Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao
Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet

Sang 5/7, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va Phu nhan cung doan dai bieu Nha nuoc ta da toi thu do Vieng Chan, bat dau chuyen tham huu nghi chinh thuc nuoc CHDCND Lao theo loi moi cua dong chi Choummaly Sayasone, Tong Bi thu Ban chap hanh Trung uong Dang Nhan dan Cach mang Lao, Chu tich nuoc CHDCND Lao.

Dung 9 gio sang, chiec chuyen co cua Hang hang khong quoc gia Viet Nam ha canh xuong san bay quoc te Vat-tay o thu do Vieng Chan. Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu tuong, Bo truong Bo ngoai giao Thongloun Sisoulit va Phu nhan; Bo truong, Chu nhiem Van phong Chu tich nuoc Soubanh Srithirath; Do truong Vieng Chan Xinlavong Khoutphaythoune cung nhieu quan chuc cap cao cua Lao ra tan chan cau thang may bay nhiet liet chao don Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va Phu nhan. Dong dao can bo Dai su quan, cac co quan dai dien Viet Nam va Viet kieu cung co mat tai san bay chao don doan.

Le don chinh thuc Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va Phu nhan cung doan dai bieu Nha nuoc ta duoc to chuc trong the tai Phu Chu tich o thu do Vieng Chan voi nghi thuc danh cho nguyen thu quoc gia. Dong dao nhan dan thu do Vieng Chan vay co hai nuoc Viet Nam va Lao chao mung doan xe tien vao Phu Chu tich. Tong Bi thu, Chu tich nuoc Choummaly Sayasone va Phu nhan chao don Chu tich nuoc ta Nguyen Minh Triet va Phu nhan tai noi do xe va moi Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet duyet Doi danh du Quan doi Nhan dan Lao. Doan quan nhac cu quoc thieu hai nuoc Viet Nam va Lao.

* Sang 5/2, tai Phu Chu tich Lao o Thu do Vieng Chan, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da tien hanh hoi dam voi Tong Bi thu, Chu tich nuoc CHDCND Lao Choummaly Sayasone.

Cung du hoi dam co cac Bo, Thu truong va can bo cap cao cua cac Bo, nganh va dia phuong hai nuoc. Trong bau khong khi hieu biet, tin cay va tham tinh dong chi, hai Chu tich da thong bao cho nhau tinh hinh moi nuoc gan day, khang dinh tiep tuc cung co va tang cuong moi quan he huu nghi, tinh doan ket dac biet va su hop tac toan dien Viet Nam - Lao da duoc Chu tich Ho Chi Minh, Chu Kaysone Phonvihan, nhieu the he nhan dan va chien si cua hai dan toc Viet Nam - Lao xay dung va day cong vun dap, coi do la mot nhiem vu co y nghia chien luoc trong su nghiep xay dung va bao ve dat nuoc cua nhan dan moi nuoc.

Thay mat Dang, Nha nuoc va nhan dan cac bo toc Lao, Chu tich Choummaly Sayasone nhiet liet hoan nghenh va danh gia cao chuyen tham chinh thuc CHDCND Lao cua Chu tich Nguyen Minh Triet, gop phan quan trong vao viec cung co va tang cuong hon nua moi quan he huu nghi truyen thong, tinh doan ket dac biet va hop tac toan dien giua hai nuoc trong tinh hinh moi hien nay.

Chu tich Choummaly Sayasone chuc mung nhung thanh tuu quan trong ma nhan dan Viet Nam da gianh duoc trong cong cuoc doi moi va chan thanh chuc nhan dan Viet Nam, duoi su lanh dao sang suot cua Dang Cong san Viet Nam, se tiep tuc gianh duoc nhieu thanh tuu to lon hon nua trong su nghiep xay dung va phat trien dat nuoc vung manh, huong toi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet bay to vui mung duoc sang tham chinh thuc nuoc CHDCND Lao, duoc chung kien nhung thanh tuu to lon, co y nghia lich su ma nhan dan cac bo toc Lao anh em, duoi su lanh dao sang suot va tai tinh cua Dang NDCM Lao, da gianh duoc trong cong cuoc doi moi, dac biet la dang thuc hien thang loi nghi quyet Dai hoi VIII Dang NDCM Lao. Chu tich Nguyen Minh Triet chan thanh chuc nhan dan Lao tiep tuc gianh duoc nhieu thanh tuu to lon hon nua trong su nghiep bao ve va xay dung dat nuoc Lao hoa binh, doc lap, dan chu, thong nhat va thinh vuong.

