Cach mang Thang Muoi va huong phat trien cua cac dan toc

Cach mang Thang Muoi va huong phat trien cua cac dan toc

Cach day 90 nam, ngay 7-11-1917, giai cap cong nhan va nhan dan lao dong Nga duoi su lanh dao cua V.I. Le-nin va Ðang Bolsevic da tien hanh thang loi cuoc Cach mang xa hoi chu nghia Thang Muoi Nga, lat do ach thong tri cua giai cap tu san va dia chu, thiet lap chinh quyen cua nhan dan lao dong, khai sinh ra Nha nuoc XHCN dau tien tren the gioi.

Ðo la nuoc Nga Xo-viet. Tu day, CNXH hien thuc da ra doi voi tu cach la mot kieu che do xa hoi moi va Ðang Cong san da o vao vi the Ðang cam quyen. Ðuoc truc tiep song trong nhung ngay Thang Muoi lam rung chuyen the gioi ay, nha bao My John Reed da nhan dinh do la mot trong nhung su kien lon nhat cua lich su nhan loai.

Thang loi cua Cach mang Thang Muoi da dap tan ach ap buc, boc lot cua chu nghia tu ban va che do phong kien ton tai lau doi o nuoc Nga, dua giai cap cong nhan, nong dan len nam chinh quyen, bien uoc mo, nguyen vong hang tram nam cua quan chung lao dong ve mot che do xa hoi khong con boc lot, ap buc, bat cong va bien ly luan chu nghia xa hoi khoa hoc thanh hien thuc sinh dong. Voi Cach mang Thang Muoi, su nghiep giai phong vi dai nhat da mo ra trong lich su loai nguoi: giai phong giai cap, giai phong dan toc, giai phong xa hoi va giai phong con nguoi; dong thoi mo dau mot ky nguyen moi gan muc tieu phat trien voi cac muc tieu cao ca khac la hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi.

Ngay dem thang loi dau tien cua Cach mang, chinh quyen Xo-viet vua ra doi da ban hanh Sac lenh hoa binh va Sac lenh ruong dat, tuyen bo nuoc Nga Xo-viet rut ra khoi cuoc chien tranh the gioi va thoa man nhung mo uoc ruong dat tu hang nghin nam cua nong dan. Tiep do, Tuyen ngon ve quyen cua cac dan toc Nga khang dinh quyen binh dang va quyen tu quyet cua cac dan toc o Nga; Sac luat xoa bo moi su phan biet dang cap, dan toc va moi tuoc vi phong kien, xac lap su binh dang giua nam va nu, quyen tu do tin nguong, quyet dinh nha tho tach khoi truong hoc.

Bang nhung viec lam thiet thuc ay, Cach mang Thang Muoi da the hien ban chat dich thuc la mot cuoc cach mang giai phong nhung nguoi ngheo kho va vi nhung nguoi ngheo kho - nhung nguoi anh hung da dung cam vung day chien dau duoi la co do bua liem pha tan xieng xich, xay dung cuoc doi moi va gan goc bao ve thanh qua cach mang truoc vong vay khoc liet cua thu trong, giac ngoai.

Lich su nuoc Nga va Lien Xo buoc sang trang moi. Tu dau nhung nam 20 tro di, nhan dan Lien Xo duoi su lanh dao cua Ðang Cong san da gianh duoc nhung thanh tuu to lon trong cong cuoc xay dung CNXH va bao ve To quoc, cuu loai nguoi khoi tham hoa phat-xit. Tu mot nuoc nong nghiep, Lien Xo da tro thanh mot cuong quoc cong nghiep, co tong san luong cong nghiep dung dau chau Au va thu hai the gioi. Bo mat dat nuoc Xo-viet da thay doi can ban, muc song va chat luong cuoc song cua nguoi dan hoan toan khac truoc. Nguoi lao dong da co duoc nhung bao dam ve mat xa hoi ma khong mot nha nuoc tu san duong thoi nao co the dat toi.

