Chinh thuc cong bo du thao sua doi Hien phap

Chinh thuc cong bo du thao sua doi Hien phap

Theo Nghi quyet cua Quoc hoi, Uy ban du thao sua doi Hien phap nam 1992 chinh thuc cong bo du thao sua doi Hien phap tren cac phuong tien thong tin dai chung de lay y kien rong rai cac tang lop nhan dan.

Khong co cam ky khi gop y sua Hien phap


Chinh thuc cong bo du thao sua doi Hien phap

TS tran trong gioi thieu toan van du thao sua doi Hien phap nam 1992:

HIEN PHAP NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NAM 1992 (SUA DOI NAM 2013)

LOI NOI DAU


Trai qua may nghin nam lich su, nhan dan Viet Nam lao dong can cu, sang tao, chien dau anh dung de dung nuoc va giu nuoc, da hun duc nen truyen thong doan ket, nhan nghia, kien cuong, bat khuat cua dan toc va xay dung nen nen van hien Viet Nam.

Tu nam 1930, duoi su lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam do Chu tich Ho Chi Minh sang lap va ren luyen, nhan dan ta tien hanh cuoc dau tranh cach mang lau dai, day gian kho, hy sinh, lam Cach mang thang Tam thanh cong. Ngay 2 thang 9 nam 1945, Chu tich Ho Chi Minh doc Tuyen ngon doc lap, nuoc Viet Nam dan chu cong hoa ra doi. Voi khat vong doc lap, tu do, bang tinh than tu luc, tu cuong, cung voi su giup do quy bau cua ban be va nhan dan the gioi, nhan dan ta da gianh chien thang trong cac cuoc chien tranh bao ve To quoc, thong nhat dat nuoc va lam nghia vu quoc te; xay dung chu nghia xa hoi va tien hanh cong cuoc doi moi, gianh duoc nhung thanh tuu quan trong, co y nghia lich su.

Qua cac thoi ky khang chien kien quoc, nuoc ta da co Hien phap nam 1946, Hien phap nam 1959, Hien phap nam 1980 va Hien phap nam 1992. Moi ban Hien phap deu ghi nhan nhung thanh qua cach mang to lon ma nhan dan Viet Nam da dat duoc, tao nen tang vung chac cho su on dinh va phat trien dat nuoc.

Duoi anh sang cua chu nghia Mac-Lenin va tu tuong Ho Chi Minh, the che hoa Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi, thuc hien chu quyen nhan dan, Hien phap nay tiep tuc khang dinh y chi cua nhan dan va chu quyen quoc gia; phat huy dan chu, suc manh dai doan ket toan dan toc; xay dung va bao ve To quoc; hoan thien Nha nuoc phap quyen Viet Nam xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan; ton trong va bao dam quyen con nguoi, quyen cong dan; phat trien kinh te, van hoa, giao duc, khoa hoc, cong nghe, bao ve moi truong; thuc hien cong bang xa hoi; tang cuong quan he huu nghi va hop tac voi cac nuoc tren the gioi.

Nhan dan Viet Nam, voi truyen thong yeu nuoc, doan ket mot long, xay dung va thi hanh Hien phap vi muc tieu dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh.

CHUONG I: CHE DO CHINH TRI

Dieu 1 (sua doi, bo sung Dieu 1)
Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam la mot nuoc dan chu, doc lap, co chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho, bao gom dat lien, hai dao, vung bien va vung troi.

Dieu 2 (sua doi, bo sung Dieu 2)
Nha nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam la Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan. Tat ca quyen luc nha nuoc thuoc ve nhan dan ma nen tang la lien minh giua giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va doi ngu tri thuc.
Quyen luc Nha nuoc la thong nhat, co su phan cong, phoi hop, kiem soat giua cac co quan Nha nuoc trong viec thuc hien cac quyen lap phap, hanh phap, tu phap.

Dieu 3 (sua doi, bo sung Dieu 3)
Nha nuoc bao dam va phat huy quyen lam chu cua nhan dan, thuc hien muc tieu dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh, moi nguoi co cuoc song am no, tu do, hanh phuc, co dieu kien phat trien toan dien.

Dieu 4 (sua doi, bo sung Dieu 4)
1. Dang Cong san Viet Nam, doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam, dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua ca dan toc, lay chu nghia Mac-Lenin va tu tuong Ho Chi Minh lam nen tang tu tuong, la luc luong lanh dao Nha nuoc va xa hoi.
2. Dang gan bo mat thiet voi nhan dan, phuc vu nhan dan, chiu su giam sat cua nhan dan, chiu trach nhiem truoc nhan dan ve nhung quyet dinh cua minh.
3. Cac to chuc cua Dang va dang vien hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat.

Dieu 5 (sua doi, bo sung Dieu 5)
1. Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam la quoc gia thong nhat cua cac dan toc cung sinh song tren dat nuoc Viet Nam.
2. Cac dan toc binh dang, doan ket, ton trong va giup do nhau cung phat trien; nghiem cam moi hanh vi ky thi, chia re dan toc.
3. Ngon ngu quoc gia la tieng Viet. Cac dan toc co quyen dung tieng noi, chu viet, giu gin ban sac dan toc va phat huy nhung phong tuc, tap quan, truyen thong va van hoa tot dep cua minh.
4. Nha nuoc thuc hien chinh sach phat trien toan dien va tao dieu kien de tat ca cac dan toc thieu so phat huy noi luc, hoa nhap vao su phat trien chung cua dat nuoc.

Dieu 6 (sua doi, bo sung Dieu 6)
Nhan dan thuc hien quyen luc Nha nuoc bang cac hinh thuc dan chu truc tiep, dan chu dai dien thong qua Quoc hoi, Hoi dong Nhan dan va thong qua cac co quan khac cua Nha nuoc.

Dieu 7 (sua doi, bo sung Dieu 7)
1. Viec bau cu dai bieu Quoc hoi va dai bieu Hoi dong Nhan dan duoc tien hanh theo nguyen tac pho thong, binh dang, truc tiep va bo phieu kin.
2. Dai bieu Quoc hoi, dai bieu Hoi dong Nhan dan bi cu tri hoac Quoc hoi, Hoi dong Nhan dan bai nhiem khi dai bieu do khong con xung dang voi su tin nhiem cua nhan dan.

Dieu 8 (sua doi, bo sung Dieu 8)
1. Nha nuoc to chuc va hoat dong theo Hien phap va phap luat, quan ly xa hoi bang Hien phap va phap luat, thuc hien nguyen tac tap trung dan chu.
2. Nen hanh chinh quoc gia, che do cong vu duoc to chuc va hoan thien de phuc vu nhan dan. Can bo, cong chuc, vien chuc phai ton trong nhan dan, tan tuy phuc vu nhan dan va chiu su giam sat cua nhan dan; chong tham nhung, quan lieu, hach dich, cua quyen; thuc hanh tiet kiem, chong lang phi.
3. Co quan, to chuc, ca nhan phai nghiem chinh chap hanh Hien phap va phap luat, phong, chong cac hanh vi vi pham Hien phap va phap luat.

Dieu 9 (sua doi, bo sung Dieu 9)
1. Mat tran To quoc Viet Nam la to chuc lien minh chinh tri, lien hiep tu nguyen cua to chuc chinh tri, cac to chuc chinh tri-xa hoi, cac to chuc xa hoi va cac ca nhan tieu bieu trong cac giai cap, cac tang lop xa hoi, cac dan toc, cac ton giao va nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai.
2. Mat tran To quoc Viet Nam la co so chinh tri cua chinh quyen nhan dan. Mat tran phat huy truyen thong dai doan ket toan dan toc, tang cuong su nhat tri ve chinh tri va tinh than trong nhan dan; tham gia xay dung va cung co chinh quyen nhan dan, cung Nha nuoc cham lo va bao ve loi ich chinh dang cua nhan dan, van dong nhan dan thuc hien quyen lam chu, nghiem chinh chap hanh phap luat, giam sat va phan bien xa hoi doi voi hoat dong cua co quan nha nuoc, dai bieu dan cu va can bo, cong chuc, vien chuc.
3. Nha nuoc tao dieu kien de Mat tran To quoc Viet Nam, cac to chuc thanh vien cua Mat tran va cac to chuc xa hoi khac hoat dong.

Dieu 10 (sua doi, bo sung Dieu 10)
Cong doan Viet Nam la to chuc chinh tri-xa hoi cua giai cap cong nhan va cua nguoi lao dong duoc thanh lap tren co so tu nguyen, dai dien cho nguoi lao dong, cham lo va bao ve quyen, loi ich hop phap cua nguoi lao dong; tham gia quan ly Nha nuoc, quan ly kinh te-xa hoi; tham gia thanh tra, kiem tra, giam sat hoat dong cua co quan Nha nuoc, to chuc, don vi, doanh nghiep; tuyen truyen, van dong nguoi lao dong hoc tap, nang cao trinh do, ky nang nghe nghiep, chap hanh phap luat, xay dung va bao ve To quoc.

Dieu 11 (sua doi, bo sung Dieu 13)
1. To quoc Viet Nam la thieng lieng, bat kha xam pham.
2. Moi hanh vi chong lai doc lap, chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho, chong lai su nghiep xay dung va bao ve To quoc deu bi nghiem tri theo phap luat.

Dieu 12 (sua doi, bo sung Dieu 14)
Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam thuc hien nhat quan duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, hoa binh, huu nghi, hop tac va phat trien voi tat ca cac nuoc, khong phan biet che do chinh tri va xa hoi, tren co so ton trong doc lap, chu quyen va toan ven lanh tho, khong can thiep vao cong viec noi bo cua nhau, binh dang va cac ben cung co loi; la ban, doi tac tin cay va thanh vien co trach nhiem trong cong dong quoc te, gop phan vao su nghiep hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi tren the gioi.

Dieu 13 (ghep va giu nguyen cac dieu 141, 142, 143, sua doi, bo sung Dieu 145)
1. Quoc ky nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam hinh chu nhat, chieu rong bang hai phan ba chieu dai, nen do, o giua co ngoi sao vang nam canh.
2. Quoc huy nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam hinh tron, nen do, o giua co ngoi sao vang nam canh, chung quanh co bong lua, o duoi co nua banh xe rang va dong chu: Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam.
3. Quoc ca nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam la nhac va loi cua bai “Tien quan ca.”
4. Ngay Quoc khanh la Ngay tuyen ngon doc lap 2 thang 9 nam 1945.

