Bo KHDT duoc hoi ve ke hoach dau tu o cac tinh

Bo KHDT duoc hoi ve ke hoach dau tu o cac tinh

Tang nguon von dau tu, mo rong dau tu va trien khai nhanh chong cac du an dau tu la nhung noi dung kien nghi chinh cua cu tri cac dia phuong gui den Bo Ke hoach va Dau tu.

Soan: AM 609205 gui den 996 de nhan anh nay
Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc.
Cu tri tinh Binh Phuoc: De tao dieu kien cho 4.368 ho dong bao dan toc thieu so ngheo, doi song kho khan duoc dinh canh, dinh cu ben vung thi ben canh cac chinh sach ve dat san xuat, dat o, nha o, nuoc sinh hoat quy dinh tai quyet dinh 134/QD-TTg con phai dau tu co so ha tang thiet yeu phuc vu sinh hoat va san xuat cho vung dong bao dan toc thieu so. Vi Binh Phuoc la mot tinh ngheo, ngan sach chua dam bao duoc cac khoan chi so voi nhu cau nhiem vu cap bach, de nghi Chinh phu va cac Bo, nganh Trung uong xem xet tang nguon von chuong trinh muc tieu cho tinh Binh Phuoc (nhat la nguon von dinh canh, dinh cu, xoa doi giam ngheo, ho tro dac biet kho khan) de Binh Phuoc co dieu kien tien hanh xay dung 10 du an dinh canh, dinh cu voi nguon von thuc hien moi du an tu 05-07 ty dong va thoi gian thuc hien la 02 nam“.

Tra loi:

Bo Ke hoach va Dau tu thong nhat quan diem de tao dieu kien cho dong bao dan toc thieu so ngheo, doi song kho khan duoc dinh canh, dinh cu ben vung thi ben canh thuc hien cac chinh sach uu dai ve dat san xuat, dat o, nha o, nuoc sinh hoat quy dinh tai Quyet dinh 134/QD-TTg, phai dau tu co so ha tang thiet yeu phuc vu cho sinh hoat va san xuat o vung dong bao dan toc thieu so. Bo Ke hoach va Dau tu cung nhat tri voi y tuong tich cuc cua Binh Phuoc muon tap trung dau tu dut diem cho 10 du an dinh canh dinh cu voi tong so von khoang 50-70 ty dong va thuc hien trong khoang 02 nam.

Tren thuc te, tu nhieu nam nay Chinh phu da trinh Quoc hoi danh nguon von dang ke de dau tu cac cong trinh ha tang thiet yeu cho vung dong bao dan toc thieu so ngheo, doi song kho khan thong qua cac chuong trinh muc tieu quoc gia nhu Chuong trinh 135, Chuong trinh xoa doi giam ngheo va viec lam (trong do co dau tu cac du an dinh canh dinh cu), Chuong trinh Nuoc sach va ve sinh moi truong nong thon va dau tu ho tro co muc tieu khac... Trong nhung nam toi Chinh phu chu truong bao cao Quoc hoi tang them nguon luc cho cong tac xoa doi giam ngheo trong do co noi dung dau tu ha tang cho vung dong bao dan toc thieu so ngheo, doi song kho khan.

Tuy nhien, trong pham vi ca nuoc, so dong bao dan toc thieu so ngheo, doi song kho khan can phai dinh canh dinh cu con rat lon (theo bao cao cua Bo Nong nghiep va phat trien nong thon, con khoang hon 250 nghin ho song tren dia ban rong tai hon 2000 xa). Mat khac, kha nang can doi cua ngan sach Trung uong hien nay con han hep, khong du nguon luc tap trung de dau tu dut diem nhieu cong trinh ho tro dong bao dan toc thieu so ngheo trong thoi gian ngan nhu cac dia phuong kien nghi.

Do vay, de nghi tinh Binh Phuoc chu dong huy dong tong hop cac nguon luc, long ghep cac chuong trinh du an tren dia ban de dau tu cho cac du an dinh canh dinh cu theo thu tu uu tien hop ly som hoan thanh cong tac dinh canh dinh cu cua tinh.

Cu tri tinh Binh Phuoc: Duoc su quan tam cua Chinh phu, huyen Bu Dang va huyen Phuoc Long, tinh Binh Phuoc da duoc ho tro dau tu theo co che cua Quyet dinh 168/2001/QD-TTg ngay 30/10/2001, Quyet dinh 186/2001/QD-TTg ngay 07/12/2001 va Quyet dinh 174/2004/QD-TTg ngay 01/10/2004 cua Thu tuong Chinh phu voi tong von dau tu nam 2005 la 10 ty dong; nho do da tao dieu kien dang ke cho tinh Binh Phuoc trong viec phat trien kinh te xa hoi vung dong bao dan toc thieu so. Hien tai tinh Binh Phuoc con huyen Loc Ninh va huyen Bu Dop co dieu kien tuong tu nhu huyen Bu Dang va huyen Phuoc Long, de nghi Chinh phu xem xet cong nhan cho 02 huyen tren duoc huong dau tu theo Quyet dinh 168/2001/QD-TTg va Quyet dinh 186/2001/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu“.

Tra loi:

Ngay 01 thang 10 nam 2004, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh so 174/2004/QD-TTg ve viec ho tro dau tu trong ke hoach nam 2005 cho mot so huyen mien nui thuoc cac tinh giap Tay Nguyen, phia Tay Khu IV cu va mien nui phia Bac theo co che dau tu qui dinh tai Quyet dinh168/2001/QD-TTg va Quyet dinh 186/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu.

Tuy nhien, Quyet dinh so 174/2004/QD-TTg quy dinh chi ho tro von dau tu trong nam ke hoach 2005, tu nam 2006 khong thuc hien co che ho tro dau tu theo muc tieu nay. Vi vay, de nghi UBND tinh Binh Phuoc can cu vao kha nang ngan sach dia phuong va dieu kien thuc te cua hai huyen Loc Ninh va huyen Bu Dop de can doi von dau tu cho hai huyen tren.

Cu tri tinh Ca Mau: De nghi Chinh phu xem xet dau tu cho Du an khoi phuc xay dung va bao ve rung san xuat U Minh Ha (da duoc Chinh phu phe duyet)“.

Tra loi:

Khu vuc rung san xuat U Minh Ha tinh Ca Mau co y nghia rat lon khong chi vi tam quan trong cua no trong viec bao ve moi truong sinh thai, nuoi trong thuy san va san xuat nong nghiep cua vung ma con la di tich, can cu dia cach mang. Mua kho nam 2002, sau tham hoa chay rung tai khu vuc nay, Chinh phu da co chu truong khoi phuc va phat trien khu vuc rung nay va giao tinh cho Uy ban nhan dan tinh Ca Mau to chuc trien khai thuc hien.

Du an khoi phuc, xay dung va bao ve rung san xuat U Minh Ha tinh Ca Mau da duoc tinh phe duyet dau tu tai Quyet dinh so 857/QD-CTUB ngay 17/11/2003 voi tong muc dau tu 834 ty dong trong do:

Von ngan sach 60 ty dong;

Von vay uu dai 146 ty;

Von tu co 602 ty;

Thoi gian dau tu: giai doan 2003-2010

Tren thuc te, tinh da dau tu cho du an nay 5 ty dong trong giai doan tu nam 2003 den nay.

Bo Ke hoach va Dau tu cho rang day la du an co tong muc dau tu lon, trien khai tren dia ban rong va duoc chia lam nhieu tieu du an nho nhung tong nguon von ngan sach du kien trong du an nay rat nho, chi co 60 ty dong (bang 7% tong von). Do vay, de nghi tinh chu dong tim kiem cac nguon von, truoc het la long ghep cac nguon von co san tren dia ban nhu nguon von 5 trieu ha rung, von 135, von ho tro tu ngan sach trung uong cho tinh hang nam va von cua dia phuong de thuc hien theo dung tien do Quyet dinh phe duyet. Trong qua trinh thuc hien ke hoach 5 nam 2006-2010, can cu vao tinh hinh thuc hien du an, Bo Ke hoach va Dau tu se phoi hop voi Bo Tai chinh va cac Bo, nganh lien quan tim cac nguon von bao cao Chinh phu trinh Quoc hoi quyet dinh bo tri ho tro tinh thuc hien du an nay.

Cu tri tinh Can Tho: “De nghi Chinh phu, cac Bo nganh nen manh dan dau tu nhieu hon cac nha may che bien nong san hang hoa, cac khu cong nghiep vua va nho... tren dia ban cac tinh trong khu vuc dong bang song Cuu Long de han che tinh trang "chay mau nguon nhan luc" hien dang dien ra kha gay gat. Voi toc do do thi hoa hien nay, luc luong lao dong trong nong thon tro nen du thua, tranh nhau do xo ve cac trung tam cong nghiep lon, tao suc ep ve nhieu mat cho xa hoi, trong khi nhu cau duoc lao dong tai cho lai khong co“.

Tra loi:

Trong co cau dau tu phat trien kinh te - xa hoi nuoc ta hien nay, Chinh phu va cac Bo, nganh Trung uong uu tien tap trung dau tu xay dung cac cong trinh ket cau ha tang lon nhu cac tuyen duong quoc lo, san bay, ben cang, duong sat…, tao moi truong thuan loi cho cac nha dau tu trong va ngoai nuoc dau tu xay dung cac nha may che bien nong san hang hoa va dau tu vao cac khu cong nghiep vua va nho... tren dia ban chung cua cac tinh, thanh pho trong tung vung va ca nuoc.

Ve mat quan ly nha nuoc, cac tinh, thanh pho trong vung co trach nhiem chi dao thuc hien dau tu xay dung va phat trien cac khu cong nghiep theo quy hoach phat trien cac khu cong nghiep da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet.

Do vay, de nghi cac tinh, thanh pho vung dong bang song Cuu Long chu dong chi dao, giup do va tao dieu kien cho cac doanh nghiep dau tu xay dung va phat trien cac nha may che bien nong san hang hoa, cac khu cong nghiep vua va nho tren dia ban, nhat la ho tro, giup do cac doanh nghiep ve dat dai, ve tiep can cac nguon von..., trong do dac biet chu trong giup do cac doanh nghiep san xuat kinh doanh co hieu qua, tao ra nhieu viec lam de han che tinh trang "chay mau nguon nhan luc" dang dien ra kha gay gat hien nay tai cac dia phuong trong vung.

Cu tri tinh Dien Bien: De nghi keo dai thoi gian thuc hien Quyet dinh 186 den nam 2010, tiep tuc thuc hien cac chinh sach ho tro doi voi dong bao dan toc trong cac linh vuc cham soc suc khoe va giao duc den khi cac dia ban nay duoc dua ra khoi dien dac biet kho khan. Hoac cho co che xu ly giai quyet cac cong trinh, du an trong danh muc Quyet dinh 186 khi het thoi gian thuc hien“.

Tra loi:

De thuc hien Nghi Quyet 37 cua Bo Chinh tri ve phat trien kinh te - xa hoi va bao dam quoc phong - an ninh vung Trung du va Mien nui Bac bo tu 2006 den nam 2010 va thuc hien Quyet dinh 79/2005/QD-TTg ngay 15/4/2005 cua Thu tuong Chinh phu, Thu tuong Chinh phu da phan cong Bo Ke hoach va Dau tu xay dung de an cho giai doan tiep theo. Hien tai, Bo Ke hoach va Dau tu dang khan truong hoan thien de trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet Quyet dinh moi de thuc hien thay the Quyet dinh 186.

Cu tri tinh Dong Nai: Cu tri phan anh tinh trang cac cong trinh, du an cua cap tren dau tu tai dia phuong xa, phuong chat luong khong dam bao, nhanh xuong cap. De nghi Quoc hoi xem xet quy dinh cho cap xa duoc tham gia giam sat doi voi nhung cong trinh dau tu nham phuc vu loi ich cua nguoi dan dia phuong (khong nen quy dinh cap xa chi tham gia giam sat cac du an so von dau tu thap hon 200 trieu dong)“.

Tra loi:

1) De dam bao cap xa duoc quyen tham gia giam sat doi voi nhung cong trinh dau tu nham phuc vu loi ich cua nguoi dan dia phuong, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 80/2005/QD-TTg ngay 18 thang 4 nam 2005 ve viec ban hanh Quy che giam sat dau tu cua cong dong. Quy che giam sat dau tu cua cong dong da quy dinh cu the ve hoat dong giam sat dau tu cua cong dong, gom muc tieu, doi tuong, pham vi va noi dung giam sat cong dong, quyen han, trach nhiem va phuong thuc hoat dong cua Ban giam sat dau tu cua cong dong...

Tai dieu 3, khoan 2, Quy che giam sat dau tu cua cong dong quy dinh pham vi giam sat gom: "Cac chuong trinh, du an dau tu co anh huong truc tiep toi cong dong tren dia ban cua xa bang tat ca cac nguon von: von Ngan sach nha nuoc va khong thuoc dien bi mat quoc gia theo quy luat cua phap luat, cac du an dau tu bang nguon von dong gop cua cong dong, nguon tai tro truc tiep cho cong dong va cac nguon von khac".

Tai dieu 5 ve quyen giam sat cua cong dong, Quy che quy dinh: “Cong dan sinh song tren dia ban xa giam sat cac du an dau tu tren dia ban xa thong qua Ban giam sat dau tu cua cong dong”.

Tai dieu 8 quy dinh: "Hoi nghi cua cong dong hoac Hoi nghi dai bieu cua cong dong bau Ban giam sat dau tu cua cong dong, Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam xa cu dai dien tham gia Ban giam sat dau tu cua cong dong va quyet dinh thanh lap Ban giam sat dau tu cua cong dong theo yeu cau cua cong dong".

Nhu vay, voi cac quy dinh neu trong Quy che giam sat dau tu cua cong dong, cong dan sinh song tren dia ban xa deu co quyen giam sat cac du an dau tu tren dia ban xa doi voi tat ca cac chuong trinh, du an dau tu co anh huong truc tiep toi cong dong tren dia ban cua xa bang tat ca cac nguon von va khong gioi han tong so von.

2) Thuc hien Quy che giam sat dau tu cua cong dong, Quy che quan ly dau tu xay dung va cac van ban phap quy hien hanh, UBND tinh Dong Nai da ban hanh Chi thi so 18/CT-UBND ngay 12 thang 7 nam 2005 ve viec tang cuong cong tac quan ly dau tu va xay dung nham chong lang phi, that thoat trong dau tu va xay dung. Tai muc 7 cua Chi thi nay, UBND tinh yeu cau cac dia phuong trong tinh “Tang cuong cong tac bao cao giam sat, danh gia du an dau tu va cong tac giam sat dau tu cua cong dong theo Quyet dinh so 80/2005/TTg ngay 18 thang 4 nam 2005 cua Thu tuong Chinh phu”.

Nhu vay, voi Quyet dinh so 80/2005/TTg ngay 18 thang 4 nam 2005 cua Thu tuong Chinh phu va Chi thi so 18/CT-UBND ngay 12 thang 7 nam 2005 cua UBND tinh Dong Nai, cap xa da co day du quyen hop phap va duoc khuyen khich tham gia giam sat doi voi nhung cong trinh dau tu nham phuc vu loi ich cua nguoi dan dia phuong tinh Dong Nai.

Cu tri tinh Gia Lai: De nghi Chinh phu ban hanh chinh sach uu dai dau tu dac biet cho cac du an dau tu vao cac tinh Tay Nguyen, bo sung thanh pho Pleiku thuoc tinh Gia Lai vao danh muc B nham tao suc thu hut cac nha dau tu trong va ngoai nuoc den voi Gia Lai, tao dieu kien giup tinh day nhanh toc do phat trien kinh te - xa hoi ben vung“.

Tra loi:

Trong nhung nam qua, Chinh phu da ban hanh nhieu co che chinh sach uu dai dac biet de dau tu cho cac tinh Tay Nguyen. Co the noi hau het cac chinh sach ap dung cho vung dac biet kho khan cua ca nuoc deu da duoc ap dung cho cac tinh Tay Nguyen, dien hinh la cac chinh sach tro cap, tro gia, ho tro dan toc dac biet kho khan; tro cap mot so mat hang thiet yeu nhu dau thap, giay viet, vo hoc sinh...; tro cap ve thong tin thong qua cung cap khong thu tien cac loai bao chi, tap chi; ho tro giong cay trong, vat nuoi; uu dai ve khuyen nong, khuyen lam; ho tro dat san xuat, nha o, dat o, nuoc sinh hoat; uu dai trong cu tuyen, tro cap cho cac chau vao hoc cac truong chuyen nghiep, kham chua benh khong mat tien... Nhung uu dai dac biet nay con duoc the hien thong qua thuc hien cac chuong trinh, quyet dinh, du an nhu Chuong trinh 135, Quyet dinh 134, Chuong trinh dinh canh dinh cu, Chuong trinh muc tieu quoc gia ve xoa doi giam ngheo va viec lam, Quyet dinh 168…

Ve viec bo sung thanh pho Pleiku thuoc tinh Gia Lai vao danh muc B: Thu tuong Chinh phu co Quyet dinh so 190/2005/QD-TTg ngay 28/7/2005 ve viec sua doi, dieu chinh danh muc B va C ban hanh tai phu luc kem theo Nghi dinh so 35/2002/ND-CP ngay 29/3/2002 cua Chinh phu. Tuy nhien, Quyet dinh nay chi de cap den cac huyen, thi xa va thanh pho thuoc dia ban co dieu kien kinh te kho khan moi chia tach, chua de cap toi cac dia ban khac co dieu kien kho khan tuong tu.

Do vay, doi voi cac huyen, thi xa va thanh pho co dieu kien kho khan nhu thanh pho Pleiku thuoc tinh Gia Lai, Chinh phu du kien cho Quoc hoi thong qua Luat Dau tu chung se tong hop, xem xet va xu ly chung.

Cu tri tinh Ha Giang: De nghi Chinh phu bo tri nguon von 134 som va du theo du an 134 cua UBND tinh Ha Giang da duoc phe duyet (ke hoach cua tinh ve von 134 nam 2005 la 142,88 ty dong nhung hien moi duoc cap 12 ty)“.

Tra loi:

Trong ke hoach nam 2006, se tiep tuc thuc hien Quyet dinh 134/2004/QD-TTg ngay 20/7/2004 cua Thu tuong Chinh phu ve ho tro dat san xuat, dat o, nha o va nuoc sinh hoat cho cac ho dong bao dan toc thieu so ngheo doi song kho khan. Tuy nhien, nguon von can doi ke hoach nam 2006 cu the cho cac dia phuong con phu thuoc vao du toan chi ngan sach nha nuoc nam 2006 dang cho Quoc hoi phe chuan.

Cu tri Ha Giang: Trong nhung nam vua qua, nhu cau dau tu va gia tri khoi luong hoan thanh cua cac hang muc cong trinh trong tinh Ha Giang rat lon, trong khi nguon von dau tu cho du an xay dung co so ha tang va trung tam cum xa con han hep. Vi vay, tinh Ha Giang kien nghi Chinh phu va cac Bo, nganh TW xem xet, bo sung them nguon von cho tinh hoac co nguon von nao cho tinh vay dai han de tra no xay dung co ban“.

Tra loi:

Theo bao cao cua UBND tinh Ha Giang (Cong van so 132/BC-UB ngay 16/8/2005), no gia tri khoi luong xay dung co ban nguon von ngan sach do tinh quan ly la 878,12 ty dong (chua ke no chuong trinh muc tieu 135 la 75,2 ty dong). Nguyen nhan no do chu truong cua Thuong truc Tinh uy, UBND tinh cho phep trien khai dau tu cung luc nhieu du an, cong trinh voi so von du toan duoc duyet len den hang nghin ty dong, khong can cu vao kha nang ngan sach dia phuong va kha nang ho tro cua Nha nuoc bang nguon von ngan sach Trung uong, dan den tinh trang ngan sach tinh no xay dung co ban 878,12 ty dong.

De giai quyet tinh trang no xay dung co ban cua tinh, de nghi tinh chu dong bo tri von tra no tu nguon von ngan sach nha nuoc do tinh quan ly duoc phan bo hang nam theo Luat Ngan sach nha nuoc. Ve phan minh, Bo Ke hoach va Dau tu cung dang tong hop tinh hinh no xay dung co ban nguon von ngan sach nha nuoc cua tinh Ha Giang de bao cao Thu tuong Chinh phu xem xet quyet dinh phuong huong xu ly.

Cu tri tinh Ha Tinh: De nghi uu tien von dau tu ket cau ha tang nham cai thien moi truong dau tu cho Ha Tinh nham khai thac toi da tiem nang, loi the ve cong nghiep, tieu thu cong nghiep, thuong mai, dich vu, du lich... Dac biet la dau tu ha tang cho khai thac mo sat Thach Khe va xay dung Khu lien hop luyen kim nhu: Duong sat noi Vung Ang voi duong sat quoc gia (tuyen Vung Ang - Tan Ap da co trong quy hoach duoc duyet); duong bo noi thi xa Ha Tinh voi mo sat Thach Khe, duong bo ven bien noi mo sat Thach Khe voi Vung Ang; cac cong trinh thuy dien, thuy loi lon nhu: Ngan Truoi - Vu Quang, Song Tri - Ky Anh, Dong Cuoc - Nghi Xuan... Cac cong trinh ket cau ha tang phuc vu cho khai thac mo va xay dung khu lien hop luyen kim duoc dau tu tu nguon trai phieu Chinh phu, de nghi Chinh phu co chu truong cho chuyen giai doan lap du an kha thi va day nhanh tien do thuc hien, dong thoi dua du an vao chuong trinh trong diem 2005-2010 va nhung nam tiep theo cua quoc gia. Quy hoach khu cong nghiep - dich vu - do thi Nam Ha Tinh gan voi khu cong nghiep cang Vung Ang, khu lien hop luyen kim. Quy hoach do thi phia Bac gan voi khu kinh te duong 8 - Cua khau Cau Treo. De nghi bo sung cac khu cong nghiep: Gia Lach 300 ha, Ha Vang 200 ha, Hong Linh 700 ha vao quy hoach he thong cac khu cong nghiep cua quoc gia va duoc huong co che ho tro thich hop theo Quyet dinh so 183 QD/TTg ngay 19/10/2004 cua Thu tuong Chinh phu“.

