Bo Noi vu tra loi ve chinh sach tien luong

Bo Noi vu tra loi ve chinh sach tien luong

Nhung van de lien quan den chinh sach tien luong, phu cap danh cho cac nganh giao duc, y te, vu trang... cua cu tri cac tinh da duoc Bo Noi vu tra loi chi tiet.

Phu cap dung buc giang cho giao vien da duoc giai quyet

Bo Noi vu tra loi ve chinh sach tien luong
Bo truong Noi vu Do Quang Trung.

Cu tri cac tinh Lao Cai, Ha Nam:

"De nghi nghien cuu som ban hanh che do phu cap dung buc giang doi voi giao vien neu khong se lam anh huong toi thu nhap va tu tuong doi ngu giao vien nhat la giao vien dang cong tac tai vung cao, vung sau. Cu tri de nghi nghien cuu som ban hanh phu cap dung buc giang doi voi giao vien cho phu hop".

Bo Noi vu tra loi: Nghi dinh so 204/2004/ND-CP ngay 14/12/2004 cua Chinh phu ve che do tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang da quy dinh trach nhiem cua cac Bo, co quan ngang Bo: “Chu tri phoi hop voi Bo Noi vu, Bo Tai chinh ra soat va xay dung che do phu cap uu dai theo nghe doi voi cac doi tuong thuoc pham vi quan ly trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu xem xet, ban hanh, sua doi bo sung cho phu hop voi quy dinh tai diem b khoan 8 Dieu 6 Nghi dinh nay; dong thoi ra soat trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu sua doi bo sung hoac bai bo cac che do phu cap, tro cap khac (bao gom ca khoan phu cap, tro cap bang tien) va che do tra luong hoac phu cap dac thu quy dinh tai khoan 2 Dieu 8 Nghi dinh nay”.

Theo do, Bo Giao duc va Dao tao co trach nhiem thuc hien nhiem vu nay.

Den nay, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh so 244/2005/QD-TTg ngay 6/10/2005 ve che do phu cap uu dai doi voi nha giao dang truc tiep giang day trong cac co so giao duc cong lap. Nhu vay, y kien, kien nghi cua cu tri da duoc giai quyet.

Cu tri cac tinh Thua Thien Hue, Ha Nam: “Khi thuc hien viec chuyen xep luong cu sang luong moi da nay sinh mot so bat cap nhu: can bo huong can su o muc luong cu thap hon can bo huong luong chuyen vien, khi chuyen luong moi nguoi huong luong chuyen vien lai thap hon can su (vi du: luong can su bac 10/10 he so cu la 2,55 thap hon chuyen vien bac 4/10 he so 2,58, he so 2,58 khi chuyen sang luong moi can su bac 10/12 he so 3,66 cao hon chuyen vien bac 4/9 he so 3,33)”.

Bo Noi vu tra loi: Thong tu lien tich so 82/2005/TTLT-BNV-BTC ngay 10/8/2005 cua Bo Noi vu, Bo Tai chinh sua doi, bo sung Thong tu lien tich so 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngay 05/01/2005 cua Bo Noi vu, Bo Tai chinh huong dan thuc hien chuyen xep luong cu sang luong moi doi voi can bo, cong chuc, vien chuc da neu: “Tai thoi diem chuyen xep luong cu sang luong moi (theo hieu luc thi hanh cua Thong tu so 01/2005/TTLT va cua Thong tu nay), neu tinh chuyen xep luong moi theo he so luong cu o ngach da giu truoc khi nang ngach, chuyen ngach (sau day goi la ngach cu) ma chua huong phu cap tham nien vuot khung va co he so luong moi cao hon so voi he so luong moi duoc chuyen xep theo theo he so luong cu dang huong o ngach duoc bo nhiem khi nang ngach, chuyen ngach (sau day goi la ngach hien giu), thi duoc xep len bac luong cao hon trong ngach hien giu voi he so luong moi bang hoac cao hon gan nhat so voi he so luong moi neu tinh chuyen xep theo ngach cu”. Nhu vay van de cu tri neu da duoc giai quyet.

Cu tri tinh Lao Cai, Phu Tho: “De nghi Chinh phu nghien cuu, dieu chinh nang muc phu cap doi voi can bo xa nghi viec theo Nghi dinh so 130/CP ngay 20/6/1975 cua Hoi dong Chinh phu va Quyet dinh so 111/HDBT ngay 13/10/1981 cua Hoi dong Bo truong”.