Ngay nay, lich su da chung to rang, nhung van de co ban cua nhan quyen mang tinh nhan van cao ca, nhu bao dam doi song, cham soc suc khoe, dap ung nhu cau nha o, giao duc, cong an viec lam, giam thieu te nan xa hoi,... la nhung linh vuc ma nhieu nuoc phuong Tay hien dai khong the so sanh noi voi Lien Xo truoc kia. Chu nghia xa hoi da duoc thiet lap o 15 quoc gia tren the gioi, tro thanh doi trong huu hieu voi chu nghia tu ban de quoc; mot trong nhung nhan to quan trong hang dau quyet dinh chieu huong van dong cua lich su. Tuy da xay ra nhieu doi thay, bien dong, nhung day la nhung trang su that hao hung, tung duoc the gioi kham phuc va la nhung su that lich su khong gi co the bac bo duoc.

Cach mang Thang Muoi co anh huong manh me toi tien trinh lich su va cuc dien the gioi, da lam cho chu nghia tu ban khong con la mot he thong hoan chinh bao trum ca hanh tinh. The gioi khong con la doc ton cua chu nghia tu ban, ma da hinh thanh su cung ton tai cua hai che do xa hoi, sau nay tro thanh hai he thong xa hoi doi lap nhau la chu nghia xa hoi va chu nghia tu ban. Hon nua, chiu su tac dong truc tiep cua boi canh rat moi ay, chu nghia tu ban khong the giu nguyen dien mao, chinh sach, hoat dong... nhu truoc duoc nua. Nhung uu viet kinh te, xa hoi, van hoa, tinh than, khoa hoc - ky thuat cua chu nghia xa hoi da tao ra dong luc thuc day cuoc dau tranh cua lao dong toan the gioi, buoc chu nghia tu ban phai dieu chinh chinh sach kinh te - xa hoi, nang cao phuc loi xa hoi, chu trong cac dich vu cong thiet yeu nhu giao duc, y te, bao hiem, thong tin...

Cach mang XHCN Thang Muoi Nga thanh cong da mo rong anh huong, vai tro cua cac van de dan toc va bien doi no tu van de rieng cua cuoc dau tranh chong ap buc dan toc thanh van de chung cua cong cuoc giai phong cac dan toc bi ap buc, cac nuoc thuoc dia va nua thuoc dia khoi ach thong tri cua chu nghia de quoc. Anh sang Cach mang Thang Muoi soi roi con duong giai phong cho cac dan toc bi ap buc va mo ra mot trien vong xan lan cho cuoc cach mang giai phong dan toc tren pham vi toan the gioi thong qua viec gan ket cuoc dau tranh cua cac dan toc voi cuoc cach mang vo san; gan phong trao giai phong dan toc vao phong trao dau tranh cua cac luc luong cach mang the gioi chong chu nghia thuc dan, de quoc. Nho vay, chi trong thoi gian vai ba thap ky, bao tap cua cach mang giai phong dan toc da pha sap toan bo he thong thuoc dia ma chu nghia thuc dan da day cong thiet lap o chau A, chau Phi va khu vuc My la-tinh.

Hon mot tram quoc gia doc lap ra doi, chu dong quyet dinh con duong phat trien cua dat nuoc, nhieu nuoc cong khai the hien nhu nhung dong minh chinh tri cua CNXH va mot so nuoc khac tuyen bo di theo dinh huong XHCN. Ban do chinh tri the gioi da duoc ve lai mot cach can ban, khong gian cua chu nghia tu ban phai nhuong lai nhieu vi tri chien luoc cho CNXH. Buoc van dong tich cuc nay cua lich su the ky 20 ro rang la co dong luc truc tiep va sau xa tu Cach mang Thang Muoi. Ðung nhu Chu tich Ho Chi Minh kinh yeu da tung nhan dinh: "Giong nhu mat troi choi loi, Cach mang Thang Muoi chieu sang khap nam chau, thuc tinh hang trieu, hang trieu nguoi bi ap buc, boc lot tren trai dat. Trong lich su loai nguoi, chua tung co cuoc cach mang nao co y nghia to lon va sau xa nhu the".

