Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

Cuoc doi thoai lich su cua Thu tuong voi nhan dan

Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tuyen voi dan, 9/2.
Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tuyen voi dan, 9/2.
Vu Lap; 67 tuoi; To 7b, khu 1b, Nong Trang, Viet Tri, Phu Tho; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó vulapgia@yahoo.com

De co duoc nhung con nguoi moi XHCN, Nha nuoc co bien phap gi de xay dung doi ngu can bo nha nuoc tu Trung uong den dia phuong dat tieu chuan hoa? Lam the nao de kip thoi phat hien nhung can bo, cong chuc, vien chuc co pham chat dao duc yeu kem, cua quyen, quan lieu, hach dich, tham nhung, gay phien ha, sach nhieu voi dan, tham chi loi dung chuc quyen co y lam trai phap luat de hanh nhan dan? Bien phap xu ly ra sao de ngan chan tan goc, chong tinh trang tai pham, bao che?

Tra loi:

De xay dung va nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc tu trung uong den dia phuong, can cu vao tieu chuan can bo, cong chuc quy dinh tai Phap lenh can bo, cong chuc va he thong tieu chuan nghiep vu cac ngach cong chuc, Chinh phu da chi dao thuc hien cac bien phap sau:

Thuong xuyen huong dan, kiem tra va uon nan de nang cao chat luong cong tac tuyen dung, dam bao nhung nguoi duoc tuyen chon vao lam cong chuc trong cac co quan nha nuoc deu la nhung nguoi gioi nhat trong so nhung nguoi du tuyen, co du pham chat va nang luc thuc thi cong vu, phuc vu nhan dan.

- Tang cuong va doi moi cong tac dao tao, boi duong doi ngu can bo, cong chuc de dap ung voi yeu cau xay dung nha nuoc phap quyen cua dan, do dan va vi dan, dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap kinh te quoc te.

Hoan thien che do danh gia can bo, cong chuc gan voi ket qua hoan thanh nhiem vu, cong vu duoc giao. Tu do, co the xac dinh ro duoc can bo, cong chuc hoan thanh xuat sac, hoan thanh va chua hoan thanh nhiem vu trong qua trinh phuc vu nhan dan; kip thoi khen thuong nhung nguoi xuat sac, kien quyet xu ly ky luat, dua ra khoi doi ngu nhung nguoi co pham chat dao duc kem, cua quyen, quan lieu, hach dich, tham nhung, gay phien ha, sach nhieu voi dan.

- Bo sung hoan thien nhung chinh sach phu hop ve tien luong, dai ngo de thu hut nhan tai vao trong bo may nha nuoc.

- Xay dung va ban hanh cac quy tac ung xu de can bo, cong chuc thuc hien trong qua trinh thuc thi cong vu phuc vu nhan dan va cac to chuc. Dong thoi xay dung va duy tri van hoa giao tiep va lam viec trong cac cong so cua nha nuoc.

De phat hien nhung vi pham phap luat hoac nhung tieu chuan quy dinh cua can bo, cong chuc trong thi hanh cong vu, Chinh phu da, dang va se tiep tuc day manh thuc hien che do cong khai, minh bach va trien khai quy che dan chu trong cac co quan nha nuoc; quy dinh che do trach nhiem ca nhan cua nguoi dung dau cung nhu cua tung can bo, cong chuc trong cac co quan hanh chinh nha nuoc. Ben canh do thuc hien tot cac che do giam sat cua cac to chuc chinh tri xa hoi va cua nhan dan doi voi hoat dong cua can bo, cong chuc va cac co quan nha nuoc.

Khi phat hien ra cac sai pham cua can bo, cong chuc trong thuc thi cong vu, tren co so phan cap tham quyen quan ly can bo, cong chuc, Chinh phu da luon chi dao cac co quan nha nuoc phai xu ly ky luat nghiem khac doi voi cac hanh vi, cac vu viec sai pham. Truong hop co du cac yeu to cau thanh toi pham thi phai cuong quyet dua ra truy to truoc phap luat.

Nguyen Huy Hoang; To 14, phuong Sai Dong, Long Bien, Ha Noi; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Phuong an nao de cung co, sap xep theo huong tinh giam va hoat dong hieu qua bo may, to chuc cua Chinh phu trong nam 2007?

Tra loi:

1. Chinh phu nhiem ky khoa XI (2002-2007) sap ket thuc, de chuan bi co cau to chuc Chinh phu nhiem ky khoa XII (2007-2012) tuong ung voi nhiem ky cua Quoc hoi khoa XII, Chinh phu da co ban hoan chinh phuong an co cau to chuc Chinh phu sap toi theo tinh than quan triet Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, dam bao tinh gon, giam dau moi, to chuc Bo quan ly da nganh, da linh vuc voi quy mo hop ly, nang cao chat luong cua to chuc bo may va can bo cong chuc de hoat dong co hieu luc, hieu qua hon.

2. Phuong an co cau to chuc Chinh phu nhiem ky khoa XII se duoc Chinh phu trinh Bo Chinh tri, Ban Chap hanh Trung uong tai Hoi nghi Trung uong 5 khoa X sap toi de thao luan, cho y kien truoc khi trinh Quoc hoi khoa XII xem xet, quyet dinh.

Tran Thi Bao Que; 28A Dien Bien Phu, Ba Dinh, Ha Noi; baoquemcsb@ yahoo.com:

Can thay doi hay chinh sua gi co che, bien phap quy trach nhiem doi voi nguoi dung dau cac bo, nganh khi de xay ra sai sot, that thoat so voi quy dinh hien nay hay khong?

Tra loi:

Hien nay, Chinh phu dang hoan thien cac co che lien quan den trach nhiem nguoi dung dau theo huong:

Quy dinh ro che do trach nhiem cua ca nhan nguoi dung dau trong quan ly dieu hanh co quan, to chuc, don vi. Theo do, quyen han giao cho nguoi dung dau phai phu hop, tuong thich voi trach nhiem, nhiem vu duoc giao.

Quy dinh ro co che danh gia muc do hoan thanh nhiem vu cua tung co quan, tung can bo, cong chuc.

Xu ly nghiem khac nhung vi pham cua can bo, cong chuc va dac biet la trach nhiem ca nhan nguoi dung dau khi de co quan, don vi do minh quan ly khong hoan thanh nhiem vu duoc giao, can bo, cong chuc, vien chuc duoi quyen vi pham ky luat, phap luat cua Nha nuoc.

Do Thi My Hanh; Dai hoc Kinh te Quoc dan Ha Noi; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Hien nay, van de giai quyet hanh chinh tai cac cong so cua nha nuoc con rat phien ha, mat rat nhieu thoi gian, tham chi con nhieu van de nua. Trong thoi gian toi, Chinh phu co dua ra bien phap gi moi de giai quyet dut diem nhung van de con ton dong nay khong?

