Co so phap ly xac lap chu quyen VN tai Hoang Sa

Co so phap ly xac lap chu quyen VN tai Hoang Sa

Co so phap ly quoc te va cac hanh dong xac lap va thuc thi chu quyen rat cu the cua VN suot tu dau the ky XVII la nhung bang chung bang chung hien nhien, bat kha tranh nghi ve chu quyen cua Viet Nam tai quan dao Hoang Sa. Moi su tranh gianh chu quyen voi Viet Nam la hanh dong trai phep voi luat phap quoc te - Bai viet cua Tien si su hoc Nguyen Nha.

Co so phap ly quoc te ve su thiet lap chu quyen lanh tho tai cac hai dao

Trong giai doan tu dau the ky XVI den the ky XIX, cac nuoc Ha Lan, Anh, Phap cung phat trien dan tro thanh cuong quoc, bi dung cham quyen loi, khong chiu chap hanh sac lenh cua Giao Hoang Alexandre VI ky ngay 4 thang 5 nam 1493 ky xac dinh nguyen tac phan chia cac vung lanh tho moi phat hien ngoai Chau Au. Tu thuc te nay, cac nuoc da tim ra nguyen tac moi ve thiet lap chu quyen tren nhung vung lanh tho ma ho phat hien. Do la thuyet "quyen uu tien chiem huu" mot vung lanh tho thuoc ve quoc gia nao da phat hien ra vung lanh tho do dau tien. Do chinh la thuyet "quyen phat hien".

Tren thuc te, viec phat hien nhu tren chua bao gio tu no dem lai cho quoc gia phat hien chu quyen lanh tho vi rat kho xac dinh chinh xac the nao la phat hien, xac nhan viec phat hien va xac dinh gia tri phap ly cua viec phat hien ra mot vung lanh tho. Vi the viec phat hien da mau chong duoc bo sung bang viec chiem huu tren danh nghia, nghia la quoc gia phat hien ra mot vung lanh tho phai de lai dau vet tren vung lanh tho ma ho phat hien.

Co so phap ly xac lap chu quyen VN tai Hoang Sa
Mot dao lon trong quan dao Hoang Sa. Anh: TTO

Sau hoi nghi Berlin ve chau Phi nam 1885 cua 13 nuoc Chau Aïu va Hoa Ky va sau khoa hop cua Vien Phap Luat Quoc Te o Lausanne ( Thuy Sio) nam 1888, nguyen tac chiem huu that su tro thanh quan diem chiem uu the tren the gioi. Dieu 3, dieu 34 va 35 cua Dinh Uoc Berlin ky ngay 26 thang 6 nam 1885 xac dinh noi dung cua nguyen tac chiem huu that su va cac dieu kien chu yeu de co viec chiem huu that su nhu sau :

“Phai co su thong bao ve viec chiem huu cho cac nuoc ky dinh uoc tren".

"Phai duy tri tren nhung vung lanh tho ma nuoc ay chiem huu su ton tai cua mot quyen luc du de khien cho cac quyen ma nuoc ay da gianh, duoc ton trong…”

Tuyen bo cua Vien Phap Luat Quoc Te Lausanne nam 1888 da nhan manh “moi su chiem huu muon tao nen mot danh nghia so huu doc quyen … thi phai la that su tuc la thuc te, khong phai la danh nghia”.

Chinh tuyen bo tren cua Vien Phap Luat Quoc Te Lausanne da khien cho nguyen tac chiem huu that su cua dinh uoc Berlin co gia tri pho bien trong luat phap quoc te chu khong chi co gia tri voi cac nuoc ky dinh uoc tren.

Noi dung chinh cua nguyen tac chiem huu that su la :

1.Viec xac lap chu quyen lanh tho phai do nha nuoc tien hanh. Tu nhan khong co quyen thiet lap chu quyen lanh tho vi tu nhan khong co tu cach phap nhan quoc te, vi quan he quoc te la quan he giua cac quoc gia.