Dieu 14 (giu nguyen Dieu 144)
Thu do nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam la Ha Noi.

CHUONG II: QUYEN CON NGUOI, Q UYEN VA NGHIA VU CO BAN CUA CONG DAN

Dieu 15 (sua doi, bo sung Dieu 50)
1. O nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, quyen con nguoi, quyen cong dan duoc Nha nuoc va xa hoi thua nhan, ton trong, bao ve, bao dam theo Hien phap va phap luat.
2. Quyen con nguoi, quyen cong dan chi co the bi gioi han trong truong hop can thiet vi ly do quoc phong, an ninh quoc gia, trat tu, an toan xa hoi, dao duc, suc khoe cua cong dong.

Dieu 16 (moi)
1. Moi nguoi co nghia vu ton trong quyen cua nguoi khac.
2. Khong duoc loi dung quyen con nguoi, quyen cong dan de xam pham loi ich quoc gia, loi ich dan toc, quyen, loi ich hop phap cua nguoi khac.

Dieu 17 (sua doi, bo sung Dieu 52)
1. Moi nguoi deu binh dang truoc phap luat.
2. Khong ai bi phan biet doi xu trong doi song chinh tri, dan su, kinh te, van hoa, xa hoi.

Dieu 18 (sua doi, bo sung Dieu 49)
1. Cong dan nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam la nguoi co quoc tich Viet Nam.
2. Cong dan Viet Nam khong the bi truc xuat khoi lanh tho nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, giao nop cho Nha nuoc khac.
3. Nha nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam bao ho cong dan Viet Nam o nuoc ngoai.

Dieu 19 (sua doi, bo sung Dieu 75)
1. Nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai la bo phan khong the tach roi cua cong dong dan toc Viet Nam.
2. Nha nuoc khuyen khich va tao dieu kien de nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc Viet Nam, giu quan he gan bo voi gia dinh, que huong, gop phan xay dung que huong, dat nuoc.

Dieu 20 (sua doi, bo sung Dieu 51)
1. Quyen cong dan khong tach roi nghia vu cong dan.
2. Quyen va nghia vu cua cong dan do Hien phap va luat quy dinh.
3. Cong dan co trach nhiem thuc hien nghia vu doi voi Nha nuoc va xa hoi.

Dieu 21 (moi)
Moi nguoi co quyen song.

Dieu 22 (sua doi, bo sung Dieu 71)
1. Moi nguoi co quyen bat kha xam pham ve than the, duoc phap luat bao ho ve tinh mang, suc khoe, danh du va nhan pham.
2. Nghiem cam moi hanh vi tra tan, bao luc, truy buc, nhuc hinh hay bat ky hinh thuc doi xu khac xam pham than the, xuc pham danh du, nhan pham cua con nguoi.
3. Moi nguoi co quyen hien mo, bo phan co the nguoi va hien xac theo quy dinh cua luat. Viec thu nghiem y hoc, duoc hoc, khoa hoc hay bat ky hinh thuc thu nghiem khac tren co the nguoi phai duoc nguoi do dong y.

Dieu 23 (sua doi, bo sung Dieu 73)
1. Moi nguoi co quyen bat kha xam pham ve doi song rieng tu, bi mat ca nhan va bi mat gia dinh; co quyen bao ve danh du, uy tin cua minh.
Khong duoc phep thu thap, luu giu, su dung va pho bien thong tin ve doi song rieng tu, bi mat ca nhan, bi mat gia dinh cua nguoi khac neu khong duoc nguoi do dong y.
2. Moi nguoi co quyen bi mat thu tin, dien thoai, dien tin va cac hinh thuc trao doi thong tin rieng tu khac.
Viec boc mo, kiem soat, thu giu thu tin, dien thoai, dien tin va cac hinh thuc trao doi thong tin rieng tu khac do phap luat quy dinh.

Dieu 24 (giu nguyen Dieu 68)
Cong dan co quyen tu do di lai va cu tru o trong nuoc, co quyen ra nuoc ngoai va tu nuoc ngoai ve nuoc theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 25 (sua doi, bo sung Dieu 70)
1. Moi nguoi co quyen tu do tin nguong, ton giao, theo hoac khong theo mot ton giao nao. Cac ton giao binh dang truoc phap luat.
2. Nha nuoc ton trong va bao dam quyen tu do tin nguong, ton giao. Noi tho tu cua tin nguong, ton giao duoc phap luat bao ho.
3. Khong ai duoc xam pham tu do tin nguong, ton giao hoac loi dung tin nguong, ton giao de vi pham phap luat.

Dieu 26 (sua doi, bo sung Dieu 69)
Cong dan co quyen tu do ngon luan, tu do bao chi, duoc thong tin, hoi hop, lap hoi, bieu tinh theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 27 (sua doi, bo sung Dieu 63)
1. Cong dan nam, nu binh dang va co quyen ngang nhau ve moi mat chinh tri, dan su, kinh te, van hoa, xa hoi va gia dinh.
2. Nha nuoc co chinh sach bao dam quyen binh dang giua cong dan nu va nam tren moi linh vuc. Nha nuoc, xa hoi va gia dinh tao dieu kien de phu nu phat trien toan dien, phat huy vai tro cua minh trong xa hoi.
3. Nghiem cam moi hanh vi phan biet doi xu ve gioi.

Dieu 28 (sua doi, bo sung Dieu 54)
Cong dan du muoi tam tuoi tro len co quyen bau cu va du hai muoi mot tuoi tro len co quyen ung cu vao Quoc hoi, Hoi dong Nhan dan cac cap.

Dieu 29 (sua doi, bo sung Dieu 53)
1. Cong dan co quyen tham gia quan ly Nha nuoc va xa hoi, tham gia thao luan va kien nghi voi co quan Nha nuoc ve cac van de cua dia phuong va ca nuoc.
2. Nha nuoc tao dieu kien de cong dan tham gia quan ly Nha nuoc va xa hoi; cong khai, minh bach trong viec tiep nhan, phan hoi y kien, kien nghi cua cong dan.

Dieu 30 (sua doi, bo sung Dieu 53)
Cong dan co quyen bieu quyet khi Nha nuoc to chuc trung cau y dan.

Dieu 31 (sua doi, bo sung Dieu 74)
1. Moi nguoi co quyen khieu nai, quyen to cao voi co quan Nha nuoc co tham quyen ve nhung viec lam trai phap luat cua co quan, to chuc, ca nhan.
2. Co quan, to chuc, ca nhan co tham quyen phai tiep nhan, giai quyet khieu nai, to cao. Nguoi bi thiet hai co quyen duoc boi thuong ve vat chat, tinh than va phuc hoi danh du theo quy dinh cua phap luat.
3. Nghiem cam viec tra thu nguoi khieu nai, to cao hoac loi dung quyen khieu nai, to cao de vu khong, vu cao lam hai nguoi khac.

Dieu 32 (sua doi, bo sung Dieu 72)
1. Khong ai bi coi la co toi khi chua co ban an ket toi cua Toa an da co hieu luc phap luat.
2. Nguoi bi buoc toi co quyen duoc Toa an xet xu. Khong ai bi ket an hai lan vi mot toi pham.
3. Nguoi bi bat, bi tam giu, tam giam, bi dieu tra, truy to, xet xu co quyen su dung tro giup phap ly cua nguoi bao chua.
4. Nguoi bi bat, bi tam giu, tam giam, bi dieu tra, truy to, xet xu trai phap luat co quyen duoc boi thuong thiet hai ve vat chat, tinh than va phuc hoi danh du. Nguoi lam trai phap luat trong viec bat, tam giu, tam giam, dieu tra, truy to, xet xu gay thiet hai cho nguoi khac phai bi xu ly theo phap luat.

Dieu 33 (sua doi, bo sung Dieu 58)
1. Moi nguoi co quyen so huu ve thu nhap hop phap, cua cai de danh, nha o, tu lieu sinh hoat, tu lieu san xuat, von va tai san khac trong doanh nghiep hoac trong cac to chuc kinh te khac; doi voi dat duoc Nha nuoc giao su dung thi theo quy dinh tai Dieu 57 va Dieu 58.
2. Quyen so huu tu nhan va quyen thua ke duoc phap luat bao ho.

Dieu 34 (sua doi, bo sung Dieu 57)
1. Moi nguoi co quyen tu do kinh doanh.
2. Nha nuoc bao ho quyen tu do kinh doanh.

Dieu 35 (sua doi, bo sung Dieu 67)
Cong dan co quyen duoc bao dam an sinh xa hoi.

Dieu 36 (sua doi, bo sung Dieu 62)
1. Cong dan co quyen co noi o hop phap.
2. Nha nuoc co chinh sach tao dieu kien de cong dan co noi o.

Dieu 37 (sua doi, bo sung Dieu 73)
1. Moi nguoi co quyen bat kha xam pham ve cho o hop phap.
2. Khong ai duoc tu y vao cho o hop phap cua nguoi khac neu khong duoc nguoi do dong y.
Viec kham xet cho o do luat dinh.

Dieu 38 (sua doi, bo sung Dieu 55, Dieu 56)
1. Cong dan co quyen lam viec, lua chon viec lam, nghe nghiep va noi lam viec.
2. Nghiem cam cac hanh vi phan biet doi xu, cuong buc lao dong, su dung nguoi lao dong chua thanh nien trai phap luat.

Dieu 39 (sua doi, bo sung Dieu 64)
1. Nam, nu co quyen ket hon va ly hon. Hon nhan theo nguyen tac tu nguyen, tien bo, mot vo, mot chong, vo chong binh dang, ton trong lan nhau.
2. Nha nuoc bao ho hon nhan va gia dinh, bao ho quyen loi cua nguoi me va tre em.

Dieu 40 (sua doi, bo sung Dieu 65)
1. Tre em co quyen duoc gia dinh, nha truong, Nha nuoc va xa hoi bao ve, cham soc va giao duc.
2. Nghiem cam hanh ha, nguoc dai, bo mac, lam dung, boc lot suc lao dong va nhung hanh vi khac vi pham quyen tre em.

Dieu 41 (sua doi, bo sung Dieu 39, Dieu 61)
1. Cong dan co quyen duoc bao ve suc khoe; binh dang trong viec su dung cac dich vu y te va co nghia vu thuc hien cac quy dinh ve phong benh, kham benh, chua benh.
2. Nghiem cam cac hanh vi de doa den cuoc song va suc khoe cua nguoi khac va cong dong.

