinh huong xa hoi chu nghia cua dat nuoc?

Tai Dai hoi lan thu VII cua Dang (thang 6/1991), Dang ta da khang dinh: Chu nghia Mac – Le Nin va tu tuong Ho Chi Minh la nen tang tu tuong, kim chi nam cho hanh dong cua dang va cach mang Viet Nam. Co the noi, Tu tuong Ho Chi Minh la mot he thong quan diem toan dien va sau sac ve nhung van de co ban cua cach mang Viet Nam, ma cot loi cua tu tuong Ho Chi Minh la tinh than tu luc, tu cuong, su van dung sang tao chu nghia Mac - Le Nin vao hoan canh thuc tien cua cach mang Viet Nam; la tinh than doc lap, tu chu, doi moi va sang tao, doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi; la tu tuong lay dan lam goc, moi quyen hanh, luc luong deu o noi dan va viec xay dung Dang cach mang cua giai cap cong nhan Viet Nam…

Duoi ngon co cua chu nghia Mac – Le Nin va Tu tuong Ho Chi Minh, Dang ta da lanh dao nhan dan hoan thanh su nghiep giai phong dan toc, thong nhat To quoc va ngay nay dang lanh dao nhan dan ta tien hanh cong cuoc doi moi, thuc hien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va chu dong hoi nhap kinh te quoc te.

Trong boi canh hoi nhap va toan cau hoa kinh te nhu hien nay, viec van dung tu tuong Ho Chi Minh de giu vung doc lap dan toc va dinh huong Xa hoi Chu nghia cua dat nuoc chinh la: Tang cuong cung co va xay dung khoi dai doan ket toan dan, phat huy suc manh tong hop cua toan dan toc, giu vung doc lap, neu cao tinh than tu luc, tu cuong, thuc hien chu truong da phuong hoa, da dang hoa, Viet Nam muon la ban cua cac nuoc nham day manh su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh, vung buoc di len chu nghia xa hoi.

Nhu Bac Ho va Dang ta da chi ro, cong tac can bo la van de quan trong trong su nghiep cach mang cua dat nuoc. Trong thoi ky moi, Dang da co nhung chu truong gi de xay dung doi ngu can bo, dang vien trong sach vung manh, han che den muc toi da nhung truong hop can bo, dang vien thoai hoa bien chat?

Ong Tran Dinh Hoan (phai) va Bo truong Bo Buu chinh Vien thong tai toa soan TS.
Trong qua trinh lanh dao cach mang, Dang va Bac Ho luon luon quan tam den cong tac can bo va xay dung doi ngu can bo. Luc sinh thoi, Chu tich Ho Chi Minh da day: "Can bo la goc cua moi cong viec"; "Cong viec thanh cong hay that bai deu do can bo tot hay kem", boi vi khi da co chu truong, duong loi dung thi viec to chuc thuc hien duong loi do nhu the nao de dua chu truong, duong loi di vao cuoc song se phu thuoc vao doi ngu can bo tot hay kem.

Ho Chu Tich cung chi ra nhung yeu cau cu the doi voi nguoi can bo cach mang la: phai tuyet doi trung thanh voi To quoc, voi su nghiep cach mang cua nhan dan, khong phai lam can bo la de lam "quan cach mang" ma la de lam nguoi day to that trung thanh cua nhan dan; nguoi can bo cach mang phai co nang luc to chuc thuc hien nhung chu truong chinh sach cua Dang va Nha nuoc, phai vua co duc, vua co tai, nhung duc la goc. Trong dieu kien Dang cam quyen, nguoi can bo cang phai gan bo mat thiet voi nhan dan, co phong cach cong tac tot, chong benh quan lieu, dai khai, noi phai di doi voi lam; phai luon luon hoc tap, khong ngung nang cao trinh do ve moi mat de hoan thanh tot cac nhiem vu duoc giao.