Bo Noi vu tra loi: Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 119/2005/ND-CP ngay 27/9/2005 ve viec dieu chinh tro cap doi voi can bo xa da nghi viec theo Quyet dinh so 130-CP ngay 20/6/1975 cua Hoi dong Chinh phu, Quyet dinh so 111HDBT ngay 13/10/1981 cua Hoi dong Bo truong. Nghi dinh cua Chinh phu quy dinh: “Dieu chinh muc tro cap hang thang doi voi can bo xa, phuong, thi tran da nghi viec theo quy dinh tai Quyet dinh tai Quyet dinh so 130-CP ngay 20 thang 6 nam 1975 cua Hoi dong Chinh phu va Quyet dinh so 111- HDBT ngay 13 thang 10 nam 1981 cua Hoi dong Bo truong nhu sau:

1. Tu ngay 01 thang 10 nam 2004 den ngay 30 thang 9 nam 2005, tang them 10% tren muc tro cap duoc huong tai thoi diem thang 9 nam 2004.

2. Tu ngay 01 thang 10 nam 2005 den ngay 30 thang 9 nam 2006, tang them 10% tren muc tro cap hang thang da duoc dieu chinh theo quy dinh tai khoan 1 Dieu nay .

3. Tu ngay 01 thang 10 nam 2005, tang them 20,7% tren muc tro cap hang thang da duoc dieu chinh theo quy dinh tai khoan 2 Dieu nay ”.

Nhu vay can bo xa nghi viec cung da duoc dieu chinh tang muc tro cap cung cac doi tuong huong luong huu, tro cap bao hiem xa hoi khac.

Cu tri cac tinh Quang Ngai, Gia Lai, Khanh Hoa, Tra Vinh: “De nghi Nha nuoc nghien cuu tang them muc luong, phu cap va doi tuong duoc huong doi voi nhung nguoi tham gia cong tac o cap xa va thon, ban. Muc luong va phu cap nhu hien nay la qua thap khong khuyen khich duoc tinh than lam viec va de phat sinh tieu cuc. Nen co bien che cho Pho cong an xa (nhu Xa doi pho)”.

Bo Noi vu tra loi: Theo De an cai cach duoc Hoi nghi Trung uong 8 khoa IX thong qua va Chinh phu trinh Quoc hoi ky hop thu X thi can bo, cong chuc cap xa cung thuoc pham vi, doi tuong cua de an cai cach chinh sach tien luong, Bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong va theo lo trinh cai cach den nam 2007, tien luong se duoc tang len tung buoc.

Thuc hien buoc di cua De an cai cach chinh sach tien luong, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 118/2005/ND-CP ngay 15 thang 9 nam 2005 ve viec dieu chinh muc luong toi thieu chung. Nghi dinh da quy dinh tu ngay 01/10/2005 nang muc luong toi thieu chung tu 290.000 dong/thang quy dinh tai Nghi dinh so 203/2004/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2004 len 350.000 dong/thang, theo do thi tien luong va thu nhap cua can bo cap xa cung duoc nang len.

Cu tri cac tinh Dien Bien, Thai nguyen, Vinh Phuc, Lao Cai, Ha Nam: “Giao vien co trinh do Dai hoc day o cap trung hoc co so duoc xep luong theo ngach cong chuc A0 nhu giao vien co trinh do Cao dang la khong phu hop, khong khuyen khich duoc doi ngu giao vien hoc tap nang cao trinh do chuyen mon nghiep vu, de nghi xep luong cho giao vien day trung hoc co so theo ngach A1, can co bac luong theo trinh do dao tao doi voi can bo, giao vien mam non“.

Bo Noi vu tra loi: Theo quy dinh tai khoan 3 muc II Thong tu lien tich so 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngay 10/8/2005 cua Bo Noi vu va Bo Tai chinh huong dan thuc hien chuyen xep luong cu sang luong moi doi voi mot so ngach cong chuc, vien chuc moi duoc bo sung hoac co thay doi ve phan loai cong chuc, vien chuc thuoc nganh Thuy loi, Giao duc va dao tao, Van hoa- Thong tin, Y te va quan ly Thi truong thi giao vien trung hoc co so co trinh do dai hoc phu hop voi nganh nghe giang day da xep luong cu theo Nghi dinh so 25/CP o ma so ngach 15.113 duoc chuyen vao ngach giao vien trung hoc co so chinh (ma so 15a.201) thuoc vien chuc loai A1. Nhu vay van de cu tri de nghi da duoc giai quyet.

Cu tri tinh Dien Bien: “De nghi Chinh phu co chinh sach de nang muc thu nhap cho can bo nganh Y te, vi sau khi thuc hien che do tien luong moi, tong thu nhap cua can bo nganh y te van con thap so voi cac nganh khac (nhat la nganh Giao duc), nen can bo trong nganh khong yen tam cong tac, de nay sinh tieu cuc.”