Dieu 42 (sua doi, bo sung Dieu 59)
Cong dan co quyen va nghia vu hoc tap.

Dieu 43 (sua doi, bo sung Dieu 60)
1. Moi nguoi co quyen nghien cuu khoa hoc va cong nghe; sang tao van hoc, nghe thuat.
2. Quyen so huu tri tue duoc Nha nuoc bao ho.

Dieu 44 (moi)
Moi nguoi co quyen huong thu cac gia tri van hoa, tham gia vao doi song van hoa, su dung cac co so van hoa, tiep can cac gia tri van hoa.

Dieu 45 (moi)
Cong dan co quyen xac dinh dan toc cua minh, su dung ngon ngu me de, tu do lua chon ngon ngu giao tiep.

Dieu 46 (moi)
1. Moi nguoi co quyen duoc song trong moi truong trong lanh.
2. Moi nguoi co nghia vu bao ve moi truong.

Dieu 47 (sua doi, bo sung Dieu 76)
Cong dan co nghia vu trung thanh voi To quoc. Phan boi To quoc la toi nang nhat.

Dieu 48 (sua doi, bo sung Dieu 77)
Bao ve To quoc la nghia vu thieng lieng va quyen cao quy cua cong dan.
Cong dan phai lam nghia vu quan su va tham gia xay dung quoc phong toan dan; viec thuc hien nghia vu thay the nghia vu quan su do luat dinh.

Dieu 49 (sua doi, bo sung Dieu 79)
Cong dan co nghia vu chap hanh Hien phap va phap luat, tham gia bao ve an ninh quoc gia, trat tu, an toan xa hoi, chap hanh nhung quy tac sinh hoat cong cong.

Dieu 50 (sua doi, bo sung Dieu 80)
Moi nguoi co nghia vu nop thue.

Dieu 51 (giu nguyen Dieu 81)
Nguoi nuoc ngoai cu tru o Viet Nam phai tuan theo Hien phap va phap luat Viet Nam, duoc Nha nuoc bao ho tinh mang, tai san va cac quyen loi chinh dang theo phap luat Viet Nam.

Dieu 52 (giu nguyen Dieu 82)
Nguoi nuoc ngoai dau tranh vi tu do va doc lap dan toc, vi chu nghia xa hoi, dan chu va hoa binh hoac vi su nghiep khoa hoc ma bi buc hai thi duoc Nha nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam xem xet viec cho cu tru.

CHUONG III: KINH TE, XA HOI, VAN HOA, GIAO DUC, K HOA HOC, CONG NGHE VA MOI TRUONG


Dieu 53 (sua doi, bo sung Dieu 15, Dieu 43)
Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam xay dung nen kinh te doc lap, tu chu tren co so phat huy noi luc, chu dong, tich cuc hoi nhap quoc te; day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc; phat trien kinh te ket hop chat che, hai hoa voi phat trien van hoa, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi, bao ve moi truong.

Dieu 54 (sua doi, bo sung cac dieu 15, 16, 19, 20, 21 va 25)
1. Nen kinh te Viet Nam la nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia voi nhieu hinh thuc so huu, nhieu thanh phan kinh te.
2. Cac thanh phan kinh te deu la bo phan cau thanh quan trong cua nen kinh te quoc dan, cung phat trien lau dai, hop tac, binh dang va canh tranh theo phap luat.

Dieu 55 (sua doi, bo sung Dieu 24, Dieu 26)
1. Nha nuoc xay dung va hoan thien the che kinh te, bao dam cho nen kinh te van hanh theo quy luat thi truong; thuc hien su phan cong, phan cap quan ly Nha nuoc giua cac nganh, cac cap, thuc day lien ket kinh te vung, bao dam phat trien hop ly, hai hoa giua cac vung, dia phuong va tinh thong nhat cua nen kinh te quoc dan.
2. Nha nuoc thong nhat quan ly hoat dong kinh te doi ngoai, phat trien cac hinh thuc hop tac kinh te voi cac quoc gia, vung lanh tho, to chuc quoc te tren nguyen tac ton trong doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho va cung co loi, phu hop voi phap luat va thong le quoc te.

Dieu 56 (sua doi, bo sung cac dieu 22, 23 va 25)
1. To chuc, ca nhan duoc tu do kinh doanh, thuc hien day du nghia vu doi voi Nha nuoc theo quy dinh cua phap luat.
2. Nha nuoc thuc hien chinh sach chong doc quyen va bao dam moi truong canh tranh lanh manh trong kinh doanh.
3. Tai san hop phap cua to chuc, ca nhan duoc Nha nuoc thua nhan, bao ho va khong bi quoc huu hoa.
Trong truong hop that can thiet vi ly do quoc phong, an ninh hoac vi loi ich quoc gia, tinh trang khan cap, phong chong thien tai, Nha nuoc trung mua hoac trung dung co boi thuong tai san cua ca nhan, to chuc theo gia thi truong. The thuc trung mua, trung dung do luat dinh.

Dieu 57 (sua doi, bo sung Dieu 17, Dieu 18)
Dat dai, tai nguyen nuoc, khoang san va tai nguyen thien nhien khac, nguon loi o vung bien, them luc dia, vung troi va cac tai san khac do Nha nuoc dau tu, quan ly la tai san cong thuoc so huu toan dan do Nha nuoc dai dien chu so huu va thong nhat quan ly theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 58 (sua doi, bo sung Dieu 18)
1. Dat dai la tai nguyen dac biet cua quoc gia, nguon luc quan trong phat trien dat nuoc, duoc quan ly theo quy hoach va phap luat.
2. To chuc, ca nhan duoc Nha nuoc giao dat, cho thue dat, cong nhan quyen su dung dat de su dung on dinh lau dai hoac co thoi han. Nguoi su dung dat co trach nhiem bao ve, boi bo, khai thac hop ly, su dung tiet kiem, dung muc dich; duoc chuyen quyen su dung dat, thuc hien cac nghia vu lien quan theo quy dinh cua luat. Quyen su dung dat la quyen tai san duoc phap luat bao ho.
3. Nha nuoc thu hoi dat do to chuc, ca nhan su dung co boi thuong theo quy dinh cua phap luat trong truong hop that can thiet vi ly do quoc phong, an ninh hoac vi loi ich quoc gia, loi ich cong cong va cac du an phat trien kinh te-xa hoi.

Dieu 59 (moi)
1. Ngan sach Nha nuoc, du tru quoc gia, quy tai chinh nha nuoc va cac nguon tai chinh cong khac duoc Nha nuoc thong nhat quan ly, su dung hieu qua, cong bang, cong khai, minh bach, dung phap luat.
2. Ngan sach Nha nuoc la thong nhat gom ngan sach Trung uong va ngan sach dia phuong. Thu chi ngan sach Nha nuoc duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 60 (sua doi, bo sung Dieu 27)
Co quan, to chuc, ca nhan phai thuc hanh tiet kiem, phong chong lang phi, tham nhung trong hoat dong kinh te-xa hoi va quan ly Nha nuoc.

Dieu 61 (sua doi, bo sung Dieu 55, Dieu 56)
1. To chuc, ca nhan duoc khuyen khich, tao dieu kien de tao viec lam, co thu nhap thoa dang cho nguoi lao dong.
2. Nha nuoc bao ve quyen, loi ich hop phap cua nguoi lao dong, nguoi su dung lao dong va tao dieu kien xay dung quan he lao dong tien bo, hai hoa va on dinh.

Dieu 62 (sua doi, bo sung Dieu 39, Dieu 40)
1. Nha nuoc ban hanh chinh sach dau tu, phat trien su nghiep cham soc, bao ve suc khoe cua nhan dan; huy dong cac nguon luc de xay dung nen y te hien dai, cong bang, hieu qua; phat trien nen y hoc Viet Nam theo huong ket hop dong y va tay y, phong benh va chua benh; thuc hien bao hiem y te toan dan va tao dieu kien de moi nguoi dan duoc cham soc suc khoe; uu tien thuc hien chuong trinh cham soc suc khoe cho dong bao mien nui, hai dao, dan toc thieu so va cac vung dac biet kho khan khac.
2. Nha nuoc, xa hoi, gia dinh va cong dan co trach nhiem bao ve, cham soc suc khoe nguoi me, tre em, thuc hien ke hoach hoa gia dinh, bao dam quy mo, co cau dan so hop ly, nang cao chat luong dan so.

Dieu 63 (sua doi, bo sung Dieu 67)
1. Nha nuoc phat trien he thong an sinh xa hoi da dang, toan dien, co tinh chia se, cong bang, ben vung, tro giup nguoi cao tuoi, nguoi khuyet tat, nguoi ngheo, nguoi co hoan canh kho khan.
2. Nha nuoc va xa hoi ton vinh, khen thuong, thuc hien cac chinh sach uu dai doi voi nguoi co cong voi nuoc.

Dieu 64 (sua doi, bo sung cac dieu 30, 31, 32, 33 va 34)
1. Van hoa la nen tang tinh than cua xa hoi, la dong luc phat trien cua dat nuoc. Nha nuoc va xa hoi cham lo xay dung va phat trien nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc, nhan van, dan chu, tien bo; bao ton, ke thua va phat huy nhung gia tri van hoa cua cac dan toc Viet Nam, tiep thu tinh hoa van hoa nhan loai.
2. Phat trien van hoc, nghe thuat dap ung nhu cau tinh than da dang va lanh manh cua nhan dan, gop phan boi duong nhan cach va tam hon cua nguoi Viet Nam; phat trien cac phuong tien thong tin dai chung dong bo, hien dai, dap ung nhu cau thong tin cua nhan dan va phuc vu su nghiep phat trien kinh te-xa hoi.
3. Xay dung gia dinh Viet Nam am no, tien bo, hanh phuc; xay dung con nguoi Viet Nam giau long yeu nuoc, co van hoa, co y thuc lam chu, co trach nhiem cong dan, song va lam viec theo Hien phap va phap luat.
4. Nghiem cam hanh vi loi dung hoat dong van hoa, thong tin lam ton hai loi ich quoc gia, pha hoai nhan cach, dao duc va loi song tot dep cua nguoi Viet Nam, truyen ba tu tuong , xuat ban pham va cac hinh thuc khac co noi dung phan dong, doi truy; me tin, di doan.

Dieu 65 (sua doi, bo sung Dieu 35, Dieu 37)
Phat trien giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe la quoc sach hang dau.