Tra loi:

1)Ve uu tien von dau tu ket cau ha tang nham cai thien moi truong dau tu cho Ha Tinh:

Trong bo tri ke hoach dau tu cho cac dia phuong, Chinh phu rat quan tam, co gang uu tien toi da von dau tu phat trien ket cau ha tang cho cac tinh ngheo nham tao dieu kien cho cac tinh nay phat huy duoc cac tiem nang, loi the cua minh, tu do day nhanh toc do phat trien kinh te, van hoa, xa hoi cua cac tinh ngheo va gop phan giup cac tinh nay som thoat ngheo.

Ha Tinh la mot trong nhung tinh ngheo cua ca nuoc; do vay trong thoi gian qua Chinh phu da ho tro dau tu bang nguon von can doi ngan sach Trung uong cho Ha Tinh thong qua nhieu chuong trinh voi muc uu tien kha cao nhu:

+ Dau tu theo Quyet dinh so 174/2004 /QD-TTg ngay 1/10/2004 cua Thu tuong Chinh phu cho cac huyen mien nui;

+ Dau tu theo Quyet dinh so 257/QD-TTg ngay 03/12/2003 cua Thu tuong Chinh phu ve dau tu xay dung co so ha tang thiet yeu cac xa dac biet kho khan vung bai ngang ven bien va hai dao;

+ Dau tu theo Quyet dinh so 134/2004/QD-TTg ngay 20/7/2004 cua Thu tuong Chinh phu ho tro dong bao dan toc thieu so ngheo;

+ Dau tu theo chuong trinh bien dong, hai dao;

+ Dau tu ha tang khu kinh te cua khau Cau Treo;

+ Dau tu ha tang du lich;

+ Dau tu ha tang nuoi trong thuy san;

+ Dau tu ha tang lang nghe;

+ Dau tu ha tang cho;

+ Ho tro huyen moi tach (huyen Vu Quang);

+ Ho tro y te tinh, huyen;

+ Ho tro dau tu tru so xa;

+ Ho tro duong tuan tra bien gioi;

+ Ho tro dau tu cong trinh the duc, the thao;

+ Ho tro phu song phat thanh- truyen hinh;

+ Ho tro phat trien ha tang Khu cong nghiep Vung Ang I;

+ Ho tro von doi ung ODA;

+ De an tin hoc quan ly hanh chinh nha nuoc va mot so chuong trinh khac.

Dac biet, Chinh phu da uu tien bo tri nguon von ODA kha cao de phat trien toan dien ha tang kinh te - xa hoi cua tinh nhu du an phat trien ha tang nong thon dua vao cong dong bang nguon von vay Ngan hang the gioi (CBRIP), du an phat trien nong thon Ha Tinh, du an cap nuoc thi xa Ha Tinh bang nguon von Australia, du an cai thien moi truong do thi mien Trung bang nguon von vay cua Ngan hang Phat trien chau A (ADB), du an IFAD...

Ngoai ra, Chinh phu cung da quyet dinh su dung nguon von trai phieu chinh phu de ho tro Ha Tinh dau tu mot so cong trinh quan trong nhu cang Vung Ang giai doan 2, ho thuy loi Dong Cuoc, duong o to den trung tam xa (doi voi xa chua co duong o to)...

Mac du nhung uu tien tren van chua dap ung duoc nhu cau cua dia phuong nhung trong khi nguon luc quoc gia con han hep thi nhung uu tien nhu vay da the hien co gang rat lon cua Chinh phu. Hien nay Chinh phu dang nghien cuu nhieu giai phap nham huy dong toi da cac von ngoai nguon ngan sach de tang von dau tu phat trien ket cau ha tang nham cai thien nhanh moi truong dau tu cho cac tinh ngheo, trong do co Ha Tinh.

2) Ve cac cong trinh ket cau ha tang cu the cua Ha Tinh:

Ha tang de chuan bi khai thac mo sat Thach Khe va xay dung khu lien hop luyen kim, duong sat noi Vung Ang voi duong sat quoc gia, duong bo noi thi xa Ha Tinh voi mo sat Thach Khe, duong bo ven bien noi mo sat Thach Khe voi Vung Ang:

Du an khai thac mo sat Thach Khe: Thu tuong Chinh phu da phe duyet chu truong khai thac mo sat Thach Khe, Bo Cong nghiep da chuan bi xong du an tien kha thi trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet. Du kien trong nam 2006 se lap du an kha thi de som trien khai thuc hien du an nay.

Du an Nha may thep lien hop: Thu tuong Chinh phu da dong y voi de xuat cua Bo Cong nghiep ve viec co the tach thanh 2 du an (du an nha may luyen phoi va du an nha may can thep nong), dong thoi nghien cuu lua chon hinh thuc dau tu thich hop (co the lien doanh hoac dau tu 100% von nuoc ngoai) va giao Bo Cong nghiep chu tri, phoi hop voi UBND tinh Ha Tinh chi dao Tong Cong ty thep Viet Nam, Tong Cong ty khoang san va thuong mai Ha Tinh xay dung cac phuong an va hinh thuc dau tu cu the kha thi doi voi tung du an, cac phuong an huy dong von, dong thoi xay dung cac tieu chi de lua chon cac doanh nghiep trong va ngoai nuoc co nang luc ve von, ky thuat..., trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh.

Ha tang cac duong noi Quoc lo 1A voi mo sat Thach Khe (cong trinh ngoai hang rao): Thu tuong Chinh phu da dong y ve nguyen tac va giao Bo Ke hoach va Dau tu chu tri, phoi hop voi Bo Giao thong van tai, Bo Tai chinh, UBND tinh Ha Tinh nghien cuu de xuat phuong an, trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh. Ve phuong an to chuc thuc hien, Bo Ke hoach va Dau tu da co cong van gui Thu tuong Chinh phu de nghi giao Bo Giao thong van tai lam chu dau tu du an; nguon von duoc can doi bang ngan sach Trung uong qua Bo Giao thong van tai. Bo Giao thong van tai phoi hop voi Bo Cong nghiep, UBND Ha Tinh va cac co quan lien quan lap va trien khai du an phu hop voi quy hoach, tien do xay dung mo sat Thach Khe. Truoc mat trong ke hoach 2006, Bo Giao thong van tai uu tien von chuan bi dau tu de tien hanh cong tac chuan bi dau tu du an.

Duong bo ven bien noi mo sat Thach Khe voi Vung Ang: Day la duong co y nghia quan trong ve ket hop giua kinh te va quoc phong, Chinh phu se xem xet va dau tu khi dieu kien cho phep.

Ve cac cong trinh thuy loi da muc tieu (Ngan Truoi, Song Tri, Dong Cuoc)

+ Ho Ngan Truoi: Viec thuc hien du an xay dung ho Ngan Truoi la can thiet va day la du an lon (khoang 1500 ty dong). Thu tuong Chinh phu da giao Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon chu tri, phoi hop voi UBND tinh Ha Tinh va cac Bo, cac co quan lien quan lap de an va de xuat nguon von, trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh.

+ Ho song Tri (Ky Anh): Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu da dong y giao UBND tinh Ha Tinh lam chu dau tu, chuan bi du an; Bo Ke hoach va Dau tu se trinh Thu tuong Chinh phu ho tro tinh theo muc tieu tu nguon von ngan sach trung uong de dau tu du an nay.

+ Cong trinh thuy loi ho Dong Cuoc (Nghi Xuan): Thu tuong Chinh phu da quyet dinh dau tu tu nguon trai phieu chinh phu.

(3) Ve du an quy hoach Khu cong nghiep - dich vu - do thi nam Ha Tinh: Bo Ke hoach va Dau tu dang du thao van ban trinh Thu tuong Chinh phu theo huong nhat tri voi chu truong phat trien khu vuc nam Ha Tinh thanh Khu cong nghiep - do thi - dich vu.

(4) Ve de nghi Quy hoach Do thi phia Bac gan voi Khu kinh te duong 8 - Cua khau cau Treo: Hien nay tinh chua co de an quy hoach khu do thi phia Bac tinh. Neu tinh xet thay can thiet, de nghi bao cao Chinh phu xin y kien chi dao.

(5) Ve de nghi bo sung mot so khu cong nghiep moi vao quy hoach phat trien cac khu cong nghiep: Bo Ke hoach va Dau tu dong y voi de nghi cua tinh Ha Tinh bo sung cac khu cong nghiep Gia Lach, Ha Vang vao quy hoach cac Khu cong nghiep den nam 2010.

Cu tri tinh Ha Tinh: De nghi cho Ha Tinh duoc huong cac chinh sach doi voi thuc hien khai thac mo sat Thach Khe, khu lien hop luyen kim Vung Ang gan voi khu do thi phia nam nhu khu kinh te mo Chu Lai; cho thuc hien co che chinh sach o khu kinh te cua khau Cau Treo nhu khu cua khau Lao Bao (Quang Tri), Moc Bai (Tay Ninh), Tan Thanh (Lang Son)“.

Tra loi:

Ve cac de nghi nay cua Ha Tinh: Hien nay nhieu tinh cung dang co cac de nghi tuong tu nhu Ha Tinh. Bo Ke hoach va Dau tu dang nghien cuu, trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh.

Cu tri tinh Hoa Binh: ”De nghi nha nuoc tiep tuc quan tam va tang cuong chinh sach dau tu ha tang cho nhan dan vung ho thuy dien song Da va cac xa dac biet kho khan, vung ATK o tinh Hoa Binh, dac biet la cac cong trinh thuy loi, cong trinh nuoc sach nham bao dam nuoc sinh hoat, san xuat cua ba con nhung vung kho khan nay“.

Tra loi:

Trong nhung nam qua Dang va Chinh phu luon quan tam ho tro tinh Hoa Binh trong viec xay dung ket cau ha tang cho dong bao vung long ho thuy dien song Da noi rieng cung nhu nhan dan toan tinh Hoa Binh noi chung. Rieng trong 5 nam 2001-2005, tong von ngan sach nha nuoc dau tu cho Hoa Binh uoc khoang 2.752 ty dong (chiem hon 50% tong von dau tu xa hoi tren dia ban tinh), trong do rieng von de phat trien ket cau ha tang khoang 1.720 ty dong (chiem 62,5% tong von ngan sach nha nuoc).

Mot so chinh sach tap trung dau tu cua Nha nuoc ho tro dong bao vung long ho thuy dien song Da, vung dan toc dac biet kho khan, vung ATK cua Hoa Binh la:

Quyet dinh so 472/QD-TTg ngay 18/6/2002 cua Thu tuong Chinh phu phe duyet du an on dinh va phat trien kinh te – xa hoi vung chuyen long ho song Da voi tong muc dau tu 540,7 ty dong, den het nam 2004 da thuc hien duoc 459,9 ty dong.

Tu nam 2003, Ngan sach Nha nuoc Trung uong da bo tri von ho tro xay dung ket cau ha tang kinh te - xa hoi cho vung an toan khu tinh Hoa Binh. Den nay, sau 3 nam thuc hien (2003-2005), tong von ho tro da dat 30 ty dong. Trong ke hoach nam 2006, Ngan sach Nha nuoc du kien se tiep tuc ho tro Hoa Binh xay dung ket cau ha tang vung ATK.

Chinh phu cung da co du an xay dung ket cau ha tang cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh 135; trong 5 nam 2001-2005, Hoa Binh da duoc dau tu gan 300 ty dong tu nguon von nay.

Thu tuong Chinh phu da co Quyet dinh 134/2004/QD-TTg ngay 20/7/2004 ve viec ho tro dat san xuat, dat o, nha o va nuoc sinh hoat cho dong bao dan toc thieu so ngheo, thuc hien bat dau tu nam 2005. Trong nam 2005, Chinh phu da dau tu cho tinh Hoa Binh 18 ty dong de thuc hien muc tieu nay.De tiep tuc ho tro tinh Hoa Binh nang cao doi song nhan dan vung ATK, vung dac biet kho khan, vung chuyen dan long ho song Da, Chinh phu se tiep tuc thuc hien cac chinh sach dang thuc hien tren dia ban nhu Quyet dinh 134, du an xay dung co so ha tang cac xa dac biet kho khan 135, du an 472, du an xoa doi giam ngheo mien nui phia Bac do Ngan hang the gioi tai tro, cac chuong trinh kien co hoa truong hoc, duong giao thong... Dac biet Bo Chinh tri da co Nghi quyet 37 ve phat trien kinh te - xa hoi va bao dam quoc phong an ninh vung mien nui va trung du phia Bac; day se la co so quan trong de Chinh phu tiep tuc thuc hien cac chinh sach ho tro cho tinh Hoa Binh trong giai doan toi.

Cu tri tinh Lai Chau: "Hien tai tinh Lai Chau chua co co so dao tao nghe cho con em cac dan toc trong tinh, do vay de nghi Chinh phu dau tu kinh phi de xay dung cac truong: truong trung cap y, truong cao dang su pham, truong trung cap kinh te tong hop, truong chinh tri tinh, trung tam day nghe va trung tam giao duc thuong xuyen tinh, tong muc dau tu moi du an tren 15 ty dong“.

Tra loi:

Theo Luat Ngan sach nha nuoc, viec dau tu xay dung truong trung cap y, truong cao dang su pham, truong trung cap kinh te tong hop, truong chinh tri tinh, trung tam day nghe va trung tam giao duc thuong xuyen thuoc dia phuong quan ly va do ngan sach dia phuong tu can doi. Doi voi nhung tinh co nhieu kho khan, Trung uong da thuc hien ho tro theo muc tieu xay dung cac truong su pham, truong dan toc noi tru, truong day nghe tu nguon kinh phi cac chuong trinh muc tieu quoc gia giao duc va tang cuong nang luc day nghe.

Nam 2005, tinh Lai Chau da duoc ngan sach trung uong ho tro 24,3 ty dong de bo sung vao nguon ngan sach dia phuong nham dau tu xay dung co so vat chat cho cac truong. Trong ke hoach nam 2006, Bo Ke hoach va Dau tu dang can doi trinh Chinh phu va Quoc hoi quyet dinh kinh phi ho tro cu the cho cac dia phuong, trong do co tinh Lai Chau.

Cu tri tinh Lai Chau: De nghi Quoc hoi, Chinh phu cho bo sung danh muc va ghi von dau tu mo rong tuyen duong Pa Tan - Muong Te (khoang 81 km) co the thi cong ngay tu nam 2005-2007 de kip thoi cho trien khai du an xay dung duong dien 110kv, duong cap quang tu tinh den thi tran huyen Muong Te va de huyen Muong Te khong bi biet lap khi khoi cong xay dung nha may thuy dien Lai Chau (theo thong bao cua Bo Cong nghiep du kien khoi cong nam 2007)“.

Tra loi:

Lai Chau la tinh moi chia tach nen co nhieu kho khan, trong do co nhieu du an dau tu can duoc trien khai gap; vi vay, trong 2 nam qua, Chinh phu da dac biet quan tam ho tro tinh thuc hien nhieu du an. Tuy nhien, do nguon von Trung uong han hep nen Chinh phu chu truong phai ho tro dan, dong thoi de nghi tinh sap xep cac cong trinh, du an theo thu tu uu tien va bo tri von theo thu tu uu tien.

Do vay, mac du du an dau tu mo rong tuyen duong Pa Tan - Muong Te la du an rat can thiet cua tinh, song day la du an nhom B, thuoc tham quyen phe duyet va quyet dinh dau tu cua Uy ban nhan dan tinh, nen tinh can chu dong can doi, bo tri von thuc hien trong khuon kho nguon von ngan sach nha nuoc do dia phuong quan ly. Khi dieu kien cho phep, Chinh phu se co giai phap ho tro them.

Cu tri tinh Lai Chau: De nghi Chinh phu dau tu von xay dung benh vien da khoa tinh quy mo 300 giuong benh voi tong muc dau tu 190 ty dong; benh vien da khoa huyen Phong Tho, benh vien da khoa huyen Tam Duong (hai huyen moi chia tach, di chuyen dia diem), quy mo moi benh vien 50 giuong benh, tong muc dau tu moi benh vien la 60 ty dong“.

Tra loi:

Hien nay, cong tac dau tu xay dung co ban cua cac dia phuong da duoc phan cap cho Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan tinh ra quyet dinh dau tu va bo tri von theo Luat Ngan sach nha nuoc. Do vay, viec quyet dinh dau tu cac benh vien noi tren thuoc tham quyen cua Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan tinh Lai Chau.

Tu nam 2005, Nha nuoc co chu truong ho tro co muc tieu mot so cong trinh giao duc-van hoa-y te-xa hoi dac biet quan trong doi voi mot so tinh dac biet kho khan (theo cac chuong trinh, du an thuoc cac Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu, nhu Quyet dinh 168, 186, 173,…) hoac ho tro co muc tieu, trong do co ho tro dau tu nang cap (hoac xay dung moi doi voi tinh moi chia tach) he thong cac benh vien da khoa tinh va he thong benh vien tuyen huyen. Vi Lai Chau la tinh moi chia tach nen cung thuoc dien duoc huong cac ho tro noi tren.

Theo Bao cao quy hoach dau tu xay dung co ban cua Bo Y te, Lai Chau se duoc dau tu xay dung moi mot benh vien da khoa tinh voi quy mo 350 giuong. Tuy nhien, trong thoi gian toi, viec xay dung ngay benh vien lon chua the thuc hien duoc; do vay, Bo Y te va tinh Lai Chau du kien se tap trung cung co, nang cap benh vien huyen Tam Duong len quy mo 120 giuong va dau tu trang thiet bi y te cho benh vien Tam Duong de lam nhiem vu cua benh vien da khoa tuyen tinh. Ngoai ra, Trung uong se ho tro tinh xay dung moi 2 benh vien huyen moi tach. Hien nay, Bo Y te dang hoan chinh De an dau tu nang cap he thong y te tuyen tinh va huyen (bao gom ca kien nghi cac co che huy dong nguon luc) de trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, phe duyet. Muc von ho tro dau tu hang nam cho cac du an se tuy theo kha nang can doi cua Ngan sach.

Cu tri tinh Lai Chau: Do dieu kien tinh moi chia tach thanh lap; tu nam 2005-2010 tinh phai xay dung dong thoi 3 do thi: thi xa tinh ly, thi tran Tam Duong (huyen Tam Duong), thi tran Phong Tho (huyen Phong Tho). Vi vay, ngoai nguon von xay dung co ban tap trung bo tri theo dinh muc, de nghi Quoc hoi, Chinh phu bo tri them kinh phi moi nam 300 ty dong de xay dung co so ha tang thiet yeu va he thong cong so cua cac co quan Dang, chinh quyen, doan the cua tinh va huyen moi chia tach“.

Tra loi:

Trong 2 nam 2004-2005, ngan sach nha nuoc da ho tro cho tinh Lai Chau 140 ty dong de thuc hien muc tieu nay, trong do nam 2004 la 40 ty dong, nam 2005 la 100 ty dong. Trong ke hoach nam 2006 va nhung nam tiep theo, Nha nuoc se van tiep tuc ho tro tinh Lai Chau xay dung co so ha tang thiet yeu cua tinh, nhung muc ho tro phu thuoc vao du toan chi ngan sach hang nam duoc Quoc hoi thong qua.

Cu tri tinh Nam Dinh: Do nguon von dau tu phat trien cua tinh Nam Dinh con rat kho khan, von dau tu xay dung thuoc nguon von ngan sach Trung uong bo tri cho tinh qua it va thap nhat so voi ca nuoc; vi vay nhieu cong trinh lon, trong diem dang thi cong chua co von; de nghi Quoc hoi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Thu tuong Chinh phu va cac bo, nganh quan tam, can doi giai quyet bo sung nguon von xay dung cho tinh tu nguon vuot thu cua Trung uong nam 2004 va nguon trai phieu xay dung nam 2005 va cac nam tiep theo cho mot so cong trinh lon, trong diem: chong sat lo tuyen de bien Giao Thuy, Hai Hau, nang cap duong 498, 55, 51B, 12; du an du lich quan the Phu Day; du an xay dung co so ha tang khu du lich nghi mat bien Quat Lam va Thinh Long; cac du an xay dung truong chuan quoc gia; du an xay dung Trung tam truyen hinh VTV2 tai Nam Dinh; du an trung tam cong nghe thong tin, du an cai nghien ma tuy, xay dung cac trung tam lao dong sau cai nghien ma tuy; du an xay dung dai tuong niem liet sy tai thanh pho Nam Dinh; xay dung mot so du an lon: tram bom Gia, tram bom Hoang Nam va mot so cong lon duoi de“.

Tra loi:

Ve nguon vuot thu ngan sach Trung uong nam 2004: Nguon von nay da duoc phan bo het va da trinh Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua, trong do tinh Nam Dinh da duoc phan bo 20 ty dong cho du an cang ca Ninh Co va chi quan the khu luu niem co Tong bi thu Truong Chinh.

Ve nguon von tu trai phieu Chinh phu nam 2005: Thu tuong Chinh phu da quyet dinh danh nguon von nay dau tu mot so du an ve thuy loi giai doan tu 2003-2010, trong do tinh Nam Dinh cung thuoc dien duoc bo tri nguon von nay (du kien ho tro cho du an de, ke bien Hai Hau, Giao Thuy trong giai doan 2005-2008 voi tong muc la 70 ty dong).