Tra loi:

De hoat dong cua co quan hanh chinh hieu qua hon, giam phien ha cho nguoi dan, doanh nghiep, giam thoi gian cho doi, co nhieu viec phai lam, trong do Chinh phu chi dao tap trung vao cac van de: ra soat, don gian hoa thu tuc hanh chinh, thong qua do sua doi, huy bo nhung thu tuc khong can thiet, giam phien ha cho nguoi dan va doanh nghiep; doi moi phuong thuc lam viec cua co quan hanh chinh; giam hoi hop, giay to hanh chinh; chan chinh ky luat, ky cuong; thuc hien co che “mot cua” va tung buoc ap dung co che “mot cua” lien thong tai cac co quan hanh chinh nha nuoc cac cap. Nhung bien phap nay duoc trien khai dong bo, thuc chat se gop phan tao dung mot nen hanh chinh phuc vu nhan dan va doanh nghiep tot hon.

Nguyen Luong Huynh; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Khi Viet Nam gia nhap to chuc WTO, Chinh phu se lam gi de tao dieu kien cho cac doanh nghiep hoat dong san xuat kinh doanh, xoa bo tro cap? Chinh phu se lam gi de nhung nguoi cong chuc gioi duoc trong dung; dan loai bo, cho ve huu nhung ca nhan khong du trinh do, khong dap ung yeu cau cong viec lam bo may cong chuc bi cong kenh?

Tra loi:

Nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc la mot trong bon noi dung chu yeu cua Chuong trinh tong the Cai cach hanh chinh Nha nuoc giai doan 2001-2010 duoc quy dinh trong Quyet dinh so 136/2001/QD-TTg ngay 17/9/2001. De thuc hien noi dung nay, Chinh phu da co Nghi quyet so 16/2000/NQ-CP ngay 18/10/2000 va Nghi quyet so 09/2003/NQ-CP ngay 28/7/2003 nham tinh gian bien che trong cac co quan hanh chinh, don vi su nghiep. Sau hon 5 nam thuc hien, ve co ban chat luong doi ngu can bo cong chuc da dan duoc chuan hoa ve trinh do dao tao theo tung nganh nghe chuyen mon.

De tiep tuc nang cao chat luong doi ngu can bo cong chuc va thu hut duoc nguoi tai lam viec trong cac co quan quan ly nha nuoc, trong giai doan II cua Chuong trinh tong the Cai cach hanh chinh Nha nuoc (2006-2010), Chinh phu se tap trung doi moi mot so co che, chinh sach nhu: tiep tuc cai cach, doi moi chinh sach tien luong; tieu chuan hoa cac chuc danh, vi tri cong tac va co cau cong chuc dam bao tuong xung voi khoi luong nhiem vu cua to chuc; doi moi phuong phap tuyen dung, quan ly va su dung can bo cong chuc; tiep tuc thuc hien chinh sach tinh gian bien che trong cac co quan hanh chinh, don vi su nghiep.

Tran Van Tu; 82 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Thoi gian toi, Nha nuoc se lam gi de thay doi tinh trang co nhung can bo nang luc yeu kem, gay can tro cho su nghiep phat trien dat nuoc?

Tra loi:

Hien nay, Chinh phu dang trien khai mot so cong viec sau de nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc, tinh gian nhung nguoi khong du tieu chuan lam viec trong nen cong vu:

Nghien cuu chuyen viec quan ly doi ngu can bo, cong chuc tu quan ly nhan su sang quan ly nguon nhan luc cong vu;

Cai tien cong tac tuyen dung de nang cao chat luong dau vao, bao dam tieu chuan hoa doi ngu can bo, cong chuc.

Tang cuong cong tac dao tao, boi duong doi ngu can bo, cong chuc trong bo may.

Hoan thien he thong danh gia can bo, cong chuc, nham phan loai chinh xac chat luong doi ngu can bo, cong chuc trong thuc thi cong vu. Tu do, xay dung nhung chinh sach phu hop de thu hut nhan tai vao trong bo may nha nuoc, cung nhu co nhung chinh sach de dua ra khoi doi ngu nhung nguoi khong du tieu chuan dap ung yeu cau, nhiem vu giai doan moi.

Khi phat hien nhung vi pham cua can bo, cong chuc trong thi hanh cong vu, viec xu ly duoc thuc hien cong khai, dan chu theo quy dinh cua phap luat va tren co so trach nhiem cua tung ca nhan, kien quyet xu ly theo dung quy dinh.

Nguyen Huu Han; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Bang cach nao de xac dinh duoc bo may hanh chinh tai mot dia phuong hoat dong kem hieu qua? Co the luong hoa va cong khai cac tieu chi danh gia de nhan dan biet va giam sat? Neu bo may hanh chinh duoc xac dinh la kem hieu qua thi co the cach chuc nguoi dung dau bo may khong?

Tra loi:

1.Thuc hien Luat to chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003, ngay 29/9/2004 Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 171/2004/ND-CP quy dinh ve co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan cap tinh co 19 co quan ma tinh, thanh pho nao cung lap, can cu dac thu rieng cua moi dia phuong, Uy ban nhan dan cap tinh trinh Hoi dong nhan dan cung cap quyet dinh thanh lap tu 1 den 7 co quan chuyen mon dac thu cho phu hop voi tinh hinh phat trien kinh te-xa hoi o dia phuong. Doi voi cap huyen, Nghi dinh 172/2004/ND-CP quy dinh ve co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan cap huyen co 12 co quan ma huyen nao cung lap, co tu 1 den 2 co quan dac thu do Hoi dong nhan dan cap tinh quyet dinh; can cu vao cac dieu kien cu the cua tung huyen dao, uy ban nhan dan cap tinh trinh Hoi dong nhan dan cung cap quyet dinh khong qua 10 Phong.

Cac Nghi dinh noi tren da quy dinh ro chuc nang, nhiem vu, quyen han, co cau to chuc, tham quyen va trach nhiem cua cac co quan chuyen mon, Thu truong co quan chuyen mon, trach nhiem, tham quyen cua Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan, the hien su phan cap quan ly hanh chinh cua Chinh phu voi chinh quyen dia phuong, the hien tinh than cai cach hanh chinh trong giai quyet cong viec cua to chuc voi ca nhan nham thuc day kinh te - xa hoi phat trien. Tuy nhien, Thu tuong con quy dinh che do lam viec voi cac thanh vien Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; don doc, kiem tra viec thuc hien nhung quyet dinh, chi thi cua Thu tuong Chinh phu doi voi cac dia phuong.

2. Trong to chuc va hoat dong cua bo may hanh chinh tai dia phuong, Thu tuong Chinh phu da chi dao cac dia phuong tiep tuc cai tien le loi lam viec, hoan thien bo may chinh quyen dia phuong, de cao ky luat, ky cuong, ngan ngua va kien quyet dau tranh chong tham nhung, lang phi, quan lieu, hach dich, cua quyen trong co quan hanh chinh o dia phuong, trong doi ngu can bo, cong chuc nha nuoc. Phai tich cuc cai cach hanh chinh dac biet la cong khai cac thu tuc hanh chinh khi giai quyet cac cong viec voi to chuc, ca nhan, thuc hien co che “mot cua” tai cac co quan hanh chinh nha nuoc.