Dieu 66 (sua doi, bo sung Dieu 35, Dieu 36)
1. Phat trien giao duc nham hinh thanh va boi duong nhan cach, pham chat, nang luc cua cong dan; nang cao dan tri, dao tao nhan luc, boi duong nhan tai; dao tao nguoi lao dong co nghe, nang dong, sang tao, dap ung yeu cau xay dung, bao ve To quoc va hoi nhap quoc te.
2. Nha nuoc thong nhat quan ly he thong giao duc quoc dan, uu tien dau tu va tao dieu kien thu hut cac nguon dau tu khac cho giao duc; quy dinh pho cap giao duc; thuc hien chinh sach hoc bong, hoc phi hop ly; uu tien phat trien giao duc o mien nui, hai dao, vung dan toc thieu so va cac vung dac biet kho khan khac.
3. Nha nuoc va xa hoi tao dieu kien hoc tap de phat trien tai nang. Nguoi khuyet tat va nhung nguoi co hoan canh dac biet kho khan duoc Nha nuoc va xa hoi tao dieu kien hoc van hoa va hoc nghe phu hop.

Dieu 67 (sua doi, bo sung Dieu 37, Dieu 38)
1. Khoa hoc va cong nghe giu vai tro then chot, la dong luc thuc day phat trien dat nuoc. Phat trien khoa hoc va cong nghe nham nang cao trinh do quan ly, phat trien van hoa, kinh te tri thuc, thuc day tien bo xa hoi, bao ve moi truong va suc khoe cua nhan dan, bao dam quoc phong, an ninh.
2. Nha nuoc thuc day phat trien dong bo cac linh vuc khoa hoc va cong nghe; day manh nghien cuu va ung dung co hieu qua cac thanh tuu khoa hoc, cong nghe hien dai tren the gioi; khuyen khich to chuc, ca nhan dau tu nghien cuu, phat trien, chuyen giao, ung dung thanh tuu khoa hoc, cong nghe; bao dam quyen tu do nghien cuu va sang tao khoa hoc, cong nghe.
3. Nha nuoc tao dieu kien thuan loi cho moi nguoi tham gia va duoc huong thu loi ich tu cac hoat dong khoa hoc, cong nghe.

Dieu 68 (moi)
1. Bao ve moi truong la trach nhiem cua Nha nuoc, xa hoi va la nghia vu cua moi to chuc, ca nhan.
2. Nha nuoc co co che, chinh sach bao ve moi truong; quan ly, su dung hieu qua cac nguon tai nguyen thien nhien; bao ton da dang sinh hoc; phong tranh va giam nhe thien tai, ung pho voi bien doi khi hau.
Moi hoat dong bao ve moi truong, phat trien nang luong moi, nang luong tai tao, nang luong sach, san xuat sach va tieu dung sach cua to chuc, ca nhan duoc Nha nuoc khuyen khich.
3. To chuc, ca nhan gay o nhiem moi truong, lam suy kiet tai nguyen thien nhien va suy giam da dang sinh hoc phai bi xu ly nghiem va co trach nhiem khac phuc, boi thuong thiet hai

CHUONG IV: BAO VE TO QUOC


Dieu 69 (sua doi, bo sung Dieu 44)
Bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia, giu vung an ninh quoc gia la su nghiep cua toan dan.
Nha nuoc cung co va tang cuong nen quoc phong toan dan va an ninh nhan dan; luc luong vu trang nhan dan giu vai tro nong cot; phat huy suc manh tong hop cua dat nuoc de bao ve vung chac To quoc, gop phan bao ve hoa binh o khu vuc va tren the gioi.
Co quan, to chuc, cong dan phai thuc hien day du nhiem vu quoc phong va an ninh do luat dinh.

Dieu 70 (sua doi, bo sung Dieu 45)
Luc luong vu trang nhan dan phai tuyet doi trung thanh voi Dang cong san Viet Nam, To quoc va nhan dan, co nhiem vu bao ve doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho cua To quoc, an ninh quoc gia va trat tu, an toan xa hoi; bao ve Dang, Nha nuoc, nhan dan, che do xa hoi chu nghia, cung toan dan xay dung dat nuoc va thuc hien nghia vu quoc te.

Dieu 71 (sua doi, bo sung Dieu 46)
Quan doi Nhan dan Viet Nam cach mang duoc xay dung chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai; luc luong du bi dong vien, dan quan tu ve duoc xay dung hung hau, rong khap, cung voi Quan doi Nhan dan lam nong cot trong thuc hien nhiem vu quoc phong.

Dieu 72 (sua doi, bo sung Dieu 47)
Cong an Nhan dan Viet Nam cach mang duoc xay dung chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai, lam nong cot trong su nghiep bao ve an ninh quoc gia va bao dam trat tu, an toan xa hoi, dau tranh phong, chong toi pham.

Dieu 73 (giu nguyen Dieu 48)
Nha nuoc phat huy tinh than yeu nuoc va chu nghia anh hung cach mang cua nhan dan, giao duc quoc phong va an ninh cho toan dan; thuc hien che do nghia vu quan su, chinh sach hau phuong quan doi; xay dung cong nghiep quoc phong, bao dam trang bi cho luc luong vu trang, ket hop quoc phong voi kinh te, kinh te voi quoc phong, bao dam doi song vat chat va tinh than cua can bo va chien sy, cong nhan, nhan vien quoc phong; xay dung cac luc luong vu trang nhan dan hung manh, khong ngung tang cuong kha nang bao ve dat nuoc.

CHUONG V: QUOC HOI

Dieu 74 (sua doi, bo sung Dieu 83)
Quoc hoi la co quan dai bieu cao nhat cua nhan dan, co quan quyen luc Nha nuoc cao nhat cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam.
Quoc hoi thuc hien quyen lap hien, quyen lap phap, quyet dinh cac van de quan trong cua dat nuoc va giam sat toi cao doi voi hoat dong cua Nha nuoc.

Dieu 75 (sua doi, bo sung Dieu 84)
Quoc hoi co nhung nhiem vu va quyen han sau day:
1. Lam Hien phap va sua doi Hien phap; lam luat va sua doi luat;
2. Thuc hien quyen giam sat toi cao viec tuan theo Hien phap, luat va nghi quyet cua Quoc hoi; xet bao cao cong tac cua Chu tich nuoc, Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chinh phu, Toa an Nhan dan toi cao, Vien kiem sat Nhan dan toi cao, Hoi dong Hien phap, Hoi dong bau cu quoc gia, Kiem toan Nha nuoc va cac co quan khac do Quoc hoi thanh lap;
3. Quyet dinh muc tieu, chi tieu, chinh sach va nhiem vu co ban phat trien kinh te-xa hoi cua dat nuoc;
4. Quyet dinh chinh sach tai chinh, tien te quoc gia; quy dinh, sua doi hoac bai bo cac thu thue; quyet dinh nguyen tac phan chia cac khoan thu va nhiem vu chi giua ngan sach Trung uong va ngan sach dia phuong; quyet dinh muc gioi han an toan no quoc gia, no cong, no chinh phu; quyet dinh du toan va phan bo ngan sach Trung uong; phe chuan quyet toan ngan sach Trung uong; xem xet bao cao tong hop du toan va quyet toan ngan sach Nha nuoc;
5. Quyet dinh chinh sach dan toc, chinh sach ton giao cua Nha nuoc;
6. Quy dinh to chuc va hoat dong cua Quoc hoi, Chu tich nuoc, Chinh phu, Toa an Nhan dan, Vien kiem sat Nhan dan, Hoi dong Hien phap, Hoi dong bau cu quoc gia, Kiem toan Nha nuoc, chinh quyen dia phuong va cac co quan khac do Quoc hoi thanh lap;
7. Bau, mien nhiem, bai nhiem Chu tich nuoc, Pho Chu tich nuoc, Chu tich Quoc hoi, cac Pho Chu tich Quoc hoi, cac Uy vien Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chu tich Hoi dong dan toc, cac Chu nhiem Uy ban cua Quoc hoi, Thu tuong Chinh phu, Chanh an Toa an Nhan dan toi cao, Vien truong Vien kiem sat Nhan dan toi cao, Chu tich Hoi dong Hien phap, Chu tich Hoi dong bau cu quoc gia, Tong Kiem toan Nha nuoc, nguoi dung dau co quan khac do Quoc hoi thanh lap; phe chuan viec bo nhiem, mien nhiem, cach chuc Pho Thu tuong, Bo truong va cac thanh vien khac cua Chinh phu, Tham phan Toa an Nhan dan toi cao; phe chuan danh sach thanh vien Hoi dong quoc phong va an ninh, danh sach thanh vien Hoi dong Hien phap, Hoi dong bau cu quoc gia;
8. Lay phieu tin nhiem, bo phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi bau hoac phe chuan;
9. Quyet dinh thanh lap, bai bo bo, co quan ngang bo cua Chinh phu; thanh lap moi, nhap, chia, dieu chinh dia gioi hanh chinh tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; thanh lap hoac giai the don vi hanh chinh-kinh te dac biet; thanh lap, bai bo co quan khac theo quy dinh cua Hien phap va luat;
10. Bai bo van ban quy pham phap luat cua Chu tich nuoc, Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, Toa an Nhan dan toi cao, Vien kiem sat Nhan dan toi cao trai voi Hien phap, luat, nghi quyet cua Quoc hoi;
11. Quyet dinh dai xa;
12. Quy dinh ham, cap trong luc luong vu trang nhan dan, ham, cap ngoai giao va nhung ham, cap nha nuoc khac; quy dinh huan chuong, huy chuong va danh hieu vinh du nha nuoc;
13. Quyet dinh van de chien tranh va hoa binh; quy dinh ve tinh trang khan cap, cac bien phap dac biet khac bao dam quoc phong va an ninh quoc gia;
14. Quyet dinh chinh sach co ban ve doi ngoai; phe chuan hoac bai bo dieu uoc quoc te ve chien tranh va hoa binh, cac van de lien quan den chu quyen quoc gia, quyen va nghia vu co ban cua cong dan, tu cach thanh vien cua Viet Nam tai cac to chuc quoc te va khu vuc, thuong mai quoc te;
15. Quyet dinh trung cau y dan.