De xay dung doi ngu can bo dap ung voi yeu cau, nhiem vu cua su nghiep cach mang, Chu tich Ho Chi Minh quan tam sau sac den cong tac can bo. Nguoi yeu cau va thuong xuyen nhac nho phai "hieu va danh gia cho dung can bo". Muon lam tot yeu cau nay, doi hoi phai nhan xet, danh gia can bo mot cach cong tam, khach quan, co tieu chi danh gia phu hop voi dieu kien, hoan canh cu the cua moi nguoi, cua moi thoi ky cach mang va doi voi tung cap, tung nganh, tung dia phuong; phai "kheo dung can bo" va "dung nhan nhu dung moc”, tuc la khi sap xep, bo tri can bo sao cho phu hop voi nang luc, so truong, trinh do cua moi nguoi. Kheo dung can bo, theo Nguoi, con phai chu y de de bat, su dung nguoi tot, cho dung nguoi hay ninh hot minh ma bo qua nhung nguoi chinh truc. Phai chu y phat hien, dao tao, boi duong, ren luyen can bo. Phai thuong xuyen kiem tra giam sat de giup can bo kip thoi phat huy uu diem, sua chua khuyet diem.

Trong thoi ky moi, viec xay dung doi ngu can bo dap ung voi yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc la mot nhiem vu het suc quan trong. Hoi nghi Trung uong 6 Khoa IX da de ra mot so chu truong va giai phap co ban de xay dung doi ngu can bo du ve so luong, dam bao chat luong va dong bo ve co cau. Nghi quyet chi ro: can tiep tuc cu the hoa, the che hoa nguyen tac dang thong nhat lanh dao cong tac can bo va quan ly doi ngu can bo, dong thoi phat huy vai tro va trach nhiem cua cac thanh vien trong he thong chinh tri; thuc hien nguyen tac tap trung dan chu, tap the quyet dinh trong cong tac can bo. Tiep tuc thuc hien Nghi quyet Trung uong 6 (lan 2) khoa VIII, day manh cuoc dau tranh chong suy thoai ve tu tuong chinh tri va dao duc loi song, chong tham nhung, lang phi va cac bieu hien tieu cuc khac. Thuc hien cong khai, minh bach trong viec nhan xet, danh gia can bo, lay ket qua hoan thanh nhiem vu lam thuoc do chu yeu trong danh gia can bo. Doi moi va nang cao chat luong cong tac quy hoach can bo, chu trong phat hien, tao nguon tu nhung can bo tre co thanh tich xuat sac, can bo xuat than tu cong nhan, con em cong nong, gia dinh co truyen thong cach mang, can bo nu, can bo dan toc thieu so. Tren co so quy hoach, nang cao chat luong dao tao va boi duong can bo. Tich cuc thuc hien viec luan chuyen can bo lanh dao va quan ly theo quy hoach de tiep tuc ren luyen, thu thach va dao tao can bo trong thuc tien; ket hop viec luan chuyen de dao tao, boi duong can bo lanh dao va quan ly voi viec xay dung doi ngu chuyen gia, cong chuc chuyen sau...

Truoc yeu cau cua su nghiep day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va trong dieu kien toan cau hoa kinh te, su phat trien khong ngung cua khoa hoc, cong nghe va nhung bien dong cua tinh hinh the gioi, viec xay dung doi ngu can bo phai bao dam nhung tieu chuan can bo da duoc Hoi nghi Trung uong 3 khoa VIII va Dai hoi IX cua Dang de ra. Can phai tre hoa, tri thuc hoa va chuyen mon hoa doi ngu can bo, tich cuc lua chon nhung can bo co duc, co tai, co thanh tich xuat sac, co trien vong phat trien, duoc quan chung tin nhiem de bo sung vao doi ngu can bo ke can, ke ca can bo lanh dao chinh tri, can bo quan ly nha nuoc, can bo khoa hoc ky thuat. Trong cong tac can bo, phai mo rong dan chu, thuc hien dung quy trinh, de cao trach nhiem cua tap the va nguoi dung dau; xu ly kip thoi, nghiem minh nhung can bo, dang vien thoai hoa bien chat, vi pham Dieu le dang va Phap luat cua Nha nuoc, du nguoi do o cuong vi cong tac nao.

Doi ngu can bo noi chung va can bo chu chot o cac cap noi rieng phai duoc trang bi toan dien, co he thong ve chu nghia Mac – Le Nin va Tu tuong Ho Chi Minh, biet van dung sang tao duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc vao thuc tien, mang lai hieu qua cao. Khong ngung nang cao nang luc quan ly, trinh do lanh dao de nguoi can bo co kha nang phan doan tinh hinh mot cach khoa hoc, co nang luc dieu hanh kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, thich ung voi su bien doi cua tinh hinh trong nuoc va quoc te, luon luon bam sat nhiem vu chinh tri, phuc vu cho su nghiep doi moi dat nuoc.