Doi voi cac du an nang cap duong 489, duong 55, duong 51B, duong 12 va du an du lich quan the Phu Day, nghi mat Quat Lam va Thinh Long: Truoc tinh hinh nguon von can doi ngan sach dia phuong cua Nam Dinh theo Luat ngan sach nha nuoc thap, nhieu du an quan trong cua tinh gap kho khan, trong ke hoach nam 2005, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu da trinh Thu tuong Chinh phu bo tri von ho tro tinh thuc hien mot so muc tieu quan trong nhu duong 51, ke ho An Trach, vuon quoc gia Xuan Thuy, cac du an ha tang du lich, nuoi trong thuy san, y te, cac di tich van hoa, ha tang khu cong nghiep, bo sung von doi ung ODA va mot so chuong trinh khac. Trong ke hoach nam 2006, Bo Ke hoach va Dau tu se tiep tuc trinh Chinh phu bo tri von ho tro mot so du an muc tieu cua Nam Dinh. Tuy nhien cac duong 489, 55, 12 thuoc he thong duong cua tinh, de nghi tinh can doi von ngan sach dia phuong de dau tu.

Ve du an xay dung ha tang co so khu du lich, nghi mat bien tai Quat Lam va Thinh Long: Du an nay thuoc danh muc ho tro ha tang du lich hang nam cho tinh Nam Dinh; nguon ho tro tuy thuoc vao kha nang can doi ngan sach Trung uong hang nam. Do do de nghi tinh chu dong huy dong cac nguon tai dia phuong de de dau tu la chu yeu.

Ve dau tu Trung tam truyen hinh VTV2: Du an nay da duoc phe duyet trong quy hoach mang truyen hinh quoc gia den nam 2010; du kien se duoc trien khai bang nguon von ODA hoac bang nguon thu phi quang cao truyen hinh cua Dai Truyen hinh Viet Nam.

Ve de nghi xay dung tram bom Gia, tram bom Hoang Nam va mot so cong lon duoi de: Day la nhung du an thuoc pham vi quan ly cua dia phuong; theo Luat Ngan sach nha nuoc, cac du an nay duoc dau tu bang nguon von ngan sach dia phuong.

Ve de nghi xay dung trung tam cong nghe thong tin, xay dung truong chuan quoc gia, du an cai nghien ma tuy, trung tam lao dong sau cai nghien ma tuy, xay dung dai tuong niem liet sy tai thanh pho Nam Dinh: Day la cac du an do dia phuong quyet dinh dau tu. Theo Luat Ngan sach nha nuoc, cac du an nay duoc dau tu bang nguon von thuoc ngan sach dia phuong.

Cu tri tinh Tay Ninh: “De nghi co chi dao ra soat tren pham vi ca nuoc ve viec quan ly sau giay phep doi voi cac du an dau tu cua cac doanh nghiep nhat la doanh nghiep dau tu nuoc ngoai. De nghi quy dinh giao tham quyen Ban quan ly Khu cong nghiep duoc xu phat cac hanh vi vi pham cua nha dau tu trong cong tac quan ly Nha nuoc cua Ban quan ly Khu cong nghiep vi hien nay Ban quan ly Khu cong nghiep duoc quyen cap phep cho nha dau tu co von den 40 trieu USD, nhung khong duoc phep su dung bien phap che tai nao khi cac nha dau tu vi pham phap luat“.

Tra loi:

Dieu 27 cua Quy che Khu cong nghiep, Khu che xuat, Khu cong nghe cao ban hanh kem theo Nghi dinh so 36/CP ngay 24/4/1997 cua Chinh phu da quy dinh nhiem vu va quyen han cua Ban quan ly cac khu cong nghiep cap tinh la co quan truc tiep quan ly cac khu cong nghiep. Tai cac khoan 6 va 10 cua dieu 27, Quy che da quy dinh ro nhiem vu cua Ban quan ly cac khu cong nghiep cap tinh nhu sau:

"6. Kiem tra, thanh tra viec thuc hien giay phep dau tu, hop dong gia cong san pham, hop dong cung cap dich vu, hop dong kinh doanh, cac tranh chap kinh te cua duong su;

10. Cap, dieu chinh va thu hoi cac loai giay chung chi thuoc tham quyen hoac theo uy quyen; cap, dieu chinh va thu hoi cac loai giay phep theo uy quyen".

Tham quyen quan ly nha nuoc ve dau tu nuoc ngoai da duoc quy dinh cu the tai cac dieu 116, 117, 118 cua Nghi dinh so 24/2000/ND-CP ngay 31/7/2000 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh Luat Dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam; cu the Nghi dinh da quy dinh ro chuc nang va tham quyen quan ly nha nuoc ve dau tu nuoc ngoai cua Chinh phu, Bo Ke hoach va Dau tu, cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

Che tai xu ly cac van de nay sinh trong hoat dong dau tu nuoc ngoai da duoc quy dinh cu the trong Luat Dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam, cac Nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam va cac van ban Luat lien quan den tung linh vuc (thue, dat dai, lao dong, an toan trat tu xa hoi, tranh chap kinh te...).

Trong qua trinh thuc hien quan ly nha nuoc ve dau tu nuoc ngoai, cac co quan thuc hien viec quan ly nha nuoc ve dau tu nuoc ngoai phoi hop thuc hien quan ly nha nuoc ve dau tu nuoc ngoai theo dung chuc nang va tham quyen.

Do vay, trong truong hop nha dau tu nuoc ngoai tai cac khu cong nghiep co cac vi pham quy dinh ve dau tu nuoc ngoai ngoai chuc nang va tham quyen xu ly cua Ban quan ly khu cong nghiep cap tinh, Ban quan ly khu cong nghiep cap tinh trinh cac co quan co tham quyen cap tren xem xet giai quyet.

Cu tri tinh Thai Nguyen: De nghi Chinh phu va cac Bo, nganh Trung uong som tap trung trien khai va day nhanh tien do thuc hien cac du an dau tu lon tren dia ban tinh theo Nghi quyet 37/NQ-TW cua Bo Chinh tri nhu: du an duong cao toc Ha Noi – Thai Nguyen, du an dau tu Gang thep Thai Nguyen giai doan 2, du an khai khoang mo da kim Nui Phao (FDI), du an nha may Xi mang Thai Nguyen“.

Tra loi:

1) Ve du an duong cao toc Ha Noi – Thai Nguyen:

a) Tren co so noi dung Thong bao so 35/TB-VPCP ngay 02/03/2005 cua Van phong Chinh phu thong bao y kien cua Thu tuong Phan Van Khai ve du an dau tu xay dung quoc lo 3 moi, Bo Giao thong van tai da co Quyet dinh so 683/QD-BGTVT ngay 16/03/2005 phe duyet dau tu Du an quoc lo 3 moi doan Ha Noi - Thai Nguyen (giai doan 1) voi cac noi dung chu yeu sau:

Quy mo dai 62 km, gom cac doan: Ha Noi - Soc Son 26 km va Soc Son - Thai Nguyen 36 km. Diem dau tai Ninh Hiep (phia Bac cau Phu Dong), diem cuoi noi diem dau tuyen tranh thanh pho Thai Nguyen.

Tieu chuan: Theo tieu chuan duong bo cao toc voi 6 lan xe, nen rong 34,5m;

Tong muc dau tu giai doan 1 la 3.522,4 ty dong, trong do von vay ODA Nhat Ban 2.820,6 ty dong, von doi ung trong nuoc 701,8 ty dong;

Tien do thuc hien:

+ Thiet ke chi tiet, giai phong mat bang va dau thau: 2005 - 2007;

+ To chuc thi cong xay dung: 2007 – 2010

b) Tinh hinh thuc hien du an: Hien nay Bo Giao thong van tai dang chi dao thuc hien phan thiet ke chi tiet va phoi hop voi cac dia phuong lap phuong an den bu giai phong mat bang. Trong ke hoach 2006 du kien thuc hien xong phan thiet ke chi tiet va mot phan den bu giai phong mat bang. Du kien trong nam 2007 se tiep tuc cong tac den bu giai phong mat bang, dong thoi trinh duyet cac thu tuc phe duyet ke hoach dau thau va to chuc dau thau.

Nhu vay, den nay Bo Giao thong van tai dang trien khai thuc hien cac cong viec thuoc du an quoc lo 3 moi doan Ha Noi - Thai Nguyen (giai doan 1) dung tien do nhu trong Quyet dinh dau tu va chi dao cua Thu tuong Chinh phu.

2) Ve du an dau tu cong ty Gang thep Thai Nguyen giai doan II: Du an da duoc Thu tuong Chinh phu cho phep dau tu tai quyet dinh so 604/TTg-CN ngay 16/5/2005. Hien nay Tong cong ty thep Viet Nam dang to chuc tham dinh va phe duyet du an theo chi dao cua Thu tuong Chinh phu tai cong van neu tren. Tong muc dau tu cua du an la 236,8 trieu USD, trong do du kien vay uu dai cua Chinh phu Trung Quoc 150 trieu USD (vay von ODA). De chuan bi cho chuyen tham Trung Quoc cua Chu tich nuoc Tran Duc Luong trong nua cuoi thang 7/2005, Bo Ke hoach va Dau tu da co cong van so 4721/BKH-KTCN ngay 14/7/2005 trinh Chinh phu dua du an nay vao danh muc xin vay von uu dai cua Chinh phu Trung Quoc. Tuy nhien den nay phia Trung Quoc van chua tra loi cu the ve ho tro von cho du an nay.

Do vay, de co the co von dau tu nham day nhanh tien do thuc hien du an nay trong khi cho doi nguon von ho tro tu Chinh phu Trung Quoc, Tong cong ty thep Viet Nam can tiep tuc tim kiem va huy dong cac nguon von khac nhu: vay tin dung xuat khau cua phia Trung Quoc, vay cac ngan hang thuong mai trong va ngoai nuoc...

3) Du an khai khoang mo da kim Nui Phao (FDI): Chu dau tu du an (Cong ty lien doanh giua cong ty Tiberon cua Canada va 2 cong ty cua Viet Nam) da duoc Bo Tai nguyen va Moi truong cap giay phep khai thac mo tai khu vuc Nui Phao. Hien nay, chu dau tu dang tien hanh cac cong tac giai phong mat bang, di dan tai dinh cu. Nhin chung, hoat dong dau tu dang dien ra thuan loi. Doi voi mot so kho khan cong ty lien doanh dang gap phai (tuong tu nhu cac du an dau tu khac), de nghi UBND tinh Thai Nguyen tich cuc giup do de cong ty lien doanh co the giai quyet trong thoi gian som nhat.

4) Du an nha may xi mang Thai Nguyen: Du an bi cham tien do do qua trinh thu xep von va viec di dan giai phong mat bang bi keo dai. Tuy nhien, den nay, cac cong tac neu tren da duoc thuc hien (da thu xep duoc nguon von vay va da di dan giai phong mat bang), nen du an dang duoc thuc hien theo tien do. Du kien du an hoan thanh vao nam 2006.

Cu tri tinh Thanh Hoa: Thanh Hoa co khu vuc Nghi Son nam trong quy hoach vung Nam Thanh – Bac Nghe. Tinh dang co chu truong xay dung De an phat trien khu kinh te tong hop Nghi Son de thu hut dau tu, tao dong luc thuc day phat trien kinh te ca tinh. De nghi Trung uong ho tro dau tu cac cong trinh ket cau ha tang co ban va cho ap dung mot so co che chinh sach nhu doi voi khu kinh te Dung Quat. De nghi Chinh phu, Quoc hoi som thong qua du an Khu lien hop loc hoa dau tai Nghi Son de day nhanh qua trinh hinh thanh Khu kinh te tong hop Nghi Son“.

Tra loi:

Theo thong bao so 153/TB-VPCP ngay 25/8/2005 cua Van phong Chinh phu ve ket luan cua Thu tuong Phan Van Khai tai buoi lam viec voi tinh Thanh Hoa ngay 9/8/2005, Thu tuong coi Khu kinh te tong hop Nghi Son la mot loi the cua tinh Thanh Hoa, do do giao Bo Giao thong van tai khan truong xay dung tuyen duong tu cang Nghi Son len duong Ho Chi Minh, giao Uy ban nhan dan tinh Thanh Hoa xay dung De an Khu kinh te tong hop Nghi Son, giao Bo Ke hoach va Dau tu chu tri, phoi hop voi cac Bo, nganh lien quan tham dinh trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh.

Dong thoi, Thu tuong Chinh phu da giai quyet mot so yeu cau khac ve dau tu phat trien ha tang tai Nghi Son nhu sau:

Ngan sach trung uong ho tro 60% cho du an Ben cang so 2 tu nguon vuot thu ngan sach trung uong nam 2005;

Giao UBND tinh Thanh Hoa lam chu dau tu, phoi hop voi Bo Giao thong van tai khan truong tien hanh tham do, khao sat danh gia dia chat va lap du toan; Bo Ke hoach va Dau tu va cac Bo, nganh lien quan xu ly nguon von, trinh Thu tuong quyet dinh.

Cho phep nha dau tu nuoc ngoai dau tu xay dung Nha may nhiet dien Nghi Son. Giao Bo Cong nghiep, Bo Ke hoach va Dau tu xem xet lua chon nha dau tu, bao cao Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh.

Rieng doi voi du an Khu lien hop loc hoa dau Nghi Son: Hien tai dang trong giai doan lap Du an kha thi de trinh cap co tham quyen phe duyet theo qui dinh hien hanh.

Nhu vay, Khu kinh te tong hop Nghi Son rat duoc Trung uong quan tam ho tro ca ve von lan co che chinh sach. Van de quan trong hien nay la tinh Thanh Hoa som trinh De an Khu kinh te tong hop Nghi Son de Bo Ke hoach va Dau tu tham dinh va trinh Thu tuong phe duyet, tren co so do Bo Ke hoach va Dau tu se phoi hop voi cac Bo, nganh va tinh to chuc thuc hien.

Cu tri tinh Thua Thien - Hue: “De nghi Quoc hoi, Chinh phu, cac bo, nganh Trung uong quan tam bo tri von day nhanh tien do thi cong cac du an cua Trung uong tren dia ban: du an duong 74 tu huyen Nam Dong di huyen A Luoi, duong 71 noi A Luoi di Phong Dien bang von dau tu cac tuyen nhanh duong Ho Chi Minh va nang cap tuyen quoc lo 49B tu xa Quang Cong (huyen Quang Dien) den xa Hai Duong (huyen Huong Tra)“.

Tra loi:

1) Duong tinh lo 74 (tu huyen Nam Dong di huyen A Luoi) va duong tinh lo 71 (tu huyen A Luoi di huyen Phong Dien) da duoc Bo Giao thong van tai xac dinh nam trong he thong cac tuyen duong ngang cua duong Ho Chi Minh (tai van ban so 1473/CP-CN ngay 06/10/2004 cua Bo truong Bo Giao thong van tai thua uy quyen Thu tuong Chinh phu bao cao Uy ban Thuong vu Quoc hoi ve du an tong the duong Ho Chi Minh). Dong thoi tai To trinh cua Bo Giao thong van tai trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet quy hoach tong the duong Ho Chi Minh cung xac dinh 2 tuyen tinh lo tren nam trong he thong duong ngang duong Ho Chi Minh.

Tuy nhien, den nay nhu cau von de dau tu he thong cac duong ngang van chua duoc xac dinh trong tong muc dau tu cua du an duong Ho Chi Minh. Mat khac, Bo Giao thong van tai van chua trinh Thu tuong Chinh phu ve nguon von de dau tu cac duong ngang trong he thong duong Ho Chi Minh. Do vay, sau khi co y kien de xuat cua Bo Giao thong van tai, Bo Ke hoach va Dau tu se phoi hop voi Bo Tai chinh bao cao Thu tuong Chinh phu can doi nguon von de thuc hien.

2) Ve nang cap quoc lo 49B: viec dau tu nang cap quoc lo 49B la can thiet de tang cuong luu thong va noi cac huyen phia Tay tinh Thua Thien - Hue voi quoc lo 1A. Duoc biet Bo Giao thong van tai va Uy ban nhan dan tinh Thua Thien - Hue da co cam ket nhu sau: Trong khi Bo Giao thong van tai chua bo tri duoc nguon von de dau tu nang cap tuyen duong, tinh Thua Thien - Hue ung truoc kinh phi de dau tu du an, Bo Giao thong van tai se can doi tra vao cac nam tiep theo. Den nay du an dang duoc trien khai thi cong doan tu Km14 den Km44, viec bo tri von de tra no tam ung cua tinh Thua Thien Hue do Bo Giao thong van tai can doi trong tong muc ke hoach von xay dung co ban hang nam duoc Chinh phu giao.

Cu tri tinh Thua Thien - Hue: “De nghi Quoc hoi, Chinh phu, cac bo, nganh Trung uong quan tam bo tri tang nguon von hang nam cho cong tac trung tu, ton tao quan the di tich co do Hue. Von dau tu de trung tu, ton tao quan the di tich co do Hue theo Quyet dinh so 105/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu giai doan 1996-2010 la 720 ty dong, nhung den cuoi nam 2004 moi chi duoc phan bo chua den 30% so voi tong nguon von duoc Thu thuong Chinh phu quyet dinh“.

Tra loi:

Tai Quyet dinh 105/QD-TTg ngay 12/2/1996, Thu tuong Chinh phu da phe duyet “Du an Quy hoach, bao ton va phat huy gia tri di tich co do Hue 1996-2015” voi tong muc dau tu khoang 720 ty dong, bao gom nhieu nguon: von ngan sach Nha nuoc, von vien tro, von huy dong tu cac nguon khac.

Trong ke hoach 5 nam 1996-2000 va 4 nam 2001-2004, Nha nuoc da bo tri 259,1 ty dong de chong xuong cap va tu bo mot so di tich thuoc dien quy hoach bao ton di tich co do Hue voi so von trong ke hoach 5 nam sau cao hon trong ke hoach 5 nam truoc, cu the:

Giai doan 1996-2000: da bo tri 99,1 ty dong, trong do ngan sach trung uong 47 ty dong, ngan sach dia phuong 41,6 ty dong va von vien tro 10,4 ty dong;

Giai doan 2001-2004: da bo tri 160 ty dong, trong do ngan sach trung uong 110 ty dong, ngan sach dia phuong 50 ty dong;

Nhu vay, rieng doi voi di tich co do Hue, Nha nuoc da bo tri binh quan khoang 10-15 ty dong/nam cho viec tu bo, ton tao trong khi muc von dau tu hang nam cho muc tieu chong xuong cap di tich chi duoc bo tri khoang 100 ty dong cho hon 32 di tich dac biet quan trong cua ca nuoc (binh quan 1 di tich chi duoc cap khoang 3 ty dong).

Trong ke hoach nam 2005, ngan sach nha nuoc da bo tri cho di tich co do Hue 15 ty dong. Ngoai ra, UBND tinh Thua Thien-Hue con lay tu nguon thu ban ve va dich vu tham quan du lich (moi nam khoang 30-35 ty dong trong giai doan tu nam 2003 den nay) de bo tri cho cong tac trung tu, ton tao di tich nay. Neu cong ca hai nguon tren, den cuoi nam 2005, tong nguon von da bo tri de bao ton, ton tao di tich co do Hue da dat khoang 484 ty dong, bang 67,2% tong nguon von duoc Thu tuong Chinh phu quyet dinh.

Cu tri tinh Thua Thien - Hue: “Hien nay thuc hien chu truong cua Dang va Nha nuoc ve phat trien quan he huu nghi dac biet voi Chinh phu va nhan dan nuoc Cong hoa dan chu nhan dan Lao, theo de nghi cua lanh dao tinh Saravan, tinh Thua Thien - Hue da chi dao cac doanh nghiep trong tinh ung von hon 30 ty dong giup ban xay dung lai tuyen duong Cu Tai - Tu Moi noi voi cua khau S3 va da dang ky voi Chinh phu Lao xin kinh phi hoan tra. Tuy vay, da hon 2 nam Ban van chua thanh toan, gay nhieu kho khan cho cac doanh nghiep. Kinh de nghi Uy ban Thuong vu Quoc hoi va Chinh phu quan tam bo sung du an nay trong chuong trinh vien tro cua Viet Nam danh cho Lao tai khoa 2005, de ban co dieu kien thanh toan kip thoi cho cac doi tac Viet Nam“.

Tra loi:

Moi quan he huu nghi va hop tac toan dien giua Viet Nam va Lao tren cac linh vuc kinh te, van hoa, xa hoi, an ninh, quoc phong la moi quan he dac biet. Dang va Nha nuoc ta luon luon quan tam va tao dieu kien giup do nuoc ban Lao tren co so noi dung Hiep dinh va nguon von vien tro hang nam va 5 nam duoc ky ket giua hai Chinh phu.

Hai Ben cung da ky ban Thoa thuan ve “Quy che tai chinh va quan ly cac du an su dung von vien tro cua Chinh phu Viet Nam danh cho Chinh phu Lao” ngay 15 thang 01 nam 2002 de quan ly thong nhat nguon von nay.

Viec tinh Thua Thien-Hue thoa thuan giup tinh Salavan cua Ban ung von truoc dau tu du an xay dung tuyen duong Cu Tai – Tu Moi noi voi cua khau S3 cua tinh Thua Thien – Hue khong nam trong noi dung Hiep dinh hop tac 5 nam va hang nam da ky ket giua hai nuoc.

Thu tuong Chinh phu tai Cong van so 299/CP-KTTH ngay 22 thang 3 nam 2002 da neu ro: "Moi quan he huu nghi va hop tac ve mat kinh te, van hoa, xa hoi, an ninh, quoc phong... giua nuoc ta va nuoc Cong hoa dan chu nhan dan Lao la moi quan he dac biet. Viec tao dieu kien giup ban la can thiet nhung phai dua tren nguyen tac, noi dung cua Hiep dinh ky ket giua hai Chinh phu va da duoc bo tri trong ke hoach ngan sach Nha nuoc hang nam va 5 nam.