2. Su chiem huu phai duoc tien hanh mot cach hoa binh tren mot vung lanh tho that su la vo chu (res nullius) hoac la da duoc quoc gia lam chu chu dong tu bo (derelicto). Dung vo luc de chiem mot vung lanh tho da co chu la mot hanh dong phi phap.

3. Quoc gia chiem huu tren thuc te phai thuc hien nhung hanh dong chu quyen o muc do toi thieu phu hop voi cac dieu kien tu nhien va dan cu tren vung lanh tho do.

4. Viec thuc hien chu quyen phai lien tuc tren vung lanh tho do.

Ngay 10 thang 9 nam 1919, cong uoc Saint Germain da duoc cac cuong quoc luc bay gio ky tuyen bo huy bo dinh uoc Berlin nam 1885 voi ly do la tren the gioi khong con lanh tho vo chu nua va nhu the nguyen tac chiem huu that su khong con gia tri phap ly nua. Song do tinh hop ly cua nguyen tac nay, cac luat gia tren the gioi van van dung no khi phai giai quyet cac vu tranh chap chu quyen tren cac hai dao. Nhu phan quyet cua toa an trong tai thuong truc quoc te La Haye thang 4 nam 1928 ve vu tranh chap dao Palmas giua My va Ha Lan, phan quyet cua toa an quoc te cua Lien Hop Quoc thang 11 nam 1953 ve vu tranh chap cac dao Minquiers va Ecrehous giua Anh va Phap.

Nhung thay doi trong phap luat quoc te nua dau the ky XX da lam thay doi phuong phap thu dac chu quyen lanh tho tren the gioi. Sau chien tranh the gioi thu 2, Lien Hop Quoc duoc thanh lap tiep theo Hoi Quoc Lien. Tu cac cuoc chien tranh xam luoc, Hien Chuong Lien Hop Quoc dua ra nguyen tac (dieu 2 khoan 14) co gia tri nhu mot nguyen tac phap ly ap dung cho tat ca cac quoc gia.

Nguyen tac cam su dung vu luc tren da duoc phat trien va tang cuong trong Nghi Quyet 26 – 25 nam 1970: “Lanh tho cua mot quoc gia khong the la doi tuong cua mot cuoc chiem dong quan su do su dung vu luc trai voi “cac quy dinh cua Hien Chuong”. Lanh tho cua mot quoc gia khong the la doi tuong cua mot su chiem huu cua mot quoc gia khac sau khi dung de doa hay su dung vu luc. Bat ky su thu dac lanh tho nao dat duoc bang de doa hay su dung vu luc se khong duoc thua nhan la hop phap”.

Nghi quyet tren cung qui dinh: “Cac quoc gia co bon phan khong dung de doa hay su dung vu luc de vi pham cac bien gioi quoc te hien co cua mot quoc gia khac hay nhu bien phap giai quyet cac tranh chap quoc te , ke ca cac tranh chap ve lanh tho va cac van de lien quan den cac bien gioi cua cac quoc gia.”

Nam 1982, Cong uoc ve luat bien Lien Hop Quoc goi la “øUnited Nations Convention on Law of Sea" ,viet tat la øUNCLOS Convention cong bo ngay 10-2-1982 tai Montego Bay o Jamaica da duoc 159 quoc gia ky nhan. Sau khi co du 60 quoc gia duyet y (ratification), ke tu ngay 16-11-1994 thoa uoc UNCLOS hay LOS Convention tro thanh luat quoc te doi voi cac quoc gia phe chuan va duoc mang ra, thi hanh, da xac dinh ve chu quyen tren bien cua moi quoc gia …

Nhu the truoc khi bi cac nuoc ngoai xam pham chu quyen Viet Nam o quan dao Hoang Sa va Truong Sa tuc dau the ky XX tro ve the ky XVII, theo phap ly quoc te theo kieu Phuong Tay luc bay gio, su xac lap chu quyen Viet Nam mot cach that su, lien tuc, hoa binh la co so phap ly quoc te duong thoi. Den khi chu quyen cua Viet Nam bi xam pham, vao thoi dem 1909, phap ly quoc te co gia tri pho bien la Tuyen bo cua Vien Phap Luat Quoc Te Lausanne nam 1888.