3. Khi bo may hanh chinh o dia phuong nao hoat dong kem hieu qua thi viec cach chuc nguoi dung dau o do duoc thuc hien theo phan cap ve cong tac to chuc va can bo Dang, Nha nuoc, cua cap uy dia phuong va cua Uy ban nhan dan cap tinh. Tuy nhien, de giai quyet nhanh va co hieu qua ve van de nay can co quy dinh ro ve tham quyen cua Thu tuong Chinh phu.

Ngo Cao Son; E2P2 Ngo 37 Kim Ma Thuong; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Thoi gian qua, nguoi dan keu ca ve viec lam an tac trach, vo cam, thieu tinh than phuc vu va trinh do yeu kem cua mot bo phan can bo. Chinh phu da tim ra bien phap gi de sa thai nhung can bo do chua?

Tra loi:

Chinh phu da co co che bo nhiem chuc vu co thoi han, su dung theo thoi han, qua do gop phan han che va dua ra khoi bo may nhung can bo co trinh do yeu kem, tac trach, thieu tinh than phuc vu.

Cai tien cong tac tuyen dung de nang cao chat luong dau vao, dam bao tieu chuan hoa doi ngu can bo, cong chuc.

- Tang cuong cong tac dao tao, boi duong doi ngu can bo, cong chuc trong bo may.

Hoan thien he thong danh gia can bo, cong chuc, nham phan loai chinh xac duoc chat luong doi ngu can bo, cong chuc trong thuc thi cong vu. Tu do, xay dung nhung chinh sach phu hop de thu hut nhan tai vao trong bo may nha nuoc, cung nhu co nhung chinh sach de dua ra khoi doi ngu nhung nguoi co pham chat dao duc kem, cua quyen, quan lieu, hach dich, tham nhung, gay phien ha, sach nhieu voi dan.

Khi phat hien nhung vi pham cua can bo, cong chuc trong thi hanh cong vu, viec xu ly duoc thuc hien cong khai, dan chu theo quy dinh cua phap luat va tren co so trach nhiem cua tung ca nhan kien quyet xu ly theo dung quy dinh.

Nguyen Hoang Minh; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Tinh trang can bo, cong chuc trong cac co quan hanh chinh tho o, vo cam doi voi don thu khieu nai, cac cong viec cua dan, tap trung nhieu trong cac linh vuc: nha dat, dau tu, xuat nhap canh… ho lam sai rat nhieu, nhung khong thay ai bi xu ly, mac du cac che tai da ro. Nha nuoc co nhung bien phap gi quyet liet de chan chinh van de nay?

Tra loi:

Bien phap de chan chinh tinh trang can bo, cong chuc trong cac co quan hanh chinh nha nuoc tho o, vo cam doi voi don thu khieu nai va cac cong viec cua dan:

Mot mat, tang cuong cong tac giao duc trong can bo, cong chuc, nang cao y thuc phuc vu nhan dan;

Dong thoi, day manh thuc hien co che mot cua; thuc hien cong khai cac thu tuc, quy trinh, thoi gian giai quyet cong viec voi cong dan, to chuc;

Tang cuong trach nhiem kiem tra, don doc, xu ly nghiem nhung vi pham cua nguoi dung dau co quan hanh chinh cac cap.

Hong Thanh; Ha Noi:

Tien do thuc hien cai cach hanh chinh hien nay dien ra rat cham, nguyen nhan cung boi su quan ly yeu kem. Tinh trang nay phai duoc giai quyet nhu the nao?

Cong tac can bo luon la dieu dat len hang dau nhung duong nhu co qua nhieu con ong chau cha trong cac co quan nha nuoc qua con duong...xin. Che do tra luong “khong giong ai” cua VN se kho thu hut, khuyen khich nguoi tai cong hien?

Tra loi:

Lam tot cai cach hanh chinh la gop phan phong, chong tham nhung. Tuy nhien, cai cach hanh chinh con cham, co nguyen nhan la o khau chi dao thuc hien. Thuc tien cai cach thoi gian qua cho thay tu chu truong, quan diem da thong nhat, tu chuong trinh, ke hoach cai cach hanh chinh cua Chinh phu den viec trien khai thuc hien tai cac Bo, nganh va chinh quyen dia phuong cac cap con co mot khoang cach lon. De giai quyet tinh trang nay, khong co cach nao khac la phai quan triet ve mat nhan thuc cho tat ca can bo, cong chuc ve su can thiet phai trien khai cai cach hanh chinh, xac dinh ro trach nhiem cua nguoi dung dau co quan hanh chinh trong thuc hien cai cach. Chinh phu se tang cuong cong tac kiem tra viec thuc hien cai cach hanh chinh o cac Bo, nganh va dia phuong, thong qua do chi ro cac ca nhan, to chuc thuc hien khong tot, khong day du cac chu truong, bien phap ve cai cach hanh chinh, tren co so do lam ro van de trach nhiem nguoi dung dau doi voi thuc hien cai cach hanh chinh.

Theo quy dinh cua Chinh phu hien nay, viec tuyen dung can bo, cong chuc phai cong khai, cong bang va thong qua thi tuyen. Lam tot cac quy dinh nay se tuyen chon duoc nhung nguoi tai vao bo may nha nuoc, han che duoc tieu cuc, tinh trang dua con ong chau cha vao cac co quan nha nuoc.

Che do tien luong cua moi nuoc duoc quy dinh tren co so cac dieu kien kinh te-xa hoi rieng co cua nuoc do; duoc gan voi su tang truong kinh te, dong thoi phai bao dam cac nguyen tac can doi vi mo cua nen kinh te, bao dam on dinh chinh tri-xa hoi cua dat nuoc. Viec tang tien luong phai tren co so tang nang suat lao dong, tang thu nhap quoc dan va su phat trien cua nen kinh te. Chinh vi vay, tu khi nuoc ta chuyen doi tu co che ke hoach hoa tap trung, bao cap sang co che thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, Dang va Nha nuoc ta da tung buoc cai cach chinh sach tien luong cho phu hop doi voi tung khu vuc, cu the nhu sau:

a) Khu vuc doanh nghiep:

+ Doi voi doanh nghiep dan doanh va doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai duoc tu quyet dinh viec tra luong tren co so hop dong lao dong giua nguoi su dung lao dong va nguoi lao dong nhung khong duoc tra luong thap hon muc luong toi thieu chung do Nha nuoc quy dinh.

+ Doi voi doanh nghiep nha nuoc, can cu vao tinh hinh thuc te cua doanh nghiep va chinh sach tien luong cua Nha nuoc ban hanh, doanh nghiep chu dong ky ket hop dong lao dong, xep luong va tra luong cho nguoi lao dong gan voi nang suat, chat luong va hieu qua cong tac.

b) Khu vuc hanh chinh, su nghiep:

Chinh phu da ban hanh co che tu chu, tu chiu trach nhiem doi voi tung loai hinh co quan, don vi, cu the nhu sau:

Nghi dinh so 130/2005/ND-CP ngay 17/01/2006 quy dinh che do tu chu, tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi cac co quan nha nuoc;

- Nghi dinh so 115/2005/ND-CP ngay 05/9/2005 quy dinh co che tu chu, tu chiu trach nhiem cua cac to chuc khoa hoc va cong nghe cong lap.