Dieu 76 (sua doi, bo sung Dieu 85)
1. Nhiem ky cua moi khoa Quoc hoi la nam nam.
2. Sau muoi ngay truoc khi Quoc hoi het nhiem ky, Quoc hoi khoa moi phai duoc bau xong.
3. Trong truong hop dac biet, neu duoc it nhat hai phan ba tong so dai bieu Quoc hoi bieu quyet tan thanh thi Quoc hoi quyet dinh rut ngan hoac keo dai nhiem ky cua minh theo de nghi cua Uy ban thuong vu Quoc hoi. Viec keo dai nhiem ky cua mot khoa Quoc hoi khong duoc qua muoi hai thang, tru truong hop chien tranh.

Dieu 77 (sua doi, bo sung Dieu 92)
Chu tich Quoc hoi chu toa cac phien hop cua Quoc hoi; ky chung thuc Hien phap, luat, nghi quyet cua Quoc hoi; lanh dao cong tac cua Uy ban thuong vu Quoc hoi; to chuc viec thuc hien quan he doi ngoai cua Quoc hoi; giu quan he voi cac dai bieu Quoc hoi.
Cac Pho Chu tich Quoc hoi giup Chu tich lam nhiem vu theo su phan cong cua Chu tich.

Dieu 78 (sua doi, bo sung Dieu 90)
1. Uy ban thuong vu Quoc hoi la co quan thuong truc cua Quoc hoi.
2. Uy ban thuong vu Quoc hoi gom Chu tich Quoc hoi, cac Pho Chu tich Quoc hoi va cac Uy vien.
3. So thanh vien Uy ban thuong vu Quoc hoi do Quoc hoi quyet dinh. Thanh vien Uy ban thuong vu Quoc hoi khong the dong thoi la thanh vien Chinh phu.
4. Uy ban thuong vu Quoc hoi cua moi khoa Quoc hoi thuc hien nhiem vu, quyen han cua minh cho den khi Quoc hoi khoa moi bau Uy ban thuong vu Quoc hoi moi.

Dieu 79 (sua doi, bo sung Dieu 91)
Uy ban thuong vu Quoc hoi co nhung nhiem vu va quyen han sau day:
1. To chuc viec chuan bi, trieu tap va chu tri cac ky hop Quoc hoi;
2. Ra phap lenh ve nhung van de duoc Quoc hoi giao; giai thich Hien phap, luat, phap lenh;
3. Giam sat viec thi hanh Hien phap, luat, nghi quyet cua Quoc hoi, phap lenh, nghi quyet cua Uy ban thuong vu Quoc hoi; giam sat hoat dong cua Chinh phu, Toa an Nhan dan toi cao, Vien kiem sat Nhan dan toi cao, Kiem toan Nha nuoc;
4. Dinh chi viec thi hanh van ban quy pham phap luat cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, Toa an Nhan dan toi cao, Vien kiem sat Nhan dan toi cao trai voi Hien phap, luat, nghi quyet cua Quoc hoi va trinh Quoc hoi quyet dinh viec bai bo van ban do tai ky hop gan nhat; bai bo van ban quy pham phap luat cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, Toa an Nhan dan toi cao, Vien kiem sat Nhan dan toi cao trai voi phap lenh, nghi quyet cua Uy ban thuong vu Quoc hoi;
5. Lanh dao cong tac cua Hoi dong dan toc va cac Uy ban cua Quoc hoi; bao dam dieu kien hoat dong cua cac dai bieu Quoc hoi;
6. Huong dan va giam sat hoat dong cua Hoi dong Nhan dan; bai bo cac nghi quyet sai trai cua Hoi dong Nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; giai tan Hoi dong Nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong trong truong hop Hoi dong Nhan dan do lam thiet hai nghiem trong den loi ich cua nhan dan;
7. Quyet dinh thanh lap moi, nhap, chia, dieu chinh dia gioi don vi hanh chinh duoi tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong;
8. Trong truong hop Quoc hoi khong the hop duoc, quyet dinh viec tuyen bo tinh trang chien tranh va bao cao Quoc hoi quyet dinh tai ky hop gan nhat;
9. Quyet dinh tong dong vien hoac dong vien cuc bo; ban bo tinh trang khan cap trong ca nuoc hoac o tung dia phuong;
10. Thuc hien quan he doi ngoai cua Quoc hoi;
11. To chuc trung cau y dan theo quyet dinh cua Quoc hoi.

Dieu 80 (sua doi, bo sung Dieu 94)
1. Hoi dong dan toc gom Chu tich, cac Pho Chu tich va cac Uy vien. Chu tich Hoi dong dan toc do Quoc hoi bau; cac Pho Chu tich va cac Uy vien Hoi dong dan toc do Uy ban thuong vu Quoc hoi phe chuan.
2. Hoi dong dan toc nghien cuu va kien nghi voi Quoc hoi ve cong tac dan toc; thuc hien quyen giam sat viec thi hanh chinh sach dan toc, cac chuong trinh, ke hoach phat trien kinh te-xa hoi mien nui va vung co dong bao dan toc thieu so.
3. Chu tich Hoi dong dan toc duoc moi tham du cac phien hop cua Chinh phu ban ve viec thuc hien chinh sach dan toc. Khi ban hanh quy dinh thuc hien chinh sach dan toc, Chinh phu phai lay y kien cua Hoi dong dan toc.
4. Hoi dong dan toc co nhung nhiem vu, quyen han khac nhu cac Uy ban cua Quoc hoi quy dinh tai khoan 2 Dieu 81.

Dieu 81 (sua doi, bo sung Dieu 95)
1. Uy ban cua Quoc hoi gom Chu nhiem, cac Pho Chu nhiem va cac Uy vien. Chu nhiem Uy ban do Quoc hoi bau; cac Pho Chu nhiem va cac Uy vien Uy ban do Uy ban thuong vu Quoc hoi phe chuan.
2. Uy ban cua Quoc hoi tham tra du an luat, kien nghi ve luat va du an khac, bao cao duoc Quoc hoi hoac Uy ban thuong vu Quoc hoi giao; thuc hien quyen giam sat trong pham vi nhiem vu, quyen han do luat dinh; kien nghi nhung van de thuoc pham vi hoat dong cua Uy ban.
3. Viec thanh lap, giai the cac Uy ban do Quoc hoi quyet dinh.

Dieu 82 (sua doi, bo sung Dieu 96)
1. Hoi dong dan toc, cac Uy ban cua Quoc hoi co quyen yeu cau thanh vien Chinh phu, Chanh an Toa an Nhan dan toi cao, Vien truong Vien kiem sat Nhan dan toi cao, Tong Kiem toan Nha nuoc, can bo, cong chuc, vien chuc va co quan, to chuc, ca nhan khac cung cap thong tin hoac giai trinh.
2. Co quan, to chuc, ca nhan co trach nhiem nghien cuu va tra loi kien nghi cua Hoi dong dan toc, cac Uy ban cua Quoc hoi, bao cao hoac giai trinh ve cac van de ma Hoi dong dan toc, cac Uy ban cua Quoc hoi yeu cau.

Dieu 83 (moi)
Khi can thiet, Quoc hoi thanh lap Uy ban lam thoi de nghien cuu, tham tra mot du an hoac dieu tra ve mot van de nhat dinh.
Dieu 84 (sua doi, bo sung Dieu 97)
1. Dai bieu Quoc hoi la nguoi dai dien cho y chi, nguyen vong cua nhan dan ca nuoc va cua nhan dan o don vi bau dai bieu.
2. Dai bieu Quoc hoi phai lien he chat che voi cu tri, chiu su giam sat cua cu tri; thu thap va phan anh trung thuc y kien, nguyen vong cua cu tri voi Quoc hoi, cac co quan, to chuc huu quan; thuc hien che do tiep xuc va bao cao voi cu tri ve hoat dong cua dai bieu va cua Quoc hoi; tra loi yeu cau va kien nghi cua cu tri; theo doi, don doc viec giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan va huong dan, giup do cong dan thuc hien cac quyen do.
3. Dai bieu Quoc hoi pho bien va van dong nhan dan thuc hien Hien phap va phap luat.

Dieu 85 (sua doi, bo sung Dieu 98)
1. Dai bieu Quoc hoi co quyen chat van Chu tich nuoc, Chu tich Quoc hoi, Thu tuong Chinh phu, Bo truong va cac thanh vien khac cua Chinh phu, Chanh an Toa an Nhan dan toi cao, Vien truong Vien kiem sat Nhan dan toi cao, Tong Kiem toan Nha nuoc.
2. Nguoi bi chat van phai tra loi truoc Quoc hoi tai ky hop hoac tai phien hop Uy ban thuong vu Quoc hoi trong thoi gian giua hai ky hop Quoc hoi; trong truong hop can thiet Quoc hoi, Uy ban thuong vu Quoc hoi cho tra loi bang van ban.
3. Dai bieu Quoc hoi co quyen yeu cau co quan, to chuc, ca nhan cung cap thong tin, tai lieu lien quan den nhiem vu cua co quan, to chuc, ca nhan. Nguoi dung dau co quan, to chuc hoac ca nhan co trach nhiem tra loi nhung van de ma dai bieu Quoc hoi yeu cau trong thoi han luat dinh.

Dieu 86 (sua doi, bo sung Dieu 99)
Khong co su dong y cua Quoc hoi va trong thoi gian Quoc hoi khong hop, khong co su dong y cua Uy ban thuong vu Quoc hoi thi khong duoc bat giam, truy to dai bieu Quoc hoi; neu vi pham toi qua tang ma dai bieu Quoc hoi bi tam giu thi co quan tam giu phai lap tuc bao cao de Quoc hoi hoac Uy ban thuong vu Quoc hoi xem xet, quyet dinh.

Dieu 87 (sua doi, bo sung Dieu 100)
1. Dai bieu Quoc hoi co trach nhiem thuc hien day du nhiem vu dai bieu; co quyen tham gia lam thanh vien cua Hoi dong dan toc hoac Uy ban cua Quoc hoi.
2. Uy ban thuong vu Quoc hoi, Thu tuong Chinh phu, Bo truong, cac thanh vien khac cua Chinh phu va cac co quan khac cua Nha nuoc co trach nhiem tao dieu kien de dai bieu Quoc hoi lam nhiem vu dai bieu.
3. Nha nuoc bao dam kinh phi hoat dong cua dai bieu Quoc hoi.