The gioi da buoc sang thien nien ky moi voi biet bao chuyen dong da tang, da dien, lam cho nhan thuc cua con nguoi ve huong di cua lich su tro nen phuc tap hon, kho thong nhat voi nhau hon. Du the nao di nua, thi nhu chinh nhieu hoc gia cua chu nghia tu ban (Rene Dumond, Jacques Derrida, Jean Fonce, Peter Drucker, Noam Chomxky...) da tung cong khai len tieng rang, chu nghia tu ban khong phai la tuong lai cua loai nguoi. Chua bao gio chu nghia tu ban giau manh nhu ngay nay, nhung cung chua bao gio phong trao chong chu nghia tu ban lai co quy mo toan cau nhu hien nay.

Trong mot the gioi sang - toi dan xen, van co hang chuc trieu nguoi sat son niem tin cong san, tiep tuc con duong Thang Muoi de di den nhung muc tieu cao ca cua thoi dai. Ðo la doi ngu hon 80 trieu dang vien thuoc hon 150 dang cong san - cong nhan toan the gioi hien nay. Ðo con la hon 1,5 ty cong dan song o cac quoc gia XHCN dang danh tam suc, tri tue phat trien ca ly luan va thuc tien cua CNXH len tam cao thoi dai moi. Ngay nay, mac du CNXH van dung truoc nhieu kho khan, thu thach lon, phong trao XHCN the gioi chua vuot ra khoi tinh trang khung hoang sau su do vo che do XHCN o Ðong Au va Lien Xo, nhung con duong duoc mo ra tu Cach mang Thang Muoi voi y nghia trong dai cua no van la mot xu the van dong tat yeu cua lich su nhan loai.

Trong dieu kien lich su moi, cac dang cong san, cong nhan va canh ta tren the gioi van no luc doan ket, cung co doi ngu, sang tao dieu chinh chien luoc, sach luoc, tim kiem cach thuc hoat dong, dau tranh bang nhieu hinh thuc da dang, doi moi tap hop luc luong,... chuan bi tung buoc nhung tien de hien thuc cho su nghiep di len CNXH phu hop voi dieu kien cu the o moi nuoc, moi dan toc, phu hop voi nhung bien doi dien ra tren the gioi trong dieu kien cach mang khoa hoc - cong nghe, kinh te tri thuc va toan cau hoa.

Cac dang cong san cam quyen o Trung Quoc, Viet Nam, Cu-ba va Lao... da chu dong tong ket nhung bai hoc kinh nghiem thanh cong cung nhu khong thanh cong trong xay dung CNXH o Lien Xo, Ðong Au va nhung kinh nghiem cua chinh minh, tich cuc tim toi mo hinh ve ly luan va thuc tien xay dung CNXH. No luc khai pha mo hinh va con duong di len chu nghia xa hoi cua cac dang nay mang tinh dot pha, duoc the hien truoc het trong viec su dung kinh te thi truong va hoi nhap kinh te quoc te de phat trien kinh te - xa hoi va xay dung co so vat chat ky thuat cua CNXH.

Trung Quoc xac dinh mo hinh kinh te thi truong XHCN. Viet Nam trong tien trinh doi moi dang ra suc tang truong va phat trien nen kinh te thi truong dinh huong XHCN, Lao thuc hien nen san xuat hang hoa va tung buoc chuyen sang kinh te thi truong, qua do toi CNXH. Nhieu dang cong san, cong nhan tren the gioi danh gia cao su lua chon mo hinh phat trien kinh te - xa hoi cua Trung Quoc va Viet Nam, coi day la su bo sung doc dao ve ly luan cua CNXH, dong gop thiet thuc vao viec phat trien chu nghia Mac - Le-nin, phat trien ly luan CNXH trong dieu kien lich su moi. Nhung thanh tuu cai cach, doi moi cua cac nuoc XHCN la mot minh chung sinh dong cho suc song va kha nang tu doi moi cua CNXH.