Nghi dinh so 43/2006/ND-CP ngay 25/4/2006 quy dinh quyen tu chu, tu chiu trach nhiem ve thuc hien nhiem vu, to chuc bo may, bien che va tai chinh doi voi don vi su nghiep cong lap.

Theo do, doi voi cac don vi su nghiep tu bao dam toan bo chi phi hoat dong thuong xuyen thi duoc quyet dinh tong muc thu nhap trong nam cho nguoi lao dong sau khi da thuc hien trich lap quy phat trien hoat dong su nghiep. Nhu vay, voi viec thuc hien quyen tu chu, tu chiu trach nhiem cua cac co quan, don vi thi viec tra luong se ngay cang duoc doi moi va hoan thien theo huong gan voi nang suat, chat luong va hieu qua cong tac, do do se dong vien va khuyen khich duoc can bo, cong chuc, vien chuc va nguoi lao dong lam viec.

Do dieu kien kinh te xa hoi cua nuoc ta hien nay con nhieu kho khan, do vay che do tien luong cua can bo, cong chuc hien nay cung con bat cap. De co co che chi tra tien luong phu hop voi chinh sach su dung doi ngu can bo, cong chuc, thu hut nguoi hien tai, Chinh phu da dua ra cac buoc di thich hop de cai cach tien luong trong thoi gian toi, nhu viec tach khu vuc hanh chinh, su nghiep voi doanh nghiep truoc day; tach giua khu vuc hanh chinh voi su nghiep, thuc hien chu truong xa hoi hoa cac hoat dong su nghiep, khong chi Nha nuoc ma ca cac to chuc kinh te, to chuc xa hoi va nguoi dan cung tham gia thuc hien cac cong viec trong cac linh vuc su nghiep, cung ung dich vu cong. Thoi gian toi, Chinh phu se tap trung nguon luc de tiep tuc cai tien che do tien luong doi voi doi ngu can bo, cong chuc trong cac co quan hanh chinh nha nuoc.

Nguyen Huu Tien; 27 tuoi; xa Lang Cong, huyen Lap Thach Vinh Phuc; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Nhieu can bo, cong chuc nha nuoc khong co chuyen mon, nghiep vu, thoai hoa, bien chat van dam nhiem nhung chuc vu cao. De giai quyet van nan nay, can phai co co che, chinh sach cu the gi va giai quyet nhu the nao cho hieu qua?

Tra loi:

Trong viec tuyen dung, su dung va quan ly can bo, cong chuc, Chinh phu da ban hanh cac van ban quy dinh tu he thong chuc danh, tieu chuan, cac quy dinh tuyen dung kha cu the; viec bo nhiem, bau cu da co quy dinh, tieu chuan; dong thoi da ban hanh nhung quy dinh ve trach nhiem cua nguoi dung dau va cua tap the... Tuy nhien, tren thuc te van con nhung truong hop nhu ong phan anh. De han che nhung truong hop nhu vay, Chinh phu da, dang va se phai co nhung bien phap sau:

Mot la, tiep tuc hoan thien co che, the che ngay cang phu hop, bam sat voi tinh hinh thuc tien, nang cao chat luong doi ngu cong chuc nha nuoc;

Hai la, tang cuong trach nhiem voi nguoi dung dau va ca nhan can bo, cong chuc, vien chuc;

Ba la, phai tang cuong cong tac giam sat, kiem tra (co quan, to chuc va cong dan)

Bon la, khi phat hien nhung hien tuong neu tren cac co quan chuc nang phai kien quyet xu ly den cung.

Vo Van Nhan; 35 tuoi; 14/286 Quy Nhon, Binh Dinh; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ducduy Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Chinh phu co nhung chinh sach khuyen khich va co che su dung tri thuc hieu qua nhu the nao de nguoi tai tro ve cong hien suc luc, tri tue gop suc xay dung dat nuoc, khong de tiep dien tinh trang “chay mau chat xam”?

Tra loi:

Da co nhieu chinh sach khuyen khich, nhung can tiep tuc sua doi, bo sung de chinh sach thuc su thu hut duoc nguoi tai, truoc mat Chinh phu dang sua doi ve:

Chinh sach, thu tuc xuat nhap canh

Chinh sach nha dat thong thoang

Chinh sach su dung va ton vinh (day la mot trong nhung chinh sach quan trong de thu hut duoc nhung nguoi co nang luc trong tung linh vuc ve lam viec cho Nha nuoc)

Co co che dai ngo phu hop dan tien toi binh dang voi cac chinh sach thu hut nhan tai trong nuoc. Hien nay, voi co che nay, Chinh phu dang giao cho cac Bo nhu Bo Khoa hoc va Cong nghe, Bo Giao duc va Dao tao, Bo Y te... nghien cuu hoan thien cac co che chinh sach thu hut dong thoi voi viec cai tien chinh sach tien luong de co su can bang tuong doi giua thu nhap cua cac khu vuc trong nuoc.

Phan Huu Tri; 57 tuoi; 491 Ngo Quyen-Rach Gia, Kien Giang; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Hien nay, chung ta dang thieu hut tram trong nguon luc quan ly cap cao, cong nhan co tay nghe gioi de dap ung nhu cau hoi nhap kinh te quoc te. Vay da co chinh sach gi de dao tao va phat trien nguon nhan luc trong thoi dai moi? Viec tuyen chon nguoi co nang luc phuc vu su nghiep xay dung va phat trien dat nuoc duoc thuc hien theo co che nhu the nao?

Tra loi:

Con nguoi la nhan to quyet dinh su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Dung la hien nay dat nuoc ta dang thieu hut nguon nhan luc quan ly co trinh do cao va doi ngu cong nhan co tay nghe gioi. De giai quyet tinh trang nay, chung ta da co cac chinh sach:

Xa hoi hoa giao duc - dao tao de huy dong moi nguon luc dap ung yeu cau va nhu cau dao tao ngay cang nang cao ca ve so luong va chat luong, ma bieu hien ro net nhat la da dang hoa hinh thuc so huu truong dai hoc, cao dang, day nghe. Cac hinh thuc so huu tap trung vao 2 loai: truong cong va truong tu, sap toi se co phan hoa mot so truong dai hoc de dan chuyen mot so truong cong sang truong tu thuc.

Cung voi xa hoi hoa giao duc, chung ta cung day manh hop tac quoc te, tranh thu nguon luc va tri thuc, kinh nghiem the gioi vao dao tao nguon nhan luc co trinh do cao.

Thuc hien giao quyen tu chu, tu chiu trach nhiem ve nhiem vu, to chuc bien che, tai chinh cho cac truong dai hoc, cao dang, day nghe. Cac co so dao tao duoc chu dong to chuc dao tao, nghien cuu khoa hoc dap ung yeu cau cua xa hoi.