Bo Noi vu tra loi: Thuc hien Nghi dinh so 204/2004/ND-CP ngay 14/12/2004 cua Chinh phu ve che do tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang, nganh y te da bo sung, sua doi mot so ngach vien chuc theo do viec xep luong moi cung co su thay doi. Ngoai ra theo quy dinh thi Bo Y te co trach nhiem xay dung che do phu cap uu dai de trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh. Duoc biet hien nay Bo Y te da co van ban trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu ve van de nay. Khi che do phu cap nay duoc ban hanh thi che do tien luong va phu cap cua nganh Y te se duoc nang len va tuong duong voi nganh giao duc.

Cu tri cac tinh Lai Chau, Quang Tri: “De nghi Chinh phu som quyet dinh cho mot so xa, huyen thuoc tinh Quang Tri va tinh Lai Chau duoc huong cac che do phu cap khu vuc, phu cap dac biet…”

Bo Noi vu tra loi: Can cu Nghi dinh so 204/2004/ND-CP ngay 14/12/2004 cua Chinh phu ve che do tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang, lien Bo Noi vu, Lao dong – Thuong binh va Xa hoi, Tai chinh, Uy ban Dan toc da ban hanh Thong tu lien tich so 11/TTLT -BNV- BLDTBXH –BTC-UBDT ngay 05 thang 01 nam 2005 huong dan thuc hien che do phu cap khu vuc. Diem a khoan 1 muc III Thong tu quy dinh: “Tren nguyen tac quan ly lanh tho cac co quan, don vi dong tai dia phuong co van ban gui Uy ban nhan dan huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh sau do Uy ban nhan dan huyen co trach nhiem de nghi Uy ban nhan dan tinh xem xet can doi tong hop sau do Chu tich Uy ban nhan dan tinh co van ban gui Bo Noi vu xem xet, quyet dinh”.

Theo quy dinh tren khi nhan duoc van ban cua chu tich Uy ban nhan dan tinh Bo Noi vu se trao doi thong nhat voi Bo Tai chinh de xem xet, giai quyet.

Cu tri tinh Lao Cai: “De nghi Chinh phu nghien cuu, bo sung cho mot so xa bien gioi cua tinh Lao Cai duoc huong che do phu cap dac biet : xa Lung Vai, Tung Chung Pho, Ta Ngai Cho, Din Chin (huyen Muong Khuong); xa Ngai Thau, A Lu, Nam Chac,Coc My, Quang Kim, Ban Vuoc (huyen Bat Xat); xa Nan San, San Chai (huyen Si ma Cai); xa Ban Phiet (huyen Bao Thang); xa Dong Tuyen (thanh pho Lao Cai)”.

Bo Noi vu tra loi: Can cu Nghi dinh so 204/2004/ND-CP ngay 14/12/2004 cua Chinh phu ve che do tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang, Bo Noi vu da ban hanh Thong tu so 09/TT-BNV ngay 05/01/2005 huong dan thuc hien che do phu cap dac biet doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang, trong do da huong dan viec bo sung dia ban hoac dieu chinh muc phu cap dac biet cu the la: “Cac bo, nganh va Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong co van ban gui Bo Noi vu de trao doi thong nhat voi Bo Tai chinh xem xet, giai quyet”. Vi vay, khi nhan duoc van ban de nghi cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh Lao Cai, Bo Noi vu se trao doi thong nhat voi Bo Tai chinh de xem xet, giai quyet.

Cu tri tinh Yen Bai: “De nghi Chinh phu quy dinh muc phu cap kiem nhiem doi voi mot so chuc danh tham gia Thuong truc Hoi dong nhan dan, cac Ban cua Hoi dong nhan dan”.

Bo Noi vu tra loi: Bo Noi vu da ban hanh Thong tu so 78/2005/TT-BNV ngay 10/8/2005 huong dan thuc hien che do phu cap kiem nhiem doi voi can bo, cong chuc, vien chuc kiem nhiem chuc danh lanh dao dung dau co quan don vi khac, trong do tai khoan 1 muc III thong tu nay da quy dinh ro muc phu cap kiem nhiem chuc danh lanh dao dung dau co quan don vi khac duoc tinh bang 10% muc luong chuc vu hoac muc luong chuyen mon, nghiep vu cong voi phu cap chuc vu lanh dao va phu cap tham nien vuot khung (neu co) hien huong cua nguoi giu chuc danh lanh dao kiem nhiem.

Cu tri tinh Bac Kan: “De nghi xem xet lai che do phu cap thu hut doi voi giao vien vung 135, hien nay bat hop ly voi nhung giao vien la nguoi tai vung do, boi vi: giao vien la nguoi trong vung 135 phai chiu nhieu thieu thon suot trong nhung nam trong nganh, tham tri da la hieu truong nhung luong van thap hon mot giao vien binh thuong (day o trinh do trung binh) o vung ngoai chuyen den”.