Nho vay, cong cuoc cai cach, doi moi, phat trien CNXH o Trung Quoc, Viet Nam, Cu-ba va Lao nhieu nam qua dat duoc nhung thanh tuu rat dang khich le, gop phan to lon vao viec cung co vai tro va anh huong cua CNXH tren the gioi, lam cho cac nuoc XHCN ngay cang tro thanh nhung chu the quan trong cua quan he quoc te trong the gioi duong dai.

Su nghiep doi moi cua Viet Nam 20 nam qua da dat duoc nhung thanh tuu to lon co y nghia lich su. GDP tang 3,5 lan, thu nhap binh quan tren dau nguoi tang hon ba lan. Tu cho bi bao vay cam van, Viet Nam da binh thuong hoa va thiet lap quan he ngoai giao voi 169 nuoc, dong thoi phat trien quan he da phuong, da dang voi cac doi tac nuoc ngoai theo tinh than la ban va doi tac tin cay, tham gia tich cuc vao tien trinh hop tac quoc te va khu vuc, chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te.

Sau gan 30 nam cai cach, mo cua va hien dai hoa, Trung Quoc da dat duoc thanh tuu mang tinh lich su, kinh te tang truong nhanh chong voi muc do binh quan moi nam 9,6%. GDP cua Trung Quoc nam 2006 dat 2.630 ty USD, dung thu tu the gioi chi sau My, Nhat Ban va Ðuc; kim ngach xuat, nhap khau dat 1.760 ty USD, dung thu ba tren the gioi, quoc luc tong hop duoc nang len vuot bac; du tru ngoai te vuot len dung dau the gioi voi hon 700 ty USD.

Ðoi voi Lao, toc do tang GDP trong 5 nam qua la 7%/nam. Nam 2005, Cu-ba co muc tang GDP rat cao, dat 11,8%.

Ðanh gia tinh hinh kinh te cua cac nuoc XHCN, Ngan hang the gioi (WB) cho rang ty trong cua cac nuoc nay trong GDP the gioi 15 nam qua da tang hon 2 lan, va co chieu huong tiep tuc tang len. Con duong Cach mang Thang Muoi tiep tuc duoc duy tri va tim toi tien trinh moi trong qua trinh cai cach, doi moi va phat trien cua cac quoc gia XHCN hien nay.

CUNG voi qua trinh cai cach, doi moi neu tren, nhung nam vua qua da xuat hien nhung nhan to moi rat dang chu y trong tinh hinh the gioi. Mot trong nhung nhan to do la su phat trien cua trao luu canh ta quoc te, dac biet o khu vuc My la-tinh. Nhung nam vua qua la thoi ky cua lan song canh ta moi, hang loat lanh tu cong nhan, canh ta, cach mang da duoc dong dao quan chung lao dong va cac luc luong tien bo ung ho bang phieu bau, tro thanh tong thong o chin quoc gia, dac biet la Hugo Chavez o Venezuela lien tiep ba lan dac cu Tong thong tu nam 1998 den nay.

O My la-tinh, CNXH dang tro thanh niem tin cong khai cua dong dao nhan dan dang cong hien suc luc va tri tue cho cong cuoc xay dung xa hoi moi. Tong thong Venezuela Hugo Chavez khang dinh tinh chat XHCN cua cuoc cach mang, dua dat nuoc di len "chu nghia xa hoi cua the ky 21". Tong thong Bolivia Evo Morales, Tong thong Ecuador R.R.Correa, Tong thong Nicaragoa Daniel Ortega... nhieu lan tuyen bo kien dinh voi su nghiep xay dung CNXH o dat nuoc minh.

Suc cong pha cua cuoc cach mang XHCN 90 nam ve truoc o khau xung yeu nhat trong he thong tu ban chu nghia the gioi ngay nay lai mot lan nua tiem tang trong cuoc dau tranh chong de quoc, vi cac muc tieu dan toc, dan chu va tien bo xa hoi o My la-tinh. Ngon co Thang Muoi Nga van tung bay trong khong khi cach mang Tay ban cau.