Ve dao tao, boi duong can bo lanh dao, quan ly da co su chuyen huong ro ret tu dao tao chuan hoa, tra no tieu chuan con thieu sang dao tao nguon truoc khi bo nhiem va dao tao, boi duong theo vi tri chuc danh trong do chu trong cac kien thuc, ky nang dieu hanh, quan ly thuc thi cong vu cho can bo lanh dao, quan ly.

De dap ung nhu cau hoi nhap kinh te quoc te, chung ta da co chinh sach dao tao, boi duong nguon nhan luc cho cong tac hoi nhap kinh te quoc te (Quyet dinh so 137/2003/QD-TTg).

Trong do chu trong trang bi kien thuc ve hoi nhap kinh te quoc te cho cac doi tuong la can bo, cong chuc; tap trung hinh thanh doi ngu chuyen gia ve hoi nhap kinh te quoc te; dao tao doi ngu luat su de som dap ung yeu cau cua he thong luat phap Viet Nam phu hop voi luat quoc te va dao tao nguon nhan luc chat luong cao, nhat la cong nhan bac cao vua co tay nghe, co ngoai ngu, tin hoc de co the xuat khau lao dong va lam viec trong cac doanh nghiep lien doanh voi nuoc ngoai tai Viet Nam.

De tuyen chon nguoi co nang luc phuc vu su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, chung ta dang doi moi co che tu linh vuc nay:

Thuc hien che do thi tuyen doi voi can bo, cong chuc; Thuc hien co che canh tranh trong thi tuyen; Tuyen dung co thoi han;

Doi voi can bo, cong chuc lanh dao, quan ly, thuc hien che do bo nhiem co thoi han;

Dang thuc hien thi diem, tien toi thuc hien pho bien che do thi tuyen de tuyen chon can bo lanh dao, quan ly. Thuc hien co che canh tranh trong tuyen chon can bo lanh dao quan ly.

Ma Thanh Loi; 35 tuoi; Hue; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó mathanhloi@gmail.com

Bien phap nao de Viet Nam cham dut hien tuong qua cap, bieu xen cho cac vi lanh dao moi khi Le tet den khong?

Tra loi:

Tet Nguyen dan la ngay le co truyen cua dan toc ta, co y nghia thieng lieng doi voi tung nguoi Viet Nam, viec tang qua nhan dip le tet la viec lam da co truyen thong tu lau, dac biet la tham hoi, tang qua nguoi than, nguoi co cong, nguoi ngheo kho…

Hien nay, Luat Phong, chong tham nhung, Luat Thuc hanh tiet kiem chong lang phi da co quy dinh cu the ve viec tang qua trong nhung dip le tet. Thu truong cac co quan, don vi, cac can bo, cong chuc khong duoc su dung cong quy de bieu xen, khong duoc loi dung viec tang qua de hoi lo, muu cau loi ich bat chinh cho ca nhan. Thu tuong Chinh phu cung da co Chi thi ve viec nay. Rat mong co su phat hien, giam sat cua nhan dan, cua cong luan ve van de nay.

Le Thi Hoai Thuong; 24 tuoi; So 10 Duong 3/2, quan 10 TP.HCM; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Ket qua thuc hien cai cach hanh chinh trong nhung nam qua nhu the nao khi nguoi dan, doanh nghiep van con nhieu buc xuc. Van de mau chot trong CCHC nam 2007 Chinh phu quan tam, chi dao la gi? Co the dua ra khau hieu gi trong CCHC?

Tra loi:

Trong thoi gian qua, cai cach hanh chinh da duoc day manh hon va da dat duoc nhung ket qua tich cuc. He thong the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia tung buoc duoc xay dung va hoan thien, gop phan thuc day qua trinh doi moi kinh te, dan chu hoa doi song xa hoi, hoi nhap kinh te quoc te; to chuc bo may hanh chinh da duoc sap xep hop ly hon; chat luong cua doi ngu can bo, cong chuc duoc nang len mot buoc. Mac du co nhung ket qua tich cuc, nhung chung ta phai thang than nhin nhan rang cai cach hanh chinh con cham, nguoi dan, doanh nghiep con gap nhieu kho khan khi co viec den co quan cong quyen. Su buc xuc cua nguoi dan, doanh nghiep doi voi co quan hanh chinh, su vo cam cua mot bo phan can bo, cong chuc dang la nhung van de can duoc quan tam giai quyet trong thoi gian toi.

Trong nam 2007, Chinh phu da xac dinh cai cach hanh chinh la mot trong ba trong tam cong tac chinh, trong cai cach hanh chinh thi cai cach the che la quan trong va cai cach thu tuc la khau dot pha. He thong the che, chinh sach kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia da tung buoc duoc xay dung va hoan thien, nhung van chua phu hop va tuong thich voi yeu cau, do do phai tiep tuc duoc hoan thien. Thu tuc hanh chinh van con phuc tap, gay phien ha cho nguoi dan va doanh nghiep. Thong qua ra soat, don gian hoa de loai bo nhung thu tuc khong can thiet, cong khai thu tuc va thoi gian giai quyet cong viec voi nguoi dan va doanh nghiep, trien khai thuc chat co che “mot cua” de cai thien moi quan he giua co quan hanh chinh va nguoi dan, doanh nghiep theo chuc nang cua nen hanh chinh phuc vu. Theo tinh than do co the coi khau hieu nam 2007 la “Day manh cai cach, dot pha thu tuc, phuc vu tot cho nguoi dan va doanh nghiep”.

Pham Nhu Huy; 36 tuoi; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó @gmail.com:

De nghi cho biet cu the hon ve chu truong doi moi, sap xep lai cac co quan cua Chinh phu, cac Bo nganh theo huong tinh giam, gon nhe; viec dua cac doanh nghiep, Tong Cong ty ra khoi su quan ly hanh chinh cua cac Bo chu quan?

Tra loi:

Noi dung cau hoi nay co phan trung voi noi dung cau hoi 4 neu tren ve phuong an chuan bi co cau to chuc Chinh phu sap toi. Xin neu cu the hon ve chu truong nay nhu sau:

Doi voi cac Bo, co quan ngang Bo: se duoc sap xep lai theo mo hinh Bo quan ly da nganh, da linh vuc va day manh phan cap, xa hoi hoa; tach quan ly nha nuoc voi hoat dong su nghiep, dich vu cong de tao dieu kien tinh gian dau moi to chuc. Yeu cau chung la phai giam so luong cac Bo, co quan ngang Bo.

Doi voi cac co quan thuoc Chinh phu dang co chuc nang quan ly nha nuoc se chuyen vao cac Bo tuong ung quan ly; khong con co quan thuoc Chinh phu co chuc nang quan ly nha nuoc.

Viec dua cac doanh nghiep, tong cong ty ra khoi su quan ly hanh chinh cua cac Bo chu quan duoc thuc hien nhat quan theo chu truong tach quan ly nha nuoc cua cac Bo, nganh voi quan ly san xuat kinh doanh cua cac doanh nghiep. Tu do, cac Bo chi thuc hien cac quyen va nghia vu cua chu so huu nha nuoc doi voi cong ty nha nuoc theo Nghi dinh so 132/2005/ND-CP ngay 20/10/2005 va Nghi dinh so 86/2006/ND-CP ngay 21/8/2006 cua Chinh phu.