Dieu 88 (sua doi, bo sung Dieu 86)
1. Quoc hoi hop cong khai. Trong truong hop can thiet, theo de nghi cua Chu tich nuoc, Uy ban thuong vu Quoc hoi, Thu tuong Chinh phu hoac cua it nhat mot phan ba tong so dai bieu Quoc hoi, Quoc hoi quyet dinh hop kin.
2. Quoc hoi hop moi nam hai ky. Truong hop Chu tich nuoc, Uy ban thuong vu Quoc hoi, Thu tuong Chinh phu hoac it nhat mot phan ba tong so dai bieu Quoc hoi yeu cau thi Quoc hoi hop bat thuong. Uy ban thuong vu Quoc hoi trieu tap ky hop Quoc hoi.
3. Ky hop thu nhat cua Quoc hoi khoa moi duoc trieu tap cham nhat la sau muoi ngay, ke tu ngay bau cu dai bieu Quoc hoi, do Chu tich Quoc hoi khoa truoc khai mac va chu toa cho den khi Quoc hoi bau Chu tich Quoc hoi khoa moi.

Dieu 89 (sua doi, bo sung Dieu 87)
1. Chu tich nuoc, Uy ban thuong vu Quoc hoi, Hoi dong dan toc, Uy ban cua Quoc hoi, Chinh phu, Toa an Nhan dan toi cao, Vien kiem sat Nhan dan toi cao, Kiem toan Nha nuoc, Mat tran To quoc Viet Nam va cac to chuc thanh vien cua Mat tran co quyen trinh du an luat truoc Quoc hoi.
2. Dai bieu Quoc hoi co quyen trinh kien nghi ve luat va du an luat truoc Quoc hoi.

Dieu 90 (sua doi, bo sung Dieu 88, Dieu 93)
1. Luat, nghi quyet cua Quoc hoi phai duoc qua nua tong so dai bieu Quoc hoi bieu quyet tan thanh, tru truong hop Hien phap quy dinh phai co it nhat hai phan ba tong so dai bieu Quoc hoi bieu quyet tan thanh; phap lenh, nghi quyet cua Uy ban thuong vu Quoc hoi phai duoc qua nua tong so thanh vien Uy ban thuong vu Quoc hoi bieu quyet tan thanh.
2. Luat, nghi quyet cua Quoc hoi, phap lenh, nghi quyet cua Uy ban thuong vu Quoc hoi phai duoc cong bo cham nhat la muoi lam ngay, ke tu ngay duoc thong qua.

CHUONG VI: CHU TICH NUOC


Dieu 91 (giu nguyen Dieu 101)
Chu tich nuoc la nguoi dung dau Nha nuoc, thay mat nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam ve doi noi va doi ngoai.

Dieu 92 (giu nguyen Dieu 102)
Chu tich nuoc do Quoc hoi bau trong so dai bieu Quoc hoi.
Chu tich nuoc chiu trach nhiem va bao cao cong tac truoc Quoc hoi.
Nhiem ky cua Chu tich nuoc theo nhiem ky cua Quoc hoi. Khi Quoc hoi het nhiem ky, Chu tich nuoc tiep tuc lam nhiem vu cho den khi Quoc hoi khoa moi bau Chu tich nuoc moi.

Dieu 93 (sua doi, bo sung Dieu 103)
Chu tich nuoc co nhung nhiem vu va quyen han sau day:
1. Cong bo Hien phap, luat, phap lenh; de nghi Uy ban thuong vu Quoc hoi xem xet lai phap lenh trong thoi han muoi ngay, ke tu ngay phap lenh duoc thong qua; neu phap lenh do van duoc Uy ban thuong vu Quoc hoi tan thanh ma Chu tich nuoc van khong nhat tri thi Chu tich nuoc trinh Quoc hoi quyet dinh tai ky hop gan nhat;
2. De nghi Quoc hoi bau, mien nhiem, bai nhiem Pho Chu tich nuoc, Thu tuong Chinh phu; can cu vao nghi quyet cua Quoc hoi, bo nhiem, mien nhiem, cach chuc Pho Thu tuong, Bo truong va cac thanh vien khac cua Chinh phu;
3. De nghi Quoc hoi bau, mien nhiem, bai nhiem Chanh an Toa an Nhan dan toi cao, Vien truong Vien kiem sat Nhan dan toi cao; can cu vao nghi quyet cua Quoc hoi, bo nhiem, mien nhiem, cach chuc Tham phan Toa an Nhan dan toi cao; bo nhiem, mien nhiem, cach chuc Pho Chanh an Toa an Nhan dan toi cao, Tham phan cac Toa an khac, Pho Vien truong, Kiem sat vien Vien kiem sat Nhan dan toi cao; quyet dinh dac xa; can cu vao nghi quyet cua Quoc hoi, cong bo quyet dinh dai xa;
4. Quyet dinh tang thuong huan chuong, huy chuong, giai thuong nha nuoc, danh hieu vinh du Nha nuoc; quyet dinh cho nhap quoc tich, thoi quoc tich, tro lai quoc tich hoac tuoc quoc tich Viet Nam;
5. Thong linh cac luc luong vu trang nhan dan, giu chuc Chu tich Hoi dong quoc phong va an ninh; quyet dinh phong ham, cap si quan cap tuong trong cac luc luong vu trang nhan dan, do doc, pho do doc, chuan do doc hai quan; bo nhiem Tong tham muu truong, Chu nhiem Tong cuc chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam. Can cu vao nghi quyet cua Quoc hoi hoac cua Uy ban thuong vu Quoc hoi, cong bo quyet dinh tuyen bo tinh trang chien tranh. Can cu vao nghi quyet cua Uy ban thuong vu Quoc hoi, ra lenh tong dong vien hoac dong vien cuc bo, cong bo tinh trang khan cap; trong truong hop Uy ban thuong vu Quoc hoi khong the hop duoc, cong bo tinh trang khan cap trong ca nuoc hoac o tung dia phuong;
6. Cu, trieu hoi dai su dac menh toan quyen cua Viet Nam; phong ham, cap dai su; tiep nhan dai su dac menh toan quyen cua nuoc ngoai; dam phan, ky ket dieu uoc quoc te nhan danh Nha nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam voi nguoi dung dau Nha nuoc khac; trinh Quoc hoi phe chuan dieu uoc quoc te quy dinh tai khoan 14 Dieu 75; quyet dinh phe chuan hoac gia nhap dieu uoc quoc te theo tham quyen do Quoc hoi quy dinh.

Dieu 94 (sua doi, bo sung Dieu 104)
1. Hoi dong quoc phong va an ninh gom Chu tich, Pho Chu tich va cac Uy vien. Danh sach thanh vien Hoi dong quoc phong va an ninh do Chu tich nuoc trinh Quoc hoi phe chuan.
Hoi dong quoc phong va an ninh lam viec theo che do tap the va quyet dinh theo da so.
2. Hoi dong quoc phong va an ninh trinh Quoc hoi, trong truong hop Quoc hoi khong the hop duoc trinh Uy ban thuong vu Quoc hoi quyet dinh tinh trang chien tranh; dong vien moi luc luong va kha nang cua dat nuoc de bao ve To quoc; thuc hien nhung nhiem vu va quyen han dac biet trong truong hop co chien tranh do Quoc hoi giao.

Dieu 95 (sua doi, bo sung Dieu 105)
Chu tich nuoc co quyen tham du cac phien hop cua Uy ban thuong vu Quoc hoi, cua Chinh phu.
Khi can thiet, Chu tich nuoc yeu cau Chinh phu hop ban ve nhung van de thuoc nhiem vu, quyen han cua Chu tich nuoc.

Dieu 96 (giu nguyen Dieu 106)
Chu tich nuoc ban hanh lenh, quyet dinh de thuc hien nhiem vu, quyen han cua minh

Dieu 97 (giu nguyen Dieu 107)
Pho Chu tich nuoc do Quoc hoi bau trong so dai bieu Quoc hoi.
Pho Chu tich nuoc giup Chu tich lam nhiem vu va co the duoc Chu tich uy nhiem thay Chu tich lam mot so nhiem vu.

Dieu 98 (giu nguyen Dieu 108)
Khi Chu tich nuoc khong lam viec duoc trong mot thoi gian dai thi Pho Chu tich quyen Chu tich.
Trong truong hop khuyet Chu tich nuoc thi Pho Chu tich quyen Chu tich cho den khi Quoc hoi bau Chu tich nuoc moi.

CHUONG VII: CHINH PHU


Dieu 99 (sua doi, bo sung Dieu 109)
Chinh phu la co quan hanh chinh Nha nuoc cao nhat cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, thuc hien quyen hanh phap, la co quan chap hanh cua Quoc hoi.
Chinh phu chiu trach nhiem truoc Quoc hoi va bao cao cong tac voi Quoc hoi, Uy ban thuong vu Quoc hoi va Chu tich nuoc.

Dieu 100 (sua doi, bo sung Dieu 110)
Chinh phu gom Thu tuong Chinh phu, cac Pho Thu tuong Chinh phu, cac Bo truong va Thu truong co quan ngang bo.
Co cau, so luong thanh vien Chinh phu do Quoc hoi quyet dinh.
Chinh phu lam viec theo che do tap the, quyet dinh theo da so.
Thu tuong Chinh phu chiu trach nhiem truoc Quoc hoi va bao cao cong tac cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu voi Quoc hoi, Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chu tich nuoc.
Pho Thu tuong giup Thu tuong lam nhiem vu theo su phan cong cua Thu tuong. Khi Thu tuong vang mat thi mot Pho Thu tuong duoc Thu tuong uy nhiem thay mat lanh dao cong tac cua Chinh phu.
Thanh vien Chinh phu chiu trach nhiem ca nhan truoc Chinh phu, Quoc hoi ve nganh, linh vuc duoc phan cong phu trach, cung cac thanh vien khac chiu trach nhiem tap the ve hoat dong cua Chinh phu.