Thua ong, xay dung chinh quyen co so va viec phat huy dan chu o co so co vai tro dac biet quan trong trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Ong danh gia nhu the nao ve qua trinh thuc hien dan chu o co so thoi gian qua?

Xay dung Chinh quyen co so vung manh va viec phat huy dan chu o co so co vai tro dac biet quan trong trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Trong thuc te, o noi nao ma chinh quyen co so vung manh, dan chu duoc mo rong va phat huy thi noi do tinh hinh chinh tri on dinh, kinh te phat trien, cac mat cua doi song xa hoi phat trien tot, doi song cua nhan dan duoc cai thien.

Tuy nhien, chung ta can nhan thuc rang qua trinh phat trien dan chu o nuoc ta gan lien voi qua trinh doi moi dat nuoc, xay dung Nha nuoc phap quyen XHCN va thuc hien nhung muc tieu phat trien kinh te, van hoa, xa hoi cua dat nuoc. Chinh nhung thanh tuu ve kinh te – xa hoi cua dat nuoc, nhung doi moi va phat trien trong doi song vat chat va tinh than cua nhan dan va ket qua cua cac phong trao xa hoi cua quan chung nhan dan da gop phan day manh thuc hien quy che dan chu o co so. Qua may nam thuc hien quy che dan chu o co so, chung ta da dat duoc mot so ket qua tot, dong thoi rut ra nhung bai hoc kinh nghiem va de ra nhung giai phap de tiep tuc thuc hien tot hon trong thoi gian toi.

Viec thuc hien quy che dan chu o co so la mot van de chien luoc lau dai, khong the thuc hien mot som mot chieu. Do vay, cac cap uy Dang, chinh quyen o co so phai tap trung chi dao va phai co quyet tam thuc hien, coi do la dong luc de thuc hien cac nhiem vu chinh tri cua dia phuong, co so. Phai coi trong cong tac tuyen truyen, giao duc, nang cao nhan thuc cho can bo, dang vien va nhan dan, ton trong va phat huy quyen lam chu cua nhan dan, thuc hien dan biet, dan ban, dan lam, dan kiem tra. Quan tam xay dung doi ngu can bo o co so co pham chat va nang luc, gan bo mat thiet voi nhan dan, duoc nhan dan tin nhiem.

Noi tom lai, muon thuc hien tot quy che dan chu o co so, phai thuong xuyen cham lo va bao ve loi ich chinh dang cua nhan dan, huy dong va su dung tot nhat, co hieu qua nhat nguon nhan luc, vat luc, tai luc cua nhan dan de phuc vu nhan dan, gan viec thuc hien quy che dan chu o co so voi viec thuc hien cac nhiem vu kinh te, xa hoi o dia phuong, co so.

Theo danh gia cua ong, cong tac nghien cuu ly luan cua chung ta hien nay da theo kip duoc yeu cau phat trien cua thuc tien cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc?

Hoi nghi lan thu 5 Ban chap hanh Trung uong Dang Khoa IX da danh gia ve tinh hinh cong tac tu tuong ly luan thoi gian qua va de ra nhung yeu cau phat trien cua cong tac tu tuong ly luan trong tinh hinh moi. Co the noi, cong tac nghien cuu ly luan thoi gian qua da duoc quan tam chu y hon va dat duoc mot so ket qua buoc dau. Tuy nhien cong tac ly luan cua chung ta hien nay van con nhieu han che va chua theo kip su phat trien cua thuc tien dat nuoc. Con nhieu van de chung ta can duoc nghien cuu, cu the hoa va lam ro hon nua, nhu: ve CNXH va con duong di len Chu nghia xa hoi o Viet Nam; ve phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; ve xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua dan, do dan, vi dan; ve xay dung Dang va phuong thuc lanh dao cua dang trong dieu kien co mot dang duy nhat cam quyen va thuc hien co che thi truong…

Thua ong, trong thoi gian toi, Dang ta co nhung quyet sach gi de phat huy hon nua noi luc cua toan Dang, toan dan, tap trung suc manh cua toan dan toc cho su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc theo tinh than Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu IX?