La Anh Phong;Cong ty CP Dai Cat Tuong, Lo C6 KCN Tinh Phong, Quang Ngai; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó @yahoo.com:

Nang cao thu nhap cho cong chuc cung la mot cach phong chong tham o, lang phi. No con la bang chung ve su rang buoc giua quyen loi va trach nhiem cua cong chuc. Nha nuoc co dat van de nay ra nhu la mot muc tieu cua CCHC hay khong?

Tra loi:

Cai cach chinh sach tien luong la mot muc tieu cua Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2001 – 2010 va da duoc xac dinh tai Quyet dinh so 136/2001/QD-TTg ngay 17/9/2001 cua Thu tuong Chinh phu. Theo do, Chinh phu da trinh Quoc hoi cho thuc hien De an cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong giai doan 2003 – 2007. Ket qua cu the cua cai cach tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc tu nam 2003 den 2007 nhu sau:

Nam 2003 dieu chinh muc luong toi thieu chung tu 210.000 dong len 290.000 dong/thang, tang them 38,1%.

Nam 2004 sua doi he thong thang luong, bang luong tren co so mo rong quan he tien luong toi thieu - trung binh (dai hoc het tap su) - toi da la 1 - 1,78 - 8,5 len 1 - 2,34 - 10, theo do muc luong trung binh tang them 31,5%.

Nam 2005 dieu chinh muc luong toi thieu chung tu 290.000 dong len 350.000 dong/thang, tang them 20,7%.

Nam 2006 dieu chinh muc luong toi thieu chung tu 350.000 dong len 450.000 dong/thang, tang them 28,6%.

Tinh chung tu nam 2003 den 2006, nguoi huong muc luong trung binh da duoc tang them 181,7%, cao hon so voi muc tang gia tieu dung (28,9%) va muc tang truong GDP cua nen kinh te (35,7%). Tuy nhien, tien luong cua can bo, cong chuc, vien chuc van o muc thap, chua dat muc trung binh kha cua xa hoi, nen tien luong chua thuc su tro thanh dong luc lam viec cua can bo, cong chuc va chua gop phan vao cong cuoc cai cach hanh chinh nha nuoc. Vi vay, Chinh phu se tiep tuc thuc hien cai cach chinh sach tien luong theo huong phai thuc su coi tien luong cua can bo, cong chuc trong cac co quan nha nuoc la mot giai phap va la dieu kien can de thuc day cai cach hanh chinh, gop phan thuc hanh tiet kiem, chong lang phi va phong, chong tham nhung.

Le Van Thanh; 81 Mau Than, P.Xuan Khanh, quan Ninh Kieu Can Tho; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó @gmail.com:

Bien phap nao de tri dut benh “tren bao duoi khong nghe” va lam cach nao de cac cong chuc duoi quyen chiu trach nhiem, rung cam truoc cong viec cua nhan dan?

Tra loi:

Da co quy dinh thu bac hanh chinh trong thuc thi cong viec cua cac co quan trong he thong hanh chinh, cap duoi phai chap hanh su chi dao, dieu hanh, quan ly cua cap tren. Chinh phu dang tien hanh xay dung Luat Cong vu, trong do se co quy dinh ve dao duc cong vu, thanh tra cong vu. Chinh phu dang tiep tuc tang cuong chi dao cac hoat dong giam sat, kiem tra viec thuc thi nhiem vu ma Chinh phu giao cho cac cap. Kien quyet chan chinh, xu ly nghiem tinh trang khong chap hanh ky cuong, ky luat hanh chinh.

Phan Van Thao; Sinh vien:

Nhung giai phap gi de khac phuc tinh trang “chay mau chat xam”? Lieu bao lau nua thi van de nay khong con la van de kho giai quyet o nuoc ta?

Tra loi:

Da co nhieu chinh sach khuyen khich, nhung can tiep tuc sua doi, bo sung de chinh sach thuc su thu hut duoc nguoi tai, truoc mat Chinh phu dang sua doi ve:

Chinh sach, thu tuc xuat nhap canh

- Chinh sach nha dat thong thoang

Chinh sach su dung va ton vinh (day la mot trong nhung chinh sach quan trong de thu hut duoc nhung nguoi co nang luc trong tung linh vuc ve lam viec cho Nha nuoc)

Co co che dai ngo phu hop dan tien toi binh dang voi cac chinh sach thu hut nhan tai trong nuoc. Hien nay, voi co che nay, Chinh phu dang giao cho cac Bo nhu Bo Khoa hoc va Cong nghe, Bo Giao duc va Dao tao, Bo Y te... nghien cuu hoan thien cac co che chinh sach thu hut dong thoi voi viec cai tien chinh sach tien luong de co su can bang tuong doi giua thu nhap cua cac khu vuc trong nuoc.

Le Van Thanh; 81 Mau Than, P.Xuan Khanh, quan Ninh Kieu Can Tho; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó @gmail.com:

Bien phap nao de tri dut benh “tren bao duoi khong nghe” va lam cach nao de cac cong chuc duoi quyen chiu trach nhiem, rung cam truoc cong viec cua nhan dan?

Tra loi:

Da co quy dinh thu bac hanh chinh trong thuc thi cong viec cua cac co quan trong he thong hanh chinh, cap duoi phai chap hanh su chi dao, dieu hanh, quan ly cua cap tren. Chinh phu dang tien hanh xay dung Luat Cong vu, trong do se co quy dinh ve dao duc cong vu, thanh tra cong vu. Chinh phu dang tiep tuc tang cuong chi dao cac hoat dong giam sat, kiem tra viec thuc thi nhiem vu ma Chinh phu giao cho cac cap. Kien quyet chan chinh, xu ly nghiem tinh trang khong chap hanh ky cuong, ky luat hanh chinh.

Phan Van Thao; Sinh vien:

Nhung giai phap gi de khac phuc tinh trang “chay mau chat xam”? Lieu bao lau nua thi van de nay khong con la van de kho giai quyet o nuoc ta?

Tra loi:

Da co nhieu chinh sach khuyen khich, nhung can tiep tuc sua doi, bo sung de chinh sach thuc su thu hut duoc nguoi tai, truoc mat Chinh phu dang sua doi ve:

Chinh sach, thu tuc xuat nhap canh

- Chinh sach nha dat thong thoang

Chinh sach su dung va ton vinh (day la mot trong nhung chinh sach quan trong de thu hut duoc nhung nguoi co nang luc trong tung linh vuc ve lam viec cho Nha nuoc)

Co co che dai ngo phu hop dan tien toi binh dang voi cac chinh sach thu hut nhan tai trong nuoc. Hien nay, voi co che nay, Chinh phu dang giao cho cac Bo nhu Bo Khoa hoc va Cong nghe, Bo Giao duc va Dao tao, Bo Y te... nghien cuu hoan thien cac co che chinh sach thu hut dong thoi voi viec cai tien chinh sach tien luong de co su can bang tuong doi giua thu nhap cua cac khu vuc trong nuoc.