Tham nhuan bai hoc tu Cach mang Thang Muoi rang, CNXH doi hoi thuc hanh chu nghia quoc te vo san cao ca, cac luc luong cong san, cong nhan, canh ta toan the gioi nhung nam qua da co nhieu no luc tim kiem co che phoi hop hoat dong chung, tap hop luc luong, tang cuong doan ket, trao doi kinh nghiem, phoi hop hanh dong. Nhieu dang da hinh thanh co che trao doi ve ly luan thuong ky nhu giua Ðang CS Viet Nam voi Ðang CS Trung Quoc, Ðang CS Cu-ba, Ðang Nhan dan Cach mang Lao; giua cac Ðang CS trong Lien minh chau Au (EU) va giua cac Ðang CS tren lanh tho Lien Xo truoc day; giua cac Ðang CS o khu vuc Ban-cang... Ðang CS Nhat Ban cung da thiet lap duoc co che hop tac trao doi ly luan voi Ðang CS Trung Quoc va mot loat dang cong san, cong nhan chau Au.

Ngoai ra, hang loat hoi nghi cua cac dang cong san, cong nhan o tung khu vuc, tung chau luc va giua cac chau luc duoc to chuc. Tu nam 1998 den nay, Ðang CS Hy Lap da dang cai to chuc cuoc gap thuong nien tai Thu do Athens voi ten goi Cuoc gap cac dang cong san, cong nhan quoc te. Dien dan Athens da tro thanh mot hinh thuc quan trong phoi hop hoat dong, tap hop luc luong cua phong trao XHCN the gioi sau chien tranh lanh. Ðiem moi cua hinh thuc nay la o cho, no khong theo mot khuon mau cung nhac, da tan dung kip thoi thanh tuu cua cuoc cach mang khoa hoc cong nghe hien dai de tang cuong hoat dong chung. Ðang CS Hy Lap da som lap ra trang thong tin dien tu de lien lac mot cach nhanh chong va re nhat voi tat ca cac dang khac.

Tai My la-tinh, cac dang cong san, cong nhan va canh ta tu dau thap nien 90 den nay da to chuc gap go trong khuon kho Dien dan Sao Paolo (Bra-xin) nham danh gia su van dong, phat trien phong trao canh ta quoc te noi chung va o khu vuc noi rieng, qua do tim bien phap phoi hop hoat dong giua cac luc luong cong san va canh ta. Dien dan Sao Paolo sau 15 nam hoat dong, qua 12 ky hoi nghi voi su tham gia cua hon 140 dang cong san, cong nhan va canh ta tu 46 nuoc My la-tinh, Bac My, chau Au, chau A, chau Phi, chau Ðai Duong va Trung Ðong la mot thi du dien hinh ve su phoi hop hoat dong giua cac dang, gop phan thuc day cao trao cach mang ngay tai khong gian ma mot thoi duoc goi la "san sau" cua de quoc My.

Nhung chuyen dong tich cuc neu tren thuc su tao ra nguon sinh luc moi cho phong trao XHCN tren the gioi trong giai doan hien nay. Su tim toi, kham pha mo hinh phat trien cua cac nuoc XHCN, dau hieu phuc hoi dang khich le cua cac dang, su sang tao cac hinh thuc lien he, tap hop luc luong moi cua cac dang cong san va lan song moi cua trao luu canh ta tren the gioi da va dang tro thanh nhung nhan to tich cuc co suc loi cuon va anh huong rong lon, that su co gia tri ca ve mat ly luan va thuc tien cho viec bao ve, phat trien chu nghia Mac - Le-nin trong boi canh quoc te moi. Ðong thoi, dieu do la thuc te sinh dong chung to tinh dung dan va quy luat lich su cua con duong phat trien duoc khai mo tu thang loi cua Cach mang Thang Muoi Nga vi dai.