Bo Noi vu tra loi: Che do phu cap thu hut doi voi giao vien o vung kho khan (vung 135) thuc hien theo Nghi dinh so 35/2001/ND-CP ngay 09 thang 7 nam 2001 cua Chinh phu ve chinh sach doi voi nha giao, can bo quan ly giao duc cong tac o truong chuyen biet o vung kinh te xa hoi dac biet kho khan. Hien nay Bo Giao duc va Dao tao dang chu tri phoi hop voi cac Bo, nganh lien quan nghien cuu trinh Chinh phu xem xet, sua doi Nghi dinh nay, trong do co noi dung ve che do phu cap thu hut doi voi giao vien o vung kho khan (vung 135).

Cu tri tinh Dien Bien: "Thong tu so 06/2005/TT-BNV ngay 05/01/2005 cua Bo Noi vu huong dan che do phu cap luu dong doi voi can bo cong chuc, vien chuc da quy dinh nhung nguoi di cong tac thuong xuyen (o muc 1) thi duoc huong he so phu cap 0,2 ( = 58.000 dong/thang) la qua thap, de nghi nang muc phu cap 0,4”.

Bo Noi vu tra loi: Can cu quy dinh tai khoan 6, Dieu 6 Nghi dinh so 204/2004/ND-CP ngay 14/12/2004 cua Chinh phu ve che do tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang, Bo Noi vu da ban hanh Thong tu so 06/2005/TT-BNV ngay 05/01/2005 huong dan thuc hien che do phu cap luu dong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc. Thong tu da quy dinh 3 muc voi cac he so khac nhau (0,2; 0,4 va 0,6 so voi muc luong toi thieu chung) . Viec quy dinh muc va he so phu cap khac nhau la do can cu vao tinh chat, dac diem cua nghe hoac cong viec phai thuong xuyen thay doi dia diem lam viec va noi o, dieu kien sinh hoat khong on dinh.

Cu tri tinh Dong Thap: “De nghi Chinh phu quy dinh bao luu che do doi voi Si quan Cong an nhan dan khi chuyen nganh duoc huong nhu Si quan Quan doi khi chuyen nganh”.

Bo Noi vu tra loi: Hien nay Bo Noi vu dang cung cac Bo, nganh lien quan hoan chinh cac van ban ve che do doi voi Si quan Cong an nhan dan khi chuyen nganh de trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh.

Cu tri tinh Bac Giang: "Theo quy dinh cua phap luat neu si quan den ky phong ham ma khong duoc phong thi duoc tang 1/2 bac luong cua cap quan ham duoc phong. Quy dinh nhu tren rat thiet thoi cho can bo si quan do do cu tri de nghi neu khong duoc phong quan ham do vi tri cong tac thi duoc huong luong cua bac quan ham le ra si quan do duoc phong”.

Bo Noi vu tra loi: Tien luong cua si quan quan doi nhan dan Viet Nam thuc hien theo quy dinh cua Luat Si quan Quan doi nhan dan Viet Nam. Dieu 31 cua Luat quy dinh: ”Che do tien luong va phu cap (cua si quan) do Chinh phu quy dinh, bang luong cua si quan can cu vao cap ham va chuc vu duoc quy dinh phu hop voi tinh chat, nhiem vu cua quan doi…Du tieu chuan, den thoi han xet thang quan ham nhung da co bac quan ham cao nhat cua chuc vu dang dam nhiem hoac da co bac quan ham Dai ta 4 nam tro len ma chua duoc thang quan ham cap Tuong thi duoc nang bac luong theo che do tien luong cua si quan”. Nhu vay, viec tang luong cua can bo, si quan quan doi nhan dan Viet Nam theo phan anh cua cu tri tinh Bac Giang la theo dung quy dinh cua Luat Si quan Quan doi nhan dan Viet Nam va dam bao tuong quan voi viec nang bac luong cua cac doi tuong huong luong khac.

  • TS

Quy vi co hai long hay khong voi noi dung tra loi tren cua Bo Noi vu?

Viet Bao
Comment :Bo Noi vu tra loi ve chinh sach tien luong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo Noi vu tra loi ve chinh sach tien luong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo Noi vu tra loi ve chinh sach tien luong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo Noi vu tra loi ve chinh sach tien luong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Ministry of Home Affairs replied on wage policy
Lao Cai, Dien Bien, Ha Nam, Vietnam People's Army, salary, salary policy, the People's Committee, the Interior, prescribed, the government, the financial, personnel, transfer
wage issues, allowances for civil servants, retired officers ... voters of the provinces by the Ministry of Home Affairs detailed answer ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ Nội vụ trả lời về chính sách tiền lương

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ Nội vụ trả lời về chính sách tiền lương bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo Noi vu tra loi ve chinh sach tien luong

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo Noi vu tra loi ve chinh sach tien luong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo Noi vu tra loi ve chinh sach tien luong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0