Tran Thi Le Tien; 170 ba cu Tp.Vung Tau, tinh Ba Ria-Vung Tau; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Co nhung nha khoa hoc gioi nhung o linh vuc quan ly nha nuoc, ho la nhung nha quan ly toi. Mot nha quan ly gioi phai the hien ban linh cua minh va cong hien o 1 linh vuc khac. Tai sao van bo nhiem nhung nha khoa hoc vao nhung vi tri quan ly, de roi nganh khoa hoc do mat di 1 chuyen gia gioi va them 1 nguoi quan ly toi?

Tra loi:

Doi voi mot nha khoa hoc chan chinh thi lam the nao de co nhieu cong trinh cong hien cho khoa hoc va cuoc song la niem vui va le song cua ho. Do vay, du o bat ky cuong vi cong tac nao thi het thay cac nha khoa hoc deu co su say me, sang tao va don het tam, tri cua minh cho su nghiep nghien cuu. Nhung cong trinh khoa hoc nhu la dua con tinh than ma ca doi minh theo duoi. Doi voi nhung nha khoa hoc duoc Dang va Nha nuoc tin tuong giao pho nhung trong trach lanh dao quan ly thi ho lai cang co dieu kien cong hien nhieu hon cho khoa hoc vi thuc te da chi ra rang de tro thanh nguoi lanh dao quan ly doi voi tap the cac nha khoa hoc thi ban than ho phai co trinh do, nang luc nghien cuu khoa hoc tot va phuong phap quan ly khoa hoc thi moi duoc cac nha khoa hoc ton vinh, chap nhan ho, va nguoc lai. Mat khac, co nhung nha khoa hoc duoc bo nhiem vao nhung vi tri lanh dao cao cap, song ho lai thanh cong trong su nghiep nghien cuu khoa hoc cua minh va co nhung cong trinh, san pham khoa hoc duoc the gioi danh gia rat cao. Vi du nhu chuong trinh nghien cuu dien hat nhan va nhieu cong trinh cap quoc gia va quoc te khac.

Van de o day la lam sao ta lam tot cong tac phat hien va su dung nguoi tai cho dung thi se co hieu qua cao hon. Trong co che phat hien nguoi tai co ca trach nhiem nguoi dung dau va trach nhiem cua ca tap the can bo, cong chuc va thuc hien tot quy che dan chu, cong khai.

Kien Cuong; Da Nang; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Can nhanh chong cai cach ve che do tien luong de dap ung duoc doi song cua nguoi lao dong, nhat la doi voi nhung nguoi lam cong an luong nhu cong chuc nha nuoc. Neu khong thi nguoi tai gioi lam o Co quan nha nuoc lan luot se ra di?

Tra loi:

Khi Viet Nam tro thanh thanh vien chinh thuc cua WTO thi Viet Nam se co nhieu co hoi va thach thuc khi hoi nhap vao nen kinh te the gioi, trong do co van de tien luong. Voi tu cach la mot bo phan cua thi truong lao dong the gioi thi tien luong cua nguoi lao dong o Viet Nam se duoc dieu chinh dan de tiem can voi mat bang tien luong cua nguoi lao dong co cung trinh do o cac nuoc trong khu vuc. Mat khac, chi phi nhan cong thap lai co the coi la mot yeu to loi the cua Viet nam trong viec thu hut dau tu nuoc ngoai vao Viet Nam. Vi vay, viec cai cach chinh sach tien luong la het suc can thiet nhung phai gan voi su tang truong kinh te, dong thoi phai bao dam cac nguyen tac can doi vi mo cua nen kinh te, bao dam on dinh chinh tri – xa hoi trong tien trinh hoi nhap kinh te quoc te.

Hoang Viet Dung; 25 tuoi; Vinh Tuong –Vinh Phuc:

Mot sinh vien moi tot nghiep dai hoc vao lam mot co quan nha nuoc duoc huong theo muc luong hop dong la 450 nghin dong. Voi muc luong nhu vay thi co dam bao cuoc song cua minh khong (theo Tong Thu ky LHQ, nguoi co thu nhap duoi 2 USD/ngay thuoc dien nguoi ngheo). Nha nuoc co chinh sach ho tro doi voi cac sinh vien moi tot nghiep co nguyen vong lam viec trong cac co quan Nha nuoc thoat khoi canh la nguoi co muc song ngheo khong?

Tra loi:

Theo quy dinh hien hanh thi nguoi tot nghiep dai hoc khi duoc tuyen dung vao lam viec trong cac co quan nha nuoc duoc huong muc luong co ban la 1.053.000 dong/thang (he so luong 2,34 bac 1 cua ngach chuyen vien x 450.000 dong/thang); trong thoi gian tap su 12 thang duoc huong 85% bang 895.000 dong/thang. Ngoai ra, neu can bo lam viec o vung sau, vung xa thi duoc huong them cac che do phu cap khu vuc (co he so tu 0,1 den 1,0 so voi muc luong toi thieu chung) va phu cap dac biet (tu 30% den 100% muc luong ngach, bac hien huong). Voi muc luong nay thi tien luong cua nguoi moi tot nghiep dai hoc dung la van con thap so voi nhu cau cua cuoc song. Tuy nhien, day cung la van de cua can bo, cong chuc noi chung, Chinh phu se tiep tuc thuc hien cai cach chinh sach tien luong trong thoi gian toi.

Le Quang Uy; 159 Ha Huy Tap, Ha Tinh:

Dat nuoc ta con lang phi trong viec su dung hien tai. Co phai chung ta thieu dan chu va minh bach trong tuyen chon can bo, can xu ly viec nay nhu the nao?

Tra loi:

Hien tai la nguyen khi cua quoc gia, dat nuoc hung hay thinh phu thuoc vao nguon nhan luc do. Dieu do da duoc khang dinh trong suot chieu dai lich su cua dan toc ta. Trong cong tac can bo, Dang va Nha nuoc ta luon quan tam cham lo, dao tao va boi duong nham co duoc doi ngu can bo vua co pham chat vua co nang luc. Viec xem xet, danh gia de bo nhiem can bo vao nhung vi tri lanh dao quan ly lai cang duoc quan tam va chu trong. Chung ta da co nhung quy trinh, thu tuc cong khai trong viec bo nhiem can bo lanh dao quan ly. Tuy nhien, trong thuc te van con tinh trang o noi nay, noi kia chua thuc hien tot nhung quy dinh ve cong tac can bo. Do vay, trong chuong trinh cong tac cua Chinh phu toi day can phai tap trung soat xet de cai tien quy trinh bo nhiem can bo lanh dao, theo huong bo nhiem co thoi han, va thong qua thi canh tranh, dong thoi lam ro trach nhiem cua nguoi dung dau cac co quan, don vi va ca nhan de xay ra tinh trang mat dan chu, thieu minh bach trong viec xem xet, bo nhiem, de bat can bo va cac bien phap xu ly kien quyet theo dung phap luat.