Doi voi nhung truong hop cac Bo, nganh va dia phuong ky ket cac thoa thuan rieng voi cac co quan, dia phuong cua nuoc Cong hoa dan chu nhan dan Lao theo quan he song phuong ngoai noi dung quy dinh trong Hiep dinh giua Chinh phu hai nuoc, Thu tuong Chinh phu yeu cau cac Bo, nganh, dia phuong tu thu xep trong pham vi du toan duoc Nha nuoc giao de thuc hien theo quy dinh hien hanh”.

Ve van de nay, Bo Ke hoach va Dau tu cung da co y kien tra loi tinh Thua Thien - Hue tai Cong van so 4874/BKH-KTDN ngay 20 thang 7 nam 2005.

Theo Thoa thuan ve “Quy che tai chinh va quan ly cac du an su dung von vien tro cua Chinh phu Viet Nam danh cho Chinh phu Lao”, viec bo sung du an nay vao chuong trinh vien tro cua Viet Nam danh cho Lao can co su thoa thuan cua hai Ben tren co so de nghi chinh thuc cua Chinh phu Lao va duoc trao doi, xen xet trong cac Ky hop Uy ban lien Chinh phu hang nam trong khuon kho nguon von vien tro da duoc ky ket giua hai nuoc.

2) Trong thoi gian qua, mot so Bo, nganh va dia phuong khi tiep xuc, lam viec voi ban da chu dong ky ket mot so noi dung hop tac khong nam trong noi dung Hiep dinh ky ket giua hai Chinh phu. Ngoai du an xay dung tuyen duong Cu Tai noi cua khau S3 (Saravan) cua tinh Thua Thien – Hue, con mot so du an khac voi hinh thuc tuong tu nhu du an xay dung cau Hin Bun (Kham Muon) cua tinh Quang Binh, du an xay dung duong Nam Tac (Boly Kham Xay) cua Bo Quoc phong… Hien nay viec thanh toan van chua duoc giai quyet.

Phan ban hop tac Viet Nam - Lao da trao doi van de nay tai Cuoc hop giua ky hai Phan ban nam 2005 va da thong nhat se co giai phap giua hai Ben de giai quyet chung ve nhung ton dong nay tai cuoc hop Uy ban lien Chinh phu Viet Nam – Lao sap toi nham dam bao quyen loi hop phap cua cac doanh nghiep Viet Nam.

Cu tri tinh Thua Thien Hue: “Du an ho chua nuoc Ta Trach da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet cach day hon 5 nam va da duoc dua vao danh muc chuong trinh trong diem quoc gia nhung den nay van chua duoc thong bao chinh thuc ve von de khoi cong. Tinh Thua Thien - Hue da hoan thanh viec tai dinh cu hon 800 ha. De nghi Chinh phu cho tinh duoc su dung tu nguon von trai phieu Chinh phu de som khoi dong cong trinh nham han che thiet hai do lu lut gay ra doi voi san xuat va doi song nhan dan vung ha luu song Huong, gop phan bao ve quan the di tich Hue“.

Tra loi:

Cong trinh ho chua nuoc Ta Trach (Thua Thien - Hue) da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet du an kha thi tai Quyet dinh so 790/QD-TTg ngay 28/6/2001 voi nhiem vu chong lu tieu man, lu som, giam lu chinh vu cho he thong song Huong, cap nuoc sinh hoat va cong nghiep voi luu luong 2 m3/s, tao nguon nuoc tuoi on dinh cho 34.782 ha dat canh tac thuoc vung dong bang song Huong, bo sung nguon nuoc ngot cho ha luu song Huong de day man, cai thien moi truong dam pha, phuc vu nuoi trong thuy san, phat dien voi cong suat 18 MW. Tong muc dau tu cua du an la 1.081 ty dong (chua bao gom du an den bu di dan tai dinh cu khoang 139 ty dong do tinh lam chu dau tu).

Day la la cong trinh thuy loi quan trong cua tinh Thua Thien - Hue va da duoc Chinh phu cho phep dua vao danh sach cac du an de nghi Chinh phu Nhat Ban tai tro. Tu nam 1999 den nam 2004, Bo Ke hoach va Dau tu da 8 lan gui cong ham chinh thuc de nghi Chinh phu Nhat Ban xem xet cap von cho du an; tuy nhien den nay phia Nhat Ban van chua co cam ket chinh thuc tai tro cho du an nay.

Truoc nhu cau cap bach phai trien khai thuc hien du an trong khi kha nang tai tro cua phia Nhat Ban chua duoc khang dinh, Uy ban nhan dan tinh Thua Thien - Hue da co cong van so 805/UB-TH ngay 30/3/2005, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon co cong van so 90 BNN/CV/HTQT ngay 12/01/2005 de nghi Bo Ke hoach va Dau tu bao cao Thu tuong Chinh phu dau tu xay dung cong trinh bang nguon von trai phieu Chinh phu. Ngay 11/4/2005 Lanh dao Bo Ke hoach va Dau tu da lam viec voi Cong su Dai su quan Nhat Ban va thong bao Chinh phu Viet Nam quyet dinh dung nguon von trai phieu Chinh phu de thuc hien du an.

Tai cong van so 5140 BKH/TH ngay 01/8/2005 cua Bo Ke hoach va Dau tu trinh Thu tuong Chinh phu ve su dung nguon von trai phieu Chinh phu giai doan den nam 2010, du an ho chua nuoc Ta Trach da duoc ghi vao danh muc dau tu; hien dang cho quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu de thuc hien.

De chuan bi dau tu du an, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon da giao Cong ty tu van xay dung thuy loi 1 lap thiet ke ky thuat va tong du toan. Cong ty tu van cho biet khoang cuoi thang 10 se hoan thanh; do do trong thang 11/2005 co the khoi cong thuc hien du an nay.

Cu tri tinh Yen Bai: De nghi Bo Ke hoach va Dau tu trinh Chinh phu phe duyet khu cong nghiep phia nam Yen Bai thanh khu cong nghiep quoc gia va ho tro xay dung co so ha tang 60 ty dong“.

Tra loi:

Ve van de nay, Bo Ke hoach va Dau tu da co cong van so 1751/BKH-KCN-KCX ngay 22/3/2005 gui UBND tinh Yen Bai huong dan trien khai thuc hien thu tuc xin thanh lap khu cong nghiep theo quy dinh hien hanh. Cu the nhu sau:

Khu cong nghiep phia Nam, huyen Tran Yen, tinh Yen Bai da duoc Thu tuong Chinh phu dong y ve nguyen tac cho phep dua vao khu cong nghiep quoc gia va dau tu phat trien co so ha tang (Thong bao so 206/TB-VPCP ngay 01 thang 11 nam 2004 - Ket luan cua Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung tai buoi lam viec voi lanh dao tinh Yen Bai).

De nghi UBND tinh Yen Bai chi dao lap du an nghien cuu kha thi gui Bo Ke hoach va Dau tu to chuc tham tra trinh Thu tuong Chinh phu cho phep thanh lap Khu cong nghiep va cho phep dau tu theo quy dinh cua Quy che quan ly dau tu va xay dung quy dinh tai cac Nghi dinh so 36/CP ngay 24/4/1997, Nghi dinh so 52/1999/ND-CP ngay 08/7/1999, Nghi dinh so 12/2000/ND-CP ngay 05/05/2000 , Nghi dinh so 07/2003/ND-CP ngay 30/01/2003 cua Chinh phu va Thong tu so 04/2003/TT-BKH ngay 17/6/2003 cua Bo Ke hoach va Dau tu huong dan ve tham tra, tham dinh du an dau tu; sua doi, bo sung mot so diem ve ho so tham dinh du an, bao cao dau tu va tong muc dau tu.

Viec ho tro von dau tu tu ngan sach Trung uong de xay dung ket cau ha tang ky thuat khu cong nghiep phia Nam, huyen Tran Yen, tinh Yen Bai duoc thuc hien theo Quyet dinh so 183/2004/QD-TTg ngay 19/10/2004 cua Thu tuong Chinh phu va duoc can doi hang nam theo ke hoach cua chuong trinh ho tro dau tu theo muc tieu phat trien khu cong nghiep o dia ban co dieu kien kinh te va xa hoi kho khan.

Cu tri tinh Bac Ninh: “Ve mot so bat cap trong viec to chuc trien khai phat trien cac khu cong nghiep: Hien nay cac tinh deu ban hanh chinh sach uu dai rieng, dan den su canh tranh giua cac tinh lam thiet hai chung cho dat nuoc. Tinh nao cung doi thanh lap nhieu khu cong nghiep ma khong tinh den viec khai thac loi the va tiem nang cua dia phuong minh.

De khac phuc tinh trang tren, kien nghi Chinh phu thong nhat phe duyet quy hoach phan bo cac khu cong nghiep; thong nhat chinh sach uu dai cho tung vung, mien. Nghiem cam ban hanh chinh sach uu dai tuy tien”.

Tra loi:

De trien khai thuc hien Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien Nghi quyet Hoi nghi lan thu 9 Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ban hanh kem theo Quyet dinh so 51/2004/QD-TTg ngay 31 thang 3 nam 2004 cua Thu tuong Chinh phu, Bo Ke hoach va Dau tu da to chuc nghien cuu, xay dung de an "Danh gia viec ban hanh chinh sach uu dai dau tu cua dia phuong doi voi khu cong nghiep, khu che xuat", trinh Thu tuong Chinh phu tai To trinh so 395/BLKH-KCN-KCX ngay 19 thang 01 nam 2005. Dong thoi, Bo Ke hoach va Dau tu da du thao Chi thi cua Thu tuong Chinh phu ve viec chan chinh viec ban hanh cac chinh sach uu dai rieng cua cac dia phuong ap dung doi voi khu cong nghiep, khu che xuat de Thu tuong Chinh phu xem xet va ban hanh.

Quan triet tinh than Nghi quyet Dai hoi lan thu IX cua Dang, tren co so Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu, Bo Ke hoach va Dau tu da to chuc xay dung de an "Dieu chinh qui hoach phat trien khu cong nghiep o Viet Nam thoi ky 2005 - 2020" va trinh Thu tuong Chinh phu tai cac To trinh so 6476/TTr-BKH ngay 13 thang 10 nam 2004 va so 3678/TTr-BKH ngay 02 thang 6 nam 2005. Dong thoi, Bo Ke hoach va Dau tu da du thao Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu phe duyet Dieu chinh quy hoach phat trien cac khu cong nghiep o Viet Nam thoi ky 2005 - 2020 de Thu tuong Chinh phu xem xet va ban hanh.

Bo Ke hoach va Dau tu tin rang cac Chi thi va Quyet dinh neu tren cua Thu tuong Chinh phu khi duoc ban hanh se la nhung can cu phap ly quan trong de khac phuc tinh trang tuy tien ban hanh chinh sach uu dai rieng cua cac dia phuong va thong nhat chi dao su phat trien cac khu cong nghiep tren pham vi ca nuoc tren co so phat huy va khai thac toi da loi the va tiem nang cua tung vung trong su phoi ket hop chung giua cac tinh trong vung va ca nuoc.

Cu tri tinh Can Tho: “De nghi Chinh phu dieu chinh Nghi dinh 35/CP va Nghi dinh 164/CP ve dia ban uu dai dau tu theo huong dua 3 huyen Vinh Thanh, Co Do, Phong Dien cua Can Tho vao danh muc B”.

Tra loi:

Ngay 29/03/2002 Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 35/2002/ND-CP ve viec sua doi, bo sung Danh muc A, B va C ban hanh tai Phu luc kem theo Nghi dinh so 51/1999/ND-CP ngay 8/7/1999 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh Luat Khuyen khich dau tu trong nuoc (sua doi). Theo Danh muc dia ban co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan (Danh muc B) va Danh muc dia ban co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan (Danh muc C) ban hanh tai Phu luc kem theo Nghi dinh so 35/2002/ND-CP ngay 29/03/2002, tong so huyen nam trong dia ban duoc huong uu dai dau tu theo Luat Khuyen khich dau tu trong nuoc la 357 huyen, trong do 204 huyen thuoc Danh muc B va 153 huyen thuoc Danh muc C.

Tuy nhien, ke tu khi Nghi dinh so 35/2002/ND-CP duoc ban hanh cho den nay da co khong it thay doi ve dia gioi hanh chinh cua cac tinh va huyen. Cu the do chia tach nen co them 3 tinh moi la tinh Hau Giang (tach ra tu tinh Can Tho), tinh Dien Bien (tach ra tu tinh Lai Chau) va tinh Dak Nong (tach ra tu tinh Dak Lak). Nhu vay den nay ca nuoc co 64 tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong. Ve huyen, da co mot loat huyen moi duoc thanh lap tren co so chia tach cac huyen cu, trong so do khong it huyen da nam trong Danh muc B hoac Danh muc C.

Truoc tinh hinh do, ngay 28/7/2005, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 190/2005/QD-TTg ve viec sua doi, dieu chinh Danh muc B va C ban hanh ban hanh tai Phu luc kem theo Nghi dinh so 35/2002/ND-CP ngay 29/3/2002 cua Chinh phu. Quyet dinh nay chi gioi han trong viec sua doi, dieu chinh Danh muc B va C cho phu hop voi su thay doi dia gioi hanh chinh cua cac huyen da nam trong dia ban uu dai dau tu de tranh gay xao tron lon trong viec thuc hien uu dai dau tu theo dia ban.

Ve viec mot so dia phuong trong do co tinh Long An kien nghi bo sung huyen vao cac Danh muc B hoac C cua Nghi dinh so 35/2002/ND-CP: Hien nay du an Luat dau tu (chung) dang duoc co quan chu tri la Bo Ke hoach va Dau tu khan truong hoan tat de Chinh phu dua ra trinh Quoc hoi xem xet va thong qua tai ky hop lan thu tam sap toi, trong do se co nhung dieu khoan moi ve dia ban uu dai dau tu. Do vay, van de xem xet bo sung huyen vao dia ban uu dai dau tu nhu kien nghi cua cac dia phuong can doi Chinh phu ban hanh nghi dinh moi ve dia ban uu dai dau tu sau khi Luat dau tu duoc Quoc hoi thong qua.

Cu tri tinh Can Tho: Nhieu van ban, nghi quyet cua Trung uong da khang dinh thanh pho Can Tho phai co san bay, cang bien quoc te, la dau moi giao luu quan trong voi the gioi va khu vuc xung quanh. Tuy nhien van de nay nen phan dinh moc thoi gian dau tu cu the: Bao gio trien khai ? Bao gio ket thuc ?”.

Tra loi:

Thanh pho Can Tho da duoc Dang va Nha nuoc khang dinh la trung tam kinh te cua vung dong bang song Cuu Long; do vay viec xay dung ket cau ha tang, trong do co san bay, cang bien quoc te,... la hoan toan can thiet.

De thuc hien chu truong tren cua Dang va Nha nuoc, Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2001-2010 va Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010 deu du kien nang cap Cang hang khong Can Tho thanh Cang hang khong quoc te de co the tiep nhan cac loai may bay tam trung nhu A321, B767... Du an nang cap Cang hang khong Can Tho da duoc phe duyet Quyet dinh dau tu. Cac Bo, nganh Trung uong da trinh Thu tuong Chinh phu du kien bo tri 370 ty dong bang nguon von trai phieu Chinh phu de thuc hien du an nay.

Ve cang bien Can Tho: Du an nang cap tong hop cang bien nay da duoc Bo Giao thong van tai quan tam; nhieu Bo, nganh lien quan cung da chap thuan dua du an vao thuc hien trong ke hoach 5 nam toi. Du kien du an se su dung nguon von ODA nen da duoc dua vao danh sach keu goi cac nha tai tro.

Ngoai hai du an lon tren, con co nhieu du an phat trien ket cau ha tang khac cua thanh pho Can Tho cung duoc quan tam de tung buoc thuc hien dau tu, nhat la he thong giao thong duong bo. Vi du duong quoc lo Vi Thanh - Can Tho voi tong muc dau tu 1.200 ty dong da duoc dua vao danh muc cac du an su dung nguon von trai phieu Chinh phu giai doan 2006-2010; duong Bon Tong Mot Ngan voi tong muc dau tu 300 ty dong cung da duoc dua vao danh muc cac du an su dung nguon von trai phieu Chinh phu giai doan 2005-2010 de trinh Chinh phu phe duyet.

Cu tri tinh Dien Bien: “De nghi nghien cuu va ban hanh cac quy dinh cu the trong hoat dong tu van theo Luat Doanh nghiep trong do can quy dinh ro che tai xu phat cu the doi voi cac don vi van khong thuc hien nghiem tuc cac quy dinh hien hanh cua nha nuoc trong linh vuc dau tu va xay dung”.

Tra loi:

Kien nghi nay cua cu tri tinh Dien Bien la hoan toan xac dang. Trong khuon kho nhiem vu duoc giao chu tri soan thao Luat Doanh nghiep (chung) va Luat Dau tu (chung), Bo Ke hoach va Dau tu dang phoi hop voi cac Bo, nganh huu quan nghien cuu soan thao nhung quy dinh cu the de bao dam hieu luc cao cua cong tac quan ly nha nuoc, trong do co cac quy dinh cu the de quan ly hoat dong cua doanh nghiep theo Luat Doanh nghiep, dac biet la cac quy dinh ve che tai xu phat cu the doi voi cac don vi khong thuc hien nghiem tuc cac quy dinh cua Nha nuoc trong linh vuc dau tu va xay dung.

Vi du trong Du thao Luat Doanh nghiep co mot chuong ve quan ly nha nuoc doi voi doanh nghiep, bao gom cac noi dung cu the nhu: noi dung quan ly nha nuoc doi voi doanh nghiep, trach nhiem quan ly nha nuoc doi voi doanh nghiep, co cau to chuc, trach nhiem va quyen han cua co quan dang ky kinh doanh; kiem tra, thanh tra hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep; xu ly vi pham.

Trong Du thao Luat dau tu cung co mot chuong quan ly nha nuoc ve dau tu, bao gom: noi dung quan ly nha nuoc ve dau tu; trach nhiem quan ly nha nuoc ve dau tu; quan ly dau tu theo quy hoach; theo doi, danh gia hoat dong dau tu; thanh tra ve hoat dong dau tu; khieu nai, to cao, khoi kien; xu ly vi pham.

Cu tri tinh Dien Bien: “De nghi som dau tu nang cap cua khau Tay Trang thanh cua khau quoc te; nang cap, dau tu xay dung cac cua khau quoc gia: Huoi Puoc - Na Son, A Pa Chai (Dien Bien) - Long Phu (Giang Thanh - Van Nam). Dau tu xay dung co so ha tang khu vuc kinh te cua khau theo Quyet dinh 187 cua Thu tuong Chinh phu”.

Tra loi:

Viec phat trien cac khu kinh te cua khau la mot chu truong lon cua Dang va Nha nuoc, la mot nhiem vu da duoc Nghi quyet 37 cua Bo Chinh tri de ra, phu hop voi tien trinh hoi nhap kinh te Quoc te cua nuoc ta hien nay.

Doi voi truong hop cua khau Tay Trang: hang nam cua khau Tay Trang deu duoc Trung uong ho tro dau tu ha tang khu kinh te theo Quyet dinh 187/2001/QD-TTg ngay 7/12/2001 cua Thu tuong Chinh phu.

Tuy nhien, de nang cap len cua khau Tay Trang thanh cua khau quoc te, Uy ban nhan dan tinh Dien Bien can co to trinh Thu tuong Chinh phu ve viec nay. Tuong tu, de cac cua khau Huoi Puoc - Na Son, A Pa Chai (Dien Bien) - Long Phu (Giang Thanh – Van Nam) duoc huong chinh sach dau tu ha tang khu kinh te cua khau, tinh cung can co Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu cho phep thanh lap khu kinh te cua khau tai cac cua khau nay. Sau khi da co cac quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu, tinh can lam day du cac thu tuc dau tu va trinh cac cap co tham quyen phe duyet; tren co so do Chinh phu se ho tro dau tu ket cau ha tang cac khu kinh te cua khau theo tinh than Quyet dinh 187 cua Thu tuong Chinh phu.

Cu tri tinh Ha Giang: “De nghi Chinh phu quan tam day nhanh tien do cap von cho du an xay dung khu kinh te cua khau Thanh Thuy - Ha Giang”.

Tra loi:

Cua khau Quoc gia Thanh Thuy, tinh Ha Giang da duoc Thu tuong Chinh phu quyet dinh thanh lap tai Quyet dinh so 184/2001/QD-TTg ngay 21/11/2001. Tu khi thanh lap den nay, Cua khau Quoc gia Thanh Thuy da duoc dau tu 42 ty dong, trong do rieng nam 2005 duoc dau tu 15 ty dong. Theo bao cao cua tinh, tong nhu cau von dau tu ha tang Khu kinh te cua khau Thanh Thuy khoang 130 ty dong.

Trong ke hoach nam 2006, Chinh phu se tiep tuc thuc hien ho tro von dau tu ha tang Khu kinh te cua khau Thanh Thuy. Tuy nhien, so von can doi cu the trong ke hoach nam 2006 con phu thuoc vao du toan chi ngan sach nha nuoc nam 2006 se duoc Quoc hoi phe chuan tai ky hop thu 8 vao thang 10-11/2005.