Sau do Hien Chuong Lien Hiep Quoc va Luat Bien 1982 cung la co so phap ly quoc te ma cac thanh vien ky ket bao gom cac nuoc dang vi pham chu quyen cua Viet Nam o quan dao Hoang Sa va Truong Sa la Trung Quoc, Philippines, Ma Lai, Brunei deu phai ton trong.

Tinh phap ly quoc te cua su xac lap chu quyen cua Viet Nam tai quan dao Hoang Sa

Vao dau the ky XVII den dau the ky XX, nam 1909, Viet Nam da chiem huu that su, hoa binh va thuc thi lien tuc theo dung nguyen tac phap ly quoc te luc bay gio voi nhung chung cu sau day:

Mot la voi tinh cach nha nuoc, doi Hoang Sa, mot to chuc ban quan su da duoc giao nhiem vu, rieng mot minh kiem soat va khai thac dinh ky, lien tuc va hoa binh hai san quy cung cac san vat ke ca sung ong cua cac tau dam tai cac dao Hoang Sa suot thoi Dai Viet, trong thoi cac chua Nguyen va thoi Tay Son, tuc tu dau the ky XVII den nam 1801 va sau do la buoi dau trieu Nguyen tu 1802 – den truoc 1815. Tu nam 1816, doi Hoang Sa phai phoi hop voi thuy quan. Hang nam, doi Hoang Sa hoat dong trong 6 thang tu thang 3 den thang 8 am lich (thang 4 den thang 9 duong lich) de phu hop voi dieu kien thoi tiet o vung bien cua quan dao Hoang Sa.

Hai la suot thoi nha Nguyen, bat dau tu 1816 , thuy quan duoc giao trong trach lien tuc kiem soat, bao ve Hoang Sa va Truong Sa.

Ba la ve mat quan ly hanh chanh lien tuc suot trong 4 the ky tu the ky XVII den nam 1974 (khi Trung Quoc dung vu luc cuong chiem), Hoang Sa duoc cac chinh quyen o Viet Nam de the hien quyen luc toi thieu cua minh, dat duoi su quan ly hanh chanh cua Quang Ngai (khi la phu hoac la tran hay tinh qua tung thoi ky lich su) hoac cua tinh Thua Thien (thoi Phap thuoc) hoac cua tinh Quang Nam - Da Nang (thoi chia cat Nam Bac) roi den thanh pho Da Nang (thoi thong nhat dat nuoc).

Viec xac dinh su quan hat nay hoac duoc ghi trong cac sach dia ly cua nha nuoc bien soan nhu bo Hoang Viet Dia Du Chi hoac Dai Nam Nhat Thong Chi duoi trieu Nguyen, hoac do chinh hoang de hay trieu dinh (Bo Cong) nhu thoi vua Minh Mang khang dinh, hoac bang cac du, sac lenh, quyet dinh cua chinh quyen o Viet Nam nhu du cua Bao Dai, trieu dinh Hue, Toan Quyen Dong Duong o thoi Phap thuoc, hoac tong thong, tong truong trong thoi ky Viet Nam bi chia cat, hoac quyet dinh, nghi quyet cua nha nuoc, quoc hoi thoi doc lap thong nhat. Dieu nay khac voi Trung Quoc, chi xac dinh su quan ly hanh chanh sau nam 1909 tuc vao nam 1921 va roi vao nam 1947… co nghia la sau Viet Nam hon 3 the ky. Con tat ca chi la suy dien khong co bang chung cu the ro rang.

Chinh quyen o Viet Nam qua cac thoi ky lich su, ngay ca thoi Phap thuoc, chua bao gio tu bo chu quyen cua Viet Nam o quan dao Hoang Sa, nen ngay ca khi bi Trung Quoc chiem dong trai phep sau chien tranh the gioi thu 2 hay nam 1974, quan dao Hoang Sa van duoc tinh Quang Nam va tu nam 1997 den nay la thanh pho Da Nang quan ly.