Tran Trung Kiet; 35 tuoi; Ben Tre:

Khi nao can lam thu tuc hanh chanh thi ai cung so vi “ruom ra, nhieu cua va phuc tap”, chua noi la lanh dao di hop lien mien, vuot qua cua nay thi lai phai cho cua khac. Neu la nguoi di lam viec muon lam giay to gi thi “mot la an cap thoi gian nha nuoc, hai la thue co”. Vay ca hai deu tieu cuc. Nha nuoc co ke hoach gi cai cach hanh chanh trong tuong lai?

Tra loi:

Van de neu o day la thu tuc hanh chinh, la “ruom ra, nhieu cua va phuc tap”, la hoi hop lien mien… Van de nay dang la mot trong nhung yeu kem cua bo may hanh chinh nuoc ta. De khac phuc, Chinh phu da ban hanh cac chuong trinh, ke hoach cai cach hanh chinh va xac dinh cai cach thu tuc hanh chinh la khau dot pha trong nam 2007. Tung Bo, nganh, chinh quyen dia phuong co trach nhiem ra soat lai cac thu tuc hanh chinh, sua doi hoac huy bo cac thu tuc hanh chinh khong con can thiet, dang can tro, gay phien ha cho nguoi dan va doanh nghiep khi co viec den co quan hanh chinh. Cung voi cai cach thu tuc, can quan tam doi moi phuong thuc lam viec cua co quan hanh chinh, thuc hien co che “mot cua”, “mot cua lien thong” ung dung cac quy trinh quan ly chat luong va cong nghe thong tin vao hoat dong cua co quan hanh chinh.

Nguyen Thanh Van ; K2/2 C5 Nguyen Trung Truc - Da Lat:

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Bien phap cu the nao de thay doi bo may lam hanh chinh chua dap ung duoc yeu cau hoi nhap nhu hien nay?

Tra loi:

De khac phuc tinh trang nay, Chinh phu da xac dinh phai day manh cai cach hanh chinh, trong do coi cai cach thu tuc hanh chinh la khau dot pha. Tung Bo, nganh va chinh quyen dia phuong phai ra soat thu tuc, tu sua doi, huy bo theo tham quyen hoac trinh cap tren xem xet sua doi, huy bo nhung thu tuc hanh chinh khong con phu hop, cong bo cong khai thu tuc, thoi gian giai quyet cong viec cua dan, doanh nghiep; thuc hien tot co che “mot cua”, “mot cua lien thong” giua cac co quan hanh chinh, nang cao chat luong phuc vu cua can bo, cong chuc trong qua trinh giai quyet cong viec cua nguoi dan, doanh nghiep. Day la nhung cong viec het suc quan trong va cap bach, lam tot se gop phan giam phien ha, tieu cuc trong bo may, tung buoc xay dung mot nen hanh chinh phuc vu dan va doanh nghiep tot hon.

Ngo Van Nghi; Cong ty TNHH Thuong mai & CNTT IEC; Le Sy Chuc; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

De dan bau truc tiep cac chuc vu cap co so thi se rat tot. Nhieu chuyen gia da phan tich va cong nhan la tot, la dung. Van de nay duoc trien khai tren thuc te ra sao?

Tra loi:

Nham tiep tuc mo rong va phat huy dan chu truc tiep, gop phan doi moi co che hoat dong cua chinh quyen dia phuong cap co so, dam bao su tham gia truc tiep va rong rai hon cua nhan dan trong viec xay dung bo may chinh quyen dia phuong, Dang va Nha nuoc ta chu truong tiep tuc day manh viec thuc hien Chi thi so 30-CT/TW cua Bo Chinh tri ve xay dung va thuc hien Quy che dan chu o co so. Thuc hien y kien chi dao cua Ban Bi thu Trung uong Dang tai Thong bao so 159-TB/TW ngay 15/11/2004, Chinh phu giao Bo Noi vu nghien cuu xay dung De an thi diem nhan dan bau truc tiep Chu tich Uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran.

Thuong truc Chinh phu cung da cho y kien ve De an nay vao ngay 30/11/2006. Tuy nhien, day la chu truong lon cua Dang va la van de moi, chua quy dinh trong Hien phap va phap luat hien hanh. Vi vay, Chinh phu da chi dao Bo Noi vu tiep tuc hoan chinh De an de trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi xem xet ra Nghi quyet lam co so phap ly de Chinh phu ban hanh van ban trien khai thuc hien thi diem doi voi khoang 500 xa, phuong, thi tran tren ca nuoc trong thoi gian som nhat.

Nguyen Dinh Hoa; 49 tuoi; Bac Ha, TX Ha Tinh:

Hien nay, tai cac co quan, ban nganh con co hien tuong can bo ngoi choi xoi nuoc va tan gau rat nhieu. Co phai viec bo tri cong viec cua ho chua sat hay viec thi it ma nguoi nhan vao thi nhieu?

Tra loi:

Viec tuyen dung da co quy dinh can cu vao chuc danh, tieu chuan va chuc nang, nhiem vu cua don vi. Do do, neu co quan, don vi nao thuc hien tot viec phan cong, tuyen dung, bo tri can bo thi se khong co hien tuong can bo ngoi choi, xoi nuoc, tan gau. Nguoc lai, neu cong tac phan cong, tuyen dung, bo tri can bo, cong chuc khong tot thi se co hien tuong nguoi can bo, cong chuc lam khong het viec, nguoi can bo, cong chuc khac lai ngoi choi.

Muon thay doi tinh trang tren, phai:

- Tiep tuc ra soat, lam ro chuc nang, nhiem vu cua to chuc, tranh chong cheo, trung lap.

Lam tot cong tac tuyen dung, bo tri, su dung, bo nhiem can bo, cong chuc dung nguoi, dung viec.

Co che danh gia, kiem tra, giam sat phu hop, sat thuc.

Chinh sach dai ngo phu hop.

Tang cuong dao duc cong vu, ky luat cong so.

Xu ly nghiem minh nhung sai pham. Kien quyet dua ra khoi doi ngu nhung nguoi khong hoan thanh cong viec, kem dao duc, vo ky luat....

  • TS, web Chinhphu, web Dang cong san.
Viet Bao
Comment :Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Ministry of Interior's response to dialogue with Prime Minister
Vietnam, Ministry of Interior, Hanoi, Ministry of Health, Ministry of Science, Ministry of Education, State Administration Reform, socialist orientation, Prime Minister Nguyen Tan Dung, the relative balance, administrative, salary policy, improve the quality of the head, scientists, civil servants, day
TS-After the online dialogue by Prime Minister Nguyen Tan Dung on 09.02.2007, the Organizing Committee has compiled the questions people have been selected, under the authority and responsibilities of the ministries for consideration and response. Government Website, Newspaper TS will ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ Nội vụ trả lời dân đối thoại với Thủ tướng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ Nội vụ trả lời dân đối thoại với Thủ tướng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0