Bien gioi VN Campuchia cang ro rang hop tac cang hieu qua

Bien gioi VN Campuchia cang ro rang hop tac cang hieu qua

Tags: Viet Nam, Campuchia Samdech Hunsen, Le Cong Phung, Bo Ngoai, hiep uoc bo sung, Hoach Dinh Bien Gioi, thu tuong chinh phu, duong bien gioi, trong thoi gian, cuoc phong van, dac biet la, hop tac, hai ben, quan he, chung ta, VN

Chuyen tham VN cua Thu tuong Chinh phu Hoang gia Campuchia Samdech Hunsen da dat duoc nhieu ket qua quan trong doi voi quan he hai nuoc, dac biet la viec ky ket Hiep uoc bo sung Hiep uoc hoach dinh bien gioi Viet Nam - Campuchia nam 1985. Nhan dip nay, Thu truong Thuong truc Bo Ngoai giao Le Cong Phung da danh cho bao chi cuoc phong van nham lam ro hon ve noi dung cung nhu y nghia cua Hiep uoc nay.

TS xin dang tai noi dung cuoc phong van nay de quy vi doc gia cung tham khao.

VN - Campuchia ky hiep uoc bo sung ve bien gioi

Con nhieu van de chua duoc giai quyet

Thua Thu truong, hai nuoc da ky Hiep uoc hoach dinh bien gioi Viet Nam - Campuchia nam 1985. Vay tai sao den nay hai nuoc lai ky Hiep uoc bo sung?

Bien gioi VN Campuchia cang ro rang hop tac cang hieu qua
Thu truong Thuong truc BNG Le Cong Phung

Qua trinh giai quyet van de bien gioi Viet Nam - Campuchia la mot chang duong dai. Trong lich su, Viet Nam va Campuchia chua tung co bien gioi. Khi Phap chiem Dong Duong, ho da lap ra mot ban do bien gioi giua hai nuoc co ten la ban do Bonne. Hien phap Campuchia cung tuyen bo lanh tho Campuchia la theo ban do Bonne. Trong nhung nam 1980, chung ta co tien hanh thuong luong voi Campuchia ve van de bien gioi, tap trung vao bien gioi tren bo, con bien gioi tren bien va nhung vung nuoc lich su thi chua ban den. Den nam 1985, Hiep dinh bien gioi giua Viet Nam va Campuchia da duoc ky ket.

Trong thoi gian do, ta va nuoc ban Campuchia tien hanh dam phan tren co so binh dang, cung co loi, voi muc tieu la xay dung mot duong bien gioi hoa binh, huu nghi, hop tac cung phat trien, tao thuan loi cho viec tang cuong quan he Viet Nam - Campuchia.

Tuy nhien, trong Hiep uoc do co nhung van de chua duoc giai quyet dut diem, vi du nhu cac manh ban do khi khop voi nhau lai bi lech, hoac la trong ban do Bonne co nhung doan bien gioi chua duoc ve. Dau nhung nam 1980, VN va Campuchia da nhat tri ket hop su dung ban do Bonne cua Phap va ban do UTM cua My, cho nao ma khong ro tren ban do Bonne thi dung ban do UTM, cho nao tren ban do UTM khong ro thi dung ban do Bonne. Mac du vay, co rat nhieu diem bien gioi chua duoc phan gioi ro rang. Do vay, nhu cau dieu chinh lai bien gioi la rat can thiet.

Trong thoi gian qua, VN va Campuchia da trao doi rat nhieu de dieu chinh lai bien gioi cho hop ly va ket qua nhung cuoc dam phan do dua den viec chung ta ky ket Hiep uoc bo sung Hiep uoc bien gioi nam 1985. Hiep uoc bo sung nay nham chinh sua nhung diem ma hai ben thay bat hop ly va thong nhat phuong an chinh sua bao gom ca tren dat lien va tren song suoi.

Tren co so ket hop giua nhung dieu chinh hien nay, quan ly bien gioi hien tai cung nhu nhung van ban ky ket giua lanh dao cap cao hai nuoc nhu Tuyen bo cua hai Thu tuong nam 1995 de dieu chinh bien gioi cho hop ly. Hiep uoc bo sung nay la su can thiet, khang dinh gia tri phap ly cua nhung hiep uoc da ky truoc, dong thoi mot buoc trien khai chu truong cua hai nuoc la xay dung mot duong bien gioi ro rang, hoa binh, huu nghi va ton tai vinh vien.