Cu tri tinh Ha Tay: De nghi Chinh phu chi dao cac Bo: Ke hoach va Dau tu, Tai chinh, Nong nghiep va phat trien nong thon, Giao thong van tai co chinh sach ho tro kinh phi, ky thuat de cac dia phuong day manh va phat trien canh dong dat 50.000.000 dong/ha canh tac/nam; de an phat trien giao thong nong thon, mien nui”

Tra loi:

Chu truong canh dong 50 trieu dong/ha/nam la chu truong cua Bo Nong nghiep va phat trien nong thon phat dong nham day nhanh tien do ung dung khoa hoc ky thuat vao san xuat nong nghiep, tu do lam tang gia tri san luong tren 1 ha dat nong nghiep, nang cao thu nhap cho nong dan, thuc day su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep, nong thon.

Tu khi phat dong den nay, phong trao xay dung canh dong 50 trieu dong da phat trien kha. Da xuat hien nhieu mo hinh dat 50 trieu dong/ha/nam; da co nhung huyen dat tren 50 trieu dong/ha/nam tren dien tich nong nghiep toan huyen nhu Cho Moi (An Giang), Gia Binh (Bac Ninh), Tu Liem (Ha Noi). Tinh chung toan vung dong bang song Cuu Long da dat 38 trieu dong/ha/nam; vung dong bang song Hong dat 37 trieu dong/ha/nam. Tren pham vi ca nuoc, gia tri san luong tren 1 hec ta dat nong nghiep da tang dang ke: nam 2003 dat 19,4 trieu dong; nam 2004 dat 22 trieu dong.

De ho tro cac dia phuong day manh phong trao xay dung canh dong 50 trieu dong/ha/nam mot cach ben vung, dong thoi van phat huy duoc tinh sang tao, quyen tu chu cua nong dan, phu hop voi cac cam ket hoi nhap cua Viet Nam va cac san pham lam ra tieu thu duoc, Chinh phu va cac Bo, nganh Trung uong dang tich cuc nghien cuu, de xuat cac co che, chinh sach can thiet. Tren co so cac tinh toan co can cu khoa hoc va chu truong dieu chinh co cau san xuat nham phat huy toi da loi the so sanh cua tung vung sinh thai, Chinh phu da dat muc tieu den nam 2010, gia tri san luong tren 1 ha dat nong nghiep dat binh quan 30 trieu dong/ha, den nam 2020 dat 50 trieu dong/ha. De dat duoc muc tieu tren, Chinh phu da chi dao ap dung cac bien phap ho tro chu yeu gom:

1) Tang cuong dau tu cho nghien cuu khoa hoc va phat trien cong nghe nong nghiep, trong do dac biet chu trong dau tu cho cac khau giong cay trong, vat nuoi va cong nghe sinh hoc nong nghiep de ra tao buoc tien dot pha ve nang suat, chat luong. Cac nghien cuu khoa hoc va phat trien cong nghe nay khi ung dung vao san xuat se tao ra gia tri gia tang lon, lam tang suc canh tranh va kha nang tieu thu cua san pham nong nghiep. Bo Nong nghiep va phat trien nong thon dang xay dung De an phat trien cong nghe sinh hoc nong nghiep de trinh Chinh phu phe duyet.

2) Tang cuong cong tac khuyen nong ca ve kinh phi va can bo khuyen nong co so, thuc hien xa hoi hoa cong tac nay de day manh hon nua viec chuyen giao tien bo ky thuat moi vao san xuat. Hien nay, kinh phi tu ngan sach nha nuoc cho cong tac khuyen nong tang binh quan tren 12%/nam (chua ke kinh phi cho cong tac nay tu cac to chuc quoc te khac thong qua cac du an xoa doi giam ngheo). Mat khac, tang cuong xay dung cac mo hinh nong nghiep tien tien, mo hinh nong nghiep cong nghe cao de cac to chuc, ho nong dan tham quan, hoc tap. Ngoai ra, can day manh viec xay dung mot so trung tam huan luyen, dao tao can bo khuyen nong.

3) Tiep tuc dau tu cho chuong trinh giong cay trong, vat nuoi; dau tu xay dung cac cong trinh thuy loi. Chu trong dau tu xay dung he thong thong tin thi truong de ho tro nong dan nam bat thong tin ve thi truong va gia ca san pham.

4) Tang cuong ho tro phat trien cac doanh nghiep vua va nho, cac hop tac xa o nong thon.

Tren co so chu truong va chinh sach chung cua Nha nuoc, viec xac dinh nhu cau va trien khai cac hoat dong cu the o tung dia phuong do Chinh quyen dia phuong tu to chuc thuc hien.

Cu tri tinh Hai Duong: Cu tri cho rang viec dau tu cho linh vuc nong nghiep con thap, chua tuong xung (moi chi chiem khoang 8% tong so von dau tu cua Ngan sach Nha nuoc), trong khi do nuoc ta co 3/4 dan so lam nong nghiep”.

Tra loi:

Dang va Nha nuoc ta luon luon xac dinh nong nghiep la khu vuc co vi tri rat quan trong trong nen kinh te quoc dan; do do, trong xay dung ke hoach hang nam, 5 nam cung nhu chien luoc phat trien kinh te - xa hoi dai han, Dang va Chinh phu luon luon quan tam dau tu cho khu vuc nong nghiep. Dau tu cho khu vuc nong nghiep bao gom dau tu cho cac nganh nong nghiep, lam nghiep, ngu nghiep va cong tac thuy loi.

Trong nhung nam qua, ty trong chi dau tu xay dung co ban cho khu vuc nong nghiep trong tong nguon von ngan sach nha nuoc deu lien tuc tang len va chiem khoang 18-19% tong nguon von ngan sach nha nuoc, chua bao gio giam xuong 8%. Rieng nam 2005, tong muc dau tu cho khu vuc nong nghiep dat tren 12,5 nghin ty dong, chiem 19% tong chi dau tu xay dung co ban tu ngan sach nha nuoc. Trong ke hoach nam 2006, du kien se chi 15,5 nghin ty dong von dau tu xay dung co ban tu ngan sach nha nuoc cho khu vuc nay, cung chiem ty trong 19% tong nguon von ngan sach nha nuoc.

Ngoai nguon von chi dau tu xay dung co ban noi tren, hang nam khu vuc nong nghiep con duoc huong dau tu gian tiep cung rat lon tu cac co che, chinh sach khac cua Nha nuoc nen trong thuc te, tong muc dau tu va ty trong dau tu cua nha nuoc cho nong nghiep con cao hon nhieu.

Nhu vay, trong dieu kien nguon von ngan sach nha nuoc hang nam con han hep, viec ty trong chi dau tu xay dung co ban cho khu vuc nong nghiep lien tuc tang len trong thoi gian qua tuy chua dap ung duoc nhu cau, nhung da the hien su quan tam, co gang lon cua Dang va Nha nuoc doi voi su phat trien cua khu vuc nay.

Cu tri thanh pho Ho Chi Minh: Viec thanh lap cac doanh nghiep theo Luat Doanh nghiep hien nay kha de dang, song viec phoi hop quan ly cac doanh nghiep giua cac nganh huu quan con long leo nen nhieu doanh nghiep da loi dung de tron thue hoac chay y trong nghia vu nop thue. De nghi Nha nuoc xac lap co che phoi hop chat che, dong bo giua cac nganh huu quan (ke hoach va dau tu, thue, tai chinh, ngan hang, hai quan, quan ly thi truong...), co co quan giu vai tro "nhac truong" lam dau moi thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve hoat dong cua doanh nghiep de quan ly cac doanh nghiep co hieu qua hon. Huong toi xay dung mot Luat Doanh nghiep ap dung chung cho moi thanh phan kinh te de tranh gay ngo nhan rang chinh sach cua Nha nuoc co su phan biet va tien loi trong viec quan ly”.

Tra loi:

De nghi cua cu tri thanh pho Ho Chi Minh ve phoi hop quan ly nha nuoc giua cac Bo, nganh huu quan nham tang cuong cong tac quan ly nha nuoc, han che toi da tinh trang doanh nghiep loi dung tron thue, chay y nop thue... la rat xac dang. De nghi nay se duoc Ban soan thao Luat Doanh nghiep (thong nhat) va Luat Dau tu (chung) nghiem tuc nghien cuu, tiep thu trong qua trinh tiep thu y kien cua cac doan dai bieu Quoc hoi. Cac du thao cua hai luat nay cung da dua vao cac sua doi, bo sung theo huong xac lap cac co che phoi hop chat che, dong bo giua cac Bo, nganh huu quan. Cu the:

Hai du an Luat da sua doi, bo sung nhieu quy dinh nham tang cuong hieu luc quan ly nha nuoc doi voi doanh nghiep sau khi thanh lap. Vi du: quy dinh chat che hon ve nghia vu cua doanh nghiep va che tai khi khong thuc hien theo dang ky kinh doanh; doanh nghiep dang ky du an de phuc vu cho cong tac quan ly nha nuoc; khi dang ky nganh nghe kinh doanh phai nop phi... De tang cuong cong tac hau kiem, da bo sung cac quy dinh chat che va ro rang hon doi voi viec xay dung, quan ly va cung cap thong tin ve doanh nghiep, cong tac kiem tra doanh nghiep sau thanh lap…

Dac biet, du thao cac Luat moi da quy dinh doanh nghiep se bi thu hoi giay chung nhan dang ky kinh doanh trong mot so truong hop cu the nhu:

Gia mao trong ke khai ho so dang ky kinh doanh,

Khong dang ky ma so thue,

Khong hoat dong tai tru so doanh nghiep da dang ky trong thoi han 1 nam ke tu ngay duoc cap giay chung nhan dang ky kinh doanh hoac giay chung nhan thay doi tru so chinh,

Khong co bat ky bao cao nao ve hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep voi co quan dang ky kinh doanh trong 2 nam lien tiep,

Ngung hoat dong kinh doanh 1 nam lien tuc ma khong thong bao voi co quan dang ky kinh doanh,

Khong gui bao cao den co quan dang ky kinh doanh trong thoi han 3 thang,

Kinh doanh cac nganh, nghe bi cam

....

Viec thu hoi giay chung nhan dang ky kinh doanh chinh la ket qua cua viec phoi hop quan ly dong bo giua cac co quan khac nhau, trong do co quan dang ky kinh doanh thuc hien vai tro cua "nhac truong".

Noi dung quan ly nha nuoc bao gom rat nhieu van de khac nhau va lien den nhieu co quan khac nhau; do do kho co the giao cho mot co quan thuc hien tat ca cac chuc nang quan ly nha nuoc. Vi vay, du an Luat Doanh nghiep quy dinh Chinh phu thong nhat quan ly nha nuoc doi voi doanh nghiep; cac bo, co quan ngang bo trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh se dam nhiem cong tac quan ly co lien quan, vi du: dang ky kinh doanh, dieu kien kinh doanh, tuyen truyen, pho bien phap luat, moi truong, quan ly chat luong, ve sinh an toan… Viec phoi hop giua cac co quan quan ly nha nuoc de thuc hien cong tac nay se duoc nghien cuu quy dinh the tai cac van ban huong dan thi hanh Luat.

Tuy nhien, de khac phuc tinh trang tron thue hoac chay y trong nghia vu nop thue, khong chi phai tangcuong su phoi hop giua cac co quan nha nuoc, ma con phu thuoc rat lon vao y thuc tuan thu phap luat cua doanh nghiep, cac quy dinh cua chinh sach thue cung nhu nang luc, trach nhiem va hanh vi ung xu cua cac can bo nganh thue, hai quan, quan ly thi truong, cong an... Nhan thuc duoc dieu nay, Chinh phu dang tiep tuc chi dao cac Bo, nganh lien quan tang cuong cong tac tuyen truyen phap luat ve thue... cung nhu day manh cong tac cai cach hanh chinh trong linh vuc nay.

Ve de nghi xay dung mot Luat Doanh nghiep (thong nhat) de tranh gay ngo nhan rang chinh sach cua Nha nuoc co su phan biet va tien loi trong viec quan ly cac doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te: Den nay Chinh phu da xay dung va trinh Quoc hoi du an Luat Doanh nghiep (thong nhat) de Quoc hoi xem xet va thong qua tai ky hop lan thu tam sap toi.

De xoa bo su phan biet doi xu giua cac thanh phan kinh te, du an Luat quy dinh cac cong ty nha nuoc phai chuyen thanh cong ty trach nhiem huu han, cong ty co phan hoat dong theo Luat Doanh nghiep trong thoi han 4 nam ke tu thoi diem Luat Doanh nghiep (moi) co hieu luc. Nhu vay, Luat Doanh nghiep se duoc ap dung thong nhat cho moi loai hinh doanh nghiep.

Tuy nhien, de dam bao thuc su binh dang, xoa bo nhung phan biet doi xu giua cac thanh phan kinh te, ben canh viec ban hanh Luat Doanh nghiep chung, can tiep tuc ra soat, sua doi cac van ban phap luat khac lien quan den moi truong kinh doanh nhu dat dai, tin dung, hai quan, thue... va nhat la giao duc hanh vi ung xu binh dang cua cac can bo cong chuc doi voi moi hinh doanh nghiep.

Cu tri tinh Lai Chau: De nghi Chinh phu cho bo sung danh muc va ghi von tu nam 2005-2006 du an nang cap Quoc lo 12 doan Km 0 - Km 22 (tu cua khau Ma Lu Thang den trung tam thi tran Phong Tho). Du an da duoc Bo Giao thong van tai chap thuan dua vao trai phieu Chinh phu tai van ban so 6027/GTVT-KHDT ngay 02/11/2005”.

Tra loi:

Du an dau tu nang cap Quoc lo 12 doan tu Cua khau Ma Lu Thang - Phong Tho (Km 0 - Km 22) thuoc dia phan tinh Lai Chau da duoc cac Bo Ke hoach va Dau tu, Tai chinh, Giao thong van tai va Nong nghiep va phat trien nong thon thong nhat trinh Thu tuong Chinh phu dua vao danh muc cac du an cap bach do Bo Giao thong van tai quan ly su dung nguon von trai phieu Chinh phu giai doan 2005-2010 voi muc von 140 ty dong. Hien nay Bo Giao thong van tai dang to chuc lap du an de som trien khai thuc hien dau tu.

De du an duoc thuc hien dung tien do sau khi co Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu, de nghi Bo Giao thong van tai phoi hop voi Uy ban nhan dan tinh Lai Chau khan truong hoan thien cac thu tuc dau tu theo quy dinh.

Cu tri tinh Lai Chau: De kip thoi cho tinh Lai Chau trien khai thuc hien hang muc cong trinh, dam bao tien do xay dung da de ra, de nghi Chinh phu uu tien cho tam ung von xay lap doi voi cac du an chi dinh thau thuoc chuong trinh du an di dan tai dinh cu thuy dien Son La”.

Tra loi:

1) Ngay 11 thang 12 nam 2004, Thu tuong Chinh phu da co Quyet dinh so 207/2004/QD-TTg ve viec ban hanh co che quan ly va thuc hien Du an thuy dien Son La, trong do phuong thuc lua chon nha thau thuc hien cac du an di dan tai dinh cu duoc quy dinh cu the tai dieu 15 nhu sau:

"Tuy theo quy mo va tinh chat cua tung hang muc cong trinh hoac goi thau, viec thuc hien cac du an di dan tai dinh cu va cac du an, cong trinh ha tang duoc thuc hien nhu sau:

1. Chu tich Uy ban nhan dan tinh duoc phep chi dinh cac nha thau theo qui dinh co giam 5% gia tri du toan xay lap doi voi cac du an hoac hang muc cong trinh co tong du toan duoc duyet den 10 ty dong.

2. Giam doc So chuyen nganh, Chu tich Uy ban nhan dan huyen duoc phep chi dinh thau theo quy dinh co giam 5% gia tri du toan xay lap doi voi cac du an hoac hang muc cong trinh co tong du toan duoc duyet den 3 ty dong.

3. Cac tieu du an hoac cac hang muc cong trinh co gia tri goi thau tren 10 ty dong phai duoc dau thau de lua chon nha thau thuc hien".

2) Quyet dinh so 207/2004/QD-TTg tai dieu 16, khoan 5 cung da quy dinh cu the viec tam ung von cho cac nha thau nhu sau:

"Chu dau tu tam ung cho nha thau 10% gia tri hop dong theo tong du toan duoc duyet voi cac du an xay dung ket cau ha tang, 20% gia tri hop dong theo tong du toan duoc duyet voi cac du an san xuat nong, lam nghiep, che bien va cac du an tao giong cay trong, con nuoi phuc vu cho cong tac di dan, tai dinh cu".

Nhu vay, Quyet dinh so 207/2004/QD-TTg ngay 11 thang 12 nam 2004 cua Thu tuong Chinh phu da quy dinh viec tam ung von doi voi cac du an chi dinh thau thuoc Chuong trinh du an di dan tai dinh cu thuy dien Son La. De nghi tinh Lai Chau nghien cuu, ap dung doi voi tung truong hop cu the.

Cu tri tinh Long An: De nghi Chinh phu dieu chinh Nghi dinh 35/CP va Nghi dinh 164/CP ve dia ban uu dai dau tu theo huong xep cac huyen cua tinh Long An vao danh muc dac biet kho khan va thi xa Tan An vao danh muc co dieu kien kho khan de phu hop voi nghi dinh 24/CP ve dia ban uu dai dau tu nuoc ngoai”.

Tra loi:

Ngay 29/03/2002 Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 35/2002/ND-CP ve viec sua doi, bo sung Danh muc A, B va C ban hanh tai Phu luc kem theo Nghi dinh so 51/1999/ND-CP ngay 8/7/1999 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh Luat Khuyen khich dau tu trong nuoc (sua doi). Theo Danh muc dia ban co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan (Danh muc B) va Danh muc dia ban co dieu kien kinh te-xa hoi dac biet kho khan (Danh muc C) ban hanh tai Phu luc kem theo Nghi dinh so 35/2002/ND-CP ngay 29/03/2002, tong so huyen nam trong dia ban duoc huong uu dai dau tu theo Luat Khuyen khich dau tu trong nuoc la 357 huyen, trong do 204 huyen thuoc Danh muc B va 153 huyen thuoc Danh muc C.

Tuy nhien, ke tu khi Nghi dinh so 35/2002/ND-CP duoc ban hanh cho den nay da co khong it thay doi ve dia gioi hanh chinh cua cac tinh va huyen. Cu the do chia tach nen co them 3 tinh moi la tinh Hau Giang (tach ra tu tinh Can Tho), tinh Dien Bien (tach ra tu tinh Lai Chau) va tinh Dak Nong (tach ra tu tinh Dak Lak). Nhu vay den nay ca nuoc co 64 tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong. Ve huyen, da co mot loat huyen moi duoc thanh lap tren co so chia tach cac huyen cu, trong so do khong it huyen da nam trong Danh muc B hoac Danh muc C.

Truoc tinh hinh do, ngay 28/7/2005, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 190/2005/QD-TTg ve viec sua doi, dieu chinh Danh muc B va C ban hanh ban hanh tai Phu luc kem theo Nghi dinh so 35/2002/ND-CP ngay 29/3/2002 cua Chinh phu. Quyet dinh nay chi gioi han trong viec sua doi, dieu chinh Danh muc B va C cho phu hop voi su thay doi dia gioi hanh chinh cua cac huyen da nam trong dia ban uu dai dau tu de tranh gay xao tron lon trong viec thuc hien uu dai dau tu theo dia ban.

Ve viec mot so dia phuong trong do co tinh Long An kien nghi bo sung huyen vao cac Danh muc B hoac C cua Nghi dinh so 35/2002/ND-CP: Hien nay du an Luat dau tu (chung) dang duoc co quan chu tri la Bo Ke hoach va Dau tu khan truong hoan tat de Chinh phu dua ra trinh Quoc hoi xem xet va thong qua tai ky hop lan thu tam sap toi, trong do se co nhung dieu khoan moi ve dia ban uu dai dau tu. Do vay, van de xem xet bo sung huyen vao dia ban uu dai dau tu nhu kien nghi cua cac dia phuong can doi Chinh phu ban hanh nghi dinh moi ve dia ban uu dai dau tu sau khi Luat dau tu duoc Quoc hoi thong qua.

Cu tri tinh Long An: “De nghi voi cac Bo, nganh Trung uong khi xay dung co che chinh sach can nghien cuu dac diem cua tung vung, mien de de ra chu truong, chinh sach phu hop, dam bao su phat trien dong bo giua cac dia phuong”.