Hai Chu tich hai long nhan thay rang, trong thoi gian vua qua, moi quan he Viet Nam - Lao co nhung buoc phat trien moi, di vao chieu sau va hieu qua hon, nhat la trong linh vuc kinh te nhu hop tac ve thuong mai dau tu, giao thong van tai, thuy dien, khai thac khoang san va trong cay cong nghiep; Viet Nam tro thanh nuoc thu hai trong danh sach cac nuoc dau tu vao Lao.

Hai Chu tich nhat tri cho rang, trong boi canh tinh hinh quoc te va khu vuc dang co nhieu dien bien nhanh chong hien nay, viec tang cuong va cung co hon nua tinh doan ket dac biet va su hop tac toan dien Viet Nam - Lao cang co y nghia het suc quan trong, la mot nhan to bao dam thang loi cua su nghiep xay dung va bao ve To quoc o moi nuoc. Tren tinh than do, hai Chu tich khang dinh quyet tam thuc hien tot cac thoa thuan cap cao nham dua quan he hop tac toan dien Viet Nam - Lao len tam cao moi.

Hai Chu tich da thong bao cho nhau cong tac chuan bi cua moi nuoc nham thiet thuc ky niem lan thu 45 ngay thiet lap quan he ngoai giao va 30 nam ngay ky Hiep uoc Huu nghi va Hop tac giua hai nuoc trong nam 2007 bang nhieu hinh thuc va hoat dong phong phu, thong qua do giao duc cho nhan dan, nhat la the he tre hai nuoc ve truyen thong doan ket dac biet giua hai dan toc.

Hai ben bay to hai long ve su hop tac va ho tro lan nhau trong linh vuc doi ngoai nhu viec chia se thong tin va tham khao y kien lan nhau tai dien dan Lien hop quoc, to chuc Phap ngu, Phong trao khong lien ket, ASEAN, ASEM va cac dien dan khu vuc khac, dac biet la su hop tac tot va co hieu qua trong viec thuc hien cac du an hanh lang Dong - Tay, hop tac tieu vung Me Cong va Uy hoi Me Cong (JMS), Chien luoc hop tac phat trien kinh te khu vuc 3 dong song Ayeyawady-Chao Phraya-Me Cong (ACMECS), Hop tac Campuchia - Lao - Mianma - Viet Nam (CLMV). Hai Chu tich cung nhat tri se tiep tuc hop tac voi Vuong quoc Campuchia xay dung thanh cong tam giac phat trien giua ba nuoc.

Cuoc hoi dam da dien ra trong bau khong khi than mat, tham tinh huu nghi anh em. Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet chan thanh cam on dong chi Tong Bi thu, Chu tich nuoc CHDCND Lao Choummaly Sayasone da danh cho Doan su don tiep trong thi va chu dao, the hien sinh dong moi quan he huu nghi, tinh doan ket dac biet Viet Nam – Lao.

Ket thuc hoi dam, Tong Bi thu, Chu tich nuoc Choummaly Sayasone va Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da chung kien le ky Chuong trinh hop tac ve The duc - The thao giua Uy ban The duc - The thao Viet Nam va Uy ban The duc - The thao Lao.

* Chieu cung ngay, tai Nha khach Trung uong Dang NDCM Lao, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da hoi kien va tiep kien cac dong chi Thoongxinh Thammavong, Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Quoc hoi; dong chi BuaBuasone Bouphavanh, Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phu; dong chi Saman Vinhaket, Uy vien Bo Chinh tri, Phu trach cong tac tu tuong, ly luan va van hoa Trung uong; dong chi Sisavat Keobounphan, Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Mat tran Lao xay dung dat nuoc; dai dien Trung uong Hoi huu nghi Lao-Viet.

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet vui mung nhan thay quan he hai nuoc Viet Nam - Lao khong ngung duoc vun dap va phat trien bang nhung ket qua cu the cua moi quan he huu nghi truyen thong, tinh doan ket dac biet va su hop tac toan dien giua hai nuoc. Quan he chinh tri dang tiep tuc phat trien het suc tot dep va trien vong ngay cang tot hon qua cac chuyen tham trao doi cua lanh dao hai nuoc. Quan he kinh te, thuong mai giua hai nuoc thoi gian gan day da co nhung buoc phat trien dang mung.