Dieu 101 (sua doi, bo sung Dieu 112)
Chinh phu co nhung nhiem vu va quyen han sau day:
1 . To chuc thi hanh Hien phap, luat, nghi quyet cua Quoc hoi, phap lenh, nghi quyet cua Uy ban thuong vu Quoc hoi, lenh, quyet dinh cua Chu tich nuoc; trinh du an luat, phap lenh va cac du an khac truoc Quoc hoi, Uy ban thuong vu Quoc hoi;
2 . Thong nhat quan ly nen hanh chinh quoc gia, xay dung va to chuc thuc hien che do cong vu; quan ly Nha nuoc ve can bo, cong chuc, vien chuc; phan cong, phan cap trong he thong hanh chinh Nha nuoc; lanh dao cong tac cua cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban Nhan dan cac cap; kiem tra Hoi dong Nhan dan trong viec thuc hien van ban cua co quan Nha nuoc cap tren, tao dieu kien de Hoi dong Nhan dan thuc hien nhiem vu va quyen han theo luat dinh; trinh Quoc hoi, Uy ban thuong vu Quoc hoi thanh lap moi, nhap, chia, dieu chinh dia gioi hanh chinh cac don vi hanh chinh lanh tho; to chuc va lanh dao cong tac thanh tra, kiem tra, chong quan lieu, tham nhung, lang phi trong bo may Nha nuoc va giai quyet khieu nai, to cao;
3. Bao ve tai san, loi ich cua Nha nuoc va xa hoi, quyen con nguoi, quyen va loi ich hop phap cua cong dan;
4. Thong nhat quan ly viec xay dung, phat trien nen kinh te quoc dan; thuc hien chinh sach tai chinh, tien te quoc gia; quan ly va bao dam su dung co hieu qua tai san thuoc so huu toan dan; phat trien van hoa, giao duc, y te, khoa hoc, cong nghe va bao ve moi truong, thuc hien ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va ngan sach Nha nuoc;
5. Thuc hien chinh sach xa hoi, chinh sach dan toc, chinh sach ton giao;
6. Thong nhat quan ly ve quoc phong, an ninh, nen quoc phong toan dan, an ninh nhan dan; bao dam an ninh quoc gia va trat tu, an toan xa hoi; xay dung cac luc luong vu trang nhan dan; thi hanh lenh dong vien, lenh ban bo tinh trang khan cap va cac bien phap can thiet khac de bao ve dat nuoc;
7. Thong nhat quan ly cong tac doi ngoai; theo uy quyen cua Chu tich nuoc dam phan, ky ket dieu uoc quoc te nhan danh Nha nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, tru truong hop quy dinh tai khoan 6 Dieu 93; dam phan, ky, gia nhap, phe duyet dieu uoc quoc te nhan danh Chinh phu; to chuc thuc hien dieu uoc quoc te ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam la thanh vien; bao ve loi ich cua Nha nuoc, loi ich chinh dang cua to chuc va cong dan Viet Nam o nuoc ngoai;
8. Phoi hop voi Mat tran To quoc Viet Nam va cac to chuc chinh tri-xa hoi trong thuc hien nhiem vu, quyen han cua minh.

Dieu 102 (giu nguyen Dieu 113)
Nhiem ky cua Chinh phu theo nhiem ky cua Quoc hoi. Khi Quoc hoi het nhiem ky, Chinh phu tiep tuc lam nhiem vu cho den khi Quoc hoi khoa moi thanh lap Chinh phu moi.

Dieu 103 (sua doi, bo sung Dieu 114)
Thu tuong Chinh phu do Quoc hoi bau trong so dai bieu Quoc hoi, la nguoi dung dau Chinh phu.
Thu tuong Chinh phu co nhung nhiem vu va quyen han sau day:
1. Dinh huong, dieu hanh hoat dong cua Chinh phu; lanh dao he thong hanh chinh nha nuoc tu Trung uong den dia phuong, bao dam tinh thong nhat va thong suot cua nen hanh chinh quoc gia;
2. De nghi Quoc hoi thanh lap hoac bai bo bo, co quan ngang bo; trinh Quoc hoi phe chuan viec bo nhiem, mien nhiem, cach chuc Pho Thu tuong, Bo truong, thanh vien khac cua Chinh phu; bo nhiem, mien nhiem, cach chuc Thu truong va chuc vu tuong duong trong cac co quan cua Chinh phu; phe chuan viec bau, mien nhiem, dieu dong, cach chuc Chu tich, Pho Chu tich Uy ban Nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong;
3. Dinh chi viec thi hanh hoac bai bo van ban cua Bo truong, Thu truong co quan ngang bo, Uy ban Nhan dan va Chu tich Uy ban Nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong trai voi Hien phap, luat va van ban cua co quan Nha nuoc cap tren; dinh chi viec thi hanh nghi quyet cua Hoi dong Nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong trai voi Hien phap, luat va van ban cua co quan Nha nuoc cap tren, dong thoi de nghi Uy ban thuong vu Quoc hoi bai bo;
4. Chi dao viec dam phan, ky ket dieu uoc quoc te nhan danh Nha nuoc theo uy quyen cua Chu tich nuoc, dam phan, ky hoac gia nhap dieu uoc quoc te nhan danh Chinh phu; chi dao thuc hien dieu uoc quoc te ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam la thanh vien;
5. Thuc hien che do bao cao truoc nhan dan thong qua cac phuong tien thong tin dai chung ve nhung van de quan trong ma Chinh phu phai giai quyet.

Dieu 104 (sua doi, bo sung Dieu 116, Dieu 117)
1. Bo truong, Thu truong co quan ngang bo la thanh vien Chinh phu va la nguoi dung dau bo, co quan ngang bo, lanh dao cong tac cua bo, co quan ngang bo; chiu trach nhiem quan ly Nha nuoc ve nganh, linh vuc duoc phan cong.
2. Bo truong, Thu truong co quan ngang bo bao cao cong tac truoc Chinh phu; thuc hien che do bao cao truoc nhan dan ve nhung van de quan trong thuoc trach nhiem quan ly.

Dieu 105 (sua doi Dieu 115, Dieu 116)
Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, Bo truong, Thu truong co quan ngang bo ban hanh van ban phap luat de thuc hien nhiem vu, quyen han cua minh theo quy dinh cua luat va kiem tra viec thi hanh cac van ban do.

Dieu 106 (sua doi, bo sung Dieu 111)
Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam va nguoi dung dau to chuc chinh tri-xa hoi duoc moi tham du phien hop cua Chinh phu khi ban cac van de co lien quan.

CHUONG VIII: TOA AN NHAN DAN, VIEN KIEM SAT NHAN DAN

Dieu 107 (sua doi, bo sung Dieu 126, Dieu 127)
1. Toa an Nhan dan la co quan xet xu cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, thuc hien quyen tu phap.
Toa an Nhan dan gom Toa an Nhan dan toi cao va cac Toa an khac do luat dinh.
2. Toa an Nhan dan co nhiem vu bao ve cong ly, bao ve quyen con nguoi, quyen cong dan, bao ve loi ich cua Nha nuoc, quyen va loi ich hop phap cua to chuc, ca nhan.
3. Trong tinh hinh dac biet, Quoc hoi co the quyet dinh thanh lap Toa an dac biet.

Dieu 108 (sua doi, bo sung cac dieu 129, 130, 131, 132 va 133)
1. Viec xet xu cua Toa an Nhan dan co Hoi tham tham gia, tru truong hop do luat dinh.
2. Tham phan, Hoi tham xet xu doc lap va chi tuan theo phap luat; nghiem cam co quan, to chuc, ca nhan can thiep vao viec xet xu cua Tham phan, Hoi tham.
3. Toa an Nhan dan xet xu cong khai, tru truong hop do luat dinh.
4. Toa an Nhan dan xet xu tap the va quyet dinh theo da so, tru truong hop do luat dinh.
5. Nguyen tac tranh tung tai phien toa duoc bao dam.
6. Che do xet xu so tham va phuc tham duoc bao dam.
7. Quyen bao chua cua bi can, bi cao, quyen bao ve loi ich hop phap cua duong su duoc bao dam. Bi can, bi cao co the tu bao chua, nho luat su hoac nguoi khac bao chua; duong su co the tu minh, nho luat su hoac nguoi khac bao ve loi ich hop phap.

Dieu 109 (sua doi, bo sung Dieu 134)
1. Toa an Nhan dan toi cao la co quan xet xu cao nhat cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam.
2. Toa an Nhan dan toi cao giam doc viec xet xu cua cac Toa an khac.
3. Toa an Nhan dan toi cao thuc hien viec tong ket thuc tien xet xu, bao dam ap dung thong nhat phap luat trong xet xu.

Dieu 110 (sua doi, bo sung Dieu 128, Dieu 135)
1. Chanh an Toa an Nhan dan toi cao do Quoc hoi bau. Nhiem ky cua Chanh an Toa an Nhan dan toi cao theo nhiem ky cua Quoc hoi. Viec bo nhiem, nhiem ky cua Chanh an Toa an khac do luat dinh.
2. Chanh an Toa an Nhan dan toi cao chiu trach nhiem va bao cao cong tac truoc Quoc hoi; trong thoi gian Quoc hoi khong hop chiu trach nhiem va bao cao cong tac truoc Uy ban thuong vu Quoc hoi va Chu tich nuoc. Chanh an cac Toa an khac bao cao cong tac truoc Hoi dong Nhan dan theo quy dinh cua luat.
3. Viec bo nhiem, mien nhiem, cach chuc va nhiem ky cua Tham phan; viec bau va nhiem ky cua Hoi tham Toa an Nhan dan do luat dinh.

Dieu 111 (sua doi, bo sung Dieu 136)
Ban an, quyet dinh cua Toa an Nhan dan co hieu luc phap luat phai duoc co quan, to chuc, ca nhan ton trong; co quan, to chuc, ca nhan huu quan phai nghiem chinh chap hanh.
Dieu 112 (sua doi, bo sung Dieu 126, Dieu 137)
1. Vien kiem sat Nhan dan thuc hanh quyen cong to, kiem sat hoat dong tu phap.
2. Vien kiem sat Nhan dan gom Vien kiem sat Nhan dan toi cao va cac Vien kiem sat khac do luat dinh.
3. Vien kiem sat Nhan dan co nhiem vu bao ve phap luat, quyen con nguoi, quyen cong dan; bao ve loi ich cua Nha nuoc, quyen va loi ich hop phap cua to chuc, ca nhan; gop phan bao dam cho phap luat duoc chap hanh nghiem chinh va thong nhat.

Dieu 113 (sua doi, bo sung cac dieu 138, 139, 140)
1. Vien truong Vien kiem sat Nhan dan toi cao do Quoc hoi bau. Nhiem ky cua Vien truong Vien kiem sat Nhan dan toi cao theo nhiem ky cua Quoc hoi. Viec bo nhiem, nhiem ky cua Vien truong cac Vien kiem sat khac do luat dinh.
2. Vien truong Vien kiem sat Nhan dan toi cao chiu trach nhiem va bao cao cong tac truoc Quoc hoi; trong thoi gian Quoc hoi khong hop chiu trach nhiem va bao cao cong tac truoc Uy ban thuong vu Quoc hoi va Chu tich nuoc. Vien truong cac Vien kiem sat khac bao cao cong tac truoc Hoi dong Nhan dan theo quy dinh cua luat.