Tra loi:

Do co su khac biet ve dieu kien tu nhien (dat dai, khi hau, nguon nuoc...), dieu kien ket cau ha tang, kha nang huy dong cac nguon luc phat trien giua tung vung... nen trinh do phat trien kinh te - xa hoi giua cac vung khong dong deu. Vi vay, khi nghien cuu xay dung co che, chinh sach, Chinh phu cung nhu cac Bo, nganh trung uong rat quan tam den cac dac diem vung nhu y kien cua cu tri tinh Ninh Binh da neu. Hien nay Dang va Nha nuoc ta da ban hanh va thuc hien nhieu chinh sach ve phat trien vung, trong do co cac chinh sach dac thu rieng cho cac vung kinh te trong diem va cac vung kho khan, co nhung chinh sach rieng cho vung mien nui va trung du phia Bac, vung Tay Nguyen, vung dong bang song Cuu Long... Nhin chung, cac chinh sach de ra da chu y den dac diem va tinh hinh cu the cua tung vung, cu the nhu sau:

1) Doi voi cac vung kinh te trong diem

a) Co che huy dong von dau tu phat trien: Cac tinh, thanh pho thuoc vung kinh te trong diem da duoc Chinh phu cho phep huy dong von bang hinh thuc trai phieu do thi, trai phieu cong trinh (hien nay chi co thanh pho Ho Chi Minh ap dung hinh thuc nay) de xay dung cac cong trinh phuc loi nhu he duong giao thong, cac diem sinh hoat cong cong, cong vien, quang truong, nha van hoa...

b) Co che doi dat lay ha tang truoc day va co che dau gia quyen su dung dat hien nay: Co che chinh sach su dung dat dai hien nay da cho phep cac cap chinh quyen dia phuong huy dong va su dung quy dat dai nhu mot nguon von dau tu de phat trien san xuat, xay dung ket cau ha tang va quy nha o do thi. Ba Ria-Vung Tau la tinh dau tien trong ca nuoc thuc hien thi diem cac hinh thuc dau thau, dau gia va co che "doi dat lay ha tang" theo Quyet dinh 18 cua Thu tuong Chinh phu; tiep theo la nhieu tinh, thanh pho nhu Binh Duong, thanh pho Ho Chi Minh, Da Nang, Quang Ninh, Ha Noi... Nho do toc do do thi hoa, toc do xay dung mo rong va chinh trang do thi, xay dung ket cau ha tang o cac tinh, thanh pho noi tren da co nhung chuyen bien kha manh me.

c) Co che phan cap manh hon cho cac dia phuong (quyet dinh dau tu, ve ngan sach, ve cap phep du an dau tu truc tiep nuoc ngoai, ve cap dat…): Viec day manh phan cap da tang them tham quyen, nang cao trach nhiem, dong thoi phat huy duoc su nang dong cua chinh quyen cac cap trong viec quyet dinh quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, quyet dinh cac du an dau tu trong nuoc va cap phep dau tu nuoc ngoai, trong phan bo dieu hanh ngan sach dia phuong, trong quan ly va su dung dat dai…; tu do da tao dieu kien thuan loi de khai thac tot hon cac nguon luc, thuc day phat trien kinh te – xa hoi cua cac vung kinh te trong diem. Viec Dang va Nha nuoc thi diem phan cap cho Ha Noi, thanh pho Ho Chi Minh va cac Nghi quyet cua Dang ve thuc day phat trien kinh te - xa hoi cua Hai Phong, Da Nang va cac dia phuong khac trong vung kinh te trong diem la su quan tam dac biet cua Dang va Nha nuoc nham phat huy loi the so sanh cua cac vung kinh te trong diem.

2) Doi voi cac vung khac:

Doi voi cac vung kho khan, Nha nuoc da va dang co nhung co che, chinh sach chung ho tro, khuyen khich su phat trien cua cac vung nay nhu chinh sach phat trien ket cau ha tang nong thon, chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui va vung sau, vung xa (Chuong trinh 135), cac chinh sach ho tro, xoa doi giam ngheo, dinh canh, dinh cu, tieu thu san pham, tro gia hang hoa cho dong bao cac dan toc thieu so vung cao... Ngoai ra doi voi tung vung Dang va Nha nuoc da ap dung cac chinh sach phat trien cu the bang cac Quyet dinh cua Thu Tuong Chinh phu ve day manh phat trien kinh te - xa hoi cac vung nay nhu Quyet dinh 186, 168, 173... Cu the la:

a) Doi voi vung mien nui va trung du phia Bac:

Chinh sach uu tien phat trien ket cau ha tang cac tinh mien nui phia Bac duoc neu trong Quyet dinh so 960/TTg ngay 24/12/1996 cua Thu tuong Chinh phu ve dinh huong dai han va ke hoach 5 nam 1996-2000 phat trien kinh te - xa hoi cac tinh mien nui phia Bac, Quyet dinh so 186/2001/QD-TTg ngay 7/12/2001 ve phat trien kinh te - xa hoi thoi ky 2001-2005, Quyet dinh so 120/QD-TTg ve ho tro phat trien kinh te xa hoi 6 tinh mien nui dac biet kho khan...;

Chinh sach doi voi cac khu kinh te cua khau;

Chinh sach ve giai quyet nuoc sinh hoat cho cac ho gia dinh vung cao, nui da.Thang 4 nam 2005, Bo Chinh tri da ban hanh Nghi quyet so 37 ve phat trien kinh te - xa hoi va bao dam quoc phong an ninh cho vung mien nui va trung du phia Bac. Hien nay Chinh phu dang chi dao cac Bo, nganh Trung uong va cac dia phuong tap trung chi dao trien khai thuc hien Quyet dinh cua Bo Chinh tri. Chinh phu dang chi dao tong ket thuc hien chuong trinh 186 va xay dung chuong trinh phat trien cho vung thoi ky 2006-2010.

b) Doi voi vung dong bang song Cuu Long:

Chinh sach uu dai phat trien thuy loi, giao thong, nong thon duoc ban hanh trong Quyet dinh so 99/QD-TTg ngay 9/2/1996 cua Thu Tuong Chinh phu ve dinh huong dai han va ke hoach 5 nam 1996-2000 phat trien thuy loi, giao thong va xay dung nong thon vung dong bang song Cuu Long;

Chinh sach phat trien kinh te - xa hoi vung thoi ky 2001-2005 duoc ban hanh trong Quyet dinh so 168/ 2001/ QD-TTg cua Thu Tuong Chinh phu.

Chinh sach cho cac ho gia dinh thuoc vung lu vay von ton nen hoac lam nha tren coc;

Chinh sach doi voi dong bao dan toc Kho Me.

Hien nay Chinh phu dang chi dao tong ket tinh hinh thuc hien cac Quyet dinh cua Thu Tuong Chinh phu va xay dung ke hoach 5 nam 2006-2010 cho cac dia phuong trong vung.

c) Doi voi vung Tay Nguyen:

Thoi gian qua, Dang va Chinh phu da co nhieu chu truong va chinh sach quan trong nham thuc day phat trien kinh te - xa hoi Tay Nguyen, dac biet la Quyet dinh so 656/TTg ngay 13 thang 9 nam 1996 cua Thu tuong Chinh phu ve phat trien kinh te - xa hoi Tay Nguyen. Trong thoi ky 1996-2000, von ngan sach Nha nuoc dau tu cho Tay Nguyen dat khoang 8.940 ty dong, chiem khoang 37% von dau tu xa hoi cua vung va khoang 10% tong von dau tu bang nguon von ngan sach cua ca nuoc. Nguon von ngan sach Nha nuoc da duoc tap trung dau tu vao phat trien he thong ket cau ha tang nhu xay dung he thong giao thong, xay dung cac cong trinh thuy loi, thuy dien, cac cong trinh y te, van hoa giao duc va chuong trinh xoa doi giam ngheo...

Quyet dinh so 173/QD-TTg/2001, Chinh phu da ap dung bo sung mot so chinh sach rieng cho Tay Nguyen nhu chinh sach cap dat cho cac ho dong bao dan toc thieu so khong co dat hoac thieu dat san xuat, chinh sach uu dai doi voi con em nguoi dan toc thieu so o Tay Nguyen nham phat trien nguon nhan luc.

Dong thoi, Dang va Nha nuoc cung da ap dung nhieu cac co che, chinh sach uu tien ve dau tu cho Tay Nguyen, nhat la dau tu ho tro theo muc tieu bang nguon von ngan sach nha nuoc.

Cu tri tinh Long An: De nghi Chinh phu co co che de ho tro cac tinh moi gia nhap vung kinh te trong diem; thanh lap bo phan thuong truc de dieu phoi, dieu hanh, xu ly nhung cong viec mang tinh chat khu vuc doi voi cac tinh trong diem, dau tu so ha tang mang tinh chat lien vung de dap ung yeu cau phat trien.

De nghi Chinh phu dau tu cho phat trien cong nghiep trong vung kinh te trong diem, co chinh sach khuyen khich doi voi cac tinh co nop ngan sach Trung uong vi hien nay co che bo tri von dau tu ve xay dung co ban cua Trung uong cung chi la 4.000-5.000 ty dong, khong co su thay doi so voi truoc day”.

Tra loi:

1) Ve co che ho tro cac tinh moi gia nhap vung kinh te trong diem:

Cac tinh moi gia nhap cac vung kinh te trong diem duoc uu tien dau tu ve phat trien mang luoi ket cau ha tang, nhat la mang luoi giao thong, de ket noi chung voi cac tinh khac trong cac vung kinh te trong diem.

Ve viec thanh lap bo phan thuong truc de dieu phoi, xu ly nhung cong viec mang tinh chat vung, lien vung cua vung kinh te trong diem:

De dieu phoi phat trien va xu ly nhung van de co tinh chat lien vung, Thu tuong Chinh phu da quyet dinh thanh lap Ban Chi dao dieu phoi phat trien cac vung kinh te trong diem (Quyet dinh so 20/2004/QD-TTg) voi Truong Ban la mot dong chi Pho Thu Tuong, Pho truong ban thuong truc la Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu. Nhiem vu cua Ban Chi dao la dieu phoi hoat dong cua cac vung kinh te trong diem nham nang cao hieu qua dau tu tai cac vung nay va ho tro phat trien cac vung khac.

Hien nay, Ban Chi dao dieu phoi phat trien cac vung kinh te trong diem dang chi dao phoi hop voi cac Bo nganh va cac dia phuong thuc hien theo dung quy hoach phat trien kinh te - xa hoi cac vung kinh te trong diem nhu dau tu xay dung ket cau ha tang, phat trien nguon nhan luc, doi ngoai, lien ket vung va tu van cho Chinh phu ve ban hanh co che, chinh sach va cac giai phap thuc day phoi hop lien ket giua cac Bo nganh.

Ngay 22 thang 8 nam 2005, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu, Pho Truong ban thuong truc Ban Chi dao dieu phoi phat trien cac vung kinh te trong diem, da ban hanh Quyet dinh so 811/QD-BKH ve viec thanh lap To thuong truc Ban Chi dao dieu phoi phat trien cac vung kinh te trong diem. To truong To thuong truc la mot dong chi lanh dao Bo Ke hoach va Dau tu, cac thanh vien la lanh dao cac Cuc, Vu, Vien cua cac Bo, nganh Trung uong, lanh dao cac So Ke hoach va Dau tu cac tinh trong vung kinh te trong diem. To thuong truc co nhiem vu cung voi Van phong Ban Chi dao dieu phoi phat trien cac vung kinh te trong diem giup Ban Chi dao phoi hop hoat dong giua cac Bo, nganh va cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong thuoc cac vung kinh te trong diem trong cong tac quy hoach, ke hoach va quyet dinh cac du an dau tu.

Ve de nghi Chinh phu dau tu phat trien cong nghiep trong vung kinh te trong diem:

Nhin chung Nha nuoc khong truc tiep dau tu tu ngan sach nha nuoc cho cac co so cong nghiep ma chi chi dao cac doanh nghiep nha nuoc dau tu vao cac dia ban khuyen khich dau tu theo quy hoach. Cac dia phuong trong cac vung kinh te trong diem, dua vao cac dac diem va dieu kien phat trien cu the cua minh se quy hoach va chi dao cac doanh nghiep nha nuoc, ho tro, giup do cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te dau tu phat trien cac nganh cong nghiep phu hop voi quy hoach va loi the so sanh cua dia phuong minh.

Cu tri tinh Long An: De nghi Chinh phu tich cuc chi dao viec ho tro von san nen trong cum, tuyen dan cu cho cac tinh bi ngap sau do lu lut. Viec thu tien su dung dat doi voi cac nen nha trong cum, tuyen dan cu la khong hop ly vi hau het cac ho vao cum, tuyen dan cu deu la nhung ho ngheo, ho chinh sach, doi song kho khan; Chinh phu can quan tam phan bo nguon von chuong trinh muc tieu thich hop cho cac tinh co cong trinh cum, tuyen dan cu de dia phuong co the dau tu co so ha tang, thu hut nhan dan vao o, khong nen phan bo binh quan nhu nguon von cac chuong trinh muc tieu khac”.

Tra loi:

De giup do dong bao tai cac vung thuong xuyen ngap lu thuoc cac tinh dong bang song Cuu Long, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh so 173/2001/QD-TTg ngay 06/11/2001 ve Chuong trinh xay dung cum tuyen dan cu va nha o vung thuong xuyen ngap lu tai cac tinh dong bang song Cuu Long giai doan 2001-2005 voi cac noi dung chu yeu sau:

a)Muc tieu: Dam bao cac cum tuyen dan cu, cac cong trinh phuc loi cong cong khong bi ngap lut so voi muc nuoc lu nam 1961 va nam 2000; nguoi dan vung ngap lu co cuoc song an toan, on dinh, khong phai di doi khi lu lut xay ra; dong thoi tao dieu kien thuan loi de phat trien san xuat, phu hop voi dieu kien va tap quan sinh hoat cua nhan dan trong vung, dua cuoc song nhan dan toan vung phat trien theo huong van minh, hien dai, dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep va phat trien nong thon.

b) Yeu cau:

Cac cum tuyen dan cu, nha o cua dan duoc xay dung theo qui hoach gom cac phuong thuc ton nen, bao de hoac lam san nha tren coc, bao dam an toan trong mua lu, phu hop voi qui hoach do UBND tinh duyet sau khi co y kien tham dinh cua Bo Xay dung.

Phai bo sung hoan chinh qui hoach xay dung, bo tri dan cu theo cum tuyen dan cu, de bao bao ve khu dan cu tap trung gan voi cac co so ha tang kinh te - xa hoi phuc vu doi song nhan dan, truoc mat uu tien lam truoc doi voi cac vung ngap sau.

Doi voi cac thi xa, thi tran, thi tu dong dan cu: ket hop nang nen cuc bo va lam de bao bao ve khu dan cu voi cac giai phap cap thoat nuoc ve sinh moi truong va cac cong trinh phuc loi cong cong cap thiet, phu hop voi dieu kien cu the tung noi.

Doi voi cac trung tam cum xa: thuc hien giai phap ton nen vuot lu la chu yeu voi qui mo phu hop khoang 3 - 5 ha; to chuc cac cum dan cu voi qui mo khoang 2 - 3 ha cho khoang 100 - 120 ho dan, gan voi dong ruong, phu hop voi dieu kien sinh hoat, san xuat cua nhan dan va bo tri cac cong trinh phuc loi.

Tuyen dan cu xay dung tren co so tuyen kenh truc, kenh cap 1 va cac truc lo giao thong la chinh. Tren cac tuyen bo tri cac cum dan cu. Cum dan cu co the duoc bo tri o mot hoac ca hai ben truc kenh, truc duong, co the lien tuc hoac gian doan tren tuyen phu hop voi qui hoach thoat lu va dieu kien cu the cua tung vung.

Doi voi de bao bao ve san xuat va sinh hoat cua dan co dien tich lon co qui mo ca ap, xa, huyen: phai co qui hoach cu the, nhat thiet khong duoc lam tu phat, tran lan, co loi cuc bo nhung gay thiet hai chung. Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon phai xem xet, phe duyet qui hoach cu the cho tung tinh tren co so qui hoach thuy loi va qui hoach kiem soat lu chung cua ca vung.

c) Qui mo: Trong giai doan 2002-2005 xay dung 1043 cum tuyen dan cu tai 610 xa thuoc 13 tinh de giai quyet cho o cho 200.000 ho, trong do giai quyet triet de tinh trang phai di doi cua tren 80.000 ho trong vung ngap lu, cu the gom:

Vung ngap sau 186 cum, tuyen

Vung ngap vua 329 cum, tuyen, de bao

Vung ngap nong 412 cum, tuyen, de bao

Vung sat lo ven song bien 116 cum, tuyen, de bao

d) Von dau tu: Du kien se bo tri von ngan sach trung uong 1.600 ty dong cho ton nen phan dien tich xay dung cac cong trinh ha tang ky thuat va ha tang xa hoi, von tin dung uu dai 1600 ty dong cho ton nen phan dien tich xay dung nha o cho dan trong cum tuyen dan cu. Ngoai ra, se huy dong them khoang 3.800 ty dong tu cac nguon ngan sach va ngoai ngan sach de dau tu cac cong trinh ha tang va nha o.

e) Tien do: Trong ke hoach 5 nam 2001 - 2005, tap trung dau tu de co ban hoan thanh viec xay dung cum tuyen dan cu va co so ha tang thiet yeu trong vung ngap lu va cac vung cua song - bien; dam bao he thong truong hoc, benh vien, co so y te, van hoa hoat dong binh thuong trong mua lu lut, tung buoc kien co hoa, dam bao khong bi ngap lut.

f) Trien khai thuc hien: Trong 5 nam qua, Chinh phu da ban hanh nhieu co che chinh sach va bo tri mot luong lon von dau tu de thiet thuc trien khai thuc hien Chuong trinh xay dung cum tuyen dan cu va nha o vung thuong xuyen ngap lu tai cac tinh dong bang song Cuu Long, trong do nhung chinh sach lon duoc thuc hien gom:

Quyet dinh so 216/QD-TTg ngay 25/3/2002 cua Thu tuong Chinh phu dau tu 2.000 ty dong von ngan sach cho Chuong trinh xay dung cum tuyen dan cu va nha o vung thuong xuyen ngap lu tai dong bang song Cuu Long;

Quyet dinh so 105/2002/QD-TTg ngay 02/8/2002 cua Thu tuong Chinh phu ve chinh sach cho cac ho dan vung ngap lu mua tra cham nen nha va nha o trong cac cum tuyen dan cu o cac tinh dong bang song Cuu Long (moi ho duoc vay khong qua 10 trieu dong voi lai suat 0% de mua nen nha, 7 trieu dong voi lai suat 3% de mua nha);

Quyet dinh so 128/2002/QD-TTg ngay 30/9/2002 cua Thu tuong Chinh phu ve chinh sach uu dai doi voi Tong cong ty xuat nhap khau xay dung Viet Nam (Bo Xay dung) de san xuat cau kien, vat lieu lam nha o cho cac ho dan vung ngap lu tai dong bang song Cuu Long va cac ho dong bao dan toc thieu so tai cho o cac tinh Tay Nguyen.

Quyet dinh so 78/2004/QD-TTg ngay 07/5/2004 cua Thu tuong Chinh phu ve viec dieu chinh, bo sung mot so co che chinh sach de day nhanh tien do xay dung cum tuyen dan cu va nha o tai cac tinh thuong xuyen ngap lu tai dong bang song Cuu Long, trong do cho phep:

+ Cac tinh duoc vay von tin dung nha nuoc tu Quy Ho tro phat trien de xay dung ha tang thiet yeu trong cum tuyen dan cu;

+ Cac dia phuong duoc chu dong dieu tiet ban 30% nen tren cac cum, tuyen de dau tu ha tang thiet yeu;

+ Cac dia phuong duoc su dung khong qua 80% so von ngan sach da phan bo cho cac dia phuongtheo Quyet dinh so 216/QD-TTg ngay 25/3/2002 cua Thu tuong Chinh phu; so von con lai cac tinh phai bo tri ngan sach dia phuong va huy dong su dong gop cua cac ho dan de thuc hien cac du an dap bo bao khu dan cu co san thuoc Chuong trinh xay dung cum tuyen dan cu va nha o.

Quyet dinh so 204/2005/QD-TTg ngay 15/8/2005 cua Thu tuong Chinh phu ve viec dieu chinh bo sung doi tuong va co che vay von xay dung nha o thuoc Chuong trinh xay dung cum tuyen dan cu va nha o tai cac tinh thuong xuyen ngap lu dong bang song Cuu Long.

2) Ve viec chi dao ho tro von san nen trong cum, tuyen dan cu cho cac tinh ngap lut sau do lu lut:

Tai cong van so 1546/CP-NN ngay 18/10/2004, Thu tuong Chinh phu da co y kien nhu sau: Dong y bo sung von de thuc hien phan dien tich ton nen tang them nham dam bao du so ho dan vao o theo muc tieu cua Chuong trinh. Giao Bo Ke hoach va Dau tu chu tri, phoi hop voi Bo Tai chinh, Bo Xay dung va cac Bo, nganh lien quan xem xet, xu ly.

Tai Chi thi so 02/2005/CT-TTg ngay 07/02/2005 cua Thu tuong Chinh phu ve mot so bien phap day nhanh tien do, bao dam hoan thanh co ban Chuong trinh xay dung cum, tuyen dan cu va nha o tai vung thuong xuyen ngap lu tai dong bang song Cuu Long ngay trong nam 2005, Thu tuong Chinh phu da chi thi UBND cac tinh, thanh pho vung ngap lu dong bang song Cuu Long co trach nhiem ra soat lai cong tac ton nen, dap bo bao khu dan cu dam bao bo tri cac ho dan vao o theo cum tuyen theo dung ke hoach duoc duyet, bao dam cong tac ton nen, dap bo bao hoan thanh dut diem truoc ngay 31/5/2005.

Thuc hien cac y kien va chi thi cua Thu tuong Chinh phu, Bo Ke hoach va Dau tu dang phoi hop voi Bo Tai chinh, Bo Xay dung va cac Bo, nganh lien quan nghien cuu bo sung von thuc hien phan dien tich ton nen tang them va cac bien phap day nhanh tien do thuc hien Chuong trinh de som trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh.

Ve viec phan bo von cua Chuong trinh cho cac dia phuong:

Viec phan bo von cua Chuong trinh cho cac dia phuong duoc thuc hien dua tren so lieu dieu tra ve vung ngap sau, ngap vua, ngap nong, vung sat lo ven bien, cua song va danh muc cac dia phuong ngap lut co nhu cau xay dung cum tuyen dan cu giai doan 2001-2005. Viec phan bo dua tren cac tieu chi cu the, khong phai la phan bo binh quan.

Tuy nhien, trong qua trinh trien khai thuc hien Chuong trinh, do so lieu dieu tra chua chuan xac va co su bien dong dan cu giua thoi gian dieu tra va thoi gian trien khai thuc hien nen da xay ra tinh trang mat can doi giua nhu cau va bo tri khoi luong von tai mot so dia phuong. Ben canh do, mot so dia phuong (trong do co tinh Long An) da chi dao trien khai Chuong trinh xay dung cum tuyen dan cu va nha o tai vung thuong xuyen ngap lu ngoai noi dung da qui dinh tai Quyet dinh 173/2001/QD-TTg nen hien nay khong du nguon von de can doi.