Co the noi, trong hon 2 nam qua, Ban chap hanh Trung uong Dang Khoa IX da tien hanh 7 Hoi nghi Trung uong va da ban hanh nhieu Nghi quyet quan trong. Sap toi, Hoi nghi trung uong 8 se ban ve Chien luoc quoc phong, an ninh, bao ve vung chac To quoc xa hoi chu nghia cua chung ta. Cac Nghi quyet cua Trung uong da co ban cu the hoa nhung quan diem, duong loi ma Nghi quyet cua Dai hoi IX cua dang da de ra tren tat ca cac linh vuc cua doi song chinh tri, xa hoi dat nuoc. Viec to chuc thuc hien de dua cac Nghi quyet cua dang di nhanh vao cuoc song chinh la nhung quyet sach de phat huy suc manh tong hop cua toan dan toc, giu vung doc lap, thong nhat cua To quoc, thuc hien thang loi su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Ong danh gia nhu the nao ve lop tre hien nay va Dang ta se lam gi de tap hop, thu hut gioi tre vao hang ngu cua nhung nguoi cong san?

The he tre Viet nam luon luon la lop nguoi ke tuc xung dang su nghiep cach mang ve vang cua Dang. Trong qua trinh lanh dao cach mang, Dang va Bac Ho rat quan tam lanh dao va cham lo giao duc, dao tao the he tre, dong thoi cung dat niem tin vao the he tre. Trong Di chuc, Bac Ho da chi ro: “Doan vien va thanh nien ta noi chung la tot, moi viec deu hang hai xung phong, khong ngai kho khan, co chi tien thu.Dang can phai cham lo giao duc dao duc cach mang cho ho, dao tao ho thanh nhung nguoi thua ke xay dung chu nghia xa hoi vua hong, vua chuyen”.

Muc tieu, ly tuong cua Dang cong san Viet Nam cung chinh la muc tieu phan dau cua toan dan toc Viet Nam. Vi vay, ke tu khi co Dang, nhan dan Viet Nam noi chung va the he tre Viet Nam noi rieng da mot long, mot da di theo Dang, khong ngai gian kho, hy sinh, chien dau duoi la co ve vang cua Dang. Toi nghi rang tuyet dai da so thanh nien nuoc ta deu tan thanh muc tieu, ly tuong cua Dang va tich cuc phan dau de duoc dung trong hang ngu cua Dang. Trong so dang vien duoc ket nap hang nam thi co tren 50% la doan vien thanh nien va so luong doan vien thanh nien duoc ket nap vao dang cac nam sau deu cao hon nam truoc. Rieng nam 2002 co gan 81.000 doan vien thanh nien duoc ket nap vao Dang, chiem 55,9% tong so dang vien duoc ket nap. So dang vien tre duoc ket nap vao Dang da gop phan lam tre hoa doi ngu dang vien va tang them sinh luc moi cho Dang.


Xin cam on ong

· TS

Viet Bao
Comment :Cot loi cua tu tuong Ho Chi Minh la tinh than tu luc tu cuong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cot loi cua tu tuong Ho Chi Minh la tinh than tu luc tu cuong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cot loi cua tu tuong Ho Chi Minh la tinh than tu luc tu cuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cot loi cua tu tuong Ho Chi Minh la tinh than tu luc tu cuong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Vietnam, Tran Dinh Hoan, Lenin, Vietnam ..., Uncle Ho, the Government, social-oriented all means, National Political Academy, Ho Chi Minh Thought, Secretary of the Central Party, socialism, working class, market economy, industrialization, modernization,
It is one of the content Tran Dinh Hoan, Politburo Member, Secretary of the Party Central Committee, Head of the Central Party Organization, Director-nbsp; National Political Institute of Ho Chi Minh emphasized when interview of Dr. newspapers. Also ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: ''Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là tinh thần tự lực, tự cường…''

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet ''Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là tinh thần tự lực, tự cường…'' bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cot loi cua tu tuong Ho Chi Minh la tinh than tu luc tu cuong

Nhan xet, hay lien he ve tin Cot loi cua tu tuong Ho Chi Minh la tinh than tu luc tu cuong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cot loi cua tu tuong Ho Chi Minh la tinh than tu luc tu cuong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0