Bon la truoc thoi ky bi xam pham, bat cu duoi thoi dai nao, nha nuoc o Viet Nam cung co nhung hanh dong tiep tuc khang dinh va thuc thi chu quyen hang nam nhu do dac thuy trinh, de ve ban do do doi Hoang Sa cuoi thoi chua Nguyen hay do thuy quan tu nam 1816 duoi trieu Nguyen (bo Dai Nam Thuc Luc Tien Bien, Dai Nam Thuc Luc Chinh Bien hoac Dai Nam Hoi Dien Su Le cua Noi Cac, hoac Chau Ban trieu Nguyen da ghi rat ro, da duoc trinh bay trong phan tai lieu). Sau nay, tu dau the ky XX cho den nam 1974, Viet Nam cung tiep tuc to chuc cac doan tham sat, do dac, ve ban do.

Nam la truoc thoi ky bi xam pham, duoi trieu Nguyen, nhat la tu nam 1836 tro thanh le, hang nam deu luon luon to chuc xay dung bia chu quyen tung hon dao. Trong thoi bi xam pham cung the, cac chinh quyen o Viet Nam luon tiep tuc cho dung bia chu quyen thay the bia bi hu hong.

Sau la truoc thoi ky bi xam pham, cac trieu dai Viet Nam, nhat la thoi vua Minh Mang cua trieu Nguyen da cho dung mieu tho lam bang nha da (da san ho), dao gieng ma nam 1909 cac doan khao sat dau tien cua Trung Quoc o Hoang Sa da trong thay va khang dinh khong biet co tu thoi nao. Rieng tai dao Phu Lam, tai lieu Trung Quoc [ ghi co mieu ghi ro Hoang Sa Tu cua Viet Nam. Sau khi co su xam pham, chinh quyen o Viet Nam cung tiep tuc cho xay mieu va nha tho.

Bay la truoc thoi ky bi xam pham, duoi trieu Nguyen nhat la thoi vua Minh Mang da cho trong cay tai cac dao de cho thuyen be o dang xa nhan thay, tranh bi nan, va cac nha nghien cuu thuc vat nhu La Fontaine cung thua nhan cac thuc vat cay coi o Hoang Sa phan lon co nguon goc o Mien Trung Viet Nam.

Tam la truoc thoi ky bi xam pham, duoi trieu Gia Long nhu tai lieu phuong Tay cua Gutzlaff viet trong The Journal of The Geographical Society of London, vol 19, 1849, trang 97, da cho biet Viet Nam da thiet lap trai binh nho va mot diem thu thue. Den thoi ky bi xam pham tu nam 1909, cac chinh quyen Viet Nam lai la chinh quyen som nhat da to chuc cac trai linh don tru o dao Hoang Sa (Patlle). Trong khi Trung Quoc chi cho quan chiem dong mot thoi gian ngan sau chien tranh the gioi lan 2 roi rut di (nam 1956, Trung Quoc chiem lai dao Phu Lam (Ile Boisee). Den nam 1974, Trung Quoc dung vu luc chiem trai phep cac dao con lai trong cac tran danh tren dao va o bien voi hai quan Viet Nam Cong Hoa, ket thuc vao ngay 20 –1-1974).

Chin la chinh quyen o Viet Nam da cho xay tram khi tuong dau tien tai dao Hoang Sa (Pattle) vao nam 1938 hoat dong trong thoi gian dai cho den khi Trung Quoc chiem dong bang vu luc nam 1974.

Muoi la truoc thoi ky bi xam pham tuc nam 1909, chinh cac hoang de Viet Nam nhu vua Minh Mang va trieu dinh, cu the la Bo Cong da len tieng khang dinh Hoang Sa la noi hiem yeu trong vung bien cua Viet Nam, nam trong cuong vuc cua Quang Ngai.