4) Ve viec thu tien su dung dat doi voi cac nen nha trong cum, tuyen dan cu vung ngap lu:

Dieu 3 Quyet dinh so 204/2005/QD-TTg ngay 15/8/2005 cua Thu tuong Chinh phu ve viec dieu chinh bo sung doi tuong va co che vay von xay dung nha o thuoc Chuong trinh xay dung cum tuyen dan cu va nha o tai cac tinh thuong xuyen ngap lu dong bang song Cuu Long, qui dinh: Truoc mat cho phep chua thuc hien viec thu tien su dung dat va le phi truoc ba khi tien hanh lam thu tuc cap giay chung nhan quyen su dung dat va quyen so huu nha o doi voi cac ho dan song trong cac cum, tuyen dan cu vung ngap lu. Bo Tai chinh va UBND cac tinh vung ngap lu huong dan thuc hien viec nay. Nhu vay, viec mot so dia phuong thu tien su dung dat doi voi cac nen nha trong cum, tuyen dan cu vung ngap lu la khong phu hop voi Quyet dinh so 204/2005/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu.

Cu tri tinh Ninh Binh: Luat Hop tac xa moi da co hieu luc va duoc trien khai thuc hien; tuy nhien van chua dap ung duoc yeu cau cua thuc tien, chua vao duoc cuoc song nong nghiep, nong thon. Thuc trang tren la do chua nhan dang duoc vi tri, vai tro cua Hop tac xa nong nghiep o Viet Nam, dac biet chua co chinh sach cu the (Luat de cap rat chung chung). De nghi nha nuoc cu the hoa trong cac van ban huong dan va cap kinh phi de dao tao nang cao nang luc quan ly cho can bo Hop tac xa, chi dao Ngan hang Nha nuoc co co che tin dung uu dai doi voi Hop tac xa de nang cao hieu qua hoat dong cua thanh phan kinh te tap the nay”.

Tra loi:

1) Luat Hop tac xa duoc Quoc hoi thong qua nam 2003 chinh thuc co hieu luc thi hanh tu ngay 01/7/2004. Den nay, Chinh phu da ban hanh tat ca cac Nghi dinh can thiet de thi hanh Luat, bao gom:

Nghi dinh 177/2004/ND-CP ngay 12/10/2004 cua Chinh phu Quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu Luat Hop tac xa nam 2003;

Nghi dinh 77/2005/ND-CP ngay 9/6/2005 cua Chinh phu ve viec ban hanh Mau huong dan xay dung Dieu le hop tac xa;

Nghi dinh 87/2005/ND-CP ngay 11/07/2005 cua Chinh phu ve dang ky kinh doanh hop tac xa;

Nghi dinh 88/2005/ND-CP ngay 11/07/2005 cua Chinh phu ve mot so chinh sach ho tro, khuyen khich phat trien hop tac xa.

Hien nay, Bo Ke hoach va Dau tu dang phoi hop voi cac Bo, nganh lien quan soan thao cac van ban huong dan thi hanh Nghi dinh 87/2005/ND-CP va Nghi dinh 88/2005/ND-CP; du kien se hoan thanh cham nhat vao cuoi thang 12/2005.

2) Nghi dinh 88/2005/ND-CP ngay 11/07/2005 quy dinh he thong 9 bien phap ho tro khuyen khich phat trien hop tac xa, bao gom:

Ho tro, khuyen khich thanh lap hop tac xa;

Ho tro boi duong, dao tao;

Chinh sach dat dai;

Chinh sach thue;

Thanh lap Quy Ho tro phat trien hop tac xa;

Chinh sach tin dung;

Ho tro hoat dong xuc tien thuong mai;

Ho tro ung dung doi moi, nang cao trinh do cong nghe, khuyen nong, khuyen ngu va khuyen cong;

Ho tro hop tac xa dau tu co so ha tang phuc vu san xuat, doi song cua cong dong xa vien va tham gia cac chuong trinh phat trien kinh te- xa hoi.

Ngoai cac bien phap neu tren, Bo Ke hoach va Dau tu da kien nghi Chinh phu mot so bien phap ho tro khac nham nang cao hieu qua cong tac trien khai Luat Hop tac xa nam 2003, nhu:

Ho tro cong tac tuyen truyen phap luat ve hop tac xa;

Ho tro tong ket dien hinh va xay dung mo hinh hop tac xa;

Ho tro tang cuong nang luc bo may quan ly nha nuoc ve kinh te tap the;

Thuc hien nhiem vu theo quy dinh cua phap luat va chi dao cua Thu tuong Chinh phu, Bo Ke hoach va Dau tu da thong nhat voi cac Bo, nganh va Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong trinh Chinh phu Ke hoach phat trien kinh te tap the giai doan 2006- 2010, trong do co Chuong trinh muc tieu quoc gia khuyen khich phat trien kinh te tap the giai doan 2006- 2010, dam bao nang cao trach nhiem cua tat cac cap uy Dang, chinh quyen, huy dong cac nganh, cac luc luong xa hoi tham gia ho tro phat trien kinh te tap the voi nong cot la hop tac xa, dua phat trien kinh te tap the tro thanh bo phan huu co trong phat trien kinh te- xa hoi dat nuoc.

3) Mac du Luat Hop tac xa nam 2003 co hieu luc tu ngay 1/7/2004, nhung truoc do Chinh phu da ban hanh nhieu chinh sach ho tro doi voi hop tac xa, trong do co mot so chinh sach da va dang phat huy tac dung tich cuc doi voi hop tac xa nhu:

a) Chinh sach dao tao, boi duong can bo quan ly hop tac xa:

Chinh phu da cap ngan sach dao tao, boi duong can bo quan ly hop tac xa giai doan 2003-2005 (Cong van so 387/CP-NN ngay 04/4/2003 cua Chinh phu phe duyet De an dao tao, boi duong can bo quan ly hop tac xa 3 nam 2003-2005; Cong van so 2464-BKH/KHGDTN-MT ngay 26/4/2004 cua Bo Ke hoach va Dau tu ve viec Thong bao chi tieu dao tao, boi duong can bo hop tac xa; Thong tu so 22/2004/TT-BTC ngay 24/3/2004 cua Bo Tai chinh ve viec huong dan quan ly va su dung kinh phi dao tao, boi duong can bo hop tac xa giai doan 2004- 2005). Thu tuong Chinh phu da phe duyet phan bo kinh phi thuc hien De an dao tao, boi duong can bo hop tac xa tai Quyet dinh so 782/QD-TTg ngay 8/7/2004.

Cac dia phuong, Lien minh hop tac xa Viet nam da mo cac lop tap huan ve Luat Hop tac xa va dao tao hang nghin hoc vien la chu nhiem, truong ban kiem soat, ke toan truong theo De an dao tao 3 chuc danh can bo quan ly hop tac xa giai doan 2003- 2005.

Nhieu dia phuong da thuc hien long ghep dao tao can bo quan ly hop tac xa voi he thong khuyen nong co so va cac khoa dao tao do cac to chuc chinh tri - xa hoi thuc hien.

Tuy nhien, De an dao tao 3 chuc danh can bo quan ly hop tac xa duoc trien khai cham va khong dong deu giua cac dia phuong. Mot so tinh do khong can doi duoc ngan sach nen khong co nguon kinh phi de bo tri cho cong tac dao tao, boi duong can bo quan ly hop tac xa.

b) Chinh sach tai chinh- tin dung:

Ngan hang Nha nuoc Viet Nam da ban hanh Thong tu so 03/2003/TT-NHNN ngay 24/2/2003 ve huong dan cac muc cho vay khong phai bao dam bang tai san doi voi hop tac xa lam dich vu cung ung vat tu, cay, con giong de san xuat duoc vay 100 trieu dong; hop tac xa san xuat hang xuat khau, lam nghe truyen thong duoc vay 500 trieu dong.

De tao thuan loi cho cac to chuc tin dung trong hoat dong cho vay, Luat Cac To chuc tin dung sua doi co hieu luc thi hanh tu ngay 01/10/2003 da quy dinh "Giao cho cac to chuc tin dung duoc quyen xem xet va quyet dinh cho vay co the chap bang tai san hay khong co the chap va cho vay co dam bao bang tai san hinh thanh tu von vay". Ngoai ra, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam con cho phep vay voi the chap bang gia tri quyen su dung dat, duoc thoa thuan voi cac to chuc tin dung ve gia dat thuc te khi chuyen nhuong tai thoi diem the chap, duoc vay von khi nong dan, xa vien, hop tac xa ky hop dong san xuat voi doanh nghiep che bien, tieu thu nong san trong vung nguyen lieu…

Ben canh do, mot so it hop tac xa o mot so dia phuong da duoc vay von tu cac chuong trinh, du an quoc gia va cac to chuc phi chinh phu, hoac duoc bao lanh vay von; duoc lam chu mot so du an phat trien nong nghiep, nong thon.

Ngoai cac bien phap giup cac hop tac xa tiep can de dang hon nguon von tin dung, Chinh phu con thuc hien nhieu bien phap cu the giup cac hop tac xa lanh manh hoa tinh trang tai chinh; nho do den nay, cac hop tac xa nong nghiep va phi nong nghiep da co ban hoan thanh khoanh va xoa no co nguon goc Ngan sach Nha nuoc. Nhung chinh sach va bien phap neu tren da co tac dung tich cuc doi voi hieu qua hoat dong va su phat trien cua cac hop tac xa.

Tuy nhien, phai thua nhan rang mac du da dat duoc nhung ket qua tich cuc, song den nay khoi luong tin dung cho vay doi voi cac to chuc kinh te tap the van dat thap, chua tuong xung voi yeu cau.

c) Chinh sach dat dai:

Nhieu dia phuong da chu dong cho phep mien tien thue dat trong 5 nam dau va duoc giam 50% nhung nam tiep theo cho den nam thu 10 doi voi cac hop tac xa nong nghiep, cho phep mien tien thue dat trong 3 nam dau va giam 50% cho nhung nam tiep theo den nam thu 5 doi voi hop tac xa cung cap dich vu nong nghiep.

4) Luat Hop tac xa moi chi co hieu luc duoc hon 01 nam. Do vay, can thoi gian de trien khai thuc hien cac van ban duoi Luat va so ket, tong ket tac dong cua Luat toi su phat trien cua hop tac xa; tren co so do, Chinh phu va cac Bo, nganh Trung uong se nghien cuu trinh Quoc hoi sua doi, bo sung hoan thien khung kho phap luat, chinh sach thuc day phat trien hop tac xa mot cach vung chac.

Cu tri tinh Ninh Binh: “De nghi Chinh phu chu trong dau tu dong deu theo vung, mien nhat la cac dia ban mien nui, vung ban son dia va co quy hoach tong the ve chuyen doi co cau kinh te doi voi cac vung nay; quan tam den cac tinh kho khan nhung co tiem nang phat trien, tao dieu kien cho cac tinh nay vuon kip cac dia phuong khac va truoc het la dam bao can doi tai cho”.

Tra loi:

Do co su khac biet ve dieu kien tu nhien (dat dai, khi hau, nguon nuoc...), dieu kien ket cau ha tang, kha nang huy dong cac nguon luc phat trien giua tung vung... nen trinh do phat trien kinh te - xa hoi giua cac vung khong dong deu. Vi vay, khi nghien cuu xay dung co che, chinh sach, Chinh phu cung nhu cac Bo, nganh trung uong rat quan tam den cac dac diem vung nhu y kien cua cu tri tinh Ninh Binh da neu. Hien nay Dang va Nha nuoc ta da ban hanh va thuc hien nhieu chinh sach ve phat trien vung, trong do co cac chinh sach dac thu rieng cho cac vung kinh te trong diem va cac vung kho khan, co nhung chinh sach rieng cho vung mien nui va trung du phia Bac, vung Tay Nguyen, vung dong bang song Cuu Long... Nhin chung, cac chinh sach de ra da chu y den dac diem va tinh hinh cu the cua tung vung, cu the nhu sau:

1) Doi voi cac vung kinh te trong diem:

a) Co che huy dong von dau tu phat trien: Cac tinh, thanh pho thuoc vung kinh te trong diem da duoc Chinh phu cho phep huy dong von bang hinh thuc trai phieu do thi, trai phieu cong trinh (hien nay chi co thanh pho Ho Chi Minh ap dung hinh thuc nay) de xay dung cac cong trinh phuc loi nhu he duong giao thong, cac diem sinh hoat cong cong, cong vien, quang truong, nha van hoa...

b) Co che doi dat lay ha tang truoc day va co che dau gia quyen su dung dat hien nay: Co che chinh sach su dung dat dai hien nay da cho phep cac cap chinh quyen dia phuong huy dong va su dung quy dat dai nhu mot nguon von dau tu de phat trien san xuat, xay dung ket cau ha tang va quy nha o do thi. Ba Ria-Vung Tau la tinh dau tien trong ca nuoc thuc hien thi diem cac hinh thuc dau thau, dau gia va co che "doi dat lay ha tang" theo Quyet dinh 18 cua Thu tuong Chinh phu; tiep theo la nhieu tinh, thanh pho nhu Binh Duong, thanh pho Ho Chi Minh, Da Nang, Quang Ninh, Ha Noi... Nho do toc do do thi hoa, toc do xay dung mo rong va chinh trang do thi, xay dung ket cau ha tang o cac tinh, thanh pho noi tren da co nhung chuyen bien kha manh me.

c) Co che phan cap manh hon cho cac dia phuong (quyet dinh dau tu, ve ngan sach, ve cap phep du an dau tu truc tiep nuoc ngoai, ve cap dat…): Viec day manh phan cap da tang them tham quyen, nang cao trach nhiem, dong thoi phat huy duoc su nang dong cua chinh quyen cac cap trong viec quyet dinh quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, quyet dinh cac du an dau tu trong nuoc va cap phep dau tu nuoc ngoai, trong phan bo dieu hanh ngan sach dia phuong, trong quan ly va su dung dat dai…; tu do da tao dieu kien thuan loi de khai thac tot hon cac nguon luc, thuc day phat trien kinh te – xa hoi cua cac vung kinh te trong diem. Viec Dang va Nha nuoc thi diem phan cap cho Ha Noi, thanh pho Ho Chi Minh va cac Nghi quyet cua Dang ve thuc day phat trien kinh te - xa hoi cua Hai Phong, Da Nang va cac dia phuong khac trong vung kinh te trong diem la su quan tam dac biet cua Dang va Nha nuoc nham phat huy loi the so sanh cua cac vung kinh te trong diem.

2) Doi voi cac vung khac:

Doi voi cac vung kho khan, Nha nuoc da va dang co nhung co che, chinh sach chung ho tro, khuyen khich su phat trien cua cac vung nay nhu chinh sach phat trien ket cau ha tang nong thon, chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui va vung sau, vung xa (Chuong trinh 135), cac chinh sach ho tro, xoa doi giam ngheo, dinh canh, dinh cu, tieu thu san pham, tro gia hang hoa cho dong bao cac dan toc thieu so vung cao... Ngoai ra doi voi tung vung Dang va Nha nuoc da ap dung cac chinh sach phat trien cu the bang cac Quyet dinh cua Thu Tuong Chinh phu ve day manh phat trien kinh te - xa hoi cac vung nay nhu Quyet dinh 186, 168, 173... Cu the la:

a) Doi voi vung mien nui va trung du phia Bac:

Chinh sach uu tien phat trien ket cau ha tang cac tinh mien nui phia Bac duoc neu trong Quyet dinh so 960/TTg ngay 24/12/1996 cua Thu tuong Chinh phu ve dinh huong dai han va ke hoach 5 nam 1996-2000 phat trien kinh te - xa hoi cac tinh mien nui phia Bac, Quyet dinh so 186/2001/QD-TTg ngay 7/12/2001 cua Thu Tuong Chinh phu ve phat trien kinh te - xa hoi thoi ky 2001-2005, Quyet dinh 120/QD-TTg cua Thu Tuong Chinh phu ve ho tro phat trien kinh te xa hoi 6 tinh mien nui dac biet kho khan...;

Chinh sach doi voi cac khu kinh te cua khau;

Chinh sach ve giai quyet nuoc sinh hoat cho cac ho gia dinh vung cao, nui da.

Thang 4 nam 2005, Bo Chinh tri da ban hanh Nghi quyet so 37 ve phat trien kinh te - xa hoi va bao dam quoc phong an ninh cho vung mien nui va trung du phia Bac. Hien nay Chinh phu dang chi dao cac Bo nganh Trung uong va cac dia phuong tap trung chi dao trien khai thuc hien Quyet dinh cua Bo Chinh tri. Chinh phu dang chi dao tong ket thuc hien chuong trinh 186 va xay dung chuong trinh phat trien cho vung thoi ky 2006-2010.

b) Doi voi vung dong bang song Cuu Long:

Chinh sach uu dai phat trien thuy loi, giao thong, nong thon duoc ban hanh trong Quyet dinh so 99/QD-TTg ngay 9/2/1996 cua Thu Tuong Chinh phu ve dinh huong dai han va ke hoach 5 nam 1996-2000 phat trien thuy loi, giao thong va xay dung nong thon vung dong bang song Cuu Long;

Chinh sach phat trien kinh te - xa hoi vung thoi ky 2001-2005 duoc ban hanh trong Quyet dinh so 168/ 2001/ QD-TTg cua Thu Tuong Chinh phu.

Chinh sach cho cac ho gia dinh thuoc vung lu vay von ton nen hoac lam nha tren coc;

Chinh sach doi voi dong bao dan toc Kho Me.

Hien nay Chinh phu dang chi dao tong ket tinh hinh thuc hien cac Quyet dinh cua Thu Tuong Chinh phu va xay dung ke hoach 5 nam 2006-2010 cho cac dia phuong trong vung.

c) Doi voi vung Tay Nguyen:

Thoi gian qua, Dang va Chinh phu da co nhieu chu truong va chinh sach quan trong nham thuc day phat trien kinh te - xa hoi Tay Nguyen, dac biet la Quyet dinh so 656/TTg ngay 13 thang 9 nam 1996 cua Thu tuong Chinh phu ve phat trien kinh te - xa hoi Tay Nguyen. Trong thoi ky 1996-2000, von ngan sach Nha nuoc dau tu cho Tay Nguyen dat khoang 8.940 ty dong, chiem khoang 37% von dau tu xa hoi cua vung va khoang 10% tong von dau tu bang nguon von ngan sach cua ca nuoc. Nguon von ngan sach Nha nuoc da duoc tap trung dau tu vao phat trien he thong ket cau ha tang nhu xay dung he thong giao thong, xay dung cac cong trinh thuy loi, thuy dien, cac cong trinh y te, van hoa giao duc va chuong trinh xoa doi giam ngheo...

Tai Quyet dinh so 173/QD-TTg/2001, Chinh phu da ap dung bo sung mot so chinh sach rieng cho Tay Nguyen nhu chinh sach cap dat cho cac ho dong bao dan toc thieu so khong co dat hoac thieu dat san xuat, chinh sach uu dai doi voi con em nguoi dan toc thieu so o Tay Nguyen nham phat trien nguon nhan luc.

Dong thoi, Dang va Nha nuoc cung da ap dung nhieu cac co che, chinh sach uu tien ve dau tu cho Tay Nguyen, nhat la dau tu ho tro theo muc tieu bang nguon von ngan sach nha nuoc. Tinh chung trong 5 nam 2001-2005, nguon von dau tu tu cac chuong trinh muc tieu cho hai vung mien nui va trung du phia Bac va vung Tay Nguyen chiem 55% tong nguon von nay cho toan quoc. Rieng von cua cac chuong trinh muc tieu chi cho hai vung nay chiem tren 67% tong von dau tu theo chuong trinh muc tieu trong khi dan so vung chi chiem 35,6% tong dan so toan quoc.

Cu tri tinh Quang Ninh: Cu tri xa Mong Cai de nghi: Viec cap dat cho cac du an dau tu nuoc ngoai khu vuc bien gioi (dac biet la du an lien doanh Hong Van, du an san gon tai Tra Co). Chinh phu va cac nganh co lien quan can tham dinh chat che, quan tam den van de bao dam an ninh quoc gia vi day la nhung du an lien doanh voi Trung Quoc, dia diem lai sat bien gioi rat nhay cam”.

Tra loi:

Viec cap dat cho cac du an dau tu co yeu to nuoc ngoai tai Viet Nam, dac biet o cac khu vuc nhay cam ve quoc phong an ninh duoc Chinh phu chi dao cac Bo, nganh tien hanh tham dinh chat che. Truoc khi cap dat, cap phep dau tu phai co y kien cua Bo Quoc phong, Bo Cong an va tuan thu cac quy dinh trong Nghi dinh so 34/2000/ND-CP ngay 18 thang 8 nam 2000 cua Chinh phu (neu o khu vuc bien gioi). Cu the, doi voi cac du an lien doanh Hong Van va du an San Gon Tra Co, thuc hien su chi dao cua Thu tuong Chinh phu tai van ban so 4039/VPCP-QHQT ngay 05 thang 8 nam 2004, UBND tinh Quang Ninh da chu tri phoi hop voi cac Bo, nganh lien quan tien hanh viec tham dinh, dam bao tuan thu chat che, dung quy dinh tai Nghi dinh so 34/2000/ND-CP ngay 18 thang 8 nam 2000 cua Chinh phu./.

(Day la cau hoi thuoc linh vuc an ninh quoc phong, de nghi chi luu hanh noi bo).