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet chuc mung nhung thanh tuu to lon ma nhan dan cac bo toc Lao anh em gianh duoc trong cong cuoc doi moi dat nuoc tren tat ca cac linh vuc. Ve tien trinh chuan bi gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO) cua Lao, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet khang dinh Viet Nam danh uu tien va san sang chia se voi nhan dan cac bo toc Lao anh em nhung kinh nghiem dam phan gia nhap WTO, cung nhu viec thuc hien cac cam ket voi WTO.

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet bay to mong muon nang quan he hai nuoc len tam cao moi, dua hai nuoc Viet Nam va Lao tro thanh nhung nuoc co nen kinh te phat trien. Viet Nam mai mai la nguoi ban, nguoi lang gieng than thiet cua nhan dan cac bo toc Lao anh em. Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet vui mung duoc biet Quoc hoi Lao da thong qua nhieu luat moi, hoan thien he thong phap luat, tao co so phap ly quan trong de dua luat phap vao cuoc song, gop phan vao cong cuoc doi moi theo tinh than Nghi quyet Dai hoi VIII Dang Nhan dan Cach mang Lao, xay dung thanh cong dat nuoc Lao giau manh, nhan dan Lao am no, hanh phuc.

Tiep dong chi Saman Vinhaket, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet khang dinh, cong tac tu tuong la mot nhiem vu kho, het suc nang ne, nhung day dong thoi la nhiem vu het suc ve vang. Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tin tuong, voi be day kinh nghiem, dong chi Saman Vinhaket se co nhung dong gop quan trong trong viec tong ket cong tac ly luan cua Dang, tu do phat huy nhung duong loi dung dan, sua chua nhung sai sot, yeu kem.

Dong chi Saman Vinhaket khang dinh, chuyen tham huu nghi chinh thuc CHDCND Lao cua Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet se tao buoc ngoat moi trong quan he giua hai Dang, hai Nha nuoc va nhan dan hai nuoc Viet Nam - Lao. Dong chi cho biet, qua theo doi cac hoat dong ky niem 77 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam, dong chi rat vui mung va phan khoi ve cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" dang duoc phat dong rong rai trong cac tinh, thanh, bo, nganh cua Viet Nam.

Thu tuong BuaBuasone Bouphavanh cho biet, du nhan dan cac bo toc Lao da dat duoc nhung thanh tuu to lon trong nhung nam gan day, nhung dat nuoc van dang gap phai nhieu kho khan, dac biet ty le ho ngheo hien con chiem khoang 30% la mot thach thuc lon doi voi Dang va Chinh phu Lao. Chinh phu Lao dat muc tieu den 2010 giam ty le ho ngheo con 10% va nam 2020 dung trong hang ngu cac nuoc phat trien.

Nhac lai ky niem chuyen tham Viet Nam thang 11 nam ngoai, Chu tich Quoc hoi Thoongxinh Thammavong bay to su cam phuc khi chung kien thanh tuu phat trien kinh te-xa hoi cua Viet Nam nhung nam qua. Dong chi bay to cam on cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, Quoc hoi Viet Nam da danh cho Dang, Nha nuoc, Quoc hoi Lao tinh cam anh em tham thiet, chan tinh, thuy chung. Thay mat Quoc hoi Lao, dong chi Thoongxinh Thammavong chuc moi quan he huu nghi truyen thong, tinh doan ket dac biet Viet Nam - Lao mai mai xanh tuoi, doi doi ben vung.

Truoc do, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da toi dat vong hoa tai Dai tuong niem liet si vo danh o thu do Vieng Chan.

* Toi cung ngay, tai Hoi truong Van phong Trung uong Dang, Tong Bi thu, Chu tich nuoc Choummaly Sayasone va Phu nhan mo tiec chieu dai Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va Phu nhan cung doan dai bieu Nha nuoc ta.

(theo TTXVN)

Viet Bao
Comment :Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
President Nguyen Minh Triet visited the Lao PDR
Nguyen Minh Triet, Laos, Choummaly Sayasone, General Secretary, Vientiane, two owners, the Committee for Physical Training - Sports, the National carrier Vietnam , Lao People's Revolutionary Party, the World Trade Organization, member of the Politburo, the Communist Party of Vietnam, wise leadership, C
Morning 5/7, President Nguyen Minh Triet and his wife delegation State have delegates to the capital Vientiane, began an official visit to Laos at the invitation of Mr. Choummaly Sayasone, General Secretary of the Central Executive Committee ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức CHDCND Lào

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức CHDCND Lào bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao

Nhan xet, hay lien he ve tin Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham chinh thuc CHDCND Lao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0