Muoi mot la truoc khi bi xam pham, chua co mot hai dao nao duoc nhieu tai lieu chinh thuc cua nha nuoc, tu chinh su dia ly cua Quoc Su Quan Trieu Nguyen nhu Dai Nam Thuc Luc Tien Bien, Dai Nam Thuc Luc Chinh Bien, hoac dia du nhu Hoang Viet Du Dia Chi, Dai Nam Nhat Thong Chi, hoac sach hoi dien, mot loai phap che ghi nhung dien chuong phap che cua trieu dinh nhu Kham Dinh Dai Nam Hoi Dien Su Le. Cung chua co mot hai dao nao tai Viet Nam lai duoc nhung nha su hoc lon cua nuoc Viet Nam de cap den nhu Le Qui Don trong Phu Bien Tap Luc (1776), Phan Huy Chu (1821) trong Lich Trieu Hien Chuong Loai Chi , Du Dia Chi, hay Nguyen Thong trong Viet Su Cuong Giam Khao Luoc. Dac biet viec xac nhan chu quyen cua Viet Nam tren quan dao Hoang Sa lai con do sach cua chinh nguoi Trung Hoa viet nhu Hai Ngoai Ky Su cua Thich Dai San viet nam 1696. Do la chua ke nhieu tac gia tay Phuong nhu la Le Poivre (1749), J Chaigneau (1816-1819), Taberd (1833), Gutzlaff (1849)… cung da khang dinh ro rang Hoang Sa thuoc chu quyen Viet Nam!

Muoi hai la ban do An Nam Dai Quoc Hoa Do Cua Giam muc Taberd trong cuon Tu Dien Viet – La Tinh, nhan de Latino – Anamiticum xuat ban nam 1838 da ghi ro : Paracel Seu Cat Vang o Bien Dong. Trong khi ban do "An Nam" nay chi ve co Paracel Seu Cat Vang, lai khong co ve Hai Nam cua Trung Quoc trong bien Dong. Ro rang ban do An Nam Dai Quoc Hoa Do da minh chung Cat Vang tuc Hoang Sa chinh la Paracel nam trong vung bien cua Viet Nam.

Nhu the voi chuc nang kiem soat su khai thac cac san vat o Bien Dong va nhung hanh dong cu the truc tiep khai thac cac san vat cua Doi Hoang Sa, mot to chuc dan binh lien tuc gan hai the ky suot tu dau the ky XVII cho den nam 1816 cung nhung hanh dong xac lap va thuc thi chu quyen rat cu the nhu neu cot moc, dung bia, xay mieu,trong cay, do dan thuy trinh ve ban do cua thuy quan Viet Nam tu nam 1816 duoi su chi dao truc tiep cua vua va trieu dinh cung nhu nhung loi tuyen bo cua vua , trieu dinh nha Nguyen va su quan hat hanh chanh vao Quang Ngai tu dau the ky XVII den dau the ky XX la nhung bang chung hien nhien, bat kha tranh nghi ve chu quyen cua Viet Nam tai quan dao Hoang Sa. Moi su tranh gianh chu quyen voi Viet Nam la hanh dong trai phep voi luat phap quoc te.

  • Nguyen Nha (Tien si su hoc)

Viet Bao
Comment :Co so phap ly xac lap chu quyen VN tai Hoang Sa
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Co so phap ly xac lap chu quyen VN tai Hoang Sa bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Co so phap ly xac lap chu quyen VN tai Hoang Sa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Co so phap ly xac lap chu quyen VN tai Hoang Sa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Legal basis established its sovereignty in the Paracel Islands VN
Vietnam, China, Minh Mang, Nguyen Nha, Quang Ngai, Da Nang, the Paracel Islands, legal basis, the use of force, territories, the twentieth century, territorial integrity, value, ownership, country, year
Legal framework and international actions to establish and implement a specific title from the beginning throughout the world VN seventeenth century as evidence evidence, any possible recommendations on competition sovereignty of Vietnam in the Paracel Islands. All competition all ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cơ sở pháp lý xác lập chủ quyền VN tại Hoàng Sa

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cơ sở pháp lý xác lập chủ quyền VN tại Hoàng Sa bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Co so phap ly xac lap chu quyen VN tai Hoang Sa

Nhan xet, hay lien he ve tin Co so phap ly xac lap chu quyen VN tai Hoang Sa co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Co so phap ly xac lap chu quyen VN tai Hoang Sa de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0