Cu tri tinh Quang Tri: De nghi Quoc hoi, Chinh phu co chuong trinh ho tro dau tu xay dung noi sinh hoat cong dong cua cac thon, ban, khu pho vi hien nay nhieu thon, ban, khu pho... chua co noi sinh hoat, anh huong nhieu den viec trien khai cac chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc”.

Tra loi:

Trong nhung nam qua, Dang va Nha nuoc da rat quan tam den viec dau tu xay dung co so ha tang cho cac dia phuong, nhat la cho cac tinh ngheo nhu tinh Quang Tri. Nguon von Trung uong duoc su dung de bo sung can doi ngan sach dia phuong hang nam va ho tro theo muc tieu thong qua cac chuong trinh muc tieu quoc gia, chuong trinh 135 va chuong trinh 174, chuong trinh thuc hien Nghi quyet 39 cua Bo Chinh tri ve viec ho tro cho cac xa dac biet kho khan, vung sau vung xa, vung dong bao dan toc thieu so... Trong ke hoach nam 2006, Chinh phu se tiep tuc thuc hien ho tro von dau tu xay dung co so ha tang cho cac dia phuong. Tuy nhien, so von can doi cu the trong ke hoach nam 2006 con phu thuoc vao du toan chi ngan sach nha nuoc nam 2006 se duoc Quoc hoi phe chuan tai ky hop thu 8 vao thang 10-11/2005.

Ben canh do, Nha nuoc da thuc hien co che phan cap cho cac dia phuong tu bo tri von cho cac du an thuoc quyen quan ly cua tinh. Theo co che phan cap hien nay, viec bo tri von de xay dung noi sinh hoat trien khai cac chu truong chinh sach cua Dang va Nha nuoc tai cac thon , ban, khu pho... thuoc tham quyen quyet dinh cua tinh. De nghi tinh Quang tri tu bo tri va trinh Hoi dong nhan dan tinh quyet dinh.

Cu tri tinh Son La: De nghi Quoc hoi, Chinh phu co co che giup Son La phat trien vung kinh te trong diem Moc Chau, trong do co khu cong nghiep cong nghe cao Moc Chau, khu du lich Moc Chau, theo huong cong nghiep hoa - hien dai hoa; ho tro Son La nguon von trai phieu Chinh phu long ghep voi von tai dinh cu va vay von ODA de xay dung ket cau ha tang mot so trung tam do thi cua tinh: Nang cap thi xa Son La len do thi loai III; duong Chieng Ngan - Huoi Hin, duong Chieng Ngan - Chieng Bang; xay dung thi tran moi Quynh Nhai, thi tran Moc Chau va som bo tri von de tinh trien khai xay dung thi tran Sop Cop theo ket luan cua Thu tuong Chinh phu; xay dung cac tuyen duong len vung cao noi dia thuoc cac xa dong bao Mong dinh cu: duong Thuan Chau - Co Ma, duong Bac Yen - Ta Sua thuoc 4 xa vung cao cua huyen Bac Yen. Nang cap duong den trung tam cac xa de co the di lai 4 mua”.

Tra loi:

1) Ve phat trien cac khu cong nghiep va khu du lich:

Ve khu cong nghiep cong nghe cao Moc Chau: De phat trien khu cong nghiep cong nghe cao nay theo huong khu ung dung cong nghe sinh hoc trong nong nghiep, tinh can tranh thu su ho tro tu phia Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon ve mat khoa hoc cung nhu ve ho tro von dau tu.

Ve khu du lich Moc Chau: tinh can xay dung de an tong the va lam viec voi Tong cuc Du lich de dua vao quy hoach chung cua toan quoc, tu do cac Bo, nganh Trung uong co co so de nghien cuu, de xuat cac co che, chinh sach ho tro thuc hien.

2) Viec long ghep cac nguon von trai phieu Chinh phu, von tai dinh cu va von ODA de xay dung ket cau ha tang mot so trung tam do thi la viec thuoc tham quyen cua tinh. Rieng viec nang cap thi xa Son La len do thi loai III, tinh can lam viec cu the ve quy hoach voi Bo Xay dung.

Viec xay dung thi tran huyen Sop Cop theo ket luan cua Thu tuong Chinh phu: Hang nam Nha nuoc van ho tro theo muc rieng cho nhiem vu nay; tuy nhien vi nguon luc nha nuoc co han nen hien nay dang thuc hien theo phuong thuc ho tro dan.

3) Ve viec xay dung cac tuyen duong len vung cao noi dia thuoc cac xa dong bao Mong dinh cu, nang cap duong den trung tam cac xa di lai 4 mua: De nghi tinh bo tri tu nguon von ho tro theo Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu thuc hien Nghi quyet 37 cua Bo Chinh tri. Tuy nhien tinh can co danh muc thu tu uu tien va phai co day du thu tuc dau tu theo luat dinh.

Cu tri tinh Son La: Tinh Son La co 250 km duong bien gioi giap nuoc ban Lao. De dam bao ve quoc phong an ninh, de nghi Nha nuoc dau tu von trai phieu Chinh phu cho cac tuyen vanh dai bien gioi va tuan tra bien gioi. Quan tam dau tu cho du an ton tao, tang day cot moc quoc gioi va tang them mot so don bien phong tren doan bien gioi cua Son La duoc phan nhiem quan ly va bao ve. Dau tu thiet bi thong tin, khi tai quan sat, phuong tien ky thuat nghiep vu va cac loai cong cu ho tro cho bo doi bien phong. Cho phep Son La xay dung cua khau Lanh Banh (Sop Cop) voi tinh Luong Prabang nuoc CHDCND Lao”.

Tra loi:

(1) Duong tuan tra bien gioi da duoc uu tien dau tu hang nam nhung con cham, chua dap ung duoc yeu cau do ngan sach co han. Tu nam 2004, Chinh phu da chi dao Bo Quoc phong xay dung De an quy hoach he thong duong tuan tra bien gioi toan quoc giai doan 2005-2010 va nhung nam tiep theo, bao cao Quoc hoi cho phat hanh trai phieu Chinh phu de dau tu cho he thong duong tuan tra bien gioi giai doan 2005-2010 5.200 ty dong. Son La la mot tinh trong diem khu vuc Tay Bac duoc xac dinh uu tien dau tu trong nguon nay.

(2) Du an ton tao, tang day cot moc quoc gioi tuyen bien gioi Viet-Lao, Chinh phu da giao cho Bo Ngoai giao nghien cuu trien khai buoc chuan bi dau tu. Khi du an duoc duyet se tien hanh dau tu, trong do co doan bien gioi tinh Son La.

Viec tang them mot so don bien phong tren doan bien gioi tinh Son La do Bo Quoc phong xac dinh va duoc uu tien dau tu hang nam.

(3) Dau tu thiet bi thong tin, khi tai quan sat, phuong tien ky thuat nghiep vu va cac loai cong cu ho tro cho bo doi bien phong, van de nay thuoc trach nhiem cua Bo Quoc phong.

Du an Thong tin bien phong da duoc dau tu voi tong muc dau tu 145 ty dong, du kien nam 2007 hoan thanh. Qua trinh trien khai da trang bi cho cac don tram bien phong tuyen bien gioi dat lien, trong do co bien phong Son La, dam bao hoat dong tot.

Ve viec cho phep Son La xay dung cua khau Lanh Banh (Sop Cop) voi tinh Luong Pra Bang nuoc CHDCND Lao, de nghi UBND tinh trinh Thu tuong Chinh Phu va cac Bo, nganh lien quan cho chu truong.

(Day la cau hoi thuoc linh vuc quoc phong an ninh, de nghi chi luu hanh noi bo).

Cu tri tinh Son La: Do gia ca thi truong co nhieu bien dong, gia cac mat hang deu tang. De nghi Trung uong dieu chinh tang suat dau tu binh quan cho mot ho tai dinh cu theo phuong phap don tap trung, voi suat dau tu khoang 500 trieu dong/1 ho (theo Quyet dinh so 92/QD-TTg ngay 15/01/2004 cua Thu tuong Chinh phu ve viec phe duyet du an thuy dien Son La”.

Tra loi:

Quyet dinh so 92/QD-TTg ngay 15/01/2004 cua Thu tuong Chinh phu ve viec phe duyet dau tu Du an thuy dien Son La khong quy dinh cu the suat dau tu binh quan cho mot ho tai dinh cu theo phuong phap don tap trung (khoang 500 trieu dong/1 ho) nhu cu tri tinh Son La neu. Quyet dinh 92/QD-TTg chi quy dinh:

"Von den bu di dan tai dinh cu duoc xac dinh chinh thuc sau khi phe duyet quy hoach tong the di dan tai dinh cu nhung khong vuot qua muc phe duyet tai Quyet dinh dau tu Du an thuy dien Son La".

Mat khac, khi phe duyet tung tieu du an di dan tai dinh cu cu the, cap co tham quyen phai can cu vao cac co che chinh sach chung cung nhu dieu kien cu the cua dia ban tai thoi diem xay dung tieu du an de xac dinh, khong the dua vao suat dau tu binh quan de quyet dinh phe duyet dau tu. Do vay, khong co can cu de thuc hien y kien de nghi Trung uong dieu chinh tang suat dau tu binh quan.

Cu tri tinh Son La: De thuc day phat trien kinh te - xa hoi cac tinh Tay Bac, de nghi Trung uong co bien phap va chinh sach ho tro 03 tinh Tay Bac ket hop voi cac truc hanh lang kinh te cua ca nuoc va khu vuc. De nghi Chinh phu, cac Bo, nganh Trung uong bo sung von cho du an khu tai dinh cu mau Tan Lap (Moc Chau) voi so von khoang 30 ty dong de giai quyet von den bu dat cho dan so tai, ho tro tach ho, khau phat sinh va chinh sach cho can bo xa, ban... tren co so can doi trong tong so von da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh so 196/2004/QD-TTg”.

Tra loi:

Bo Ke hoach va Dau tu rat dong tinh voi de nghi cua tinh ve viec Trung uong can co bien phap va chinh sach ho tro 3 tinh Tay Bac ket hop voi cac truc hanh lang kinh te cua ca nuoc va khu vuc de tao dieu kien thuc day kinh te – xa hoi cac tinh Tay Bac phat trien.

Trong nhung nam qua Trung uong Dang va Chinh phu da rat quan tam chu y den van de thuc day phat trien kinh te - xa hoi cac tinh Tay Bac, trong do noi bat la ngay 01/7/2004 Bo Chinh tri da co Nghi quyet so 37-NQ/TW ve phuong huong phat trien kinh te - xa hoi va bao dam quoc phong - an ninh vung trung du va mien nui Bac bo den nam 2010; ngay 24/8/2004, Bo Chinh tri da co Quyet dinh so 117-QD/TW ve viec thanh lap Ban Chi dao Tay Bac; ngay 15/4/2005, Thu tuong Chinh phu da co Quyet dinh so 79/2005/QD-TTg ban hanh Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien Nghi quyet so 37-NQ/TW ngay 01/7/2004 cua Bo Chinh tri. Tren thuc te, cac Bo, nganh Trung uong da va dang tich cuc trien khai thuc hien chu truong thuc day phat trien kinh te - xa hoi vung trung du va mien nui Bac bo cua Dang va Nha nuoc, trong do co 03 tinh Tay Bac nhu de nghi cua cu tri tinh Son La.

Ve de nghi bo sung von cho du an khu tai dinh cu mau Tan Lap (Moc Chau) voi so von khoang 30 ty dong de giai quyet von den bu dat cho dan so tai, ho tro tach ho, khau phat sinh va chinh sach can bo xa, ban… Thu tuong Chinh phu da co cong van so 867/TTg-NN ngay 28/6/2005 giao UBND tinh Son La chi dao va thuc hien viec lap, tham dinh, phe duyet cac du an chi tiet can dau tu bo sung, tren co so do xac dinh ro tong muc von dau tu bo sung, trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh. Duoc biet hien nay UBND tinh Son La dang chi dao cac don vi truc thuoc khan truong trien khai thuc hien nhiem vu nay.

Cu tri tinh Thai Nguyen: Hien nay tinh Thai Nguyen co mot so du an buc xuc can khoi cong moi nhu cac trung tam cai nghien, trung tam quan ly tam than khu vuc, truong Trung hoc pho thong dan toc noi tru cua tinh, cac trung tam day nghe o tinh va huyen, cac xa chua co tru so lam viec hoac tru so qua dot nat. De nghi Bo Ke hoach va Dau tu ghi ke hoach von bo sung xay dung cac du an buc xuc nay”.

Tra loi:

Theo Luat Ngan sach nha nuoc, viec dau tu xay dung cac co so nhu trung tam cai nghien, trung tam quan ly tam than, cac truong trung hoc pho thong dan toc noi tru, cac trung tam day nghe tinh, huyen va cac tru so lam viec cua cac xa deu do ngan sach dia phuong tu can doi. Doi voi nhung tinh co nhieu kho khan, Trung uong thuc hien ho tro dau tu co muc tieu. Thai Nguyen la mot trong cac tinh duoc ho tro dau tu theo chinh sach tren.

Vi cac du an thuoc danh muc noi tren cua tinh Thai Nguyen deu la cac du an moi khoi cong nen Trung uong du kien se thuc hien ho tro dau tu co muc tieu cho cac du an nay tu ke hoach nam 2006, cu the trong ke hoach nam 2006 da du kien bo tri von ho tro cho cac du an sau:

Du an Trung tam Lao dong xa hoi (thuc hien nhiem vu cai nghien ma tuy) bang nguon bo sung co muc tieu;

Cac du an Trung tam day nghe tinh va huyen bang nguon Chuong trinh muc tieu quoc gia, trong do covon cho du an tang cuong trang thiet bi day nghe (gom Trung tam day nghe tuyen huyen va co so day nghe khac); du an ho tro day nghe ngan han...

Ho tro dau tu cho Chuong trinh muc tieu ve y te: Trung tam phong chong benh xa hoi va benh vien Tam than Thai Nguyen.

Ho tro dau tu tru so xa cua tinh bang nguon bo sung co muc tieu.

Cu tri tinh Thai Nguyen: “De nghi Chinh phu sua doi Nghi dinh so 36/CP ngay 24/4/1997 ve ban hanh quy che khu cong nghiep, khu che xuat, khu cong nghe cao”.

Tra loi:

Thuc hien chi dao cua Chinh phu tai Nghi quyet so 09/2001/NQ-CP ngay 28 thang 8 nam 2001 ve viec tang cuong va nang cao hieu qua dau tu truc tiep nuoc ngoai giai doan 2001 - 2005, Bo Ke hoach va Dau tu da phoi hop voi cac Bo, nganh, dia phuong nghien cuu sua doi Nghi dinh 36/CP ngay 24 thang 4 nam 1997 cua Chinh phu ban hanh Quy che Khu cong nghiep, Khu che xuat, Khu cong nghe cao (Nghi dinh 36/CP). Noi dung Du thao Nghi dinh ban hanh Quy che Khu cong nghiep, Khu che xuat da duoc Bo Ke hoach va Dau tu trinh Thu tuong Chinh phu tai cac To trinh so 514/BKH-KCN ngay 23 thang 1 nam 2002, so 370/BKH-KCN-KCX ngay 19 thang 1 nam 2004 va so 3976/BKH-KCN-KCX ngay 28 thang 6 nam 2004. Du thao Nghi dinh da duoc cac thanh vien Chinh phu bo phieu dong y thong qua va da duoc Bo Ke hoach va Dau tu hoan thien gui Van phong Chinh phu tong hop va trinh Thu tuong Chinh phu ky ban hanh tai cong van so 7115/BKH-KCN-KCX ngay 08 thang 11 nam 2004.

Tuy nhien, hien nay Luat Dau tu va Luat Doanh nghiep dang duoc hoan thien va se duoc trinh Quoc hoi thong qua tai ky hop lan thu tam sap toi; do do du thao Nghi dinh sua doi Nghi dinh 36/CP va du thao mot so Nghi dinh khac can tiep tuc duoc nghien cuu, hoan chinh de phu hop voi hai luat tren va se duoc ban hanh sau khi hai Luat tren duoc Quoc hoi thong qua.

Cu tri tinh Thua Thien - Hue: De nghi Chinh phu xem xet, quyet dinh phan cap tham quyen cho Thua Thien - Hue noi rieng, cac tinh khac noi chung, duoc phe duyet cap giay phep dau tu doi voi cac du an co von dau tu nuoc ngoai duoi 40 trieu USD.

De thuc day su phat trien, hoi nhap cua vung kinh te trong diem mien Trung, de nghi Thu tuong Chinh phu cho phep ap dung co che uu dai o khu kinh te thuong mai Chan May nhu co che dang ap dung tai Khu kinh te mo Chu Lai (tinh Quang Nam) va Dung Quat (tinh Quang ngai), Khu kinh te Lao Bao (tinh Quang Tri)”.

Tra loi:

De nang cao hieu qua quan ly Nha nuoc va day manh cai cach hanh chinh nham tiep tuc cai thien moi truong dau tu, tao dieu kien de khu vuc kinh te co von dau tu nuoc ngoai phat trien thuan loi, gop phan thuc hien thanh cong muc tieu phat trien kinh te - xa hoi trong giai doan moi, de quan triet Nghi quyet 08/2004/NQ-CP cua Chinh phu ve viec tiep tuc day manh phan cap quan ly giua Chinh phu va chinh quyen dia phuong, can cu thuc te hoat dong quan ly Nha nuoc thoi gian qua va de nghi cua mot so dia phuong, tai To trinh so 1710/TTr-BKH ngay 21/3/2005, Bo Ke hoach va Dau tu da trinh Thu tuong Chinh phu cho phep trien khai ngay viec mo rong phan cap va dieu chinh Giay phep dau tu cho tat ca Uy ban nhan dan cac dia phuong doi voi cac du an dau tu nuoc ngoai co quy mo den 40 trieu USD phu hop voi quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi da duoc duyet, khong thuoc du an nhom A theo quy dinh cua Thu tuong Chinh phu va khong thuoc cac linh vuc: xay dung duong quoc lo, duong sat, san xuat xi mang, khai thac khoang san, luyen kim, dien, duong an, ruou, bia, thuoc la; san xuat, lap rap o to, xe may, du lich lu hanh, van hoa giao duc, dao tao, xay dung va kinh doanh sieu thi.

Ngay 8/8/2005, Bo Tu phap da co cong van so 2349/TP-PLQT tham dinh du thao Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve viec phan cap quan ly nha nuoc ve dau tu nuoc ngoai cho Uy ban nhan dan cap tinh do Bo Ke hoach va Dau tu chuan bi, trong do da thong nhat voi y kien cua Bo Ke hoach va Dau tu va trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh.

Ve viec tiep tuc mo rong phan cap doi voi mot so du an nhom A va mot so linh vuc chua phan cap: Tren co so hoan thien quy hoach cua cac nganh, linh vuc hien dang bi mot so dieu kien rang buoc de duoc cap Giay phep dau tu va Luat dau tu chung se duoc Quoc hoi thong qua, Bo Ke hoach va Dau tu se nghien cuu trinh Chinh phu tiep tuc mo rong phan cap doi voi ca mot so du an thuoc nhom A va mot so linh vuc chua phan cap de dam bao phu hop voi nhung quy dinh tai Luat Dau tu chung.

Hien nay, Bo Ke hoach va Dau tu dang chu tri phoi hop voi cac Bo, nganh lien quan tiep tuc hoan thien du thao Luat Dau tu chung va Luat Doanh nghiep chung de tao hanh lang phap ly binh dang cua moi thanh phan kinh te, trong do co dau tu nuoc ngoai. Hai du Luat nay du kien trinh Quoc hoi thong qua tai ky hop thu tam sap toi. Theo du thao Luat Dau tu chung, han muc von cua du an dau tu, trong do co dau tu nuoc ngoai, se duoc phan cap cho UBND cap tinh den 50 trieu USD; day se la co hoi rat thuan loi de tao ra moi truong dau tu tuong doi on dinh trong giai doan trung han den nam 2010.

Ve de nghi Thu tuong Chinh phu cho phep ap dung co che uu dai o khu kinh te thuong mai Chan May nhu co che dang ap dung tai Khu kinh te mo Chu Lai (tinh Quang Nam) va Dung Quat (tinh Quang ngai), Khu kinh te Lao Bao (tinh Quang Tri): Bo Ke hoach va Dau tu dang chuan bi cong van trinh Thu tuong Chinh phu cho phep ap dung co che uu dai o khu kinh te thuong mai Chan May nhu co che dang ap dung tai Khu kinh te mo Chu Lai, Dung Quat va Khu kinh te Lao Bao.

  • TS
Viet Bao
Comment :Bo KHDT duoc hoi ve ke hoach dau tu o cac tinh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo KHDT duoc hoi ve ke hoach dau tu o cac tinh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo KHDT duoc hoi ve ke hoach dau tu o cac tinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo KHDT duoc hoi ve ke hoach dau tu o cac tinh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
MPI was asked about the "investment" in the Province
Vietnam, Ha Tinh, Son La, Tay Nguyen, Lai Chau, Thai Nguyen, Ministry of Agriculture and Rural Development Minister Ministry of Planning and Investment, Democratic Republic of Laos, the Mekong River delta region, capital construction investment, the Ministry of transport, border-gate economic zone, the prime minister, infrastructure and industrial zones and policies, pay
Increase capital investment, expansion of investment and rapid implementation of investment projects is the proposed content of the local voters sent to the Ministry of Planning and Investment from ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ KH-ĐT được hỏi về “kế hoạch đầu tư” ở các tỉnh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ KH-ĐT được hỏi về “kế hoạch đầu tư” ở các tỉnh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo KHDT duoc hoi ve ke hoach dau tu o cac tinh

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo KHDT duoc hoi ve ke hoach dau tu o cac tinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo KHDT duoc hoi ve ke hoach dau tu o cac tinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0