Cac cuoc cach mang mo dau nhung thoi dai moi trong lich su nhan loai, trong do co cuoc cach mang tu san, deu co tien trinh gap ghenh boi hang loat nguyen nhan khach quan va chu quan nhu su chong pha tinh vi, quyet liet cua cac the luc thu dich; sai lam, han che cua cac luc luong cach mang; dieu kien, tinh the cach mang chua chin muoi, v.v. Cuoc cach mang XHCN cang khong the co tien trinh phang phiu, suon se boi mot ly do rat hien nhien: day la tran chien dau cuoi cung cua vo san toan the gioi va cac dan toc bi ap buc nham ket thuc cac loai che do xa hoi cua boc lot, no dich va bat cong.

Nhin trong tam voc lich su lon lao do, thi nhung mat mat, do vo, that bai tam thoi cua CNXH o Ðong Au, Lien Xo va mot so noi khac, la dieu co the hieu duoc; dong thoi, nhung thanh tuu cua CNXH trong cai cach, doi moi cung voi nhung buoc tien moi cua phong trao cong san, cong nhan, canh ta tren the gioi hien nay cang cho thay ro hon con duong Thang Muoi Nga van xac lap phuong huong cho cac dan toc di den tuong lai. Ðo la con duong cua hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi; con duong cua giai phong va phat trien, tien toi CNXH.

Xet ve ban chat va xu huong phat trien khach quan cua lich su trong the ky 20, thang loi cua Cach mang Thang 8-1945 va cua su nghiep cach mang Viet Nam trong 77 nam qua, truoc het, do chinh la thang loi cua chu nghia Mac - Le-nin duoc Ðang Cong san Viet Nam van dung, phat trien va sang tao trong nhung dieu kien cu the - lich su cua thuc tien nuoc ta. Thang loi do co nguon goc sau xa va truc tiep tu anh huong va tac dong manh me cua Cach mang Thang Muoi Nga.

Cach mang Thang Muoi va Cach mang Thang Tam cach nhau gan 30 nam, la nhung su kien lich su co nhung dac diem rieng biet, doc dao, song, ca hai cuoc cach mang do deu co mot dong luc chung, do la xuat phat tu su nhan thuc sau sac ve suc manh vi dai cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va nhung nguoi bi ap buc, boc lot duoc thuc tinh, tap hop va doan ket duoi su lanh dao cua mot Ðang kieu moi - Ðang Mac-xit - Le-nin-nit.

Suc manh do hoan toan co the lam nen mot cuoc cach mang long troi, lo dat, giai phong giai cap, giai phong dan toc va nhan dan lao dong khoi ap buc, boc lot va tu minh xay dung mot xa hoi moi - xa hoi XHCN. Chu tich Ho Chi Minh da nhieu lan khang dinh tam voc lich su vi dai do cua Cach mang Thang Muoi va anh huong sau sac, truc tiep cua nhung gia tri do doi voi Cach mang Viet Nam.

Nguoi the hien suy nghi do voi tinh cam chan thanh, rat Viet Nam: "Viet Nam co cau tuc ngu: Uong nuoc nho nguon. Cang nho lai nhung ngay tui nhuc mat nuoc, nho lai moi buoc duong dau tranh cach mang day hy sinh, gian kho ma cung day thang loi ve vang thi giai cap cong nhan va nhan dan lao dong Viet Nam cang tham thia cong on to lon cua Le-nin vi dai va Cach mang Thang Muoi".

Suc manh vi dai cua quan chung cach mang trong Cach mang Thang Muoi duoc nhan len nhieu lan bat nguon tu su lanh dao sang suot, dung dan va sang tao cua mot Ðang cach mang theo tu tuong cua Le-nin. Ðo chinh la nhan to quyet dinh thang loi cua Cach mang Thang Muoi, do cung la bai hoc sau sac cho cac nuoc lam cach mang vo san, o cac giai doan, cac thoi ky khac nhau. Mot dang cua giai cap cong nhan kien dinh chu nghia Mac - Le-nin, vung vang truoc moi thu thach, co tinh than doc lap, tu chu, sang tao trong nhung hoan canh lich su cu the - la yeu to quyet dinh thang loi cua cach mang.