Dieu 114 (sua doi, bo sung Dieu 138)
1. Vien kiem sat Nhan dan do Vien truong lanh dao. Vien truong Vien kiem sat Nhan dan cap duoi chiu su lanh dao cua Vien truong Vien kiem sat Nhan dan cap tren; Vien truong cac Vien kiem sat cap duoi chiu su lanh dao thong nhat cua Vien truong Vien kiem sat Nhan dan toi cao.
2. Khi thuc hanh quyen cong to va kiem sat hoat dong tu phap, Kiem sat vien tuan theo phap luat va chiu su chi dao cua Vien truong Vien kiem sat Nhan dan.
3. Viec bo nhiem, mien nhiem, cach chuc va nhiem ky cua Kiem sat vien do luat dinh.

CHUONG IX: CHINH QUYEN DIA PHUONG


Dieu 115 (sua doi, bo sung Dieu 118 )
1. Cac don vi hanh chinh lanh tho cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam duoc phan dinh nhu sau:
Nuoc chia thanh tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong;
Tinh chia thanh huyen, thanh pho thuoc tinh va thi xa; thanh pho truc thuoc Trung uong chia thanh quan, huyen va thi xa;
Huyen chia thanh xa, thi tran; thanh pho thuoc tinh, thi xa chia thanh phuong, xa; quan chia thanh phuong.
2. Viec thanh lap Hoi dong Nhan dan va Uy ban Nhan dan o cac don vi hanh chinh lanh tho do luat dinh phu hop voi dac diem cua tung don vi hanh chinh lanh tho va phan cap quan ly.

Dieu 116 (sua doi, bo sung cac dieu 119, 120, 123 va 124 )
1. Hoi dong Nhan dan la co quan quyen luc nha nuoc o dia phuong, dai dien cho y chi, nguyen vong va quyen lam chu cua nhan dan, do nhan dan dia phuong bau ra, chiu trach nhiem truoc nhan dan dia phuong va co quan nha nuoc cap tren.
Can cu vao Hien phap, luat, van ban cua co quan nha nuoc cap tren, Hoi dong Nhan dan quyet dinh cac bien phap bao dam thi hanh Hien phap va phap luat o dia phuong, cac van de quan trong cua dia phuong va giam sat hoat dong cua cac co quan Nha nuoc tai dia phuong.
2. Uy ban Nhan dan la co quan chap hanh cua Hoi dong Nhan dan, co quan hanh chinh nha nuoc o dia phuong.
Chu tich Uy ban Nhan dan va cac thanh vien Uy ban Nhan dan chiu trach nhiem tap the ve hoat dong cua Uy ban Nhan dan va chiu trach nhiem ca nhan ve viec thuc hien nhiem vu duoc giao truoc Hoi dong Nhan dan va co quan hanh chinh nha nuoc cap tren.

Dieu 117 (sua doi, bo sung Dieu 121)
Dai bieu Hoi dong Nhan dan la nguoi dai dien cho y chi, nguyen vong cua nhan dan o dia phuong; phai lien he chat che voi cu tri, chiu su giam sat cua cu tri, thuc hien che do tiep xuc, bao cao voi cu tri ve hoat dong cua dai bieu va cua Hoi dong Nhan dan, tra loi nhung yeu cau, kien nghi cua cu tri; theo doi, don doc viec giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan.
Dai bieu Hoi dong Nhan dan co nhiem vu van dong nhan dan thuc hien chinh sach, phap luat cua Nha nuoc, nghi quyet cua Hoi dong Nhan dan, dong vien nhan dan tham gia quan ly Nha nuoc.

Dieu 118 (sua doi, bo sung Dieu 122)
Dai bieu Hoi dong Nhan dan co quyen chat van Chu tich Hoi dong Nhan dan, Chu tich va cac thanh vien khac cua Uy ban Nhan dan, Chanh an Toa an Nhan dan, Vien truong Vien kiem sat Nhan dan va thu truong cac co quan thuoc Uy ban Nhan dan. Nguoi bi chat van phai tra loi truoc Hoi dong Nhan dan hoac tra loi bang van ban.
Dai bieu Hoi dong Nhan dan co quyen kien nghi voi cac co quan nha nuoc o dia phuong. Nguoi dung dau co quan nay co trach nhiem tiep dai bieu, xem xet, giai quyet kien nghi cua dai bieu.

Dieu 119 (sua doi, bo sung Dieu 125)
Chu tich Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam, nguoi dung dau to chuc chinh tri-xa hoi o dia phuong duoc moi tham du ky hop Hoi dong Nhan dan va duoc moi tham du hoi nghi Uy ban Nhan dan cung cap khi ban cac van de co lien quan.
Hoi dong Nhan dan, Uy ban Nhan dan thuc hien che do thong bao tinh hinh moi mat cua dia phuong cho Mat tran To quoc va cac to chuc chinh tri-xa hoi; lang nghe y kien, kien nghi cua cac to chuc nay ve xay dung chinh quyen va phat trien kinh te-xa hoi o dia phuong; phoi hop voi Mat tran To quoc va cac to chuc chinh tri-xa hoi dong vien nhan dan cung Nha nuoc thuc hien nhiem vu kinh te-xa hoi, quoc phong, an ninh o dia phuong.

CHUONG X: HOI DONG HIEN PHAP, HOI DONG BAU CU QUOC GIA, KIEM TOAN NHA NUOC

Dieu 120 (moi)
1. Hoi dong Hien phap la co quan do Quoc hoi thanh lap, gom Chu tich, cac Pho Chu tich va cac Uy vien.
2. Hoi dong Hien phap kiem tra tinh hop hien cua cac van ban quy pham phap luat do Quoc hoi, Chu tich nuoc, Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, Toa an Nhan dan toi cao, Vien kiem sat Nhan dan toi cao ban hanh; kien nghi Quoc hoi xem xet lai van ban quy pham phap luat cua minh khi phat hien co vi pham Hien phap; yeu cau Chu tich nuoc, Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, Toa an Nhan dan toi cao, Vien kiem sat Nhan dan toi cao sua doi, bo sung van ban quy pham phap luat cua minh hoac de nghi co quan co tham quyen huy bo van ban vi pham Hien phap; kiem tra tinh hop hien cua dieu uoc quoc te duoc ky ket nhan danh Nha nuoc truoc khi trinh Quoc hoi, Chu tich nuoc phe chuan.
3. To chuc, nhiem vu, quyen han cu the cua Hoi dong Hien phap va so luong, nhiem ky cua thanh vien Hoi dong Hien phap do luat dinh.

Dieu 12 1 (moi)
1. Hoi dong bau cu quoc gia la co quan do Quoc hoi thanh lap, gom Chu tich, cac Pho Chu tich va cac Uy vien.
2. Hoi dong bau cu quoc gia to chuc bau cu dai bieu Quoc hoi; chi dao va huong dan cong tac bau cu dai bieu Hoi dong Nhan dan cac cap.
3 . To chuc, nhiem vu, quyen han cu the cua Hoi dong bau cu quoc gia va so luong, nhiem ky cua thanh vien Hoi dong bau cu quoc gia do luat dinh.

Dieu 122 (moi)
1. Kiem toan Nha nuoc la co quan do Quoc hoi thanh lap, hoat dong doc lap va chi tuan theo phap luat, thuc hien kiem toan viec quan ly, su dung tai chinh, tai san cong.
2. Tong Kiem toan Nha nuoc la nguoi dung dau Kiem toan Nha nuoc, do Quoc hoi bau. Nhiem ky cua Tong Kiem toan Nha nuoc do luat dinh.
Tong Kiem toan Nha nuoc chiu trach nhiem va bao cao ket qua kiem toan, bao cao cong tac truoc Quoc hoi; trong thoi gian Quoc hoi khong hop chiu trach nhiem va bao cao truoc Uy ban thuong vu Quoc hoi.
3. To chuc, nhiem vu va quyen han cu the cua Kiem toan Nha nuoc do luat dinh.

CHUONG XI: HIEU LUC CUA HIEN PHAP VA VIEC SUA DOI HIEN PHAP

Dieu 123 (sua doi, bo sung Dieu 146)
Hien phap la luat co ban cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, co hieu luc phap ly cao nhat.
Moi van ban phap luat khac phai phu hop voi Hien phap.
Moi hanh vi vi pham Hien phap deu bi xu ly.

Dieu 124 (sua doi, bo sung Dieu 147)
Viec lam Hien phap, sua doi Hien phap duoc quy dinh nhu sau:
1. Chu tich nuoc, Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chinh phu hoac it nhat mot phan ba tong so dai bieu Quoc hoi co quyen de nghi lam Hien phap, sua doi Hien phap. Quoc hoi quyet dinh viec lam Hien phap, sua doi Hien phap khi co it nhat hai phan ba tong so dai bieu Quoc hoi bieu quyet tan thanh;
2. Quoc hoi thanh lap Uy ban du thao Hien phap. Thanh phan, so luong thanh vien, nhiem vu va quyen han cua Uy ban du thao Hien phap do Quoc hoi quyet dinh;
3 . Uy ban du thao Hien phap soan thao, to chuc lay y kien nhan dan va trinh Quoc hoi ve du thao Hien phap;
4. Du thao Hien phap duoc thong qua khi co it nhat hai phan ba tong so dai bieu Quoc hoi bieu quyet tan thanh. Viec trung cau y dan ve Hien phap do Quoc hoi quyet dinh.

Ban Hien phap nay da duoc Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam khoa XIII, ky hop thu ... , nhat tri thong qua trong phien hop ngay ... thang ... nam 2013, hoi ... gio ... phut.
  • TS
Viet Bao
Comment :Chinh thuc cong bo du thao sua doi Hien phap
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chinh thuc cong bo du thao sua doi Hien phap bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chinh thuc cong bo du thao sua doi Hien phap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chinh thuc cong bo du thao sua doi Hien phap ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Officially announced draft amendments to the Constitution

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chính thức công bố dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chính thức công bố dự thảo sửa đổi Hiến pháp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chinh thuc cong bo du thao sua doi Hien phap

Nhan xet, hay lien he ve tin Chinh thuc cong bo du thao sua doi Hien phap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chinh thuc cong bo du thao sua doi Hien phap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0