Nhung diem chua hop ly trong bien gioi Viet Nam - Campuchia

Xin Thu truong noi ro hon ve nhung dieu chua hop ly trong duong bien gioi giua hai nuoc?

Theo thong ke cua chung toi thi co khoang gan 30 diem chua hop ly hoac chua chuan xac. Theo thong le, viec phan dinh bien gioi tren song suoi co nhung nguyen tac nhat dinh. Nhung doan song suoi nao tau thuyen di lai duoc thi duong bien gioi se nam theo luong chinh cua tau thuyen. Nhung doan song suoi nao ma tau thuyen khong di lai duoc thi nguoi ta phan dinh duong bien gioi theo ranh sau, theo dong chay chinh.

Nhung duong bien gioi giua Viet Nam va Campuchia theo ban do cua Phap, ban do cua My lai co nhieu doan song suoi di ben bo VN hoac di ben bo Campuchia. Do vay, can phai chinh sua lai cho phu hop, thuan tien cho viec quan ly. Dong thoi, cung thuan tien cho viec sinh hoat, san xuat cua cu dan o hai vung bien.

Toi cung noi them de cac ban hieu la neu nhu mot doan song suoi ma duong bien gioi chay ben bo cua mot ben thi cu dan bo ben nay muon uong nuoc lai phai xin bo ben kia.

Hon nua, co nhieu doan, nhieu diem tren bien gioi ma ban do Bonne hay ban do UTM da bo sot. Trong nhung nam 1950, ky thuat ve ban do chua phai la cao lam. Ban do cua Phap trong thoi gian do chu yeu la de xac dinh khung quan ly ve hanh chinh chu khong phai la duong bien gioi quoc gia vi khi do, toan bo ban dao Dong Duong thuoc Phap. Con ban do UTM cua My chu yeu phuc vu cho cac hoat dong quan su trong thoi gian My chiem dong mien Nam Viet Nam.

Cho nen, ca hai ban do nay deu ve khong ky va khong that chinh xac duong bien gioi VN va Campuchia, mac du Viet Nam va Campuchia deu lay duong bien gioi tren ban do Bonne de xac dinh duong bien gioi giua hai quoc gia. Vi vay, chung ta phai lam chuan xac lai cho dung voi thuc te quan ly va dia hinh cung nhu cuoc song nhan dan vung bien. Bien gioi cang ro rang thi hop tac cang hieu qua.

Bien gioi VN Campuchia cang ro rang hop tac cang hieu qua
Thu tuong Hunsen (trai) va Thu tuong Phan Van Khai trong le ky Hiep uoc bo sung Hiep uoc phan dinh bien gioi VN-Campuchia nam 1985

Nhung noi dung co ban nhat cua Hiep uoc bo sung nay la gi, thua Thu truong?

Truoc het la chung ta chinh sua cac diem con sai lech hoac chua chuan xac. Hai la, chung ta dinh huong cho viec phan gioi, cam moc trong thoi gian toi. Thu ba la neu mot so nguyen tac de tien hanh quan ly bien gioi.

Ve van de chinh sua cac diem chua chuan xac, trong Hiep uoc bo sung nay, VN va Campuchia da dong y giai quyet, xu ly 6 diem chua chuan xac. O day, cung khang dinh mot dieu: 6 diem nay la dieu chinh bien gioi cho hop ly chu khong phai cat dat cua ben nay nhuong cho ben kia vi van de lanh tho, van de bien gioi la van de thieng lieng, khong the cat duoc. Ban do chua chuan xac thi chung ta phai thi chung ta phai sua lai cho chuan xac, dung voi thuc te.

Thu hai, hai ben nhat tri chinh sua duong bien song suoi, cho nao chay ben bo ben nay ben kia thi chung ta chu truong chinh sua.

Diem thu ba rat quan trong la hai ben thoa thuan se tien hanh phan gioi, cam moc tren toan tuyen bien gioi dat lien giua VN va Campuchia, co gang hoan thanh truoc thang 12/2008. Va cuoi cung, neu nhu con diem gi hai ben chua thoa thuan duoc thi hai ben tiep tuc dam phan, thuong luong de tim duoc giai phap thoa dang, co loi cho ca hai ben tren co so cong bang, ton trong lan nhau.

Vay viec ky ket Hiep uoc bo sung Hiep uoc hoach dinh bien gioi VN - Campuchia nam 1985 nay mo ra trien vong gi de hai ben giai quyet dut diem van de bien gioi tren dat lien?