Chu tich Ho Chi Minh da phan tich sau sac anh huong to lon va bai hoc lich su do cua Cach mang Thang Muoi doi voi cach mang Viet Nam, trong do, Nguoi dac biet nhan manh: "Chu nghia Le-nin la luc luong tu tuong hung manh chi dao Ðang chung toi co the tro thanh hinh thuc to chuc cao nhat cua quan chung lao dong, hien than cua tri tue, danh du va luong tam cua dan toc chung toi".

Nhu vay, ro rang la, hai bai hoc lon nhat - ca ve ly luan va thuc tien cua Cach mang Thang Muoi, bai hoc ve suc manh cua quan chung cach mang va bai hoc ve Ðang cach mang chan chinh - da duoc Ðang ta va Chu tich Ho Chi Minh van dung triet de va sang tao trong toan bo qua trinh lanh dao cach mang Viet Nam. "Cach mang Nga day cho chung ta rang, muon cach mang thanh cong thi phai co dan chung (cong nong) lam goc, phai co dang vung ben, phai ben gan, phai hy sinh, phai thong nhat" (Ho Chi Minh).

Sau 90 nam tu Cach mang Thang Muoi den nay voi biet bao thang tram, bien dong to lon, phuc tap, ca thanh tuu vi dai va that bai dau don, da minh chung cho su tong ket thuc tien sau sac, sang suot cua Le-nin ve nhung quy luat doi voi cach mang, do la, cach mang vo san gianh duoc chinh quyen moi chi la bat dau, gianh chinh quyen da kho, giu duoc chinh quyen cang kho hon nhieu. Neu cach mang khong xay dung thanh cong mot nen kinh te moi voi nang suat lao dong cao, co chat luong va hieu qua the hien ban chat uu viet cua CNXH thi nhung thanh qua, nhung thang loi ma cach mang da gianh duoc kho co the giu vung va kha nang phuc hoi che do cu rat co the xay ra.

Ðang ta da nhan thuc ro bai hoc do va, tu thuc tien cua cach mang Viet Nam, tu nhung that bai nang ne cua CNXH o Lien Xo va Ðong Au nhung nam vua qua, chung ta da thuc hien thanh cong hai nhiem vu cuc ky to lon, do la gianh chinh quyen va giu chinh quyen. Ðang da khoi xuong va lanh dao su nghiep doi moi toan dien dat nuoc, tao nen nhung thanh tuu to lon, co y nghia lich su trong hon 20 nam qua.

Voi y nghia do, sau 90 nam, Cach mang Thang Muoi khong chi la bieu tuong sang ngoi ve khat vong va suc manh cua CNXH, ma nhieu bai hoc lon, bo ich tu Cach mang Thang Muoi van con nguyen gia tri trong thuc tien doi moi va xay dung CNXH o Viet Nam.

  • PGS. TS To Huy Rua
    Bi thu Trung uong Ðang, Truong Ban Tuyen giao Trung uong

(Theo Nhan Dan)

Viet Bao
Comment :Cach mang Thang Muoi va huong phat trien cua cac dan toc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cach mang Thang Muoi va huong phat trien cua cac dan toc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cach mang Thang Muoi va huong phat trien cua cac dan toc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cach mang Thang Muoi va huong phat trien cua cac dan toc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Revolution October and the development of the peoples
Vietnam, the Soviet Union, Russia in October, China, Eastern Europe, Communist Party, the socialist revolution, President Ho Chi Minh, the October Revolution, the mean capitalism, working people, the revolution, the communist party, the leadership, development, ethnicity, socialism
90 years ago, on 7-11-1917, the working class and working people Russia under the leadership of Lenin and the Party has carried out successful Bolsevic Revolution October socialist Russia, overthrow the yoke of the bourgeoisie and place ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cách mạng Tháng Mười và hướng phát triển của các dân tộc

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cách mạng Tháng Mười và hướng phát triển của các dân tộc bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cach mang Thang Muoi va huong phat trien cua cac dan toc

Nhan xet, hay lien he ve tin Cach mang Thang Muoi va huong phat trien cua cac dan toc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cach mang Thang Muoi va huong phat trien cua cac dan toc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0