Truoc het, Hiep uoc phai co hieu luc thi moi thuc hien duoc. Muon the Hiep uoc nay phai duoc Quoc hoi hai nuoc phe chuan. Viec ky Hiep uoc nay da khang dinh gia tri phap ly, tinh ben vung cua cac hiep dinh, hiep uoc chung ta da ky voi Campuchia trong nhung nam dau 1980. Dong thoi tao co so phap ly hoan thien hon de cho hai ben tien hanh phan gioi, cam moc, tien toi muc tieu cuoi cung la xay dung duong bien gioi hoa binh, on dinh, huu nghi de hop tac, phat trien.

Hon nua, chung ta thu hep duoc rat nhieu nhung khac biet giua hai nuoc ve van de bien gioi. Dieu nay thuan cho viec xay dung, quan ly vung bien cua ca hai ben. Va cuoi cung, Hiep uoc da giup cho nhan dan Campuchia va VN hieu ro su quan tam, chi dao cua chinh phu hai nuoc trong viec hoach dinh bien gioi va dong vien nhan tai vat luc cua ca hai nuoc nham xay dung duong bien lau dai.

Thu truong danh gia the nao ve ket qua chuyen tham cua Thu tuong Chinh phu Hoang gia Campuchia Samdech Hunsen va trien vong hop tac cua hai ben?

Day la mot chuyen di het suc quan trong. Ngoai hoi dam, gap go cua Thu tuong Hunsen voi cac lanh dao cao cap cua VN, hai ben cung da ky ket 8 van kien. Dieu nay khang dinh tam quan trong cua moi quan he hop tac chien luoc giua VN va Campuchia. Day cung la mot buoc trien khai, thuc hien khuon kho quan he ma Tong Bi thu Nong Duc Manh va Quoc vuong Campuchia Sihamoni ky ket trong chuyen tham cua Tong Bi thu toi Campuchia thang 3/2005, tao dung khuon kho quan he 16 chu, trong do muc tieu la hop tac, huu nghi, vi su phon vinh cua ca hai nuoc.

Chuyen di da khang dinh ro nhu cau tat yeu trong viec khong ngung vun dap, tang cuong quan he hop tac giua Viet Nam va Campuchia. Mot ket qua ma chung toi thay rat ro la hai ben da khang dinh lai co che hop tac giua cac dia phuong tren bien gioi.

Dieu nay vua thuc day moi giao luu, tinh huu nghi cua nhan dan vung bien gioi vua thuc day su ho tro lan nhau giua cac dia phuong bien gioi cua hai nuoc, giup giai quyet van de nay sinh tren bien gioi ma khong can nho den trung uong giai quyet. Quan trong hon la quan he hai nuoc muon phat trien duoc va phat trien nhanh, lanh manh thi mot trong nhung yeu to quan trong la cac dia phuong bien gioi phai hop tac huu nghi voi nhau. Day co the noi la vi loi ich cua khu vuc bien gioi, nhung rong lon hon la vi loi ich lau dai cua hai nuoc.

Co the thay, chuyen di nay mo ra trien vong rat tot dep cho quan he hai nuoc, boi le lanh dao hai nuoc, chinh phu hai nuoc deu thay rat ro hai nuoc khong the khong hop tac, ho tro lan nhau trong cong cuoc phat trien cua minh. Hai nuoc deu nhan thay cac luc luong chong doi muon su dung lanh tho cua ben nay hoac ben kia de chong pha quan he hai nuoc hoac chong pha an ninh, on dinh chinh tri cua Campuchia hoac Viet Nam, nen can phai phoi hop de xu ly. Chi co lam nhu vay moi tang duoc doan ket, tang hieu biet va moi co the giup nhau cung hop tac va phat trien.

Xin cam on Thu truong!

  • Ngan Phuong - Ho Van (Tuan bao Quoc te)

Viet Bao
Tìm hiểu: Viet Nam, Campuchia Samdech Hunsen, Le Cong Phung, Bo Ngoai, hiep uoc bo sung, Hoach Dinh Bien Gioi, thu tuong chinh phu, duong bien gioi, trong thoi gian, cuoc phong van, dac biet la, hop tac, hai ben, quan he, chung ta, VN

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Biên giới VN-Campuchia càng rõ ràng, hợp tác càng hiệu quả

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Biên giới VN-Campuchia càng rõ ràng, hợp tác càng hiệu quả bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bien gioi VN Campuchia cang ro rang hop tac cang hieu qua

Nhan xet, hay lien he ve tin Bien gioi VN Campuchia cang ro rang hop tac cang hieu qua co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bien gioi VN Campuchia cang ro rang hop tac cang hieu qua de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0